Kommunestruktur NOTAT: VURDERING AV KOMMUNENS TJENESTETILBUD I DAG 28.mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestruktur NOTAT: VURDERING AV KOMMUNENS TJENESTETILBUD I DAG 28.mai 2015"

Transkript

1 Kommunestruktur NOTAT: VURDERING AV KOMMUNENS TJENESTETILBUD I DAG 28.mai 2015 Denne rapporten er en del av grunnlaget for vurdering av Grimstad kommunes framtidige kommunestruktur. Rapporten er avgrenset til vurdering av kommunens tjenestetilbud. Spørsmål som er vurdert er: Har Grimstad kommune robuste tjenester og blir samfunnsmessige hensyn ivaretatt på en god (nok) måte? Har tjenestene tilstrekkelig og relevant og tåler tjenesten ikke-planlagte vakanser? Er det noen tjenester det er problematisk å rekruttere til og er det tilstrekkelig distanse mellom kommunens saksbehandlere og innbyggerne? Har Grimstad kommune tjenester som i visse tilfeller ikke kan ytes eller ivaretas i henhold til gjeldende lover og kvalitetskrav og hvor det kan være risiko for liv eller helse, alvorlig økonomisk tap eller lovbrudd? Er samarbeid over kommunegrensen eller kommunesammenslåing er aktuell løsning på utfordringene? Det er også gjort en vurdering av om tjenestene må ytes nær der innbyggerne bor (skole, barnehage mv) eller kan utøves fra en sentral posisjon i kommunen, i dag Grimstad rådhus (støttetjenester, administrasjon, sentral ledelse, plan, byggesaksbehandling mv). Denne vurderingen har betydning dersom kommunen skal slå seg sammen med andre kommuner. Hvilke tjenester må bli værende (omtrent) der de er/utøves i dag, hvilke kan utøves med større distanse til innbyggerne? Analysen skal med andre ord gi et bilde av om Grimstad kommune kan gi et tilstrekkelig godt nok tjenestetilbud innenfor dagens rammer eller om deler av tjenesetetilbudet har en sårbarhet som tilsier at det kan være grunn til å slå seg sammen med en eller flere andre kommuner, alternativt at en vurderer å samarbeide med andre kommuner om dette tjenestetilbudet. En av hensiktene med kommunereformen er (imidlertid) å redusere behovet for samarbeid om tjenester på tvers av kommunegrenser. Avgrensning: De interkommunale ordningene Grimstad kommune deltar om i dag, er ikke vurdert her. Vurderingene som ligger til grunn for konklusjonen (under), omfatter derfor ikke spørsmålet om interkommunalt samarbeid, om dette er hensiktsmessig, for omfattende eller lignende. Slike spørsmål er vurdert annet sted. 1

2 KONKLUSJON: Avgrenset til spørsmålet om Grimstad kommune som tjenesteutøver har behov (og motiv) for å slå seg sammen med andre kommuner pga manglende,, problemer med rekruttering og/eller problematisk distanse mellom tjenesteutøver og innbyggerne er svaret; det er få argumenter for at Grimstad kommune som tjenesteutøver har behov for å slå seg sammen med andre kommuner. Enkelte tjenester er sårbare som eksempelvis logoped, vikarpool med faste sykepleiere til natt og vikariater, byggesaksbehandling og bestillerenheten. Dette er tjenester som på grunn av ulike former for sårbarhet kan vært aktuelt å utføre innenfor rammen av en større kommune/i samarbeid med andre kommuner. Noen andre tjenester kan også være aktuelle å samarbeide om innenfor en videre kommunegrense enn dagens for å ta ut eventuell stordrifts- og effektiviseringsgevinster, mulig kvalitetsheving med større fagmiljø mv. Dette er vurderinger som ikke er vurdert her, nå, men som det vil være aktuelt å se nærmere på dersom Grimstad velger å gå i dialog med andre kommuner om framtidig kommunestruktur. En veiledende norm i denne sammenheng kan være at der det er snakk om produksjon av tjenester til innbyggerne kan dette tale for en viss nærhet til innbyggerne, mens der produksjonen handler om å utarbeide grunnlag for beslutninger (blant annet myndighetsutøvelse) så er ikke nærhetsaspektet like viktig. Oppsummering av kartleggingen (1.april) Oppsummeringen bygger på ledergruppens arbeid, se notat under; Analyse av sårbarhet datert 1. april med kartleggingsskjema. I denne saken er vi på jakt etter tjenester som ganske åpenbart har betydelige utfordringer knyttet til, og/eller rekruttering. Utfordringene er da av en slik karakter at det kan være snakk om at tjenesten i visse tilfeller ikke kan ytes eller ivaretas i henhold til gjeldende lover og kvalitetskrav og hvor det kan være risiko for liv eller helse, alvorlig økonomisk tap eller lovbrudd. Vi ønsker med andre ord å identifisere tjenester i Grimstad kommune med s- eller problematikk som ikke lar seg løse tilfredsstillende innenfor dagens kommunerammer. Samarbeid over kommunegrensen eller kommunesammenslåing er aktuell løsning. 2

3 Oppsummeringen inneholder derfor ikke oversikt over tjenester med relativt krevende s- eller problematikk, men hvor en på rimelig vis klarer å ivareta oppgaveløsningen i henhold til lover og gjeldende kvalitetskrav. Vurderingene er avpersonifisert, det vil si at tjenestene er vurdert ut fra normalarbeidstaker / normaltilstand. 1. Normalsituasjonen tjenester med kritisk sproblematikk ved full bemanning Tilfredsstillende for alle tjenester. 2. Normalsituasjonen tjenester med kritisk problematikk ved full bemanning Tilfredsstillende for alle tjenester 3. Tjenester med kritisk sproblematikk ved ikke-planlagte vakanser Jordmor, miljørettet helsevern saksbehandling, overordnet samfunnsplanlegging, folkehelse/sykkelby, miljøfyrtårnarbeid og logoped. 4. Tjenester med kritisk problematikk ved ikke-planlagte vakanser Jordmor, miljørettet helsevern saksbehandling, byggesaksenheten, miljøfyrtårnarbeidet og logoped. 5. Tjenester det er særlig krevende å rekruttere til Kommuneoverlege og logoped. 6. Tjenester det kan være aktuelt å samarbeide med andre kommuner om for å kompensere/løse sårbarhet knyttet til tjenestens - og/eller Logoped, vikarpool med faste sykepleiere til natt og vikariater og byggesaksbehandling. I tillegg kommer tjenester som det kan være ulike argumenter for å vurdere samarbeid om, men uten at det er tjenestens sårbarhet som er (hoved-)motivet. Se pkt 9 under. Vikarpool står i et dilemma mellom nærhet og behov for volum i tilbudet. 7. Spørsmålet om tjenestene bør ligge nær der innbyggerne bor eller i mindre grad er avhengig av at de ytes lokalt der innbyggerne bor (N/S) 3

4 Noen tjenester, som skoler, barnehager mv, må utføres nær der innbyggerne bor (N=nær). Andre tjenester er i liten eller mindre grad avhengig av geografisk nærhet til innbyggerne (S=sentral). Noen tjenester kan godt være plassert ved et sentralt beliggende kontor, men selve tjenesten må utøves nær innbyggerne, lokalt. Eksempelvis oppmåling, landbruk, skogbruk og drift innen kommunaltekniske tjenester. Noen tjenester havner i en mellomkategori hvor det både kan være gode argumenter for at tjenesten ytes lokalt, nær innbyggerne, men hvor det også kan argumenteres for at avstand ikke er et avgjørende moment (N/S-kategori). En veiledende norm i denne sammenheng kan være at: Der det er snakk om produksjon av tjenester mot et beslutningsgrunnlag (myndighetsutøvelse) kan dette veie N/S-kategorien i retning S, altså at tjenesten har en sentral beliggenhet. Tjenester innen plan- og miljø (byggesak, planlegging, landbruk, skogbruk, miljø) er i denne kategorien; S dominerer i stor grad N. Der det er snakk om produksjon av klientrettede tjenester taler dette i retning av at tjenesten bør ha en lokal forankring (N). I denne sammenheng kan brukernes mobilitet og ressurser for øvrig også ha betydning og være momenter som taler i retning nærhet (N). Eksempel kan være tjenester knyttet til kvalifiseringstjenesten (voksenopplæring, flyktningtjenesten), deler av kulturtjenesten og parktjenester. Det er noe vanskeligere å plassere (forslag om) nye oppgaver til kommunene i N-S dimensjonen siden det på nåværende tidspunkt kan være usikkerhet omkring innhold og omfang av den enkelte tjeneste. I denne sammenheng kan veiledningen over være nyttig. 8. Nærhet - tjenester som (må) ytes til innbyggerne nær der de bor (N) Dette er tjenester som uansett sluttresultat i kommunestruktursaken, skal utføres lokalt, nær der innbyggerne bor. Tjenester dette omfatter: Barnehager, barnehagetjenesten (VUT), grunnskoler, bibliotek, Jordmor, ergoterapi, ergoterapi, barnevern, IKT RS ressurs, bestillertjenesten, boveiledertjenesten krevende enetiltak, enslige mindreårige, demenskoordinator, kreft/lindrende-to senger v/ Frivolltun, stedlig brann- og feiertjeneste, bygg- og eiendomstjeneste vedlikehold, oppmåling (utførelse), deler av plan-/miljø-/landbruk, kommunaltekniske tjenester, kvalifiseringstjenesten (voksenopplæring). 9. Sentral/felles tjenester som ikke er avhengig av at de ytes lokalt der innbyggerne bor (S) 4

5 I en framtidig NY, større kommune kan kommunens sentrale element være en enhet (rådhuset) eller ha et todelt nivå med en sentral enhet (eksempelvis på Arendal rådhus) og med lokale sentraladministrasjoner lokalt (eksempelvis for Grimstad med en noe slankere lokal forvaltning på Grimstad rådhus). Her tar vi ikke stilling til denne eventualiteten. Plassering i denne kategorien er ikke det samme som at man ikke mister noen fordeler med nærhet og den smidigheten det kan gi. Tjenester dette omfatter: Rådmannen og kommunalsjefer, kommunikasjon og digitalisering, informasjon, IKT, politisk sekretariat, næringssjef, saksbehandling/utredning for rådmannen, AKST, HR, kvalitetssjef, økonomi, innkjøp, kemner, faktura- og gebyr, kommuneoverlege, kommunepsykolog, miljørettet helsevernsaksbehandling, merkantile tjenester-helse, korttidshjelpemidler, e-helsekoordinator, brann og feierledelse, byggesaksenheten, ledelse av bygg- og eiendomstjenesten, ledelse av oppmåling, deler av plan/miljø/landbruk, overordnet samfunnsplanlegging, folkehelse/sykkelby/trafikksikkerhet, miljøfyrtårnarbeid, veilednings- og utviklingstjenesten, kulturtjenesten, logoped. 10. Har tjenestene tilstrekkelig distanse? Ekspertutvalgets kriterium nr. 3 tilstrekkelig distanse; Kommunene må ha en slik størrelse at det er tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler og innbyggerne. Dette for å sikre likebehandling og at det ikke tas utenforliggende hensyn i myndighetsutøvelsen, samt at innbyggerne sikres de rettigheter de har etter loven. I tillegg skal habilitetsreglene sikre tilliten til kommunene og beskytte den enkelte saksbehandler mot utidig press. N/S distinksjonen i pkt. 7 over kan være retningsgivende i denne sammenheng. Produksjon av tjenester for et beslutningsgrunnlag kan tale for sentral beliggenhet av tjenesten (pkt 9), at det er en viss avstand. Alt i alt vurderes tjenestene til Grimstad kommune å være av en slik art og ha en plassering at kriteriet tilstrekkelig distanse er tilstrekkelig ivaretatt i dag. Noen tjenester kan til tider oppleve sterkt press fra publikum eller at lokal kjennskap kan være et belastende element ved tjenesteutøvelsen. Bestillerenheten er et eksempel på tjeneste hvor lokalkunnskap er et viktig element for å danne et godt beslutningsgrunnlag, men tilstrekkelig distanse er samtidig et viktig for myndighetsutøvelsen (likebehandling, unngå utidig press, habilitet etc). KARTLEGGING AV SÅRBARHETEN 5

6 en vurdering av tjenester og funksjoner i Grimstad kommune i forbindelse med kommunestruktursaken (1. april-15) Vedlagt skjema er et arbeidsredskap for vurdering av om funksjoner eller tjenester i Grimstad kommune er robuste eller kritisk sårbare i forhold til og. Skjemaet er fylt ut av rådmannens utvidete ledergruppe. Arbeidet skal benyttes i to sammenhenger: Som del av utredningen om framtidig kommunestruktur. Vi skal få frem momenter som kan ha betydning for spørsmålet om behov for å slå sammen kommuner og/eller inngå (mer) samarbeid med en eller flere kommuner om tjenester/funksjoner. Målet er å få et (omtrentlig) bilde av om funksjoner og tjenester i Grimstad kommune er robuste eller kritisk sårbare. Som grunnlag for risiko- og sårbarhetsvurdering av våre tjenester/funksjoner og utarbeidelse av et helhetlig internkontroll- og kvalitetssystem. I første omgang (mars-15) skal vi ha hovedfokus på kommunestruktur. KOMMUNESTRUKTUR I kommunestruktursaken legger vi blant annet til grunn arbeidet regjeringens ekspertutvalg har gjort om kommunestruktur. Ekspertutvalget har angitt ti kriterier om hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller; tjenesteyting, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og demokratisk arena. Kriteriene er: 1. Tilstrekkelig 2. Relevant 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet 6

7 Kommunens roller og vurderingskriteriene griper inn i hverandre på en relativ kompleks måte. I denne sammenheng skal vi konsentrere oppmerksomheten om kommunen ivaretar sine ulike roller vurdert i forhold til kriteriene tilstrekkelig og relevant. Uttrykket robuste kommuner brukes gjerne i sammenheng med om kommunen har tilstrekkelig og og om den tåler uforutsette hendelser som vakanser. Her noe nærmere om de to kriteriene (ekspertutvalget): 1. Tilstrekkelig Kommunene må ha en tilstrekkelig både faglig og administrativt for å kunne løse oppgavene på en effektiv og god måte. Tilstrekkelig henger nært sammen med tilgang til relevant. Å få én stilling med god fag vil ikke gi grunnlaget for et godt fagmiljø. Til det trenger man også til å behandle en viss mengde saker, ha god kontroll og oversikt, og til å utvikle fagområdene. 2. Relevant I tillegg til tilstrekkelig, er også relevant avgjørende for å sikre sterke fagmiljøer og en god administrasjon. Dette innebærer også at det må være en bredde i n. Manglende og er også fremhevet som utfordringer for at kommunen skal ivareta sine roller som samfunnsutvikler og myndighetsutvikler. Innenfor kommunens rolle som demokratisk arena kan en kommunal administrasjon med og til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte bedre den politiske styringen og utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet. Av hensyn til lokaldemokratisk styring er det avgjørende at kommunen selv kan sikre tilstrekkelig og og ikke er avhengig av samarbeid eller hjelp fra andre. OPPGAVE/SKJEMA Den enkelte leder skal innenfor sitt ansvarsområde fylle ut vedlagte skjema. Skjemaet er todelt: En del for normalsituasjonen: Hvordan fungerer tjenesten/funksjonen i dag ved full bemanning? En del for ikke planlagt vakanse: Hvordan fungerer tjenesten/funksjonen ved en ikke planlagt vakanse/sykefravær på 1-2 personer? Generelt for utfylling av skjemaet: a) Vi skal avindividualisere vurderingene. Dette gjelder spesielt ved vurdering av funksjoner som utøves av en eller to/tre ansatte. Vurderingene skal gjøres ut fra det en vil definere som normalarbeidstaker / normaltilstand, hva en normalt kan forvente av medarbeider/avdelingen med dagens bemanning. Vi skal forsøke å fristille vurderingen fra supermedarbeideren/ikkesåsupermedarbeider. b) I skjemaet er kun enheter og noen ganske få hovedfunksjoner nevnt. Det overlates derfor til ledere å fylle ut/spesifisere tjenester/funksjoner som er relevant å nevne særskilt i vår sammenheng mht sårbarhet. Eksempel: resepsjon/sentralbord, drift av renseanlegg vann + kloakk, jordmortjenesten, funksjoner med særskilt, oppgaver som krever særskilt etc. NBNB: Her er det snakk om en litt vanskelig ballansegang 7

8 mellom å synliggjøre det som er viktig, men samtidig ikke gå inn i for detaljerte forhold. Noen hjelpespørsmål: - På hvilke områder under mitt ansvarsområde er risikoen for alvorlig sårbarhet til stede? Er jeg ansvarlig for tjenester hvor det er eller kan være behov for eller fordeler med samarbeid med andre kommuner? c) I kolonnene 1, 2, 3 og 4 skal tjenesten/funksjonen normeres på en skala: = hvor kommunen på en god, tilfredsstillende måte klarer å ivareta sine roller og oppgaveløsning i henhold til lover og gjeldende kvalitetskrav = sårbar men ingen åpenbar krise. Kommunen klarer bare delvis å ivareta sine roller og oppgaveløsning i henhold til lover og gjeldende kvalitetskrav, men det er ikke snakk om risiko for liv og helse, alvorlige økonomiske tap eller lovbrudd. Det er behov for nærmere vurdering av tiltak som kan eliminere sårbarheten. Tiltak handler trolig om organisering, utvikling, egne rutiner, smarte løsninger mv. = betyr at kommunen IKKE er i stand til å yte tjenesten eller ivareta funksjonen i henhold til lover og gjeldende kvalitetskrav og hvor det kan være risiko for liv eller helse, alvorlig økonomisk tap eller lovbrudd. Det er behov for å gjøre tiltak. Utfylling av den enkelte kolonne: Kolonne 1/: Vurdere funksjonen/tjenesten i forhold til uten vakanser. Kolonne 2/: Vurdere funksjonen/tjenesten i forhold til uten vakanser. Kolonne 3 og 4: Vurdere funksjonen/tjenesten i forhold til og ved ikke-planlagt/ønsket vakanse på 1-2 årsverk og hvor ingen andre kan overta oppgaven uten at andre funksjoner blir skadelidende. Kolonne 5: Kritisk tid ved vakanse; tiden (noter den!) vi kan tåle en vakanse før alvorlig konsekvens oppstår. Kolonne 6: Her markeres det for tjenester/funksjoner det er særlig krevende å rekruttere til. Det kan handle om at n er mangelvare i vårt område, at fagmiljøet vi tilbyr er for lite etc. Kolonne 7: Her noteres ulike merknader, blant annet om vurderingene gjort i kolonne 3-5 er av en slik karakter at det kan være aktuelt å vurdere behov for samarbeid med en eller flere andre kommuner om tjenesten/funksjonen. Dette markeres med. Det vil kreve en eller flere røde markeringer i kolonnene 3-5 for å sette kommunesamarbeid/-struktur - markeringen. Mildere former for sårbarhet kan en enten leve med eller løse tilfredsstillende innenfor dagens kommunerammer. NÆRHET (N): dette er en tjeneste eller funksjon som (må) ytes til innbyggerne nær der de bor (skole, barnehage etc) eller SENTRAL/FELLES (S): tjenesten/funksjonen er ikke avhengig av at den ytes lokalt (støttetjenester, administrasjon, sentral ledelse, plan, byggesak mm) 8

9 Tjeneste/ funksjon 1. Rådmann Kommunalsjefer Kommunikasjon og digitalisering Informasjon IKT Politisk sekretariat Næring Saksbehandling/utredning etc AKST Normalsituasjonen sårbarhet i dag ved full bemanning Sårbarhet ved ikke planlagt vakanser kritisk tid 6. Rekruttering; Marker hvis den er særlig krevende 7. Merknad/kommentar. Marker blant annet om samarbeid med andre kommuner om tjeneste/funksjon kan være aktuelt for å kompensere/løse sårbarheten NÆRHET (N)/ SENTRAL/FELLES (S) s s Sårbarhet redusert pga IKT-Agder samarbeidet og tett samarbeid med Arendal s s Virksomhetsstyring HR Kvalitet Økonomi Jus Innkjøp Kemner Faktura og gebyr S S S S S S S 9

10 Tjeneste/ funksjon 1. Normalsituasjonen sårbarhet i dag ved full bemanning Sårbarhet ved ikke planlagt vakanser kritisk tid Helsetjenesten Kommuneoverlege (0,5) Gul Grønn Gul Gul Noen mnd? 6. Rekruttering; Marker hvis den er særlig krevende Rødt 7. Merknad/kommentar. Marker blant annet om samarbeid med andre kommuner om tjeneste/funksjon kan være aktuelt for å kompensere/løse sårbarheten NÆRHET (N)/ SENTRAL/FELLES (S) S Gå ut over det langsiktige planleggingsarbeidet pålagte oppg Jordmor (1) Gul Grønn Rød Rød 1 md Gult N Oppg. Må overtas av fastleger Kommunepsykolog (1) Grønn Grønn Gul Gul Noen md Gult S (?) Går ut over planlegging, kvalitetsarbeid. Miljørettet helsevern saksbeh. Gul Grønn Rød Rød 1 mnd Gul S Lovpålagte oppgaver; derfor tidlig rødt ved fravær Merkantile tjenester i sektoren Gul Grønn Gul Gul 1 mnd Grønn S Viktig for fakturering sykehjem, refusjoner BUF-etat. Viktig med nærhet til tjenester og derfor lite aktuelt med interkomm. Samarb. Viktigere med interne backuprutiner innen kommunen. Korttidshjelpemidler Grønn Grønn Gul Grønn Umiddelbart Grønn S Sårbart fordi det kan bli forsinkelse i utskrivning fra sykehus dersom hjelpemidler ikke er klare. Har ordning med nøkkel for hj.tjeneste Ergoterapi (3) Gul Grønn Gul Gul 1 mnd Grønn N Barnevern Gul Grønn Gul Grønn 1 mnd Gul N IKT RS ressurs (1) Gul Grønn Gul Gul 2-3 uker Gul N Krever tilstedeværelse ved lønnskjøring hver mnd Bestillerenheten Gul Grønn Gul Gul 2 uker Gul N Boveiledertjeneste krevende enetiltak Gul Gul Gul Gul 2 uker Gul N

11 Helsetjenesten (forts) Enslige mindreårige Gul Grønn Gul Gul 1-2 md Gul N Utfordrende etter nedbemanning; vanskelig å få riktig Rekruttering sykepleiere fast (til små stillinger/helg), til natt og til vikariater E-helsekoordinator (0,7) midlertidig tilsat Gul Gul Gul Gul? Gul N Må bruke annet personell pga mangel på spl. interkommunalt samarbeid om vikarpool? Grønn Grønn Gul Gul Gul S Får konsekvenser for satsing velferdstekn. Samt utvikling Demenskoordinator (0,6) Grønn Grønn Gul Gul Gul N Viktig for utvikling innen Kreft/lindrende (0,5) + bem. Til 2 senger Frivolltun satsingsområde Grønn Grønn Gul Gul Gul N Viktig for utvikling innen satsingsområde 11

12 Tjeneste/ funksjon 1. Samfunn og miljø Brann og feiertjeneste Byggesaksenheten Normalsituasjonen sårbarhet i dag ved full bemanning Sårbarhet ved ikke planlagt vakanser kritisk tid Uker/ Mnd. Dager/ uker 6. Rekruttering; Marker hvis den er særlig krevende 7. Merknad/kommentar. Marker blant annet om samarbeid med andre kommuner om tjeneste/funksjon kan være aktuelt for å kompensere/løse sårbarheten NÆRHET (N)/ SENTRAL/FELLES (S) S/N Overordnet ledelse kan sentraliseres, men selve tjenesten må utføres lokalt. Brann- og feiertjenesten sitter på god, men vil kunne ved uforutsett vakanse få sproblemer og må gjøre bruk av overtid. S Byggesaksenheten er en selvfinansierende enhet. Bemanning og henger nøye sammen i saksbehandlingen. Enheten klarer pr. i dag ikke å gjennomføre ønsket tilsyn og oppfølging av ulovlighetssaker. Vanlig saksbehandling gjennomføres normalt innenfor gitte frister. Det har vist seg krevende å rekruttere personell med relevant utdannelse og erfaring til enheten. Samarbeid med andre kommuner vil kunne redusere sårbarheten ved vakanser. Bygg- og eiendomstjenesten Mnd/år S/N Kan administreres og prosjekteres sentralt, men vedlikehold mv må utføres lokalt.

13 Samfunn og miljø (forts) Oppmåling, matrikkel etc Plan- miljø og landbruk Uker/ mnd Uker/ mnd S/N Kan administreres sentralt, men selve oppmålingstjenesten må utføres lokalt. Samarbeid med andre er fullt mulig S/N PML er en liten samleenhet sammensatt av ulik, og er følgelig sårbare ved uforutsette vakanser. Deler av enheten er ikke avhengig av lokal nærhet. Kommunaltekniske tjenester Mnd/år N Selv om enheten er stor og robust, er den sammensatt av mange funksjoner og kan være sårbar ved vakanser. (leder fyller ut spesifiserte tjenester/funksjoner): Overordnet samfunnsplanlegging Mnd/år Stillingen står vakant i pr. i dag. Rekruttering må starte opp over sommeren. Folkehelse, sykkelby, trygg trafikk Miljøfyrtårnarbeidet Uker/ mnd Uker/ mnd Siden dette er en stilling, vil arbeidet i praksis stanse opp dersom det blir vakanse. Kompetansen men trolig ikke en vil kunne oppdrives andre steder i organisasjonen. Siden dette er en stilling, vil arbeidet i praksis stanse opp dersom det blir vakanse. Den ansatte er den eneste med sin (sertifiseringer oa) 13

14 Tjeneste/ funksjon 1. Kultur og oppvekst Barnehager Normalsituasjonen sårbarhet i dag ved full bemanning Sårbarhet ved ikke planlagt vakanser kritisk tid 6. Rekruttering; Marker hvis den er særlig krevende 7. Merknad/kommentar. Marker blant annet om samarbeid med andre kommuner om tjeneste/funksjon kan være aktuelt for å kompensere/løse sårbarheten NÆRHET (N)/ SENTRAL/FELLES (S) Noen mnd. N Gjelder de kommunale barnehagene. Vikarer benyttes Barnehagetjenesten (VUT) Uker N Kan evt.trekke inn fra barnehagene. Grunnskoler N Vikarer benyttes jevnlig Kvalifiseringstjenesten (voksenopplæringen) Veilednings og utviklingstjenesten (eks. bhg.tjenesten og logoped) Kvalifiseringstjeneaten (flyktningtjenesten) Bibliotek Kulturtjenesten N Vikarer benyttes jevnlig N Må evt. kjøpe psykologtjenester ved vakanse. Sårbart også ved vakanser i PP-tjenesten N N N Logoped (VUT) Uker S Samarbeid med andre kommuner 14

15 Tjeneste/ funksjon 1. Normalsituasjonen sårbarhet i dag ved full bemanning Sårbarhet ved ikke planlagt vakanser kritisk tid 6. Rekruttering; Marker hvis den er særlig krevende 7. Merknad/kommentar. Marker blant annet om samarbeid med andre kommuner om tjeneste/funksjon kan være aktuelt for å kompensere/løse sårbarheten NÆRHET (N)/ SENTRAL/FELLES (S 15

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Kriterierfor god kommunestruktur

Kriterierfor god kommunestruktur Kriterierfor god kommunestruktur 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig kompetanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov:

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Fokus: Tjenesteyting. Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune

Fokus: Tjenesteyting. Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune Fokus: Tjenesteyting Nærhet til tjenestene Oversiktlighet Lett å tilpasse seg til behovene, eks. rekruttering God kompetanse i basistjenestene

Detaljer

PROSJEKTPLAN - KOMMUNEREFORMEN.

PROSJEKTPLAN - KOMMUNEREFORMEN. PROSJEKTPLAN - KOMMUNEREFORMEN. Skissen bygger på departementets veileder. 1. OPPDRAGET I arbeidet med Kommunereformen har kommunene fått ansvar for å utrede kommunesammenslåing. Til saken har departementet

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen «Alle kommuner bør, uavhengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde».

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Orientering v/rådmann Knut Haugestad

Orientering v/rådmann Knut Haugestad Status for arbeidet med kommunereformen i Eidsvoll pr 3.6.2015. Orientering v/rådmann Knut Haugestad Bakgrunn for nasjonal reform Historikk og utfordringer Regjeringens mål Nasjonal prosess - fremdrift

Detaljer

Kommunereform-seminar 12. november 2015 Utsira kommune

Kommunereform-seminar 12. november 2015 Utsira kommune Kommunereform-seminar 12. november 2015 Utsira kommune Prosessledere fra KS-Konsulent: Kari Anne Hoff og Åsbjørn Vetti Innledning Ekspertutvalget har trukket fra 10 kriterier for en god kommunestruktur.

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR LUND KOMMUNE Arkiv FE-140 Sak 13/674 Saksbehandler Rolv Lende Dato 28.01.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/15 Formannskapet 03.02.2015 014/15 Kommunestyret 12.03.2015 KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT

Detaljer

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform 4 mål 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige

Detaljer

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle i reformen Oppdragsbrev av 3. juli 2014 fra KMD: «Alle kommuner har fått et utredningsansvar» «Det er et mål å sørge for gode og lokalt

Detaljer

Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller????

Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller???? Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller???? OPPDRAGET LOKAL PROSESS Behandling i to kommunestyremøter høst 2014 Lokal styringsgruppe ledet

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Oppsummering interkommunalt samarbeid. Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark

Oppsummering interkommunalt samarbeid. Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark Oppsummering interkommunalt samarbeid Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark 1 Kort om undersøkelsen Ved hjelp av det internettbaserte spørre- og rapporteringssystemet SurveyXact er det gjennomført

Detaljer

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1 TJENESTEOMRÅDE: Enhet skole Tjenesteyter Spørsmålene besvares av leder for hvert tjenesteområde og ledergruppa sammenstiller materialet i et notat ref. de 10 kriteriene i vedlegg 1. Hva er utfordringene

Detaljer

1. Bakgrunn. 1.1. Regjeringens grunnlagsmateriale. 1.1.1. Ekspertutvalgets delrapport 1 mars 2014. 1.2. Forskning, statistikk og utredning

1. Bakgrunn. 1.1. Regjeringens grunnlagsmateriale. 1.1.1. Ekspertutvalgets delrapport 1 mars 2014. 1.2. Forskning, statistikk og utredning 1. Bakgrunn 1.1. Regjeringens grunnlagsmateriale Ole Petter Håkon Kommunene, felles maler Samarbeid om løsningene Prosjektene hver for seg 1.1.1. Ekspertutvalgets delrapport 1 mars 2014 1.1.2. Ekspertutvalgets

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Agdenes kommune STATUSRAPPORT FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN JANUAR 2015

Agdenes kommune STATUSRAPPORT FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN JANUAR 2015 Agdenes kommune STATUSRAPPORT FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN JANUAR 2015 Rådmann John Ola Selbekk, 21.01.2015 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål... 4 3 Kriterier for god kommunestruktur... 5 3.1 Kriterier

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler Kommunereformen Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016 Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner Tema : Kommunen som samfunnsutvikler Felles arbeidsgruppe v/ Sidsel Haugen seniorrådgiver rådmannens stab, Sandnes

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Statusbilde for NN kommune

Statusbilde for NN kommune Statusbilde for NN kommune Analysemal for arbeidet med kommunereformen Fylkesmannen i Troms Versjon pr 22.12.2014 - etter høring i kommunene og internt hos Fylkesmannen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth 1 Agenda Gjennomgang av oppdraget: Oppdragsforståelse Gjennomføring Metode Bidrag fra kommunene

Detaljer

FROGN OG KOMMUNEREFORMEN

FROGN OG KOMMUNEREFORMEN FROGN OG KOMMUNEREFORMEN Notat Til: Kommunestyret Fra: Arbeidsgruppen Oppsummering/referat fra møtet den 11. mai 2015 Til stede: Medlemmer/varamedlemmer: Thore Vestby, ordfører Fra Høyre: Sigbjørn Odden,

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Lars- Erik Borge Ins0tu3 for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Kommunaltekniske fagdager, Bergen 3. Juni 2014 Ekspertutvalgets

Detaljer

Temadag Porsgrunn den 23.03.2015. Kommunen som myndighetsutøver

Temadag Porsgrunn den 23.03.2015. Kommunen som myndighetsutøver Kommunereformen i Grenland Temadag Porsgrunn den 23.03.2015. Kommunen som myndighetsutøver Dagsorden på temamøte. 1. Velkommen ved ordfører 2. Kommunereformen. Representant fra Fylkesmannen 3. Prosessen

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Rå dmånnens vurdering åv 0- ålternåtivet åt Gildeskå l kommune bestå r som egen kommune

Rå dmånnens vurdering åv 0- ålternåtivet åt Gildeskå l kommune bestå r som egen kommune Rå dmånnens vurdering åv 0- ålternåtivet åt Gildeskå l kommune bestå r som egen kommune Kommunereform Gildeskål kommune 0-alternativet Side 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Innledning... 5 1. Tilstrekkelig

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Grong kommune SAKSFRAMLEGG. Grong formannskap Grong kommunestyre KOMMUNEREFORMEN - STATUS OG VIDERE ARBEID

Grong kommune SAKSFRAMLEGG. Grong formannskap Grong kommunestyre KOMMUNEREFORMEN - STATUS OG VIDERE ARBEID Grong kommune Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/3252-7 Saksbehandler: Tore Kirkedam/Svein Helland Dato: 02.11.2015 Utvalg SAKSFRAMLEGG Møtedato Grong formannskap Grong kommunestyre Vedlagte dokumenter: 1. Brev

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen:

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen: 1 Sist oppdatert 5.3.2015 1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen Kommunestyrene på Hedmarken har behandla sak om kommunereformen høst 2014. Vedtakene gir ulike føringer for videre prosess. Se vedtakene

Detaljer

Kommunestruktur i Molde-regionen

Kommunestruktur i Molde-regionen Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking 1 Hva har vi vurdert? 2 Fra tilbudsforespørselen Regjeringens ekspertutvalg

Detaljer

Saksframlegg. Kommunereformen - Vurdering av Engerdal kommunes videre arbeid

Saksframlegg. Kommunereformen - Vurdering av Engerdal kommunes videre arbeid Engerdal kommune Saksmappe: 2014/1046-3289/2015 Saksbehandler: Håvard Haug Saksframlegg Kommunereformen - Vurdering av Engerdal kommunes videre arbeid Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 15/100 Formannskapet

Detaljer

Sammenslåing av Drammen og Svelvik - Felles politisk sak desember 2014

Sammenslåing av Drammen og Svelvik - Felles politisk sak desember 2014 Sammenslåing av Drammen og Svelvik - Felles politisk sak desember 2014 Regjeringens mål for kommunereformen: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige

Detaljer

Hobøl i Fremtiden Tingvoll 26.05.15

Hobøl i Fremtiden Tingvoll 26.05.15 Hobøl i Fremtiden Tingvoll 26.05.15 Hobøl kommune Samlet areal: 140,4 km 2 Jordbruksareal : 30,0 km 2 Produktivt skogareal: 93,3 km 2 2014: 5187 innbyggere 2020: 6064 innbyggere 2040: 9127 innbyggere 3

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet KOMMUNEREFORMEN - kortversjon Karlsøy som egen kommune i framtida Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet April 2016 vvv Et levende øyrike Til deg som bor i Karlsøy kommune Den 22. juni skal kommunestyret

Detaljer

Faglige perspektiver på kommunereformen

Faglige perspektiver på kommunereformen Faglige perspektiver på kommunereformen Lars Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Generalforsamling Samfunnsøkonomene 12. juni 2014 DISPOSISJON Hva sier økonomisk teori

Detaljer

Gruppeoppgave 5 dag 2

Gruppeoppgave 5 dag 2 Gruppeoppgave 5 dag 2 Fra forhandlingsutvalget 4. des ble følgende setninger notert ( ikke bearbeidet): Betre nærings- og samfunnsutvikling. Betre soliditet/større øk handlingsrom. Betre og likeverdige

Detaljer

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortinget sitt oppdrag til kommunane Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortingets vedtattemål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2.

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Ekspertutvalgets sluttrapport -1.12.2014 Halvor Holmli Direktør Kompetansesenter for distriktsutvikling Medlem ekspertutvalget Fylkesmannens Nyttårskonferanse 7.januar

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Oppstart 8.-9. sept. 2014 Seks formannskap ett møte! Mål: god og felles orientering om kommunereformen og enighet om oppstart

Detaljer

Saksframlegg. Grunnlagsdokumenter: - HOL sak 42/2012. Interkommunalt barnevernsamarbeid - Utredning fra arbeidsgruppen av

Saksframlegg. Grunnlagsdokumenter: - HOL sak 42/2012. Interkommunalt barnevernsamarbeid - Utredning fra arbeidsgruppen av Saksframlegg Arkivsak: 12/1461-3 Sakstittel: INTERKOMMUNALT BARNEVERNSAMARBEID K-kode: 026 F47 &10 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Innhold 1 Innledning... 3 2 Sentrale føringer... 4 2.1 Kriterier for god kommunestruktur... 4 2.2 Oppgaveoverføring til kommunene... 5 2.3 Regional organisering...

Detaljer

Kommunereform Personalseminar

Kommunereform Personalseminar -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Personalseminar Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Nasjonal framdriftsplan Høst 2016 nye regioner Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Skal vi slå oss sammen?

Skal vi slå oss sammen? Skal vi slå oss sammen? UTREDNING AV KOMMUNEREFORM INDRE NAMDAL Sammenslåing - et stort spørsmål med mange svar Uansett hva vi vurderer å slå sammen, det være seg gårdsbruk, bedrifter eller skoler, så

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Ekspertutvalgets delrapport Halvor Holmli Medlem ekspertutvalget Direktør Kompetansesenter for distriktsutvikling Helgelandskonferansen 10.4.2014 Utvalget og referansegruppen

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015)

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015) TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015) FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret 15. januar 2015: Kommunestyret 9.2.15: Tema: Mandat

Detaljer

Sammendrag: Kommunereformen og samiske interesser. Sámediggi Sametinget 16.9.15

Sammendrag: Kommunereformen og samiske interesser. Sámediggi Sametinget 16.9.15 Sammendrag: Kommunereformen og samiske interesser Sámediggi Sametinget 16.9.15 Sammendrag: Utredning kommunereformen og samiske interesser Utredningen om kommunereformen og samiske interesser er gjort

Detaljer

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 Lokaldemokrati og kommunestørrelse Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 1 Innhold Fordeler og ulemper ved lokaldemokratiet i små og store kommuner Erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger Norge

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Kommunereformprosessen i Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord. Forslag om videre utredning av Lister3

Kommunereformprosessen i Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord. Forslag om videre utredning av Lister3 Kommunereformprosessen i Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord Forslag om videre utredning av Lister3 1 Sammendrag Rådmennene i Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal kommune legger i fellesskap fram et forslag

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

Sak nr.: Utvalg Møtedato 18/15 Kommunestyret 18.06.2015

Sak nr.: Utvalg Møtedato 18/15 Kommunestyret 18.06.2015 KOMMUNEREFORM - FASE 1 - STRATEGISK VEIVALG Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 14/473 026//&23 Sektor: RÅDMANN Saksbehandler: SMH Sak nr.: Utvalg Møtedato 18/15 Kommunestyret 18.06.2015

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 14/4313 Saksbehandler: Lars Joakim Tveit Søknad om kommunesammenslåing - Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

Fremtidig kommunestruktur i Østre Agder - samarbeid om utredning av en felles kommune

Fremtidig kommunestruktur i Østre Agder - samarbeid om utredning av en felles kommune ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Hans Birger Nilsen, tlf Saksgang: Referanse: 2015/4632 / 1 Ordningsverdi: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret Fremtidig kommunestruktur

Detaljer

Aure som egen kommune. «Null-alternativet»

Aure som egen kommune. «Null-alternativet» Aure som egen kommune «Null-alternativet» Sentrale mål for kommunereformen Bærekraftig og økonomisk robust kommune Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Gode og likeverdige tjenester Styrket lokaldemokrati

Detaljer

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge.

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. I tillegg til denne informasjonen legges også spørreundersøkelsen som firmaet Sentio har gjennomført for kommunene Vefsn, Herøy,

Detaljer

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Møtested: Trollskogen barnehage Møtedato: Onsdag 11. februar 2015 Møtetid: Kl. 16.00 18.00 Sak 1 Godkjenning av innkalling og referat

Detaljer

Kommunene Arendal, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli

Kommunene Arendal, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli Til Kommunene Arendal, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli Utredning Forslag til oppsett/innhold Kommunene i Østre Agder Alle kommuner har et utredningsansvar jfr Stortingets vedtak.

Detaljer

Gruppe 4: Demokratisk arena

Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppeleder: Sverre Siljan Referent: Stian Stiansen Grupperom: Ælvespeilet, sal 3 Ant. Fornavn Etternavn Virksomhet/ representant for 1. Janette Brendmo Ungdomsutvalget 2. Endre

Detaljer

Presentasjon - Gruppearbeid

Presentasjon - Gruppearbeid Presentasjon - Gruppearbeid Kommunereformen i Skaun folkemøter mars 2015 Presentasjon gruppearbeid mars 2015 1 Gruppeoppgaver Skaun kommune inviterte til 3 folkemøter hvor tema var kommunereformen. 02.03.15

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER Rådmannens innstilling til bystyret 5.februar 2015 SANDEFJORD KOMMUNE Utvalg: BYSTYRET Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid:

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER SANDEFJORD KOMMUNE Utvalg: BYSTYRET Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416200 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

Referat fra prosessmøte kommunereform 11.mars.

Referat fra prosessmøte kommunereform 11.mars. Referat fra prosessmøte kommunereform 11.mars. Til stede: Navn Representerer Navn Representerer Skjalg Åkerøy A Erik Seem SP Grethe Berg Bye SP Kristian Nesser A Cathrine Hansen Fagforbundet Andreas Fossland

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS.

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret Oppgaver for administrasjonen

Detaljer

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Kommunereform - Valg av høringsmetode ved høring av innbyggerne før endelig vedtak i kommunen Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Forvaltningsorgan:

Detaljer

FELLES SENTRALBORD FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN RAPPORT FRA FORSTUDIET

FELLES SENTRALBORD FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN RAPPORT FRA FORSTUDIET U.off - offl 14 FELLES SENTRALBORD FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN RAPPORT FRA FORSTUDIET 11. mars 2013 Line Bøe (Søndre Land), Kari-Anne Røste (Vestre Toten), Arne Raddum (Østre Toten), Kari Bjørkeli (Nordre

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN OPPSTART I AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/14 Kommunestyret 22.10.2014 Side 2

Detaljer

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2 Arkivsaksnr.: 14/934-15 Arkivnr.: 026 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Saksbehandler Edvin Straume, Gran kommune Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform,

Detaljer

Salten regionråd. Mulighetsstudier for Salten

Salten regionråd. Mulighetsstudier for Salten Salten regionråd Mulighetsstudier for Salten Innhold Agenda: Om BDO Om kommunereformen Mandat Status Delutredning A BA-regioner i Salten Næringsstruktur Demografi Økonomiske nøkkeltall BDO Advisory Side

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I JÆRRÅDET

INNKALLING TIL MØTE I JÆRRÅDET Ordføraren Dato: 13.05.2014 Arkiv: 033 Vår ref (saksnr.): 2014000351-3 Journalpostid.: 2014013898 Dykkar ref.: INNKALLING TIL MØTE I JÆRRÅDET Til: Ordførar, varaordførar og rådmann i Klepp kommune Ordførar,

Detaljer

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus Kartleggingsrapport Kommunereform i Akershus September 2015 Status for arbeidet med kommunereformen i Akershus Kommunene i Akershus har svart på en enkel spørreundersøkelse om status for arbeidet med kommunereformen.

Detaljer

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.10.2010 Tilleggssaksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 96/10 10/1511 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Ordfører og rådmannssekretariatet,

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer