MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 Møtested: Mehamn hotell, møtesalen Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Arnulf Pettersen, Stig Olsen, Synøve Vassvik, Harald Hansen, Nina Eilertsen, Vidar O. Hansen, Johnny Olaussen, Elna Nilsen og Siv Anita Steel. Bente Grøtte. Eli Johansen. Rådmann Svein Tønnessen og f.sekr. Helge J. Pedersen. Innkalling: Pr. mail Merknader: Ingen. Behandlede saker: 7-22/13 Underskrifter: Inga Manndal Nina Eilertsen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Mehamn Side 1 av 16

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/13 13/265 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 8/13 13/264 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 9/13 12/139 REVIDERING AV REGLEMENT FOR POLITISKE UTVALG 10/13 13/126 SØKNAD OM TILLATELSE FOR TILVIRKNING AV ØL OG VIN FOR SALG I EGEN VIRKSOMHET GAMVIK GJESTEHUS DA 11/13 12/660 SNØSKUTERLØYPER PÅ NORDKYN - SAMMENFØYING AV LØYPENETT MELLOM GAMVIK OG LEBESBY KOMMUNE. 12/13 13/230 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT /13 13/227 SKATTEOPPKREVERENS ÅRSRAPPORT /13 13/231 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON /13 12/71 BILER PÅ TOMGANG 16/13 13/260 OPPHEVING AV VAKANSE - STILLING SOM TEKNISK SJEF 17/13 13/239 TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I GAMVIK /13 13/261 MEHAMN HAVN - HAVNEKRAV 19/13 13/262 SALG AV METIS-KAIA 20/13 13/235 HØRING - FLYRUTER 21/13 13/282 Side 2 av 16

3 INTERPELLASJON FRA FRP 22/13 13/295 ARBEIDSKONFLIKT I LUFTFARTEN Side 3 av 16

4 7/13 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Innkallingen godkjennes. Protokollen fra kommunestyremøtet den godkjennes og underskrives av Inga Manndal og Siv Anita Steel. Protokollunderskrivere til dagens møte, utpekes av møteleder. Innkallingen godkjennes. Protokollen fra kommunestyremøtet den godkjennes og underskrives av Inga Manndal og Siv Anita Steel. Som protokollunderskrivere til dagens møte utpekes Nina Eilertsen og Inga Manndal. 8/13 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Orienteringer. 1. Gamvik Eiendom orientering om selskapets drift v/styreleder, Per Carstens og daglig leder Kjell-Åge Mentyjærvi. 2. Midt Finnmark PPD IKS orientering om selskapet v/daglig leder Irene Fiskergård. 3. Orientering om revidert regnskap 2012 v/rådmannen. 4. Orientering om Nasjonal transportplan v/rådmannen. 5. Utredning, mulig barnehagetilbud i Gamvik, v/ordfører. 6. Referat fra møtet i Tromsø ang. samordning av mineralkommunenes interesser, v/ordf. Ordfører Inga Manndal fratrådte under orientering pkt. 1. Spørsmål: 1. Gamvik FrP har klagd på flere avslag om innsyn i offentlige dokumenter. Disse blir ikke behandlet på grunn av at Gamvik kommune unnlater å sende klagene til videre behandling hos Fylkesmannen. Hva mener ordføreren om at Gamvik kommunes måte å forholde seg til Offentlighetsloven og forvaltningsloven? 2. Vil ordføreren bidra til at klagene på avslag om innsyn i statlige Side 4 av 16

5 overføringer øremerket til kultur, dokumentasjonen for tidspunkt og beløp for tilbakebetalingen til xxxxxxxxxxxxx, etter at Gamvik Nordkyn Utvikling KF la ut for studieturen til Færøyene hvor xxxxxxxxx var ledsager? 3. Vil ordføreren sørge for at kommunen får på plass gode rutiner for å behandle slike saker i fremtiden? fremmet Gamvik FrP gjennom interpellasjon i kommunestyremøte følgende forslag til vedtak, som er oversendt formannskapet: Gamvik Frp foreslår at det nedsettes et ad-hoc utvalg bestående av samtlige politiske partier og administrasjonen, som skal se på rutinene angående innsyn i offentlige dokumenter i Gamvik kommune og hvordan Offentlighetsloven forvaltes. Deres mandat er også å fremme forslag til forbedringer til hvordan slike forespørsler i henhold til Offentlighetsloven praktiseres i Gamvik kommune. Samtidig ber kommunestyret rådmannen om å utrede kostnadene ved å gjøre alle offentlige dokumenter direkte tilgjengelig på postlisten, slik det gjøres i blant annet kommunene Tana og Sør-Varanger. Rådmannen har selv sagt at dette er mulig med dagens datasystem". Når kan vi forvente at saken blir forhandlet i formannskapet? 5. Etter vedtektene til Frivilligsentralen skulle det ha vært avholdt årsmøte innen 15. mars Når vil årsmøtet bli avholdt? Svar på spørsmål fra Gamvik FrP til kommunestyret : Ordfører kjenner ikke til at klager fremsatt til Gamvik kommune ikke er oversendt til behandling hos fylkesmannen. Ordfører mener at Gamvik kommune forholder seg til både offentlighetsloven og forvaltningsloven på en relativ god måte, sett i lys av det stadig voksende krav om innsyn som er fremmet i løpet av denne perioden. 2: Ordfører har fått opplyst at klagen er videresendt til fylkesmannen. 3: Sett i lys av bemanningssituasjon i kommunens administrasjon og i våre Kf-er så har vi gode rutiner for all saksbehandling. Hvis det medfører økt bemanningen for å svare på alle henvendelser til kommunen, så vil vi nok i fremtida måtte bryte noen lover, for ordfører vil ikke øke ressursen til saksbehandling grunnet kommunens økonomiske situasjon. 4: Det forslaget som ble fremmet av Gamvik FrP i møte under interpellasjon og videresendt til FSK for viderebehandling vil ordfører legge frem for FSK ved senere møte, seinest ved utgangen av juni mnd. 5: Det ble innkalt til årsmøte i Frivilligsentralen 4. mars, men på grunn av sykdom ble møte utsatt. Det har for øvrig vært stor møteaktivitet blant ordfører og kommuneledelsen, samt stengte veier, så pr. dato har det ikke vært mulig å avholde årsmøte. Administrasjon er bedt om å finne en dato som passer, før utgangen av juni mnd. Inga Manndal Ordfører Side 5 av 16

6 Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. 9/13 REVIDERING AV REGLEMENT FOR POLITISKE UTVALG Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til reglement for politisk utvalg. Det nye reglementet gjøres gjeldende fra og med kommunestyrets møte i juni Forslag fra Frp v/johnny Olaussen: Pkt Vi mener at det må holde å sende interpellasjonen 10 dager før kommunestyremøtet. Ordføreren sender ut sitt skriftlige svar minimum 2 virkedager før kommunestyremøtet. Vi foreslår at interpellanten og den som svarer skal ha 3 minutter taletid andre gangen. Når en interpellasjon oversendes til formannskapet, skal den i hovedregel legges fram for kommunestyret med forslag til vedtak i neste kommunestyremøte, dersom interpellasjonen ikke forkastes. Ved avstemning fikk forslaget 1 stemme, mot 12 stemmer avgitt til fordel for formannskapets forslag. Pkt Vi foreslår at protokollen skal godkjennes og underskrives i neste kommunestyremøte ( lik tidligere praksis, og jfr. pkt ). Ved avstemning fikk forslaget 2 stemmer, mot 11 stemmer avgitt til fordel for formannskapets forslag. Pkt Rådmannen skal ikke ha innstillingsrett til kommunestyret. Ved avstemning fikk forslaget 1 stemme, mot 12 stemmer avgitt til fordel for formannskapets forslag. Pkt Rådmannen kan kun tale til kommunestyret når ordfører ber om det. Rådmannen har ikke forslagsrett i kommunestyremøtene. Ved avstemning fikk forslaget 1 stemme, mot 12 stemmer avgitt til fordel for formannskapets forslag. Pkt Sakspapirene sendes ut senest 7 virkedager før møtet. De som ønsker det kan få papirutgaven av sakspapirene. Ved avstemning fikk forslaget 1 stemme, mot 12 stemmer avgitt til fordel for formannskapets forslag. Pkt Sakspapirene legges alltid ut på internett (hjemmesiden), unntatt dokumenter som er unntatt offentligheten. Side 6 av 16

7 Ved avstemning fikk forslaget 2 stemmer, mot 11 stemmer avgitt til fordel for formannskapets forslag. Pkt Tillegg: Så langt det er mulig skal protokoller fra kommunestyret også underskrives av en fra opposisjonen. Tilleggsforslaget tas med som nytt underpunkt. Pkt Summen skal være tusen slik den er i dagens reglement. Det skal også foreligge en gyldig takst ved enhver avhending av eiendommer. Ved avstemning fikk forslaget 1 stemme, mot 12 stemmer avgitt til fordel for formannskapets forslag. Pkt Summen skal være slik den er i dagens reglement. Ved avstemning fikk forslaget 1 stemme, mot 12 stemmer avgitt til fordel for formannskapets forslag. Pkt Vi stiller spørsmål ved hva som menes med kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmene. Spørsmålet besvart av ordfører Inga Manndal. Pkt Eldrerådet velger leder og nestleder blant medlemmene av eldrerådet (dette i henhold til eldrerådets eget reglement) Forslaget er i samsvar med formannskapets forslag. Forslag fra grupperingen Sv og Ap: Pkt Formannskapet er valgstyre for Kommunevalg, Stortingsvalg og Sametingsvalg i Gamvik kommune. Endring av innstillingen, nytt pkt. 2: - valg av medlemmer og varamedlemmer til de nye utvalgene OOU og TMU foretas på kommunestyremøtet i juni Kommunestyret vedtar vedlagte forslag fra formannskapet, inkludert vedtatte endringsforslag lagt fram i dette møtet. Det nye reglementet gjøres gjeldende fra og med kommunestyrets møte i juni /13 SØKNAD OM TILLATELSE FOR TILVIRKNING AV ØL OG VIN FOR SALG I EGEN VIRKSOMHET GAMVIK GJESTEHUS DA Kommunestyret avslår søknaden fra Gamvik Gjestehus DA om utvidelse av skjenkebevilling til også å gjelde tilvirkning av øl og vin for skjenking i egen virksomhet. Side 7 av 16

8 Begrunnelse: Kommunestyret kan ikke se at det i konseptet som er presentert i søknaden er tilstrekkelig godtgjort at tilvirkningen av øl og vin inngår i et bredere og sammensatt serveringstilbud. Det vises til merknader til alkoholloven, pkt 1.7a.7 Synøve og Torfinn Vassvik fratrådte som inhabile. Søknaden om tilvirkning av øl og vin for salg i egen virksomhet, innvilges. Det forutsettes at tilvirkningen framstår som en del av serveringsstedets helhetlige tilbud og karakter. Formannskapets innstilling vedtatt med 9 mot 2 stemmer. 11/13 SNØSKUTERLØYPER PÅ NORDKYN - SAMMENFØYING AV LØYPENETT MELLOM GAMVIK OG LEBESBY KOMMUNE. Gamvik kommune søker Fylkesmannen i Finnmark om følgende endring av løypenettet på Nordkyn: - Ny løype legges fra løype 6 sør for Hestvannet vestover til kommunegrensen mot Lebesby. (Sammenføyes med løype 4 i Lebesby). - Del av løype 6 fra omsøkt krysningspunkt sør for Hestvannet ned til Hopseidet legges ned. Forslag fra Tvp v/ Siv Anita Steel og Frp. v/johnny Olaussen: Saken utsettes til ad-hoc-utvalget fremmer sitt forslag til løypenettet. Ved avstemning falt forslaget med 3 stemmer mot 10 stemmer avgitt til fordel for innstillingen. Forslag fra Frp og Tvp: Ny løype bør legges fra der løypa kommer opp av Vikadalen i Lebesby, og nærmest korteste trasè mot løypa ved Lillelangvannet i Gamvik. Samtidig unngår man å ta i bruk området lenger sør, nærmere Hopseidet, som er et populært utfartsområde for skigåere. Dette området vil også reiselivsnæringa benytte til å arrangere skiturer i. Ved avstemning falt forslaget med 3 stemmer, mot 10 stemmer avgitt til fordel for innstillingen. Gamvik kommune søker Fylkesmannen i Finnmark om følgende endring av løypenettet Side 8 av 16

9 på Nordkyn: - Ny løype legges fra løype 6 sør for Hestvannet vestover til kommunegrensen mot Lebesby. (Sammenføyes med løype 4 i Lebesby). - Del av løype 6 fra omsøkt krysningspunkt sør for Hestvannet ned til Hopseidet legges ned. Vedtatt med 10 mot 3 stemmer. 12/13 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2012 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering. 13/13 SKATTEOPPKREVERENS ÅRSRAPPORT 2012 Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner kontrollrapport 2012 vedr. skatteoppkreverfunksjonen/ skatteoppkreverens årsrapport for Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner kontrollrapport 2012 vedr. skatteoppkreverfunksjonen/ skatteoppkreverens årsrapport for Side 9 av 16

10 14/13 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden Kommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden : 1) Intern kontroll i kommunen 2) Psykiatritjenesten. 3) Elevenes psykososiale miljø 4) Undersøkelser og hjelpetiltak barnevern 3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden. 1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden Kommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden : 1) Intern kontroll i kommunen 2) Psykiatritjenesten. 3) Elevenes psykososiale miljø 4) Undersøkelser og hjelpetiltak barnevern 3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden. 15/13 BILER PÅ TOMGANG Saken legges frem uten innstilling. Forslag fra grupperingen Ap og Sv.: Unødig tomgangskjøring ved bebyggelse er forbudt ifølge 16 i vegtrafikkloven. Kommunestyret anmoder befolkningen i kommunen om å ta miljøhensyn ved å følge nevnte paragraf. Side 10 av 16

11 Unødig tomgangskjøring ved bebyggelse er ifølge 16 i vegtrafikkloven forbudt. Kommunestyret anmoder befolkningen i kommunen om å ta miljøhensyn ved å følge nevnte paragraf. 16/13 OPPHEVING AV VAKANSE - STILLING SOM TEKNISK SJEF 1. Kommunestyret opphever tidligere vedtak om å sette stillingen som teknisk sjef vakant, jfr behandling av årsbudsjett for 2013 i sak 75/12 hovedpunkt 9. Samtidig oppheves vedtaket om å opprette en midlertidig stilling som driftsingeniør/saksbehandler, jfr samme sak. 2. Stillingen som teknisk sjef lyses ut. 1. Kommunestyret opphever tidligere vedtak om å sette stillingen som teknisk sjef vakant, jfr behandling av årsbudsjett for 2013 i sak 75/12 hovedpunkt 9. Samtidig oppheves vedtaket om å opprette en midlertidig stilling som driftsingeniør/saksbehandler, jfr samme sak. 2. Stillingen som teknisk sjef lyses ut. 17/13 TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I GAMVIK Tiltaksrapporten godkjennes med de målformuleringer som foreligger. Side 11 av 16

12 Tiltaksrapporten godkjennes med de målformuleringer som foreligger. 18/13 MEHAMN HAVN - HAVNEKRAV Kommunestyret stiller seg bak vedlagte forslag fra GNH om havnekrav Mehamn havn. Havnesjef Daniel Øien redegjorde nærmere. Kommunestyret stiller seg bak vedlagte forslag fra GNH om havnekrav Mehamn havn. 19/13 SALG AV METIS-KAIA Kommunestyret gir styret i GNH tillatelse til å legge ut Metis-kaia med tilhørende landareal for salg. Havneforetaket gis myndighet til gjennomføring og utlysning herunder inkludert prisfastsettelse. Kommunestyret gir styret i GNH tillatelse til å legge ut Metis-kaia med tilhørende landareal for salg. Havneforetaket gis myndighet til gjennomføring og utlysning herunder inkludert prisfastsettelse. 20/13 HØRING - FLYRUTER Side 12 av 16

13 HØRING - FLYRUTER Gamvik kommune viser til foreliggende forslag fra Widerøe til ruteprogram fra kommende anbudsperiode. Gamvik kommune registrerer at det er ingen eller få endringer som har direkte konsekvenser for reisende til og fra Mehamn lufthavn. Forslaget innebærer en videreføring av dagens ruteprogram for reisende fra Nordkyn. Kommunen har ved tidligere høringsrunder signalisert, og vil også gjenta dette i denne runden, at tilbudet østover mot Vadsø/Kirkenes ikke er tilpasset nødvendige reiser til fylkeshovedstaden og til Kirkenes sykehus. For å komme østover på morgenen fra Mehamn lufthavn må man ta WF 933 via Hammerfest og bytte til WF 930. Dette betyr en reisetid til Kirkenes på 4 timer og 12 minutter inkludert 6 stopp. Både for forretningsreisende, og spesielt for reisende til diverse sykehusundersøkelser, er dette en særdeles dårlig reiserute som knapt kan kalles et tilbud. Det er for øvrig et paradoks at man ved å ta den samme avgangen (WF 933) fra Mehamn på morgenen kan være i Oslo på akkurat samme tidspunkt som i Kirkenes. Gamvik kommune vil også signalisere at det i større grad burde vært lagt opp ruter som muliggjorde reiser ut av Finnmark via Alta. Dette både av pris- og kapasitetshensyn. Strekningen Hammerfest Tromsø er sprengt og det er svært vanskelig å oppnå godt rabatterte billetter på reiser mot Tromsø og videre på hovedforbindelsen vestover via Hammerfest. Kommunen vil likevel tilføye at det er viktig å opprettholde det gode tilbudet som eksisterer mellom Mehamn og Hammerfest med tanke på sykehustilgangen, jfr det dårlige tilbudet som i dag er mot Kirkenes. Et tilbud om reiser via Alta/Tromsø ut av Finnmark må derfor komme som et tillegg til og ikke som en erstatning for morgenflyet WF 933 fra Mehamn til Hammerfest. 21/13 INTERPELLASJON FRA FRP Legges fram uten innstilling. Fra Frp, datert kl. 23:47. Side 13 av 16

14 Til kommunestyret ved ordfører Inga Manndal. Interpellasjon til kommunestyremøtet Gamvik FrP synes Nordkynfestivalen er et flott tiltak, men finner det riktig å stille spørsmål ved støtten de mottar fra kommunen i form av arbeidskraft og ren pengestøtte, samt betingelsene for å motta støtte. 1 I virksomhetsplanene til kulturkonsulenten og Frivilligsentralen står det at de skal jobbe med Nordkynfestivalen. Kan ordføreren si noe om hvor mange arbeidstimer Gamvik kommune sponser Nordkynfestivalen med gjennom slikt arbeid? 2 Er det rimelig at kommunen skal sponse en privateid festival med arbeidskraft? 3 Har ordføreren oversikt over hvor mye festivalen mottok i Direkte- og indirekte støtte fra kommunen/ kommunale selskap, ol. i 2012? 4 For å kunne motta støtte fra Kraftlagmidlene må søkeren beskrive tiltak det søkes midler om. De må redegjøre for kostnader og finansiering av omsøkt prosjekt. Lag/forening må være registrert i Brønnøysund-registeret og legge ved godkjente regnskap for foregående år ved søknad. Vil det være naturlig å stille samme krav til lag/ foreninger o.l som mottar støtte under andre budsjettposter fra kommunen, eller kommunale selskap? Vennlig hilsen Gamvik FrP ved kommunestyrerepresentant Johnny Olaussen. Svar på interpellasjon til Gamvik FrP kommunestyre Pkt.1 og 2: Det føres ikke timelister på antall timer ansatte i kommunen jobber med f.eks Nordkynfestivalen, men som det fremgår av virksomhetsplanene til kulturkonsulenten og ansatt i Frivilligsentralen er det en del av deres arbeidsoppgaver. Nordkynfestivalen er et positivt kulturtiltak for hele kommunen. Vi erfarer at mange, både turister og utflytta innbyggere, samt personer med tidligere tilknytning til kommunen gjerne legger sine ferier til festivaluka. Festivaluka er etter ordførers mening et meget positivt bidrag til omdømme for kommunen som helhet. Ordfører kan ikke se at det er problematisk å legge til rette for gjennomføring av festivalen eller lignende aktiviteter gjennom bidrag i form av bruk av maskiner, mannskap og utstyr for tilrettelegging. Pkt.3: Side 14 av 16

15 I flg regnskap for 2012 så har kommunen direkte/indirekte støttet festivalen med kr pluss kr til ungdomskonserten Sirkus Eliassen, som for øvrig var et vellykka arrangement for ungdommene i Lebesby og Gamvik kommune. Pkt.4: Ordfører finner det ikke naturlig at f.eks. lag/ foreninger som søker midler direkte /indirekte fra kommunen skal være reg. i Brønnøysund registeret. Det vil være for rigid og ikke praktisk å styre etter. Som eks. kan nevnes skoleturer, enkle kulturtiltak og aktiviteter som ofte gjennomføres i regi av andre enn registrerte foreninger. Et krav om regnskap og reg. i Brønnøysund vil utelukke mye av den mindre støtten som gis til ulike tiltak fra div poster i kommunens budsjett og det vil neppe være et egnet grep for å opprettholde et variert og godt kultur- og aktivitetstilbud i Gamvik kommune. Ang. pkt. 4, forslag til vedtak, fra Frp: Alle lag/foreninger o.l som mottar støtte fra kommunen, eller kommunale selskap må: 1. Beskrive tiltak det søkes/bevilges midler om 2. Redegjøre for kostnader og finansiering av omsøkt/bevilget prosjekt. 3. Lag/forening må være registrert i Brønnøysund-registeret. 4. Må vise godkjent regnskap fra foregående år for å kunne motta støtte. Forslaget fra Frp oversendes formannskapet til behandling. 22/13 ARBEIDSKONFLIKT I LUFTFARTEN Uttalelse fra kommunestyret i Gamvik kommune, sendes til følgende parter: Arbeidsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Finnmark Fylkeskommune og Øst-Finnmark regionråd. Vidar Hansen fratrådte som inhabil. Følgende uttalelse sendes til: Arbeidsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Finnmark Fylkeskommune og Øst-Finnmark regionråd NHO Luftfart og Luftfartens funksjonærforening har vært i konflikt siden 12.mars I Finnmark er flyplassene Mehamn, Honningsvåg Vadsø og Vardø helt stengt som følge av Side 15 av 16

16 konflikten samt at hele flytrafikken i fylket og ut av fylket rammes. Mehamn lufthavn har vært stengt siden 16.april 2013 Finnmark er et stort distriktsfylke hvor de luftbaserte kommunikasjoner i utgangspunktet er utilstrekkelig. Befolkning, næringsliv og forvaltning har allerede i utgangspunktet store utfordringer mht rutetilbud, frekvens og regularitet. Når en konflikt som denne rammer lokalsamfunn oppleves dette som både uforståelig, svært urimelig og krevende på alle områder. Konflikten har allerede vart i lang tid. Den er ikke omfattende i det den kun rammer en del mindre steder ganske hardt. Streiken representerer en konfliktkonsekvens som er tilsynelatende uinteressant for både media, regionale og nasjonale forvaltningsapparat og ikke minst aktørene selv. Man kan frykte at konflikten av den grunn kan vedvare. Kommunestyret i Gamvik mener at politiske myndigheter har et særlig ansvar i situasjoner hvor konflikten rammer ekstra hardt lokalt men har få - om noen nasjonale negative konsekvenser. Kommunestyret krever at nasjonale myndigheter griper inn og ber partene aktivt finne frem til en løsning umiddelbart PROTOKOLLTILFØRSEL: Angående sak 11/13. Gamvik Frp finner det beklagelig at en må være med å fatte vedtak i en sak med mangelfull informasjon. Blant flere ting ble det ikke lagt ved kart som viser hvordan endringene blir. Frp v/johnny Olaussen Side 16 av 16

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Torfinn Vassvik Medlem Oddbjørg Vatndal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 03.05.2016 Tid: kl. 17:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 30.08.2013 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.05.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Frank Broks Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 17.03.2011 Tid: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 12.02.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Inga Manndal Varamedlem Dag-Tommy Larsen Torfinn Vassvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Inga Manndal Varamedlem Dag-Tommy Larsen Torfinn Vassvik Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 25.02.2016 Tid: kl. 11:00 Innkalte: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal Kristiansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 19.01.2016 Tid: kl. 14:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn-Mari K. Kristiansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 30.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik, Dag-Tommy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 12.10.2006 Tid: Kl 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Roy Pettersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Anita Sagen, Synøve Vassvik.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Anita Sagen, Synøve Vassvik. Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2016 Tid: kl. 19:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Roger Hansen, Dag Tommy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, Lillesalen. Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 03.12.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/13 13/504 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/13 13/504 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 30.08.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 06.02.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Gunn Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Restauranten Møtedato: 19.10.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 31.08.2011 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 62/11 11/567 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik Medlem

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 08.10.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.: Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 30.01.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Sak 18/15. Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 07.12.2015 Tid: kl. 13:30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Sak 18/15. Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 07.12.2015 Tid: kl. 13:30. Til stede på møtet Sak 18/15 Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 07.12.2015 Tid: kl. 13:30 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bente Grøtte, Ellen Beccer Brandvold, Inga

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Torfinn Vassvik Medlem Oddbjørg Vatndal Medlem Arnulf Olaf Pettersen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.12.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Gamvik kommune Møtested: rådmannskontoret Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret. Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskap og kommunestyre bør ikke legges til samme dag Behandlede saker: Sak 11 21/05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskap og kommunestyre bør ikke legges til samme dag Behandlede saker: Sak 11 21/05 Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen, Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Geir Langås, Harald Hansen. Synnøve Vassvik, Barbro Grip.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Geir Langås, Harald Hansen. Synnøve Vassvik, Barbro Grip. Sak 19/17 Møtested: Restauranten Møtedato: 27.04.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2013 Tid: 10:00 15:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.09.2010 Tid: 12:30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Kai Brox, Inger Roren og Frank Broks. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 08.03.2011 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Janne Andreassen, Rolf Laupstad, Karin Eriksen, Karsten Schanche, Unn Berit

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 25.02.2016 Tid: kl. 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: kl. kl. 11.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet Sak 11/09 Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Kai Brox, Kari-Anne Herland, Geir Karlstad, Inger Roren, Ebba Svendsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 15.07.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten : 25.06.2009 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl 09:00 11:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ikke møtt: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Sak 28/16 Møtested: Restauranten Møtedato: 02.06.2016 Tid: kl. 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Roger

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset restauranten Møtedato: 28.03.07 Tid: KL.0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0009/07 07/00236 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 22.10.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 034/12-041/12 Følgende medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten. Møtedato: 12.12.2013 Tid: kl. 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Inga Manndal, Torfinn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Per Carstens,

Detaljer

Alta kommune. Rådmann Bjørn-Atle Hansen Sekretær Kristian A. Kvæl

Alta kommune. Rådmann Bjørn-Atle Hansen Sekretær Kristian A. Kvæl Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2009 Tid: 10.00 14.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Torfinn Reginiussen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Harald Hansen, Øyvind Berg. Eli Johansen, Barbro Grip.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Harald Hansen, Øyvind Berg. Eli Johansen, Barbro Grip. Møtested: Restauranten Møtedato: 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 27. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 1130 Møtested: Kommunestyresalen Saker: 007 012/12 Av 3 medlemmer møtte 2 Følgende medlemmer møtte Ann Gregersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom kommunestyresalen Tidspunkt: 25.08.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/11 11/70 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Sak 13/16 Møtested: Restauranten Møtedato: 13.04.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Torfinn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Frank Wensel, Harald Hansen. Synøve Vassvik, Eli Johansen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Frank Wensel, Harald Hansen. Synøve Vassvik, Eli Johansen. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Roger L. Hansen,

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.2006 Tid: Kl 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotellet Møtedato: 10.09.2009 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 04.11.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl 11:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 145/10-152/10 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/14 Møtedato: 12.02.2014 Tid: kl 12.00 kl 15.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/14 07/14 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 07.03.2013 13/109 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 7. mars 2013 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Leinesfjord Saksnr.:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Sak 53/17 Møtested: Restauranten Møtedato: 14.09.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Gunn Mari K. Kristiansen,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2013 Tid: 10:00 10.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Olsen Ivan FRP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 12.02.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtedato: 19.10.2015 Tid: kl. Kl. 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Sigurd Rafaelsen, Ingunn

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 23.01.04 Tid: 10.00 18.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Stine Akselsen, Jan Holm Hansen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 27.11.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Jørn Erik Bosness, Helge Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.07.2011 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen,

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde

Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde Møtedato: 03.02.2014, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10.30 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/1 14/8 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 03.05.2016 Tid: kl. 17:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller epost: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.01.2012 Tid: kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.01.2012 Tid: kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.01.2012 Tid: kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein Slåtsveen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 16.04.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.08.2015 Tid: 13:00-14:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Hammari Oddveig KYST Medlem

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Asbjørn Volden (Bygdelista) Innkalling og sakliste ble godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Asbjørn Volden (Bygdelista) Innkalling og sakliste ble godkjent. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 02.05.2011 Tid: Kl. 18.00 21.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn P.g.a. en feil i den forrige protokollen, legger vi herved ut en ny protokoll fra kommunestyremøtet den 14. oktober 2009. Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2009

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 29.1.2015 Varighet: 13.00 16.55 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2008 Tid: 08.00 11.50 Til stede på møtet Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Johanne Ellingsen, Tor Asgeir Johansen, Leif K. Klæboe, Jan-Einar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Frank Broks, Kai Brox

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Frank Broks, Kai Brox Gamvik kommune Møtested: MS Ingøy Møtedato: 31.10.2008 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Tilstede: Ordfører Marius Nilsen, varaordfører Siv Steel Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer