22114 Levekårsutvalget Kommunestyre Tilstandsrapport for skoler, barnehager og bibtiotek

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22114 Levekårsutvalget 11.09.2014 42114 Kommunestyre 23.09.2014 Tilstandsrapport for skoler, barnehager og bibtiotek"

Transkript

1 LOPPA KOMMUNE Oppvekst- og kulturavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: I Liv Beate Karlsen Saknsnr Utvalg Møtedato Levekårsutvalget Kommunestyre Tilstandsrapport for skoler, barnehager og bibtiotek Vedtak i Levekàrsutvalget - I 1, Loppa kommunestyrc tar den fremlagte tilstandsrapporter fra skoler, barnehage, kulturskole og bibliotek til orientering. Enstemmig vedtatt. Sammendrag Årsmelding for skoler, barnehager, kulturskole og bibliotek gir et helhetlig bilde av enhetenes virksomhet og hverdagiløpet av året totalt sett. Ä,rsmeldingen skal behandles i samarbeidsutvalget, og sendes oppvekst- og kultur ved skoleårets slutt. Forslag til vedtak: Loppa kommunestyre tar de fremlagte årsmeldingene fra skoler, barnehage, kulturskole og bibliotek 2013 l20l 4 til orientering. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) : fusmelding Høgtun skole Ärsmelding Bergsfi ord oppvekstsenter Årsmelding Sandland skole Årsmelding fra Loppa kulturskole

2 Ä,rsmelding Loppa folkebibliotek Saksufredning: lfølge opplæringslovens S er skoleeieres ansvar: "Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigarenfor privat skole etter $ 2-12 har ansvaretfor at krava i opplæringslova ogforslviftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige þr at lcrava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigarenþr privat skole etter $ 2-12 skal ha eitforsvarleg systemfor vurdering av om lcrava i opplæringslova ogforslcriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/filkeskommunen og skoleeigarenfor privat skole etter $ 2-12 skal ha eitforsvarleg systemfor åfølgje opp resultatafrå desse vurderingane og nasjonale l<valitetsvurderingar som deportementet gjennomfører med heimel i $ la-i fierde ledd. Som ein del av oppfølgingsansvaret sknl det utarbeidast ein årleg rapport om tilstqnden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa,knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. " Bibliotekvirlcsomheten er regulert etter Lov omþlkebibliotek av 20. desember For barnehagene gjelder Lov om barnehager. Ärsmelding for skoler, barnehager, kulturskole og bibliotek gir et helhetlig bilde av enhetenes virksomhet og hverdag iløpet av året totalt sett.,a,rsmeldingen skal behandles i samarbeidsutvalget, og sendes oppvekst- og kultur ved skoleårets slutt. Under følger et sammendrag av årsmeldingene. Sammendrag av årsmeldingene fra skoler, barnehager, kulturskole og bibliotek i Loppa kommune : Generelt Kulturskolen Loppa kommune hadde vär grunnskoler,2 bamehager, 2 sfo tilbud, kulturskole og folkebibliotek med 3 filialer. Ungdomsklubbstilbud i Øksfiord og Bergsfìord. Kulturskolen har hatt 17 timer pr. uke fordelt pã 4lærerc/instruktører. Det er kun kulturskoletilbud i Øksfiord, dette fordi en ikke ffir tak i lærere/instruktører i distriktet. Leder i kulturskolen har 40% tll å administrere kulturskolen, Den kulturelle skolesekken og Ungdommens kulturmønstring. Hjelper i tillegg til på ulike arrangementer. Elever Høst: 43 elever hvor 2 har hatt to aktiviteter. Vår: 41 elever hvor 3 har hatt to aktiviteter Elevene betaler kr 650,- pr. aktivitet i kulturskolen.

3

4

5 Læremidler Skolene har kjøpt inn lærebøker i forhold til Kunnskapsløftet. Skolene bruker også annet læreverk, artikler og internett som supplement, dette ut i fra hvilke temaer det undervises i. Det blir brukt en god del konkretiseringsmateriell i undervisningen samt pedagogiske spill i språkfag. Nasjonale prøver Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk avholdes på høsten. Resultater som legges frem her er hentet i Skoleporten på Utdanningsdirektoratets sider: 5.trinn Indikator og nøkkeltall Engelsk Lesing Regning [t-t2 1,6 x t,7' T,g' x 20L2-t3' 20L3-14 x!,4 1 B 1 8 Loppa kommune Finnmark fylke' Nasjonalt 1,4 1,8 2,0 Lesing 1,8 1,9 Regning 1,8 1 B 2,0 2,0 S.trinn Indikator og nøkkeltall, Engelsk LL-t2 20L2-t t4 2,9 x 3,1 Lesing ,9 Regning 3, 2 2,8 x 2,9 2,6 9.trinn Indikator og nøkkeltall 2OO9-10 Engelsk x Lesing Regning x x L2 x 3,4 3,3 20L2-1'3 20L3-t4 3, 3 3, 1 Indikator og nøkkeltall Engelsk Loppa kommune Finnmark fylke Nasjonalt 3, 2,9 3,0 Lesing 2, 3,0 3, 1

6

7 >> Norsk hoved 4,0 3,7 3,8 sta > Norsk sid 3,8 3,5 3,7 sta >> Norsk muntlig 4,3 4,O 4,2 sta >> Religion, livssyn 4,3 3,9 4,t og etikk sta > Samfunnsfag 4,O 4,2 sta 4,2 >> Engelsk skriftlig >> Engelsk muntlig > Fordypning i engelsk muntlig >> Fransk 1 muntlig >> Spansk 1 muntlig >> Tysk 1 muntlig >> Matematikk skriftliq >> Matematikk muntlio >> Naturfag muntlig >> Fordypning i norsk muntlig >> Norsk hovedmål skriftlio >> Norsk muntlig >> Norsk sidemäl skriftliq > Religion, livssyn og etikk muntlig >> Samfunnsfag muntlio Loppa kommune Finnmark fylke Nasjonalt ,5 4,5 4,2 4,4 4,2 4,6 4,3 4, ,! 4,L 4,4 4,3 4,2 3,1 3,1 3,4 4,3 4,4 3, ,3 4,4 4,3 4,4 Lop -ia korrrirtunc, C;nrr ìslcole, F,l<srirrìcr'ìsl( lr' ri<tcrr-er, 2Q'.t. i -201.J Tall for er unntatt offentlighet. Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet Finnmark N onalt 96,0 97,8

8 Loppa kornrn une, Grunrskole- Overgan gar, Resultatene representerer svært få elever, og er derfor unntatt offentlighet etter personopplysningsloven Elevundersøkelsen Trinn 10 og Trinn 7 Tall er unntatt offentlighet Resultatene representerer svært få elever, og er derfor unntatt offentlighet etter personopplysningsloven. Resultatene av undersøkelsen er tatt opp i relevante rådsorganer ved skolen. På personalmøter er resultatene drøftet. Medvirknins os medbestemmelse Alle skolene har etablert og hatt møter i samarbeidsutvalg, foreldreråd og elevråd. Det er et godt og tilfredsstillende skole/ hjem samarbeid. Saker som har vært tatt opp er bl.a - Skolestart - Budsjett - Rammetimetall - Elevundersøkelsen - Skoleruta - Omorganisering - Ärsrapport - Læringsmiljø -,Ä,rshjul for elevrådsarbeid -od - Antimobbearbeid på skolen IT Alle lærere har egen maskin. Alle har også fått egen loppa.kommune epost. På Høgtun har alle elevene på u-trinnet fått tildelt egen PC. I Bergsfiord og på Sandland er maskinkapasiteten god. U-trinnet på Høgtun har fått trådløst nettverk, dette er også et behov i Bergsfiord. Gamle servere blir erstattet når skolene i Loppa kommune får Feide identitet. Prioriteringer er: - Innfasing av Feide - Elektronisk læringsplattform; Classfronte r llt' learning - Sjumilssteget Fravær elever Fravær på u-trinnet er gått ned, mens fraværet på barnetrinnet har økt. Dette er gyldig fravær som gjør at enkelt elever fär høyt fravær. Det er viktie å innarbeide gode rutiner for melding fra hiemmet i forhold til

9

10

11 med å ha sin egen arbeidsplass, og egen tid. Har hatt et voksent og stabilt personale dette året. Styrer er godt synlig på gulvet. God tilbakemelding fra personalet på dette.

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen ny mal fra 2014

Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen ny mal fra 2014 NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Fra: Rådmannen Saksbehandler: Kari Veidahl Aagaard Dato: 15.05.14 Temadiskusjon tilstandsrapport for

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Oppvekst og utdanning. Kvalitetsmelding. Grunnskolen i Trondheim 2008-2009. Læring i fellesskap

Oppvekst og utdanning. Kvalitetsmelding. Grunnskolen i Trondheim 2008-2009. Læring i fellesskap Oppvekst og utdanning Kvalitetsmelding Grunnskolen i Trondheim 2008-2009 Læring i fellesskap Forord I mangfoldet av kommunale tjenester har grunnskolen en helt spesiell plass. Den favner alle barn i en

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 26.08.2014 kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Loppa kommune. Navn: Funksjon Representerer. Møteinnkalling

Loppa kommune. Navn: Funksjon Representerer. Møteinnkalling Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Levekårsutvalget Kommunestyresal, Loppa Rådhus 25.rt.20t4 09:00 - Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer