MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten. Møtedato: Tid: kl. 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Synøve Vassvik, Stig Olsen, Harald Hansen, Alf N. Hansen, Elna Nilsen, Siv Anita Steel, Johnny Olaussen Nina Eilertsen, Vidar Hansen, Arnulf Pettersen, Anniken Jakola Mikalsen (ikke meldt) Gunn Mari Kristiansen, Arnfinn Bønå. Rådmann Svein Tønnessen, kontorleder Heidi Hansen, formannskapssekretær Helge J. Pedersen. Innkalling: Pr. mail den Merknader: Ingen Behandlede saker: 52-64/13 Underskrifter: Inga Manndal Arnfinn Bønå Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Mehamn Side 1 av 20

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/13 13/707 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 53/13 13/708 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER KST /13 13/716 REFERATER 55/13 13/662 SØKNAD OM AVDRAGSUTSETTELSE - GAMVIK EIENDOM AS 56/13 13/612 ÅRSBUDSJETT /13 13/498 JUSTERT SELSKAPSAVTALE - FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS. TILSLUTNING FRA GAMVIK KOMMUNE 58/13 13/576 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I GAMVIK KOMMUNE - FORSLAG TIL NY LØYPE OG ENDRING AV FORSKRIFT 2. GANGS BEHANDLING 59/13 11/389 SENIORPOLITIKK 60/13 13/399 ENDRING AV REGLEMENT FOR POLITISKE UTVALG - OPPFØLGING AV INTERPELLASJON 61/13 13/596 SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISK VERV GRO GRINDE 62/13 13/720 BUDSJETT GAMVIK NORDKYN HAVN KF 63/13 13/721 REGULERINGSPLAN ELVESLETTA - KUNNGJØRING OPPSTART 64/13 13/722 REGULERINGSPLAN MOLO A - HAMNESET. KUNNGJØRING OPPSTART Side 2 av 20

3 52/13 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Innkallingen godkjennes. Protokollen fra møtet den godkjennes og underskrives av Inga Manndal og Siv Anita Steel. Protokollunderskrivere til dagens møte utpekes av møteleder. Innkallingen godkjennes. Protokollen fra møtet den godkjennes og underskrives av Inga Manndal og Siv Anita Steel. Som protokollunderskrivere til dagens møte utpekes Inga Manndal og Arnfinn Bønå. 53/13 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER KST Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Orienteringer: 1. Status Gamvik Nordkyn Havn, v/daglig leder. 2. Festetomt. Formannskapets vedtak sak 62/13, v/rådmannen. 3. Videreføring av omdømmeprosjektet, v/rådmannen. 4. Bruk av sosiale medier, v/rådmannen. 5. Referat fra eiermøte i FIMIL, v/ordføreren. Spørsmål: Spørsmål fra Gamvik FRP, v/johnny Olaussen. Sak 69/13 i formannskapet, tildelinger av midler Nordkyn Kraftlag. 1. Hvorfor har ikke formannskapet fordelt hele summen på kroner til lag og foreninger? 2. Hva skjer med det resterende beløpet som er holdt tilbake? 3. Hvem har stått for saksutredelsen i overnevnte sak? 4. Hvorfor fikk ikke Mehamn idrettslag tildelt midler til tross for at de har søkt på kroner utenom belysning av Vedvika idrettsplass? 5. Synes ordføreren at det er tilfredsstillende at det laget med størst aktivitet og som aktiviserer Side 3 av 20

4 desidert flest barn/ ungdom i løpet av året, ikke blir tildelt noe av Kraftlagmidlene? 6. Av søknaden til Mehamn Folkeakademi som Gamvik FrP har mottatt, fremkommer det ikke at de har noen finansieringsplan slik vedtektene krever. Likevel er deres søknad tatt med i betrakting, mens andre ble avvist fordi de ikke oppfylte kriteriene. Hvilken begrunnelse har ordføreren for slik forskjellsbehandling? 7. Hvorfor ble ikke de som hadde mangler ved sine søknader kontaktet slik det er beskrevet i 11 i Forvaltningsloven? 8. Kan ordføreren legge frem vedtaket som viser at kommunestyret har delegert til formannskapet oppgaven å fordele kraftlagmidlene? Svar til Gamvik FRP i kommunestyret fra ordfører Inga Manndal 1. Det var mangler ved innleverte søknader, samt at søknader ble avvist gr. formalfeil og FSK holdt tilbake en sum til evt. klagebehandling. 2. Når klagefristen er over så vil søknader(klager) bli vurdert på nytt og restmidler tildelt. 3. Saksbehandler er kulturkontoret, men det er ikke gitt innstillinger i søknadene, søknadene er kun vurdert i h.h.t. utlysningsteksten og kriterier som er vedtatt av kommunestyret for tildeling av kraftlagsmidlene. 4. I flg. saksopplysning gitt til FSK, ang søknad nr 8 fra Mehamn idrettslag er det anført at det var søknad som angikk idrettsplassen, som er kommunal eiendom og ikke søke berettiget. 5. Ordfører har handlet i tråd med kriterier ang utdeling av midler og behandlet de søknader som var forelagt FSK, sammen med resten av FSK 6. Mehamn folkeakademi leverte div søknader og et samla FSK valgte å gi midler med bakgrunn i at de søknadene som gjaldt barn og unge som ikke nødvendigvis er organisert i egne lag og forening også er berettiget midler. 7. Forvaltningsloven 11 berører ikke FSK plikt til å korrigere/endre søknader 8. I vedlagte melding om politisk vedtak fattet av Gamvik kommunestyre av overføres bl. andre oppgaver dette til FSK. Spørsmål fra TVP v/siv Anita Steel: Angående overføring av restkvote for 2013 fra kystflåten til den havgående flåte. Tverrpolitisk foreslår at det utarbeides en uttalelse fra Gamvik kommunestyre om de konsekvenser dette har på lokalsamfunnet. Ad. orienteringer, pkt. 4: Gamvik kommunestyre slutter seg til at det sendes søknad til Innovasjon Norge om videreføring av prosjekt omdømme, for Søknaden sendes innen utløpet av Ad. Spørsmål fra TVP: Gamvik kommunestyre slutter seg til en uttalelse angående omfordeling av kvotene fra kystflåten til den havgående flåte. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide uttalelsen. Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. 54/13 Side 4 av 20

5 REFERATER Referatene tas til etterretning. Referatene tas til etterretning. Enst. 55/13 SØKNAD OM AVDRAGSUTSETTELSE - GAMVIK EIENDOM AS Gamvik Eiendom innvilges avdragsutsettelse på sine lån i Gamvik kommune. Avdragsutsettelsen gjelder fram til utløpet 2015 tilsvarende avtalen selskapet har fått i forhold til sine lån i Husbanken. Gjeldende rentevilkår, jfr saksframlegg under, videreføres i avtaleperioden. Ordfører Inga Manndal fratrådte som inhabil. Varaordfører Torfinn Vassvik tiltrådte som møteleder. Forslag fra FRP v/johnny Olaussen: Gamvik Eiendom As innvilges ikke avdragsutsettelse. Beløpet på kroner brukes til å lyse ut kroner til lag og foreninger. Dette er øremerkede Kraftlagmidler for 2009 og 2010 som Gamvik kommune ikke har fordelt. Resterende beløp på kroner brukes til å gi en måned ekstra svømmetilbud på Skjånes og i Gamvik, slik at Gamvik kommune totalt gir to måneder svømmetilbud og ikke en måned, slik formannskapet har budsjettert med. Rådmannen får i oppgave å finne kroner ekstra dersom kroner er for lite. Forslaget ble satt opp mot innstillingen. Forslaget fra FRP fikk 1 stemme, mot 9 stemmer, som ble avgitt til fordel for innstillingen. Side 5 av 20

6 Gamvik Eiendom innvilges avdragsutsettelse på sine lån i Gamvik kommune. Avdragsutsettelsen gjelder fram til utløpet 2015 tilsvarende avtalen selskapet har fått i forhold til sine lån i Husbanken. Gjeldende rentevilkår, jfr saksframlegg under, videreføres i avtaleperioden. Vedtatt med 9 stemmer mot 1 stemme. 56/13 ÅRSBUDSJETT 2014 Behandling i formannskapet: Med tilleggsforslag fra grupperingen AP/SV: 1. Endring av hovedpunkt 8, godtgjørelse til kommunale ombud, underpunkt 7: Leder i eldreråd, TMU, OOU gis 5000,- godtgjørelse pr år. Øvrige medlemmer i rådet 200,- pr møte de deltar i. 2. Til tekstdelen: Ansvarsområdet 4401 økes med kr til utbedring og vedlikehold av veien på Nervei. Beløpet tas av konto 7040 (tilleggsbevilgn.) Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2014 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2014 settes til kr Skattøret og formueskatten for 2014 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 5. Eiendomsskatt: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 4 videreføres i 2014 eiendomsskatten for verker og bruk og eiendomsskatt for bolig- og fritidshus. 2. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille for 2014 (jfr eiendomsskatteloven 13). 3. Eiendomsskatten kreves inn i to terminer i skatteåret (jfr eiendomsskatteloven 25). 6. Det vedtas en investeringsramme på følgende nye tiltak i 2014: Omsorgsboliger ,- Side 6 av 20

7 Startlån til videre utlån ,- Oppgradering IT ,- VA investeringer Gamvik ,- VA investering Skjånes nødstrøm og pumpeanlegg ,- Heis Mehamn skole ,- Egenkapitalinnskudd KLP ,- Sum investering ,- Tiltakene finansieres slik: Opptak av nye lån: ,- Benyttes til: Omsorgsboliger ,- Startlån til videre utlån ,- Oppgradering IT ,- VA investeringer Gamvik ,- VA investering Skjånes nødstrøm og pumpeanlegg ,- Heis Mehamn skole ,- Overføring fra drift: ,- Benyttes til egenkapitalinnskudd KLP 7. Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas i henhold til vedlagte oversikt. Satsene bygger på nytt regulativ som KST vedtok i oktober 2012, sak 62/12. De fleste satser er justert opp med 5% med unntak av satser som er regulert gjennom statlige føringer(maksimalpriser) eller selvkostprinsippet(vann og avløp). 8. GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD 1. Ordførerens godtgjørelse settes til 80% av ,- ( ,-) 2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 20% av ,- ( ,-) Side 7 av 20

8 3. Formannskapets medlemmer får en fast godtgjørelse på kr pr år. Utbetaling foretas månedlig. Punktet gjelder ikke ordfører/varaordfører. 4. For arbeidsmøter i formannskapet gis en godtgjørelse på 500,- pr møte. Gjelder ikke ordfører/varaordfører. 5. For møtende medlemmer i kommunestyret utbetales det kr 500,- pr møte. Det samme gjelder for møtende varamedlemmer i formannskapet. 6. Kontrollutvalgets leder får kr i fast godtgjørelse pr år. Møtende medlemmer få kr 200 pr møte. 7. Leder i eldrerådet, TMU og OOU gis kr. 5000,- godtgjørelse pr år. Øvrige medlemmer i rådet, og utvalgene gis kr. 200,- pr møte de deltar i.. 8. Reise- og diettutgifter utbetales etter Statens regulativ. 9. Godtgjørelse kommunale foretak: Leder i styret i KF gis godtgjørelse på 4% av ordfører og varaordførers samlede årsgodtgjørelse. Medlemmer gis 0.1% pr. møte de deltar i. Det forelegges en avtale angående Gamvik-Nordkyn Utvikling KF styreledergodtgjørelse. Denne videreføres i Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 2.000,- pr møte. Selvstendig næringsdrivende/fiskere får dekt ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 1000,-. Medlemmer som deltar på flere møter på samme dag, gis bare dekning for tapt arbeidsfortjeneste en gang pr døgn. 9. Følgende stillinger opprettes/endres/reduseres/nedlegges: Nedleggelser/reduksjoner/vakanser: 100% fast stilling som saksbehandler på teknisk sektor nedlegges fra Stillingen ble opprettet i 2013 men ble stående vakant grunnet senere vedtak om ansettelse i fast stilling som teknisk sjef. 13% stilling som veileder studiesenter nedlegges fra Endringer i tjenestetilbudet: * Det legges inn ekstra ressurs på 5 årstimer ved Mehamn skole knyttet til fremmedspråklig opplæring. * Legetjenesten i regi av Nordkyn legetjeneste, styrkes med en 50% kommunelegestilling ved kontoret i Mehamn. * Miljøtjenesten for barn og unge er opprettet med en ressurs tilsvarende ca 6 årsverk. Side 8 av 20

9 * Studiesenteret nedlegges fra Tilleggsforslag fra rådmannen: Det settes av kr til innkjøp av brannvernmateriell under ansvar Midlene tas gjennom reduksjon på ansvarsområdet 3430 kto. fast lønn. Forslag fra FRP v/johnny Olaussen Hovedmål for Gamvik Fremskrittspartis budsjett Med kommunebudsjettet for Gamvik kommune i året 2014 vil Gamvik Fremskrittsparti arbeide for følgende mål: Opprettholde og styrke skole og utdanning Sikre en kvalitetsmessig og verdig helse- og eldreomsorg På sikt jobbe for total fjerning av eiendomsskatt Sikre brede, engasjerende og rusforebyggende tilbud til ungdom Redusere det offentlige byråkrati Sikre at Gamvik Kommune blir en Ja-Kommune Arbeide for kvalitetsstandarder for alle kommunens tjenester Arbeide for økt nærvær blant kommunens ansatte Arbeide for økt engasjement og påvirkning blant kommunens innbyggere Styrke den kommunale effektiviteten Gjøre Gamvik Kommune til en trygg og attraktiv plass å bo Gjøre Gamvik Kommune til en attraktiv plass for næringslivet Jobbe for at kommunale tjenesteenheter blir selvstyrte og resultatorienterte Gamvik Fremskrittsparti vil jobbe for å være et ansvarlig parti som foretar de nødvendige grep i kommunen, både de populære og upopulære. Handlingslammet politisk styring er uansvarlig politisk styring. Forslag fra Gamvik Fremskrittsparti til budsjettendringer Gamvik Fremskrittsparti fremmer nedenstående forslag ovenfor de enkelte sektorer. Ansvaret sentrale styringsorganer. Gamvik Fremskrittsparti fremme følgende forslag: Gamvik FrP vil kutte kroner fra administrasjonen. Tall i hele 1000 kroner Ansvarsområde Tiltak Endring Administrasjonen -20 Side 9 av 20

10 Ansvarsområde Teknisk administrasjon og drift. Gamvik FrP ønsker å gi sommerjobb på grøntanlegg til ungdom hvor vedlikehold av gressbanen til Mehamn idrettslag hører med. Tall i hele 1000 kroner Ansvarsområde Tiltak Endring Sommerjobb ungdom 60 Ansvarsområde Drift av kommunale bygg Gamvik FrP vil bevilge kroner ekstra til basseng slik at kommunen drifter bassengene på Skjånes og i Gamvik i to måneder. Tall i hele 1000 kroner Ansvarsområde Tiltak Endring Basseng 40 Ansvarsområde tilskudd eksterne Gamvik Fremskrittsparti fremmer følgende forslag: Gamvik FrP vil ikke overføre kroner til Gamvik Nordkyn Havn KF, da vi forventer at kommunale foretak skal stå på egne ben. Tall i hele 1000 kroner Ansvarsområde Tiltak Endring Overføring til Gamvik Nordkyn Havn KF -100 Ansvarsområde prosjekter Gamvik Fremskrittsparti fremmer følgende forslag: Gamvik FrP vil ikke gi Nordkynfestivalen kroner over budsjettet. Vi ønsker å overføre disse pengene til å drift av bassengene på Skjånes og i Gamvik. Tall i hele 1000 kroner Ansvarsområde Tiltak Endring Nordkynfestivalen -40 Ansvarsområde finanser Eiendomsskatten er en fiskal avgift, og bør fjernes helt. Gamvik Fremskrittsparti mener at fjerning av eiendomsskatten kan brukes som virkemiddel for etablering av både privatbolig og næringsbygg. Dessverre er den økonomiske situasjonen slik at kommunen har gjort seg avhengig av denne avgiften, og den ikke kan fjernes helt uten større konsekvenser. Gamvik FrP vil derfor på sikt arbeide for å fjerne den helt, men vil i første omgang forhindre en økning fra 6 til 7 promille. Tall i hele 1000 kroner Side 10 av 20

11 Ansvarsområde Tiltak Endring Økt eiendomsskatt -266 Inndekning av underskudd 136 Gamvik Fremskrittsparti fremmer følgende forslag til vedtak i Gamvik Kommunes budsjett for 2014: Tall i hele 1000 kroner Ansvarsområde Enhet Endring 2013, totalt Administrasjonen Teknisk administrasjon og 60 drift(sommerjobb for ungdom) Basseng Tilskudd eksterne(gamvik -100 Nordkyn Havn KF) Prosjekter(Nordkynfestivelen) Økt eiendomsskatt 266 Inndekning av underskudd Rådmannen finner -70 Radio Mehamn -20 Sum totalt 0 Verbalforslag fra Gamvik Fremskrittsparti til Gamvik Kommunes budsjett for 2014 Det har vist seg at kommunen sliter med høye økonomiske utgifter og stadig endrede rammebetingelser og overføringer, som gjør at kommunen står svakt stilt ved endringer som slår negativt ut økonomisk. Gamvik Fremskrittsparti mener det fortsatt er rom for effektiviseringstiltak og innsparinger ved kommunes drift, i tillegg til alternative måter å drive eksisterende tjenester. Gamvik Fremskrittsparti ønsker derfor en gjennomgang av kommunens virksomhet med tanke på organisering og oppgavefordeling, og vil derfor skille ut de tjenester og oppgaver som ikke er primæroppgaver. Gamvik kommune må i likhet med andre kommuner og institusjoner sette tæring etter næring. Kommunen er til for innbyggerne, og ikke motsatt. Derfor er det kommunens innbyggere, som er kunder av kommunens tjenester, som skal være i høysetet. Gamvik Fremskrittsparti fremmer derfor følgende verbalforslag: 1. Gamvik kommunestyre ber rådmannen utrede hvilke av kommunens bygg som kan være formålstjenlig å selge for å tilbakeleie, og hvilke langsiktige og kortsiktige økonomiske konsekvenser salg av eiendom med tilbakeleie medfører. Gamvik FrP presiserer at det å eie bygg ikke nødvendigvis er en rikdom, og at leie ikke nødvendigvis er dyrere enn å eie. Side 11 av 20

12 2. Gamvik kommunestyre ber om en gjennomgang av den kommunale maskinpark for å finne ut om den er tilpasset kommunens behov. 3. Gamvik kommunestyre ber om en utredning av hvilke kommunale tjenester som vil være formålstjenlig og økonomisk besparende å konkurranseutsette. Det antas av grove sammenligninger fra andre kommuner at dette kan gi besparelser. 4. Gamvik kommunestyre ber ordfører om se på muligheten for å utarbeide serviceerklæringer og brukergarantier for de kommunale tjenestene. 5. Ordførerne i Gamvik kommune har nesten dobbelt så god pensjonsordning som andre innbyggere i kommunen. Gamvik FrP mener at den må fjernes fra , slik at hun sidestilles med vanlige arbeidstakere. Dette gir en besparelse på kroner i året. Pengene kommunen sparer på dette tiltaket foreslår Gamvik FrP, at skal øremerkes sommerjobb for ungdom i Gamvik kommune, med blant annet vedlikehold av grøntanleggene. Herunder ligger også vedlikehold av gressbanen til idrettslaget. Vi anser det som mye viktigere å gi ungdommene en meningsfylt sommerjobb, og på den måten sørge for at de føler seg verdsatt av kommunen, enn å forhandle frem særordninger for ordføreren. 6. Gamvik FrP vil styrke satsingen på næringsutvikling. Dette gjøres ved at Gamvik Nordkyn Utvikling KF avvikles i den form den drives i dag og legges under administrasjonen i kommunen. Formannskapet får i oppgave å dele ut midler. På denne måten frigjør vi administrative utgifter til styrehonorarer med mer, slik at mer penger kan brukes til næringsutvikling. Forslaget fra FRP ble satt opp mot formannskapets innstilling inkl. tilleggsforslaget fra rådmannen. Ved avstemmingen fikk forslaget fra FRP 1 stemme mot 10 stemmer som ble avgitt til fordel for innstillingen fra formannskapet inkl. tilleggsforslaget fra rådmannen. Driftsbudsjettet justeres med kr , til dekning av innkjøp av brannvernutstyr. Inndekning skjer ved tilsvarende reduksjon på hjemmetjenestens budsjett. 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2014 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2014 settes til kr Skattøret og formueskatten for 2014 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. Side 12 av 20

13 5. Eiendomsskatt: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 4 videreføres i 2014 eiendomsskatten for verker og bruk og eiendomsskatt for bolig- og fritidshus. 2. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille for 2014 (jfr eiendomsskatteloven 13). 3. Eiendomsskatten kreves inn i to terminer i skatteåret (jfr eiendomsskatteloven 25). 6. Det vedtas en investeringsramme på følgende nye tiltak i 2014: Omsorgsboliger ,- Startlån til videre utlån ,- Oppgradering IT ,- VA investeringer Gamvik ,- VA investering Skjånes nødstrøm og pumpeanlegg ,- Heis Mehamn skole ,- Egenkapitalinnskudd KLP ,- Sum investering ,- Tiltakene finansieres slik: Opptak av nye lån: ,- Benyttes til: Omsorgsboliger ,- Startlån til videre utlån ,- Oppgradering IT ,- VA investeringer Gamvik ,- VA investering Skjånes nødstrøm og pumpeanlegg ,- Heis Mehamn skole ,- Overføring fra drift: ,- Benyttes til egenkapitalinnskudd KLP 7. Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas i henhold til vedlagte oversikt. Satsene bygger på nytt regulativ som KST vedtok i oktober 2012, sak 62/12. De fleste satser er justert opp med 5% med unntak av satser som er regulert gjennom statlige føringer(maksimalpriser) eller selvkostprinsippet(vann og avløp). 8. GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Side 13 av 20

14 1. Ordførerens godtgjørelse settes til 80% av ,- ( ,-) 2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 20% av ,- ( ,-) 3. Formannskapets medlemmer får en fast godtgjørelse på kr pr år. Utbetaling foretas månedlig. Punktet gjelder ikke ordfører/varaordfører. 4. For arbeidsmøter i formannskapet gis en godtgjørelse på 500,- pr møte. Gjelder ikke ordfører/varaordfører. 5. For møtende medlemmer i kommunestyret utbetales det kr 500,- pr møte. Det samme gjelder for møtende varamedlemmer i formannskapet. 6. Kontrollutvalgets leder får kr i fast godtgjørelse pr år. Møtende medlemmer få kr 200 pr møte. 7. Leder i eldrerådet, TMU og OOU gis kr. 5000,- godtgjørelse pr år. Øvrige medlemmer i rådet, og utvalgene gis kr. 200,- pr møte de deltar i.. 8. Reise- og diettutgifter utbetales etter Statens regulativ. 9. Godtgjørelse kommunale foretak: Leder i styret i KF gis godtgjørelse på 4% av ordfører og varaordførers samlede årsgodtgjørelse. Medlemmer gis 0.1% pr. møte de deltar i. Det forelegges en avtale angående Gamvik-Nordkyn Utvikling KF styreledergodtgjørelse. Denne videreføres i Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 2.000,- pr møte. Selvstendig næringsdrivende/fiskere får dekt ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 1000,-. Medlemmer som deltar på flere møter på samme dag, gis bare dekning for tapt arbeidsfortjeneste en gang pr døgn. 9. Følgende stillinger opprettes/endres/reduseres/nedlegges: Nedleggelser/reduksjoner/vakanser: 100% fast stilling som saksbehandler på teknisk sektor nedlegges fra Stillingen ble opprettet i 2013 men ble stående vakant grunnet senere vedtak om ansettelse i fast stilling som teknisk sjef. 13% stilling som veileder studiesenter nedlegges fra Endringer i tjenestetilbudet: * Det legges inn ekstra ressurs på 5 årstimer ved Mehamn skole knyttet til fremmedspråklig opplæring. Side 14 av 20

15 * Legetjenesten i regi av Nordkyn legetjeneste, styrkes med en 50% kommunelegestilling ved kontoret i Mehamn. * Miljøtjenesten for barn og unge er opprettet med en ressurs tilsvarende ca 6 årsverk. * Studiesenteret nedlegges fra Vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme. 57/13 JUSTERT SELSKAPSAVTALE - FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS. TILSLUTNING FRA GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune slutter seg til justert selskapsavtale for Finnmark kommunerevisjon IKS i tråd med representantskapets vedtak Rådmannen redegjorde nærmere. Gamvik kommune slutter seg til justert selskapsavtale for Finnmark kommunerevisjon IKS i tråd med representantskapets vedtak Enst. 58/13 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I GAMVIK KOMMUNE - FORSLAG TIL NY LØYPE OG ENDRING AV FORSKRIFT 2. GANGS BEHANDLING Kommunestyret vedtar følgende endring i Gamvik kommunes snøskuterløypenett med tilhørende endring av lokal forskrift: 1. Det opprettes en ny løype 11b) fra Nikolasdalen til Laggo. Løypa tar av fra løype 9 i Nikolasdalen, går østsørøstover og sør for fjellparti Gavdnjaskaidi, svinger mot nordøst ved vann mellom høyde 320 og 202 og går derfra videre nordøstover ned mot Laggoelva og treffer eksisterende løype 11 ved veienden nord for elva i Laggo. 2. Eksisterende løype 11 fra Nerdalen(x løype 9) til Laggo beholdes. Side 15 av 20

16 Det forutsettes at Lebesby kommune fatter vedtak for den del av løypa som ligger utenfor Gamvik kommunes grenser(fra parkering ved FV 888 til Nikolaselva, ca 800 meter). Rådmannen redegjorde. Kommunestyret vedtar følgende endring i Gamvik kommunes snøskuterløypenett med tilhørende endring av lokal forskrift: 1. Det opprettes en ny løype 11b) fra Nikolasdalen til Laggo. Løypa tar av fra løype 9 i Nikolasdalen, går østsørøstover og sør for fjellparti Gavdnjaskaidi, svinger mot nordøst ved vann mellom høyde 320 og 202 og går derfra videre nordøstover ned mot Laggoelva og treffer eksisterende løype 11 ved veienden nord for elva i Laggo. 2. Eksisterende løype 11 fra Nerdalen(x løype 9) til Laggo beholdes. Det forutsettes at Lebesby kommune fatter vedtak for den del av løypa som ligger utenfor Gamvik kommunes grenser(fra parkering ved FV 888 til Nikolaselva, ca 800 meter). Enst. 59/13 SENIORPOLITIKK Forslaget fra arbeidsmiljøutvalget, vedtatt den under sak 3/13, tilsluttes. Rådmannen redegjorde nærmere. Saksopplysninger: Saken har vært behandlet i arbeidsmiljøutvalget den og I møtet den ble følgende vedtak fattet: Forslag til organisering av seniorpolitikk tilsluttes, og oversendes kommunestyrt for endelig vedtak. Side 16 av 20

17 1. Det innføres seniorsamtaler fra og med 58 år for alle arbeidstakere. Samtalen holdes mellom senior, nærmeste leder og personal, for å ivareta et helhetsbilde over muligheter. 2. Seniorer får fra fylte 58 år bruke treningsrommet gratis. Det betales kun nøkkeldepositum. Ved særlig ytret behov kan treningsinstruktør/fysioterapeut stilles til rådighet med inntil fem 5 timer etter nærmere avtale. 3. Seniorer i turnus kan fritas belastende vakter som en tilrettelegging. Belastende vakter betegnes som nattarbeid. Andre vakter utover dette må grunngis spesielt og behandles individuelt innen fritak kan søkes om. 4. Det velges et seniornettverk for seniorer i Gamvik kommune. Hensikten og målet med seniornettverket er å komme med forslag til sosiale tiltak, som f.eks. ekskursjoner i sosial sammenheng, kulturtiltak rettet mot seniorer, kurs og opplæring for seniorer. Herunder støtte og fellesskap på tvers av yrkesgruppene. Seniornettverket bestemmer selv arbeidsform og innhold. Møter i nettverket legges til en time før arbeidstidens slutt, ordinær kontorarbeidstid. Seniornettverket arbeider videre med å utvikle en målrettet og aktuell seniorpolitikk som skal omfatte alle yrkesgrupper, og fremmer sine forslag overfor arbeidsmiljøutvalget. 5. Det anmodes ordfører om å opprette et utvalg bestående av seniorer, arbeidsgiverrepresentant, hovedverneombud, representant for organisasjonene og politisk representant, i den hensikt å utvikle en god og hensiktsmessig seniorpolitikk. Forslag fra utvalget legges fram for AMU og videre politisk behandling. Enst. 60/13 ENDRING AV REGLEMENT FOR POLITISKE UTVALG - OPPFØLGING AV INTERPELLASJON Følgende tillegg tas inn i reglement for kommunestyre, formannskap, og andre nemnder, styrer, råd og utvalg i Gamvik kommune under pkt 1.3.8: Ordfører som får inn interpellasjoner og spørsmål som er av en slik karakter at de kan støte enkeltpersoner eller deres nærmeste, kan uten begrunnelse avvise disse før de kommer så langt som til behandling i kommunestyret. I tvilstilfeller legges disse fram for Formannskapet for en bredere vurdering. Fellesforslag fra høyres Arnfinn Bønå, og frp`s Johnny Olaussen: Side 17 av 20

18 Når ordfører får inn interpellasjoner og spørsmål som er av en slik karakter at de kan støte enkeltpersoner eller deres nærmeste, kan disse avvises før de kommer til behandling i kommunestyret. Det er i slikt tilfelle en forutsetning at begrunnelse som en type veiledning er gitt til interpellanten. Det forutsettes at slike saker drøftes i formannskap før beslutning om avvisning gjøres. Fellesforslag fra grupperingen AP/SV/TVP: Dersom ordfører får inn interpellasjoner og spørsmål som er av en slik karakter at de kan være upassende, skal de behandles i første FSK der det avgjøres om saken skal til videre behandling i KST. Er en interpellasjon behandlet i KST tidligere, må nye momenter komme frem for at den skal behandles på nytt i KST.. Formannskapets innstilling tas opp til votering. Formannskapets innstilling ble nedstemt med 11 stemmer. Forslaget fra Høyre og Frp settes opp mot forslaget fra grupperingen AP/SV/TVP: Forslaget fra grupperingen AP/SV/TVP fikk 9 stemmer til fordel for 2 stemmer som ble avgitt til forslaget fra Høyre og Frp. Dersom ordfører får inn interpellasjoner og spørsmål som er av en slik karakter at de kan være upassende, skal de behandles i første FSK der det avgjøres om saken skal til videre behandling i KST. Er en interpellasjon behandlet i KST tidligere, må nye momenter komme frem for at den skal behandles på nytt i KST. Vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer 61/13 SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISK VERV GRO GRINDE Saken oversendes uten innstilling. Tverrpolitisk fellesliste la fram følgende forslag: TVP foreslår Sirin Lydersen som medlem i kontrollutvalget. Som nytt medlem i kontrollutvalget, utpekes Sirin Lydersen, Mehamn. Side 18 av 20

19 Enst. 62/13 BUDSJETT GAMVIK NORDKYN HAVN KF Kommunestyret viser til vedtak i styret i Gamvik Nordkyn Havn KF, og godkjenner styrets vedtak angående budsjett for Kommunestyret viser til vedtak i styret i Gamvik Nordkyn Havn KF, og godkjenner styrets vedtak angående budsjett for Enst. 63/13 REGULERINGSPLAN ELVESLETTA - KUNNGJØRING OPPSTART I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 vedtas igangsetting av reguleringsplanarbeid for området Elvesletta i Mehamn. Den nye planen skal ha samme utstrekning som og skal erstatte gjeldende reguleringsplan for Elvesletta stadfestet av fylkesmannen i Finnmark Det skal utarbeides en detaljregulering etter lovens 12-3, og formålet med planen er å legge til rette for oppføring av kommunale omsorgsboliger i tilknytning til Mehamn helsesenter. Berørte grunneiere, naboer og offentlige høringsinstanser orienteres om planoppstarten i henhold til gjeldende regler. Rådmannen redegjorde nærmere. I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 vedtas igangsetting av reguleringsplanarbeid for området Elvesletta i Mehamn. Den nye planen skal ha samme utstrekning som og skal erstatte gjeldende reguleringsplan for Elvesletta stadfestet av fylkesmannen i Finnmark Det skal utarbeides en detaljregulering etter lovens 12-3, og formålet med planen er å legge til rette for oppføring av kommunale omsorgsboliger i tilknytning til Mehamn helsesenter. Berørte grunneiere, naboer og offentlige høringsinstanser orienteres om planoppstarten i henhold til gjeldende regler. Side 19 av 20

20 Enst. 64/13 REGULERINGSPLAN MOLO A - HAMNESET. KUNNGJØRING OPPSTART I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 vedtas igangsetting av reguleringsplanarbeid for molo A på Hamneset i Mehamn. Den nye planen skal delvis erstatte gjeldende reguleringsplan for Mehamn sentrum egengodkjent av Gamvik kommunestyre Det skal utarbeides en detaljregulering etter lovens 12-3, og hovedformålet med planen er å legge til rette for bygging av ny molo. Berørte grunneiere, naboer og offentlige høringsinstanser orienteres om planoppstarten i henhold til gjeldende regler. Rådmannen redegjorde nærmere. I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 vedtas igangsetting av reguleringsplanarbeid for molo A på Hamneset i Mehamn. Den nye planen skal delvis erstatte gjeldende reguleringsplan for Mehamn sentrum egengodkjent av Gamvik kommunestyre Det skal utarbeides en detaljregulering etter lovens 12-3, og hovedformålet med planen er å legge til rette for bygging av ny molo. Berørte grunneiere, naboer og offentlige høringsinstanser orienteres om planoppstarten i henhold til gjeldende regler. Enst. Side 20 av 20

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret. Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Gamvik kommune Møtested: rådmannskontoret Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Torfinn Vassvik Medlem Oddbjørg Vatndal

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 03.12.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 03.05.2016 Tid: kl. 17:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Sak 76/14 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 02.12.2014 Tid: kl. 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/14 14/707 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.05.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Frank Broks Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 12.02.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 17.03.2011 Tid: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Anita Sagen, Synøve Vassvik.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Anita Sagen, Synøve Vassvik. Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2016 Tid: kl. 19:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Roger Hansen, Dag Tommy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 19.01.2016 Tid: kl. 14:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn-Mari K. Kristiansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, Lillesalen. Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 06.02.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Gunn Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Inga Manndal Varamedlem Dag-Tommy Larsen Torfinn Vassvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Inga Manndal Varamedlem Dag-Tommy Larsen Torfinn Vassvik Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 25.02.2016 Tid: kl. 11:00 Innkalte: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal Kristiansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 30.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik, Dag-Tommy

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 31.08.2011 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 62/11 11/567 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 08.03.2011 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.: Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 30.01.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Restauranten Møtedato: 19.10.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.12.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Sak 13/16 Møtested: Restauranten Møtedato: 13.04.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Torfinn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 12.02.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 12.10.2006 Tid: Kl 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Roy Pettersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 30.08.2013 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2012 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Sak 28/16 Møtested: Restauranten Møtedato: 02.06.2016 Tid: kl. 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Sak 18/15. Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 07.12.2015 Tid: kl. 13:30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Sak 18/15. Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 07.12.2015 Tid: kl. 13:30. Til stede på møtet Sak 18/15 Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 07.12.2015 Tid: kl. 13:30 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bente Grøtte, Ellen Beccer Brandvold, Inga

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskap og kommunestyre bør ikke legges til samme dag Behandlede saker: Sak 11 21/05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskap og kommunestyre bør ikke legges til samme dag Behandlede saker: Sak 11 21/05 Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen, Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Mehamn hotell, møtesalen Møtedato: 30.04.2013 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ordfører Inga Manndal, Torfinn

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Torfinn Vassvik Medlem Oddbjørg Vatndal Medlem Arnulf Olaf Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten : 25.06.2009 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Sak 69/16 Møtested: Restauranten Møtedato: 03.11.2016 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Torfinn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Geir Langås, Harald Hansen. Synnøve Vassvik, Barbro Grip.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Geir Langås, Harald Hansen. Synnøve Vassvik, Barbro Grip. Sak 19/17 Møtested: Restauranten Møtedato: 27.04.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/13 13/504 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/13 13/504 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 30.08.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/649 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 17.12.2015 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Willy Andreassen, Frank Tore Nygård Forfall: Beate

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 24.11.2016 Tid: Kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller epost: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Kai Brox, Inger Roren og Frank Broks.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Kai Brox, Inger Roren og Frank Broks. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.06.2011 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Kai Brox, Inger

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/08 til og med 3/08

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 1/08 til og med 3/08 Styre, råd, utvalg m.v. Administrasjonsutvalget Møtested Bystyresalen Møtedato: 11.03.2008 Fra kl. kl.12.00 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Arne Pedersen AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Harald Hansen, Øyvind Berg. Eli Johansen, Barbro Grip.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Harald Hansen, Øyvind Berg. Eli Johansen, Barbro Grip. Møtested: Restauranten Møtedato: 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2013 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Sak 53/17 Møtested: Restauranten Møtedato: 14.09.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Gunn Mari K. Kristiansen,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/11 11/70 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 28.02.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/11-022/11 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:10 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 15.07.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.09.2010 Tid: 12:30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Kai Brox, Inger Roren og Frank Broks. Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.03.2009 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Johnny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Frank Wensel, Harald Hansen. Synøve Vassvik, Eli Johansen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Frank Wensel, Harald Hansen. Synøve Vassvik, Eli Johansen. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Roger L. Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.07.2011 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 08.10.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Gratangen rådhus Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: 0830-1430 Informasjon om kommunereformen ved Fylkesmann Sigbjørn Johnsen Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtedato: 19.10.2015 Tid: kl. Kl. 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Sigurd Rafaelsen, Ingunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Liv Hansen formannskapssekretær Siv Nilsen kommunalleder 1 Geir Berglund kommunalleder 2

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Liv Hansen formannskapssekretær Siv Nilsen kommunalleder 1 Geir Berglund kommunalleder 2 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Per Carstens,

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.2006 Tid: Kl 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 25.02.2016 Tid: kl. 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 FLESBERG KOMMUNE Lampeland 14.11.2013 Arkiv 145 Saksmappe 2013/573 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl 09:00 11:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi 1.sept 2014 Lynnebakken KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER FRA 1.1.2012

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER FRA 1.1.2012 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 21.03.2012 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet Sak 11/09 Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Kai Brox, Kari-Anne Herland, Geir Karlstad, Inger Roren, Ebba Svendsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 03.05.2016 Tid: kl. 17:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller epost: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 28.04.2011 Fra:09:45 Til:11:00 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Frank Broks, Kai Brox

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Frank Broks, Kai Brox Gamvik kommune Møtested: MS Ingøy Møtedato: 31.10.2008 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Tilstede: Ordfører Marius Nilsen, varaordfører Siv Steel Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007 Økonomileder til oppfølging 14.12.2007 Hansnes, Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 07/01493 07/010534 150 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den 12.12. og 13.12.2007.

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi Lynnebakken 1.sept 2014 KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2009 Tid: 08.00 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Varamedlemmer: Mette Seljenes,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 03.10.2006 Tidspunkt: 11:00 15.15 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Ronny Nordahl, Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer