Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Infosaker: Tilsyn (Hanne) Forebyggende arbeid (Hanne) Røykeloven (Hanne) SAKSKART Side Saker til behandling 19/14 14/ Halvårsrapport 1. halvår 2014, enhet barnehage 3 20/14 14/ Halvårsrapport 1. halvår 2014, Nes ungdomsskole/nes og Flå kulturskole 6 21/14 14/ Halvårsrapport 1.halvår 2014, Nes barneskole 9 22/14 14/ Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2013 / /14 14/ Halvårsrapport 1. halvår 2014, Enhet kultur 12 Referatsaker 11/14 14/ /14 14/ /14 14/ Evaluering av barnehageåret 2013/ Briskebyen barnehage Evaluering av barnehageåret 2013/ Friskussen barnehage Evaluering av barnehageåret 2013/ Nesbyen barnehage

2 14/14 14/ Årsevaluering barnehageåret 2013/ Rukkedalen barnehage 16 15/14 14/ Økonomirapport oppvekst, skole og kultur juni /14 14/ Økonomirapport oppvekst, skole og kultur juli Nesbyen, For Per Rune Andersen 2

3 Saker til behandling 19/14 Halvårsrapport 1. halvår 2014, enhet barnehage Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 210 Saksbehandler: Else Skogen Tandberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /14 Saken avgjøres av: Oppvekst- skole- og kulturutvalget Vedlegg: Ingen Dokument i saken: Ingen Saksopplysninger: Tjenestebeskrivelse og organisering Enhet barnehage tilbyr barnehageplasser til alle barn som bor i Nes kommune under opplæringspliktig alder. Nes kommune har 4 kommunale barnehager med til sammen 9 avdelinger. Tre av avdelingene gir tilbud til barn fra 0 3 år, to avdelinger til barn fra 3-5 år, og 4 avdelinger til barn fra 0-5år. Enhet barnehage gir også tilbud og prioriterer barn med funksjonshemninger Overordna mål Gi tilbud til alle barn som ønsker barnehageplass Fra januar 2014 ble det tildelt plass i Rukkedalen barnehage til 3 barn fra ventelista. Dette ble gjort pga at bemanningen kunne utvides i forhold til nytt budsjett. Det var fortsatt barn på venteliste som ikke fikk plass pga at det ikke var midler til å utvide i andre barnehager. Alle barn som søkte til hovedopptaket i mars og ønsket å begynne før 1.oktober, fikk tildelt plass fra høsten Nesbyen mottak får disponere to hele plasser, noe som gir kommunen større inntekter. Etter hovedopptaket har 2 barn sagt opp plassen og 2 nye barn er tildelt plass, mens det står 4 barn på venteliste som ønsker plass enten fra desember 2014 eller fra januar

4 Gi et pedagogisk forsvarlig tilbud Personalet har jobbet bevisst og målrettet. De fleste planer er gjennomført, og opplegg og aktiviteter blir kontinuerlig evaluert og justert til det bedre. Alle barnehagene har skrevet en årsevaluering som legges fram for OSK til høsten. Også dette året har barnehagene deltatt i prosjektet Felles løft for tidlig innsats som er et pilotprosjekt med språk- og sosial utvikling/stimulering som hovedområde. Nå har det vært fokus på overgangen mellom barnehage og skole. Samarbeidet med skolen har blitt styrket, og opplegget for overgangen har blitt enda bedre. Prosjektet avsluttes høsten Ansatte som gir omsorg og opplæring i samsvar med sentrale føringer og målsettinger Barnehagene har utarbeidet egne årsplaner i tillegg til «Felles årsplan» for enheten. Disse tar utgangpunkt i Rammeplan for barnehagen. Årsplanene er også i år utarbeidet som kalendere slik at de forhåpentligvis blir mer brukt og lest av foreldrene. Barna har fått utfordringer og opplevelser/erfaringer ut fra alder og modenhet, og det har vært egne opplegg for de ulike aldersgruppene. Satsingsområder Opprettholde god kvalitet og standard på barnehagene i Nes Alle barnehagene har hatt styrer med førskolelærerutdanning. Det har vært nødvendig å ansette noen ped.ledere på dispensasjon pga. permisjoner. Mange av assistentene er utdannet barne- og ungdomsarbeidere. Personalet er bevisst sin rolle som rollemodell i barnehagen, og får jevnlig påfyll av kunnskap. Rutiner blir jevnlig gjennomgått og oppdatert. Flere av barnehagebyggene har behov for maling utvendig og opp-pussing innvendig. Dette tas inn i vedlikeholdsplanene til teknisk Det blir foretatt jevnlig internkontroll som følges opp av en god vaktmestertjeneste. Opprettholde en forsvarlig og tilfredsstillende bemanning også ved sykefravær Bemanningen dette halvåret har vært forsvarlig og tilfredsstillende. Bemanningsnormen i Nes er 6 barn per voksen (3 barn under 3 år), og dette er et minimum for å kunne gi hvert enkelt barn den oppfølging og omsorg det har krav på. Det er viktig at barnehagene kan sette inn vikar ved sykdom og ferieavvikling for å kunne ivareta alle barnas behov og drive en pedagogisk virksomhet. Legge til rette for opplæring og oppfølging av personalet Det er utarbeidet opplæringsplaner og gjennomført kurs for alle yrkesgrupper innen enheten. Alle får også mulighet til å delta i nettverk (assistentnettverk, ped.ledernettverk) på tvers av barnehagene. Prosjektet «Felles løft for tidlig innsats» har dette halvåret ikke hatt samlinger, kun møter mellom barnehage og skole. Det er utarbeidet og gjennomført handlingsplaner der alle har vært delaktig. 4

5 Utrede behovet for flere barnehageplasser i Nes kommune Det er lagt fram sak både i OSK, Formannsskapet og Kommunestyret, men siden det var færre søknader til barnehager i år, ønsket politikerne å få en bedre økonomisk utredning før de gjorde vedtak om utvidelse/bygging. Styringsmål Styringsmål Status Nes v/forrige måling Landet (årets måling) Mål 2014 Resultat 2014 Brukertilfredshet (skala fra 1 6) 5,0 5,0 5,0 Gj.føres 2.hvert år Sykefravær 4,6%(-13) u.5% 6,2 % Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 6) 5,0 4,6 5,0 Gj.føres 2.hvert år Sykefraværet ligger noe høyt, spesielt i Rukkedalen og Friskussen barnehager. Dette kommer av langvarige sykemeldinger for enkeltpersoner. Økonomi Tekst Regnskap i år Budsjett hittil i år Årsbudsjett Prognose Regnskap 2013 ALLE Brukerbetaling Overføringer med krav til motytelse Andre statlige overføringer Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester Overføringer Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Brukerbetalingen (1) er høyere enn budsjettert pga. at det er beregnet foreldrebetaling i 11 mnd (juli er betalingsfri), mens periodisert budsjett beregner etter 12 mnd. Overføringer (3) er bl.a. refusjoner ved sykdom/svangerskap, momskompensasjon, tilskudd fra staten til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn og tilskudd til kompetanseheving blant personalet m.m. En del av denne posten må sees i sammenheng med utgifter til lønn (vikarer). Andre statlige overføringer (5) er tilskudd fra Nesbyen statlige mottak. Her kommer midlene kvartalsvis, så foreløpig mangler det noe. Regnskapet for lønnsutgifter (10) viser ca i avvik. Her dekkes en del opp av refusjoner. I tillegg er det lønn til ekstra bemanning i Nesbyen barnehage. Fra august vil bemanningen her reduseres med 100 % stilling. Derved vil budsjettet stemme ved årets slutt. Regnskapet er ellers gjennomgått og funnet i orden Rådmannens innstilling: Halvårsrapport 1. halvår 2014 for enhet barnehage tas til orientering. 5

6 20/14 Halvårsrapport 1. halvår 2014, Nes ungdomsskole/nes og Flå kulturskole Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 210 Saksbehandler: Petter Knudsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /14 Saken avgjøres av: Oppvekst-, skole og kulturutvalget Vedlegg: Ingen Dokument i saken: Ingen Saksopplysninger: Tjenestebeskrivelse og organisering Opplæring på grunnskolens ungdomstrinn (8.-10.kl) for alle ungdommer i alderen år som er bosatt i Nes kommune. Opplæringen gis på grunnlag av opplæringslova og gjeldende læreplaner L-06. Opplæringstilbud innen musikk og dans for barn og ungdom som er bosatt i Nes og Flå, primært for aldersgruppa 6-19 år. Skoleåret består av 190 skoledager og følger kommunens fastsatte skolerute. Læringsresultater og læringsmiljø Skolen har hatt et godt læringsmiljø i elevgruppa og i klassene dette halvåret. Interne kartlegginger, tilbakemeldinger fra foresatte og elevundersøkelsen peker i samme gode retning. Elevene på 10. trinn kom opp i muntlig eksamen (fem ulike fag) og de kom opp i skriftlig eksamen (matematikk). Det ser ut som vi kan si oss fornøyde med resultatene fra eksamen. Karaktersnittet er høyere hos oss enn det landsgjennomsnittet viser. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Nes vil ta for seg de aktuelle dataene. Pedagogisk utviklingsarbeid Skolen har deltatt i ungdomsskolesatsinga og vurdering for læring. Fire lærere er skolert som ressurslærere i satsningsområdene innenfor undervisning i grunnleggende ferdigheter og klasseledelse. Hele personalet er skolert i vurderingsarbeid. Hensikten er å få til en vurderingspraksis som er i tråd med vurdering for læring, som igjen fører til økt læringsutbytte hos elevene. 6

7 Pedagogisk bruk av IKT Skolen har arbeidet med å bygge kompetanse og utvikle opplegg for bruk av IKT som verktøy i undervisningen. Hallingdalsprosjektet i data for grunnskolen har kommet langt. Programvarene og skolenettet har fungert godt og det har kun vært små problemer med bruken av datamaskiner. Skolen har også fått på plass en del interaktive tavler som vil tas i bruk i undervisningen kommende skoleår. Administrativ bruk av IKT. (OPPAD) Administrasjonsprogrammet Oppad som har fått rollen som kilde for all databruk i skolen er ennå ikke ferdigstilt i ny utgave. Kontoret på skolen har også dette halvåret brukt en god del tid på arbeid i «nye» Oppad, uten at programmet fungerer tilfredsstillende. De skolefaglige i kommunene i Hallingdal har nå tatt tak i saken og det er håp om at nye Oppad er på plass i løpet av våren Nes- og Flå kulturskole Kulturskolen har også denne våren gjennomført et godt halvår og det er mange elever som har hatt et godt utbytte av skoleringen. Korps i skolen fører til god rekrutering til skolekorpset. Det er ved skoleslutt 25 elever på venteliste på kulturskolen, mens målet er at det ikke skal være venteliste. I Flå har det ikke vært dansepartier på grunn av for få søkere til dans. De som har søkt fordeler seg på forskjellige partier og det er derfor ikke grunnlag for dansepartier. Elever fra Flå vil kunne delta på Nes ved at dansepartiene ikke starter før kl i neste skoleår. Arbeidsmiljø/sjukefravær Enheten hadde et sykefravær på 1,7 % første halvår. Medarbeidersamtaler har også gitt et inntrykk av at de aller fleste har en god arbeidsplass og er fornøyde med Nes kommune som arbeidsgiver. Økonomi Grp. konto Konto Ansvar Angjeldende Budsjett måned inkl. Budsjett endring hittil Regnskap i år ÅrsbudsjettPrognose i år Regnskap ALLE Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger Regnskapet følger i stor grad budsjettet med unntak av posten for overføringer med krav om motytelse. Det er noen refusjoner som ikke er ført i regnskapet, noe som fører til et regnskapsmessig overforbruk. 7

8 Nes folkebad Skolene i Nes vektlegger svømmeopplæring og folkebadet brukes mye i den forbindelse. Vi har som målsetning at alle skal være svømmedyktige i løpet av fjerde klasse og det oppfylles nesten uten unntak. En utfordring de siste årene er elever fra andre land som begynner på skolen. Vi har de samme målene for dem, men måloppnåelsen er ikke like høy. For øvrig brukes badet av mange de dagene folkebadet har åpent. Folkebadet har hatt problemer med kvaliteten på vannet og vi har stengt badet i perioder for ekstra rensing. I tillegg gikk badstueovnen i stykker på våren. Teknisk etat i kommunen har tatt tak i sakene og ny ovn er montert. Det er også bestilt tilleggsutstyr for bedre rensing av vannet. Arbeidene skal være ferdige til badet åpner i oktober måned. Rådmannens innstilling: Halvårsrapport 1. halvår 2014, enhet Nes ungdomsskole/nes og Flå kulturskole tas til orientering. 8

9 21/14 Halvårsrapport 1.halvår 2014, Nes barneskole Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 210 Saksbehandler: Oddvar Øen Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /14 Saken avgjøres av: Oppvekst, skole- og kulturutvalget Saksopplysninger: Nes barneskole Tjenestebeskrivelse og organisering Enheten har ansvar for grunnskoleundervisning de første sju årene, samt organisering av undervisning for elevene fra asylmottaket. Overordna mål Grunnleggende opplæring/undervisning er vårt viktigste formål Læreplanen (Kunnskapsløftet) fra 2006 er vår rettesnor ift innholdet i skoledagene I dette arbeidet skal vi samarbeide godt med elever og foreldre/foresatte, og samtidig sørge for at alle elevene føler trygghet når de er på skolen De elevene som trenger hjelp skal få det, og skolen skal om nødvendig søke råd og hjelp utenfra (PPT, BUP, Barnevern, Helsetjeneste etc.) Satsingsområder Skolen har inneværende år to prioriterte satsingsområder som begge er regionale tiltak: Felles løft for tidlig innsats Omfatter spesielt ansatte som arbeider på 1.-4.trinn Skolen har en ressursgruppe på 6 personer som skal drive utviklingsarbeidet framover. Samarbeid med kommunens barnehager er et sentralt element. Det skal utarbeides en forpliktende kommunal plan for overgangen fra barnehage til grunnskole. Det arbeidet er påbegynt, og en del er allerede prøvd ut. Arbeidet med overgangsplanen er nesten fullført og er allerede i bruk. Planen skal ferdigstilles i løpet av høsthalvåret. I 2015 vil prosjektet utvides til å omfatte hele barnetrinnet (steg 3). Språk og sosial utvikling vil fortsatt være fokusområdene. Samarbeidet som er etablert med barnehagene, skal selvsagt fortsette og selv om planen ferdigstilles, vil det være behov for ytterligere forbedringer. Vurdering for læring Omfatter spesielt lærere som arbeider på 5.-7.trinn Vi har hatt flere besøk av ekstern veileder og lærerne har arbeidet med dette området gjennom våren. Arbeidet fortsetter neste skoleår og utvides da med 1.-4.trinn. 9

10 I tillegg til dette er det flere områder skolen vil arbeide med: IKT, ny site i it s learning, kartleggingsprøver, bruk av de nasjonale prøvene mm. Skolen har også i samarbeid med IT-studenter gjennom siste skoleår, fått laget et dataprogram som gjør at vi kan samle elevens resultater fra kartleggingsprøver m.m. og på en enda bedre måte følge opp eleven og gi foresatte tilbakemelding på utviklingen. Styringsmål Styringsmål Status Nes v/forrige måling Landet (årets måling) Mål 2014 Brukertilfredshet (skala fra 1 6) Sykefravær Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 6) Gjøres bare 2.hvert år Sykefraværet for barneskolen har vært uvanlig høyt Resultat 2014 Økonomi Grp. konto Konto Angjeldende Budsjett måned inkl. Budsjett endring hittil Regnskap i år i år Årsbudsjett Prognose Regnskap ALLE Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger Budsjettet pr. dato er i balanse. Oddvar Øen(rektor) Rådmannens innstilling: Halvårsrapporten 1.halvår 2014, Nes barneskole tas til orientering. 10

11 22/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2013 / 2014 Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: --- A20 &58 Saksbehandler: Hanne Brunborg Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /14 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2013 / 2014 Dokument i saken: Tilstandsrapport for grunnskolen i Nes 2013 / 2014 Saksopplysninger: Opplæringsloven sier bl.a.: Kommunen. skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar, dvs. kommunestyret Tilstandsrapporten vil heretter bli utarbeidet på høsten, slik at en kan få rapportering som i mest mulig grad følger skoleåret. Innholdet i rapporten er hentet ut fra Skoleporten (skoleporten.no) og er basert på bl.a. den årlige elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamensresultater. Forhold til overordnet plan: Kommuneplan , samfunnsdelen, har dette som visjon for oppvekstområdet: Skolene skal være inkluderende og preget av kultur for læring med rom for alle og blikk for den enkelte. Vurdering: Tilstandsrapporten inneholder også vurderinger og konklusjon. Rådmannens innstilling: Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 / 2014 tas til orientering. 11

12 23/14 Halvårsrapport 1. halvår 2014, Enhet kultur Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 210 Saksbehandler: Tor-Even Lysfjord Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /14 Saken avgjøres av: Oppvekst, skole- og kulturutvalget. Tjenestebeskrivelse og organisering Kulturleder er øverste leder i kulturenheten og er direkte underlagt rådmann. Følgende områder hører inn under kulturenheten: Kulturhus/kino, kulturarrangement, bibliotek, tiltak for ungdom, støtte til frivillige/organisasjoner, idrett. Bygninger: Mortensløkka ungdomhus, Sorenskrivergården, Kulturhuset Banken. Lag og foreninger får tilbud om hjelp med søknader o.a., samt noe bistand til arrangement i kulturhuset, Sorenskrivergården og Mortensløkka ungdomshus. Det skal gis ukentlig tilbud om junior-/ungdomsklubb i Nesbyen. Barn/unge skal gis orientering om/medvirkning i kommunale beslutninger gjennom Barn- og unges kommunestyre (BUK). Det skal gis et oppdatert filmtilbud på Nes kino. Kulturhuset Banken. Kulturhuset leies ut til private arrangører (lag/foreninger, band/artister, bedrifter o.a.) Sorenskrivergården leies ut til selskaper og kulturarrangement. Mortensløkka ungdomshus leies ut til selskap/arrangement for barn og ungdom. Nes folkebibliotek skal gi et oppdatert bibliotektilbud, hvori opptatt nye elektroniske medier. Overordna mål Bred satsing på kultur. Økonomien i Nes kommune tillater ikke bred satsing på kultur i kommunal regi, men gjennom private aktører/lag/foreninger/kirken/frivilligsentralen gis det en rekke tilbud i form av arrangement, opplevelser og egenaktivitet innen ulike kulturfelt. Barn og unge skal ha et variert og tilpasset fritidstilbud. Det er en god del tilbud til barn og unge: F.eks. idrett, ungdoms-/juniorklubb, musikkverksted, 4H, kino, korps, friluftsmuligheter, sykkelbane, kulturskole, arrangement på Hallingdal museum, til en viss grad biblioteket (barn). Det er likevel behov for et enda bredere spekter av aktiviteter: Cafe for eldre ungdommer, adrenalinaktiviteter (f.eks. motorcross, paintball, klatring, skatepark)), interkommunale ungdomsarrangement (diskotek, turer, konkurranser), utvidet åpningstid på ungdomsklubben. Det har i første halvår 2014 ikke skjedd noen endring fra 2013 når det gjelder tilbud til eldre ungdom. 12

13 Nesbyen skal være et knutepunkt for arrangementer og festivaler, og derved møteplass for handels- og næringsliv, idrettsaktiviteter og kulturelle opplevelser. Nesbyen har flere festivaler/store arrangement: Hallingmarken, Festspillene i Nesbyen, Kjerringtorget, Gubbetorget, nyttårskonsert, Rockabilly Rumble, hundeutstillinger, Vantreff, Caravantreff. Festspillene i Nesbyen, nyttårskonsert, Hallingmarken, Rockabilly Rumble og Gubbetorget har gått sin gang i løpet av første halvår. Det har også vært tre markeringer av 1814-jubileet: To arrangement i kulturhuset og et i Nes kirke alle vellykkede med svært god publikumsoppslutning. «På hjørnet» har hatt jevnlige konserter i vinter/vår. Det har vært utstillinger på Hallingdal museum. Downhillsykling har flere arrangement i sommerhalvåret. Idretten for øvrig har sine arrangement, med god oppslutning. Likevel er det et stykke igjen før Nesbyen kan sies å være et knutepunkt. Prosjektet «Bolyst» skal delvis jobbe med å oppnå denne målsettingen og har så smått blitt aktivt igjen, etter å ha ligget nede en stund grunnet personalmessige endringer. Satsingsområder Alle som bor og vokser opp i Nes skal kunne identifisere seg med, og føle tilhørighet til kommunen sin gjennom varierte kulturtilbud. Dette er et svært ambisiøst mål og det er vanskelig å måle om man har oppnådd målsettingen. Det er ikke gjort målinger/undersøkelser som kan si noe om måloppnåelse.. Arbeidsmiljø/fravær: Har lite fravær. Ikke øke dagens nivå. Fraværet er på 0,2 % i kulturenheten! Mortensløkka ungdomshus. Det har vært juniorklubb (en gang pr. uke) og ungdomsklubb (en gang pr. uke). Personalgruppa består av kommunalt ansatte og frivillige. Gjennomsnittlig besøk på klubbkvelder har vært 25 barn på juniorklubb og 19 ungdommer på ungdomsklubb, hvilket er en nedgang siden Musikkverkstedet har ca brukere - omtrent det samme som i På ungdomsklubben har det vært en konsert med ungdom fra Nes, samt diverse småarrangement. Det ble ikke Oslo-tur for ungdomsklubben, grunnet manglende budsjettmidler. Barn og unges kommunestyre. Målsetting: Minst to møter pr. år og økt budsjettpost. Det har vært to møter første halvår. Budsjettposten ble ikke økt fra 2013 til Nes kino. Det skal gis et oppdatert filmtilbud. Grunnet reduksjon av budsjettet for 2014 er antall filmvisninger redusert vesentlig. Det gis ikke et oppdatert filmtilbud sammenlignet med tidligere år det vises nesten bare film med et stort publikumspotensiale, dvs action/komedier og barnefilm, for å nå budsjettmålet. Det har kommet henvendelser fra publikum om at filmtilbudet i 2014 er dårligere enn før. Kulturhuset Banken/Sorenskrivergården. Kulturhuset blir fortsatt ikke mye brukt. Det har vært 7 leietagere i første halvår. Sorenskrivergården: Det har vært 7 utleier. Frivilligsentralen har økt aktivitetsnivået betydelig, hvilket er gledelig. Her skjer det mye! 13

14 Fortsette regionalt samarbeid om tiltak for ungdom. Nes arrangerte ikke ungdommens kulturmønstring grunnet manglende midler til å gjennomføre arrangementet. Hallingdal krets for ungdomsklubbene i Hallingdal har hatt flere møter og skal arrangere «Ekstremdøgn 2014» i september- et adrenalinkickdøgn for ungdom fra hele dalen. Det er gjennomført flere møter om arrangementet «Bandgathering» - et tilbud til band fra Hallingdal om kurs og konsert i november Hallingdal ungdomsråd har hatt et møte i løpet av våren I januar ble det avholdt ungdomsrådskonferanse på Torpomoen. Ungdommens fylkesting har hatt flere møter vinteren/våren Nes har en representant i dette organet. Delta i kommunalt tverrsektorielt arbeid for forebyggende ungdomsarbeid (bl.a.mot-prosjektet). Vi (kulturleder og helsesøster Gunhild Ween Helberg) har gjennomført det 8. året av MOT-prosjektet i ungdomsskolen og 7. klasse. Vi blir godt tatt i mot på ungdomskolen/barneskolen og får gjort det vi skal. MOT-prosjektet er fortsatt tids- /arbeidskrevende i perioder, hvilket gjør at andre oppgaver blir utsatt/nedprioritert. Det har vært et møte i kommunens tverrsektorielle team for Barn- og ungdom, hvor forhold/problemer knyttet til denne aldersgruppen diskuteres. Kulturleder deltok på dette. Delta i kinosjef-forum og samarbeidsmøter om film/kino/filmtreff. Kulturleder har ikke deltatt på filmtreff eller andre møter i kinosammenheng, grunnet reduserte midler/innsparing på budsjettet. Biblioteket. Biblioteket har hatt fem arrangement for publikum denne vinteren/våren, samt en sommerbok-kampanje for barn. I tillegg har det vært holdt fem internarrangement (besøk fra skoleklasser/barnehager/de andre Hallingdalsbibliotekene). Biblioteket ble pusset opp i februar og fremstår nå med lyse og trivelige lokaler. Utlån (8.194 utlån) og besøk (3697 besøkende - manuell telling) første halvår er omtrent på samme nivå som første halvår Det er 630 personer/institusjoner som har lånt en eller flere ganger i løpet av første halvår. Det utgjør 18% av befolkningen i Nes, hvilket må sies å være en bra andel! Fortsette regionalt samarbeid med kulturledere. Kulturleder har deltatt på 7 møter. Det jobbes bl.a. med å få til en Prøysenforestilling som skal på turne i Hallingdal, tilbud til grunnskolen om prosjektet «Skjulte spor i Hallingdal» (plasser i Hallingdal med sagn/historier knyttet til seg), kulturkoordinatorstillingen, teatersamarbeid med Buskerud teater. 14

15 Styringsmål Styringsmål Brukertilfredshet (skala fra 1 6) Status Nes v/forrige måling Landet (årets måling - ) Mål 2014 Resultat 2014 Ikke gjennomført undersøkelse Sykefravær 0,1 % 0 0,2 % Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 6) 4,6 3,8 5 Ikke gjennomført undersøkelse Økonomi Tall i hele tusen Budsjett hittil i år Regnskap 2014 Årsbudsjett 2014 Prognose Regnskap 2013 Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger ALLE Vurdering av økonomisk status: Det er overforbruk på kulturenheten. Årsak: -Husleie for bibliotek, kulturhuset og kino er betalt for 3 kvartal, hvilket gir et merforbruk. -Kulturmidler til lag/organisasjoner er utbetalt i sin helhet. Det gir også et merforbruk. -Refusjon fra Flå for kostnader knyttet til Gards- og slektshistorie kommer på slutten av året. -Tilskudd til Hallingdal museum og Hallingdal teaterverksted er utbetalt i sin helhet. Rådmannens innstilling: Halvårsrapporten 1.halvår 2014 for kulturenheten tas til orientering. 15

16 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 11/14 14/ Evaluering av barnehageåret 2013/ Briskebyen barnehage 12/14 14/ Evaluering av barnehageåret 2013/ Friskussen barnehage 13/14 14/ Evaluering av barnehageåret 2013/ Nesbyen barnehage 14/14 14/ Årsevaluering barnehageåret 2013/ Rukkedalen barnehage 15/14 14/ Økonomirapport oppvekst, skole og kultur juni /14 14/ Økonomirapport oppvekst, skole og kultur juli

Evt. forfall melders på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall melders på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 19.02.2013 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Evt. forfall melders på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 18.06.2013 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 18.02.2014 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 23.10.2012 kl. 14:00 NB. Merk tidspunkt. Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 21.04.201 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus, Bringenatten (2. etasje) Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 17.02.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunestyresal/veslesalen Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller

Detaljer

cgde MØTEPROTOKOLL Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 24.11.2015 kl. 15:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244

cgde MØTEPROTOKOLL Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 24.11.2015 kl. 15:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 MØTEPROTOKOLL Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 24.11.2015 kl. 15:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 033 cgde Møtende Marius Bjørnsen Garnås (Nes bygdeliste), Geir Olav

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

22114 Levekårsutvalget 11.09.2014 42114 Kommunestyre 23.09.2014 Tilstandsrapport for skoler, barnehager og bibtiotek

22114 Levekårsutvalget 11.09.2014 42114 Kommunestyre 23.09.2014 Tilstandsrapport for skoler, barnehager og bibtiotek LOPPA KOMMUNE Oppvekst- og kulturavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2014 20141470-0 I Liv Beate Karlsen liv.b.karsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato 22114 Levekårsutvalget 11.09.2014

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 21.10.2014 kl. 15:00 Sted: Nes ungdomsskole Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UNDERVISNINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Møtedato: 08.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 30.08.2011 Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker MØTEPROTOKOLL Q/ccA) Formannskapet tob3 Dato: Sted: Arkivsak: 05.06.2013 kl. 9:00 17.00 Nes kommunehus 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Helse- og sosialutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 15:00 Sted: Møterom HOS, Helse- og servicesenteret Arkivsak: 12/00442 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.05.2013 kl. 17:00 20.15 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Kristian medlemmer: Noreng (Nes

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/735 15/6060 Hogne Hjerpås 24.08.2015 Kvalitetsmelding grunnskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 26.04.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 25.08.2015 kl. 15:00 Sted: Nes Ungdomsskole, Personalrommet Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Saker til behandling. 3/12 12/00079-2 Godkjenning av protokoll - formannskapet 18.01.2012 2. 4/12 12/00129-1 Årsrapport 2011 - Fellestjenester 3

Saker til behandling. 3/12 12/00079-2 Godkjenning av protokoll - formannskapet 18.01.2012 2. 4/12 12/00129-1 Årsrapport 2011 - Fellestjenester 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.02.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 21.30 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

1 Den kommunale forvaltning

1 Den kommunale forvaltning Korrigert april 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Forvaltning og administrasjon... 3 1.2 Definisjon og Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i skolefritidsordningen...

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond

Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.05.2015 kl. 16.00 19.55 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer:

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Komite for grunnskole og barnehage. Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Komite for grunnskole og barnehage. Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode: MØTEINNKALLING Komite for grunnskole og barnehage Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til servicetorget 78943300, eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. SIGDL KOMMUNE SKSFRMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud rkiv: 210 rkivsaksnr.: 14/103 REGNSKPSRPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIL 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole HANDLINGSPLAN Haga skole 2010 VISJON - OVERORDNET MÅL - HAGA SKOLE Visjon: En skole med læring, trivsel og glede Overordnet mål: 1. Gi elevene et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tilpasset undervisning

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller Tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller Tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 17.10.2013 kl. 9:30 - Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Helse- og sosialutvalget Dato: 18.02.2015 kl. 15:00 Sted: Møterom HOS, Helse- og servicesenteret Arkivsak: 12/00442 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32 06 83 00 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32 06 83 00 eller postmottak@nesbu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 26.01.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Det vil bli orientert

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan Kulturskoleplan Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt : En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Til grunn for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Utvikling av et dialogbasert kvalitetssystem. Den gode skoleeier Lunner kommune 27.08.2015 1

Utvikling av et dialogbasert kvalitetssystem. Den gode skoleeier Lunner kommune 27.08.2015 1 Utvikling av et dialogbasert kvalitetssystem for skolen Den gode skoleeier Lunner kommune 27.08.2015 1 Oppl.l 13-10 system for vurdering og oppfølging av skolene system for vurdering av om krava i opplæringslova

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 28.08.2013 kl. 14:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER 2011 11/201 /2012 Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende KULTURSKOLEN - NOE FOR DEG? Alta kulturskole har som mål å bidra til et rikere kulturmiljø

Detaljer

27.05.2015 kl. 15:00 18.00 Møterom HOS, Helse- og servicesenteret 12/00442

27.05.2015 kl. 15:00 18.00 Møterom HOS, Helse- og servicesenteret 12/00442 MØTEPROTOKOLL Helse- og sosialutvalget 'ZY3L;,-;1 - Dato: Sted: Arkivsak: 27.05.2015 kl. 15:00 18.00 Møterom HOS, Helse- og servicesenteret 12/00442 C)30 HLlaz BildtA Møtende medlemmer: Gerd Jorde (Nes

Detaljer

VEDTEKTER. ifokus Barnehagene

VEDTEKTER. ifokus Barnehagene VEDTEKTER ifokus Barnehagene 1 Eierforhold IFokus barnehagene eies og drives av ifokus AS. Generalforsamlingen i ifokus AS er bedriftens øverste organ. 2 Lover og forskrifter ifokus barnehagene drives

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 Endret i SK-11/96, Sk-2/98, K 5/99, OSK-53/99, OSK- 03/01, OSK- 04/02, OSK- 04/04, K 96/04, OSK-03/05, OSK 24/05, OSK 08/06, OSK 02/09 OSK18/09,

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer