Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader"

Transkript

1 VEDLEGG 3 Til: Direktøren 27. juni 2008 Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader Introduksjon Beregninger basert på tall fra SAMDATA 2006, og som presentert i tidligere internnotat, viser at UNN har en høy indeks for gjestepasientkostnader i forhold til de andre største helseforetakene. Kostnaden for 2006 var rundt 8 millioner kroner per måned, mens den i dag (gjennomsnitt av årets fire første måneder) har passert 14 millioner. I mellomtiden har UNN blitt et større helseforetak etter sammenslåingen med Harstad og Narvik, men selv om vi tar høyde for dette øker kostnadene. Dagens situasjon er forsøkt belyst i dette notatet og tar utgangspunkt i følgende problemstillinger: Hva er utviklingen i gjestepasientkostnader og antall gjesteopphold? Hvor velger pasientene å bli behandlet? Hvilken behandling er det pasientene foretrekker å foreta andre steder? Tilgang og kvalitet på data tilsier at det er kommet lengst med nasjonal rapportering innen somatikken, så det er naturlig å ta utgangspunkt i dette. Regnskapstall som presenteres gjelder imidlertid for alle typer gjestepasienter. Utviklingstrekk ved gjestepasientene Figur 1 viser kostnadsutviklingen fra januar 2007 og fram til og med mai i år. Den blå kurven viser faktiske regnskapstall. Selv med avsetninger og forsøk på å periodisere kostnadsbildet riktigere, vil det uansett bli store svingninger fra måned til måned og dermed ikke like enkelt å se klare utviklingstrender. To andre kurver er derfor lagt inn. En som viser 3 måneders rullerende gjennomsnitt (gjennomsnitt av de tre siste måneders kostnader) og en som viser tilsvarende for 12 måneder 1. 1 Tall for Harstad og Narvik i 2006 er inkludert for å kunne lage rullerende gjennomsnitt for perioden fra og med januar UNN HF Besøksadresse: Kontonr: Org nr: Telefon: * Internett: 9038 Tromsø Sykehusveien MVA NO Telefaks: Tromsø

2 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08 apr.08 mai.08 Kr Faktiske månedlige regnskapstall 12 mnd rullerende gjennomsnitt 3 mnd rullerende gjennomsnitt Figur 1 Utvikling i gjestepasientkostnader (Kilde: Agresso) Tabellen nedenfor gir en oversikt over det totale antall opphold generert av pasienter som UNN har et sørge-for-ansvar for, fordelt på om de behandles ved UNN eller andre steder (betegnes som gjesteopphold). En mer detaljert oversikt som også viser fordeling mellom heldøgn, dagbehandling og polikliniske konsultasjoner ligger i vedlegg 1. År Gjesteopphold UNN Totalt Tabell 1 Antall sørge-for-pasienter UNN (Kilde: NPR) For å gi et mer visuelt bilde av utviklingen er det i figur 2 presentert et par indekser. Den ene kurven viser utviklingen i det totale antall opphold som sørge-for-pasienter genererer ved UNN, mens den andre viser antall gjesteopphold andre steder. Figuren taler for seg selv egentlig antall gjesteopphold har økt med over 60 prosent siden 2002, mens endringen i antall opphold ved UNN er relativt beskjeden. 2

3 Antall for år 2002 = Antall gjesteopphold somatikk Antall opphold somatikk UNN Figur 2 Utvikling i antall opphold generert av UNN sine sørge-for-pasienter (Kilde: NPR) Hvor pasientene velger å bli behandlet Det neste vi ønsker å finne ut er hvor pasientene foretrekker å bli behandlet. Tall fra Norsk Pasientregister (NPR) gir nødvendig informasjon, og grovt sett er dette også vist i vedlegg 1 for årene (fordelt på RHF-nivå). Data for 2008 er ennå ikke gjort tilgjengelig (tall for første tertial kan tidligst ventes på sensommeren). For å se spesielt på utviklingen for 1. tertial i år sammenlignet i fjor, må derfor informasjon gitt i regnskapssystemet Agresso brukes. Tabell 2 viser en oversikt hvor stor kostnaden er til de andre store helseforetakene for 1. tertial 2007 og For flere av disse helseforetakene vil det være slik at reell kostnad er større enn tabellinnholdet tilsier siden det ofte er etterslep på fakturaer. Selv om det av den grunn er knyttet usikkerhet til størrelsene, gir tabellen en klar indikasjon på at kostnadene til disse helseforetakene har økt og at også antall gjestepasienter har økt. Økningen er spesiell stor for Helse Bergen og Ullevål. Mnd.snitt tertial tertial 08 Endring %-vis Rikshosp/Radiumhosp Helse Bergen Ullevål univ.sykehus St.Olavs Hospital Tabell 2 Behandlingssted valgt av UNNs sørge-for-pasienter 2 Det er tatt initiativ til et samarbeid mellom disse helseforetakene for å utveksle bedre informasjon om gjestepasienter. NPR gir som nevnt informasjonen, men det er et betydelig tidslag på leveringstid av data og når den klarer å bli presentert på nettet. Samarbeidet mellom helseforetakene har så langt kun ført til at 2 Uttrekk fra Agresso foretatt 23. mai

4 tall fra St. Olavs Hospital og Helse Bergen er samlet for UNN sine pasienter, men vil forhåpentligvis når alle er med, bidra til bedre innsikt i faktiske forhold. Hvilken behandling? Det nevnte samarbeidet vil bl.a. utveksle informasjon om behandlingstype (DRG-kode) slik at vi også kan få bedre kunnskap om hva slags pasienter og behandling som foretrekkes utført andre steder. Inntil databasen for 2008 er mer komplett, bruker vi i dette notatet de ferskeste tall tilgjengelig fra NPR, dvs. for årene 2006 og Vedlegg 2 og 3 viser det totale antall opphold fordelt på DRG-kode og valgt behandlingssted for UNN sine sørge-for-pasienter for hhv og Med utgangspunkt i en topp 25 liste er det 5 nye fra året før: DRG 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen DRG 317 Dialysebehandling DRG 206 Leversykdom ekskl ondartede/cirrhose/alkoholutløste u/bk DRG 025 Kramper & Hodepine over 17 år u/bk DRG 143 Brystsmerter Alle disse har mellom en fordobling og tredobling av antall opphold ved andre behandlingssteder. DRGvekten for de nevnte DRG-kodene er ikke de største, men til sammen utgjorde økningen fra 2006 til 2007 på rett i underkant av en million kroner. Reisekostnader er ikke tatt med i betraktningen. Det er i tillegg 3 andre DRG-koder det er verdt å merke seg fordi de har hatt en betydelig økning fra 2006 til 2007: DRG 209A Primære proteseoperasjon i hofte/kne/ankel DRG 073 Sykdommer i øre, nese, hals ITAD over 17 år DRG 074 Sykdommer i øre, nese, hals ITAD 0-17 år Tallene vi sitter på fra Helse Bergen for 2008, bekrefter også at det er et par av disse DRG-kodene som det har vært en økning av. Bl.a. har det hittil vært flere tilfeller av DRG 209A behandlet ved Helse Bergen (i 2007 var det ingen). DRG-vekten for denne koden er 4,73 så økningen i slike gjesteopphold er med på å forklare økningen på ca. 2,3 millioner kroner jfr. tabell 2. En økning i DRG-kode 472 Omfattende forbrenning med operativ behandling bidrar også til nevnte økning. Faktureringskrav for disse to behandlingene til sammen står for nesten en million kroner og forklarer dermed ca. 40 prosent av økningen ved Helse Bergen. Ingen av de nevnte DRG-kodene var registrert for UNN gjestepasienter i Det er satt fokus på utfordringen med høye gjestepasientkostnader ikke bare ved UNN, men ved flere andre helseforetak. Gjennom et tett samarbeid vil det forhåpentligvis bli enklere å få bedre informasjon for å forstå disse pasientstrømmene. 4

5 Vedlegg 1- Antall sørge-for-pasientopphold fordelt på behandlingssted Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt- Norge UNN Andre Helse Nord Private Totalt Døgnopphold Dagbehandling Poliklinisk konsultasjon Alle typer opphold Døgnopphold Dagbehandling Poliklinisk konsultasjon Alle typer opphold Døgnopphold Dagbehandling Poliklinisk konsultasjon Alle typer opphold Døgnopphold Dagbehandling Poliklinisk konsultasjon Alle typer opphold Døgnopphold Dagbehandling Poliklinisk konsultasjon Alle typer opphold Døgnopphold Dagbehandling Poliklinisk konsultasjon Alle typer opphold

6 Vedlegg 2 - Antall totale opphold fordelt på DRG-type 2006 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge UNN Andre Helse Nord Private Totalt Sum andre steder % Polikliniske konsultasjoner % DRG 222 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop u % DRG 224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skuld % DRG 462C Rehabilitering, annen % DRG 119 Inngrep for åreknuter % DRG 462B Rehabilitering, vanlig % DRG 26 Kramper & hodepine 0-17 år % DRG 56 Plastiske operasjoner på nesen % DRG 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17å % DRG 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagno % DRG 288B Andre operasjoner for adipositas % DRG 261 Mammaop ved godartede sykd ekskl biopsi/ % DRG 55 Diverse operasjoner på øre/nese/hals % DRG 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer % DRG 381 Kirurgisk revisjon ved spontan eller med % DRG 462A Rehabilitering, kompleks % DRG 35 Sykdommer i nervesystemet ITAD u/bk % DRG 209A Primære proteseop i hofte/kne/ankel % DRG 332 Sykdom i nyrer & urinveier ITAD > 17 år % DRG 12 Degenerative sykdommer i nervesystemet % DRG 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagno % DRG 125 Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre u/ % DRG 73 Sykdommer i øre, nese, hals ITAD > 17 år % DRG 219 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl knele % DRG 467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD % DRG 494 Laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor % DRG 53A Operasjoner på bihuler % DRG 74 Sykdommer i øre, nese, hals ITAD 0-17 år % DRG 162 Inguinal & femoral brokkop > 17år u/bk % DRG 232 Artroskopi % 6

7 Vedlegg 3 - Antall totale opphold fordelt på DRG-type 2007 DRG-type Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge UNN Andre Helse Nord Private Totalt Sum andre steder % Polikliniske konsultasjoner % DRG 222 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop u % DRG 224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skuld % DRG 209A Primære proteseop i hofte/kne/ankel % DRG 462C Rehabilitering, annen % DRG 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & s % DRG 26 Kramper & hodepine 0-17 år % DRG 73 Sykdommer i øre, nese, hals ITAD > 17 år % DRG 288B Andre operasjoner for adipositas % DRG 74 Sykdommer i øre, nese, hals ITAD 0-17 år % DRG 317 Dialysebehandling % DRG 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17å % DRG 332 Sykdom i nyrer & urinveier ITAD > 17 år % DRG 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagno % DRG 206 Leversykdom ekskl ondartede/cirrhose/alk % DRG 35 Sykdommer i nervesystemet ITAD u/bk % DRG 462A Rehabilitering, kompleks % DRG 25 Kramper & hodepine > 17 år u/bk % DRG 119 Inngrep for åreknuter % DRG 261 Mammaop ved godartede sykd ekskl biopsi/ % DRG 462B Rehabilitering, vanlig % DRG 410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagno % DRG 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer % DRG 125 Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre u/ % DRG 143 Brystsmerter % DRG 12 Degenerative sykdommer i nervesystemet % DRG 55 Diverse operasjoner på øre/nese/hals % DRG 219 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl knele % DRG 52 Operasjoner for leppe- og ganespalte % DRG 102 Sykdommer i åndedrettsorganer ITAD u/bk % 7

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN FORSLAG TIL YTTERLIGERE FORBEDRINGSTILTAK 30.06.2008 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

SAMDATA SYKEHUS. Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2002. Heidi Torvik (red)

SAMDATA SYKEHUS. Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2002. Heidi Torvik (red) SAMDATA SYKEHUS Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2002 Heidi Torvik (red) SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport

Detaljer

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006 VEDLEGG Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 22-26 Aktivitet og ressursinnsats Med unntak for personellinnsats i 22 har hele perioden ligget under landsgjennomsnittet på alle fire indikatorer (figur

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Rapport IS- Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Publikasjonens tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER

MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER Utkast 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Metode, datagrunnlag og

Detaljer

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse SINTEF A247 RAPPORT SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse Juni 2006 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Kjell Solstad (red) SINTEF 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/07 ISBN 978-82-312-0001-7 ISSN 0802-4979 SINTEF Kopiering

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008. Linda Midttun (red)

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008. Linda Midttun (red) SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Linda Midttun (red) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/09 ISBN 978-82-14-04793-6

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1727 Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 66/2015 Saksansvarlig: Adm. direktør Torbjørn Aas Møtedato: 18. juni 2015 Sammenligninger

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Osen kommune Flatanger kommune. Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester.

Osen kommune Flatanger kommune. Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester. Osen kommune Flatanger kommune Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester. Grunnlag til å diskutere hvordan kommunene best kan møte nåtidens og fremtidige

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Helseregionenes utvikling i ressursinnsats, tilgjengelighet, kvalitet og produktivitet 2002-2005. Marit Pedersen (Red.) SINTEF Helse 7465 Trondheim Telefon: 4000 2590

Detaljer

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord En analyse av medisinsk øyeblikkelig hjelp til befolkningen i Helse Nord, 2011. Analyseenheten, SKDE Helse Nord August 2013 I denne rapporten belyses forbruk av medisinsk

Detaljer

Rapport. Samdata IS-1921. spesialisthelsetjenesten 2010

Rapport. Samdata IS-1921. spesialisthelsetjenesten 2010 Rapport IS-1921 Samdata spesialisthelsetjenesten 2010 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2010 Utgitt: September 2011 Bestillingsnummer: IS-1921 ISBN-nr.: 978-82-8081-232-2 Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 Linda Midttun (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932

Detaljer

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Kvalitetsrapport Resultat og ltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Side 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Datagrunnlag... 3 3 Foreløpige månedlige ventelistetall... 3 3.1 Regional oversikt... 3

Detaljer