Kommunestruktur NOTAT: VURDERING AV KOMMUNENS TJENESTETILBUD I DAG 28.mai 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestruktur NOTAT: VURDERING AV KOMMUNENS TJENESTETILBUD I DAG 28.mai 2015"

Transkript

1 Kommunestruktur NOTAT: VURDERING AV KOMMUNENS TJENESTETILBUD I DAG 28.mai 2015 Denne rapporten er en del av grunnlaget for vurdering av Grimstad kommunes framtidige kommunestruktur. Rapporten er avgrenset til vurdering av kommunens tjenestetilbud. Spørsmål som er vurdert er: Har Grimstad kommune robuste tjenester og blir samfunnsmessige hensyn ivaretatt på en god (nok) måte? Har tjenestene tilstrekkelig og relevant og tåler tjenesten ikke-planlagte vakanser? Er det noen tjenester det er problematisk å rekruttere til og er det tilstrekkelig distanse mellom kommunens saksbehandlere og innbyggerne? Har Grimstad kommune tjenester som i visse tilfeller ikke kan ytes eller ivaretas i henhold til gjeldende lover og kvalitetskrav og hvor det kan være risiko for liv eller helse, alvorlig økonomisk tap eller lovbrudd? Er samarbeid over kommunegrensen eller kommunesammenslåing er aktuell løsning på utfordringene? Det er også gjort en vurdering av om tjenestene må ytes nær der innbyggerne bor (skole, barnehage mv) eller kan utøves fra en sentral posisjon i kommunen, i dag Grimstad rådhus (støttetjenester, administrasjon, sentral ledelse, plan, byggesaksbehandling mv). Denne vurderingen har betydning dersom kommunen skal slå seg sammen med andre kommuner. Hvilke tjenester må bli værende (omtrent) der de er/utøves i dag, hvilke kan utøves med større distanse til innbyggerne? Analysen skal med andre ord gi et bilde av om Grimstad kommune kan gi et tilstrekkelig godt nok tjenestetilbud innenfor dagens rammer eller om deler av tjenesetetilbudet har en sårbarhet som tilsier at det kan være grunn til å slå seg sammen med en eller flere andre kommuner, alternativt at en vurderer å samarbeide med andre kommuner om dette tjenestetilbudet. En av hensiktene med kommunereformen er (imidlertid) å redusere behovet for samarbeid om tjenester på tvers av kommunegrenser. Avgrensning: De interkommunale ordningene Grimstad kommune deltar om i dag, er ikke vurdert her. Vurderingene som ligger til grunn for konklusjonen (under), omfatter derfor ikke spørsmålet om interkommunalt samarbeid, om dette er hensiktsmessig, for omfattende eller lignende. Slike spørsmål er vurdert annet sted. 1

2 KONKLUSJON: Avgrenset til spørsmålet om Grimstad kommune som tjenesteutøver har behov (og motiv) for å slå seg sammen med andre kommuner pga manglende,, problemer med rekruttering og/eller problematisk distanse mellom tjenesteutøver og innbyggerne er svaret; det er få argumenter for at Grimstad kommune som tjenesteutøver har behov for å slå seg sammen med andre kommuner. Enkelte tjenester er sårbare som eksempelvis logoped, vikarpool med faste sykepleiere til natt og vikariater, byggesaksbehandling og bestillerenheten. Dette er tjenester som på grunn av ulike former for sårbarhet kan vært aktuelt å utføre innenfor rammen av en større kommune/i samarbeid med andre kommuner. Noen andre tjenester kan også være aktuelle å samarbeide om innenfor en videre kommunegrense enn dagens for å ta ut eventuell stordrifts- og effektiviseringsgevinster, mulig kvalitetsheving med større fagmiljø mv. Dette er vurderinger som ikke er vurdert her, nå, men som det vil være aktuelt å se nærmere på dersom Grimstad velger å gå i dialog med andre kommuner om framtidig kommunestruktur. En veiledende norm i denne sammenheng kan være at der det er snakk om produksjon av tjenester til innbyggerne kan dette tale for en viss nærhet til innbyggerne, mens der produksjonen handler om å utarbeide grunnlag for beslutninger (blant annet myndighetsutøvelse) så er ikke nærhetsaspektet like viktig. Oppsummering av kartleggingen (1.april) Oppsummeringen bygger på ledergruppens arbeid, se notat under; Analyse av sårbarhet datert 1. april med kartleggingsskjema. I denne saken er vi på jakt etter tjenester som ganske åpenbart har betydelige utfordringer knyttet til, og/eller rekruttering. Utfordringene er da av en slik karakter at det kan være snakk om at tjenesten i visse tilfeller ikke kan ytes eller ivaretas i henhold til gjeldende lover og kvalitetskrav og hvor det kan være risiko for liv eller helse, alvorlig økonomisk tap eller lovbrudd. Vi ønsker med andre ord å identifisere tjenester i Grimstad kommune med s- eller problematikk som ikke lar seg løse tilfredsstillende innenfor dagens kommunerammer. Samarbeid over kommunegrensen eller kommunesammenslåing er aktuell løsning. 2

3 Oppsummeringen inneholder derfor ikke oversikt over tjenester med relativt krevende s- eller problematikk, men hvor en på rimelig vis klarer å ivareta oppgaveløsningen i henhold til lover og gjeldende kvalitetskrav. Vurderingene er avpersonifisert, det vil si at tjenestene er vurdert ut fra normalarbeidstaker / normaltilstand. 1. Normalsituasjonen tjenester med kritisk sproblematikk ved full bemanning Tilfredsstillende for alle tjenester. 2. Normalsituasjonen tjenester med kritisk problematikk ved full bemanning Tilfredsstillende for alle tjenester 3. Tjenester med kritisk sproblematikk ved ikke-planlagte vakanser Jordmor, miljørettet helsevern saksbehandling, overordnet samfunnsplanlegging, folkehelse/sykkelby, miljøfyrtårnarbeid og logoped. 4. Tjenester med kritisk problematikk ved ikke-planlagte vakanser Jordmor, miljørettet helsevern saksbehandling, byggesaksenheten, miljøfyrtårnarbeidet og logoped. 5. Tjenester det er særlig krevende å rekruttere til Kommuneoverlege og logoped. 6. Tjenester det kan være aktuelt å samarbeide med andre kommuner om for å kompensere/løse sårbarhet knyttet til tjenestens - og/eller Logoped, vikarpool med faste sykepleiere til natt og vikariater og byggesaksbehandling. I tillegg kommer tjenester som det kan være ulike argumenter for å vurdere samarbeid om, men uten at det er tjenestens sårbarhet som er (hoved-)motivet. Se pkt 9 under. Vikarpool står i et dilemma mellom nærhet og behov for volum i tilbudet. 7. Spørsmålet om tjenestene bør ligge nær der innbyggerne bor eller i mindre grad er avhengig av at de ytes lokalt der innbyggerne bor (N/S) 3

4 Noen tjenester, som skoler, barnehager mv, må utføres nær der innbyggerne bor (N=nær). Andre tjenester er i liten eller mindre grad avhengig av geografisk nærhet til innbyggerne (S=sentral). Noen tjenester kan godt være plassert ved et sentralt beliggende kontor, men selve tjenesten må utøves nær innbyggerne, lokalt. Eksempelvis oppmåling, landbruk, skogbruk og drift innen kommunaltekniske tjenester. Noen tjenester havner i en mellomkategori hvor det både kan være gode argumenter for at tjenesten ytes lokalt, nær innbyggerne, men hvor det også kan argumenteres for at avstand ikke er et avgjørende moment (N/S-kategori). En veiledende norm i denne sammenheng kan være at: Der det er snakk om produksjon av tjenester mot et beslutningsgrunnlag (myndighetsutøvelse) kan dette veie N/S-kategorien i retning S, altså at tjenesten har en sentral beliggenhet. Tjenester innen plan- og miljø (byggesak, planlegging, landbruk, skogbruk, miljø) er i denne kategorien; S dominerer i stor grad N. Der det er snakk om produksjon av klientrettede tjenester taler dette i retning av at tjenesten bør ha en lokal forankring (N). I denne sammenheng kan brukernes mobilitet og ressurser for øvrig også ha betydning og være momenter som taler i retning nærhet (N). Eksempel kan være tjenester knyttet til kvalifiseringstjenesten (voksenopplæring, flyktningtjenesten), deler av kulturtjenesten og parktjenester. Det er noe vanskeligere å plassere (forslag om) nye oppgaver til kommunene i N-S dimensjonen siden det på nåværende tidspunkt kan være usikkerhet omkring innhold og omfang av den enkelte tjeneste. I denne sammenheng kan veiledningen over være nyttig. 8. Nærhet - tjenester som (må) ytes til innbyggerne nær der de bor (N) Dette er tjenester som uansett sluttresultat i kommunestruktursaken, skal utføres lokalt, nær der innbyggerne bor. Tjenester dette omfatter: Barnehager, barnehagetjenesten (VUT), grunnskoler, bibliotek, Jordmor, ergoterapi, ergoterapi, barnevern, IKT RS ressurs, bestillertjenesten, boveiledertjenesten krevende enetiltak, enslige mindreårige, demenskoordinator, kreft/lindrende-to senger v/ Frivolltun, stedlig brann- og feiertjeneste, bygg- og eiendomstjeneste vedlikehold, oppmåling (utførelse), deler av plan-/miljø-/landbruk, kommunaltekniske tjenester, kvalifiseringstjenesten (voksenopplæring). 9. Sentral/felles tjenester som ikke er avhengig av at de ytes lokalt der innbyggerne bor (S) 4

5 I en framtidig NY, større kommune kan kommunens sentrale element være en enhet (rådhuset) eller ha et todelt nivå med en sentral enhet (eksempelvis på Arendal rådhus) og med lokale sentraladministrasjoner lokalt (eksempelvis for Grimstad med en noe slankere lokal forvaltning på Grimstad rådhus). Her tar vi ikke stilling til denne eventualiteten. Plassering i denne kategorien er ikke det samme som at man ikke mister noen fordeler med nærhet og den smidigheten det kan gi. Tjenester dette omfatter: Rådmannen og kommunalsjefer, kommunikasjon og digitalisering, informasjon, IKT, politisk sekretariat, næringssjef, saksbehandling/utredning for rådmannen, AKST, HR, kvalitetssjef, økonomi, innkjøp, kemner, faktura- og gebyr, kommuneoverlege, kommunepsykolog, miljørettet helsevernsaksbehandling, merkantile tjenester-helse, korttidshjelpemidler, e-helsekoordinator, brann og feierledelse, byggesaksenheten, ledelse av bygg- og eiendomstjenesten, ledelse av oppmåling, deler av plan/miljø/landbruk, overordnet samfunnsplanlegging, folkehelse/sykkelby/trafikksikkerhet, miljøfyrtårnarbeid, veilednings- og utviklingstjenesten, kulturtjenesten, logoped. 10. Har tjenestene tilstrekkelig distanse? Ekspertutvalgets kriterium nr. 3 tilstrekkelig distanse; Kommunene må ha en slik størrelse at det er tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler og innbyggerne. Dette for å sikre likebehandling og at det ikke tas utenforliggende hensyn i myndighetsutøvelsen, samt at innbyggerne sikres de rettigheter de har etter loven. I tillegg skal habilitetsreglene sikre tilliten til kommunene og beskytte den enkelte saksbehandler mot utidig press. N/S distinksjonen i pkt. 7 over kan være retningsgivende i denne sammenheng. Produksjon av tjenester for et beslutningsgrunnlag kan tale for sentral beliggenhet av tjenesten (pkt 9), at det er en viss avstand. Alt i alt vurderes tjenestene til Grimstad kommune å være av en slik art og ha en plassering at kriteriet tilstrekkelig distanse er tilstrekkelig ivaretatt i dag. Noen tjenester kan til tider oppleve sterkt press fra publikum eller at lokal kjennskap kan være et belastende element ved tjenesteutøvelsen. Bestillerenheten er et eksempel på tjeneste hvor lokalkunnskap er et viktig element for å danne et godt beslutningsgrunnlag, men tilstrekkelig distanse er samtidig et viktig for myndighetsutøvelsen (likebehandling, unngå utidig press, habilitet etc). KARTLEGGING AV SÅRBARHETEN 5

6 en vurdering av tjenester og funksjoner i Grimstad kommune i forbindelse med kommunestruktursaken (1. april-15) Vedlagt skjema er et arbeidsredskap for vurdering av om funksjoner eller tjenester i Grimstad kommune er robuste eller kritisk sårbare i forhold til og. Skjemaet er fylt ut av rådmannens utvidete ledergruppe. Arbeidet skal benyttes i to sammenhenger: Som del av utredningen om framtidig kommunestruktur. Vi skal få frem momenter som kan ha betydning for spørsmålet om behov for å slå sammen kommuner og/eller inngå (mer) samarbeid med en eller flere kommuner om tjenester/funksjoner. Målet er å få et (omtrentlig) bilde av om funksjoner og tjenester i Grimstad kommune er robuste eller kritisk sårbare. Som grunnlag for risiko- og sårbarhetsvurdering av våre tjenester/funksjoner og utarbeidelse av et helhetlig internkontroll- og kvalitetssystem. I første omgang (mars-15) skal vi ha hovedfokus på kommunestruktur. KOMMUNESTRUKTUR I kommunestruktursaken legger vi blant annet til grunn arbeidet regjeringens ekspertutvalg har gjort om kommunestruktur. Ekspertutvalget har angitt ti kriterier om hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller; tjenesteyting, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og demokratisk arena. Kriteriene er: 1. Tilstrekkelig 2. Relevant 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet 6

7 Kommunens roller og vurderingskriteriene griper inn i hverandre på en relativ kompleks måte. I denne sammenheng skal vi konsentrere oppmerksomheten om kommunen ivaretar sine ulike roller vurdert i forhold til kriteriene tilstrekkelig og relevant. Uttrykket robuste kommuner brukes gjerne i sammenheng med om kommunen har tilstrekkelig og og om den tåler uforutsette hendelser som vakanser. Her noe nærmere om de to kriteriene (ekspertutvalget): 1. Tilstrekkelig Kommunene må ha en tilstrekkelig både faglig og administrativt for å kunne løse oppgavene på en effektiv og god måte. Tilstrekkelig henger nært sammen med tilgang til relevant. Å få én stilling med god fag vil ikke gi grunnlaget for et godt fagmiljø. Til det trenger man også til å behandle en viss mengde saker, ha god kontroll og oversikt, og til å utvikle fagområdene. 2. Relevant I tillegg til tilstrekkelig, er også relevant avgjørende for å sikre sterke fagmiljøer og en god administrasjon. Dette innebærer også at det må være en bredde i n. Manglende og er også fremhevet som utfordringer for at kommunen skal ivareta sine roller som samfunnsutvikler og myndighetsutvikler. Innenfor kommunens rolle som demokratisk arena kan en kommunal administrasjon med og til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte bedre den politiske styringen og utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet. Av hensyn til lokaldemokratisk styring er det avgjørende at kommunen selv kan sikre tilstrekkelig og og ikke er avhengig av samarbeid eller hjelp fra andre. OPPGAVE/SKJEMA Den enkelte leder skal innenfor sitt ansvarsområde fylle ut vedlagte skjema. Skjemaet er todelt: En del for normalsituasjonen: Hvordan fungerer tjenesten/funksjonen i dag ved full bemanning? En del for ikke planlagt vakanse: Hvordan fungerer tjenesten/funksjonen ved en ikke planlagt vakanse/sykefravær på 1-2 personer? Generelt for utfylling av skjemaet: a) Vi skal avindividualisere vurderingene. Dette gjelder spesielt ved vurdering av funksjoner som utøves av en eller to/tre ansatte. Vurderingene skal gjøres ut fra det en vil definere som normalarbeidstaker / normaltilstand, hva en normalt kan forvente av medarbeider/avdelingen med dagens bemanning. Vi skal forsøke å fristille vurderingen fra supermedarbeideren/ikkesåsupermedarbeider. b) I skjemaet er kun enheter og noen ganske få hovedfunksjoner nevnt. Det overlates derfor til ledere å fylle ut/spesifisere tjenester/funksjoner som er relevant å nevne særskilt i vår sammenheng mht sårbarhet. Eksempel: resepsjon/sentralbord, drift av renseanlegg vann + kloakk, jordmortjenesten, funksjoner med særskilt, oppgaver som krever særskilt etc. NBNB: Her er det snakk om en litt vanskelig ballansegang 7

8 mellom å synliggjøre det som er viktig, men samtidig ikke gå inn i for detaljerte forhold. Noen hjelpespørsmål: - På hvilke områder under mitt ansvarsområde er risikoen for alvorlig sårbarhet til stede? Er jeg ansvarlig for tjenester hvor det er eller kan være behov for eller fordeler med samarbeid med andre kommuner? c) I kolonnene 1, 2, 3 og 4 skal tjenesten/funksjonen normeres på en skala: = hvor kommunen på en god, tilfredsstillende måte klarer å ivareta sine roller og oppgaveløsning i henhold til lover og gjeldende kvalitetskrav = sårbar men ingen åpenbar krise. Kommunen klarer bare delvis å ivareta sine roller og oppgaveløsning i henhold til lover og gjeldende kvalitetskrav, men det er ikke snakk om risiko for liv og helse, alvorlige økonomiske tap eller lovbrudd. Det er behov for nærmere vurdering av tiltak som kan eliminere sårbarheten. Tiltak handler trolig om organisering, utvikling, egne rutiner, smarte løsninger mv. = betyr at kommunen IKKE er i stand til å yte tjenesten eller ivareta funksjonen i henhold til lover og gjeldende kvalitetskrav og hvor det kan være risiko for liv eller helse, alvorlig økonomisk tap eller lovbrudd. Det er behov for å gjøre tiltak. Utfylling av den enkelte kolonne: Kolonne 1/: Vurdere funksjonen/tjenesten i forhold til uten vakanser. Kolonne 2/: Vurdere funksjonen/tjenesten i forhold til uten vakanser. Kolonne 3 og 4: Vurdere funksjonen/tjenesten i forhold til og ved ikke-planlagt/ønsket vakanse på 1-2 årsverk og hvor ingen andre kan overta oppgaven uten at andre funksjoner blir skadelidende. Kolonne 5: Kritisk tid ved vakanse; tiden (noter den!) vi kan tåle en vakanse før alvorlig konsekvens oppstår. Kolonne 6: Her markeres det for tjenester/funksjoner det er særlig krevende å rekruttere til. Det kan handle om at n er mangelvare i vårt område, at fagmiljøet vi tilbyr er for lite etc. Kolonne 7: Her noteres ulike merknader, blant annet om vurderingene gjort i kolonne 3-5 er av en slik karakter at det kan være aktuelt å vurdere behov for samarbeid med en eller flere andre kommuner om tjenesten/funksjonen. Dette markeres med. Det vil kreve en eller flere røde markeringer i kolonnene 3-5 for å sette kommunesamarbeid/-struktur - markeringen. Mildere former for sårbarhet kan en enten leve med eller løse tilfredsstillende innenfor dagens kommunerammer. NÆRHET (N): dette er en tjeneste eller funksjon som (må) ytes til innbyggerne nær der de bor (skole, barnehage etc) eller SENTRAL/FELLES (S): tjenesten/funksjonen er ikke avhengig av at den ytes lokalt (støttetjenester, administrasjon, sentral ledelse, plan, byggesak mm) 8

9 Tjeneste/ funksjon 1. Rådmann Kommunalsjefer Kommunikasjon og digitalisering Informasjon IKT Politisk sekretariat Næring Saksbehandling/utredning etc AKST Normalsituasjonen sårbarhet i dag ved full bemanning Sårbarhet ved ikke planlagt vakanser kritisk tid 6. Rekruttering; Marker hvis den er særlig krevende 7. Merknad/kommentar. Marker blant annet om samarbeid med andre kommuner om tjeneste/funksjon kan være aktuelt for å kompensere/løse sårbarheten NÆRHET (N)/ SENTRAL/FELLES (S) s s Sårbarhet redusert pga IKT-Agder samarbeidet og tett samarbeid med Arendal s s Virksomhetsstyring HR Kvalitet Økonomi Jus Innkjøp Kemner Faktura og gebyr S S S S S S S 9

10 Tjeneste/ funksjon 1. Normalsituasjonen sårbarhet i dag ved full bemanning Sårbarhet ved ikke planlagt vakanser kritisk tid Helsetjenesten Kommuneoverlege (0,5) Gul Grønn Gul Gul Noen mnd? 6. Rekruttering; Marker hvis den er særlig krevende Rødt 7. Merknad/kommentar. Marker blant annet om samarbeid med andre kommuner om tjeneste/funksjon kan være aktuelt for å kompensere/løse sårbarheten NÆRHET (N)/ SENTRAL/FELLES (S) S Gå ut over det langsiktige planleggingsarbeidet pålagte oppg Jordmor (1) Gul Grønn Rød Rød 1 md Gult N Oppg. Må overtas av fastleger Kommunepsykolog (1) Grønn Grønn Gul Gul Noen md Gult S (?) Går ut over planlegging, kvalitetsarbeid. Miljørettet helsevern saksbeh. Gul Grønn Rød Rød 1 mnd Gul S Lovpålagte oppgaver; derfor tidlig rødt ved fravær Merkantile tjenester i sektoren Gul Grønn Gul Gul 1 mnd Grønn S Viktig for fakturering sykehjem, refusjoner BUF-etat. Viktig med nærhet til tjenester og derfor lite aktuelt med interkomm. Samarb. Viktigere med interne backuprutiner innen kommunen. Korttidshjelpemidler Grønn Grønn Gul Grønn Umiddelbart Grønn S Sårbart fordi det kan bli forsinkelse i utskrivning fra sykehus dersom hjelpemidler ikke er klare. Har ordning med nøkkel for hj.tjeneste Ergoterapi (3) Gul Grønn Gul Gul 1 mnd Grønn N Barnevern Gul Grønn Gul Grønn 1 mnd Gul N IKT RS ressurs (1) Gul Grønn Gul Gul 2-3 uker Gul N Krever tilstedeværelse ved lønnskjøring hver mnd Bestillerenheten Gul Grønn Gul Gul 2 uker Gul N Boveiledertjeneste krevende enetiltak Gul Gul Gul Gul 2 uker Gul N

11 Helsetjenesten (forts) Enslige mindreårige Gul Grønn Gul Gul 1-2 md Gul N Utfordrende etter nedbemanning; vanskelig å få riktig Rekruttering sykepleiere fast (til små stillinger/helg), til natt og til vikariater E-helsekoordinator (0,7) midlertidig tilsat Gul Gul Gul Gul? Gul N Må bruke annet personell pga mangel på spl. interkommunalt samarbeid om vikarpool? Grønn Grønn Gul Gul Gul S Får konsekvenser for satsing velferdstekn. Samt utvikling Demenskoordinator (0,6) Grønn Grønn Gul Gul Gul N Viktig for utvikling innen Kreft/lindrende (0,5) + bem. Til 2 senger Frivolltun satsingsområde Grønn Grønn Gul Gul Gul N Viktig for utvikling innen satsingsområde 11

12 Tjeneste/ funksjon 1. Samfunn og miljø Brann og feiertjeneste Byggesaksenheten Normalsituasjonen sårbarhet i dag ved full bemanning Sårbarhet ved ikke planlagt vakanser kritisk tid Uker/ Mnd. Dager/ uker 6. Rekruttering; Marker hvis den er særlig krevende 7. Merknad/kommentar. Marker blant annet om samarbeid med andre kommuner om tjeneste/funksjon kan være aktuelt for å kompensere/løse sårbarheten NÆRHET (N)/ SENTRAL/FELLES (S) S/N Overordnet ledelse kan sentraliseres, men selve tjenesten må utføres lokalt. Brann- og feiertjenesten sitter på god, men vil kunne ved uforutsett vakanse få sproblemer og må gjøre bruk av overtid. S Byggesaksenheten er en selvfinansierende enhet. Bemanning og henger nøye sammen i saksbehandlingen. Enheten klarer pr. i dag ikke å gjennomføre ønsket tilsyn og oppfølging av ulovlighetssaker. Vanlig saksbehandling gjennomføres normalt innenfor gitte frister. Det har vist seg krevende å rekruttere personell med relevant utdannelse og erfaring til enheten. Samarbeid med andre kommuner vil kunne redusere sårbarheten ved vakanser. Bygg- og eiendomstjenesten Mnd/år S/N Kan administreres og prosjekteres sentralt, men vedlikehold mv må utføres lokalt.

13 Samfunn og miljø (forts) Oppmåling, matrikkel etc Plan- miljø og landbruk Uker/ mnd Uker/ mnd S/N Kan administreres sentralt, men selve oppmålingstjenesten må utføres lokalt. Samarbeid med andre er fullt mulig S/N PML er en liten samleenhet sammensatt av ulik, og er følgelig sårbare ved uforutsette vakanser. Deler av enheten er ikke avhengig av lokal nærhet. Kommunaltekniske tjenester Mnd/år N Selv om enheten er stor og robust, er den sammensatt av mange funksjoner og kan være sårbar ved vakanser. (leder fyller ut spesifiserte tjenester/funksjoner): Overordnet samfunnsplanlegging Mnd/år Stillingen står vakant i pr. i dag. Rekruttering må starte opp over sommeren. Folkehelse, sykkelby, trygg trafikk Miljøfyrtårnarbeidet Uker/ mnd Uker/ mnd Siden dette er en stilling, vil arbeidet i praksis stanse opp dersom det blir vakanse. Kompetansen men trolig ikke en vil kunne oppdrives andre steder i organisasjonen. Siden dette er en stilling, vil arbeidet i praksis stanse opp dersom det blir vakanse. Den ansatte er den eneste med sin (sertifiseringer oa) 13

14 Tjeneste/ funksjon 1. Kultur og oppvekst Barnehager Normalsituasjonen sårbarhet i dag ved full bemanning Sårbarhet ved ikke planlagt vakanser kritisk tid 6. Rekruttering; Marker hvis den er særlig krevende 7. Merknad/kommentar. Marker blant annet om samarbeid med andre kommuner om tjeneste/funksjon kan være aktuelt for å kompensere/løse sårbarheten NÆRHET (N)/ SENTRAL/FELLES (S) Noen mnd. N Gjelder de kommunale barnehagene. Vikarer benyttes Barnehagetjenesten (VUT) Uker N Kan evt.trekke inn fra barnehagene. Grunnskoler N Vikarer benyttes jevnlig Kvalifiseringstjenesten (voksenopplæringen) Veilednings og utviklingstjenesten (eks. bhg.tjenesten og logoped) Kvalifiseringstjeneaten (flyktningtjenesten) Bibliotek Kulturtjenesten N Vikarer benyttes jevnlig N Må evt. kjøpe psykologtjenester ved vakanse. Sårbart også ved vakanser i PP-tjenesten N N N Logoped (VUT) Uker S Samarbeid med andre kommuner 14

15 Tjeneste/ funksjon 1. Normalsituasjonen sårbarhet i dag ved full bemanning Sårbarhet ved ikke planlagt vakanser kritisk tid 6. Rekruttering; Marker hvis den er særlig krevende 7. Merknad/kommentar. Marker blant annet om samarbeid med andre kommuner om tjeneste/funksjon kan være aktuelt for å kompensere/løse sårbarheten NÆRHET (N)/ SENTRAL/FELLES (S 15

Bærekraftige kommuner i en attraktiv region

Bærekraftige kommuner i en attraktiv region FORSLAG TIL "MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN" Med bakgrunn i felles formannskapsmøte for Inn-Trøndelag 03.10.2014 søkes utredningsansvaret løst gjennom en felles

Detaljer

Saksbehandler: Ulla Nordgarden Arkiv: 020 &23 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: *

Saksbehandler: Ulla Nordgarden Arkiv: 020 &23 Arkivsaksnr.: 16/ Dato: * DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulla Nordgarden Arkiv: 020 &23 Arkivsaksnr.: 16/3373-5 Dato: * Kommunereform - søknad om å danne en ny kommune â INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet)

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet) Grunnlag for å fortsette som egen kommune (0-alternativet) Innledning Denne utredningen skal forsøke å gi et bilde av hvordan Ørland kommune vil utvikle seg i fremtiden, hvis kommunen består som i dag.

Detaljer

Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune?

Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune? Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune? Noen betraktninger fra rådmannen Ingen objektiv analyse Finnes ingen anerkjent metodikk for å vurdere dette Temmelig enkle analyser hos andre

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 0-alternativet Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 Formålet med utredningen er å belyse fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet med interkommunalt samarbeid for

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

UTREDNING AV VERRAN KOMMUNE SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET. Kommunereformen

UTREDNING AV VERRAN KOMMUNE SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET. Kommunereformen UTREDNING AV SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET VERRAN KOMMUNE Kommunereformen PROSESS Kommunestyret sitt vedtak av mars 2014 Statsråd Sanner sin invitasjon til alle kommunene Vedtatt mandat, mars 2015 (4K, 4K+)

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.05.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Kriterierfor god kommunestruktur

Kriterierfor god kommunestruktur Kriterierfor god kommunestruktur 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig kompetanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

Detaljer

Nesset og Sunndal. Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter

Nesset og Sunndal. Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter Nesset og Sunndal Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter 3/18/2016 Delrapport 1: Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Befolkningsgrunnlag- og utvikling Alle kommunene* Nesset Sunndal Nesset/

Detaljer

MØTEINNKALLING-tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING-tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING-tilleggssak Møtetid: 04.03.2015 kl. 18:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Ekspertutvalgets delrapport Halvor Holmli Medlem ekspertutvalget Direktør Kompetansesenter for distriktsutvikling Molde - 15.5.2014 Mandatet Sentralt mål med kommunereformen

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Attraktiv hovedstad i Nord

Attraktiv hovedstad i Nord Attraktiv hovedstad i Nord 50.200 innbyggere 3.800 ansatte Havørn på jakt Foto: Audun Rikardsen Politisk styring Bodø kommune 25 skoler 20 kommunale barnehager + 40 private 7 sykehjem/institusjoner 6

Detaljer

IBESTAD KOMMUNE. En vurdering av rådmannen. Hamnvik

IBESTAD KOMMUNE. En vurdering av rådmannen. Hamnvik 0-alternativet En videreføring av dagens kommunestruktur IBESTAD KOMMUNE En vurdering av rådmannen Hamnvik 24.02.2016 Andre dokumenter av interesse: Statusbilde Ibestad kommune 2015 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan

Detaljer

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 Innhold Innledning... 3 Ressursfordelingsmodell... 3 Helse- og omsorgssektoren... 3 Kultur- og oppvekstsektoren...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov:

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

Saksframlegg. 1) Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i utredningen om framtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen.

Saksframlegg. 1) Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i utredningen om framtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen. Saksframlegg Saksnr Utvalg Dato Formannskapet 02.09.2015 Kommunestyret Tjenesteutvalget 01.09.2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K1-024, K1-002 14/910 Kommunereformen - veien videre Administrasjonens

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN YTRE NAMDAL OG BINDAL

KOMMUNEREFORMEN YTRE NAMDAL OG BINDAL KOMMUNEREFORMEN YTRE NAMDAL OG BINDAL Borgan Foto: Steinar Johansen ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati

Detaljer

Hvilke reelle valg har vi?

Hvilke reelle valg har vi? Midtre-Agder Hvilke reelle valg har vi? Utgangspunkt Det er flertall i Stortinget for å gjennomføre en kommunereform, jfr. kommuneøk.prp for 2015 Alle landets kommuner skal delta i prosesser med sikte

Detaljer

Fokus: Tjenesteyting. Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune

Fokus: Tjenesteyting. Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune Fokus: Tjenesteyting Nærhet til tjenestene Oversiktlighet Lett å tilpasse seg til behovene, eks. rekruttering God kompetanse i basistjenestene

Detaljer

Velkommen. til seminar. 1. mars 2016

Velkommen. til seminar.  1. mars 2016 Velkommen til seminar http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 1. mars 2016 Målsetting Bredere innsikt i kommunereformen og de alternativene vi inngår i: For det videre arbeidet med prosessen

Detaljer

1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN

1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN . MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte for Inn-Trøndelag 3..24 søkes deler utredningsansvaret løst gjennom en felles "konsekvensutredning".

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Delrapport 1 fra ekspertutvalg, 24.3.14 Tom Egerhei ass. fylkesmann Mandatet Sentralt mål med kommunereformen Et sterkt lokaldemokrati Sentralt prinsipp Kommunestrukturen

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Knutepunkt Sørlandet, 03.09.14 Ekspertutvalgets mandat del I Foreslå

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen «Alle kommuner bør, uavhengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde».

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop.

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. Side 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: KOMMUNESTYRET 13.11.2014 66/14 Arkivsaksnr.: 14/2478 Arkivnøkkel.: 034 &23 Saksbeh.: Else Marie Stuenæs KOMMUNEREFORMEN - OPPSTARTSSAK

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 37/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 37/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-27 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 02.03.2015 KOMMUNEREFORM UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 37/15 Formannskapet 19.03.2015 23/15 Kommunestyret 26.03.2015

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer

Framtidens kommunealternativ for Audnedal? Hvilket alternativ sikrer innbyggerne i Audnedal kommune best mulig tjenester i framtida? De neste 50 år?

Framtidens kommunealternativ for Audnedal? Hvilket alternativ sikrer innbyggerne i Audnedal kommune best mulig tjenester i framtida? De neste 50 år? KOMMUNEREFORMEN Framtidens kommunealternativ for Audnedal? Hvilket alternativ sikrer innbyggerne i Audnedal kommune best mulig tjenester i framtida? De neste 50 år? Framtidens utfordringer for Audnedal?

Detaljer

Kommunereform-seminar 12. november 2015 Utsira kommune

Kommunereform-seminar 12. november 2015 Utsira kommune Kommunereform-seminar 12. november 2015 Utsira kommune Prosessledere fra KS-Konsulent: Kari Anne Hoff og Åsbjørn Vetti Innledning Ekspertutvalget har trukket fra 10 kriterier for en god kommunestruktur.

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR LUND KOMMUNE Arkiv FE-140 Sak 13/674 Saksbehandler Rolv Lende Dato 28.01.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/15 Formannskapet 03.02.2015 014/15 Kommunestyret 12.03.2015 KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

PROSJEKTPLAN - KOMMUNEREFORMEN.

PROSJEKTPLAN - KOMMUNEREFORMEN. PROSJEKTPLAN - KOMMUNEREFORMEN. Skissen bygger på departementets veileder. 1. OPPDRAGET I arbeidet med Kommunereformen har kommunene fått ansvar for å utrede kommunesammenslåing. Til saken har departementet

Detaljer

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen»

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Trondheim, 09. mai 2016 Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Kommentarer og leseveiledning fra Fylkesmannen Gjennom brev til alle kommunene fra Fylkesmannen 1.

Detaljer

Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller????

Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller???? Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller???? OPPDRAGET LOKAL PROSESS Behandling i to kommunestyremøter høst 2014 Lokal styringsgruppe ledet

Detaljer

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Prosess og utredning behov, bistand mal Seniorrådgivere Trude Mathisen og Sigrid Hynne Bakgrunn: Rådmannssamling i høstkonferansen og innspill

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Orientering v/rådmann Knut Haugestad

Orientering v/rådmann Knut Haugestad Status for arbeidet med kommunereformen i Eidsvoll pr 3.6.2015. Orientering v/rådmann Knut Haugestad Bakgrunn for nasjonal reform Historikk og utfordringer Regjeringens mål Nasjonal prosess - fremdrift

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19.30 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 31.08.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 04.09.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Oppsummering interkommunalt samarbeid. Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark

Oppsummering interkommunalt samarbeid. Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark Oppsummering interkommunalt samarbeid Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark 1 Kort om undersøkelsen Ved hjelp av det internettbaserte spørre- og rapporteringssystemet SurveyXact er det gjennomført

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 13.11.2014 kl. 17:00 STED: KOMMUNESTYRESSALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform 4 mål 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige

Detaljer

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati. Fordeler og ulemper

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati. Fordeler og ulemper Kommunereformen - Vil Verran klare seg best alene, eller i en større enhet? Høsten 2014 inviterte statsråd Sanner alle kommunene i Norge til å starte prosessen for å avklare om det er aktuelt å slå seg

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle i reformen Oppdragsbrev av 3. juli 2014 fra KMD: «Alle kommuner har fått et utredningsansvar» «Det er et mål å sørge for gode og lokalt

Detaljer

Kommunereformen i Hedmark. Status og videre framdrift

Kommunereformen i Hedmark. Status og videre framdrift Kommunene i Hedmark Vår dato Vår referanse 17.03.2015 2014/4675 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Marit Gilleberg, 62 55 10 44 331.9 --- Kommunereformen i Hedmark. Status og videre

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 3. Interkommunale samarbeid og eierskap

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 3. Interkommunale samarbeid og eierskap Prosjektmandat Delprosjekt A/P 3 Interkommunale samarbeid og eierskap 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for delprosjektet A/P 3: Interkommunale samarbeid og eierskap. Mandatet er godkjent av fellesnemnda

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

Kommunereformen. Ordfører Marianne Grimstad Hansen

Kommunereformen. Ordfører Marianne Grimstad Hansen Kommunereformen Ordfører Marianne Grimstad Hansen Agenda Status kommunereformen I Sørum Hva er viktig for lag og foreninger? Oppfølging og etterarbeid etter møtet Oppdraget 1.Sørum kommune utreder følgende

Detaljer

FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT V3

FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT V3 FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT V3 I en utredning om fordeler og ulemper med kommunesammenslåing eller økt interkommunalt samarbeid, har vi hentet inn noen synspunkter fra lokalutvalgene.

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT V2

FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT V2 FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT V2 I en utredning om fordeler og ulemper med kommunesammenslåing eller økt interkommunalt samarbeid, har vi hentet inn noen synspunkter fra lokalutvalgene.

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Kommunereform - null alternativet

Kommunereform - null alternativet Plan og samfunn Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.02.2016 13329/2016 2014/3272 020 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.03.2016 Kommunereform - null alternativet Sammendrag

Detaljer

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/ Ås kommune Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/03151-12 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 28.01.2015 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kommunereformen i Grenland Mandat og forslag til prosess. Ressursgruppa den

Kommunereformen i Grenland Mandat og forslag til prosess. Ressursgruppa den Kommunereformen i Grenland Mandat og forslag til prosess Ressursgruppa den 26.2. 2015. Vedtak i by- og kommunestyrer: XX kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres

Detaljer

Nesseby kommune. Arbeidet med kommunereformen våren 2016 Informasjon og diskusjon med innbyggerne

Nesseby kommune. Arbeidet med kommunereformen våren 2016 Informasjon og diskusjon med innbyggerne Nesseby kommune Arbeidet med kommunereformen våren 2016 Informasjon og diskusjon med innbyggerne Staten har gitt føringer på arbeidet med kommunereformen fram mot 1.juli 2016: Kommunene skal utrede sterke

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe kommunereformen Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe kommunereformen Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/6406-1 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe kommunereformen Formannskapet Kommunestyret Kommunestrukturreformen

Detaljer

Kommunestruktur og oppgaver. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU KMD,

Kommunestruktur og oppgaver. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU KMD, Kommunestruktur og oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU KMD, 02.12.14 Ekspertutvalget Utviklingen etter siste reform i kommunestrukturen Betydelig utvidelse av kommunenes oppgaver

Detaljer

Kommunereform på Nordmøre

Kommunereform på Nordmøre Kommunereform på Nordmøre Roland Mauseth Prosessleder Kommunereform Nordmøre 1 Målene i kommunereformen 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/ Møtebok Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/1055-33 Kommunestruktur Innstilling: Organisering og gjennomføring av utredning knyttet til kommunereformen i Bardu kommune gjøres

Detaljer

Oppsummering fra folkemøte om kommunereform i Tolga kommune

Oppsummering fra folkemøte om kommunereform i Tolga kommune Oppsummering fra folkemøte om kommunereform i Tolga kommune Tid: 30. mars kl. 19.00-21.00 Sted: Malmplassen Gjestegård Tema: DEMOKRATI: Hva er viktig? Nærhet til utøvende myndighet er viktigst. - Viktig

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg Kommunereformen - endelig retningsvalg I denne saken skal det besluttes hvilken alternativ kommunesammenslutning det skal arbeides videre med fram til endelig avgjørelse i bystyret i juni dette år, og

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1554-0 Arkiv: 026 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 04.05.2015 Kommunereformen - Utredning Risør kommune Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Bystyret Møtedato

Detaljer

1. Bakgrunn. 1.1. Regjeringens grunnlagsmateriale. 1.1.1. Ekspertutvalgets delrapport 1 mars 2014. 1.2. Forskning, statistikk og utredning

1. Bakgrunn. 1.1. Regjeringens grunnlagsmateriale. 1.1.1. Ekspertutvalgets delrapport 1 mars 2014. 1.2. Forskning, statistikk og utredning 1. Bakgrunn 1.1. Regjeringens grunnlagsmateriale Ole Petter Håkon Kommunene, felles maler Samarbeid om løsningene Prosjektene hver for seg 1.1.1. Ekspertutvalgets delrapport 1 mars 2014 1.1.2. Ekspertutvalgets

Detaljer

MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN

MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN Vi ønsker å se på om det kan utvikles en modell(er) for kommunesammenslåing som ivaretar behovet for administrative og politiske rammer, nedfelt i en grunnleggende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Presentasjon på Kommuneøkonomikonferansen i Nordland 12.6.2014 Bent Aslak Brandtzæg 1 Historikk

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune Samfunnskontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.12.2014 81408/2014 2014/3272 020 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/257 Formannskapet 17.12.2014 Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø

Detaljer

Innledning. Rapport plan- og næring Lister 3,

Innledning. Rapport plan- og næring Lister 3, Rapport plan- og næring Lister 3, 05.02.6 Innledning Mandat plan- og næring:. Beskrive hvilke områder i porteføljen som egner seg for vertskommunesamarbeid. Status, kapasitet og kompetanse. 2. Vurdere

Detaljer

Innherred Samkommune. Avvikling av Innherred samkommune. Mulige scenarioer og konsekvenser av disse

Innherred Samkommune. Avvikling av Innherred samkommune. Mulige scenarioer og konsekvenser av disse Innherred Samkommune Avvikling av Innherred samkommune Mulige scenarioer og konsekvenser av disse Administrasjonssjefen i Innherred samkommune 05.02.2016 1 Innledning Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT

FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT I en utredning om fordeler og ulemper med kommunesammenslåing eller økt interkommunalt samarbeid, har vi hentet inn noen synspunkter fra lokalutvalgene.

Detaljer

Gruppedialog/refleksjon

Gruppedialog/refleksjon Gruppedialog/refleksjon Tema: Hvordan komme i gang med- og gjennomføre kommunestruktur prosessen i Finnmark? Aktuelle problemstillinger og tilnærminger Hva er utfordringene? Intern organisering Hvordan

Detaljer

Kommunereformen. v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal

Kommunereformen. v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal Kommunereformen v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal Målsetting med kommunereformen Gode og likeverdige tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste

Detaljer

Gruppeoppgave 5 dag 2

Gruppeoppgave 5 dag 2 Gruppeoppgave 5 dag 2 Fra forhandlingsutvalget 4. des ble følgende setninger notert ( ikke bearbeidet): Betre nærings- og samfunnsutvikling. Betre soliditet/større øk handlingsrom. Betre og likeverdige

Detaljer

Agdenes kommune STATUSRAPPORT FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN JANUAR 2015

Agdenes kommune STATUSRAPPORT FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN JANUAR 2015 Agdenes kommune STATUSRAPPORT FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN JANUAR 2015 Rådmann John Ola Selbekk, 21.01.2015 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål... 4 3 Kriterier for god kommunestruktur... 5 3.1 Kriterier

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/552-12 Klageadgang: Nei KOMMUNEREFORM - ALTERNATIVET VEFSN OG LEIRFJORD Administrasjonssjefens innstilling: Rapporten

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet KOMMUNEREFORMEN - kortversjon Karlsøy som egen kommune i framtida Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet April 2016 vvv Et levende øyrike Til deg som bor i Karlsøy kommune Den 22. juni skal kommunestyret

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler Kommunereformen Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016 Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner Tema : Kommunen som samfunnsutvikler Felles arbeidsgruppe v/ Sidsel Haugen seniorrådgiver rådmannens stab, Sandnes

Detaljer

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth 1 Agenda Gjennomgang av oppdraget: Oppdragsforståelse Gjennomføring Metode Bidrag fra kommunene

Detaljer