RESULTATER FRA GRUPPEARBEID PÅ SAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESULTATER FRA GRUPPEARBEID PÅ SAMLING 11. 03.08"

Transkript

1 INNHERRED SAMKOMMUNE RESULTATER FRA GRUPPEARBEID PÅ SAMLING for enhets-/resultatenhets-/virksomhetsledere, kommunalsjefer og rådmenn i Levanger og Verdal kommuner

2 Gruppeoppgaver: Gruppen jobber med alle tre scenariene ut fra samkommunens visjon: Livskvalitet og vekst. For hvert av scenariene: 1. For å oppnå visjonen, hvis samfunnet utvikler seg i retningen av dette scenario, hva er det mest viktig å unngå og hva er det mest viktig å oppnå? (3 av hver) (ca 30 min pr scenario). 2. Finn et konkret eksempel på hvordan man kan se at man har oppnådd disse tingene. 3-5 beskrivelser for det som er viktig å oppnå (ca 30 min). F.eks. kan dette være samarbeidsavtaler som er på plass, bygninger som er bygget, ventelister som er forsvunnet, etc. Gruppebesvarelser: Gruppe 1 KOMMUNEDELPLAN ADMINISTRATIVE OG INTERNE TJENESTER Viktig å oppnå: Maksimal utnytting og bruk av teknologi. Det vil si gode it-systemer. Tilrettelegge for selvbetjening av kommunale tjenester. Sterk profilering av vår region. Dette med hensyn til turisme, vår natur og våre muligheter. Enklere / letter å etabler seg. Byråkratiet er sterkt redusert. God integrasjon. God integrasjon mellom skole og arbeidsliv. God integrasjon av flerkulturrelle, for blant annet å unngå større kriminalitet. God rasjonalisering for å utnytte arbeidskraften. (Lite folk) Fornye og beholde riktig kompetanse. Fleksibel personalpolitikk Helhetstenkning / planlegging og samhandling i den kommunale administrasjonen for å utnytte ressursene optimalt. Tilrettelegge og planlegge nye bygninger og annen infrastruktur. Holde tritt med utviklingen. Viktig å unngå Kompetanseflukt Fraflytting Forvitring av eksisterende samarbeid. Nedbygging av dyrket mark, natur osv. Unngå å bli en flaskehals når det gjelder kommunal saksbehandling. Fare for å miste styringen og helhetstenkning. Sløsing med pengene slik at driften blir lite effektiv. Regelstyring og lite fleksibilitet. Unngå at det fødes for lite barn. 2

3 Eksempler (målsetninger) Alle som arbeider i omsorgsyrket har en PDA som sin viktigste kommunikasjonskilde til basen. Kontinuerlig opplæring i de arbeidsverktøy man bruker. Min side er alltid oppdatert. Tilrettelegge for selvbetjening. Har fiber til alle hus. Reklame på RiksTV. Ansatt egen profileringsdirektør. Flere turistattraksjoner er bygd opp i kommunen. Enkelt å få starte en bedrift. Byggetillatelse på timen Økonomistyring. Minde øremerking. Full barnehagedekning. Obligatorisk barnehageplass. Kommunale støtteordninger. Heldagsskole. Gode skoletilbud. Heldøgns omsorg. Samarbeidsavtale med høyskolesystemet på leveranse av etterspurt kompetanse. Avtale med HINT om etterutdanning av ansatte. Avtale med skoleverket om hospitering i kommunen. Livsfaseorientert arbeidstid bank-innskudd/uttak. Avlønningssystem for å forsterke mobilitet internt i kommunen. Gode kultur og fritidsaktiviteter. Bolyst. Administrasjonen har delegert en egen ressurs til å dyrke og utvikle eksisterende samarbeid. Har bygd nytt Rådhus på Rinnleiret. Samarbeidsavtaler. Nyutviklet kommuneplan som rulleres årlig. Alle andre planer er integrert i den nye kommuneplanen. Helhetlig planverk for alle grupper. Bruke kommuneplanen aktivt på alle nivå. Forankret i alle ledd. Arealdel i kommuneplan. Plan for bosetting av innvandrere. Gruppe 2 og 3 OPPVEKST Viktig å oppnå Oppleves som gode oppvekstkommuner (bolyst) Holdning/verdier hvor skole/utdanning blir viktig Sterkt fokus på språk, kommunikasjon og sosiale ferdigheter i førskolealder Inkluderende barnehager og skoler Lærende organisasjoner med fokus på effektivitet Gode rekrutteringsmuligheter i forhold til kompetanse Inkluderende barnehager og skoler (fokus på det flerkulturelle) Bedre tilbud for funksjonshemmede Viktig å unngå Unngå redusert barne- og elevtall Dårlig kommunal økonomi Økt drop-out For tung spissing av kompetanse i grunnskolealder Klassedelt samfunn Gettoer At barn og ungdom mister ambisjoner 3

4 Eksempler (målsetninger) Innbyggertallet øker (35 000) Økte inntekter i form skatteinngang. Elevtallet holder seg stabilt eller går opp (sammenlignet med 2008) Andelen drop-out reduseres med 50 % (sammenlignet med 2008) Strukturendringer? Kompetanseutnyttelse er satt i system (lærende organisasjoner). Andelen ansatte med master i oppvekstsektoren øker med 30 % (2008-nivå). Antall nettverk i kommunen øker med 50 % sammenlignet med (Fagnettverk, ledernettverk osv). Teamarbeid er fortsatt den rådende samarbeidsformen. Bredere kompetanse i oppvekstsektoren. Andelen ansatte med riktig faglig kompetanse i oppvekstsektoren avspeiler behovene i barne/elevgruppen. Foreldre- og elevundersøkelser viser stor brukertilfredshet. Elever og foreldre opplever å bli hørt og inkludert Spesialundervisning i grunnskolen reduseres med 50 % (sammenlignet med 2008) Behovsprøvd leksehjelp. Kontaktlærerordningen er fortsatt dominerende på barnetrinnet. Økte resultat på nasjonale prøver. Hærverksraten går ned (Eksempler på måloppnåelse) Skole- og barnehageeier har tydelige strategier og mål. Demonstrasjonsoppvekstområde fokus i media God offentlig skole. Heldagsskole Andelen ansatte med minoritetsbakgrunn i oppvekstsektoren avspeiler befolkningssammensetningen for øvrig Det finnes et mangfoldig fritidstilbud og arenaer. Ungdommer er aktive i frivillig arbeid og politisk arbeid Rådgivere og karriereveiledere opplever at ungdom stiller krav. Videregående opplever kvalitative krav fra ungdommene Gruppe 4 HELSE, PLEIE, OMSORG Viktig å oppnå Klargjøring av ansvar i forhold til private tjenester (målgruppen for private tjenester blir de som har god økonomi) Reduserte krav til omsorgstjenester fra kommunen, men økt omsorgslønn for å fremme familiens mulighet for omsorgsytelse Dugnadsånd, avtaler om bruk av frivillighetsapparatet i lokalmiljøet Må ha rett kompetanse til de oppgaver kommunen skal utføre være attraktiv for arbeidstakere (gjelder hele kommunen/begge kommunene) Konkurransedyktighet for kommunenes omsorgstjeneste gjennom lønn og andre goder, mer effektiv utnyttelse av spesialkompetanse Samarbeid mellom private og kommunene, og på tvers av sektorer, gir muligheter til å være attraktive ift. Arbeidskraft Integrering av fremmedspråklige innvandrere i arbeidslivet innenfor omsorgstjenesten Integrering av innvandrere bl.a. gjennom å benytte deres kompetanse innenfor omsorg i vår tjenesteytelse Felles utøvelse av deltjenester av mindre omfang (eks palliativ behandling, rehabilitering og habilitering, psykiatri, rus) i Levanger og Verdal Legge alternative opplæringsløp for de ungdommer som skal arbeide innenfor omsorgstjenester individuelt rettede utdanningsløp ift. den enkeltes ressurser 4

5 Viktig å unngå At samfunnet blir veldig sårbart fordi det kreves stadig tilgang på store økonomiske ressurser. Å bygge opp et så høyt nivå på omsorgstjenester at det senere ikke kan tilpasses endringer i rammebetingelser At kompetansen i kommunens helsetjeneste forsvinner til private firma som yter omsorgstjenester Miste kompetanse og arbeidskraft til andre sektorer/næringsliv Økt rusmisbruk, psykiske lidelser mv gjennom forebygging At de som er avhengig av assistanse og ikke kan kjøpe dette av private, får redusert livskvalitet og muligheter At reduksjon av krav til omsorgstjenester (f.eks BPA) medfører uverdige forhold for funksjonshemmede Brudd på etiske regler i forbindelse med genteknologi, medisinske nyvinninger og teknologi. Evig liv?? Utflytting av personer år (kompetanse, skatteinntekter) Eksempel (Målsetninger) Senter for frivillige har 100 registrerte aktive frivillige. Inngått 30 partnerskapsavtaler med frivillige org i Levanger og Verdal. Minst en nabokjerring i hver grend (en som bryr seg) Antall personer som får omsorgslønn, og timer gitt, er økt med 40 % ift. i 2008 Pasientombud for kommunehelsetjenesten er etablert og bidrar til å ivareta brukernes rettigheter. Et aktivt brukerpanel er etablert og gir kontinuerlige tilbakemeldinger. Antall klager fra brukere og pårørende ift. Tjenestetilbudet (Reduser tmed? -ei) Antall avvik meldt ift. brudd på lovkrav (Reduser tmed? -ei) Utdannings- og kompetanseplaner er på plass. Etablert ulike typer utdanningsløp i omsorgsyrkene. Individuelle tilpasninger i utdanningsløp Gjennomsnittsmengden tjeneste som ytes til den enkelte bruker er redusert. Nøkternt tjenestenivå etablert. Avtaler med private omsorgsytere definerer hvem som har ansvar for hva. Ansvarsforholdene er tydelig kommunisert ut til publikum Interkommunalt samarbeid om utvikling og bruk av spesialkompetanse. Felles deltjenester etablert i små enheter i kommunene innenfor disse, spesialiserte tjenestene Det er etablert felles deltjeneste i Levanger og Verdal for 1,5-linjetjenesten Lønnsnivå (og andre goder) er konkurransedyktig ift privat sektor Det er fokus på det enkelte menneskes ressurser (restarbeidsevne). Ufrivillig deltid er ikke lenger en problemstilling, alle arbeider den stillingsstørrelsen de ønsker Andelen fremmedspråklige innvandrere i omsorgsyrker er minimum 10 %. Ressurstilgang styres gjennom et finansieringssystem basert på IPLOS-registrering både internt i kommunene og ift. rammetilskudd fra staten. Statlige føringer (muligheter) gis gjennom lovverket En retningsgivende etisk grunnmur som sier noe om forståelsen av etiske grunnregler er bygd Etisk råd er etablert og vurderer problemstillinger og avvik ift etikk Antall rusmisbrukere og mennesker med psykiske lidelser som mottar tjenester er redusert med 10 % ift Antall utflyttede personer i aldersgruppen er redusert 5

6 Gruppe 5 VELFERDSORDNINGER Viktig å oppnå Være bevisst på å skape størst mulig variasjon innenfor de muligheter vi har. Stimulere kreativitet og mangfold. Være et moderne samfunn. Sikre at vi har tid til å føde barn Ta vare på dem som ikke greier den økonomiske konkurransen. God nok velferd for å sikre de som ellers ikke greier seg. Forventningsavklaringer Samarbeid offentlig og privat og frivillighet. Frivilligheten får høgre status. Tilgang på arbeidskraft i stor stil, god rekruttering på innvandrerfamilier. Tilstrekkelig arbeidskraft og høg nok kompetanse Tilrettelegge for kulturspesifikke (religiøse og andre) behov. Integrering av innvandret arbeidskraft. Utnytte de muligheter som ligger i HUNT for næringsutvikling basert på helse Generell eksport tankegang må hele tida gjøre oss interessant for andre, innenfor alle områder. Reis mindre, kommuniser godt uten selv å være ute; Bevisst kompetansebygging; bedre språkkompetanse og it-kompetanse. Ledende innenfor alternativ energi. Kvalitet i det vi produserer, f.eks. mat. Viktig å unngå Et lukket, sært samfunn. Yterligere utstøting Å være oss selv nok. Ikke bli for ensidig. Ytterligere fraflytting. Negativ spiral knyttet opp til dalende folketall må snus Passive og uvirksomme eldre, her må alle i arbeid - på sin måte Passive eldre om blir sykere enn nødvendig fordi de ikke trenger å bidra særlig selv. At rettighetstankegangen tar fullstendig overhånd. Sosiale ytelser som bare øker At det sterkt kjønnsdelte arbeidsmarkedet forsterkes, dvs. innvandrerkvinner arbeider hos oss en kortere periode for så å reise hjem igjen Eksempel (Målsetninger) Folketallet har stabilisert seg de siste 5 årene. Antall barnefødsler har økt med 5 % årlig. Minst 20 % skal arbeide innenfor hver av sektorene jordbruk, industri, bygg- og anlegg og handel. 20 % av innbyggerne er fra andre land, 90 % er familiefolk. NAV har rekrutteringsavdeling i Thailand. Rekrutteringsbruk er startet opp fra Midt-Sverige, 100 arbeidstakere har kommet det siste halve året, med minst 4 årig utdanning. 50 arbeidstakere ventes fra Asia hver måned. Alle har utdanning som tilsvarer minst fagbrev. Moske er bygd på Rinnleiret. Budhisttempel på Mule. 8 avdelings barnehage er bygd på Rinnleiret. Innherred samkommune har 5 ansatte som arbeider bare med markedsføring mot utlandet 20 % av gårdbrukene i Innherred produserer energi minst til eget bruk tonn biomasse eksporteres årlig over containerhavna, I 2020 skal minst 3 Innherredsbedrifter vinne utviklingspriser. 3 helsefirma er opprettet siste år, omsetningen har økt med 100 % og kommersialisering av Biobanken er sluttført. Ingen varsling til kommunelegen som skyldes næringsmidler de siste 5 år Innherred. Mat har fått 7 stjerner to år på rad i den europeiske kvalitetskonkurransen Bedrifter som greier å ta vare på alle sine ansatte, konkurrer om nasjonal pris. Vernede arbeidsplasser gir tilbud til alle som ikke greier ordinært arbeidsliv. Ved fylte 44 år gjennomføres en samtale for å avklare gjensidige forventninger. 6

7 100 seniorer tar årlig seniorutdanning ved HINT. 90 % av den over 65 år arbeider minst 20 timer ukentlig i årsgjennomsnitt. 5eniorbedrifter er i gang, med 100 ansatte i alt NAV har tvunget den siste sosialklient over i lønnet arbeid, trygdesystemet er justert betydelig. Ingen er uten bolig på Innherred. Andelen på uføretrygd er halvert siden 2010 Lokale frivillighetssentraler i alle grendesamfunn. 40 % av de som søker på ledige jobber, understreker at Innherred er et attrakt sted å bosette seg. 5 land har det siste året kommet til Innherred for å lære om grønnvekst. 95 % av elevene i vg. skole, sluttfører utdanninga. Alle elever som går ut av videregående skole behersker minst 2 fremmedspråk muntlig. 40 % av elevene i vg. skole har IT som spesialisering Gruppe 6 NÆRING OG KULTUR Viktig å oppnå Gode sosial nettverk som avlaster tradisjonelle omsorgstilbud. Partnerskapsløsninger. Utnytte tilgjengelig arbeidskraft. Utvikle næringsbaserte klyngemiljø innen kultur for å få sterke og gode kulturtilbud og fagmiljø (med tilskudd fra det offentlige). Endre landbruket til å bli mer økologisk drevet. Satse mer på bruk av kortreist mat. Støtte opp om etablering og utvikling av mindre bedrifter. Tilrettelegging for knoppskyting av småskala næringsliv fra eksiterende miljø. Bli tydelig på utvikling av reiselivstilbud. Tydelig på hvilke kulturattraksjoner som skal utvikles. Utvikle aktivitet i regionen rundt Olavsarven. Bruke komparative fortrinn i de ulike miljø ved utvikling av kulturbasert næring. Utvikle aktivitet knyttet til formidling av historie og mattradisjoner. Utvikle gode kultur gir helse-tiltak. Godt utviklede kulturtilbud som forebyggende tiltak innen pleie og omsorg. Et av landets beste kulturtilbud innen Den kulturelle spaserstokken. Tilrettelegging for bolyst. Høy kvalitet på tilbud som kultur, skole, barnehage, omsorg. Tidlig integrering av barn og familier i kulturtilbud. Bruke kultur bevisst som verktøy i integrering av innvandrere og nordmenn i et flerkulturelt samfunn. Tidlig innsats for forebyggende tiltak for barn og unge som står i fare for å falle utenfor i samfunnet. Bruke kultur bevisst som verktøy i integrering av innvandrere og nordmenn i et flerkulturelt samfunn. Gode rollemodeller viktige. Viktig å unngå For stort klasseskille. Unngå segregering av innvandrere. Unngå å utarme det offentlige ved at arbeidskraft går over til det private arbeidsmarkedet. Unngå nedgang i folketallet Unngå at kulturlandskapet gror igjen Unngå stagnasjon Unngå å miste det frivillige organisasjonsapparatet. Unngå utvikling av organisert kriminalitet. Unngå at elever dropper ut av videregående skole. 7

8 Eksempel (Målsetninger) Bofellesskap med sosiale rom og kulturtilbud. Storskjermer i fellesareal, med siste inne høyteknologi. Leier inn kokk av og til for å arrangere gourmetkvelder. DKS: Flere ressurssterke frivillige grupper som utvikler kulturtilbud til egenaktivitet og som tilbud til den øvrige eldre befolkningen. Godt utviklet felles kulturtilbud innen Den kulturelle spaserstokken. Bl.a. holder Bruce Springsteen konsert i Kulturhuset i Levanger i 2020 som et tilbud i DKS. Godt utviklet felles kulturtilbud innen Den kulturelle spaserstokken. Bl.a. tilbud om Magedanskurs og andre multikulturelle aktiviterer. Bruce Sprinsteen har bosatt seg på havna i Levanger. Ressursterk innvandrer tar med en pleietrengende eldre på tilbud innen Den kulturelle spaserstokken som hun ellers ikke ville kommet seg på. Årlig festival Eldre-eventyret i regi av Hagergrynskompaniet og Seniorhøgskolen, men fokus på hvordan utnytte eldres ressurser. Foregår på Stiklestad, Trønderhallen og Falstad. Utvikle den sjønære veien fra Egge til Nidaros. Faste avtaler mellom enkelte bedrifter og seniorhøyskolen om økonomisk støtte mot et visst antall arbeidstimer i året i gjengjeld. Har derfor gode kontor- og undervisningslokaler på VIPsenteret ved Aker. Aktive seniorbedrifter som leier ut arbeidskraft. Ressursterk innvandrer tar med en pleietrengende eldre på tilbud innen Den kulturelle spaserstokken som hun ellers ikke ville kommet seg på. Flere ansatte i kulturskolene som har en annen kulturbakgrunn, slik at tilbudet blir mer variert og virker integrerende både på innvandrere og innfødte. Aldergruppen 67-79: Frivillig ressursgruppe for barn og ungdom. F.eks. som reservebesteforeldre, støttekontakter, assistenter i skole og barnehage. Fiskeinteressert pensjonist tar med urolige Pernille (10 år) på fisketur. Pensjonert ressursperson har ansvaret for at to innvandrerbarn deltar i kulturskoletilbudet. Ressurssterke eldre brukes mer i skole og barnehage der det er behov. Utnytte deres kompetanse bl.a. mot de som faller utenfor den ordinære undervisningssituasjonen. Mulige fellesprosjekter Tidlig intervenering i forhold til barn og unge. Utvikle pleie- og omsorgstilbud som kan møte eldrebølgen. Utvikle gode kultur gir helse-tiltak for å få mindre behov for pleie- og omsorgstilbud. (f.eks. Den kulturelle spaserstokken) Sørge for bedre voksenkontakt for flere. Bruke ressurssterke eldre. Spleise de med felles interesser. Den pensjonerte personalsjefen på Aker Verdal går inn i assistentjobb ved en av barnehagene. 8

9 Gruppe 7 ANLEGG, INFRASTRUKTUR, SAMFUNNSSIKKERHET OG MILJØ Viktig å oppnå Kulturbasert reiseliv Viderefordeling av landbruksprodukter nisjeproduksjon kortreist mat. Sjøen tas i bruk i matproduksjon Beholde kompetanse og arbeidskraft flere i arbeid og lengre i arbeid. Attraktive arbeidsplasser tiltrekke seg arbeidskraft Samarbeid med frivillig sektor om offentlige tjenester Attraktiv byutvikling. Bolyst Trygt lokalsamfunn Mer kunnskapsbasert og teknologisk næringsliv raskere omstilling. Ny næringsetablering kompetansebasert, bærekraftig, kultur og reiseliv, landbruksproduksjon Nye boligformer bofellesskap med tilbud om fellestjenester i samarbeid mellom det offentlige og frivillige organisasjoner Gode pendlemuligheter Viktig å unngå Unngå nedgang i folketallet Unngå energimangel Unngå skade på klima og natur Unngå byspredning kompakte byer Unngå at kompetanseområdene svekkes HiNT, Sykehuset Levanger Unngå knapphet på kommunale tjenester spesielt eldreomsorg Knapphet på offentlige tjenester knapphet på barnehagtjenester, helsetjenester Mangel på næringsareal og boligarealer attraktiv region for nærings- og boligetablering Unngå press på dyrka mark landbruksproduksjon viktig næring Sammenbrudd på infrastruktur Uballanse mellom privat og offentlig sektor gode rammebetingelser for privat sektor Eksempel Økt bolyst, legge til rette for økt pendling (offentlig transport) Trondheim Steinkjer på 1 time. Gode offentlige tjenester barnehage, skole kultur og fritstilbud. Cittaslow, havneutbyggingen, kjøpesenter i sentrum (Verdal), kulturtilbud i sentrum Godt kollektivtrafikktilbud til og fra regionen. Trønderhallen, Hotell og kulturhus. Attraktiv boligtilbud, kultur- og fritidstilbud, skole og barbehagetilbud, Vidregående utdanning (vgs og høgskole) Opprettholde kontakten med ungdom som har reist ut for utdanning Fortetting eksisterende bolig og næringsarealer. Mindre behov for framføring av infrastruktur. Handel styres inn mot sentrum ingen satellitter HiNT sentraliseres (NTNU) og Sykehuset Levanger (St. Olav) Redusert bruk av privatbil, Bruk kollektivtrafikk. Redusert CO2 utslipp CO2- nøytral. Større utnytting. Cittaslow som merkevare. Gårdsutsalg. Gården som pedagogisk ressurs. Jakt og fiske Bondens Marked. Torskeoppdrett bærekraftig/uten forurensning Norske Skog over til fornybar energi energiprodusent Tilknytningsplikt til fornybar energi for alle nybygg. Strenger konsesjoner på industriutslipp luft og vann 9

10 Økologisk jordbruk bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Bruk av pårørende i omsorgsarbeid. Samhandling med frivillige organisasjoner røde Kors, sanitetsforeninger, pårørendeforeninger Bruk av frivillige organisasjoner. Bokollektiv, hotell- leiligheter med fellestjenester etter bestilling Mer fleksibel arbeidstid og ferieavvikling. Barnehagedekning. Kontantstøtte må avvikles. Teknologisk utvikling av omsorgstjenester mer produktiv. Konkurranse om arbeidskraft. Import av arbeidskraft skape tilbud vedr. møteplasser (ingeniørlønn opp på advokatnivå!) Mister viktig arbeidskraft Folk må bry seg om hverandre på tvers av generasjonene Mer synlig politi (ikke mer politi). Forebyggende rusarbeid. Mister viktig næringsetablering. Manglende bevilgninger til både vedlikehold og nye infrastrukturtiltak Samfunnssikkerhet innenfor forsyning. Omstillingsdyktig arbeidsstokk. Godt tilbud på etter og videreutdanning Må ha en privat sektor for å opprettholde den offentlige sektor. SNK og Falstad Våtmarksområdene Ramsarsenter Biobanken, HiNT, Ørin næringshage, SNK, Falstad, gårdsproduksjon, Containerhavna på Skogn 10

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Velkommen til første møte for forhandlingsutvalgene for kommunesammenslåing. Tirsdag 15. mars 2016 Brekstad

Velkommen til første møte for forhandlingsutvalgene for kommunesammenslåing. Tirsdag 15. mars 2016 Brekstad Velkommen til første møte for forhandlingsutvalgene for kommunesammenslåing Tirsdag 15. mars 2016 Brekstad Forslag til dagsorden 1. Velkommen 2. Forhandlingsleders rolle 3. Ramme for forhandlingene 4.

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

DIALOG/STRATEGISEMINAR 30.- 31. mars 2004

DIALOG/STRATEGISEMINAR 30.- 31. mars 2004 DIALOG/STRATEGISEMINAR 30.- 31. mars 2004 Felles gruppesamlinger. Gruppearbeid: GRUPPE 1 Sjå stor på det bygg på det vi allerede har!. Tro på det. Hvordan skal vi samarbeide på de områdene som står utenfor

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt En medlemsdialog for å forebygge utenforskap og inkludere i fellesskapet KS hovedstyre: Overordnet tema for Kommunalpolitisk toppmøte og Landsting 2016

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Dialogseminar Levanger kommune Del 2 - Økonomi:

Dialogseminar Levanger kommune Del 2 - Økonomi: Dialogseminar Levanger kommune 30.03.09 Del 2 - Økonomi: GRUPPEARBEID: Oppgave 1: HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE OG MULIGHETENE FOR LEVANGER KOMMUNE I ØKONOMIPLANPERIODEN? Gr. 1 Forventningene til kvalitet

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Integrering og lokal samfunnsutvikling med felles mål Etnedal kommune 2014

Integrering og lokal samfunnsutvikling med felles mål Etnedal kommune 2014 Integrering og lokal samfunnsutvikling med felles mål Etnedal kommune 2014 www.valdres.no www.etnedal.kommune.no Siri.odegaard@etnedal..kommune.no LITT OM Hvordan Etnedal kommune tenker bosetting i tråd

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Kommuneplanen for Verdal og Levanger kommuner - felles innspill fra Verdal og Levanger ungdomsråd

Kommuneplanen for Verdal og Levanger kommuner - felles innspill fra Verdal og Levanger ungdomsråd Kommuneplanen for Verdal og Levanger kommuner - felles innspill fra Verdal og Levanger ungdomsråd I tilknytning til kommuneplanprosessen i Levanger og Verdal, har ene i kommunene fått følgende oppgave

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Innherred 2020 Innspill til kommuneplanarbeidet fra Trendjakten i Trøndelag

Innherred 2020 Innspill til kommuneplanarbeidet fra Trendjakten i Trøndelag Innherred 2020 Innspill til kommuneplanarbeidet fra Trendjakten i Trøndelag 1 Innlegg på dialogseminaret 13.3.2007 - Ola Stene Trøndelag 2020 9 TRENDER Utviklingstrekk som påvirker Trøndelag 3 SCENARIER

Detaljer

Identifisering av utfordringer i Vestnes

Identifisering av utfordringer i Vestnes Snipetorpgata 31, 3715 Skien Læringslaboratorium Dagens program Introduksjon av prosjekt Sosial Innovasjon i velferdsutformingen Presentasjon av deltagere Identifisering av utfordringer i Vestnes Kunnskapsplattform

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd Dagsmøte 18.3.2015 Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder 1 Politiske føringer i statsbudsjettet 2015 for nytt kompetanse- og innovasjonstilskudd Mål: styrke

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Innherred En vekstkraftig evig grønn ungdom

Innherred En vekstkraftig evig grønn ungdom Innherred En vekstkraftig evig grønn ungdom Hovedstrategier Innherred Et forslag på sammendrag av de tre scenarier i Trøndelag 2020 Det offentlige aktørbilde - stø kurs mot framtida! (?) Rikspolitikk -

Detaljer

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune Oppvekst i Levanger kommune Demografi 2009 Barn og unge 0 t.o.m.19 år :5094 Fødselstall 2009 : 209 B 0-17, ikke-vestlig bakgr. (08) : 160 Antall barn i barnehage (08) :1068 Antall elever i grunnskolen

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Konkurransen om kompetansen Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Fokuset er endret til tilgang på kompetanse Tre megatrender: Urbanisering, akademisering, individualisering

Detaljer

Rissa kommune. Program for Rissa Venstre

Rissa kommune. Program for Rissa Venstre Rissa kommune Program for Rissa Venstre Venstres visjon for den nye kommunen i 2025 Rissa og Leksvik er en raus, åpen og inkluderende kommune som er attraktiv for bosetting og næringsetableringer. Kommunesammenslåing

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER INTENSJONSAVTALE FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE FOR ETABLERINGEN AV EN NY KOMMUNE ---

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Kommunereformen mai 2016

Kommunereformen mai 2016 Kommunereformen mai 2016 Bakgrunn for reformen Intensjonsavtalen mellom Levanger og Verdal Videre prosess Ajour pr 24.05.16 - OST 1 Nasjonal kommunereformprosess fra 2014-2017 Ajour pr 24.05.16 - OST 2

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Svar - Høring - mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Svar - Høring - mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: JZACHARI B10 &13 18.11.2010 S10/7133 L152010/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S10/7133 Svar

Detaljer

Stiklestad 7. september 2007

Stiklestad 7. september 2007 Hva gjør vi i FOLK2 for å bidra til en bedre hverdag for den eldre delen av befolkninga? Stiklestad 7. september 2007 Folkehelserådgiver NTFK/prosjektleder FOLK2 dr.art. Margunn Skjei Knudtsen Nord-Trøndelag

Detaljer

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN Tid: 12. mars 2013, 16.30 19.30 Sted: Kvarøy skole Møteleder: Ordfører, Bjørnar Skjæran Til stede fra administrasjonen: Karl-Anton Swendsen,

Detaljer

Fremtidens arbeidsmarked. - prognose fram mot 2030

Fremtidens arbeidsmarked. - prognose fram mot 2030 Fremtidens arbeidsmarked - prognose fram mot 2030 Hvordan blir framtiden? Globaliseringen vil øke. Datateknologi vil styre hverdagen mer og mer. Outsourcing vil bli enda mer utbredt. Endringer vil skje

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Arbeidsutkast Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Hensikt Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2026 Sluttsituasjon

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse for Rauma

Strategisk utviklingsanalyse for Rauma Strategisk utviklingsanalyse for Rauma Program for strategiseminar 2 1400-1410 Åpning av seminaret. 1410-1440 Statusrapport fra parallelle studier 1440-1520 Oppsummering av arbeidet: 1.seminar, SWOT, intervjuer

Detaljer

Å stemme på Bygdelista er å delta i et levende lokaldemokrati!

Å stemme på Bygdelista er å delta i et levende lokaldemokrati! Kortversjon av program 2007 2011 Bygdelista er sprunget ut av ønsket om et levende og fritt demokrati både i og utenfor kommunestyresalen. Bygdelista er tverrpolitisk og har ingen sentralstyrt ideologi

Detaljer