Gjennomføring av bachelor i molekylærbiologi (BAMN-MOL) og opptak til master i molekylærbiologi (MAMN-MOL) Orientering november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomføring av bachelor i molekylærbiologi (BAMN-MOL) og opptak til master i molekylærbiologi (MAMN-MOL) Orientering november 2010"

Transkript

1 Gjennomføring av bachelor i molekylærbiologi (BAMN-MOL) og opptak til master i molekylærbiologi (MAMN-MOL) Orientering november 21 Studieadministrasjonen ved Molekylærbiologisk institutt (MBI) har sett på gjennomføring for bachelorkull og vidare opptak til masterstudiet i molekylærbiologi for ferdige bachelorkull. Bakgrunnen for undersøkinga er det lave oppmøtet av interne studentar på mastermottaket hausten 21. Åtte kvalifiserte søkjarar (BAMN-MOL) fekk innvilga opptak, og halvparten av desse takka ja til tilbodet. Det er ikkje forventa at 1 prosent av eit bachelorkull fullfører graden då det er eit naturleg fråfall av studentar som bytter studie eller sluttar å studere ved UiB. Det er likevel viktig og naudsynt med tilstrekkeleg tilgang på eigne bachelorstudentar som er kvalifisert for vidare rekruttering til MAMN-MOL. Utan kvalifiserte søkjarar frå eige bachelorprogram må MBI rekruttere søkjarar frå andre studieprogram ved UiB og andre utdanningsinstitusjonar. Dei eksterne søkjarane til masterprogrammet i molekylærbiologi er hovudsakleg bioingeniørar frå ulike høgskular og universitet i Noreg og søkjarar med utanlandsk utdanning. Eigne bachelorstudentar har spesialisering i molekylærbiologi, noko dei eksterne søkjarane ikkje har i tilsvarande grad. Desse må ta enten MOL21 Molekylær cellebiologi eller MOL23 Genstruktur og funksjon i mastergraden. Dette medfører at mastergraden ikkje gir full moglegheit for fordjuping. For å halde på og tiltrekkje dei beste eksterne søkjarane til MBI kan det i framtida bli naudsynt å reklamere meir for masterstudiet i molekylærbiologi, noko som kan medføre ein meirkostnad for instituttet. Per dags dato har UiB eigne annonser for masterstudium og nettbasert informasjon på Det eksisterar per i dag ikkje eksakte rapportar som viser utviklinga av eit studentkull gjennom bachelorstudiet. Data brukt i del 1 av denne orienteringa er innhenta manuelt frå datasystemet FS og kan ha eit mindre avvik i forhold til offisielle tal for opptak og fråfall frå MN-fakultetet. For del 2 om masterstudiet eksisterar det eksakt informasjon om søkjarar, samt interne studentlister ved instituttet. 1. Gjennomføring av studiet for bachelorkull tatt opp i perioden Nye bachelorstudentar ved MN-fakultetet får tilsendt opptaksbrev i tredje veka av juli og må undervisingsmelde seg innan slutten av juli for å bli registrert som student. Dei nye bachelorstudentane må møte på eit obligatorisk programmøte ved semesterstart. Her blir det gjennomført opprop av registrerte studentar, og det er ofte tilfelle at ein eller fleire studentar ikkje møter. Årsaken til dette kan skyldast opptak ved eit anna universitet og studieprogram. Kravet om realfag (matematikk R1/S1+S2 og eit realfag andre og tredje år på vidaregåande) vart innført frå og med hausten 25. Før hausten 25 var det tilrådd med bakgrunn tilsvarande 2MX og 2KJ/3KJ. Studentane skal derfor vere betre førebudd for eit realfagsstudium og ha større føresetnad for å gjennomføre studiet. Ut i frå tilgjengleg informasjon om kull på BAMN-MOL før 25 førte ikkje realfagskravet til ein markant nedgang i antal registrerte studentar ved semesterstart for kull 25. Figur 1.1. viser endring av BAMN-MOL kull i perioden Allereie ved utgangen av første semester er det ein reduksjon av desse kulla. Positiv y-akse viser antal studentar og

2 negativ y-akse viser prosentvis endring av kull. I snitt har 11 prosent av studentane i slutta ved utgangen av første semester. Ved utgangen av tredje og femte semester har i snitt 43 og 52 prosent av studentane i høvesvis kull og kull slutta på studiet. Endring av BAMN-MOL kull i perioden haust 25 til Indeks -2 H5 H6 H7 H8 H9 H1 Semesterstart 1.semester 3.semester 5.semester Fig.1.1: Endring av bachelorkull i molekylærbiologi i perioden 25 til 29.* Positiv y-akse viser endring i antal registrerte studentar ved semesterstart og ved utgangen av første, tredje og femte semester. Negativ y-akse viser prosentvis endring i det opphavlege kullet ved utgangen av første, tredje og femte semester. I snitt har over halvparten av studentane i kull slutta ved utgangen av femte semester. *Verdiar for kull H8, femte semester, kull H9, tredje semester og kull H1, første semester er basert på semesterregistreringar innan fristen 1.september 21. Figur 1.2 viser antal studentar ved oppstart og gjennomføring av kull 25, 26 og 27, samt antal overgangsstudentar til BAMN-MOL. a hadde normert avslutning vår 27, 28 og 29. Grafen viser ein kraftig reduksjon av overgangsstudentar til kull 27 samanlikna med kull 25 og 26. Over halvparten av studentane i dei opphavlege kulla har slutta før bachelorgraden er fullført (figur 1.2). Blant kull 25 fullførte 43 prosent av studentane. Til samanlikning fullførte 19 prosent av kull 26. Figur 1.2 viser opptak av kvalifiserte interne søkjarar (BAMN-MOL) til MAMN-MOL og andre masterprogram ved UiB. Det er ikkje tatt omsyn til om studentane fullførte på normert tid eller ikkje. Knapt 2 prosent av kull 25 har gått vidare til masterstudiet i molekylærbiologi, men det for kull 26 og 27 er ei halvering i intern rekruttering. Den same tendensen ser ein for overgangsstudentar til kull Desse tala kan endre seg etter kvart som studentar med behov for ekstra semester fullfører graden, men det føreset at studentane kvalifiserer for opptak il MAMN-MOL. Figuren under viser ein svak auke av opphavlege studentar frå BAMN-MOL som startar på andre masterprogram ved UiB. Av desse har flest studentar byrja på masterprogram ved Institutt for biomedisin, då særleg master i medisinsk cellebiologi (frå haust 21 master i

3 medisinsk biologi). Dei resterande studentane byrjar på masterprogram ved Institutt for biologi og Kjemisk institutt. Andre studentar med fullført BAMN-MOL forlet UiB. Det er ikkje mogleg å finne ut kva desse studentane gjer etter fullført bachelor. Ut i frå munnleg informasjon kjenner studieadministrasjonen til at nokon har søkt til andre universitet i inn- og utland. Gjennomføring av kull 25, 26 og Antal Start Avbrutt Fullført Opptak MAMN-MOL Andre masterprg ved UiB Overgang til kull Avbrutt Fullført Opptak MAMN-MOL Andre masterprg ved UiB Fig.1.2: Gjennomføring av kull med oppstart haust 25, 26 og 27. Venstre del av grafen viser gjennomføring av dei opphavlege kulla med oppstart i 25, 26 og 27, med normert avslutting vår 28, 29 og 21. Høgre del av grafen viser utviklinga for studentar som søkte overgang til nemnte kull. Grafen viser utviklinga av dei tre kulla og overgangsstudentar: antal studentar som starta på studiet, avbraut studiet og fullført. Vidare viser figuren kor mange studentar som er innvilga opptak til masterprogrammet i molekylærbiologi (MAMN-MOL) og andre masterprogram. Ingen av dei opphavlege studentane som har brukt ekstra tid har gått vidare til masterstudiet i molekylærbiologi. 1.2 Årsak til avslutning av bachelor i molekylærbiologi Figur 1.1 viser antal studentar frå kull registrert på bachelorprogrammet i molekylærbiologi (BAMN-MOL). Figur 1.3 viser årsak til fråfall av studentar frå dei opphavlege kulla i molekylærbiologi. Blant studentar som byrjar på andre program ved UiB er det gjennomsnittleg størst overgang til bachelor i kjemi, etterfølgt av medisin, farmasi og odontologi. Sidan 25 har det vore ein auke av studentar som sluttar eller får inndratt studieretten på bachelor i molekylærbiologi og forlét UiB. Avslutting av studiet har ingen samanheng med karakterar då studentane som sluttar på molekylærbiologi er ei heterogen masse.

4 Årsak til fråfall på bachelorprogrammet i molekylærbiologi Prosent Med/farm/odon Kjemi Biologi Andre Inndratt/avslutta Figur 1.3: Årsak til avslutning av bachelor i molekylærbiologi blant studentar som ikkje har fullført bachelorgrad i molekylærbiologi. Tabellen er basert på data frå kull 25, 26 og 27. Det er ein auke av studentar som avsluttar studiet og forlét UiB. Bachelor i kjemi er det mest populære enkeltstudiet å søke overgang til ved UiB.

5 2. Masterstudiet Hausten 21 byrja fire studentar med bachelor i molekylærbiologi (BAMN-MOL) på masterstudiet i molekylærbiologi (MAMN-MOL). Desse studentane utgjer ein tredjedel av masterkullet H21. I figur 2.1 kan ein sjå utviklinga av studentsamansettinga ved søknad og mottak til MAMN-MOL. Grafen tek utgangspunkt i det totale antal søkjarar til MAMN-MOL og skil ikkje mellom søkjarane si prioritering. Det er to grunnar til dette: 1) Enkelte søknadar har blitt oversendt MBI grunna manglande fagleg bakgrunn for opptak til førsteprioritet, men er fagleg kvalifisert for opptak til MAMN-MOL. 2) Studenten har ikkje moglegheit for å rangere masterprogram ved MN-fakultetet og MO-fakultet i same søknad og må sende to søknadar. Dette medfører at ein ikkje kjenner den reelle rangeringa til studenten. Figur 2.1 og 2.2 viser samansetting av søkjarane ved søknad og mottak til MAMN-MOL ved høvesvis haust og vår MBI har ei dobling i den totale søkjarmassen til MAMN-MOL i perioden haust Medan antal interne søkjarar frå BAMN-MOL og andre bachelorprogram har vore stabilt, har det blitt nesten tre gongar så mange eksterne søkjarar i denne perioden. Dette resulterte i venteliste hausten 29 og 21, der dei fleste søkjarane til slutt fekk tilbod om plass ved MAMN-MOL. Dei fleste eksterne søkjarane har søkt på fleire masterprogram. Ofte er årsaka til at søkjarane ikkje byrjar på MAMN-MOL den at dei har fått tilbod på eit anna studieprogram. Figur 2.1. viser at antal interne søkjarar (BAMN-MOL) og oppmøtte studentar på haustopptaket har halde seg stabilt til og med haust 29. For haust 21 er det ei halvering av interne søkjarar som takkar ja og møter til mottak for MAMN-MOL. Det er ein kraftig auke i antal eksterne søkjarar og hausten 21 var det samla sett eit rekordhøgt antal søkjarar. Til tross for dette var det færre studentar som takka ja til tilbodet og møtte til mottak på MAMN-MOL haust 21 enn haust 27. Samansettinga av nye masterkull viser ein prosentvis nedgang av studentar frå BAMN-MOL. Frå og med masteropptaket haust 29 utgjer studentar frå BAMN-MOL mindre enn 4 prosent av søkjarmassen og masterkulla. I perioden haust 26 til vår 29 hadde prosent av søkjarane bakgrunn frå BAMN-MOL. Ved mastermottak i same periode hadde 55-1 prosent av studentane bakgrunn frå BAMN-MOL. Figur 2.2 viser ein kraftig reduksjon i antal interne søkjarar til opptak vår Til og med vår 28 var søkjartalet likt det for haustsemestera i figur 2.1. Våropptaket til MAMN- MOL er eit suppleringsopptak, men reduksjonen i antal interne søkjarar til våren har ikkje ført til ein tilsvarande auke det påfølgande haustsemesteret. Reduksjonen av interne søkjarar (BAMN-MOL) til masterstudiet kan settast i samband med nedgangen av studentar i kull 26 og 27 som fullførte bachelorstudiet (figur 1.2). 28 og 29 er på nivå med kull 26 og 27, noko som indikerar at ein kan forvente liknande tendens ved masteropptak i 211 og 212 (figur 1.1). Om desse studentane søkjer til og byrjar på andre masterprogram vil det føre til reduksjon i antal interne søkjarar til MAMN- MOL. Det er derfor viktig at MBI som institutt legg til rette for betre formidling av forskinga ved instituttet og moglegheitene i mastergraden.

6 Studiebakgrunn for studentar ved søknad og mottak for MAMN-MOL. Haustsemester Antal Eksterne BAMN-andre BAMN-MOL 1 5 Søkjarar Mottak Søkjarar Mottak Søkjarar Mottak Søkjarar Mottak Søkjarar Mottak H26 H27 H28 H29 H21 Figur 2.1: Samansetting av søkjarane ved søknad og mottak til MAMN-MOL ved haust Grafen viser fordeling av søkjarar frå eksterne institusjonar, andre bachelorprogram ved MN-fakultetet (BAMN-andre) og bachelorstudiet i molekylærbiologi (BAMN-MOL). Grafen tek utgangspunkt i det totale antal søkjarar til MAMN-MOL og skil ikkje mellom søkjarane si prioritering og kvalifikasjon. Studiebakgrunn for studentar ved søknad og mottak for MAMN-MOL. Vårsemester Antal Eksterne BAMN-andre BAMN-MOL 4 2 Søkjarar Mottak Søkjarar Mottak Søkjarar Mottak Søkjarar Mottak Søkjarar Mottak V27 V28 V29 V21 V211 Figur 2.2: Samansetting av søkjarane ved søknad og mottak til MAMN-MOL ved vår Grafen viser fordeling av søkjarar frå eksterne institusjonar, andre bachelorprogram ved MN-fakultetet (BAMN-andre) og bachelorstudiet i molekylærbiologi (BAMN-MOL). Grafen tek utgangspunkt i det totale antal søkjarar til MAMN-MOL og skil ikkje mellom søkjarane si prioritering og kvalifikasjon.

7 Figur 2.3 viser fordelinga av søkjarar med bachelorgrad i molekylærbiologi (BAMN-MOL), tilbod til kvalifiserte søkjarar og kva masterprogram studenten møter og byrjar på. Som figur 2.2. viser figur 2.3 ein tydeleg nedgang av interne studentar som søker til, samt er kvalifisert for opptak i vårsemesteret. For haustsemestera er det ein nedgang sidan haust 27 i antal kvalifiserte søkjarar i forhold til totalt antal søkjarar. Institutt for biomedisin har eit jamt opptak av studentar med bachelor i molekylærbiologi (figur 2.3) i perioden Det mest populære studieprogrammet har vore master i medisinsk cellebiologi. Mange av dei eksterne søkjarane til MAMN-MOL søkjer også ved Institutt for biomedisin og nokon byrjar på master ved dette instituttet. Dette har medført at eksterne søkjarar til MAMN-MOL har fått tilbod om opptak. Frå og med haust 21 endra master i medisinsk cellebiologi namn til master i medisinsk biologi. Dette kan bidra til å auke interessa rundt studieprogrammet, særleg blant studentar som ønskjer ei utdanning vinkla mot klinisk og medisinsk forsking. Fordeling av søkjarar frå BAMN-MOL: tilbod til kvalifiserte søkjarar på MAMN-MOL, registrerte studentar på Institutt for biomedisin og møtte studentar ved mottak på MAMN-MOL Antal Totalt antal søkjarar Tilbod (kvalifisert) Mottak MAMN-MOL Mottak biomedisin Ukjent opptak 2 H26 V27 H27 V28 H28 V29 H29 V21 H21 V211 Semester Fig 2.3: Fordeling av søkjarar med bachelorgrad i molekylærbiologi. Grafen viser totalt antal søkjarar til MAMN-MOL, tilbod til kvalifiserte søkjarar til MAMN-MOL, oppmøte ved mottak på MAMN-MOL og Insitutt for biomedisin. Ukjent opptak er studentar som har søkt opptak til MAMN-MOL, men takka nei til studieplass ved MBI eller andre institutt ved UiB. I snitt har 67 prosent av søkjarar med innvilga opptak til MAMN-MOL, møtt til mottaket ved semesterstart i perioden haust

8 3. Moglege tiltak for å auke gjennomføringsgrad på bachelorstudiet og vidare opptak til masterstudiet i molekylærbiologi. Det er naturleg å formidle informasjon om master i molekylærbiologi på programmøter for bachelorstudentar i løpet av studieåret. Grunna tidvis lågt oppmøte på programmøta er ikkje dette ein optimal stad for formidling. På programmøtet for 2. og 3.års studentar våren 21 vart gitt informasjon om masterstudiet ved MBI. I tillegg presenterte ein masterstudent, stipendiat og forskar sine prosjekt. Rundt halvparten av 2.årsstudentane møtte, medan to av 3.årsstudentane møtte. Det er derfor viktig å bruke undervising til formidling og framheving av instituttet si forsking. Det er observert at studentar på MOL22 Eksperimentell molekylærbiologi (studentar i 4.semester) diskuterar vidare studium og informasjon til desse studentane kan bidra til auka søkjertal til masterstudiet. Følgjande mindre tiltak blir føreslått: Øvingane på MOL22 Eksperimentell molekylærbiologi kan bli knytt til og satt i samanheng med eit forskingsprosjekt blant forskingsgruppene ved MBI. Presentasjon av forskingsgruppene på emnet MOL22 Eksperimentell molekylærbiologi. Populærvitskapleg informasjon om forskingsgruppene ved MBI kan bli lagt ut på instituttet sine nettsider med jamne mellomrom. På Instituttrådsmøte våren 21 føreslo professor Dag E. Helland at Heliks kan arrangere seminar der masterstudentar presenterar prosjekt for andre studentar i løpet av mastergraden. Desse seminara kan vere opne for både bachelor og masterstudentar. I tillegg til å gi masterstudentar trening i å presentere, så kan bachelorstudentane få eit betre innblikk i masterstudiet. I tillegg kan tiltaket auke kontakta mellom bachelor og masterstudentane på eit fagleg nivå, og inspirere fleire til å søkje til og byrje på MAMN-MOL. Følgjande større tiltak blir føreslått: Opprette eit nytt laboratorieemne der studenten kan velje blant ulike pakkeløysingar for å bli kjent med forskinga ved MBI og basale laboratorieteknikkar. Emnet MOL22 kan då ta inn fleire avanserte metodar for å auke den praktiske erfaringa til studentane. Dette kan vidare betre studentane sin kjennskap til MBI si forsking og auke rekrutteringa til master i molekylærbiologi. Sentrale tiltak ved MN-fakultetet: Våren 211 vil det bli arrangert ei informasjonsveke om alle masterprogram ved MNfakultetet. Her kan ein gi meir spesifikk informasjon om moglegheitene ved master i molekylærbiologi og områder for masteroppgåver.

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Utdanningsmelding 2009: Molekylærbiologisk institutt - Utkast Punkt I Molekylærbiologisk institutt (MBI) har i 2009 tilbydt undervisning

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Utdanningsmelding 2011: Molekylærbiologisk institutt Undervising og emneportefølje Molekylærbiologisk institutt (MBI)

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Molekylærbiologisk institutt

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Molekylærbiologisk institutt U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Molekylærbiologisk institutt PROTOKOLL PROGRAMSTYREMØTE 08.NOVEMBER 2010, KL. 1215 ROM 542A2 (C-TERMINAL) Tilstades: Hee-Chan Seo (leiar, Gr. A) Rune Male (Gr. A),

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Molekylærbiologisk institutt

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Molekylærbiologisk institutt U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Molekylærbiologisk institutt PROTOKOLL FOR PROGRAMSTYREMØTE 16.SEPTEMBER 2009, KL. 1230 ROM 542A2 Tilstades: Kari E. Fladmark (leiar, Gr. A) Rune Male (Gr. A), Line

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Molekylærbiologisk institutt PROTOKOLL PROGRAMSTYREMØTE 18. SEPTEMBER 2012, KL. 09.15 ROM 520B1 (N-TERMINAL) Deltakarar: Hee-Chan Seo (leiar, Gr. A) Rune Male (Gr.

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styresak: 49/ 2014 Møtedato: 09.09.14 Dato: 02.09.2014 Arkivsaksnr: 2014/8254-BGR Orientering om opptak

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Referanse Dato 2011/10969-KARVA 25.01.2012 Utreding av frafall på studieprogrammet bachelor i human ernæring Programutvalg for ernæring fikk 27.09.2011 i oppdrag

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 4/11 22.02.2011 Dato: 03.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/11432 Opptaket ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Navn studieprogram: Master i biomedisin. Søkertall perioden

Navn studieprogram: Master i biomedisin. Søkertall perioden Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram:

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved Helse-fak 2009-2013... 6 Bioingeniør... 8 Biomedisin... 13 Ergoterapi (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved NT-fak 29-213... 6 Frafall 5-årige masterprogram ved NT-fak 29-213... 7 Masterprogrammet i energi,

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 62/15 27.10.2015 Dato: 16.10.2015 Arkivsaksnr: 2015/11358-INC Orientering om opptak

Detaljer

Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Vedteke av utdanningsutvalet 09.02.12 Reglementet er heimla i Forskrift om opptak til høgre

Detaljer

Utfyllande reglar for Det humanistiske fakultet til Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Universitetet i Bergen

Utfyllande reglar for Det humanistiske fakultet til Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Universitetet i Bergen Utfyllande reglar for Det humanistiske fakultet til Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Universitetet i Bergen Til kapittel 2 Gradar Til 2.4 Krav til omfang og samansetting av graden bachelor

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB Unn-Doris K. Bæck UiT Norges arktiske universitet Februar 2017 PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB INNLEDNING Dette dokumentet utgjør min første programsensorrapport

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Studieplasser og gjennomføring på UiB fra 2008 til 2014

Studieplasser og gjennomføring på UiB fra 2008 til 2014 Studieplasser og gjennomføring på UiB fra 2008 til 2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag/konklusjon... 3 Formål... 5 UiB alle studier totalt... 5... 5... 6 Kandidatproduksjon... 6 Profesjonsstudier totalt...

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Totalrapport STUDIEBARDMETEREli Antal besvarelser: 28 740 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 45% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret si spørjeundersøking vert presentert på

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi 1 Studieplan Mastergradsprogram i filosofi UiT Noregs arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning Gjeld frå og med hausten 2012 V-6. Sist justert 22.03.2017 2 Tittel

Detaljer

Høstseminar, Terminus Hvem er studentene våre? Hvodan finner vi dem, og hvordan beholder vi dem?

Høstseminar, Terminus Hvem er studentene våre? Hvodan finner vi dem, og hvordan beholder vi dem? Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Høstseminar, Terminus 2014 Hvem er studentene våre? Hvodan finner vi dem, og hvordan beholder vi dem? Prodekan Harald Walderhaug Studiesjef Eli Høye Grunnlagsmateriale:

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 08.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 26 199 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 43% / OM UNDERSØKINGA 01 Studiebarometeret Studiebarometeret består av ei spørjeundersøking og ei nettside, studiebarometeret.no, der resultata

Detaljer

Årsrapport fra programsensor

Årsrapport fra programsensor Årsrapport fra programsensor Navn: Ellen Munthe-Kaas Programsensor ved fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet studieprogram/fagområde: BASV-IKT Bachelorprogrammet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt

Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt Utdanningsmeldingen ble behandlet i Programstyret i kjemi 18.02.2015 med påfølgende sirkulasjon. Innhold Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmelding

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers

Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers Alle foto: Elisabeth Tønnessen Kjære føresette Barnet ditt skal byrje i første klasse på ein skule som har takka ja til å vere med

Detaljer

Studieplanendringar for 2018/19 -

Studieplanendringar for 2018/19 - U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Referanse Dato 2017/11118-UNLA 04.10.2017 Studieplanendringar for 2018/19 - Mindre studieplanendringar Sammendrag av saken

Detaljer

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312.

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. UUI-sak 11/12 Vedlegg NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet Emneplanar for NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. Saksomtale: NOLI211 har felles undervisning og vurdering

Detaljer

Samordna opptak 2017: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad.

Samordna opptak 2017: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad. Samordna opptak 217: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad. Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 4/217 Samordna opptak har publisert søknadstala for studieåret

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN KUNST-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN KUNST-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Drama og teater... 6 Faglærerutdanning i musikk (ikke komplett datagrunnlag)... 11 Samtidskunst (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

AGENDA Heliks Board Meeting Room 439C1 at HiB, 4.15 pm

AGENDA Heliks Board Meeting Room 439C1 at HiB, 4.15 pm AGENDA Heliks Board Meeting 06.03.2013 Room 439C1 at HiB, 4.15 pm Case 1. Approval of the last agenda and report from the last meeting Case 2. Cases from/to INSTITUTTRÅDET Case 3. Cases from/to PROGRAMSTYRET

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN BFE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN BFE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved BFE-fak 2009-2013... 6 Akvamedisin... 8 Biologi, klima og miljø (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Høyring Forslag om endringar i opptaksforskrifta

Høyring Forslag om endringar i opptaksforskrifta U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Studieadministrativ avdeling Kunnskapsdepartementet Postboks 89 Dep 3 Oslo Dykkar ref Vår ref Dato 7/985-IDF..7 Høyring Forslag om endringar i opptaksforskrifta

Detaljer

Utdanningsmelding for 2010, Matematisk institutt

Utdanningsmelding for 2010, Matematisk institutt Utdanningsmelding for 2010, Matematisk institutt I. Generell omtale av studietilbudet ved MI Programtilbud Matematisk institutt (MI) har ett bachelorprogram: Bachelor i Matematiske fag. Dette gir grunnlag

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden »

MEDBORGERNOTAT. «Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden » MEDBORGERNOTAT #2 «Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden 2013-2017» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juni 2017 Sympatibarometer for norske politiske parti

Detaljer

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Til: Det medisinske fakultet ved studiedekan Kristin Heggen Fra: Avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved IRS-fak 2009-2013... 6 Arktisk friluftsliv (opprettet i 2013, derfor er det svært lite data tilgjengelig)...

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

Evaluering av bachelorprogrammet i molekylærbiologi. Molekylærbiologisk institutt, mars 2017

Evaluering av bachelorprogrammet i molekylærbiologi. Molekylærbiologisk institutt, mars 2017 Evaluering av bachelorprogrammet i molekylærbiologi Molekylærbiologisk institutt, mars 2017 Programevaluering; bachelorprogram i molekylærbiologi. Som ledd i arbeidet med kvalitetssikring av studietilbudet

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET TIL BEDRIFTER OM BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET Innhold 1. INNLEIING... 2 2. RETTLEIING... 2 3. TIDSFRISTAR... 3 4. RAPPORTERING... 3 5. EIGEDOMSRETT OG BANDLEGGING...

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt fagleg og sosialt miljø Gode resultat Bø vgs. har ca. 380 elevar og følgjande utdanningstilbod - Idrettsfag - Idrettsfag med langrenn/skiskyting

Detaljer

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen 12/11 NOTAT Hallgerd Conradi og Kåre Heggen dei nye studentane på barnevernspedagog- og sosionomstudiet 11 Forord Institutt for sosialfag fekk eit ekstra stort kull med nye studentar på studia i barnevernspedagogikk

Detaljer

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK Studiestyresak: 03/11 Saksnr.: 10/3834 Møte: 26. januar 2011 HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK BAKGRUNN: På studiestyremøte 3. november stilte representant

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

Kvalitetssikring av universitetsstudiene Egenevaluering av masterprogrammet i energi for 2014 og

Kvalitetssikring av universitetsstudiene Egenevaluering av masterprogrammet i energi for 2014 og Kvalitetssikring av universitetsstudiene Egenevaluering av masterprogrammet i energi for 2014 og 2015 31.03.16 1 INNHOLD 1. Innledning.3 1.1 Bakgrunn for masterprogrammet i energi og endringer som er gjennomført

Detaljer

Vedlikehold av utdanningsplaner

Vedlikehold av utdanningsplaner Vedlikehold av utdanningsplaner Innhold 1. Hva er en utdanningsplan?... 2 2. Utdanningsplanens gyldighet... 2 3. Vedlikehold av utdanningsplanen kontrollrutiner... 3 4. Progresjonssamtale... 3 5. Studierettsperiode...

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET TIL BEDRIFTER OM BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET 1. INNLEIING Dei ulike studia ved (TN) inneheld følgjande større oppgåver: Bacheloroppgåva, som avsluttar dei 3-årige bachelorstudia

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

Spørjeskjema Nynorsk

Spørjeskjema Nynorsk Spørjeskjema 2015 Nynorsk Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil seie kva du meiner om studieprogrammet ditt. Dine svar kan forbetre studiekvaliteten.

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2009

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2009 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 512.1 Fak.sak: 4/2009 Sak nr.: 2009/9059 Møte: 22.09.2009 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

Vedlegg 1 fakultetsbudsjetta. Det humanistiske fakultet

Vedlegg 1 fakultetsbudsjetta. Det humanistiske fakultet Vedlegg 1 fakultetsbudsjetta Fakulteta har nytta verktøy til estimering av inntekter, årsverk og tilhøyrande lønnskostnader og andre kostnader. Bruken av desse verktøya gir estimat som fører til at periodisering

Detaljer

Gjennomstrømming/gjennomføring... 4 Frafall... 4 Fullføring... 4 Stoppunkt... 5 Overgang... 5 Tallmaterialet og hva det forteller oss...

Gjennomstrømming/gjennomføring... 4 Frafall... 4 Fullføring... 4 Stoppunkt... 5 Overgang... 5 Tallmaterialet og hva det forteller oss... Innhold Innledning... 3 Prosjektets mål... 3 Mandat... 3 Begrepsbruk... 4 Gjennomstrømming/gjennomføring... 4 Frafall... 4 Fullføring... 4 Stoppunkt... 5 Overgang... 5 Tallmaterialet og hva det forteller

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt fagleg og sosialt miljø Gode resultat Bø vgs har ca. 380 elevar og følgjande utdanningstilbod -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11

Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11 Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) 2011 1 2 Metode Undersøkinga er gjennomført av AUD på oppdrag frå, og i samarbeid med Opplæringsavdelinga. Gjennomføringsperiode:

Detaljer

Studieplanendringer for Bachelorprogrammet i nanoteknologi våren 2015 og studieåret 2015/16

Studieplanendringer for Bachelorprogrammet i nanoteknologi våren 2015 og studieåret 2015/16 Studieplanendringer for Bachelorprogrammet i nanoteknologi våren 2015 og studieåret 2015/16 Vi viser til brev av 1. september 2014 (14/8858-KRE) om studieplanendringer for 2015/16 ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Felles studieadministrativt tenestesenter

Felles studieadministrativt tenestesenter Felles studieadministrativt tenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 03.10.2016 Dykkar ref.: 16/3704 Vår ref.: 2016/8664 Høyringsfråsegn - forslag til endringar i forskrift

Detaljer

Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering. Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018

Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering. Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018 Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018 Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 275 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og inmasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Generelt Fakultetet har i 2015 en liten reduksjon i søkertallet på 3 %. Fortsatt er imidlertid det samlede søkertall på

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 43/11 13.09.2011 Dato: 02.09.2011 Arkivsaksnr: 2011/4586-EIDA Orientering om opptak

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Chemistry Master

Navn studieprogram/retning: Chemistry Master Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt fagleg og sosialt miljø Gode resultat Bø vgs har ca. 360 elevar og følgjande utdanningstilbod -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Handlingsplan for internasjonalisering

Handlingsplan for internasjonalisering Handlingsplan for internasjonalisering - Hovudmål 1: HVO skal ta aktivt del i EU-programma for utdanning, forsking og innovasjon, samt nordiske og nasjonale satsingar knytt til internasjonaliseringsfeltet.

Detaljer

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 02.11.2016 1 1. Minoritetsspråklege utan dokumentasjon Forskrift til opplæringslova 6-13: Søkjarar som hevdar at dei har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet

Detaljer

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-79 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 07.05. Oppretting av nye klassar hausten ved Hordaland

Detaljer

Konstruksjonar og materialar - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjonar og materialar - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, NYNORSK, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:08 Konstruksjonar og materialar - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Undersøkinga blir utført av NOKUT i samarbeid med Noregsuniversitetet på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet.

Undersøkinga blir utført av NOKUT i samarbeid med Noregsuniversitetet på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet. Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil seie kva du meiner om studieprogrammet ditt. Dine svar kan forbetre studiekvaliteten! Din høgskule / ditt

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 Kommentar Vi ser at søkertallene har hatt en jevn stigning fra 2011 (17 søkere), og til de

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM.

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG 12.03.13 VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive

Detaljer

Stipendprogram for Eurasia

Stipendprogram for Eurasia Stipendprogram for Eurasia 2010-2014 Stipendordninga er ein del av Utanriksdepartementets tilskotsordning for prosjektbistand til ODA-godkjente OSSE-land i Eurasia. Etter avtale vert midlar som skal brukast

Detaljer

Utdanningsutvikling ved MN-fakultetet Valg av masterprogramporteføljen

Utdanningsutvikling ved MN-fakultetet Valg av masterprogramporteføljen Utdanningsutvikling ved MN-fakultetet Valg av masterprogramporteføljen Prinsipper og føringer 27.03.2014 Prosjektgruppe InterAct 1 Innledning Gjennom bachelorprogrammene skal studentene få en bred og robust

Detaljer

Spørjeskjema Nynorsk

Spørjeskjema Nynorsk Spørjeskjema 2016 Nynorsk Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / vel språk nedst. Takk for at du vil seie kva du meiner om studieprogrammet ditt. Dine svar kan forbetre studiekvaliteten!

Detaljer

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader.

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader. Møtereferat, programstyremøte i italiensk Dato: 16. november 2016 Tilstede på møtet: Reidar Magne Veland (fagkoordinator), Camilla Erichsen Skalle, Marco Gargiulo og Hanne Svanholm Misje (sekretær) 06/16

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore system - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore system - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore system - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heiltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore system omfattar

Detaljer

Konstruksjonar og materialar - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjonar og materialar - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, NYNORSK, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:47:00 Konstruksjonar og materialar - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbydar:

Detaljer

Utfordringar og resultat Nøkkeltal Bruk av midlar Studiepoengproduksjon. Årsrapport 2004

Utfordringar og resultat Nøkkeltal Bruk av midlar Studiepoengproduksjon. Årsrapport 2004 Utfordringar og resultat Nøkkeltal Bruk av midlar Studiepoengproduksjon Årsrapport 2004 2 Utfordringar og resultat 2004 har vore eit år med store utfordringar og gode resultat for Høgskulen i Volda. Dette

Detaljer

Studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og frafall oppfølging av etatstyringsmøtet

Studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og frafall oppfølging av etatstyringsmøtet UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 52/15 Studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og frafall oppfølging av etatstyringsmøtet Drøftingssak Notat fra Studieadministrativ

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Hjemmel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 14.10.2014 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

1. Det blir oppretta to samarbeidsorgan, eit om forsking og innovasjon og eit om utdanning.

1. Det blir oppretta to samarbeidsorgan, eit om forsking og innovasjon og eit om utdanning. STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 09.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Samarbeidsorgan mellom Helse Vest RHF og utdanningsinstitusjonane ARKIVSAK: 2014/1272

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD Studiestyresak: 14/11 Saksnr.: 2011/9589 Møte: 14. september 2011 RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et

Detaljer

Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling

Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling mellom Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen og Institutt for data- og

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.8 ÅRSSTUDIER Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer