Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Infosaker: Tilsyn (Hanne) Forebyggende arbeid (Hanne) Røykeloven (Hanne) SAKSKART Side Saker til behandling 19/14 14/ Halvårsrapport 1. halvår 2014, enhet barnehage 3 20/14 14/ Halvårsrapport 1. halvår 2014, Nes ungdomsskole/nes og Flå kulturskole 6 21/14 14/ Halvårsrapport 1.halvår 2014, Nes barneskole 9 22/14 14/ Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2013 / /14 14/ Halvårsrapport 1. halvår 2014, Enhet kultur 12 Referatsaker 11/14 14/ /14 14/ /14 14/ Evaluering av barnehageåret 2013/ Briskebyen barnehage Evaluering av barnehageåret 2013/ Friskussen barnehage Evaluering av barnehageåret 2013/ Nesbyen barnehage

2 14/14 14/ Årsevaluering barnehageåret 2013/ Rukkedalen barnehage 16 15/14 14/ Økonomirapport oppvekst, skole og kultur juni /14 14/ Økonomirapport oppvekst, skole og kultur juli Nesbyen, For Per Rune Andersen 2

3 Saker til behandling 19/14 Halvårsrapport 1. halvår 2014, enhet barnehage Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 210 Saksbehandler: Else Skogen Tandberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /14 Saken avgjøres av: Oppvekst- skole- og kulturutvalget Vedlegg: Ingen Dokument i saken: Ingen Saksopplysninger: Tjenestebeskrivelse og organisering Enhet barnehage tilbyr barnehageplasser til alle barn som bor i Nes kommune under opplæringspliktig alder. Nes kommune har 4 kommunale barnehager med til sammen 9 avdelinger. Tre av avdelingene gir tilbud til barn fra 0 3 år, to avdelinger til barn fra 3-5 år, og 4 avdelinger til barn fra 0-5år. Enhet barnehage gir også tilbud og prioriterer barn med funksjonshemninger Overordna mål Gi tilbud til alle barn som ønsker barnehageplass Fra januar 2014 ble det tildelt plass i Rukkedalen barnehage til 3 barn fra ventelista. Dette ble gjort pga at bemanningen kunne utvides i forhold til nytt budsjett. Det var fortsatt barn på venteliste som ikke fikk plass pga at det ikke var midler til å utvide i andre barnehager. Alle barn som søkte til hovedopptaket i mars og ønsket å begynne før 1.oktober, fikk tildelt plass fra høsten Nesbyen mottak får disponere to hele plasser, noe som gir kommunen større inntekter. Etter hovedopptaket har 2 barn sagt opp plassen og 2 nye barn er tildelt plass, mens det står 4 barn på venteliste som ønsker plass enten fra desember 2014 eller fra januar

4 Gi et pedagogisk forsvarlig tilbud Personalet har jobbet bevisst og målrettet. De fleste planer er gjennomført, og opplegg og aktiviteter blir kontinuerlig evaluert og justert til det bedre. Alle barnehagene har skrevet en årsevaluering som legges fram for OSK til høsten. Også dette året har barnehagene deltatt i prosjektet Felles løft for tidlig innsats som er et pilotprosjekt med språk- og sosial utvikling/stimulering som hovedområde. Nå har det vært fokus på overgangen mellom barnehage og skole. Samarbeidet med skolen har blitt styrket, og opplegget for overgangen har blitt enda bedre. Prosjektet avsluttes høsten Ansatte som gir omsorg og opplæring i samsvar med sentrale føringer og målsettinger Barnehagene har utarbeidet egne årsplaner i tillegg til «Felles årsplan» for enheten. Disse tar utgangpunkt i Rammeplan for barnehagen. Årsplanene er også i år utarbeidet som kalendere slik at de forhåpentligvis blir mer brukt og lest av foreldrene. Barna har fått utfordringer og opplevelser/erfaringer ut fra alder og modenhet, og det har vært egne opplegg for de ulike aldersgruppene. Satsingsområder Opprettholde god kvalitet og standard på barnehagene i Nes Alle barnehagene har hatt styrer med førskolelærerutdanning. Det har vært nødvendig å ansette noen ped.ledere på dispensasjon pga. permisjoner. Mange av assistentene er utdannet barne- og ungdomsarbeidere. Personalet er bevisst sin rolle som rollemodell i barnehagen, og får jevnlig påfyll av kunnskap. Rutiner blir jevnlig gjennomgått og oppdatert. Flere av barnehagebyggene har behov for maling utvendig og opp-pussing innvendig. Dette tas inn i vedlikeholdsplanene til teknisk Det blir foretatt jevnlig internkontroll som følges opp av en god vaktmestertjeneste. Opprettholde en forsvarlig og tilfredsstillende bemanning også ved sykefravær Bemanningen dette halvåret har vært forsvarlig og tilfredsstillende. Bemanningsnormen i Nes er 6 barn per voksen (3 barn under 3 år), og dette er et minimum for å kunne gi hvert enkelt barn den oppfølging og omsorg det har krav på. Det er viktig at barnehagene kan sette inn vikar ved sykdom og ferieavvikling for å kunne ivareta alle barnas behov og drive en pedagogisk virksomhet. Legge til rette for opplæring og oppfølging av personalet Det er utarbeidet opplæringsplaner og gjennomført kurs for alle yrkesgrupper innen enheten. Alle får også mulighet til å delta i nettverk (assistentnettverk, ped.ledernettverk) på tvers av barnehagene. Prosjektet «Felles løft for tidlig innsats» har dette halvåret ikke hatt samlinger, kun møter mellom barnehage og skole. Det er utarbeidet og gjennomført handlingsplaner der alle har vært delaktig. 4

5 Utrede behovet for flere barnehageplasser i Nes kommune Det er lagt fram sak både i OSK, Formannsskapet og Kommunestyret, men siden det var færre søknader til barnehager i år, ønsket politikerne å få en bedre økonomisk utredning før de gjorde vedtak om utvidelse/bygging. Styringsmål Styringsmål Status Nes v/forrige måling Landet (årets måling) Mål 2014 Resultat 2014 Brukertilfredshet (skala fra 1 6) 5,0 5,0 5,0 Gj.føres 2.hvert år Sykefravær 4,6%(-13) u.5% 6,2 % Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 6) 5,0 4,6 5,0 Gj.føres 2.hvert år Sykefraværet ligger noe høyt, spesielt i Rukkedalen og Friskussen barnehager. Dette kommer av langvarige sykemeldinger for enkeltpersoner. Økonomi Tekst Regnskap i år Budsjett hittil i år Årsbudsjett Prognose Regnskap 2013 ALLE Brukerbetaling Overføringer med krav til motytelse Andre statlige overføringer Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester Overføringer Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Brukerbetalingen (1) er høyere enn budsjettert pga. at det er beregnet foreldrebetaling i 11 mnd (juli er betalingsfri), mens periodisert budsjett beregner etter 12 mnd. Overføringer (3) er bl.a. refusjoner ved sykdom/svangerskap, momskompensasjon, tilskudd fra staten til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn og tilskudd til kompetanseheving blant personalet m.m. En del av denne posten må sees i sammenheng med utgifter til lønn (vikarer). Andre statlige overføringer (5) er tilskudd fra Nesbyen statlige mottak. Her kommer midlene kvartalsvis, så foreløpig mangler det noe. Regnskapet for lønnsutgifter (10) viser ca i avvik. Her dekkes en del opp av refusjoner. I tillegg er det lønn til ekstra bemanning i Nesbyen barnehage. Fra august vil bemanningen her reduseres med 100 % stilling. Derved vil budsjettet stemme ved årets slutt. Regnskapet er ellers gjennomgått og funnet i orden Rådmannens innstilling: Halvårsrapport 1. halvår 2014 for enhet barnehage tas til orientering. 5

6 20/14 Halvårsrapport 1. halvår 2014, Nes ungdomsskole/nes og Flå kulturskole Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 210 Saksbehandler: Petter Knudsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /14 Saken avgjøres av: Oppvekst-, skole og kulturutvalget Vedlegg: Ingen Dokument i saken: Ingen Saksopplysninger: Tjenestebeskrivelse og organisering Opplæring på grunnskolens ungdomstrinn (8.-10.kl) for alle ungdommer i alderen år som er bosatt i Nes kommune. Opplæringen gis på grunnlag av opplæringslova og gjeldende læreplaner L-06. Opplæringstilbud innen musikk og dans for barn og ungdom som er bosatt i Nes og Flå, primært for aldersgruppa 6-19 år. Skoleåret består av 190 skoledager og følger kommunens fastsatte skolerute. Læringsresultater og læringsmiljø Skolen har hatt et godt læringsmiljø i elevgruppa og i klassene dette halvåret. Interne kartlegginger, tilbakemeldinger fra foresatte og elevundersøkelsen peker i samme gode retning. Elevene på 10. trinn kom opp i muntlig eksamen (fem ulike fag) og de kom opp i skriftlig eksamen (matematikk). Det ser ut som vi kan si oss fornøyde med resultatene fra eksamen. Karaktersnittet er høyere hos oss enn det landsgjennomsnittet viser. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nes vil ta for seg de aktuelle dataene. Pedagogisk utviklingsarbeid Skolen har deltatt i ungdomsskolesatsinga og vurdering for læring. Fire lærere er skolert som ressurslærere i satsningsområdene innenfor undervisning i grunnleggende ferdigheter og klasseledelse. Hele personalet er skolert i vurderingsarbeid. Hensikten er å få til en vurderingspraksis som er i tråd med vurdering for læring, som igjen fører til økt læringsutbytte hos elevene. 6

7 Pedagogisk bruk av IKT Skolen har arbeidet med å bygge kompetanse og utvikle opplegg for bruk av IKT som verktøy i undervisningen. Hallingdalsprosjektet i data for grunnskolen har kommet langt. Programvarene og skolenettet har fungert godt og det har kun vært små problemer med bruken av datamaskiner. Skolen har også fått på plass en del interaktive tavler som vil tas i bruk i undervisningen kommende skoleår. Administrativ bruk av IKT. (OPPAD) Administrasjonsprogrammet Oppad som har fått rollen som kilde for all databruk i skolen er ennå ikke ferdigstilt i ny utgave. Kontoret på skolen har også dette halvåret brukt en god del tid på arbeid i «nye» Oppad, uten at programmet fungerer tilfredsstillende. De skolefaglige i kommunene i Hallingdal har nå tatt tak i saken og det er håp om at nye Oppad er på plass i løpet av våren Nes- og Flå kulturskole Kulturskolen har også denne våren gjennomført et godt halvår og det er mange elever som har hatt et godt utbytte av skoleringen. Korps i skolen fører til god rekrutering til skolekorpset. Det er ved skoleslutt 25 elever på venteliste på kulturskolen, mens målet er at det ikke skal være venteliste. I Flå har det ikke vært dansepartier på grunn av for få søkere til dans. De som har søkt fordeler seg på forskjellige partier og det er derfor ikke grunnlag for dansepartier. Elever fra Flå vil kunne delta på Nes ved at dansepartiene ikke starter før kl i neste skoleår. Arbeidsmiljø/sjukefravær Enheten hadde et sykefravær på 1,7 % første halvår. Medarbeidersamtaler har også gitt et inntrykk av at de aller fleste har en god arbeidsplass og er fornøyde med Nes kommune som arbeidsgiver. Økonomi Grp. konto Konto Ansvar Angjeldende Budsjett måned inkl. Budsjett endring hittil Regnskap i år ÅrsbudsjettPrognose i år Regnskap ALLE Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger Regnskapet følger i stor grad budsjettet med unntak av posten for overføringer med krav om motytelse. Det er noen refusjoner som ikke er ført i regnskapet, noe som fører til et regnskapsmessig overforbruk. 7

8 Nes folkebad Skolene i Nes vektlegger svømmeopplæring og folkebadet brukes mye i den forbindelse. Vi har som målsetning at alle skal være svømmedyktige i løpet av fjerde klasse og det oppfylles nesten uten unntak. En utfordring de siste årene er elever fra andre land som begynner på skolen. Vi har de samme målene for dem, men måloppnåelsen er ikke like høy. For øvrig brukes badet av mange de dagene folkebadet har åpent. Folkebadet har hatt problemer med kvaliteten på vannet og vi har stengt badet i perioder for ekstra rensing. I tillegg gikk badstueovnen i stykker på våren. Teknisk etat i kommunen har tatt tak i sakene og ny ovn er montert. Det er også bestilt tilleggsutstyr for bedre rensing av vannet. Arbeidene skal være ferdige til badet åpner i oktober måned. Rådmannens innstilling: Halvårsrapport 1. halvår 2014, enhet Nes ungdomsskole/nes og Flå kulturskole tas til orientering. 8

9 21/14 Halvårsrapport 1.halvår 2014, Nes barneskole Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 210 Saksbehandler: Oddvar Øen Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /14 Saken avgjøres av: Oppvekst, skole- og kulturutvalget Saksopplysninger: Nes barneskole Tjenestebeskrivelse og organisering Enheten har ansvar for grunnskoleundervisning de første sju årene, samt organisering av undervisning for elevene fra asylmottaket. Overordna mål Grunnleggende opplæring/undervisning er vårt viktigste formål Læreplanen (Kunnskapsløftet) fra 2006 er vår rettesnor ift innholdet i skoledagene I dette arbeidet skal vi samarbeide godt med elever og foreldre/foresatte, og samtidig sørge for at alle elevene føler trygghet når de er på skolen De elevene som trenger hjelp skal få det, og skolen skal om nødvendig søke råd og hjelp utenfra (PPT, BUP, Barnevern, Helsetjeneste etc.) Satsingsområder Skolen har inneværende år to prioriterte satsingsområder som begge er regionale tiltak: Felles løft for tidlig innsats Omfatter spesielt ansatte som arbeider på 1.-4.trinn Skolen har en ressursgruppe på 6 personer som skal drive utviklingsarbeidet framover. Samarbeid med kommunens barnehager er et sentralt element. Det skal utarbeides en forpliktende kommunal plan for overgangen fra barnehage til grunnskole. Det arbeidet er påbegynt, og en del er allerede prøvd ut. Arbeidet med overgangsplanen er nesten fullført og er allerede i bruk. Planen skal ferdigstilles i løpet av høsthalvåret. I 2015 vil prosjektet utvides til å omfatte hele barnetrinnet (steg 3). Språk og sosial utvikling vil fortsatt være fokusområdene. Samarbeidet som er etablert med barnehagene, skal selvsagt fortsette og selv om planen ferdigstilles, vil det være behov for ytterligere forbedringer. Vurdering for læring Omfatter spesielt lærere som arbeider på 5.-7.trinn Vi har hatt flere besøk av ekstern veileder og lærerne har arbeidet med dette området gjennom våren. Arbeidet fortsetter neste skoleår og utvides da med 1.-4.trinn. 9

10 I tillegg til dette er det flere områder skolen vil arbeide med: IKT, ny site i it s learning, kartleggingsprøver, bruk av de nasjonale prøvene mm. Skolen har også i samarbeid med IT-studenter gjennom siste skoleår, fått laget et dataprogram som gjør at vi kan samle elevens resultater fra kartleggingsprøver m.m. og på en enda bedre måte følge opp eleven og gi foresatte tilbakemelding på utviklingen. Styringsmål Styringsmål Status Nes v/forrige måling Landet (årets måling) Mål 2014 Brukertilfredshet (skala fra 1 6) Sykefravær Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 6) Gjøres bare 2.hvert år Sykefraværet for barneskolen har vært uvanlig høyt Resultat 2014 Økonomi Grp. konto Konto Angjeldende Budsjett måned inkl. Budsjett endring hittil Regnskap i år i år Årsbudsjett Prognose Regnskap ALLE Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger Budsjettet pr. dato er i balanse. Oddvar Øen(rektor) Rådmannens innstilling: Halvårsrapporten 1.halvår 2014, Nes barneskole tas til orientering. 10

11 22/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2013 / 2014 Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: --- A20 &58 Saksbehandler: Hanne Brunborg Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /14 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2013 / 2014 Dokument i saken: Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2013 / 2014 Saksopplysninger: Opplæringsloven sier bl.a.: Kommunen. skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar, dvs. kommunestyret Tilstandsrapporten vil heretter bli utarbeidet på høsten, slik at en kan få rapportering som i mest mulig grad følger skoleåret. Innholdet i rapporten er hentet ut fra Skoleporten (skoleporten.no) og er basert på bl.a. den årlige elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamensresultater. Forhold til overordnet plan: Kommuneplan , samfunnsdelen, har dette som visjon for oppvekstområdet: Skolene skal være inkluderende og preget av kultur for læring med rom for alle og blikk for den enkelte. Vurdering: Tilstandsrapporten inneholder også vurderinger og konklusjon. Rådmannens innstilling: Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 / 2014 tas til orientering. 11

12 23/14 Halvårsrapport 1. halvår 2014, Enhet kultur Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 210 Saksbehandler: Tor-Even Lysfjord Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /14 Saken avgjøres av: Oppvekst, skole- og kulturutvalget. Tjenestebeskrivelse og organisering Kulturleder er øverste leder i kulturenheten og er direkte underlagt rådmann. Følgende områder hører inn under kulturenheten: Kulturhus/kino, kulturarrangement, bibliotek, tiltak for ungdom, støtte til frivillige/organisasjoner, idrett. Bygninger: Mortensløkka ungdomhus, Sorenskrivergården, Kulturhuset Banken. Lag og foreninger får tilbud om hjelp med søknader o.a., samt noe bistand til arrangement i kulturhuset, Sorenskrivergården og Mortensløkka ungdomshus. Det skal gis ukentlig tilbud om junior-/ungdomsklubb i Nesbyen. Barn/unge skal gis orientering om/medvirkning i kommunale beslutninger gjennom Barn- og unges kommunestyre (BUK). Det skal gis et oppdatert filmtilbud på Nes kino. Kulturhuset Banken. Kulturhuset leies ut til private arrangører (lag/foreninger, band/artister, bedrifter o.a.) Sorenskrivergården leies ut til selskaper og kulturarrangement. Mortensløkka ungdomshus leies ut til selskap/arrangement for barn og ungdom. Nes folkebibliotek skal gi et oppdatert bibliotektilbud, hvori opptatt nye elektroniske medier. Overordna mål Bred satsing på kultur. Økonomien i Nes kommune tillater ikke bred satsing på kultur i kommunal regi, men gjennom private aktører/lag/foreninger/kirken/frivilligsentralen gis det en rekke tilbud i form av arrangement, opplevelser og egenaktivitet innen ulike kulturfelt. Barn og unge skal ha et variert og tilpasset fritidstilbud. Det er en god del tilbud til barn og unge: F.eks. idrett, ungdoms-/juniorklubb, musikkverksted, 4H, kino, korps, friluftsmuligheter, sykkelbane, kulturskole, arrangement på Hallingdal museum, til en viss grad biblioteket (barn). Det er likevel behov for et enda bredere spekter av aktiviteter: Cafe for eldre ungdommer, adrenalinaktiviteter (f.eks. motorcross, paintball, klatring, skatepark)), interkommunale ungdomsarrangement (diskotek, turer, konkurranser), utvidet åpningstid på ungdomsklubben. Det har i første halvår 2014 ikke skjedd noen endring fra 2013 når det gjelder tilbud til eldre ungdom. 12

13 Nesbyen skal være et knutepunkt for arrangementer og festivaler, og derved møteplass for handels- og næringsliv, idrettsaktiviteter og kulturelle opplevelser. Nesbyen har flere festivaler/store arrangement: Hallingmarken, Festspillene i Nesbyen, Kjerringtorget, Gubbetorget, nyttårskonsert, Rockabilly Rumble, hundeutstillinger, Vantreff, Caravantreff. Festspillene i Nesbyen, nyttårskonsert, Hallingmarken, Rockabilly Rumble og Gubbetorget har gått sin gang i løpet av første halvår. Det har også vært tre markeringer av 1814-jubileet: To arrangement i kulturhuset og et i Nes kirke alle vellykkede med svært god publikumsoppslutning. «På hjørnet» har hatt jevnlige konserter i vinter/vår. Det har vært utstillinger på Hallingdal museum. Downhillsykling har flere arrangement i sommerhalvåret. Idretten for øvrig har sine arrangement, med god oppslutning. Likevel er det et stykke igjen før Nesbyen kan sies å være et knutepunkt. Prosjektet «Bolyst» skal delvis jobbe med å oppnå denne målsettingen og har så smått blitt aktivt igjen, etter å ha ligget nede en stund grunnet personalmessige endringer. Satsingsområder Alle som bor og vokser opp i Nes skal kunne identifisere seg med, og føle tilhørighet til kommunen sin gjennom varierte kulturtilbud. Dette er et svært ambisiøst mål og det er vanskelig å måle om man har oppnådd målsettingen. Det er ikke gjort målinger/undersøkelser som kan si noe om måloppnåelse.. Arbeidsmiljø/fravær: Har lite fravær. Ikke øke dagens nivå. Fraværet er på 0,2 % i kulturenheten! Mortensløkka ungdomshus. Det har vært juniorklubb (en gang pr. uke) og ungdomsklubb (en gang pr. uke). Personalgruppa består av kommunalt ansatte og frivillige. Gjennomsnittlig besøk på klubbkvelder har vært 25 barn på juniorklubb og 19 ungdommer på ungdomsklubb, hvilket er en nedgang siden Musikkverkstedet har ca brukere - omtrent det samme som i På ungdomsklubben har det vært en konsert med ungdom fra Nes, samt diverse småarrangement. Det ble ikke Oslo-tur for ungdomsklubben, grunnet manglende budsjettmidler. Barn og unges kommunestyre. Målsetting: Minst to møter pr. år og økt budsjettpost. Det har vært to møter første halvår. Budsjettposten ble ikke økt fra 2013 til Nes kino. Det skal gis et oppdatert filmtilbud. Grunnet reduksjon av budsjettet for 2014 er antall filmvisninger redusert vesentlig. Det gis ikke et oppdatert filmtilbud sammenlignet med tidligere år det vises nesten bare film med et stort publikumspotensiale, dvs action/komedier og barnefilm, for å nå budsjettmålet. Det har kommet henvendelser fra publikum om at filmtilbudet i 2014 er dårligere enn før. Kulturhuset Banken/Sorenskrivergården. Kulturhuset blir fortsatt ikke mye brukt. Det har vært 7 leietagere i første halvår. Sorenskrivergården: Det har vært 7 utleier. Frivilligsentralen har økt aktivitetsnivået betydelig, hvilket er gledelig. Her skjer det mye! 13

14 Fortsette regionalt samarbeid om tiltak for ungdom. Nes arrangerte ikke ungdommens kulturmønstring grunnet manglende midler til å gjennomføre arrangementet. Hallingdal krets for ungdomsklubbene i Hallingdal har hatt flere møter og skal arrangere «Ekstremdøgn 2014» i september- et adrenalinkickdøgn for ungdom fra hele dalen. Det er gjennomført flere møter om arrangementet «Bandgathering» - et tilbud til band fra Hallingdal om kurs og konsert i november Hallingdal ungdomsråd har hatt et møte i løpet av våren I januar ble det avholdt ungdomsrådskonferanse på Torpomoen. Ungdommens fylkesting har hatt flere møter vinteren/våren Nes har en representant i dette organet. Delta i kommunalt tverrsektorielt arbeid for forebyggende ungdomsarbeid (bl.a.mot-prosjektet). Vi (kulturleder og helsesøster Gunhild Ween Helberg) har gjennomført det 8. året av MOT-prosjektet i ungdomsskolen og 7. klasse. Vi blir godt tatt i mot på ungdomskolen/barneskolen og får gjort det vi skal. MOT-prosjektet er fortsatt tids- /arbeidskrevende i perioder, hvilket gjør at andre oppgaver blir utsatt/nedprioritert. Det har vært et møte i kommunens tverrsektorielle team for Barn- og ungdom, hvor forhold/problemer knyttet til denne aldersgruppen diskuteres. Kulturleder deltok på dette. Delta i kinosjef-forum og samarbeidsmøter om film/kino/filmtreff. Kulturleder har ikke deltatt på filmtreff eller andre møter i kinosammenheng, grunnet reduserte midler/innsparing på budsjettet. Biblioteket. Biblioteket har hatt fem arrangement for publikum denne vinteren/våren, samt en sommerbok-kampanje for barn. I tillegg har det vært holdt fem internarrangement (besøk fra skoleklasser/barnehager/de andre Hallingdalsbibliotekene). Biblioteket ble pusset opp i februar og fremstår nå med lyse og trivelige lokaler. Utlån (8.194 utlån) og besøk (3697 besøkende - manuell telling) første halvår er omtrent på samme nivå som første halvår Det er 630 personer/institusjoner som har lånt en eller flere ganger i løpet av første halvår. Det utgjør 18% av befolkningen i Nes, hvilket må sies å være en bra andel! Fortsette regionalt samarbeid med kulturledere. Kulturleder har deltatt på 7 møter. Det jobbes bl.a. med å få til en Prøysenforestilling som skal på turne i Hallingdal, tilbud til grunnskolen om prosjektet «Skjulte spor i Hallingdal» (plasser i Hallingdal med sagn/historier knyttet til seg), kulturkoordinatorstillingen, teatersamarbeid med Buskerud teater. 14

15 Styringsmål Styringsmål Brukertilfredshet (skala fra 1 6) Status Nes v/forrige måling Landet (årets måling - ) Mål 2014 Resultat 2014 Ikke gjennomført undersøkelse Sykefravær 0,1 % 0 0,2 % Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 6) 4,6 3,8 5 Ikke gjennomført undersøkelse Økonomi Tall i hele tusen Budsjett hittil i år Regnskap 2014 Årsbudsjett 2014 Prognose Regnskap 2013 Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger ALLE Vurdering av økonomisk status: Det er overforbruk på kulturenheten. Årsak: -Husleie for bibliotek, kulturhuset og kino er betalt for 3 kvartal, hvilket gir et merforbruk. -Kulturmidler til lag/organisasjoner er utbetalt i sin helhet. Det gir også et merforbruk. -Refusjon fra Flå for kostnader knyttet til Gards- og slektshistorie kommer på slutten av året. -Tilskudd til Hallingdal museum og Hallingdal teaterverksted er utbetalt i sin helhet. Rådmannens innstilling: Halvårsrapporten 1.halvår 2014 for kulturenheten tas til orientering. 15

16 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 11/14 14/ Evaluering av barnehageåret 2013/ Briskebyen barnehage 12/14 14/ Evaluering av barnehageåret 2013/ Friskussen barnehage 13/14 14/ Evaluering av barnehageåret 2013/ Nesbyen barnehage 14/14 14/ Årsevaluering barnehageåret 2013/ Rukkedalen barnehage 15/14 14/ Økonomirapport oppvekst, skole og kultur juni /14 14/ Økonomirapport oppvekst, skole og kultur juli