Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller????

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller????"

Transkript

1 Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller????

2 OPPDRAGET

3 LOKAL PROSESS Behandling i to kommunestyremøter høst 2014 Lokal styringsgruppe ledet av ordfører: representanter fra alle parti, pluss rådmann. Ekstern sekretær-/veilederressurs Utredningssamarbeid med Stavanger og Finnøy, i administrativ regi 5 møter i styringsgruppa i løpet av våren 2015 Statusrapport til kommunestyret i juni 2015 «Naboprat» med Stavanger og med Randaberg- Finnøy- Kvitsøy i april. Nye samtaler avtalt med Stavanger.

4 STYRINGSGRUPPENS UTGANGSPUNKT Framskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Utgangspunkt i målene for kommunereformen og kommunenes hovedoppgaver: tjenesteyting, myndighetsutøving, samfunnsutvikling og demokratisk arena. Nøkkelspørsmål: I hvilken grad vil en kommunesammenslåing over tid bety minst like gode og likeverdige tjenester for innbyggerne som om Rennesøy forblir en egen kommune som i dag? Hva er utfordrings- og mulighetsbildet i Rennesøy sett noe fram i tid? I hvilken grad vil sammenslåing med nabokommuner kunne medføre konsolidering og styrking av en helhetlig og samordna samfunnsutvikling, mer bærekraftige og økonomisk solide kommuner og et styrket lokaldemokrati?

5 TRE UTREDNINGSALTERNATIVER Nullalternativet: Mellomalternativet: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune Rennesøy går sammen med Randaberg, Finnøy og Kvitsøy i en ny mellomstor kommune Storkommunealternativet: Rennesøy inngår i en ny storkommune på Nord Jæren med Stavanger som «lokomotiv». To aktuelle alternativ: Ny storbykommune med Stavanger pluss flere mindre omliggende kommuner Ny regionkommune med Stavanger, Sandnes pluss flere mindre omliggende kommuner

6 FIRE HOVEDPERSPEKTIVER Kommunens rolle som tjenesteyter Kommunens rolle som myndighetsutøver Kommunens rolle som samfunnsutvikler Kommunens rolle demokratisk arena Nøkkelspørsmål: Hvordan vil de ulike alternativene påvirke framtidig utvikling av tjenester til innbyggerne på «dei grøne øyane», myndighetsutøvingen, lokal og regional samfunnsutvikling og lokaldemokratiet?

7 Lokal SWOTanalyse Sterke sider Muligheter Svake sider Trusler

8 Rennesøy fortsatt egen kommune TJENESTEYTING Nærhet og lokalkunnskap Rask tilpasning til lokale behov (snu seg fort rundt) Solid basiskompetanse Gode bygg/lokaliteter Kultur for tverrfaglig samarbeid Generalistkompetanse Små og sårbare fagmiljø Kapasitet og rekruttering Gjennomtrekk nøkkelpersonale For små til å ta på oss nye oppgaver avhengig av interkomm. samarbeid Ressurskrevende oppgaver/brukere Lite spesialistkompetanse

9 Rennesøy-Randaberg-Finnøy-Kvitsøy TJENESTEYTING Mer kompetanse å spille på Sterkere fagmiljø Fortsatt rimelig nærhet Større økonomisk handlingsrom Kan påta seg flere oppgaver Større valgmuligheter for innbyggerne Redusert oversikt Forskjeller i fagkulturer Fortsatt for liten for store og krevende oppgaver Utfordringer innen kommunikasjon og infrastruktur Interne prioriteringskonflikter Press mot mer sentralisering av tjenester

10 Rennesøy som bydel i ny storkommune på Nord Jæren TJENESTEYTING Bred og solid kompetanse Kostnadseffektiv, stordriftsfordeler Rekrutteringsfordeler Stor nok for å påta seg nye og store oppgaver Godt rustet for nye digitale utfordringer Lettere å håndtere utkantutfordringer enn i en mindre kommune Innovasjon, nytenking Avstandsulemper Fare for økt byråkrati Vanskeligere å få til lokal tilpassing (skreddersøm) Svekket lokalkunnskap og lokal påvirkning/styring Sentralisering av tilbud Fare for tap av en del lokale tjenester, eks. innen kultur (bibliotek etc.)

11 Rennesøy fortsatt egen kommune MYNDIGHETSUTØVING Lokalkunnskap og innsikt Lokal forankring - oversikt over lokale forhold Kort vei fra kommune til innbygger Smådriftsfordeler effektiv forvaltning Rekrutteringsfordeler - generalistkompetanse Kapasitetsproblemer gir økt saksbehandlingstid Lite spesialistkompetanse avhengig av interkomm. samarbeid (eks. kommuneadvokat). Kort distanse kan være ulempe inhabilitet etc. Liten betyr sårbar kan ikke ta på seg mer krevende oppgaver Utsatt for økt statlig styring

12 Rennesøy-Randaberg-Finnøy-Kvitsøy MYNDIGHETSUTØVING Mer og bredere kompetanse Bedre kvalitetssikring i forvaltningen Større kan håndtere de fleste oppgaver Større muligheter til målrettet kompetanseutvikling Potensial for bedre samordning på tvers av fagområder Svekket lokalkunnskap Store lokale forskjeller kan gi sterke interne spenninger Vanskelig internkommunikasjon kan gi strid om lokalisering av eks. kontor Fortsatt for liten til å ha bred spesialistkompetanse Tvil om mer effektiv forvaltning

13 Rennesøy som bydel i ny storkommune på Nord Jæren MYNDIGHETSUTØVING Robuste fagmiljø med stor bredde Større distanse - mer likebehandling God intern spesialistkompetanse mindre sentralstyring Kan påta seg mer ansvar Større evne til å påvirke regional utvikling Blir lett økt byråkrati Flere saker vil bli avgjort på administrativt nivå Mindre rom for lokale løsninger Fare for at det blir vanskeligere å være i forkant, oppdage feil etc. Svekket lokal påvirkning

14 Rennesøy fortsatt egen kommune SAMFUNNSUTVIKLING Setter dagsorden selv utg.punkt i lokalt forankra planer God lokal infrastruktur, eks. bygg/ lokaliteter Tett på innbyggere og nærmiljø Prioritere utvikling av lokale utviklings- og utbyggingsområder (maritimt, grønne områder) Liten innflytelse på regionalt utviklingsarbeid Vanskelig å prioritere samfunnsutvikling pga. kompetanse, kapasitet, økonomi Problematisk å utvikle attraktivt sentrum Fare for overstyring utenfra (fylkeskommune, stat)

15 Rennesøy-Randaberg-Finnøy-Kvitsøy SAMFUNNSUTVIKLING Økte muligheter for mer hensiktsmessig og samordna utvikling mht. bruk av arealer og samfunnsfunksjoner Større kapasitet, mer utviklingskompetanse Potensial for utvikling av sterkere felles kystidentitet Fortsatt «liten» kommune i regionen Mange vanskelige sentrumperiferi-utfordringer Vil ikke frigjøre mye større arealkapasitet press mot grønne områder og sentrumsarealer (Randaberg) Fortsatt fare for overstyring/sentralstyring

16 Rennesøy som bydel i ny storkommune på Nord Jæren SAMFUNNSUTVIKLING Bedre og mer samordna planverk lettere å oppnå samordna utvikling av arealbruk og viktige samfunnsfunksjoner God samfunnsutviklingskapasitet og kompetanse Mer fokus på eks. kulturminnevern, friluftsliv, idrettsanlegg og tettstedsutvikling Mindre lokalkunnskap, svekket lokal forankring Fare for økt sentralisering og mindre fokus på lokalsamfunnsutvikling Mindre lokalpolitisk innflytelse på regional samfunnsutvikling

17 Rennesøy fortsatt egen kommune DEMOKRATISK ARENA Politikere med lokal forankring og kunnskap Kort avstand mellom folkevalgte og innbyggere Relativt raske beslutningsveier Levende nærdemokrati ulike medvirkningsarenaer Lokal rekruttering til politikken Opplevelse av lite økonomisk handlingsrom krevende prioriteringer Generelt vanskeligere å rekruttere til lokalpolitikk Nye oppgaver flere interkommunale ordninger Kan fort bli ensidig fokus på enkeltsaker lite helhet Små kommuner kan fratas oppgaver

18 Rennesøy-Randaberg-Finnøy-Kvitsøy DEMOKRATISK ARENA Mer kompetanse fordel også for lokaldemokratiet Fortsatt relativt oversiktlig kommune med overkommelige avstander Muligheter for bredere rekrutteringsarena for ungdom til politikken Kommune med interessemotsetninger og mye intern drakamp Vanskelig å oppnå konsensus om mål og prioriteringer Mindre bredde mht lokal politisk representasjon (lokal forankring) Lite felles identitet

19 Rennesøy som bydel i ny storkommune på Nord Jæren DEMOKRATISK ARENA Mer politisk spisskompetanse profesjonalisering Mindre behov for interkommunale instanser Mer fokus på strategi, mindre på detaljer Utvikling av nye demokratimodeller Kan påta seg nye oppgaver mer politisk interessant Mer arbeidskrevende for lokalpolitikerne Vanskeligere å rekruttere «vanlige folk» mest for de spesielt interesserte Folkevalgte med mindre lokalkunnskap Fare for mer overføring av ansvar fra politikk til administrasjon Mindre lokal påvirkning på lokalsamfunnsutviklingen

20 Tre hovedalternativer: Liten (4-7 kommuner i regionen) Mellom (2-3 kommuner i regionen) Stor (1-2 kommuner i regionen)

21 Noen hovedvurderinger i utredningene DILEMMA: Alle alternativer betyr både vinning og tap STOR.. kommer samlet sett ut med flest klare fordeler reiser flest utfordringer (sentralisering, byråkrati, lokalisering av tjenester, nærdemokrati etc. ) krever størst innsats i form av kompenserende tiltak

22 VEIEN FRAM MOT JUNI 2016 Nyoppnevning av politisk styringsgruppe etter valget Grunnlag for videre arbeid: Utredningsrapport Stavanger-Rennesøy-Finnøy og Jærrådsrapporten Oppfølging av naboprat med Stavanger, ev. også med andre kommuner Videre arbeid med opplegg for innbyggerinformasjon og medvirkning Første diskusjonsrunde i kommunestyret mars/april 2016 Endelig behandling med vedtak i kommunestyret juni 2016

23 Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller????

Fokus: Tjenesteyting. Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune

Fokus: Tjenesteyting. Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune Fokus: Tjenesteyting Nærhet til tjenestene Oversiktlighet Lett å tilpasse seg til behovene, eks. rekruttering God kompetanse i basistjenestene

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-39 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 31.05.2015 KOMMUNEREFORM - RETNINGSVALG UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O.

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O. I, 5 Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune DALANE KORTVERSJON Rapport til Dalanerådet 1O.desember 2009 i ) Bakgrunn: Dalanerådet behandlet i sitt møte 25.mai 2009

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Kommunereform i Aust-Agder 2014-2016. Lokal veileder. («Fylkesmannens jungelveileder»)

Kommunereform i Aust-Agder 2014-2016. Lokal veileder. («Fylkesmannens jungelveileder») Kommunereform i Aust-Agder 2014-2016 Lokal veileder («Fylkesmannens jungelveileder») Arendal, 19.01.2015 INNHOLD Innledning 3 1. OM REFORMBEHOVET -Kort om norske kommuner og verdenen rundt oss -Om reformbehovet

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Kortversjon Holmestrand Sande Hof Re Kommunereform utredning vår/sommer 2015 1 Kortversjon: Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen.

Detaljer

Hobøl i Fremtiden Tingvoll 26.05.15

Hobøl i Fremtiden Tingvoll 26.05.15 Hobøl i Fremtiden Tingvoll 26.05.15 Hobøl kommune Samlet areal: 140,4 km 2 Jordbruksareal : 30,0 km 2 Produktivt skogareal: 93,3 km 2 2014: 5187 innbyggere 2020: 6064 innbyggere 2040: 9127 innbyggere 3

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

Kommunereformen - statusrapport om Malvik kommunes retningsvalg

Kommunereformen - statusrapport om Malvik kommunes retningsvalg Arkiv: 024 Arkivsaksnr: 2014/3214-10 Saksbehandler: Bjørg Løkken Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 4/15 26.01.2015 Kommunereformen - statusrapport om Malvik kommunes retningsvalg Vedlegg:

Detaljer

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth 1 Agenda Gjennomgang av oppdraget: Oppdragsforståelse Gjennomføring Metode Bidrag fra kommunene

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Kommunemodernisering råd fra virksomhetene i Nord-Aurdal kommune

Kommunemodernisering råd fra virksomhetene i Nord-Aurdal kommune Kommunemodernisering råd fra virksomhetene i Nord-Aurdal kommune JournalID: 15/6193 Tittel: Kommunemodernisering - grunnlag for diskusjon i verksemdene og avdelingane Kommunemodernisering - prosjektplan

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.12.2014 kl. 17.00 STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag 10.12.14 kl. 15.30 SV: onsdag 10.12.14 kl. 16.00 SP og

Detaljer

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella RAPPORT 2015/15 Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella Simen Pedersen, Jørund K. Nilsen, Pernille Parmer, Annegrete Bruvoll, Bjørn P. Kaltenborn og Hanne Toftdahl Dokumentdetaljer Vista Analyse AS

Detaljer

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER MÅL FOR FORSTUDIEN: Gjøre nødvendige avklaringer slik at kommunene kan ta stilling til om de ønsker å gå videre i prosessen med forprosjekt/hovedprosjekt

Detaljer

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag Dokumentet er ferdigstilt etter det siste arbeidsmøtet mellom kommunene i Kongsvik, 13. mai 2015. 1 Innledning Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres

Detaljer

Statusbilde/ arbeidshefte for Guovdageainnu Suohkan / Kautokeino kommune

Statusbilde/ arbeidshefte for Guovdageainnu Suohkan / Kautokeino kommune Statusbilde/ arbeidshefte for Guovdageainnu Suohkan / Kautokeino kommune Innhold Forord... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1 Utviklingstrekk i Kautokeino kommune... 6 1.1 Folketallsutvikling og demografi

Detaljer

Fylkesmannen i Troms 27.05.15

Fylkesmannen i Troms 27.05.15 Fylkesmannen i Troms 27.05.15 Kommunereformen Hva skjer i Vestfold? Innbyggerhøringer Erling Lae og Petter Lodden Kommunereformen - mål Gode, og likeverdig tjenester, uansett bosted: Tilstrekkelig kapasitet

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 27.11.2014 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 27.11.2014 18.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 27.11.2014 18.00 Kl. 18.00: Informasjon fra GLØR v/ daglig leder Inge Morten Haave. Ca. kl. 18.30: Innledning om tilstandsrapporten

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer