U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG Frist: 26. juli

2 IGANG-påmeldinga gjeld studentar som er kome inn på eit av følgjande studiar: Bachelorprogram i biologi Bachelorprogram i fysikk Bachelorprogram i geovitenskap (geofysikk og geologi) Bachelorprogram i havbruksbiologi Bachelorprogram i datateknologi Bachelorprogram i datavitenskap Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi Bachelorprogram i kjemi Bachelorprogram i matematiske fag Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi Bachelorprogram i miljø- og ressursfag, naturfag Bachelorprogram i miljø- og ressursfag, samfunnsfag Bachelorprogram i molekylærbiologi Bachelorprogram i nanoteknologi Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi Integrert masterprogram i fiskehelse Integrert adjunktutdanning med i matematikk og naturfag Integrert lektorutdanning med master i naturvitskap eller matematikk Årsstudium i naturvitskaplege fag Desse studieprogramma vert organisert av Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, Universitetet i Bergen. I tillegg tilbyr vi eit mangfald av masterprogram! Meir informasjon om studieprogramma finn du på uib.no/matnat/studieprogram.

3 IGANG Påmelding til emne i første semester gjer du på vår nettside IGANG. Du går inn på og logger deg på med ditt fødselsnummer. Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har svært gode erfaringar med å motta dykk som er nye realfagsstudentar i mindre grupper, klasser, der dykk i fellesskap skal bli kjent med universitetet. Tilrettelegginga har resultert i betre resultat og skapt større trivsel. For at klassane skal fungere best mulig er det viktig at du blir plassert saman med dei studentane som skal følgje same undervisning. Derfor er det viktig at du fyller ut nettpåmelding mest mogleg korrekt, slik at du allereie frå første dag møter dei studentane du kjem til å studere saman med i det første semesteret. Før du set i gang med nettpåmeldinga bør du lese i gjennom denne rettleiinga, slik at du er forberedt på spørsmåla du møter. I påmeldinga skal du i hovudsak registrere kva for variant av ex.phil. og matematikk du vil følgje hausten Innhald i denne rettleiinga: 1. Førstesemesteret 2. Utsett studiestarten 3. Tidlegare utdanning frå universitet eller høgskule? 4. Examen philosophicum 5. Matematikk 6. Det tredje emnet 7. Kjemi som tredje emne 8. Spesielt for deg som skal gå på Årsstudium i naturvitskaplege fag er open frå måndag 20.juli kl Dersom du får problem med pålogging på nett kan du ringe

4 Førstesemesteret Ein fulltidsstudent tek 3 ulike emne i løpet av eit semester. For heilt nye studentar er det lagt opp til at alle skal ta examen philosophicum og eit matematikkemne, MAT111 eller MAT101, i første semester. I tillegg kjem eit tredje emne som varierer mellom dei ulike programma. Emna du tek i første semester dannar grunnlaget for det du skal lære i dei neste semestra. Bachelorprogramma er bygd opp slik at vanskelighetsgraden på emna aukar i takt med dine kunnskapar dei neste 3 åra! Kjem du rett frå vidaregåande skule er det naturleg å følgje eit ordinært førstesemester. Dette gjeld også dykk som berre har examen philosophicum frå før og ingen anna høgare realfagleg utdanning. Har du fleire års relevant studieerfaring som gir deg fritak frå delar av studieprogrammet vil det være aktuelt å lese vidaregåande emne. Det er likevel viktig at du registrerer dette på IGANG-nettsida, for då vil du få meir spesifikk informasjon om din semesterstart. Utsatt studiestart Det er mulig å søke om utsatt studiestart, ved å registrere seg på IGANG.uib.no. NB! Det er viktig at du hugsar å takka ja til studieplassen innan 26.juli til Samordna opptak. Tilråding: du kan utsette studiestarten til hausten Når det gjeld oppstart våren 2011 tilrår vi det BERRE for dei som har mange studiepoeng frå tidlegare studiar og ikkje finn relevante vidaregåande emne hausten Alle andre bør starte opp i eit haustsemester for å få riktig progresjon i studiet og for å få ein best mulig praktisk og sosial start. Studieplanane ved fakultetet er lagt opp med tanke på oppstart om hausten, og dei som startar i vårsemesteret vil finne det vanskeleg å legge ein eigna studieplan utan å tape eit semester eller måtte lese fag dei kanskje ikkje er så interessert i. I tillegg er det berre om hausten vi tilrettelegg spesielt for nye studentar med fokus på å skape eit godt sosialt miljø. Tidlegare utdanning frå universitet eller høgskule? Dersom du har studert på eit anna universitet eller ein høgskule så kan du søkje om fritak for dei obligatoriske emna i bachelorprogrammet. Søknadsskjema for innpassing av høgare utdanning finn du på Har du berre ex.phil. som høgare utdanning? Då skal du IKKJE søkje om innpassing, men ta med deg karakterutskrifta og vise den fram ved Informasjonssenteret ved Utdanningsavdelinga, i Langesgt. 1, for å få det registrert. I nettpåmeldinga på igang.uib.no vil du for dei fleste studieprogram få fram eit alternativt emne dersom du vel bort ex.phil.

5 Examen philosophicum Ex.phil. er eit innføringsemne i filosofi som er satt saman av to deler: alfa og beta. Filosofien har verka saman med naturvitskapane og vakse fram saman med dei. Alfa-kurset vil fokusere på det filosofiske, og til ein viss grad historiske, grunnlaget for naturvitskapane, medan beta-kurset er ein tematisk innføring i sentrale grunntrekk og grunnlagsproblem ved naturvitskapane. Examen philosophicum vert tilbydd med to ulike eksamensformer seminarmodellen og skuleeksamen: 1. EXPHIL-MNSEM Examen philosophicum (seminar) 2. EXPHIL-MNEKS Examen philosophicum (eksamen) Examen philosophicum (ex.phil.) er ein obligatorisk del av alle bachelorprogram. Det er i regelen berre dei som har ex.phil. frå anna høgskule/universitet som ikkje skal ta ex.phil. i det første haustsemesteret. Seminarmodellen Universitetet i Bergen tilrår at studentane føljer seminarmodellen. Undervisninga består både av forelesingar og undervisning i seminargrupper. Seminargruppene er den same i alfa- og betadelen. Kvar seminargruppe har sin eigen seminarleiar, med ansvar for undervisning og rettleiing. Det er obligatorisk oppmøte i seminargruppene, og det krev aktiv innsats gjennom heile semesteret. Til gjengeld får du mykje oppfølging gjennom eit pedagogisk opplegg som har vist seg å fungere godt. Dersom du velgjer denne modellen skal du skrive ei seminaroppgåve i kvar emnedel i løpet av semesteret. Desse oppgåvene, med tilhøyrande obligatoriske aktivitetar, arbeider du med undervegs i undervisningsperioden. Dei obligatoriske aktivitetane er i tillegg til oppmøtekravet personleg rettleiing med utkast, munnleg presentasjon av oppgåve i seminargruppa og godkjent breddetest på siste seminarsamling i kvar emnedel. For å ta omsyn til sjukdom eller liknande kan du ha inntil to fråver på seminargruppa i kvar emnedel. Dette fråværstalet kan ikkje overstigast uansett årsak. Oppmøte på første seminargruppe i første emnedel er eit krav for å behalde plassen på seminarmodellen. - Denne modellen krev jamt oppmøte og innsats gjennom hele semesteret. - Det er ingen avsluttande skuleeksamen du leverer to seminaroppgåver som saman med dei andre obligatoriske aktivitetane er grunnlaget for eksamensarbeidet ditt. Skuleeksamen Dersom du vel skuleeksamen i examen philosophicum følgjer du berre forelesingane, som er dei same som på seminarmodellen. Det vert ikkje ført oppmøte og heller ikkje gitt ekstraundervisning i form av kollokvier eller rettleiing. Denne modellen vert avslutta med ein 4 timers skuleeksamen mot slutten av semesteret. For å gå opp til avsluttande eksamen må du først skrive ei øvingsoppgåve som dekker pensum. Oppgåva er obligatorisk. - Gjennomføring av ei øvingsoppgåve i forkant av eksamen. - Avsluttande eksamen Tilråding: dersom du planlegg å være heiltidsstudent bør du velje seminarmodellen. Seminarmodellen er også langt meir studieførebuande enn ein skriftleg skuleeksamen, og gir deg godt høve til å komme inn i eit godt studiemiljø. Varianten med skuleeksamen gir deg ingen undervisningstilbod utover dei gitte forelesingane, noko mange føler er for lite. Seminarmodellen krev derimot at du kan setje av nok tid til studia, og passer dårleg for dei som må bruke mykje tid til arbeid, idrett og liknande. Har du spørsmål kan du ta kontakt med

6 Matematikk Eit matematikkemne inngår i førstesemesteret til alle studieprogramma ved MN-fakultetet. Hausten 2010 er det to tilbod du kan velje i mellom: 1. MAT Grunnkurs i matematikk, bygger på Matematikk R1+R2 2. MAT Brukarkurs i matematikk, bygger på Matematikk R1 Dersom du skal kjøpe ny kalkulator, kan du velje ein av desse: Casio FX-82 Hewlett-Packard HP 30 Texas Instruments TI-30 Det er berre desse modellane som er tillat å bruke på eksamen. 3MX eller Matematikk R1+R2? I samband med Kunnskapsløftet i Vidaregåande skulen, kom det nye realfagskrav. KUNNSKAPSLØFTET REFORM 94 Matematikk R1 2 MX Matematikk R1+R2 3 MX Matematikk S1+S2 2+3 MY / 2+3 MZ MAT 111 eller MAT 101? Nesten alle studieprogram krev bestått MAT101 eller MAT111 i løpet av studiet. I fleire av studieprogramma inngår MAT111 som eit obligatorisk emne, men erfaringar frå tidlegare semester viser at du ikkje bør lese MAT111 dersom du ikkje har tilstrekkelige forkunnskapar i Matematikk R1+R2. Les heller MAT101 og følg opp i eit seinare semester med MAT111 dersom det er nødvendig. Dette vil i regelen forlenge studiet med eit år. Her er nokre moment som kan være nyttige å ha lest før du tar ditt val: For vidare studiar i realfag er det MAT111 som held alle dører opne, slik at dei fleste med ein gode kunnskapar i Matematikk R1+R2 (3MX) bør velje MAT111. MAT111 er eit obligatorisk emne som alle studentar i følgje bachelorprogram må bestå: Meteorologi og oseanografi, Fysikk, Matematiske fag, Nanoteknologi, Petroleum- og prosessteknologi, Datavitskap, Informatikk-matematikk-økonomi (IMØ), på enkelte retningar innan Lektorprogrammet, samt den matematikkorienterte varianten av Geofysikk. Studentar som sleit med Matematikk R1+R2 på vidaregåande skule, og som enda opp med svake karakterar, bør vurdere å ta MAT101 i første omgang. Studentar med Matematikk R1 eller S1+S2 som mest avanserte kurs frå vidaregåande skule bør normalt velje MAT101. Dersom du fekk toppkarakterar (5 eller 6) på vidaregåande skule, og føler at du "har betydelig meir å gi" innan matematikk enn det kursa frå vidaregåande skule gav moglegheit til kan dei vurdere å velje MAT111. Stoffet i MAT101 blir primært gitt ved døme og anvendelegheit og nivået er noko meir elementært. I MAT111 er det fokus på færre områder og det blir lagt litt meir vekt på å bevise resultata.

7 MAT101 er meint å være ein avslutta eining for i som ikkje skal ha meir matematikk i fagkretsen. Dersom du vil ha undervisningskompetanse i matematikk for den vidaregåande skulen må du ha 60 studiepoeng matematikk, inkludert MAT111. MAT101 og MAT111 er satt opp med eksamen same dag og kan derfor ikkje lesast parallelt i haustsemesteret. Begge emna utgjer 10 studiepoeng i ein grad, dvs. dei har lik arbeidsmengde. Dei overlappar med 5 studiepoeng, slik at begge emna samla berre gir 15 studiepoeng. Uansett kva emne du vel, må du arbeide hardt og målbevisst for å tilegne deg stoffet. NB! Er du framleis i tvil etter å ha lest dette og gjort testen (sjå bak i heftet), så vel MAT111. Dersom det viser seg å bli for tøft er det mogleg å skifte til MAT101 undervegs. Å endre frå MAT101 til MAT111 er langt vanskeligare. Det er like ille å velje eit for lett emne som å velje eit for vanskeleg. Spørsmål om val av matematikk Dersom du framleis er usikker på kva for matematikkvariant du bør velje så ta kontakt på telefon Forkunnskapstest Som ein ekstra hjelp til å finne ditt nivå, har vi lagt ved ein test som du kan bruke for å sjekke din matematikkbakgrunn. I hovudsak bør du velje kurs ut frå kriteria som er forklart i teksten over, men treng du ein ekstra indikasjon, så kan det være en idé å prøve seg på den vedlagte testen. Oppgåvene 1-7 er typiske for stoff frå første klasse. Oppgåvene 8-13 er typiske for stoff frå Matematikk R1 (S1+S2). Oppgåve 14 og 15 er typisk Matematikk R1+R2-stoff. Ta deg tid og arbeid godt med oppgåvene. Det er lagt ved ein separat versjon med svar på alle oppgåvene. Ikkje kikk før du er ferdig med oppgåvene. Dersom du svarer riktig på dei fleste av oppgåvene 1-7, men føler at det begynner "å butte kraftig imot" på oppgåvene 8-13, kan dette tyde på at MAT101 vil være eit godt alternativ for deg. Dersom du svarer riktig på dei fleste av oppgåvene 1-7, og har eit rimeleg godt grep på oppgåvene 8-15 (du trenger ikkje få til alt), kan dette tyde på at MAT111 kan være eit alternativ for deg. Dersom du har betydelige vanskar med oppgåvene 1-7, og ikkje får til oppgåvene 8-13, må vi åtvare deg om at dette kan bli eit svært tøft semester. Du bør legge ned god innsats på oppfriskningskurset i Matematikk R1 (S1+S2) (sjå neste side). Du må også belage deg på å jobbe mykje med matematikken, allereie frå semesterstart. Det kan bli eit tungt semester dersom du ynskjer å være fulltidsstudent og ta 3 emne. For studentar som har bakgrunn frå Matematikk R1+R2 kan oppgåvene 14 og 15 fungere som ein test på om du forstår Matematikk R1+R2 stoffet. Dersom oppgåve 14 og oppgåve 15a går greitt, er det eit signal om at MAT111 ikkje vil bli for vanskelig. Klarer du oppgåve 15b og/eller 15c, ligger du svært godt an. OBS! Denne testen er berre eit hjelpemiddel for å velje mellom MAT101 og MAT111. Du skal ikkje sende inn svar eller resultat på denne testen!!

8 Oppfriskingskurs i Matematikk august I forkant av semesterstarten vil det bli gitt to oppfriskingskurs i matematikk. Kursa går parallelt over fem dagar. Det eine forkurset vil repetere teori frå Matematikk R1 med fokus på studentar som skal følje MAT101, mens det andre vil repetere teori frå Matematikk R1+R2 for studentar som vil ta MAT111 (Merk at desse kursa på ingen måte kan kompensere for manglande bakgrunn i Matematikk frå vidaregåande skole!). Når undervisning i MAT101 og MAT111 startar i veke 33 vil det i begge kursa være underforstått at studentane skal ha dei kunnskapane som er gjennomgått i dei respektive oppfriskingskursa. Kursa vert vanskelegare dess lengre ut i kurset ein kjem. Det vil sei at dei fleste bør vere tilstades frå 11. august, mens tilbodet den 9. og 10. august er for dei mest usikre. Forkurset for MAT101 er i auditorium 1, i Realfagbygget (Allegt 41). Forkurset for MAT111 er i auditorium Pi, i Carl Godskes hus (Johs Brunsgt.12). I samband med oppfriskingskursa bli delt ut litt kursmateriale. Du kan ta med lærebøker frå Matematikk R1+R2 om du vil, men det er ikkje nødvendig. Du må ha med papir og noko å skrive med. Linjal og passer kan være greitt å ha, kalkulator er ikkje nødvendig. VIKTIG! Du bør investere litt tid på repetisjon av følgjande grunnleggande teknikkar før semesteret startar: - algebraisk notasjon, - reglane for brøkregning, - reglar for rekning med potensar (altså grunnlaget for logaritmereglene), - grunnleggande teknikkar for faktorisering av algebraiske uttrykk. Investerer du eit par timer på å sikre deg at du kan desse teknikkane fullt ut, får du truleg ein gevinst på eit par dagar når du nærmar deg eksamen! Påmelding Påmelding til oppfriskingskurset gjer du i IGANG.uib.no. Påmeldinga er ikkje direkte bindande, men den er viktig for at vi skal kunne finne egna undervisningsrom og skaffe tilstrekkelig med lærarar. Oppdatert informasjon om oppfriskingskursa (og kursmaterialet i pdf-format) finn du på føljande nettadresse:

9 Det tredje emnet Som fulltidsstudent les du tre emne i eit semester, og det tredje emnet i det første semesteret varierer mellom programma på denne måten: Bachelorprogram Biologi Datateknologi Datavitskap Fysikk Geofysikk Geologi Havbruksbiologi Informatikk-matematikk-økonomi (IMØ) Kjemi Matematiske fag Meteorologi og oseanografi Miljø- og ressursfag Molekylærbiologi Nanoteknologi Petroleum- og prosessteknologi Integrert masterprogram i fiskehelse Integrert adjunktutdanning i matematikk og naturfag Integrert lektorutdanning med master i naturvitskap eller matematikk Emne INF100 INF100 MNF140 MNF140 INF100 MNF140 eller INF100 MNF140 MNF115 PTEK100 PEDA111 PEDA111 INF100 Grunnkurs i programmering MNF115 Naturfaglig perspektiv på bærekraftig utvikling KJEM100 Kjemi i naturen eller KJEM110 Kjemi og energi PTEK100 Introduksjon til petroleums- og prosessteknologi MNF140 Matematikk og naturvitskap PEDA111 Innføring i pedagogikk Kjemi som tredje emne Denne informasjonen gjeld for studieprogramma: Biologi, Fiskehelse, Geologi, Havbruksbiologi, Kjemi, Molekylærbiologi og Nanoteknologi. Det er to alternative emne og valet ditt er avhengig av kva for forkunnskapar du har i kjemi. KJEM100 Kjemi i naturen - for studentar med svak kjemibakgrunn KJEM110 Kjemi og energi - for studentar med minst Kjemi 1 (2KJ) Dersom du har 3KJ eller Kjemi 1+2 frå vidaregåande skule: kan du velje KJEM110 Dersom det er lenge sidan du tok 3KJ er KJEM100 det mest realistiske alternativet. KJEM110 er en obligatorisk del av følgjande bachelorprogram: molekylærbiologi, kjemi, nanoteknologi, petroleum- og prosessteknologi Dersom du hadde svært god kontroll på Kjemi 1 (2KJ) kan du velje KJEM110 KJEM110 går både om hausten og våren. Det er derfor god anledning til å ta KJEM110 i eit seinare semester dersom du nå må velje KJEM100 på grunn av manglande forkunnskapar i kjemi. KJEM110 er eit av dei obligatoriske emna dersom du vil ha undervisningskompetanse i naturfag for ungdomsskole, naturfag for vidaregåande skule eller kjemi for vidaregåande skule. For seinare kjemiemne er det anbefalt eller eit krav om at du har KJEM110 som basis. Meir om emna finn du under punktet "Utdanning" i toppmenyen og derunder link til "Emner" på Kjemisk institutt si nettside Spørsmål om val av kjemi Dersom du framleis er usikker på kva for kjemivariant du bør velje, så ring:

10 Spesielt for deg som skal gå på Årsstudium i naturvitskaplege fag Du som er tatt opp til årsstudiet kan no søke overgang til eit bachelorprogram. Årsstudiet er eit 1-årig studieprogram utan fast innhald, mens bachelorprogramma er 3-årige og har obligatoriske og valfrie delar. Alle som planlegg eit fulltidsstudium vil berre ha fordeler av å være tatt opp til eit studieprogram. Det gir blant anna fortrinnsrett til emne som inngår i programmet. Dersom du ombestemmer deg er det enkelt å bytte til dei fleste andre program i forkant av 2.semester. Alternativt kan du velje fritt kva for emne du vil ta i ditt andre semester på studieprogrammet. Du kan avslutte på programmet du er knytt til når som helst i studiet og til ein kvar tid ta ut ein karakterutskrift på dei eksamenar du har avlagt. Eller du kan søkje eit års permisjon frå programmet for å forsøke noko anna. 1. Du som berre skal lese nokre få enkeltemne: Dersom du berre skal lese nokre få enkeltemne på deltid har det liten hensikt å søkje seg over til eit studieprogram. 2. Du som planlegg å komme inn på lukka studiar: Kvart år kjem det ei gruppe studentar som samlar tilleggspoeng til lukka studiar. Dersom du planlegg å være fulltidsstudent tilrår vi deg å søkje deg over til eit program som har dei emna du likevel må lese i førstesemesteret. Seinare i haust kan du eventuelt organisere eit eige opplegg for vårsemesteret. Tenk også over kva du eventuelt skal gjere dersom du ikkje kjem inn på det studiet du helst vil. Da kan det være ei føremon å være i gang med eit studium som er interessant for deg og som du då kan fullføre. 3. Du som er veldig usikker på kva for program du skal velje: Vi veit at nokon vel årsstudiet rett og slett fordi dei ikkje vet kva for studieprogram dei skal søkje seg inn på. Då anbefaler vi på det sterkaste at du søkjer deg inn på eit av dei programma som er mest aktuelle. I haust vil du få mykje informasjon om alle moglegheitene, og dersom du startar på feil program er det i regelen enkelt å bytte. Frist for påmelding er 26. juli

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitskapelege fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2012 IGANG. Frist: 26.

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitskapelege fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2012 IGANG. Frist: 26. UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitskapelege fakultet Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2012 IGANG Frist: 26. juli I GANG-påmeldinga gjeld studentar som er kome inn på eit

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG. Frist: 26.

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG. Frist: 26. UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldingen gjelder for studenter som har fått tilbud

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2017 IGANG. Frist: 26.

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2017 IGANG. Frist: 26. UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2017 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldingen gjelder for studenter som har fått tilbud

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2013 IGANG. Frist: 26.

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2013 IGANG. Frist: 26. UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2013 IGANG Frist: 26. juli I GANG-påmeldinga gjelder for studenter som har fått tilbud

Detaljer

I gang! bygge sosiale nettverk

I gang! bygge sosiale nettverk U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet I gang! bygge sosiale nettverk Stine Beate Balevik Thomas Kalvik Informasjonssenteret for realfagsstudentar Det Matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Planer for og ønsker om større endringer i studieprogram, samt mindre studieplanendringer for høsten 2013

Planer for og ønsker om større endringer i studieprogram, samt mindre studieplanendringer for høsten 2013 Studiestyresak: 13/4 Saksnr.: 2012/10402 Møte: 10.4.2013 Planer for og ønsker om større endringer i studieprogram, samt mindre studieplanendringer for høsten 2013 Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Generelt Fakultetet har i 2015 en liten reduksjon i søkertallet på 3 %. Fortsatt er imidlertid det samlede søkertall på

Detaljer

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Av Arnfinn Kjelland Versjon 17.1.2003 Innhald Innhald...1 Pålogging...1 Framsida på Studentweb...2 Semesterregistrering epostadresse...3

Detaljer

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte.

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte. Arena Høgskulen i Sogn og Fjordane brukar Arena for studieadministrativ informasjon frå HSF til den enkelte student, og frå den enkelte student til HSF. Denne rettleiinga tek for seg kva for informasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING

OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING For studenter på kull11 og senere: 10. V Lektorprogrammet: Masteroppgave 9. H Fagemne Fagemne Fagemne Adjunktprogrammet slutter her. 8. V Ped. Fagdid. Fagemne

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015.

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

5-ÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTER I NATURVITSKAP ELLER MATEMATIKK

5-ÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTER I NATURVITSKAP ELLER MATEMATIKK 4-ÅRIG LÆRERUTDANNING MED MATEMATIKK OG NATURFAG For studenter som har 3MX: 4V 8 NATDID202 PEDA114 Val Val 5 uker 4H 7 MATDID200 PEDA113 MNF201 7 uker 3V 6 Val Val Val 3H 5 NATDID201 PEDA112 MATXXX** STAT110

Detaljer

Søkertall april 2009 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre

Søkertall april 2009 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Søkertall april 2009 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Generelt... 1 Søkertallsutviklingen ved fakultetet... 1 De enkelte fagene... 2 Betydning for høsten 2009 og seinere oppfølging...

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Utfyllande reglar for Det humanistiske fakultet til Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Universitetet i Bergen

Utfyllande reglar for Det humanistiske fakultet til Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Universitetet i Bergen Utfyllande reglar for Det humanistiske fakultet til Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Universitetet i Bergen Til kapittel 2 Gradar Til 2.4 Krav til omfang og samansetting av graden bachelor

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Ved. Prosjektleder Harald Åge Sæthre

Ved. Prosjektleder Harald Åge Sæthre Seminar 2. november 2017 Hvordan kan vi som universitet tilrettelegge bedre for at flere studenter skal lykkes med studiene? Ved Prosjektleder Harald Åge Sæthre Mentor Vi bryr oss! Sæthre 2013 Start- 1999

Detaljer

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester TYS100H Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Emnet er ope for lærarstudentar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Oppbygging av språkpakken, ny versjon: HAUST STP VÅR STP SPLA100H, introduksjonskurs 1 SPLA111 Spansk grammatikk I 10 Ordinært kurs utvida med stp språk

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

INSTITUTT FOR BIOLOGI: INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI

INSTITUTT FOR BIOLOGI: INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI Studiestyresak: 05/09 Saksnr.: 2009/1510 Møte: 18. mars 09 MINDRE STUDIEPLANENDRINGER FOR HØSTEN 2009 Fakultetssekretariatet sendte brev den 29.januar til alle institutt, hvor det ble minnet om den faste

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Alle fire kursa er godkjente frå før, men har no fått nye kodar (jfr. e-post frå Birthe 1. oktober):

Alle fire kursa er godkjente frå før, men har no fått nye kodar (jfr. e-post frå Birthe 1. oktober): From: Birthe Gjerdevik To: Ingrid W. Solhøy Subject: Til små studieplanendringer fra Skolelaben Date: 14. mars 2016 12:42:47 Attachments: NAT621.docx NAT622.docx NAT623.docx NAT624.docx From: Olaug Vetti

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Studieplanendringar for 2018/19 -

Studieplanendringar for 2018/19 - U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Referanse Dato 2017/11118-UNLA 04.10.2017 Studieplanendringar for 2018/19 - Mindre studieplanendringar Sammendrag av saken

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET TIL BEDRIFTER OM BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET Innhold 1. INNLEIING... 2 2. RETTLEIING... 2 3. TIDSFRISTAR... 3 4. RAPPORTERING... 3 5. EIGEDOMSRETT OG BANDLEGGING...

Detaljer

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Avdelingsleder Dato: 01.08.2004 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING

OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING For studenter på kull11 og senere: 10. V Lektorprogrammet: Masteroppgave 9. H Fagemne Fagemne Fagemne Adjunktprogrammet slutter her. 8. V Ped. Fagdid. Prosjektemne

Detaljer

1. PROGRAMSENSORS OPPGAVER OG SENSORMAPPE FOR PROGRAMSENSOR

1. PROGRAMSENSORS OPPGAVER OG SENSORMAPPE FOR PROGRAMSENSOR 1. PROGRAMSENSORS OPPGAVER OG SENSORMAPPE FOR PROGRAMSENSOR Studiestyret vedtok enstemmig oppgavefordelingen mellom institutt/program og programsensor som beskrevet nedenfor: Mål med programsensur og programsensors

Detaljer

Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering. Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018

Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering. Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018 Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018 Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon

Detaljer

Gjennomføring av bachelor i molekylærbiologi (BAMN-MOL) og opptak til master i molekylærbiologi (MAMN-MOL) Orientering november 2010

Gjennomføring av bachelor i molekylærbiologi (BAMN-MOL) og opptak til master i molekylærbiologi (MAMN-MOL) Orientering november 2010 Gjennomføring av bachelor i molekylærbiologi (BAMN-MOL) og opptak til master i molekylærbiologi (MAMN-MOL) Orientering november 21 Studieadministrasjonen ved Molekylærbiologisk institutt (MBI) har sett

Detaljer

Studieplanendringer 2015/2015 Institutt for fysikk og teknologi

Studieplanendringer 2015/2015 Institutt for fysikk og teknologi UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2014/8858-GRE 01.10.2014 Studieplanendringer 2015/2015 Forslag til studieplanendringer for emner og studieprogrammer ved

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET TIL BEDRIFTER OM BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET 1. INNLEIING Dei ulike studia ved (TN) inneheld følgjande større oppgåver: Bacheloroppgåva, som avsluttar dei 3-årige bachelorstudia

Detaljer

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk.

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk. NOTAT 6.1.2011 Tema: Orienteringssak: Opptakskrav realfag Sak: 10/11 Til: Det nasjonale fakultetsmøte i realfag Fra: Utdanningsutvalget v/hanne Sølna, UiO Møtedato:8. november 2011 Bakgrunn NFmR ønsker

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR-

TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR- TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET Det teknisk-naturvitskaplege fakultet (legg inn på alle sidene.. 30.09.2009 INNHALD: 1. INNLEIING... 2 2. TIDSFRISTAR...

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312.

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. UUI-sak 11/12 Vedlegg NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet Emneplanar for NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. Saksomtale: NOLI211 har felles undervisning og vurdering

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER Reglement for Sandøy kulturskule. 1 Samarbeid mellom skule og heim Kulturskulen freistar til ei kvar tid å utvikle samarbeidet/kontakten mellom skule og heim. I revideringa

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Undervisninga går over 12 veker i høstsemesteret, og tolv veker i vårsemesteret.studiet gir 30 studiepoeng Forkunnskapar Studiet krev

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng STUDIUM I Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng Høgskolen i Telemark Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur 02.10.08 Innhald Spansk språk og latinamerikansk-

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi 1 Studieplan Mastergradsprogram i filosofi UiT Noregs arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning Gjeld frå og med hausten 2012 V-6. Sist justert 22.03.2017 2 Tittel

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:11 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar.

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar. Vedlegg 10 UUI 090915 Emnekode ENG332 emne i engelskspråkleg litteratur/kultur II Engelsk emnenamn Selected topic in English Literature and/or Culture II Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer