MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: Tid: ca (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: Tid: ca (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 35/10 10/457 MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR /10 10/458 ELEKTRONISK LØYSING FOR SAKER TIL POLITISK HANDSAMING 37/10 10/450 LØNSPOLITIKK FOR BALESTRAND KOMMUNE - RULLERING 38/10 09/1016 SAMARBEID OM BRANN- OG REDNINGSTENESTE - DELTAKING I SOGN BRANN OG REDNING IKS 39/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA - DELTAKING I UTGREIING AV SAMARBEID OM FØREBYGGJANDE ARBEID OG REHABILITERING 40/10 10/435 DELTAKING I FELLES KOMMUNAL OPPREISINGSORDNING I SOGN OG FJORDANE 41/10 10/448 BALESTRAND KOMMUNE SOM MILJØFYRTÅRN-KOMMUNE 42/10 08/1778 REGULERINGSENDRING BALAFJØRA 43/10 09/1020 REGULERINGSENDRING - REGULERINGSPLAN FOR FARNES

2 44/10 10/378 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL - BUDSJETTREVISJON 45/10 09/446 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN 46/10 10/220 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLAN YMSE Drøfting: Næringsareal Sæle Sag Balestrand Einar Målsnes Ordfører

3 Sak 35/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 35/10 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 080 Arkivsaknr.: 10/457 MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2010 Vedlegg: Utkast av til møteplan 2. halvår 2010 Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Det er sett opp framlegg til møteplan for 2. halvår Det er forsøkt teke omsyn til andre viktige møte m.v. som ein kjenner til no, og møteplanen er tilpassa til budsjettprosessen og sak om 2. tertialrapport. VURDERING Rådmannen si tilråding: Møteplan for 2. halvår 2010 vert fastsett i samsvar med vedlagd utkast av

4 Sak 36/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 36/10 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 064 Arkivsaknr.: 10/458 ELEKTRONISK LØYSING FOR SAKER TIL POLITISK HANDSAMING Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR I samband med møte i formannskapet den vart det protokollert slik konklusjon: Elektronisk sakstilfang til politikarane. Det vert bedt om det vert førebudd ei sak om dette til formannskapet. I Balestrand kommune sin IKT-strategi er det føresett at det skal innførast ei elektronisk løysing for saker til politisk handsaming. Dette inneber at det ikkje vert sendt ut saksdokument i papirform, men at sakstilfanget vert gjort tilgjengeleg berre i elektronisk form. Ein del kommunar har no teke i bruk slike løysingar, og dei positive erfaringane som er oppsummerte er m.a.: Raskare tilgang til saksdokument Innsparingar knytt til trykking og utkøyring/postsending av saksdokument Miljøvinst ved at det ikkje vert trykt og frakta saksdokument Effektivisering av arbeidsprosessar og innspart tid Høve til å notere direkte i saksdokument på skjerm på PC. Notata vert lagra for seinare bruk. Med PC en har ein alltid tilgang til alle saksdokument, inkludert eigne notat Ein har tilgang til gamle saksprotokollar under møta. Feil som fylgje av utskrift/kopiering vert eliminert Løysinga føreset at alle dei aktuelle folkevalde har tenleg bærbar PC og naudsynt programvare til disposisjon, at ingen reserverer seg mot å delta og at alle får tilstrekkeleg opplæring. VURDERING

5 Sak 36/10 Balestrand kommune har alt tilgang på modul knytt til sak-/arkivsystemet som kan takast i bruk utan ekstra innkjøpskostnad for kommunen. Det er openbare føremoner ved å ta i bruk ei elektronisk løysing. Rådmannen vil likevel tilrå at ein nøye vurderer den tidsmessige planen for innføring av dette. Det har samanheng med kommunen sin totale situasjon dei næraste månadene framover, som medfører eit press på administrasjonen som vanskeleggjer innføring av nye system. Frå før er det planlagt implementering av både ny heimeside med nytt innhald/utvida funksjonalitet og nytt økonomisystem hausten Dette vil vere relativt tunge saker å fylgje opp. Også innføring av elektronisk løysing for saker til politisk handsaming krev ein del arbeid med implementering. Det skal og skaffast PC ar og programvare og det skal gjennomførast opplæring. I tillegg til arbeidsressursar vil dette krevje ei økonomisk investering, der kjøp av PC ar vil slå tyngst ut. Det vil truleg vere føremålstenleg at kommunen syter for at likt tenleg utstyr vert innkjøpt, i staden for at ein dels skal basere seg på eigne, private PC ar og dels på kommunale, med ulik grad av programvare og funksjonalitet. Rådmannen vil tilrå at det dei økonomiske implikasjonane vert utgreidd nærare fram til budsjetthandsaminga til hausten. Vidare bør ein no ta tydeleg stilling til om ei elektronisk løysing skal innførast, kven den skal omfatte og kva tid den skal gjelde frå. Det kan kanskje vere naturleg å planlegge innføring frå januar 2011 eller frå starten av ny valperiode. Det bør vurderast om ein t.d. skal starte med formannskapet, eller om ein vil inkludere heile kommunestyret frå starten. Det er nedanfor skissert to alternative, mogelege val: Alt. 1 Balestrand kommune innfører elektronisk løysing for saker til politisk handsaming frå januar Løysinga vert i fyrste omgang utprøvd for formannskapet. Frå starten av ny valperiode hausten 2011 tek ein sikte på at ordninga skal utvidast til å omfatte alle kommunestyremedlemane. Utgifter til innkjøp av PC ar m.v. vert å ta stilling til i samband med budsjettet for Alt. 2 Balestrand kommune innfører elektronisk løysing for saker til politisk handsaming frå starten av ny valperiode hausten Løysinga skal omfatte alle kommunestyremedlemane. Utgifter til innkjøp av PC ar m.v. vert å ta stilling til i samband med budsjettet for Begge alternativa er etter rådmannen si vurdering mogeleg (og det kan også vere andre alternativ). Ut frå situasjonen no og framover, heller rådmannen til at alternativ 2 bør veljast, og at ein bør syte for ei god førebuing av elektronisk løysing for alle kommunestyremedlemane frå hausten Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune innfører elektronisk løysing for saker til politisk handsaming frå starten av ny valperiode hausten Løysinga skal omfatte alle kommunestyremedlemane. Utgifter til innkjøp av PC ar m.v. vert å ta stilling til i samband med budsjettet for 2011.

6 Sak 36/10

7 Sak 37/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 37/10 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 520 Arkivsaknr.: 10/450 LØNSPOLITIKK FOR BALESTRAND KOMMUNE - RULLERING Vedlegg: Gjeldande lønspolitikk, Skisse i høve til system for individuelle lønstillegg Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Lønspolitikken for Balestrand kommune skal etter føresetnadene rullerast i juni kvart år. Det er og føresett at det skal gjennomførast eit lønspolitisk drøftingsmøte på våren i tilknyting til rullering av lønspolitikken. Drøftingsmøte med organisasjonane var fyrst beramma i starten av mai, men møteplanen måtte endrast. Seinare var det føresett drøftingsmøte med organisasjonane den Dette vart ikkje gjennomført på grunn av den pågåande konflikten i tariffoppgjeret i kommunal sektor. Når det gjeld utgreiingar som var føresett gjennomført i forkant av rulleringa av lønspolitikken, har ein kome på etterskot, og det ligg såleis ikkje føre rapportar/tilrådingar når det gjeld prinsipp for bruk av funksjonstillegg eller utvikling av systemet for individuelle tillegg. Ei førebels skisse frå rådmannen i høve til det sistnemnde er vedlagt. Resultatet av det sentrale tariffoppgjeret, der det ser ut til å bli visse føringar for lokale lønsforhandlingar, er ikkje avklara. VURDERING Ut frå forholda nemnt ovanfor vil rådmannen tilrå at rulleringa av lønspolitikken også i år vert gjennomført etter sommarferien. Rådmannen si tilråding:

8 Sak 37/10 Saka vert utsett. Rullering av lønspolitikken vert gjennomført i september Arbeidet med prinsipp for funksjonstillegg og vurdering av systemet for individuelle tillegg held fram og vert avslutta slik at konklusjonane/tilrådingane ligg føre til rulleringa av lønspolitikken.

9 Sak 38/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 38/10 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaknr.: 09/1016 SAMARBEID OM BRANN- OG REDNINGSTENESTE - DELTAKING I SOGN BRANN OG REDNING IKS Vedlegg: Prosjektrapport av Bakgrunn: Forprosjektrapport av Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Samandrag Det er gjennomført eit større prosjekt med utgreiing av interkommunalt samarbeid innan brannområdet for kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik. I saka tilrår rådmannen at kommunestyret sluttar opp om tilrådingane i rapport av og at kommunen vert med i det interkommunale samarbeidet om brann- og redningstenester. Målsetjinga er å etablere Sogn brann og redning IKS frå Nærare om saka Kommunane Leikanger, Sogndal og Luster tok tidleg i 2009 initiativ for å få utgreidd eit interkommunalt samarbeid innan tenesteområdet brann. Eit forprosjekt vart lagt fram ved årsskifte 2009/2010, jf rapport av Handsaminga i kommunane viste at det var grunnlag for å arbeide vidare med prosjektet, og at også kommunane Vik og Balestrand ville delta. Alle kommunane har våren 2010 delteke i arbeidet gjennom medlemar i prosjektgruppa (brannsjefar/ ansvarleg) og i styringsgruppa (rådmennene). Sos Brannkonsult, v/atle Strandos utarbeidde forprosjektrapport og har vore rådgjevar og sekretær for prosjektgruppa i arbeidet med hovudrapporten. Hovudrapporten er overlevert og datert Det er gjort ein grundig gjennomgang av brannområdet i kvar kommune, gjennomgang av lovverket, studie av ulike referanseprosjekt og drøfting av ulike samarbeidsløysingar.

10 Sak 38/10 Styringsgruppa har vurdert rapporten som godt grunnlag for realitetsavgjerd i saka. Etter at rapporten er sluttført, er det gjennomført vidare informasjonsrundar til dei som er tilsette i ordningane og deira tillitsvalde. Det har vore gjennomført ei undervegsrapportering til ordførarane med informasjon/drøfting av førebelse konklusjonar. Når det gjeld status og faktainformasjon vert det synt til prosjektrapporten. Prosjektet har søkt om og fått omstillingsmidlar frå programstyret for fornying av offentleg sektor og IKT i fylket både til forprosjektet og hovudprosjektet. VURDERING Det er viktig at ein kommune er i stand til å ivareta brann- og redningstenestene på ein god måte. Utviklinga er slik at det vert stadig meir krevjande for små og mellomstore kommunar å løyse desse oppgåvene i eigen regi. Kompetanse, fagmiljø, rekruttering, vakt- og beredskapsordningar, dimensjonering og utstyr er alt område der utvikling og krav er slik at ei større eining vil ha betre føresetnader enn ei mindre eining. Utviklinga er og slik at det vert sett kritisk søkelys på kvaliteten i tenesta, om brannvesenet utfører /har utført oppgåvene sine på ein tilfredsstillande måte. Frå sentralt hald er det både gjennom stortingsmelding, regelverk og ved tilsyn gjeve sterke føringar om at dei mindre kommunane skal søke eit tettare samarbeid med sine nabokommunar for å løyse dei oppgåvene som er lagt til brannvesenet. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane oppmodar om at det vert framdrift og utvikling i større samarbeidsprosjekt i fylket vårt. Brann- og redningssamarbeidet som no er utgreidd for våre 5 kommunar vil svare godt i høve til utvikling og krav. Arbeidet med å utgreie samarbeidet har vore svært konstruktivt og positivt. Ei samla prosjektgruppe stiller seg bak hovudrapporten av og meiner framlegget syner ei god løysing for korleis ein bør løyse oppgåvene til brannvesenet framover. Styringsgruppa, rådmennene, støttar og opp om dette. Vurderinga er at det ligg til rette for å inngå ein avtale om etablering av eit forpliktande samarbeid innan brannområdet mellom dei 5 kommunane. Samarbeidet bør omfatte alle deltenestene innanfor brannområdet. Dette gjer at ein får utnytta den vinsten som ligg i å samla alle ressursane med dei effektar det har på stillingar, kompetanse, fagmiljø, rekruttering og kost/nytte. Organisering. Ei samling av alle deltenester for dei fem kommunane får eit omfang og ein storleik som gjer det naturleg å organisera det som ei eiga eining. Utgreiinga tilrår IKS-modellen (interkommunalt selskap), ei eiga juridisk eining. Alle kommunane deltek både i styre og representantskap, noko som sikrar deltaking og medverknad, og også at ein kan handtere investeringar i eigen regi. Til dette kjem at mange av dei godt fungerande samarbeida i dag er

11 Sak 38/10 interkommunale selskap. Desse argumenta er så tungtvegande at rådmannen støttar tilrådinga sjølv om det kan vere motforestillingar til ei slik organisering. Desse går på at IKS ofte utviklar seg utan at eigarkommunane kjem nok i inngrep og har nok innverknad på viktige strategiar og avgjerder. Eit aktivt styre og ein aktiv representantskap vil kunne sikre at selskapet vert underlagt god kontroll. Eit realistisk alternativ kunne vere ein vertskommunemodell med høve til meir direkte styring, men rådmannen konstaterer at eit fleirtal ikkje ynskjer ei slik organisering. Den vidare organiseringa av selskapet fylgjer i stor grad av folketal og dimensjoneringsforskrifta. Den tilrådde modellen, inkludert organisasjonskart som ligg i rapporten, representerar ei minimumsdimensjonering /-organisering. Unnataket er at det er lagt inn ei 35% stilling i førebyggande avd. som kan nyttast til inntektsbringande tiltak for selskapet. (sal av tenester, kurs, opplæring mv.) Lokalisering. Som det går fram av rapporten er det fleire argument som talar for at samarbeidsselskapet bør lokaliserast til Sogndal. Sogndal er den største kommunen og er eit geografisk sentrum. I lag med ordninga med overbefalsvakt gjer dette at Sogndal vert den naturlege og mest rasjonelle lokaliseringa. Avstandar er ofte utfordringar i eit interkommunalt samarbeid, og eit samlingspunkt i Sogndal vil gjere avstandsulempene minst for det samla samarbeidet. Tilsette Ei lokalisering i Sogndal vil truleg og gjere det enklast å ta vare på og få med seg eksisterande kompetanse og tilsette over i det nye samarbeidet, noko som er sterkt ynskjeleg. Ved hjelp av overgangsordningar, der ein dels kan arbeide i selskapet heimanfrå/frå heimkommunen, ev og i delstilling i selskapet, er dette realistisk. Økonomi Økonomisk innsparing vil ikkje vere noko hovudargument for samarbeidet. Men eit slikt samarbeid bør kunne gi ei god utnytting av dei økonomiske ressursane og eit kvalitativt godt brannvesen. Kommunane må vere budd på ein viss pukkeleffekt når det gjeld kostnader i ein oppstartfase. På lengre sikt og som ei overordna vurdering syner utgreiinga at dagens budsjetterte nivå i kommunane vil vere eit realistisk utgiftsnivå for ei ny ordning. Utgiftsfordeling mellom kommunane kan vere eit vanskeleg område. For å møte dette legg utgreiinga opp til å nytta eit sett av kostnadsnøklar. Dette gir skreddarsaum, slik at kvar kommune betalar ein kontingent som i stor grad speglar utgiftene med tenestene i kvar kommune. Når det gjeld dekking av administrasjon og fellesutgifter som ikkje kan koplast direkte til ein funksjon så er det naturleg med ei deling der ein del vert delt likt mellom kommunane og noko etter folketal. Alle kommunar skal ha ei brannordning. Dette tilseier ein høg fast del, men det er slik at mykje innan brannområdet knyter seg til dimensjonering etter folketal og dette tilseier ein høg del etter folketal. Det vert tilrådd 30/70 deling, 30% fast og likt mellom kommunane og 70% etter folketal. Rådmannen har ikkje merknader til dette, men meiner det må vere opning for å sjå nærare på dette om det skulle syne seg å gi urimelege utslag målt opp mot dagens forbruk og kostnader.

12 Sak 38/10 For ytterlegare å sikra ei rimeleg og rettferdig fordeling vert det tilrådd å gjennomføre ei taksering av inngangsverdiane i samarbeidet, og eventuelt utlikning av desse over tid. Det vert lagt opp til at kvar kommune må syte for tilfredstillande lokale for brannstasjon i eigen kommune og at denne kan stillast kostnadsfritt til disposisjon for det interkommunale selskapet. At ei slik stadbunden investering vert lagt til kvar kommune kan vere ei rimeleg vurdering. Andre oppgåver lagt til samarbeidet. Ved etablering av felles brannvesen er det naturleg å sjå på eit tettare samarbeid mot andre tekniske fagmiljø i kommunane. Etter plan- og bygningslova er det eit krav at kommunane skal gjennomføre tilsyn i byggesaker. Det ligg godt til rette for at det nye brannvernsamarbeidet kan ta på seg denne oppgåva. Her kan ein tenkje seg kombinerte stillingar innan tilsyn byggesak og branntilsyn. Slike kombinasjonar vil gjere tenesta personalmessig mindre sårbar, samstundes som slike stillingar kan vere ekstra attraktive for kvalifiserte søkjarar. Andre kommunaltekniske tenester, inklusive vaktordningar, vil og vere aktuelle. I tillegg bør det søkjast eit tettare samarbeid med det lokale el-tilsynet. Vidare arbeid. Skal oppstart for samarbeidet vere , er ein avhengig av realitetsavgjerd i kommunane i løpet av juni månad. Dette vil gje grunnlag for at hausten kan nyttast til å klargjere for oppstart Det bør lysast ut stilling som ny brannsjef for samarbeidet. Det vil vere ei god løysing at ny brannsjef kan ta til som prosjektansvarleg på hausten og førebu oppstart. Det bør kunne lagast ei fullmakt for tilsetjing slik at vedkommande kan tilsetjast før styre og andre element i IKS/ selskapsavtalen er klar. Det må utarbeidast nærare etableringsavtale for samarbeidet inklusive selskapsavtale for det interkommunalet selskapet, og arbeidet med overgangsordningar og driftsordningar for 2011 bør startast så tidleg etter sommarferien som mogeleg. Saka må handsamast i kommunestyret på nytt når selskapsavtalen er utarbeidd og klar. Tilsyn byggesak bør takast inn i det vidare arbeidet med saka. Det vil vere naturleg at noverande prosjektorganisasjon vidarefører arbeidet. Det er løyvt prosjektmidlar via omstillingsmidlane til å dekke det meste av utgiftene i Vedtak i den enkelte kommune bør vere under føresetnad av likelydande vedtak i dei andre kommunane. Spesielle forhold i eigen kommune: Når det gjeld bemanning, organisering og utstyr i eigen kommune vert det vist til omtale i prosjektrapporten. Balestrand kommune har hatt problem med å tilfredsstille eksterne krav til brannvernet, spesielt på den administrative og den førebyggjande sida. Ein har eit tid søkt å få Høyanger kommune til å vere med på ei vurdering av felles brannvern. Dette har ikkje ført fram, men initiativet til ei felles brann- og redningsteneste for kommunane Balestrand, Vik, Leikanger, Luster og Sogndal vil gi ei god løysing. Samla vurdering Rådmannen vurderer brann- og redningssamarbeidet som eit godt interkommunalt prosjekt. Det ligg til rette for å løyse brannvesenet sine oppgåver i fellesskap med god kvalitet og med ei

13 Sak 38/10 god utnytting av resursane. Rådmann tilrår at Balestrand kommune vert med i ordninga basert på føresetnader i tilrådinga og den prosjektrapporten som ligg føre. Rådmannen si tilråding: 1) Balestrand kommunestyre sluttar seg til avtale om interkommunalt samarbeid innan brannområdet, jfr prosjektrapport av , ut frå slike føresetnader: a) Samarbeidet skal omfatte alle deltenestene innan brannområdet. b) Samarbeidet skal organiserast som eit interkommunalt selskap. c) Kontorstad for fellesadministrasjon skal vere i Sogndal. d) Tilsette som arbeider i brannordninga i kommunane i dag bør tilbydast overgangsordningar der dei dels kan arbeide i selskapet heimefrå/frå heimkommunen, eventuelt og i delstilling i selskapet. e) Kostnadsfordelinga mellom kommunane skal basere seg på eit sett av kostnadsnøklar for dei ulike områda slik det framgår av (førebels) tabell f) Det skal gjennomførast ei taksering av inngangsverdiane i samarbeidet med eventuell utlikning via eit reguleringsfond. g) Kvar kommune skal syte for tilfredstillande lokale for brannstasjon i eigen kommune som skal stillast kostnadsfritt til disposisjon for det interkommunalet selskapet. 2) Kommunestyret godkjenner at det vert lyst ut og tilsett leiar for samarbeidet (brannsjef). Mynde for tilsetjing vert lagt til rådmannen i Sogndal. 3) Det skal arbeidast vidare med utarbeiding av etableringsavtale for samarbeidet, inkludert selskapsavtale for det interkommunalet selskapet og planlegging av oppstart og drift. 4) Det skal arbeidast vidare med å avklare kva andre oppgåver som skal leggjast inn i samarbeidet. Utvida tilsyn på byggesaksområdet er førebels eit prioritert område. 5) Kommunestyret vil vedta endeleg etableringsavtale og selskapsavtale for det interkommunalet selskapet hausten Kommunestyret legg til grunn at det nye samarbeidet kan startast opp frå ) Dette vedtaket er gjort under føresetnad av likelydande vedtak i kommunane Vik, Leikanger, Luster og Sogndal.

14 Sak 39/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 39/10 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaknr.: 09/706 Arkiv: 026 G00 SAMHANDLINGSREFORMA - DELTAKING I UTGREIING AV SAMARBEID OM FØREBYGGJANDE ARBEID OG REHABILITERING Vedlegg: Helsedirektoratet si utlysing av tilskotsmidlar til lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid Søknad til Helsedirektoratet om tilskotsmidlar. Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Bakgrunn I samband med førebuing til samhandlingsreforma, har Stortinget for 2010 løyvd midlar til tilskotsordning til utvikling av lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid (kr 33 mill). Søknadsfristen for å søke om tilskot var Innan skal kopi av vedtak i overordna avgjerdsorgan og formelle samarbeidsavtalar vere oversendt Helsedirektoratet. Nærare om fellesprosjekt Skal kommunane i Sogn og Fjordane klare å nå målsettingane i St.meld. nr 47 ( ) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett stad til rett tid vil det bli nødvendig med samarbeid over kommunegrensene. Hausten 2009 etablerte kommunane i SIS (Jølster, Naustdal, Førde, Gaular og Flora), HAFS-regionen (Fjaler, Hyllestad, Askvoll, Solund og Gulen) saman med Balestrand, Høyanger og Bremanger ei felles arbeidsgruppe i høve til samhandlingsreforma. Gruppa er samansett av Arve Helle (HAFS, leiar av gruppa), Håkon Myrvang (Naustdal), Jan Helge Dale (Flora), Arvid Eide (Fjaler), Kjell Idar Dvergsdal (Gaular), Håkon Fimland (SIS) og Øystein Høyvik (Førde). I tillegg har ein bedt Helse Førde å peike ut ein representant til å delta i gruppa sitt arbeid. Føremålet til arbeidsgruppa/helsenettverket er å: Ta tak i samhandlingsreforma på ein offensiv og strukturert måte

15 Sak 39/10 Skape ein arena for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling Kartlegge mogelege samarbeidstiltak og få til robuste samarbeid knytt til helse- og omsorgsfeltet i kommunane. Etter kvart som arbeidet går framover vil det bli etablert ulike arbeids- og referansegrupper. Desse gruppene vil bestå av tilsette i dei ulike kommunane, brukarorganisasjonar, tillitsvalte, Høgskulen i Sogn og Fjordane m.v. Som det går fram av søknaden til Helsedirektoratet ynskjer arbeidsgruppa at det i 2010 blir etablert to prosjekt knytt til: 1. Førebyggjande arbeid 2. Rehabilitering Den samla søknadssummen er på kr , der kommunane sin eigenfinansieringsdel er på kr Dette beløpet vert fordelt med 50 % lik sum, og 50 % etter folketal. Kostnadsfordeling: Kommune Fast sum Folketal pr Sum etter Sum folketal Høyanger Bremanger Balestrand Fjaler Hyllestad Askvoll Solund Gulen Gaular Naustdal Jølster Flora Førde Sum Kostnadsnøkkelen/-fordelinga kan bli foreslått endra ved seinare søknader. Etter søknad er det innvilga utsett frist, slik at det for Balestrand kommune sin del vil kunne leggjast opp til vedtak om deltaking i utgreiinga i kommunestyret den VURDERING Auka prioritering av førebyggjande arbeid og kommunale tenester knytt til rehabilitering står svært sentralt i den komande samhandlingsreforma. For å kunne finne fram til gode løysingar og vere framtidsretta, vil det vere føremålstenleg, og sannsynlegvis naudsynt, med eit interkommunalt samarbeid. Parallelt med eit slikt fellesprosjekt bør den enkelte kommune og vurdere korleis den framover kan vere i stand til å takle nye oppgåver sjølv, og kva som eventuelt kan løysast i mindre samarbeidsområde. Det er ein vesentleg premiss i samhandlingsreforma at gode tenester som bli gitt nærare der folk bur.

16 Sak 39/10 Når det gjeld fordelinga av eigendelen ved eit utgreiingsprosjekt, fylgjer denne ein kjent mal som det neppe er grunn til å reise innvendingar mot. Rådmannen si tilråding: 1. Balestrand kommune stadfestar deltaking i samarbeid med kommunane i regionane SIS og HAFS, med tillegg av kommunane Bremanger og Høyanger knytt til St.meld. nr 47 ( ) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett stad til rett tid 2. Balestrand kommune yter kommunal eigenfinansiering med kr i samband med søknad av til Helsedirektoratet om tilskotsmidlar til lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid.

17 Sak 40/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 40/10 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaknr.: 10/435 DELTAKING I FELLES KOMMUNAL OPPREISINGSORDNING I SOGN OG FJORDANE Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Rapport frå arbeidsgruppe SAKSOPPLYSNINGAR Innleiing Vedlagt fylgjer rapport frå ei arbeidsgruppe oppnemnt av KS Sogn og Fjordane med framlegg til etablering av felles kommunal oppreisingsordning i fylket relatert til omsorgssvikt/overgrep mot barn under kommunal omsorg. Rapporten skildrar bakgrunn og prosess for arbeidet og hovudelementa i framlegget til samarbeidsavtale og vedtekter. Som vedlegg A) i rapporten fylgjer arbeidsgruppa sitt samrøystes framlegg til samarbeidsavtale og vedtekter for ei mellombels felles oppreisingsordning i Sogn og Fjordane. I tillegg inneheld rapporten to av hovudarbeidsdokumenta m/vedlegg datert og som har vore nytta i samband med arbeidet undervegs. Desse dokumenta gjev utfyllande informasjon om drøftingar, føresetnader og posisjonar i ulike fasar av arbeidet, og i høve til ulike element i framlegget som det har vore naudsynt å avklare og vere konsistent i høve til. Rapporten inneheld også uttalane frå fylkesmøtet i KS Sogn og Fjordane den , der fylgjande vart vedteke: Fylkesmøtet viser til sin uttale frå møte 12. februar 2009, der ein bad KS Sogn og Fjordane halde fram arbeidet med sikte på etablering av ei felles oppreisningsordning i Sogn og Fjordane. Då det er klarlagt at det ligg føre konkrete saker av denne karakter til handsaming i kommunar i Sogn og Fjordane, og det også er klare indikasjonar på overgrep og omsorgssvikt i den tida fylkeskommunen hadde ansvar, vil fylkesmøtet be arbeidsgruppa om at eit samla framlegg til ei

18 Sak 40/10 slik oppreisningsordning snarast råd kan presenterast som ei innstilling for handsaming i kommunane og fylkeskommunen. Fylkesmøte vil understreke at det her er snakk om eit moralsk ansvar, og ikkje ei juridisk innretning, og med føremål å kunne gi menneske som har vore utsett for omsorgssvikt/overgrep som barn under offentleg omsorg, ein ny start i livet. Arbeidsgruppa har gjennom denne prosessen kome fram til ei samrøystes innstilling, slik den no ligg føre. Ordninga skal vare i 2 år frå den dato oppreisingsutvalet, som skal etablerast, kunngjer at dei tek imot søknader. Etter dette fell ordninga bort, men slik at søknader som har kome i denne to-års perioden skal handsamast ferdig. I og med at det i fylkeskommunen skal etablerast både sekretariat og oppreisingsutval med tilhøyrande rekruttering av personell og tilrettelegging elles, er det sannsynleg at oppreisingsordninga fyrst vil kunne vere operativ frå rundt årskiftet 2010/2011, om kommunane/fylkeskommunen vel å slutte seg til ordninga. Fylkesstyret i KS Sogn og Fjordane gjorde i møte slikt samrøystes vedtak: "Fylkesstyret i KS Sogn og Fjordane vil gi uttrykk for at det no er på høg tid at kommunane og fylkeskommunen i Sogn og Fjordane tek eit moralsk ansvar for - og gjev ei orsaking utan atterhald til - personar som då dei var barn vart utsett for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon, fosterheim eller anna plassering frå kommunane i perioden før 1. januar Fylkesstyret i KS Sogn og Fjordane oppmodar derfor alle kommunane/fylkeskommunen i Sogn og Fjordane om å slutte seg til ei felles kommunal oppreisingsordning, slik det er gjort greie for i rapport frå ei arbeidsgruppe oppnemnd av KS Sogn og Fjordane datert med framlegg til samarbeidsavtale og vedtekter. Fylkesstyret i KS Sogn og Fjordane føreset at alle kommunar og fylkeskommunen handsamar sak om tilslutnad til oppreisingsordninga i kommunestyre/fylkesting i løpet av vårhalvåret 2010." Bakgrunn og prosess Spørsmålet om å sette i gang ei vurdering av ei felles oppreisningsordning i Sogn og Fjordane for omsorgssvikt/overgrep mot barn under kommunal omsorg, har i fleire samanhengar vore reist overfor KS i fylket, m.a. frå Fylkesmannen og enkeltkommunar/- personar. Det er også kjent at det ligg saker som vil kunne falle inn under ei slik ordning på vent i fleire kommunar i fylket. På denne bakgrunnen vart spørsmålet om vidare utgreiingsarbeid med siktemål å få belyst kva ei slik ordning vil innebere, kva som er føremålet med den, og korleis den kan organiserast, formaliserast og gjennomførast, teke opp i to omgangar gjennom KS Sogn og Fjordane sitt rådmannsutval og fylkesstyre i løpet av Forankringa av prosessen vidare har også skjedd gjennom temamøte, KS Sogn og Fjordane sin strategikonferanse i 2009, fylkesmøte i KS Sogn og Fjordane i 2009 og 2010, Fylkesmannen sin kommunekonferanse i 2009 og dialogmøte med representantar for den politiske og administrative leiinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2009 og Fylkesstyret i KS Sogn og Fjordane tok i mars 2009 initiativ til å etablere ei arbeidsgruppe.. som skal kome med forslag til ei felles oppreisningsordning for kommunane/ fylkeskommunen i Sogn og Fjordane for omsorgssvikt/overgrep mot barn under offentleg omsorg.. Herunder må det drøftast:

19 Sak 40/10 - Kriteria for kven som skal kunne søkje (personkrets, type vedtak, geografi m.v.) - Tidsfrist for ordninga (start, slutt, søknadsfrist) - Beløpsstorleikar - Krav til innhald i søknad - Type dokumentasjon - Organisering av ordninga - Tilhøvet til staten si billigheitsordning (subsidiær/supplementær) - Eventuelle andre tema Det vart også i mandatet slått fast at KS Sogn og Fjordane vert sekretariat for arbeidet, og at KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre vert styringsgruppe. Arbeidsgruppa har hatt slik samansetting: - Vidar Roseth, leiar (leiar av rådmannsutvalet/rådmann i Balestrand kommune) - Svein Kåre Senneseth (kommunalsjef i Årdal kommune) - Lisbeth Nord (barnevernleiar i Eid kommune) - Arvid Mellingen (juridisk sjef hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane) - Merete Myklebust (juridisk rådgjevar i Sogn og Fjordane fylkeskommune kom med i arbeidsgruppa hausten 2009) Sekretær for arbeidsgruppa har vore Jan Ryste, dagleg leiar i KS Sogn og Fjordane. Arbeidsgruppa har gjennomført 3 møte ( , og ) ikkje alle fulltalige, og to med ekstern deltaking frå Prosjekt Oppreisning. I siste møte kom arbeidsgruppa fram til eit samrøystes framlegg til samarbeidsavtale og vedtekter for ei mellombels felles oppreisingsordning i Sogn og Fjordane. Hovudelement i framlegget Ordninga har som føremål at deltakarkommunane tek eit moralsk ansvar for, og gjev ei oppreising og ei orsaking utan atterhald til, personar som då dei var barn vart utsett for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon, fosterheim eller anna plassering av deltakarkommunane før 1. januar Oppreisingsordninga vert organisert som eit frivillig samarbeid utan heimel i lov. Ordninga skal vare i 2 år frå den dato oppreisingsutvalet kunngjer at dei tek imot søknader. Etter dette fell ordninga bort. Fylkeskommunen har ansvaret for drifta av oppreisingsordninga, herunder ansvaret for sekretariat og oppreisingsutval. Deltakarkommunane overfører til fylkeskommunen mynde til å førebu og ta avgjerd i oppreisingssakene frå det tidspunkt ordninga trer i kraft. Fylkeskommunen legg avgjerdsmynde til eit oppreisingsutval samansett av tre erfarne medlemmar, der leiar skal vere jurist og dei øvrige medlemmane skal ha relevant erfaring og helse- og sosialfagleg kompetanse. Oppreisingsutvalet held fram sitt arbeid inntil alle søknader som er innkomen innan toårs fristen, er handsama, i utgangspunktet maksimalt inntil 6 månader etter opphøyr av ordninga. Deltakarkommunane skal dekke utgiftene ved oppreisingsordninga slik:

20 Sak 40/10 a) Utbetaling av heile oppreisingsbeløpet til personar som kommunen har ansvaret for fram til b) Utbetaling av 50% av oppreisingsbeløpet til personar som kommunen og fylkeskommunen har delt ansvar for frå til c) Dekking av personar sine evt. utgifter til advokatbistand. d) Dekking etter rekning av sekretariatet sine utgifter til handsaming av saken, herunder løn inkl. sosiale kostnader, reiseutgifter og tilsvarande. e) Dekking etter rekning av oppreisingsutvalet sine utgifter til handsaminga av saka. f) Høvesvis dekking av kostnader knytt til informasjonsarbeid og annonsering ved etablering av ordninga. Dette skal dekke ekstrakostnadar som fylkeskommunen blir påført som følgje av at fylkeskommunen gjer eit arbeid på vegner av kommunane. Fylkeskommunen skal dekke utgiftene ved oppreisingsordninga slik: a) Utbetaling av 50% av oppreisingsbeløpet til personar som kommunen og fylkeskommunen har delt ansvaret for frå til b) Dekking av personar sine evt. utgifter til advokatbistand. c) Dekking etter rekning av oppreisingsutvalet sine utgifter til handsaming av saka. d) Høvesvis dekking av kostnader knytt til informasjonsarbeid og annonsering ved etablering av ordninga. Når det gjeld oppreisingsbeløp for perioden , jf. pkt. b) ovanfor i høve til kommunane sitt ansvar, og pkt. a) i høve til fylkeskommunen sitt ansvar, er grunngjevinga for delt oppreisingsbeløp at frå vart ansvaret for barnevernsinstitusjonane overført til fylkeskommunen. Gjennom fosterheimssentralen fekk fylkeskommunen også ansvar for rekruttering og formidling av fosterheimar. Med bakgrunn i desse endringane er det vanleg å legge til grunn at kommunen og fylkeskommunen hadde delt ansvar med omsyn til barnevernet si plassering av barn utanfor heimen etter , jf. karleggingsstudie av kommunale oppreisingsordningar for tidlegare barnevernsbarn utført av institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo på oppdrag frå KS, 2010, s. 39. Det er utarbeidd vilkår for å søkje om kommunal oppreising ( 6) og kriterium for utmåling av oppreising ( 7) i framlegget. For grove seksuelle overgrep eller anna grov psykisk eller fysisk vold, eller gjentekne overgrep som kan karakteriserast som vedvarande barneslavearbeid vert det gjeve ei oppreising på kr Til dei som gjennom eigenerklæring og eventuell annan dokumentasjon sannsynleggjer at dei har vore utsett for andre overgrep, vert det gjeve ei oppreising på kr Til dei som gjennom eigenerklæring og eventuell annan dokumentasjon sannsynleggjer at dei har vore utsett for omsorgssvikt, vert det gjeve ei oppreising på kr Dersom omsorgssvikten vert vurdert som så omfattande og påført over så lang tid at skadeverknadane vurderast som ekstraordinære, kan høgare oppreisingsbeløp innvilgast. Oppreising vert ikkje gjeve ikkje med utgangspunkt i juridisk ansvar for økonomisk tap, og utan avkorting mot eventuell innvilga erstatning etter Stortinget si utvida og tilpassa vederlagsordning. Det er innarbeidd reglar for sakshandsaming i sekretariatet ( 8.1) og i oppreisingsutvalet ( 8.2)

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane

Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane 1.1.2011 1.1.2013 www.sfj.no Innhald 1. Innleiing/samandrag... 2 2. Bakgrunn... 3 3. Rammer for oppreisingsordninga... 3 3.1 Ansvarsgrunnlag...

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer