RESULTATER FRA GRUPPEARBEID PÅ SAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESULTATER FRA GRUPPEARBEID PÅ SAMLING 11. 03.08"

Transkript

1 INNHERRED SAMKOMMUNE RESULTATER FRA GRUPPEARBEID PÅ SAMLING for enhets-/resultatenhets-/virksomhetsledere, kommunalsjefer og rådmenn i Levanger og Verdal kommuner

2 Gruppeoppgaver: Gruppen jobber med alle tre scenariene ut fra samkommunens visjon: Livskvalitet og vekst. For hvert av scenariene: 1. For å oppnå visjonen, hvis samfunnet utvikler seg i retningen av dette scenario, hva er det mest viktig å unngå og hva er det mest viktig å oppnå? (3 av hver) (ca 30 min pr scenario). 2. Finn et konkret eksempel på hvordan man kan se at man har oppnådd disse tingene. 3-5 beskrivelser for det som er viktig å oppnå (ca 30 min). F.eks. kan dette være samarbeidsavtaler som er på plass, bygninger som er bygget, ventelister som er forsvunnet, etc. Gruppebesvarelser: Gruppe 1 KOMMUNEDELPLAN ADMINISTRATIVE OG INTERNE TJENESTER Viktig å oppnå: Maksimal utnytting og bruk av teknologi. Det vil si gode it-systemer. Tilrettelegge for selvbetjening av kommunale tjenester. Sterk profilering av vår region. Dette med hensyn til turisme, vår natur og våre muligheter. Enklere / letter å etabler seg. Byråkratiet er sterkt redusert. God integrasjon. God integrasjon mellom skole og arbeidsliv. God integrasjon av flerkulturrelle, for blant annet å unngå større kriminalitet. God rasjonalisering for å utnytte arbeidskraften. (Lite folk) Fornye og beholde riktig kompetanse. Fleksibel personalpolitikk Helhetstenkning / planlegging og samhandling i den kommunale administrasjonen for å utnytte ressursene optimalt. Tilrettelegge og planlegge nye bygninger og annen infrastruktur. Holde tritt med utviklingen. Viktig å unngå Kompetanseflukt Fraflytting Forvitring av eksisterende samarbeid. Nedbygging av dyrket mark, natur osv. Unngå å bli en flaskehals når det gjelder kommunal saksbehandling. Fare for å miste styringen og helhetstenkning. Sløsing med pengene slik at driften blir lite effektiv. Regelstyring og lite fleksibilitet. Unngå at det fødes for lite barn. 2

3 Eksempler (målsetninger) Alle som arbeider i omsorgsyrket har en PDA som sin viktigste kommunikasjonskilde til basen. Kontinuerlig opplæring i de arbeidsverktøy man bruker. Min side er alltid oppdatert. Tilrettelegge for selvbetjening. Har fiber til alle hus. Reklame på RiksTV. Ansatt egen profileringsdirektør. Flere turistattraksjoner er bygd opp i kommunen. Enkelt å få starte en bedrift. Byggetillatelse på timen Økonomistyring. Minde øremerking. Full barnehagedekning. Obligatorisk barnehageplass. Kommunale støtteordninger. Heldagsskole. Gode skoletilbud. Heldøgns omsorg. Samarbeidsavtale med høyskolesystemet på leveranse av etterspurt kompetanse. Avtale med HINT om etterutdanning av ansatte. Avtale med skoleverket om hospitering i kommunen. Livsfaseorientert arbeidstid bank-innskudd/uttak. Avlønningssystem for å forsterke mobilitet internt i kommunen. Gode kultur og fritidsaktiviteter. Bolyst. Administrasjonen har delegert en egen ressurs til å dyrke og utvikle eksisterende samarbeid. Har bygd nytt Rådhus på Rinnleiret. Samarbeidsavtaler. Nyutviklet kommuneplan som rulleres årlig. Alle andre planer er integrert i den nye kommuneplanen. Helhetlig planverk for alle grupper. Bruke kommuneplanen aktivt på alle nivå. Forankret i alle ledd. Arealdel i kommuneplan. Plan for bosetting av innvandrere. Gruppe 2 og 3 OPPVEKST Viktig å oppnå Oppleves som gode oppvekstkommuner (bolyst) Holdning/verdier hvor skole/utdanning blir viktig Sterkt fokus på språk, kommunikasjon og sosiale ferdigheter i førskolealder Inkluderende barnehager og skoler Lærende organisasjoner med fokus på effektivitet Gode rekrutteringsmuligheter i forhold til kompetanse Inkluderende barnehager og skoler (fokus på det flerkulturelle) Bedre tilbud for funksjonshemmede Viktig å unngå Unngå redusert barne- og elevtall Dårlig kommunal økonomi Økt drop-out For tung spissing av kompetanse i grunnskolealder Klassedelt samfunn Gettoer At barn og ungdom mister ambisjoner 3

4 Eksempler (målsetninger) Innbyggertallet øker (35 000) Økte inntekter i form skatteinngang. Elevtallet holder seg stabilt eller går opp (sammenlignet med 2008) Andelen drop-out reduseres med 50 % (sammenlignet med 2008) Strukturendringer? Kompetanseutnyttelse er satt i system (lærende organisasjoner). Andelen ansatte med master i oppvekstsektoren øker med 30 % (2008-nivå). Antall nettverk i kommunen øker med 50 % sammenlignet med (Fagnettverk, ledernettverk osv). Teamarbeid er fortsatt den rådende samarbeidsformen. Bredere kompetanse i oppvekstsektoren. Andelen ansatte med riktig faglig kompetanse i oppvekstsektoren avspeiler behovene i barne/elevgruppen. Foreldre- og elevundersøkelser viser stor brukertilfredshet. Elever og foreldre opplever å bli hørt og inkludert Spesialundervisning i grunnskolen reduseres med 50 % (sammenlignet med 2008) Behovsprøvd leksehjelp. Kontaktlærerordningen er fortsatt dominerende på barnetrinnet. Økte resultat på nasjonale prøver. Hærverksraten går ned (Eksempler på måloppnåelse) Skole- og barnehageeier har tydelige strategier og mål. Demonstrasjonsoppvekstområde fokus i media God offentlig skole. Heldagsskole Andelen ansatte med minoritetsbakgrunn i oppvekstsektoren avspeiler befolkningssammensetningen for øvrig Det finnes et mangfoldig fritidstilbud og arenaer. Ungdommer er aktive i frivillig arbeid og politisk arbeid Rådgivere og karriereveiledere opplever at ungdom stiller krav. Videregående opplever kvalitative krav fra ungdommene Gruppe 4 HELSE, PLEIE, OMSORG Viktig å oppnå Klargjøring av ansvar i forhold til private tjenester (målgruppen for private tjenester blir de som har god økonomi) Reduserte krav til omsorgstjenester fra kommunen, men økt omsorgslønn for å fremme familiens mulighet for omsorgsytelse Dugnadsånd, avtaler om bruk av frivillighetsapparatet i lokalmiljøet Må ha rett kompetanse til de oppgaver kommunen skal utføre være attraktiv for arbeidstakere (gjelder hele kommunen/begge kommunene) Konkurransedyktighet for kommunenes omsorgstjeneste gjennom lønn og andre goder, mer effektiv utnyttelse av spesialkompetanse Samarbeid mellom private og kommunene, og på tvers av sektorer, gir muligheter til å være attraktive ift. Arbeidskraft Integrering av fremmedspråklige innvandrere i arbeidslivet innenfor omsorgstjenesten Integrering av innvandrere bl.a. gjennom å benytte deres kompetanse innenfor omsorg i vår tjenesteytelse Felles utøvelse av deltjenester av mindre omfang (eks palliativ behandling, rehabilitering og habilitering, psykiatri, rus) i Levanger og Verdal Legge alternative opplæringsløp for de ungdommer som skal arbeide innenfor omsorgstjenester individuelt rettede utdanningsløp ift. den enkeltes ressurser 4

5 Viktig å unngå At samfunnet blir veldig sårbart fordi det kreves stadig tilgang på store økonomiske ressurser. Å bygge opp et så høyt nivå på omsorgstjenester at det senere ikke kan tilpasses endringer i rammebetingelser At kompetansen i kommunens helsetjeneste forsvinner til private firma som yter omsorgstjenester Miste kompetanse og arbeidskraft til andre sektorer/næringsliv Økt rusmisbruk, psykiske lidelser mv gjennom forebygging At de som er avhengig av assistanse og ikke kan kjøpe dette av private, får redusert livskvalitet og muligheter At reduksjon av krav til omsorgstjenester (f.eks BPA) medfører uverdige forhold for funksjonshemmede Brudd på etiske regler i forbindelse med genteknologi, medisinske nyvinninger og teknologi. Evig liv?? Utflytting av personer år (kompetanse, skatteinntekter) Eksempel (Målsetninger) Senter for frivillige har 100 registrerte aktive frivillige. Inngått 30 partnerskapsavtaler med frivillige org i Levanger og Verdal. Minst en nabokjerring i hver grend (en som bryr seg) Antall personer som får omsorgslønn, og timer gitt, er økt med 40 % ift. i 2008 Pasientombud for kommunehelsetjenesten er etablert og bidrar til å ivareta brukernes rettigheter. Et aktivt brukerpanel er etablert og gir kontinuerlige tilbakemeldinger. Antall klager fra brukere og pårørende ift. Tjenestetilbudet (Reduser tmed? -ei) Antall avvik meldt ift. brudd på lovkrav (Reduser tmed? -ei) Utdannings- og kompetanseplaner er på plass. Etablert ulike typer utdanningsløp i omsorgsyrkene. Individuelle tilpasninger i utdanningsløp Gjennomsnittsmengden tjeneste som ytes til den enkelte bruker er redusert. Nøkternt tjenestenivå etablert. Avtaler med private omsorgsytere definerer hvem som har ansvar for hva. Ansvarsforholdene er tydelig kommunisert ut til publikum Interkommunalt samarbeid om utvikling og bruk av spesialkompetanse. Felles deltjenester etablert i små enheter i kommunene innenfor disse, spesialiserte tjenestene Det er etablert felles deltjeneste i Levanger og Verdal for 1,5-linjetjenesten Lønnsnivå (og andre goder) er konkurransedyktig ift privat sektor Det er fokus på det enkelte menneskes ressurser (restarbeidsevne). Ufrivillig deltid er ikke lenger en problemstilling, alle arbeider den stillingsstørrelsen de ønsker Andelen fremmedspråklige innvandrere i omsorgsyrker er minimum 10 %. Ressurstilgang styres gjennom et finansieringssystem basert på IPLOS-registrering både internt i kommunene og ift. rammetilskudd fra staten. Statlige føringer (muligheter) gis gjennom lovverket En retningsgivende etisk grunnmur som sier noe om forståelsen av etiske grunnregler er bygd Etisk råd er etablert og vurderer problemstillinger og avvik ift etikk Antall rusmisbrukere og mennesker med psykiske lidelser som mottar tjenester er redusert med 10 % ift Antall utflyttede personer i aldersgruppen er redusert 5

6 Gruppe 5 VELFERDSORDNINGER Viktig å oppnå Være bevisst på å skape størst mulig variasjon innenfor de muligheter vi har. Stimulere kreativitet og mangfold. Være et moderne samfunn. Sikre at vi har tid til å føde barn Ta vare på dem som ikke greier den økonomiske konkurransen. God nok velferd for å sikre de som ellers ikke greier seg. Forventningsavklaringer Samarbeid offentlig og privat og frivillighet. Frivilligheten får høgre status. Tilgang på arbeidskraft i stor stil, god rekruttering på innvandrerfamilier. Tilstrekkelig arbeidskraft og høg nok kompetanse Tilrettelegge for kulturspesifikke (religiøse og andre) behov. Integrering av innvandret arbeidskraft. Utnytte de muligheter som ligger i HUNT for næringsutvikling basert på helse Generell eksport tankegang må hele tida gjøre oss interessant for andre, innenfor alle områder. Reis mindre, kommuniser godt uten selv å være ute; Bevisst kompetansebygging; bedre språkkompetanse og it-kompetanse. Ledende innenfor alternativ energi. Kvalitet i det vi produserer, f.eks. mat. Viktig å unngå Et lukket, sært samfunn. Yterligere utstøting Å være oss selv nok. Ikke bli for ensidig. Ytterligere fraflytting. Negativ spiral knyttet opp til dalende folketall må snus Passive og uvirksomme eldre, her må alle i arbeid - på sin måte Passive eldre om blir sykere enn nødvendig fordi de ikke trenger å bidra særlig selv. At rettighetstankegangen tar fullstendig overhånd. Sosiale ytelser som bare øker At det sterkt kjønnsdelte arbeidsmarkedet forsterkes, dvs. innvandrerkvinner arbeider hos oss en kortere periode for så å reise hjem igjen Eksempel (Målsetninger) Folketallet har stabilisert seg de siste 5 årene. Antall barnefødsler har økt med 5 % årlig. Minst 20 % skal arbeide innenfor hver av sektorene jordbruk, industri, bygg- og anlegg og handel. 20 % av innbyggerne er fra andre land, 90 % er familiefolk. NAV har rekrutteringsavdeling i Thailand. Rekrutteringsbruk er startet opp fra Midt-Sverige, 100 arbeidstakere har kommet det siste halve året, med minst 4 årig utdanning. 50 arbeidstakere ventes fra Asia hver måned. Alle har utdanning som tilsvarer minst fagbrev. Moske er bygd på Rinnleiret. Budhisttempel på Mule. 8 avdelings barnehage er bygd på Rinnleiret. Innherred samkommune har 5 ansatte som arbeider bare med markedsføring mot utlandet 20 % av gårdbrukene i Innherred produserer energi minst til eget bruk tonn biomasse eksporteres årlig over containerhavna, I 2020 skal minst 3 Innherredsbedrifter vinne utviklingspriser. 3 helsefirma er opprettet siste år, omsetningen har økt med 100 % og kommersialisering av Biobanken er sluttført. Ingen varsling til kommunelegen som skyldes næringsmidler de siste 5 år Innherred. Mat har fått 7 stjerner to år på rad i den europeiske kvalitetskonkurransen Bedrifter som greier å ta vare på alle sine ansatte, konkurrer om nasjonal pris. Vernede arbeidsplasser gir tilbud til alle som ikke greier ordinært arbeidsliv. Ved fylte 44 år gjennomføres en samtale for å avklare gjensidige forventninger. 6

7 100 seniorer tar årlig seniorutdanning ved HINT. 90 % av den over 65 år arbeider minst 20 timer ukentlig i årsgjennomsnitt. 5eniorbedrifter er i gang, med 100 ansatte i alt NAV har tvunget den siste sosialklient over i lønnet arbeid, trygdesystemet er justert betydelig. Ingen er uten bolig på Innherred. Andelen på uføretrygd er halvert siden 2010 Lokale frivillighetssentraler i alle grendesamfunn. 40 % av de som søker på ledige jobber, understreker at Innherred er et attrakt sted å bosette seg. 5 land har det siste året kommet til Innherred for å lære om grønnvekst. 95 % av elevene i vg. skole, sluttfører utdanninga. Alle elever som går ut av videregående skole behersker minst 2 fremmedspråk muntlig. 40 % av elevene i vg. skole har IT som spesialisering Gruppe 6 NÆRING OG KULTUR Viktig å oppnå Gode sosial nettverk som avlaster tradisjonelle omsorgstilbud. Partnerskapsløsninger. Utnytte tilgjengelig arbeidskraft. Utvikle næringsbaserte klyngemiljø innen kultur for å få sterke og gode kulturtilbud og fagmiljø (med tilskudd fra det offentlige). Endre landbruket til å bli mer økologisk drevet. Satse mer på bruk av kortreist mat. Støtte opp om etablering og utvikling av mindre bedrifter. Tilrettelegging for knoppskyting av småskala næringsliv fra eksiterende miljø. Bli tydelig på utvikling av reiselivstilbud. Tydelig på hvilke kulturattraksjoner som skal utvikles. Utvikle aktivitet i regionen rundt Olavsarven. Bruke komparative fortrinn i de ulike miljø ved utvikling av kulturbasert næring. Utvikle aktivitet knyttet til formidling av historie og mattradisjoner. Utvikle gode kultur gir helse-tiltak. Godt utviklede kulturtilbud som forebyggende tiltak innen pleie og omsorg. Et av landets beste kulturtilbud innen Den kulturelle spaserstokken. Tilrettelegging for bolyst. Høy kvalitet på tilbud som kultur, skole, barnehage, omsorg. Tidlig integrering av barn og familier i kulturtilbud. Bruke kultur bevisst som verktøy i integrering av innvandrere og nordmenn i et flerkulturelt samfunn. Tidlig innsats for forebyggende tiltak for barn og unge som står i fare for å falle utenfor i samfunnet. Bruke kultur bevisst som verktøy i integrering av innvandrere og nordmenn i et flerkulturelt samfunn. Gode rollemodeller viktige. Viktig å unngå For stort klasseskille. Unngå segregering av innvandrere. Unngå å utarme det offentlige ved at arbeidskraft går over til det private arbeidsmarkedet. Unngå nedgang i folketallet Unngå at kulturlandskapet gror igjen Unngå stagnasjon Unngå å miste det frivillige organisasjonsapparatet. Unngå utvikling av organisert kriminalitet. Unngå at elever dropper ut av videregående skole. 7

8 Eksempel (Målsetninger) Bofellesskap med sosiale rom og kulturtilbud. Storskjermer i fellesareal, med siste inne høyteknologi. Leier inn kokk av og til for å arrangere gourmetkvelder. DKS: Flere ressurssterke frivillige grupper som utvikler kulturtilbud til egenaktivitet og som tilbud til den øvrige eldre befolkningen. Godt utviklet felles kulturtilbud innen Den kulturelle spaserstokken. Bl.a. holder Bruce Springsteen konsert i Kulturhuset i Levanger i 2020 som et tilbud i DKS. Godt utviklet felles kulturtilbud innen Den kulturelle spaserstokken. Bl.a. tilbud om Magedanskurs og andre multikulturelle aktiviterer. Bruce Sprinsteen har bosatt seg på havna i Levanger. Ressursterk innvandrer tar med en pleietrengende eldre på tilbud innen Den kulturelle spaserstokken som hun ellers ikke ville kommet seg på. Årlig festival Eldre-eventyret i regi av Hagergrynskompaniet og Seniorhøgskolen, men fokus på hvordan utnytte eldres ressurser. Foregår på Stiklestad, Trønderhallen og Falstad. Utvikle den sjønære veien fra Egge til Nidaros. Faste avtaler mellom enkelte bedrifter og seniorhøyskolen om økonomisk støtte mot et visst antall arbeidstimer i året i gjengjeld. Har derfor gode kontor- og undervisningslokaler på VIPsenteret ved Aker. Aktive seniorbedrifter som leier ut arbeidskraft. Ressursterk innvandrer tar med en pleietrengende eldre på tilbud innen Den kulturelle spaserstokken som hun ellers ikke ville kommet seg på. Flere ansatte i kulturskolene som har en annen kulturbakgrunn, slik at tilbudet blir mer variert og virker integrerende både på innvandrere og innfødte. Aldergruppen 67-79: Frivillig ressursgruppe for barn og ungdom. F.eks. som reservebesteforeldre, støttekontakter, assistenter i skole og barnehage. Fiskeinteressert pensjonist tar med urolige Pernille (10 år) på fisketur. Pensjonert ressursperson har ansvaret for at to innvandrerbarn deltar i kulturskoletilbudet. Ressurssterke eldre brukes mer i skole og barnehage der det er behov. Utnytte deres kompetanse bl.a. mot de som faller utenfor den ordinære undervisningssituasjonen. Mulige fellesprosjekter Tidlig intervenering i forhold til barn og unge. Utvikle pleie- og omsorgstilbud som kan møte eldrebølgen. Utvikle gode kultur gir helse-tiltak for å få mindre behov for pleie- og omsorgstilbud. (f.eks. Den kulturelle spaserstokken) Sørge for bedre voksenkontakt for flere. Bruke ressurssterke eldre. Spleise de med felles interesser. Den pensjonerte personalsjefen på Aker Verdal går inn i assistentjobb ved en av barnehagene. 8

9 Gruppe 7 ANLEGG, INFRASTRUKTUR, SAMFUNNSSIKKERHET OG MILJØ Viktig å oppnå Kulturbasert reiseliv Viderefordeling av landbruksprodukter nisjeproduksjon kortreist mat. Sjøen tas i bruk i matproduksjon Beholde kompetanse og arbeidskraft flere i arbeid og lengre i arbeid. Attraktive arbeidsplasser tiltrekke seg arbeidskraft Samarbeid med frivillig sektor om offentlige tjenester Attraktiv byutvikling. Bolyst Trygt lokalsamfunn Mer kunnskapsbasert og teknologisk næringsliv raskere omstilling. Ny næringsetablering kompetansebasert, bærekraftig, kultur og reiseliv, landbruksproduksjon Nye boligformer bofellesskap med tilbud om fellestjenester i samarbeid mellom det offentlige og frivillige organisasjoner Gode pendlemuligheter Viktig å unngå Unngå nedgang i folketallet Unngå energimangel Unngå skade på klima og natur Unngå byspredning kompakte byer Unngå at kompetanseområdene svekkes HiNT, Sykehuset Levanger Unngå knapphet på kommunale tjenester spesielt eldreomsorg Knapphet på offentlige tjenester knapphet på barnehagtjenester, helsetjenester Mangel på næringsareal og boligarealer attraktiv region for nærings- og boligetablering Unngå press på dyrka mark landbruksproduksjon viktig næring Sammenbrudd på infrastruktur Uballanse mellom privat og offentlig sektor gode rammebetingelser for privat sektor Eksempel Økt bolyst, legge til rette for økt pendling (offentlig transport) Trondheim Steinkjer på 1 time. Gode offentlige tjenester barnehage, skole kultur og fritstilbud. Cittaslow, havneutbyggingen, kjøpesenter i sentrum (Verdal), kulturtilbud i sentrum Godt kollektivtrafikktilbud til og fra regionen. Trønderhallen, Hotell og kulturhus. Attraktiv boligtilbud, kultur- og fritidstilbud, skole og barbehagetilbud, Vidregående utdanning (vgs og høgskole) Opprettholde kontakten med ungdom som har reist ut for utdanning Fortetting eksisterende bolig og næringsarealer. Mindre behov for framføring av infrastruktur. Handel styres inn mot sentrum ingen satellitter HiNT sentraliseres (NTNU) og Sykehuset Levanger (St. Olav) Redusert bruk av privatbil, Bruk kollektivtrafikk. Redusert CO2 utslipp CO2- nøytral. Større utnytting. Cittaslow som merkevare. Gårdsutsalg. Gården som pedagogisk ressurs. Jakt og fiske Bondens Marked. Torskeoppdrett bærekraftig/uten forurensning Norske Skog over til fornybar energi energiprodusent Tilknytningsplikt til fornybar energi for alle nybygg. Strenger konsesjoner på industriutslipp luft og vann 9

10 Økologisk jordbruk bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Bruk av pårørende i omsorgsarbeid. Samhandling med frivillige organisasjoner røde Kors, sanitetsforeninger, pårørendeforeninger Bruk av frivillige organisasjoner. Bokollektiv, hotell- leiligheter med fellestjenester etter bestilling Mer fleksibel arbeidstid og ferieavvikling. Barnehagedekning. Kontantstøtte må avvikles. Teknologisk utvikling av omsorgstjenester mer produktiv. Konkurranse om arbeidskraft. Import av arbeidskraft skape tilbud vedr. møteplasser (ingeniørlønn opp på advokatnivå!) Mister viktig arbeidskraft Folk må bry seg om hverandre på tvers av generasjonene Mer synlig politi (ikke mer politi). Forebyggende rusarbeid. Mister viktig næringsetablering. Manglende bevilgninger til både vedlikehold og nye infrastrukturtiltak Samfunnssikkerhet innenfor forsyning. Omstillingsdyktig arbeidsstokk. Godt tilbud på etter og videreutdanning Må ha en privat sektor for å opprettholde den offentlige sektor. SNK og Falstad Våtmarksområdene Ramsarsenter Biobanken, HiNT, Ørin næringshage, SNK, Falstad, gårdsproduksjon, Containerhavna på Skogn 10

Innherred 2020. 3 scenarier om fremtidens Innherred

Innherred 2020. 3 scenarier om fremtidens Innherred Innherred 2020 3 scenarier om fremtidens Innherred Scenariene bygger på scenariene Trøndelag 2020 og innspill fra prosesser om felles næringsplan og felles kommuneplanprosess for Levanger og Verdal kommuner

Detaljer

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Dialogseminar 9.- 10.2.2012 Gruppearbeid: Oppgave 1: Diskuter med utgangpunkt i kommunenes visjon - Livskvalitet og vekst - hvilke muligheter/strategier

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Utredning og forslag til organisering - 2012 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjoner 3 1.1 Vedtak i formannskapet 4 1.1.1 Mandat 4 1.1.2 Tolking av

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer