Kommunestruktur NOTAT: VURDERING AV KOMMUNENS TJENESTETILBUD I DAG 28.mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestruktur NOTAT: VURDERING AV KOMMUNENS TJENESTETILBUD I DAG 28.mai 2015"

Transkript

1 Kommunestruktur NOTAT: VURDERING AV KOMMUNENS TJENESTETILBUD I DAG 28.mai 2015 Denne rapporten er en del av grunnlaget for vurdering av Grimstad kommunes framtidige kommunestruktur. Rapporten er avgrenset til vurdering av kommunens tjenestetilbud. Spørsmål som er vurdert er: Har Grimstad kommune robuste tjenester og blir samfunnsmessige hensyn ivaretatt på en god (nok) måte? Har tjenestene tilstrekkelig og relevant og tåler tjenesten ikke-planlagte vakanser? Er det noen tjenester det er problematisk å rekruttere til og er det tilstrekkelig distanse mellom kommunens saksbehandlere og innbyggerne? Har Grimstad kommune tjenester som i visse tilfeller ikke kan ytes eller ivaretas i henhold til gjeldende lover og kvalitetskrav og hvor det kan være risiko for liv eller helse, alvorlig økonomisk tap eller lovbrudd? Er samarbeid over kommunegrensen eller kommunesammenslåing er aktuell løsning på utfordringene? Det er også gjort en vurdering av om tjenestene må ytes nær der innbyggerne bor (skole, barnehage mv) eller kan utøves fra en sentral posisjon i kommunen, i dag Grimstad rådhus (støttetjenester, administrasjon, sentral ledelse, plan, byggesaksbehandling mv). Denne vurderingen har betydning dersom kommunen skal slå seg sammen med andre kommuner. Hvilke tjenester må bli værende (omtrent) der de er/utøves i dag, hvilke kan utøves med større distanse til innbyggerne? Analysen skal med andre ord gi et bilde av om Grimstad kommune kan gi et tilstrekkelig godt nok tjenestetilbud innenfor dagens rammer eller om deler av tjenesetetilbudet har en sårbarhet som tilsier at det kan være grunn til å slå seg sammen med en eller flere andre kommuner, alternativt at en vurderer å samarbeide med andre kommuner om dette tjenestetilbudet. En av hensiktene med kommunereformen er (imidlertid) å redusere behovet for samarbeid om tjenester på tvers av kommunegrenser. Avgrensning: De interkommunale ordningene Grimstad kommune deltar om i dag, er ikke vurdert her. Vurderingene som ligger til grunn for konklusjonen (under), omfatter derfor ikke spørsmålet om interkommunalt samarbeid, om dette er hensiktsmessig, for omfattende eller lignende. Slike spørsmål er vurdert annet sted. 1

2 KONKLUSJON: Avgrenset til spørsmålet om Grimstad kommune som tjenesteutøver har behov (og motiv) for å slå seg sammen med andre kommuner pga manglende,, problemer med rekruttering og/eller problematisk distanse mellom tjenesteutøver og innbyggerne er svaret; det er få argumenter for at Grimstad kommune som tjenesteutøver har behov for å slå seg sammen med andre kommuner. Enkelte tjenester er sårbare som eksempelvis logoped, vikarpool med faste sykepleiere til natt og vikariater, byggesaksbehandling og bestillerenheten. Dette er tjenester som på grunn av ulike former for sårbarhet kan vært aktuelt å utføre innenfor rammen av en større kommune/i samarbeid med andre kommuner. Noen andre tjenester kan også være aktuelle å samarbeide om innenfor en videre kommunegrense enn dagens for å ta ut eventuell stordrifts- og effektiviseringsgevinster, mulig kvalitetsheving med større fagmiljø mv. Dette er vurderinger som ikke er vurdert her, nå, men som det vil være aktuelt å se nærmere på dersom Grimstad velger å gå i dialog med andre kommuner om framtidig kommunestruktur. En veiledende norm i denne sammenheng kan være at der det er snakk om produksjon av tjenester til innbyggerne kan dette tale for en viss nærhet til innbyggerne, mens der produksjonen handler om å utarbeide grunnlag for beslutninger (blant annet myndighetsutøvelse) så er ikke nærhetsaspektet like viktig. Oppsummering av kartleggingen (1.april) Oppsummeringen bygger på ledergruppens arbeid, se notat under; Analyse av sårbarhet datert 1. april med kartleggingsskjema. I denne saken er vi på jakt etter tjenester som ganske åpenbart har betydelige utfordringer knyttet til, og/eller rekruttering. Utfordringene er da av en slik karakter at det kan være snakk om at tjenesten i visse tilfeller ikke kan ytes eller ivaretas i henhold til gjeldende lover og kvalitetskrav og hvor det kan være risiko for liv eller helse, alvorlig økonomisk tap eller lovbrudd. Vi ønsker med andre ord å identifisere tjenester i Grimstad kommune med s- eller problematikk som ikke lar seg løse tilfredsstillende innenfor dagens kommunerammer. Samarbeid over kommunegrensen eller kommunesammenslåing er aktuell løsning. 2

3 Oppsummeringen inneholder derfor ikke oversikt over tjenester med relativt krevende s- eller problematikk, men hvor en på rimelig vis klarer å ivareta oppgaveløsningen i henhold til lover og gjeldende kvalitetskrav. Vurderingene er avpersonifisert, det vil si at tjenestene er vurdert ut fra normalarbeidstaker / normaltilstand. 1. Normalsituasjonen tjenester med kritisk sproblematikk ved full bemanning Tilfredsstillende for alle tjenester. 2. Normalsituasjonen tjenester med kritisk problematikk ved full bemanning Tilfredsstillende for alle tjenester 3. Tjenester med kritisk sproblematikk ved ikke-planlagte vakanser Jordmor, miljørettet helsevern saksbehandling, overordnet samfunnsplanlegging, folkehelse/sykkelby, miljøfyrtårnarbeid og logoped. 4. Tjenester med kritisk problematikk ved ikke-planlagte vakanser Jordmor, miljørettet helsevern saksbehandling, byggesaksenheten, miljøfyrtårnarbeidet og logoped. 5. Tjenester det er særlig krevende å rekruttere til Kommuneoverlege og logoped. 6. Tjenester det kan være aktuelt å samarbeide med andre kommuner om for å kompensere/løse sårbarhet knyttet til tjenestens - og/eller Logoped, vikarpool med faste sykepleiere til natt og vikariater og byggesaksbehandling. I tillegg kommer tjenester som det kan være ulike argumenter for å vurdere samarbeid om, men uten at det er tjenestens sårbarhet som er (hoved-)motivet. Se pkt 9 under. Vikarpool står i et dilemma mellom nærhet og behov for volum i tilbudet. 7. Spørsmålet om tjenestene bør ligge nær der innbyggerne bor eller i mindre grad er avhengig av at de ytes lokalt der innbyggerne bor (N/S) 3

4 Noen tjenester, som skoler, barnehager mv, må utføres nær der innbyggerne bor (N=nær). Andre tjenester er i liten eller mindre grad avhengig av geografisk nærhet til innbyggerne (S=sentral). Noen tjenester kan godt være plassert ved et sentralt beliggende kontor, men selve tjenesten må utøves nær innbyggerne, lokalt. Eksempelvis oppmåling, landbruk, skogbruk og drift innen kommunaltekniske tjenester. Noen tjenester havner i en mellomkategori hvor det både kan være gode argumenter for at tjenesten ytes lokalt, nær innbyggerne, men hvor det også kan argumenteres for at avstand ikke er et avgjørende moment (N/S-kategori). En veiledende norm i denne sammenheng kan være at: Der det er snakk om produksjon av tjenester mot et beslutningsgrunnlag (myndighetsutøvelse) kan dette veie N/S-kategorien i retning S, altså at tjenesten har en sentral beliggenhet. Tjenester innen plan- og miljø (byggesak, planlegging, landbruk, skogbruk, miljø) er i denne kategorien; S dominerer i stor grad N. Der det er snakk om produksjon av klientrettede tjenester taler dette i retning av at tjenesten bør ha en lokal forankring (N). I denne sammenheng kan brukernes mobilitet og ressurser for øvrig også ha betydning og være momenter som taler i retning nærhet (N). Eksempel kan være tjenester knyttet til kvalifiseringstjenesten (voksenopplæring, flyktningtjenesten), deler av kulturtjenesten og parktjenester. Det er noe vanskeligere å plassere (forslag om) nye oppgaver til kommunene i N-S dimensjonen siden det på nåværende tidspunkt kan være usikkerhet omkring innhold og omfang av den enkelte tjeneste. I denne sammenheng kan veiledningen over være nyttig. 8. Nærhet - tjenester som (må) ytes til innbyggerne nær der de bor (N) Dette er tjenester som uansett sluttresultat i kommunestruktursaken, skal utføres lokalt, nær der innbyggerne bor. Tjenester dette omfatter: Barnehager, barnehagetjenesten (VUT), grunnskoler, bibliotek, Jordmor, ergoterapi, ergoterapi, barnevern, IKT RS ressurs, bestillertjenesten, boveiledertjenesten krevende enetiltak, enslige mindreårige, demenskoordinator, kreft/lindrende-to senger v/ Frivolltun, stedlig brann- og feiertjeneste, bygg- og eiendomstjeneste vedlikehold, oppmåling (utførelse), deler av plan-/miljø-/landbruk, kommunaltekniske tjenester, kvalifiseringstjenesten (voksenopplæring). 9. Sentral/felles tjenester som ikke er avhengig av at de ytes lokalt der innbyggerne bor (S) 4

5 I en framtidig NY, større kommune kan kommunens sentrale element være en enhet (rådhuset) eller ha et todelt nivå med en sentral enhet (eksempelvis på Arendal rådhus) og med lokale sentraladministrasjoner lokalt (eksempelvis for Grimstad med en noe slankere lokal forvaltning på Grimstad rådhus). Her tar vi ikke stilling til denne eventualiteten. Plassering i denne kategorien er ikke det samme som at man ikke mister noen fordeler med nærhet og den smidigheten det kan gi. Tjenester dette omfatter: Rådmannen og kommunalsjefer, kommunikasjon og digitalisering, informasjon, IKT, politisk sekretariat, næringssjef, saksbehandling/utredning for rådmannen, AKST, HR, kvalitetssjef, økonomi, innkjøp, kemner, faktura- og gebyr, kommuneoverlege, kommunepsykolog, miljørettet helsevernsaksbehandling, merkantile tjenester-helse, korttidshjelpemidler, e-helsekoordinator, brann og feierledelse, byggesaksenheten, ledelse av bygg- og eiendomstjenesten, ledelse av oppmåling, deler av plan/miljø/landbruk, overordnet samfunnsplanlegging, folkehelse/sykkelby/trafikksikkerhet, miljøfyrtårnarbeid, veilednings- og utviklingstjenesten, kulturtjenesten, logoped. 10. Har tjenestene tilstrekkelig distanse? Ekspertutvalgets kriterium nr. 3 tilstrekkelig distanse; Kommunene må ha en slik størrelse at det er tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler og innbyggerne. Dette for å sikre likebehandling og at det ikke tas utenforliggende hensyn i myndighetsutøvelsen, samt at innbyggerne sikres de rettigheter de har etter loven. I tillegg skal habilitetsreglene sikre tilliten til kommunene og beskytte den enkelte saksbehandler mot utidig press. N/S distinksjonen i pkt. 7 over kan være retningsgivende i denne sammenheng. Produksjon av tjenester for et beslutningsgrunnlag kan tale for sentral beliggenhet av tjenesten (pkt 9), at det er en viss avstand. Alt i alt vurderes tjenestene til Grimstad kommune å være av en slik art og ha en plassering at kriteriet tilstrekkelig distanse er tilstrekkelig ivaretatt i dag. Noen tjenester kan til tider oppleve sterkt press fra publikum eller at lokal kjennskap kan være et belastende element ved tjenesteutøvelsen. Bestillerenheten er et eksempel på tjeneste hvor lokalkunnskap er et viktig element for å danne et godt beslutningsgrunnlag, men tilstrekkelig distanse er samtidig et viktig for myndighetsutøvelsen (likebehandling, unngå utidig press, habilitet etc). KARTLEGGING AV SÅRBARHETEN 5

6 en vurdering av tjenester og funksjoner i Grimstad kommune i forbindelse med kommunestruktursaken (1. april-15) Vedlagt skjema er et arbeidsredskap for vurdering av om funksjoner eller tjenester i Grimstad kommune er robuste eller kritisk sårbare i forhold til og. Skjemaet er fylt ut av rådmannens utvidete ledergruppe. Arbeidet skal benyttes i to sammenhenger: Som del av utredningen om framtidig kommunestruktur. Vi skal få frem momenter som kan ha betydning for spørsmålet om behov for å slå sammen kommuner og/eller inngå (mer) samarbeid med en eller flere kommuner om tjenester/funksjoner. Målet er å få et (omtrentlig) bilde av om funksjoner og tjenester i Grimstad kommune er robuste eller kritisk sårbare. Som grunnlag for risiko- og sårbarhetsvurdering av våre tjenester/funksjoner og utarbeidelse av et helhetlig internkontroll- og kvalitetssystem. I første omgang (mars-15) skal vi ha hovedfokus på kommunestruktur. KOMMUNESTRUKTUR I kommunestruktursaken legger vi blant annet til grunn arbeidet regjeringens ekspertutvalg har gjort om kommunestruktur. Ekspertutvalget har angitt ti kriterier om hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller; tjenesteyting, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og demokratisk arena. Kriteriene er: 1. Tilstrekkelig 2. Relevant 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet 6

7 Kommunens roller og vurderingskriteriene griper inn i hverandre på en relativ kompleks måte. I denne sammenheng skal vi konsentrere oppmerksomheten om kommunen ivaretar sine ulike roller vurdert i forhold til kriteriene tilstrekkelig og relevant. Uttrykket robuste kommuner brukes gjerne i sammenheng med om kommunen har tilstrekkelig og og om den tåler uforutsette hendelser som vakanser. Her noe nærmere om de to kriteriene (ekspertutvalget): 1. Tilstrekkelig Kommunene må ha en tilstrekkelig både faglig og administrativt for å kunne løse oppgavene på en effektiv og god måte. Tilstrekkelig henger nært sammen med tilgang til relevant. Å få én stilling med god fag vil ikke gi grunnlaget for et godt fagmiljø. Til det trenger man også til å behandle en viss mengde saker, ha god kontroll og oversikt, og til å utvikle fagområdene. 2. Relevant I tillegg til tilstrekkelig, er også relevant avgjørende for å sikre sterke fagmiljøer og en god administrasjon. Dette innebærer også at det må være en bredde i n. Manglende og er også fremhevet som utfordringer for at kommunen skal ivareta sine roller som samfunnsutvikler og myndighetsutvikler. Innenfor kommunens rolle som demokratisk arena kan en kommunal administrasjon med og til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte bedre den politiske styringen og utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet. Av hensyn til lokaldemokratisk styring er det avgjørende at kommunen selv kan sikre tilstrekkelig og og ikke er avhengig av samarbeid eller hjelp fra andre. OPPGAVE/SKJEMA Den enkelte leder skal innenfor sitt ansvarsområde fylle ut vedlagte skjema. Skjemaet er todelt: En del for normalsituasjonen: Hvordan fungerer tjenesten/funksjonen i dag ved full bemanning? En del for ikke planlagt vakanse: Hvordan fungerer tjenesten/funksjonen ved en ikke planlagt vakanse/sykefravær på 1-2 personer? Generelt for utfylling av skjemaet: a) Vi skal avindividualisere vurderingene. Dette gjelder spesielt ved vurdering av funksjoner som utøves av en eller to/tre ansatte. Vurderingene skal gjøres ut fra det en vil definere som normalarbeidstaker / normaltilstand, hva en normalt kan forvente av medarbeider/avdelingen med dagens bemanning. Vi skal forsøke å fristille vurderingen fra supermedarbeideren/ikkesåsupermedarbeider. b) I skjemaet er kun enheter og noen ganske få hovedfunksjoner nevnt. Det overlates derfor til ledere å fylle ut/spesifisere tjenester/funksjoner som er relevant å nevne særskilt i vår sammenheng mht sårbarhet. Eksempel: resepsjon/sentralbord, drift av renseanlegg vann + kloakk, jordmortjenesten, funksjoner med særskilt, oppgaver som krever særskilt etc. NBNB: Her er det snakk om en litt vanskelig ballansegang 7

8 mellom å synliggjøre det som er viktig, men samtidig ikke gå inn i for detaljerte forhold. Noen hjelpespørsmål: - På hvilke områder under mitt ansvarsområde er risikoen for alvorlig sårbarhet til stede? Er jeg ansvarlig for tjenester hvor det er eller kan være behov for eller fordeler med samarbeid med andre kommuner? c) I kolonnene 1, 2, 3 og 4 skal tjenesten/funksjonen normeres på en skala: = hvor kommunen på en god, tilfredsstillende måte klarer å ivareta sine roller og oppgaveløsning i henhold til lover og gjeldende kvalitetskrav = sårbar men ingen åpenbar krise. Kommunen klarer bare delvis å ivareta sine roller og oppgaveløsning i henhold til lover og gjeldende kvalitetskrav, men det er ikke snakk om risiko for liv og helse, alvorlige økonomiske tap eller lovbrudd. Det er behov for nærmere vurdering av tiltak som kan eliminere sårbarheten. Tiltak handler trolig om organisering, utvikling, egne rutiner, smarte løsninger mv. = betyr at kommunen IKKE er i stand til å yte tjenesten eller ivareta funksjonen i henhold til lover og gjeldende kvalitetskrav og hvor det kan være risiko for liv eller helse, alvorlig økonomisk tap eller lovbrudd. Det er behov for å gjøre tiltak. Utfylling av den enkelte kolonne: Kolonne 1/: Vurdere funksjonen/tjenesten i forhold til uten vakanser. Kolonne 2/: Vurdere funksjonen/tjenesten i forhold til uten vakanser. Kolonne 3 og 4: Vurdere funksjonen/tjenesten i forhold til og ved ikke-planlagt/ønsket vakanse på 1-2 årsverk og hvor ingen andre kan overta oppgaven uten at andre funksjoner blir skadelidende. Kolonne 5: Kritisk tid ved vakanse; tiden (noter den!) vi kan tåle en vakanse før alvorlig konsekvens oppstår. Kolonne 6: Her markeres det for tjenester/funksjoner det er særlig krevende å rekruttere til. Det kan handle om at n er mangelvare i vårt område, at fagmiljøet vi tilbyr er for lite etc. Kolonne 7: Her noteres ulike merknader, blant annet om vurderingene gjort i kolonne 3-5 er av en slik karakter at det kan være aktuelt å vurdere behov for samarbeid med en eller flere andre kommuner om tjenesten/funksjonen. Dette markeres med. Det vil kreve en eller flere røde markeringer i kolonnene 3-5 for å sette kommunesamarbeid/-struktur - markeringen. Mildere former for sårbarhet kan en enten leve med eller løse tilfredsstillende innenfor dagens kommunerammer. NÆRHET (N): dette er en tjeneste eller funksjon som (må) ytes til innbyggerne nær der de bor (skole, barnehage etc) eller SENTRAL/FELLES (S): tjenesten/funksjonen er ikke avhengig av at den ytes lokalt (støttetjenester, administrasjon, sentral ledelse, plan, byggesak mm) 8

9 Tjeneste/ funksjon 1. Rådmann Kommunalsjefer Kommunikasjon og digitalisering Informasjon IKT Politisk sekretariat Næring Saksbehandling/utredning etc AKST Normalsituasjonen sårbarhet i dag ved full bemanning Sårbarhet ved ikke planlagt vakanser kritisk tid 6. Rekruttering; Marker hvis den er særlig krevende 7. Merknad/kommentar. Marker blant annet om samarbeid med andre kommuner om tjeneste/funksjon kan være aktuelt for å kompensere/løse sårbarheten NÆRHET (N)/ SENTRAL/FELLES (S) s s Sårbarhet redusert pga IKT-Agder samarbeidet og tett samarbeid med Arendal s s Virksomhetsstyring HR Kvalitet Økonomi Jus Innkjøp Kemner Faktura og gebyr S S S S S S S 9

10 Tjeneste/ funksjon 1. Normalsituasjonen sårbarhet i dag ved full bemanning Sårbarhet ved ikke planlagt vakanser kritisk tid Helsetjenesten Kommuneoverlege (0,5) Gul Grønn Gul Gul Noen mnd? 6. Rekruttering; Marker hvis den er særlig krevende Rødt 7. Merknad/kommentar. Marker blant annet om samarbeid med andre kommuner om tjeneste/funksjon kan være aktuelt for å kompensere/løse sårbarheten NÆRHET (N)/ SENTRAL/FELLES (S) S Gå ut over det langsiktige planleggingsarbeidet pålagte oppg Jordmor (1) Gul Grønn Rød Rød 1 md Gult N Oppg. Må overtas av fastleger Kommunepsykolog (1) Grønn Grønn Gul Gul Noen md Gult S (?) Går ut over planlegging, kvalitetsarbeid. Miljørettet helsevern saksbeh. Gul Grønn Rød Rød 1 mnd Gul S Lovpålagte oppgaver; derfor tidlig rødt ved fravær Merkantile tjenester i sektoren Gul Grønn Gul Gul 1 mnd Grønn S Viktig for fakturering sykehjem, refusjoner BUF-etat. Viktig med nærhet til tjenester og derfor lite aktuelt med interkomm. Samarb. Viktigere med interne backuprutiner innen kommunen. Korttidshjelpemidler Grønn Grønn Gul Grønn Umiddelbart Grønn S Sårbart fordi det kan bli forsinkelse i utskrivning fra sykehus dersom hjelpemidler ikke er klare. Har ordning med nøkkel for hj.tjeneste Ergoterapi (3) Gul Grønn Gul Gul 1 mnd Grønn N Barnevern Gul Grønn Gul Grønn 1 mnd Gul N IKT RS ressurs (1) Gul Grønn Gul Gul 2-3 uker Gul N Krever tilstedeværelse ved lønnskjøring hver mnd Bestillerenheten Gul Grønn Gul Gul 2 uker Gul N Boveiledertjeneste krevende enetiltak Gul Gul Gul Gul 2 uker Gul N

11 Helsetjenesten (forts) Enslige mindreårige Gul Grønn Gul Gul 1-2 md Gul N Utfordrende etter nedbemanning; vanskelig å få riktig Rekruttering sykepleiere fast (til små stillinger/helg), til natt og til vikariater E-helsekoordinator (0,7) midlertidig tilsat Gul Gul Gul Gul? Gul N Må bruke annet personell pga mangel på spl. interkommunalt samarbeid om vikarpool? Grønn Grønn Gul Gul Gul S Får konsekvenser for satsing velferdstekn. Samt utvikling Demenskoordinator (0,6) Grønn Grønn Gul Gul Gul N Viktig for utvikling innen Kreft/lindrende (0,5) + bem. Til 2 senger Frivolltun satsingsområde Grønn Grønn Gul Gul Gul N Viktig for utvikling innen satsingsområde 11

12 Tjeneste/ funksjon 1. Samfunn og miljø Brann og feiertjeneste Byggesaksenheten Normalsituasjonen sårbarhet i dag ved full bemanning Sårbarhet ved ikke planlagt vakanser kritisk tid Uker/ Mnd. Dager/ uker 6. Rekruttering; Marker hvis den er særlig krevende 7. Merknad/kommentar. Marker blant annet om samarbeid med andre kommuner om tjeneste/funksjon kan være aktuelt for å kompensere/løse sårbarheten NÆRHET (N)/ SENTRAL/FELLES (S) S/N Overordnet ledelse kan sentraliseres, men selve tjenesten må utføres lokalt. Brann- og feiertjenesten sitter på god, men vil kunne ved uforutsett vakanse få sproblemer og må gjøre bruk av overtid. S Byggesaksenheten er en selvfinansierende enhet. Bemanning og henger nøye sammen i saksbehandlingen. Enheten klarer pr. i dag ikke å gjennomføre ønsket tilsyn og oppfølging av ulovlighetssaker. Vanlig saksbehandling gjennomføres normalt innenfor gitte frister. Det har vist seg krevende å rekruttere personell med relevant utdannelse og erfaring til enheten. Samarbeid med andre kommuner vil kunne redusere sårbarheten ved vakanser. Bygg- og eiendomstjenesten Mnd/år S/N Kan administreres og prosjekteres sentralt, men vedlikehold mv må utføres lokalt.

13 Samfunn og miljø (forts) Oppmåling, matrikkel etc Plan- miljø og landbruk Uker/ mnd Uker/ mnd S/N Kan administreres sentralt, men selve oppmålingstjenesten må utføres lokalt. Samarbeid med andre er fullt mulig S/N PML er en liten samleenhet sammensatt av ulik, og er følgelig sårbare ved uforutsette vakanser. Deler av enheten er ikke avhengig av lokal nærhet. Kommunaltekniske tjenester Mnd/år N Selv om enheten er stor og robust, er den sammensatt av mange funksjoner og kan være sårbar ved vakanser. (leder fyller ut spesifiserte tjenester/funksjoner): Overordnet samfunnsplanlegging Mnd/år Stillingen står vakant i pr. i dag. Rekruttering må starte opp over sommeren. Folkehelse, sykkelby, trygg trafikk Miljøfyrtårnarbeidet Uker/ mnd Uker/ mnd Siden dette er en stilling, vil arbeidet i praksis stanse opp dersom det blir vakanse. Kompetansen men trolig ikke en vil kunne oppdrives andre steder i organisasjonen. Siden dette er en stilling, vil arbeidet i praksis stanse opp dersom det blir vakanse. Den ansatte er den eneste med sin (sertifiseringer oa) 13

14 Tjeneste/ funksjon 1. Kultur og oppvekst Barnehager Normalsituasjonen sårbarhet i dag ved full bemanning Sårbarhet ved ikke planlagt vakanser kritisk tid 6. Rekruttering; Marker hvis den er særlig krevende 7. Merknad/kommentar. Marker blant annet om samarbeid med andre kommuner om tjeneste/funksjon kan være aktuelt for å kompensere/løse sårbarheten NÆRHET (N)/ SENTRAL/FELLES (S) Noen mnd. N Gjelder de kommunale barnehagene. Vikarer benyttes Barnehagetjenesten (VUT) Uker N Kan evt.trekke inn fra barnehagene. Grunnskoler N Vikarer benyttes jevnlig Kvalifiseringstjenesten (voksenopplæringen) Veilednings og utviklingstjenesten (eks. bhg.tjenesten og logoped) Kvalifiseringstjeneaten (flyktningtjenesten) Bibliotek Kulturtjenesten N Vikarer benyttes jevnlig N Må evt. kjøpe psykologtjenester ved vakanse. Sårbart også ved vakanser i PP-tjenesten N N N Logoped (VUT) Uker S Samarbeid med andre kommuner 14

15 Tjeneste/ funksjon 1. Normalsituasjonen sårbarhet i dag ved full bemanning Sårbarhet ved ikke planlagt vakanser kritisk tid 6. Rekruttering; Marker hvis den er særlig krevende 7. Merknad/kommentar. Marker blant annet om samarbeid med andre kommuner om tjeneste/funksjon kan være aktuelt for å kompensere/løse sårbarheten NÆRHET (N)/ SENTRAL/FELLES (S 15

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Regionrådets arbeid med kommunereformen

Regionrådets arbeid med kommunereformen Regionrådets arbeid med kommunereformen 16. april 2015 4/28/2015 Torgeir Dahl, Styreleder ROR Britt Rakvåg Roald, Daglig leder ROR Samfunnsutvikling sammen Del 1: 2011 NIVI analyse Kommunene erkjente felles

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer