Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Infosaker: Tilsyn (Hanne) Forebyggende arbeid (Hanne) Røykeloven (Hanne) SAKSKART Side Saker til behandling 19/14 14/ Halvårsrapport 1. halvår 2014, enhet barnehage 3 20/14 14/ Halvårsrapport 1. halvår 2014, Nes ungdomsskole/nes og Flå kulturskole 6 21/14 14/ Halvårsrapport 1.halvår 2014, Nes barneskole 9 22/14 14/ Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2013 / /14 14/ Halvårsrapport 1. halvår 2014, Enhet kultur 12 Referatsaker 11/14 14/ /14 14/ /14 14/ Evaluering av barnehageåret 2013/ Briskebyen barnehage Evaluering av barnehageåret 2013/ Friskussen barnehage Evaluering av barnehageåret 2013/ Nesbyen barnehage

2 14/14 14/ Årsevaluering barnehageåret 2013/ Rukkedalen barnehage 16 15/14 14/ Økonomirapport oppvekst, skole og kultur juni /14 14/ Økonomirapport oppvekst, skole og kultur juli Nesbyen, For Per Rune Andersen 2

3 Saker til behandling 19/14 Halvårsrapport 1. halvår 2014, enhet barnehage Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 210 Saksbehandler: Else Skogen Tandberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /14 Saken avgjøres av: Oppvekst- skole- og kulturutvalget Vedlegg: Ingen Dokument i saken: Ingen Saksopplysninger: Tjenestebeskrivelse og organisering Enhet barnehage tilbyr barnehageplasser til alle barn som bor i Nes kommune under opplæringspliktig alder. Nes kommune har 4 kommunale barnehager med til sammen 9 avdelinger. Tre av avdelingene gir tilbud til barn fra 0 3 år, to avdelinger til barn fra 3-5 år, og 4 avdelinger til barn fra 0-5år. Enhet barnehage gir også tilbud og prioriterer barn med funksjonshemninger Overordna mål Gi tilbud til alle barn som ønsker barnehageplass Fra januar 2014 ble det tildelt plass i Rukkedalen barnehage til 3 barn fra ventelista. Dette ble gjort pga at bemanningen kunne utvides i forhold til nytt budsjett. Det var fortsatt barn på venteliste som ikke fikk plass pga at det ikke var midler til å utvide i andre barnehager. Alle barn som søkte til hovedopptaket i mars og ønsket å begynne før 1.oktober, fikk tildelt plass fra høsten Nesbyen mottak får disponere to hele plasser, noe som gir kommunen større inntekter. Etter hovedopptaket har 2 barn sagt opp plassen og 2 nye barn er tildelt plass, mens det står 4 barn på venteliste som ønsker plass enten fra desember 2014 eller fra januar

4 Gi et pedagogisk forsvarlig tilbud Personalet har jobbet bevisst og målrettet. De fleste planer er gjennomført, og opplegg og aktiviteter blir kontinuerlig evaluert og justert til det bedre. Alle barnehagene har skrevet en årsevaluering som legges fram for OSK til høsten. Også dette året har barnehagene deltatt i prosjektet Felles løft for tidlig innsats som er et pilotprosjekt med språk- og sosial utvikling/stimulering som hovedområde. Nå har det vært fokus på overgangen mellom barnehage og skole. Samarbeidet med skolen har blitt styrket, og opplegget for overgangen har blitt enda bedre. Prosjektet avsluttes høsten Ansatte som gir omsorg og opplæring i samsvar med sentrale føringer og målsettinger Barnehagene har utarbeidet egne årsplaner i tillegg til «Felles årsplan» for enheten. Disse tar utgangpunkt i Rammeplan for barnehagen. Årsplanene er også i år utarbeidet som kalendere slik at de forhåpentligvis blir mer brukt og lest av foreldrene. Barna har fått utfordringer og opplevelser/erfaringer ut fra alder og modenhet, og det har vært egne opplegg for de ulike aldersgruppene. Satsingsområder Opprettholde god kvalitet og standard på barnehagene i Nes Alle barnehagene har hatt styrer med førskolelærerutdanning. Det har vært nødvendig å ansette noen ped.ledere på dispensasjon pga. permisjoner. Mange av assistentene er utdannet barne- og ungdomsarbeidere. Personalet er bevisst sin rolle som rollemodell i barnehagen, og får jevnlig påfyll av kunnskap. Rutiner blir jevnlig gjennomgått og oppdatert. Flere av barnehagebyggene har behov for maling utvendig og opp-pussing innvendig. Dette tas inn i vedlikeholdsplanene til teknisk Det blir foretatt jevnlig internkontroll som følges opp av en god vaktmestertjeneste. Opprettholde en forsvarlig og tilfredsstillende bemanning også ved sykefravær Bemanningen dette halvåret har vært forsvarlig og tilfredsstillende. Bemanningsnormen i Nes er 6 barn per voksen (3 barn under 3 år), og dette er et minimum for å kunne gi hvert enkelt barn den oppfølging og omsorg det har krav på. Det er viktig at barnehagene kan sette inn vikar ved sykdom og ferieavvikling for å kunne ivareta alle barnas behov og drive en pedagogisk virksomhet. Legge til rette for opplæring og oppfølging av personalet Det er utarbeidet opplæringsplaner og gjennomført kurs for alle yrkesgrupper innen enheten. Alle får også mulighet til å delta i nettverk (assistentnettverk, ped.ledernettverk) på tvers av barnehagene. Prosjektet «Felles løft for tidlig innsats» har dette halvåret ikke hatt samlinger, kun møter mellom barnehage og skole. Det er utarbeidet og gjennomført handlingsplaner der alle har vært delaktig. 4

5 Utrede behovet for flere barnehageplasser i Nes kommune Det er lagt fram sak både i OSK, Formannsskapet og Kommunestyret, men siden det var færre søknader til barnehager i år, ønsket politikerne å få en bedre økonomisk utredning før de gjorde vedtak om utvidelse/bygging. Styringsmål Styringsmål Status Nes v/forrige måling Landet (årets måling) Mål 2014 Resultat 2014 Brukertilfredshet (skala fra 1 6) 5,0 5,0 5,0 Gj.føres 2.hvert år Sykefravær 4,6%(-13) u.5% 6,2 % Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 6) 5,0 4,6 5,0 Gj.føres 2.hvert år Sykefraværet ligger noe høyt, spesielt i Rukkedalen og Friskussen barnehager. Dette kommer av langvarige sykemeldinger for enkeltpersoner. Økonomi Tekst Regnskap i år Budsjett hittil i år Årsbudsjett Prognose Regnskap 2013 ALLE Brukerbetaling Overføringer med krav til motytelse Andre statlige overføringer Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester Overføringer Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Brukerbetalingen (1) er høyere enn budsjettert pga. at det er beregnet foreldrebetaling i 11 mnd (juli er betalingsfri), mens periodisert budsjett beregner etter 12 mnd. Overføringer (3) er bl.a. refusjoner ved sykdom/svangerskap, momskompensasjon, tilskudd fra staten til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn og tilskudd til kompetanseheving blant personalet m.m. En del av denne posten må sees i sammenheng med utgifter til lønn (vikarer). Andre statlige overføringer (5) er tilskudd fra Nesbyen statlige mottak. Her kommer midlene kvartalsvis, så foreløpig mangler det noe. Regnskapet for lønnsutgifter (10) viser ca i avvik. Her dekkes en del opp av refusjoner. I tillegg er det lønn til ekstra bemanning i Nesbyen barnehage. Fra august vil bemanningen her reduseres med 100 % stilling. Derved vil budsjettet stemme ved årets slutt. Regnskapet er ellers gjennomgått og funnet i orden Rådmannens innstilling: Halvårsrapport 1. halvår 2014 for enhet barnehage tas til orientering. 5

6 20/14 Halvårsrapport 1. halvår 2014, Nes ungdomsskole/nes og Flå kulturskole Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 210 Saksbehandler: Petter Knudsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /14 Saken avgjøres av: Oppvekst-, skole og kulturutvalget Vedlegg: Ingen Dokument i saken: Ingen Saksopplysninger: Tjenestebeskrivelse og organisering Opplæring på grunnskolens ungdomstrinn (8.-10.kl) for alle ungdommer i alderen år som er bosatt i Nes kommune. Opplæringen gis på grunnlag av opplæringslova og gjeldende læreplaner L-06. Opplæringstilbud innen musikk og dans for barn og ungdom som er bosatt i Nes og Flå, primært for aldersgruppa 6-19 år. Skoleåret består av 190 skoledager og følger kommunens fastsatte skolerute. Læringsresultater og læringsmiljø Skolen har hatt et godt læringsmiljø i elevgruppa og i klassene dette halvåret. Interne kartlegginger, tilbakemeldinger fra foresatte og elevundersøkelsen peker i samme gode retning. Elevene på 10. trinn kom opp i muntlig eksamen (fem ulike fag) og de kom opp i skriftlig eksamen (matematikk). Det ser ut som vi kan si oss fornøyde med resultatene fra eksamen. Karaktersnittet er høyere hos oss enn det landsgjennomsnittet viser. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nes vil ta for seg de aktuelle dataene. Pedagogisk utviklingsarbeid Skolen har deltatt i ungdomsskolesatsinga og vurdering for læring. Fire lærere er skolert som ressurslærere i satsningsområdene innenfor undervisning i grunnleggende ferdigheter og klasseledelse. Hele personalet er skolert i vurderingsarbeid. Hensikten er å få til en vurderingspraksis som er i tråd med vurdering for læring, som igjen fører til økt læringsutbytte hos elevene. 6

7 Pedagogisk bruk av IKT Skolen har arbeidet med å bygge kompetanse og utvikle opplegg for bruk av IKT som verktøy i undervisningen. Hallingdalsprosjektet i data for grunnskolen har kommet langt. Programvarene og skolenettet har fungert godt og det har kun vært små problemer med bruken av datamaskiner. Skolen har også fått på plass en del interaktive tavler som vil tas i bruk i undervisningen kommende skoleår. Administrativ bruk av IKT. (OPPAD) Administrasjonsprogrammet Oppad som har fått rollen som kilde for all databruk i skolen er ennå ikke ferdigstilt i ny utgave. Kontoret på skolen har også dette halvåret brukt en god del tid på arbeid i «nye» Oppad, uten at programmet fungerer tilfredsstillende. De skolefaglige i kommunene i Hallingdal har nå tatt tak i saken og det er håp om at nye Oppad er på plass i løpet av våren Nes- og Flå kulturskole Kulturskolen har også denne våren gjennomført et godt halvår og det er mange elever som har hatt et godt utbytte av skoleringen. Korps i skolen fører til god rekrutering til skolekorpset. Det er ved skoleslutt 25 elever på venteliste på kulturskolen, mens målet er at det ikke skal være venteliste. I Flå har det ikke vært dansepartier på grunn av for få søkere til dans. De som har søkt fordeler seg på forskjellige partier og det er derfor ikke grunnlag for dansepartier. Elever fra Flå vil kunne delta på Nes ved at dansepartiene ikke starter før kl i neste skoleår. Arbeidsmiljø/sjukefravær Enheten hadde et sykefravær på 1,7 % første halvår. Medarbeidersamtaler har også gitt et inntrykk av at de aller fleste har en god arbeidsplass og er fornøyde med Nes kommune som arbeidsgiver. Økonomi Grp. konto Konto Ansvar Angjeldende Budsjett måned inkl. Budsjett endring hittil Regnskap i år ÅrsbudsjettPrognose i år Regnskap ALLE Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger Regnskapet følger i stor grad budsjettet med unntak av posten for overføringer med krav om motytelse. Det er noen refusjoner som ikke er ført i regnskapet, noe som fører til et regnskapsmessig overforbruk. 7

8 Nes folkebad Skolene i Nes vektlegger svømmeopplæring og folkebadet brukes mye i den forbindelse. Vi har som målsetning at alle skal være svømmedyktige i løpet av fjerde klasse og det oppfylles nesten uten unntak. En utfordring de siste årene er elever fra andre land som begynner på skolen. Vi har de samme målene for dem, men måloppnåelsen er ikke like høy. For øvrig brukes badet av mange de dagene folkebadet har åpent. Folkebadet har hatt problemer med kvaliteten på vannet og vi har stengt badet i perioder for ekstra rensing. I tillegg gikk badstueovnen i stykker på våren. Teknisk etat i kommunen har tatt tak i sakene og ny ovn er montert. Det er også bestilt tilleggsutstyr for bedre rensing av vannet. Arbeidene skal være ferdige til badet åpner i oktober måned. Rådmannens innstilling: Halvårsrapport 1. halvår 2014, enhet Nes ungdomsskole/nes og Flå kulturskole tas til orientering. 8

9 21/14 Halvårsrapport 1.halvår 2014, Nes barneskole Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 210 Saksbehandler: Oddvar Øen Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /14 Saken avgjøres av: Oppvekst, skole- og kulturutvalget Saksopplysninger: Nes barneskole Tjenestebeskrivelse og organisering Enheten har ansvar for grunnskoleundervisning de første sju årene, samt organisering av undervisning for elevene fra asylmottaket. Overordna mål Grunnleggende opplæring/undervisning er vårt viktigste formål Læreplanen (Kunnskapsløftet) fra 2006 er vår rettesnor ift innholdet i skoledagene I dette arbeidet skal vi samarbeide godt med elever og foreldre/foresatte, og samtidig sørge for at alle elevene føler trygghet når de er på skolen De elevene som trenger hjelp skal få det, og skolen skal om nødvendig søke råd og hjelp utenfra (PPT, BUP, Barnevern, Helsetjeneste etc.) Satsingsområder Skolen har inneværende år to prioriterte satsingsområder som begge er regionale tiltak: Felles løft for tidlig innsats Omfatter spesielt ansatte som arbeider på 1.-4.trinn Skolen har en ressursgruppe på 6 personer som skal drive utviklingsarbeidet framover. Samarbeid med kommunens barnehager er et sentralt element. Det skal utarbeides en forpliktende kommunal plan for overgangen fra barnehage til grunnskole. Det arbeidet er påbegynt, og en del er allerede prøvd ut. Arbeidet med overgangsplanen er nesten fullført og er allerede i bruk. Planen skal ferdigstilles i løpet av høsthalvåret. I 2015 vil prosjektet utvides til å omfatte hele barnetrinnet (steg 3). Språk og sosial utvikling vil fortsatt være fokusområdene. Samarbeidet som er etablert med barnehagene, skal selvsagt fortsette og selv om planen ferdigstilles, vil det være behov for ytterligere forbedringer. Vurdering for læring Omfatter spesielt lærere som arbeider på 5.-7.trinn Vi har hatt flere besøk av ekstern veileder og lærerne har arbeidet med dette området gjennom våren. Arbeidet fortsetter neste skoleår og utvides da med 1.-4.trinn. 9

10 I tillegg til dette er det flere områder skolen vil arbeide med: IKT, ny site i it s learning, kartleggingsprøver, bruk av de nasjonale prøvene mm. Skolen har også i samarbeid med IT-studenter gjennom siste skoleår, fått laget et dataprogram som gjør at vi kan samle elevens resultater fra kartleggingsprøver m.m. og på en enda bedre måte følge opp eleven og gi foresatte tilbakemelding på utviklingen. Styringsmål Styringsmål Status Nes v/forrige måling Landet (årets måling) Mål 2014 Brukertilfredshet (skala fra 1 6) Sykefravær Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 6) Gjøres bare 2.hvert år Sykefraværet for barneskolen har vært uvanlig høyt Resultat 2014 Økonomi Grp. konto Konto Angjeldende Budsjett måned inkl. Budsjett endring hittil Regnskap i år i år Årsbudsjett Prognose Regnskap ALLE Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger Budsjettet pr. dato er i balanse. Oddvar Øen(rektor) Rådmannens innstilling: Halvårsrapporten 1.halvår 2014, Nes barneskole tas til orientering. 10

11 22/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2013 / 2014 Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: --- A20 &58 Saksbehandler: Hanne Brunborg Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /14 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2013 / 2014 Dokument i saken: Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2013 / 2014 Saksopplysninger: Opplæringsloven sier bl.a.: Kommunen. skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar, dvs. kommunestyret Tilstandsrapporten vil heretter bli utarbeidet på høsten, slik at en kan få rapportering som i mest mulig grad følger skoleåret. Innholdet i rapporten er hentet ut fra Skoleporten (skoleporten.no) og er basert på bl.a. den årlige elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamensresultater. Forhold til overordnet plan: Kommuneplan , samfunnsdelen, har dette som visjon for oppvekstområdet: Skolene skal være inkluderende og preget av kultur for læring med rom for alle og blikk for den enkelte. Vurdering: Tilstandsrapporten inneholder også vurderinger og konklusjon. Rådmannens innstilling: Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 / 2014 tas til orientering. 11

12 23/14 Halvårsrapport 1. halvår 2014, Enhet kultur Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 210 Saksbehandler: Tor-Even Lysfjord Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /14 Saken avgjøres av: Oppvekst, skole- og kulturutvalget. Tjenestebeskrivelse og organisering Kulturleder er øverste leder i kulturenheten og er direkte underlagt rådmann. Følgende områder hører inn under kulturenheten: Kulturhus/kino, kulturarrangement, bibliotek, tiltak for ungdom, støtte til frivillige/organisasjoner, idrett. Bygninger: Mortensløkka ungdomhus, Sorenskrivergården, Kulturhuset Banken. Lag og foreninger får tilbud om hjelp med søknader o.a., samt noe bistand til arrangement i kulturhuset, Sorenskrivergården og Mortensløkka ungdomshus. Det skal gis ukentlig tilbud om junior-/ungdomsklubb i Nesbyen. Barn/unge skal gis orientering om/medvirkning i kommunale beslutninger gjennom Barn- og unges kommunestyre (BUK). Det skal gis et oppdatert filmtilbud på Nes kino. Kulturhuset Banken. Kulturhuset leies ut til private arrangører (lag/foreninger, band/artister, bedrifter o.a.) Sorenskrivergården leies ut til selskaper og kulturarrangement. Mortensløkka ungdomshus leies ut til selskap/arrangement for barn og ungdom. Nes folkebibliotek skal gi et oppdatert bibliotektilbud, hvori opptatt nye elektroniske medier. Overordna mål Bred satsing på kultur. Økonomien i Nes kommune tillater ikke bred satsing på kultur i kommunal regi, men gjennom private aktører/lag/foreninger/kirken/frivilligsentralen gis det en rekke tilbud i form av arrangement, opplevelser og egenaktivitet innen ulike kulturfelt. Barn og unge skal ha et variert og tilpasset fritidstilbud. Det er en god del tilbud til barn og unge: F.eks. idrett, ungdoms-/juniorklubb, musikkverksted, 4H, kino, korps, friluftsmuligheter, sykkelbane, kulturskole, arrangement på Hallingdal museum, til en viss grad biblioteket (barn). Det er likevel behov for et enda bredere spekter av aktiviteter: Cafe for eldre ungdommer, adrenalinaktiviteter (f.eks. motorcross, paintball, klatring, skatepark)), interkommunale ungdomsarrangement (diskotek, turer, konkurranser), utvidet åpningstid på ungdomsklubben. Det har i første halvår 2014 ikke skjedd noen endring fra 2013 når det gjelder tilbud til eldre ungdom. 12

13 Nesbyen skal være et knutepunkt for arrangementer og festivaler, og derved møteplass for handels- og næringsliv, idrettsaktiviteter og kulturelle opplevelser. Nesbyen har flere festivaler/store arrangement: Hallingmarken, Festspillene i Nesbyen, Kjerringtorget, Gubbetorget, nyttårskonsert, Rockabilly Rumble, hundeutstillinger, Vantreff, Caravantreff. Festspillene i Nesbyen, nyttårskonsert, Hallingmarken, Rockabilly Rumble og Gubbetorget har gått sin gang i løpet av første halvår. Det har også vært tre markeringer av 1814-jubileet: To arrangement i kulturhuset og et i Nes kirke alle vellykkede med svært god publikumsoppslutning. «På hjørnet» har hatt jevnlige konserter i vinter/vår. Det har vært utstillinger på Hallingdal museum. Downhillsykling har flere arrangement i sommerhalvåret. Idretten for øvrig har sine arrangement, med god oppslutning. Likevel er det et stykke igjen før Nesbyen kan sies å være et knutepunkt. Prosjektet «Bolyst» skal delvis jobbe med å oppnå denne målsettingen og har så smått blitt aktivt igjen, etter å ha ligget nede en stund grunnet personalmessige endringer. Satsingsområder Alle som bor og vokser opp i Nes skal kunne identifisere seg med, og føle tilhørighet til kommunen sin gjennom varierte kulturtilbud. Dette er et svært ambisiøst mål og det er vanskelig å måle om man har oppnådd målsettingen. Det er ikke gjort målinger/undersøkelser som kan si noe om måloppnåelse.. Arbeidsmiljø/fravær: Har lite fravær. Ikke øke dagens nivå. Fraværet er på 0,2 % i kulturenheten! Mortensløkka ungdomshus. Det har vært juniorklubb (en gang pr. uke) og ungdomsklubb (en gang pr. uke). Personalgruppa består av kommunalt ansatte og frivillige. Gjennomsnittlig besøk på klubbkvelder har vært 25 barn på juniorklubb og 19 ungdommer på ungdomsklubb, hvilket er en nedgang siden Musikkverkstedet har ca brukere - omtrent det samme som i På ungdomsklubben har det vært en konsert med ungdom fra Nes, samt diverse småarrangement. Det ble ikke Oslo-tur for ungdomsklubben, grunnet manglende budsjettmidler. Barn og unges kommunestyre. Målsetting: Minst to møter pr. år og økt budsjettpost. Det har vært to møter første halvår. Budsjettposten ble ikke økt fra 2013 til Nes kino. Det skal gis et oppdatert filmtilbud. Grunnet reduksjon av budsjettet for 2014 er antall filmvisninger redusert vesentlig. Det gis ikke et oppdatert filmtilbud sammenlignet med tidligere år det vises nesten bare film med et stort publikumspotensiale, dvs action/komedier og barnefilm, for å nå budsjettmålet. Det har kommet henvendelser fra publikum om at filmtilbudet i 2014 er dårligere enn før. Kulturhuset Banken/Sorenskrivergården. Kulturhuset blir fortsatt ikke mye brukt. Det har vært 7 leietagere i første halvår. Sorenskrivergården: Det har vært 7 utleier. Frivilligsentralen har økt aktivitetsnivået betydelig, hvilket er gledelig. Her skjer det mye! 13

14 Fortsette regionalt samarbeid om tiltak for ungdom. Nes arrangerte ikke ungdommens kulturmønstring grunnet manglende midler til å gjennomføre arrangementet. Hallingdal krets for ungdomsklubbene i Hallingdal har hatt flere møter og skal arrangere «Ekstremdøgn 2014» i september- et adrenalinkickdøgn for ungdom fra hele dalen. Det er gjennomført flere møter om arrangementet «Bandgathering» - et tilbud til band fra Hallingdal om kurs og konsert i november Hallingdal ungdomsråd har hatt et møte i løpet av våren I januar ble det avholdt ungdomsrådskonferanse på Torpomoen. Ungdommens fylkesting har hatt flere møter vinteren/våren Nes har en representant i dette organet. Delta i kommunalt tverrsektorielt arbeid for forebyggende ungdomsarbeid (bl.a.mot-prosjektet). Vi (kulturleder og helsesøster Gunhild Ween Helberg) har gjennomført det 8. året av MOT-prosjektet i ungdomsskolen og 7. klasse. Vi blir godt tatt i mot på ungdomskolen/barneskolen og får gjort det vi skal. MOT-prosjektet er fortsatt tids- /arbeidskrevende i perioder, hvilket gjør at andre oppgaver blir utsatt/nedprioritert. Det har vært et møte i kommunens tverrsektorielle team for Barn- og ungdom, hvor forhold/problemer knyttet til denne aldersgruppen diskuteres. Kulturleder deltok på dette. Delta i kinosjef-forum og samarbeidsmøter om film/kino/filmtreff. Kulturleder har ikke deltatt på filmtreff eller andre møter i kinosammenheng, grunnet reduserte midler/innsparing på budsjettet. Biblioteket. Biblioteket har hatt fem arrangement for publikum denne vinteren/våren, samt en sommerbok-kampanje for barn. I tillegg har det vært holdt fem internarrangement (besøk fra skoleklasser/barnehager/de andre Hallingdalsbibliotekene). Biblioteket ble pusset opp i februar og fremstår nå med lyse og trivelige lokaler. Utlån (8.194 utlån) og besøk (3697 besøkende - manuell telling) første halvår er omtrent på samme nivå som første halvår Det er 630 personer/institusjoner som har lånt en eller flere ganger i løpet av første halvår. Det utgjør 18% av befolkningen i Nes, hvilket må sies å være en bra andel! Fortsette regionalt samarbeid med kulturledere. Kulturleder har deltatt på 7 møter. Det jobbes bl.a. med å få til en Prøysenforestilling som skal på turne i Hallingdal, tilbud til grunnskolen om prosjektet «Skjulte spor i Hallingdal» (plasser i Hallingdal med sagn/historier knyttet til seg), kulturkoordinatorstillingen, teatersamarbeid med Buskerud teater. 14

15 Styringsmål Styringsmål Brukertilfredshet (skala fra 1 6) Status Nes v/forrige måling Landet (årets måling - ) Mål 2014 Resultat 2014 Ikke gjennomført undersøkelse Sykefravær 0,1 % 0 0,2 % Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 6) 4,6 3,8 5 Ikke gjennomført undersøkelse Økonomi Tall i hele tusen Budsjett hittil i år Regnskap 2014 Årsbudsjett 2014 Prognose Regnskap 2013 Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger ALLE Vurdering av økonomisk status: Det er overforbruk på kulturenheten. Årsak: -Husleie for bibliotek, kulturhuset og kino er betalt for 3 kvartal, hvilket gir et merforbruk. -Kulturmidler til lag/organisasjoner er utbetalt i sin helhet. Det gir også et merforbruk. -Refusjon fra Flå for kostnader knyttet til Gards- og slektshistorie kommer på slutten av året. -Tilskudd til Hallingdal museum og Hallingdal teaterverksted er utbetalt i sin helhet. Rådmannens innstilling: Halvårsrapporten 1.halvår 2014 for kulturenheten tas til orientering. 15

16 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 11/14 14/ Evaluering av barnehageåret 2013/ Briskebyen barnehage 12/14 14/ Evaluering av barnehageåret 2013/ Friskussen barnehage 13/14 14/ Evaluering av barnehageåret 2013/ Nesbyen barnehage 14/14 14/ Årsevaluering barnehageåret 2013/ Rukkedalen barnehage 15/14 14/ Økonomirapport oppvekst, skole og kultur juni /14 14/ Økonomirapport oppvekst, skole og kultur juli

Evt. forfall melders på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall melders på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 19.02.2013 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Evt. forfall melders på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 18.06.2013 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 18.02.2014 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 30.08.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 23.10.2012 kl. 14:00 NB. Merk tidspunkt. Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 21.02.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 22.11.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 17.02.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunestyresal/veslesalen Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

cgde MØTEPROTOKOLL Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 24.11.2015 kl. 15:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244

cgde MØTEPROTOKOLL Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 24.11.2015 kl. 15:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 MØTEPROTOKOLL Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 24.11.2015 kl. 15:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 033 cgde Møtende Marius Bjørnsen Garnås (Nes bygdeliste), Geir Olav

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 21.04.201 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus, Bringenatten (2. etasje) Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 26.09.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest på tlf 32068300

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 21.02.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 19.05.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 19.05.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 19.05.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteprotokoll 33 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 21.02.2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Møtende Marius Bjørnsen Garnås (Nes bygdeliste), Geir

Detaljer

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering.

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 30.08.2016, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Utvalgsmedlemmene møter kl. 13.00 på Kulturskolen for orientering.

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 19.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 21.10.2014 kl. 15:00 Sted: Nes ungdomsskole Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

22114 Levekårsutvalget 11.09.2014 42114 Kommunestyre 23.09.2014 Tilstandsrapport for skoler, barnehager og bibtiotek

22114 Levekårsutvalget 11.09.2014 42114 Kommunestyre 23.09.2014 Tilstandsrapport for skoler, barnehager og bibtiotek LOPPA KOMMUNE Oppvekst- og kulturavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2014 20141470-0 I Liv Beate Karlsen liv.b.karsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato 22114 Levekårsutvalget 11.09.2014

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

Andre: Tor-Even Lysfjord (enhetsleder kultur), Oddvar Øen (rektor), Petter Rød Knudsen (rektor), Else S. Tandberg (enhetsleder barnehage)

Andre: Tor-Even Lysfjord (enhetsleder kultur), Oddvar Øen (rektor), Petter Rød Knudsen (rektor), Else S. Tandberg (enhetsleder barnehage) MØTEPROTOKOLL Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 31.05.2016 kl. 15:00 18.15 031 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Møtende medlemmer: Geir Olav Garthus (Sp), Berit Laugerud (Nes bygdeliste),

Detaljer

Møteprotokoll -/yt. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg. SAKSKART Side. Sakertil behandling. Nes Kommune

Møteprotokoll -/yt. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg. SAKSKART Side. Sakertil behandling. Nes Kommune Nes Kommune Møteprotokoll -/yt Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 25.04.2017 kl. 15:00 18:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/01244 Møtende Marius Bjørnsen Garnås (Nes bygdeliste), Geir Olav Garthus

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 29.08.201 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg. Laugerud (Nes bygdeliste), Liv Torill Vissebråten Ålien (Ap).

Møteprotokoll. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg. Laugerud (Nes bygdeliste), Liv Torill Vissebråten Ålien (Ap). Nes Kommune v Møteprotokoll Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: Sted: Arkivsak: 27.09.2016 kl. 15:00-13'0C Nes kommunehus, Veslesalen 15/01244 Møtende medlemmer: Marius Bjørnsen Garnås (Nes bygdeliste),

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161 Saksframlegg KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM 2008-2009 Arkivsaksnr.: 09/47161 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar kvalitetsmeldingen til etterretning

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UNDERVISNINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Møtedato: 08.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 30.08.2011 Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl,

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg. Marius Bjørnsen Garnås (Nes bygdeliste),

Møteprotokoll. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg. Marius Bjørnsen Garnås (Nes bygdeliste), Nes Kommune Møteprotokoll Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: 25.10.2016 kl. 12:00 17:30 Nes kommunehus, Veslesalen 15/01244 Marius Bjørnsen Garnås (Nes bygdeliste) Møtende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.11.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 24.10.2017 kl. 15:00 NB! tidspunkt Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget. Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget. Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 31.08.2016 kl. 15:00 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker MØTEPROTOKOLL Q/ccA) Formannskapet tob3 Dato: Sted: Arkivsak: 05.06.2013 kl. 9:00 17.00 Nes kommunehus 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 25.08.2015 kl. 15:00 Sted: Nes Ungdomsskole, Personalrommet Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 Saksnr. Utvalg Møtedato TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2016- KULTURSEKTOREN Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken

Detaljer

Referatsaker. 1/15 15/ MØTEREFERAT FAU 11. november Saker til behandling. 2/15 15/ Skolerute 2016/2017 og 2017/2018 3

Referatsaker. 1/15 15/ MØTEREFERAT FAU 11. november Saker til behandling. 2/15 15/ Skolerute 2016/2017 og 2017/2018 3 MØTEINNKALLING Komite for grunnskole og barnehage Dato: 24.11.2015 kl. 14:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til servicetorget 78943300, eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2013/1981-7 Saksbehandler: Svein-Arild Rye Saksframlegg Spesialundervisning og. Oppfølging av rapport fra KomRev Trøndelag IKS og kommunestyrets vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.03.2013. Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl. 14.15. TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling

Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling Erlend Mulelid, avdelingsleder, og Sissel Fuglestad, rektor, e-post: Sissel.Fuglestad@bergen.kommune.no

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A20 Saksmappe: 2008/2791-0 Saksbehandler: Ivar Vereide Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Tilstandsrapport for grunnskolen i Molde kommune 2012 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Drift-

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Helse- og sosialutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 15:00 Sted: Møterom HOS, Helse- og servicesenteret Arkivsak: 12/00442 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300

Detaljer

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

33 Tend-C4icete. Møteprotokoll. Nes Kommune. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

33 Tend-C4icete. Møteprotokoll. Nes Kommune. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteprotokoll Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 33 Tend-C4icete Dato: 30.05.2017 kl. 15:00 16:30 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Møtende Marius Bjørnsen Garnås (Nes bygdeliste),

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.05.2013 kl. 17:00 20.15 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Kristian medlemmer: Noreng (Nes

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven i Leka kommune 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling. 2. Verktøy for å vurdere om Opplæringslov

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra Gjeldende fra 03.03.16 VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer