MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: Tid: ca (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: Tid: ca (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 35/10 10/457 MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR /10 10/458 ELEKTRONISK LØYSING FOR SAKER TIL POLITISK HANDSAMING 37/10 10/450 LØNSPOLITIKK FOR BALESTRAND KOMMUNE - RULLERING 38/10 09/1016 SAMARBEID OM BRANN- OG REDNINGSTENESTE - DELTAKING I SOGN BRANN OG REDNING IKS 39/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA - DELTAKING I UTGREIING AV SAMARBEID OM FØREBYGGJANDE ARBEID OG REHABILITERING 40/10 10/435 DELTAKING I FELLES KOMMUNAL OPPREISINGSORDNING I SOGN OG FJORDANE 41/10 10/448 BALESTRAND KOMMUNE SOM MILJØFYRTÅRN-KOMMUNE 42/10 08/1778 REGULERINGSENDRING BALAFJØRA 43/10 09/1020 REGULERINGSENDRING - REGULERINGSPLAN FOR FARNES

2 44/10 10/378 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL - BUDSJETTREVISJON YMSE Balestrand Einar Målsnes Ordfører

3 Sak 35/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 35/10 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 080 Arkivsaknr.: 10/457 MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2010 Vedlegg: Utkast av til møteplan 2. halvår 2010 Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Det er sett opp framlegg til møteplan for 2. halvår Det er forsøkt teke omsyn til andre viktige møte m.v. som ein kjenner til no, og møteplanen er tilpassa til budsjettprosessen og sak om 2. tertialrapport. VURDERING Rådmannen si tilråding: Møteplan for 2. halvår 2010 vert fastsett i samsvar med vedlagd utkast av

4 Sak 36/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 36/10 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 064 Arkivsaknr.: 10/458 ELEKTRONISK LØYSING FOR SAKER TIL POLITISK HANDSAMING Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR I samband med møte i formannskapet den vart det protokollert slik konklusjon: Elektronisk sakstilfang til politikarane. Det vert bedt om det vert førebudd ei sak om dette til formannskapet. I Balestrand kommune sin IKT-strategi er det føresett at det skal innførast ei elektronisk løysing for saker til politisk handsaming. Dette inneber at det ikkje vert sendt ut saksdokument i papirform, men at sakstilfanget vert gjort tilgjengeleg berre i elektronisk form. Ein del kommunar har no teke i bruk slike løysingar, og dei positive erfaringane som er oppsummerte er m.a.: Raskare tilgang til saksdokument Innsparingar knytt til trykking og utkøyring/postsending av saksdokument Miljøvinst ved at det ikkje vert trykt og frakta saksdokument Effektivisering av arbeidsprosessar og innspart tid Høve til å notere direkte i saksdokument på skjerm på PC. Notata vert lagra for seinare bruk. Med PC en har ein alltid tilgang til alle saksdokument, inkludert eigne notat Ein har tilgang til gamle saksprotokollar under møta. Feil som fylgje av utskrift/kopiering vert eliminert Løysinga føreset at alle dei aktuelle folkevalde har tenleg bærbar PC og naudsynt programvare til disposisjon, at ingen reserverer seg mot å delta og at alle får tilstrekkeleg opplæring. VURDERING

5 Sak 36/10 Balestrand kommune har alt tilgang på modul knytt til sak-/arkivsystemet som kan takast i bruk utan ekstra innkjøpskostnad for kommunen. Det er openbare føremoner ved å ta i bruk ei elektronisk løysing. Rådmannen vil likevel tilrå at ein nøye vurderer den tidsmessige planen for innføring av dette. Det har samanheng med kommunen sin totale situasjon dei næraste månadene framover, som medfører eit press på administrasjonen som vanskeleggjer innføring av nye system. Frå før er det planlagt implementering av både ny heimeside med nytt innhald/utvida funksjonalitet og nytt økonomisystem hausten Dette vil vere relativt tunge saker å fylgje opp. Også innføring av elektronisk løysing for saker til politisk handsaming krev ein del arbeid med implementering. Det skal og skaffast PC ar og programvare og det skal gjennomførast opplæring. I tillegg til arbeidsressursar vil dette krevje ei økonomisk investering, der kjøp av PC ar vil slå tyngst ut. Det vil truleg vere føremålstenleg at kommunen syter for at likt tenleg utstyr vert innkjøpt, i staden for at ein dels skal basere seg på eigne, private PC ar og dels på kommunale, med ulik grad av programvare og funksjonalitet. Rådmannen vil tilrå at det dei økonomiske implikasjonane vert utgreidd nærare fram til budsjetthandsaminga til hausten. Vidare bør ein no ta tydeleg stilling til om ei elektronisk løysing skal innførast, kven den skal omfatte og kva tid den skal gjelde frå. Det kan kanskje vere naturleg å planlegge innføring frå januar 2011 eller frå starten av ny valperiode. Det bør vurderast om ein t.d. skal starte med formannskapet, eller om ein vil inkludere heile kommunestyret frå starten. Det er nedanfor skissert to alternative, mogelege val: Alt. 1 Balestrand kommune innfører elektronisk løysing for saker til politisk handsaming frå januar Løysinga vert i fyrste omgang utprøvd for formannskapet. Frå starten av ny valperiode hausten 2011 tek ein sikte på at ordninga skal utvidast til å omfatte alle kommunestyremedlemane. Utgifter til innkjøp av PC ar m.v. vert å ta stilling til i samband med budsjettet for Alt. 2 Balestrand kommune innfører elektronisk løysing for saker til politisk handsaming frå starten av ny valperiode hausten Løysinga skal omfatte alle kommunestyremedlemane. Utgifter til innkjøp av PC ar m.v. vert å ta stilling til i samband med budsjettet for Begge alternativa er etter rådmannen si vurdering mogeleg (og det kan også vere andre alternativ). Ut frå situasjonen no og framover, heller rådmannen til at alternativ 2 bør veljast, og at ein bør syte for ei god førebuing av elektronisk løysing for alle kommunestyremedlemane frå hausten Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune innfører elektronisk løysing for saker til politisk handsaming frå starten av ny valperiode hausten Løysinga skal omfatte alle kommunestyremedlemane. Utgifter til innkjøp av PC ar m.v. vert å ta stilling til i samband med budsjettet for 2011.

6 Sak 36/10

7 Sak 37/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 37/10 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 520 Arkivsaknr.: 10/450 LØNSPOLITIKK FOR BALESTRAND KOMMUNE - RULLERING Vedlegg: Gjeldande lønspolitikk, Skisse i høve til system for individuelle lønstillegg Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Lønspolitikken for Balestrand kommune skal etter føresetnadene rullerast i juni kvart år. Det er og føresett at det skal gjennomførast eit lønspolitisk drøftingsmøte på våren i tilknyting til rullering av lønspolitikken. Drøftingsmøte med organisasjonane var fyrst beramma i starten av mai, men møteplanen måtte endrast. Seinare var det føresett drøftingsmøte med organisasjonane den Dette vart ikkje gjennomført på grunn av den pågåande konflikten i tariffoppgjeret i kommunal sektor. Når det gjeld utgreiingar som var føresett gjennomført i forkant av rulleringa av lønspolitikken, har ein kome på etterskot, og det ligg såleis ikkje føre rapportar/tilrådingar når det gjeld prinsipp for bruk av funksjonstillegg eller utvikling av systemet for individuelle tillegg. Ei førebels skisse frå rådmannen i høve til det sistnemnde er vedlagt. Resultatet av det sentrale tariffoppgjeret, der det ser ut til å bli visse føringar for lokale lønsforhandlingar, er ikkje avklara. VURDERING Ut frå forholda nemnt ovanfor vil rådmannen tilrå at rulleringa av lønspolitikken også i år vert gjennomført etter sommarferien. Rådmannen si tilråding:

8 Sak 37/10 Saka vert utsett. Rullering av lønspolitikken vert gjennomført i september Arbeidet med prinsipp for funksjonstillegg og vurdering av systemet for individuelle tillegg held fram og vert avslutta slik at konklusjonane/tilrådingane ligg føre til rulleringa av lønspolitikken.

9 Sak 38/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 38/10 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaknr.: 09/1016 SAMARBEID OM BRANN- OG REDNINGSTENESTE - DELTAKING I SOGN BRANN OG REDNING IKS Vedlegg: Prosjektrapport av Bakgrunn: Forprosjektrapport av Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Samandrag Det er gjennomført eit større prosjekt med utgreiing av interkommunalt samarbeid innan brannområdet for kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik. I saka tilrår rådmannen at kommunestyret sluttar opp om tilrådingane i rapport av og at kommunen vert med i det interkommunale samarbeidet om brann- og redningstenester. Målsetjinga er å etablere Sogn brann og redning IKS frå Nærare om saka Kommunane Leikanger, Sogndal og Luster tok tidleg i 2009 initiativ for å få utgreidd eit interkommunalt samarbeid innan tenesteområdet brann. Eit forprosjekt vart lagt fram ved årsskifte 2009/2010, jf rapport av Handsaminga i kommunane viste at det var grunnlag for å arbeide vidare med prosjektet, og at også kommunane Vik og Balestrand ville delta. Alle kommunane har våren 2010 delteke i arbeidet gjennom medlemar i prosjektgruppa (brannsjefar/ ansvarleg) og i styringsgruppa (rådmennene). Sos Brannkonsult, v/atle Strandos utarbeidde forprosjektrapport og har vore rådgjevar og sekretær for prosjektgruppa i arbeidet med hovudrapporten. Hovudrapporten er overlevert og datert Det er gjort ein grundig gjennomgang av brannområdet i kvar kommune, gjennomgang av lovverket, studie av ulike referanseprosjekt og drøfting av ulike samarbeidsløysingar.

10 Sak 38/10 Styringsgruppa har vurdert rapporten som godt grunnlag for realitetsavgjerd i saka. Etter at rapporten er sluttført, er det gjennomført vidare informasjonsrundar til dei som er tilsette i ordningane og deira tillitsvalde. Det har vore gjennomført ei undervegsrapportering til ordførarane med informasjon/drøfting av førebelse konklusjonar. Når det gjeld status og faktainformasjon vert det synt til prosjektrapporten. Prosjektet har søkt om og fått omstillingsmidlar frå programstyret for fornying av offentleg sektor og IKT i fylket både til forprosjektet og hovudprosjektet. VURDERING Det er viktig at ein kommune er i stand til å ivareta brann- og redningstenestene på ein god måte. Utviklinga er slik at det vert stadig meir krevjande for små og mellomstore kommunar å løyse desse oppgåvene i eigen regi. Kompetanse, fagmiljø, rekruttering, vakt- og beredskapsordningar, dimensjonering og utstyr er alt område der utvikling og krav er slik at ei større eining vil ha betre føresetnader enn ei mindre eining. Utviklinga er og slik at det vert sett kritisk søkelys på kvaliteten i tenesta, om brannvesenet utfører /har utført oppgåvene sine på ein tilfredsstillande måte. Frå sentralt hald er det både gjennom stortingsmelding, regelverk og ved tilsyn gjeve sterke føringar om at dei mindre kommunane skal søke eit tettare samarbeid med sine nabokommunar for å løyse dei oppgåvene som er lagt til brannvesenet. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane oppmodar om at det vert framdrift og utvikling i større samarbeidsprosjekt i fylket vårt. Brann- og redningssamarbeidet som no er utgreidd for våre 5 kommunar vil svare godt i høve til utvikling og krav. Arbeidet med å utgreie samarbeidet har vore svært konstruktivt og positivt. Ei samla prosjektgruppe stiller seg bak hovudrapporten av og meiner framlegget syner ei god løysing for korleis ein bør løyse oppgåvene til brannvesenet framover. Styringsgruppa, rådmennene, støttar og opp om dette. Vurderinga er at det ligg til rette for å inngå ein avtale om etablering av eit forpliktande samarbeid innan brannområdet mellom dei 5 kommunane. Samarbeidet bør omfatte alle deltenestene innanfor brannområdet. Dette gjer at ein får utnytta den vinsten som ligg i å samla alle ressursane med dei effektar det har på stillingar, kompetanse, fagmiljø, rekruttering og kost/nytte. Organisering. Ei samling av alle deltenester for dei fem kommunane får eit omfang og ein storleik som gjer det naturleg å organisera det som ei eiga eining. Utgreiinga tilrår IKS-modellen (interkommunalt selskap), ei eiga juridisk eining. Alle kommunane deltek både i styre og representantskap, noko som sikrar deltaking og medverknad, og også at ein kan handtere investeringar i eigen regi. Til dette kjem at mange av dei godt fungerande samarbeida i dag er

11 Sak 38/10 interkommunale selskap. Desse argumenta er så tungtvegande at rådmannen støttar tilrådinga sjølv om det kan vere motforestillingar til ei slik organisering. Desse går på at IKS ofte utviklar seg utan at eigarkommunane kjem nok i inngrep og har nok innverknad på viktige strategiar og avgjerder. Eit aktivt styre og ein aktiv representantskap vil kunne sikre at selskapet vert underlagt god kontroll. Eit realistisk alternativ kunne vere ein vertskommunemodell med høve til meir direkte styring, men rådmannen konstaterer at eit fleirtal ikkje ynskjer ei slik organisering. Den vidare organiseringa av selskapet fylgjer i stor grad av folketal og dimensjoneringsforskrifta. Den tilrådde modellen, inkludert organisasjonskart som ligg i rapporten, representerar ei minimumsdimensjonering /-organisering. Unnataket er at det er lagt inn ei 35% stilling i førebyggande avd. som kan nyttast til inntektsbringande tiltak for selskapet. (sal av tenester, kurs, opplæring mv.) Lokalisering. Som det går fram av rapporten er det fleire argument som talar for at samarbeidsselskapet bør lokaliserast til Sogndal. Sogndal er den største kommunen og er eit geografisk sentrum. I lag med ordninga med overbefalsvakt gjer dette at Sogndal vert den naturlege og mest rasjonelle lokaliseringa. Avstandar er ofte utfordringar i eit interkommunalt samarbeid, og eit samlingspunkt i Sogndal vil gjere avstandsulempene minst for det samla samarbeidet. Tilsette Ei lokalisering i Sogndal vil truleg og gjere det enklast å ta vare på og få med seg eksisterande kompetanse og tilsette over i det nye samarbeidet, noko som er sterkt ynskjeleg. Ved hjelp av overgangsordningar, der ein dels kan arbeide i selskapet heimanfrå/frå heimkommunen, ev og i delstilling i selskapet, er dette realistisk. Økonomi Økonomisk innsparing vil ikkje vere noko hovudargument for samarbeidet. Men eit slikt samarbeid bør kunne gi ei god utnytting av dei økonomiske ressursane og eit kvalitativt godt brannvesen. Kommunane må vere budd på ein viss pukkeleffekt når det gjeld kostnader i ein oppstartfase. På lengre sikt og som ei overordna vurdering syner utgreiinga at dagens budsjetterte nivå i kommunane vil vere eit realistisk utgiftsnivå for ei ny ordning. Utgiftsfordeling mellom kommunane kan vere eit vanskeleg område. For å møte dette legg utgreiinga opp til å nytta eit sett av kostnadsnøklar. Dette gir skreddarsaum, slik at kvar kommune betalar ein kontingent som i stor grad speglar utgiftene med tenestene i kvar kommune. Når det gjeld dekking av administrasjon og fellesutgifter som ikkje kan koplast direkte til ein funksjon så er det naturleg med ei deling der ein del vert delt likt mellom kommunane og noko etter folketal. Alle kommunar skal ha ei brannordning. Dette tilseier ein høg fast del, men det er slik at mykje innan brannområdet knyter seg til dimensjonering etter folketal og dette tilseier ein høg del etter folketal. Det vert tilrådd 30/70 deling, 30% fast og likt mellom kommunane og 70% etter folketal. Rådmannen har ikkje merknader til dette, men meiner det må vere opning for å sjå nærare på dette om det skulle syne seg å gi urimelege utslag målt opp mot dagens forbruk og kostnader.

12 Sak 38/10 For ytterlegare å sikra ei rimeleg og rettferdig fordeling vert det tilrådd å gjennomføre ei taksering av inngangsverdiane i samarbeidet, og eventuelt utlikning av desse over tid. Det vert lagt opp til at kvar kommune må syte for tilfredstillande lokale for brannstasjon i eigen kommune og at denne kan stillast kostnadsfritt til disposisjon for det interkommunale selskapet. At ei slik stadbunden investering vert lagt til kvar kommune kan vere ei rimeleg vurdering. Andre oppgåver lagt til samarbeidet. Ved etablering av felles brannvesen er det naturleg å sjå på eit tettare samarbeid mot andre tekniske fagmiljø i kommunane. Etter plan- og bygningslova er det eit krav at kommunane skal gjennomføre tilsyn i byggesaker. Det ligg godt til rette for at det nye brannvernsamarbeidet kan ta på seg denne oppgåva. Her kan ein tenkje seg kombinerte stillingar innan tilsyn byggesak og branntilsyn. Slike kombinasjonar vil gjere tenesta personalmessig mindre sårbar, samstundes som slike stillingar kan vere ekstra attraktive for kvalifiserte søkjarar. Andre kommunaltekniske tenester, inklusive vaktordningar, vil og vere aktuelle. I tillegg bør det søkjast eit tettare samarbeid med det lokale el-tilsynet. Vidare arbeid. Skal oppstart for samarbeidet vere , er ein avhengig av realitetsavgjerd i kommunane i løpet av juni månad. Dette vil gje grunnlag for at hausten kan nyttast til å klargjere for oppstart Det bør lysast ut stilling som ny brannsjef for samarbeidet. Det vil vere ei god løysing at ny brannsjef kan ta til som prosjektansvarleg på hausten og førebu oppstart. Det bør kunne lagast ei fullmakt for tilsetjing slik at vedkommande kan tilsetjast før styre og andre element i IKS/ selskapsavtalen er klar. Det må utarbeidast nærare etableringsavtale for samarbeidet inklusive selskapsavtale for det interkommunalet selskapet, og arbeidet med overgangsordningar og driftsordningar for 2011 bør startast så tidleg etter sommarferien som mogeleg. Saka må handsamast i kommunestyret på nytt når selskapsavtalen er utarbeidd og klar. Tilsyn byggesak bør takast inn i det vidare arbeidet med saka. Det vil vere naturleg at noverande prosjektorganisasjon vidarefører arbeidet. Det er løyvt prosjektmidlar via omstillingsmidlane til å dekke det meste av utgiftene i Vedtak i den enkelte kommune bør vere under føresetnad av likelydande vedtak i dei andre kommunane. Spesielle forhold i eigen kommune: Når det gjeld bemanning, organisering og utstyr i eigen kommune vert det vist til omtale i prosjektrapporten. Balestrand kommune har hatt problem med å tilfredsstille eksterne krav til brannvernet, spesielt på den administrative og den førebyggjande sida. Ein har eit tid søkt å få Høyanger kommune til å vere med på ei vurdering av felles brannvern. Dette har ikkje ført fram, men initiativet til ei felles brann- og redningsteneste for kommunane Balestrand, Vik, Leikanger, Luster og Sogndal vil gi ei god løysing. Samla vurdering Rådmannen vurderer brann- og redningssamarbeidet som eit godt interkommunalt prosjekt. Det ligg til rette for å løyse brannvesenet sine oppgåver i fellesskap med god kvalitet og med ei

13 Sak 38/10 god utnytting av resursane. Rådmann tilrår at Balestrand kommune vert med i ordninga basert på føresetnader i tilrådinga og den prosjektrapporten som ligg føre. Rådmannen si tilråding: 1) Balestrand kommunestyre sluttar seg til avtale om interkommunalt samarbeid innan brannområdet, jfr prosjektrapport av , ut frå slike føresetnader: a) Samarbeidet skal omfatte alle deltenestene innan brannområdet. b) Samarbeidet skal organiserast som eit interkommunalt selskap. c) Kontorstad for fellesadministrasjon skal vere i Sogndal. d) Tilsette som arbeider i brannordninga i kommunane i dag bør tilbydast overgangsordningar der dei dels kan arbeide i selskapet heimefrå/frå heimkommunen, eventuelt og i delstilling i selskapet. e) Kostnadsfordelinga mellom kommunane skal basere seg på eit sett av kostnadsnøklar for dei ulike områda slik det framgår av (førebels) tabell f) Det skal gjennomførast ei taksering av inngangsverdiane i samarbeidet med eventuell utlikning via eit reguleringsfond. g) Kvar kommune skal syte for tilfredstillande lokale for brannstasjon i eigen kommune som skal stillast kostnadsfritt til disposisjon for det interkommunalet selskapet. 2) Kommunestyret godkjenner at det vert lyst ut og tilsett leiar for samarbeidet (brannsjef). Mynde for tilsetjing vert lagt til rådmannen i Sogndal. 3) Det skal arbeidast vidare med utarbeiding av etableringsavtale for samarbeidet, inkludert selskapsavtale for det interkommunalet selskapet og planlegging av oppstart og drift. 4) Det skal arbeidast vidare med å avklare kva andre oppgåver som skal leggjast inn i samarbeidet. Utvida tilsyn på byggesaksområdet er førebels eit prioritert område. 5) Kommunestyret vil vedta endeleg etableringsavtale og selskapsavtale for det interkommunalet selskapet hausten Kommunestyret legg til grunn at det nye samarbeidet kan startast opp frå ) Dette vedtaket er gjort under føresetnad av likelydande vedtak i kommunane Vik, Leikanger, Luster og Sogndal.

14 Sak 39/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 39/10 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaknr.: 09/706 Arkiv: 026 G00 SAMHANDLINGSREFORMA - DELTAKING I UTGREIING AV SAMARBEID OM FØREBYGGJANDE ARBEID OG REHABILITERING Vedlegg: Helsedirektoratet si utlysing av tilskotsmidlar til lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid Søknad til Helsedirektoratet om tilskotsmidlar. Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Bakgrunn I samband med førebuing til samhandlingsreforma, har Stortinget for 2010 løyvd midlar til tilskotsordning til utvikling av lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid (kr 33 mill). Søknadsfristen for å søke om tilskot var Innan skal kopi av vedtak i overordna avgjerdsorgan og formelle samarbeidsavtalar vere oversendt Helsedirektoratet. Nærare om fellesprosjekt Skal kommunane i Sogn og Fjordane klare å nå målsettingane i St.meld. nr 47 ( ) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett stad til rett tid vil det bli nødvendig med samarbeid over kommunegrensene. Hausten 2009 etablerte kommunane i SIS (Jølster, Naustdal, Førde, Gaular og Flora), HAFS-regionen (Fjaler, Hyllestad, Askvoll, Solund og Gulen) saman med Balestrand, Høyanger og Bremanger ei felles arbeidsgruppe i høve til samhandlingsreforma. Gruppa er samansett av Arve Helle (HAFS, leiar av gruppa), Håkon Myrvang (Naustdal), Jan Helge Dale (Flora), Arvid Eide (Fjaler), Kjell Idar Dvergsdal (Gaular), Håkon Fimland (SIS) og Øystein Høyvik (Førde). I tillegg har ein bedt Helse Førde å peike ut ein representant til å delta i gruppa sitt arbeid. Føremålet til arbeidsgruppa/helsenettverket er å: Ta tak i samhandlingsreforma på ein offensiv og strukturert måte

15 Sak 39/10 Skape ein arena for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling Kartlegge mogelege samarbeidstiltak og få til robuste samarbeid knytt til helse- og omsorgsfeltet i kommunane. Etter kvart som arbeidet går framover vil det bli etablert ulike arbeids- og referansegrupper. Desse gruppene vil bestå av tilsette i dei ulike kommunane, brukarorganisasjonar, tillitsvalte, Høgskulen i Sogn og Fjordane m.v. Som det går fram av søknaden til Helsedirektoratet ynskjer arbeidsgruppa at det i 2010 blir etablert to prosjekt knytt til: 1. Førebyggjande arbeid 2. Rehabilitering Den samla søknadssummen er på kr , der kommunane sin eigenfinansieringsdel er på kr Dette beløpet vert fordelt med 50 % lik sum, og 50 % etter folketal. Kostnadsfordeling: Kommune Fast sum Folketal pr Sum etter Sum folketal Høyanger Bremanger Balestrand Fjaler Hyllestad Askvoll Solund Gulen Gaular Naustdal Jølster Flora Førde Sum Kostnadsnøkkelen/-fordelinga kan bli foreslått endra ved seinare søknader. Etter søknad er det innvilga utsett frist, slik at det for Balestrand kommune sin del vil kunne leggjast opp til vedtak om deltaking i utgreiinga i kommunestyret den VURDERING Auka prioritering av førebyggjande arbeid og kommunale tenester knytt til rehabilitering står svært sentralt i den komande samhandlingsreforma. For å kunne finne fram til gode løysingar og vere framtidsretta, vil det vere føremålstenleg, og sannsynlegvis naudsynt, med eit interkommunalt samarbeid. Parallelt med eit slikt fellesprosjekt bør den enkelte kommune og vurdere korleis den framover kan vere i stand til å takle nye oppgåver sjølv, og kva som eventuelt kan løysast i mindre samarbeidsområde. Det er ein vesentleg premiss i samhandlingsreforma at gode tenester som bli gitt nærare der folk bur.

16 Sak 39/10 Når det gjeld fordelinga av eigendelen ved eit utgreiingsprosjekt, fylgjer denne ein kjent mal som det neppe er grunn til å reise innvendingar mot. Rådmannen si tilråding: 1. Balestrand kommune stadfestar deltaking i samarbeid med kommunane i regionane SIS og HAFS, med tillegg av kommunane Bremanger og Høyanger knytt til St.meld. nr 47 ( ) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett stad til rett tid 2. Balestrand kommune yter kommunal eigenfinansiering med kr i samband med søknad av til Helsedirektoratet om tilskotsmidlar til lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid.

17 Sak 40/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 40/10 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaknr.: 10/435 DELTAKING I FELLES KOMMUNAL OPPREISINGSORDNING I SOGN OG FJORDANE Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Rapport frå arbeidsgruppe SAKSOPPLYSNINGAR Innleiing Vedlagt fylgjer rapport frå ei arbeidsgruppe oppnemnt av KS Sogn og Fjordane med framlegg til etablering av felles kommunal oppreisingsordning i fylket relatert til omsorgssvikt/overgrep mot barn under kommunal omsorg. Rapporten skildrar bakgrunn og prosess for arbeidet og hovudelementa i framlegget til samarbeidsavtale og vedtekter. Som vedlegg A) i rapporten fylgjer arbeidsgruppa sitt samrøystes framlegg til samarbeidsavtale og vedtekter for ei mellombels felles oppreisingsordning i Sogn og Fjordane. I tillegg inneheld rapporten to av hovudarbeidsdokumenta m/vedlegg datert og som har vore nytta i samband med arbeidet undervegs. Desse dokumenta gjev utfyllande informasjon om drøftingar, føresetnader og posisjonar i ulike fasar av arbeidet, og i høve til ulike element i framlegget som det har vore naudsynt å avklare og vere konsistent i høve til. Rapporten inneheld også uttalane frå fylkesmøtet i KS Sogn og Fjordane den , der fylgjande vart vedteke: Fylkesmøtet viser til sin uttale frå møte 12. februar 2009, der ein bad KS Sogn og Fjordane halde fram arbeidet med sikte på etablering av ei felles oppreisningsordning i Sogn og Fjordane. Då det er klarlagt at det ligg føre konkrete saker av denne karakter til handsaming i kommunar i Sogn og Fjordane, og det også er klare indikasjonar på overgrep og omsorgssvikt i den tida fylkeskommunen hadde ansvar, vil fylkesmøtet be arbeidsgruppa om at eit samla framlegg til ei

18 Sak 40/10 slik oppreisningsordning snarast råd kan presenterast som ei innstilling for handsaming i kommunane og fylkeskommunen. Fylkesmøte vil understreke at det her er snakk om eit moralsk ansvar, og ikkje ei juridisk innretning, og med føremål å kunne gi menneske som har vore utsett for omsorgssvikt/overgrep som barn under offentleg omsorg, ein ny start i livet. Arbeidsgruppa har gjennom denne prosessen kome fram til ei samrøystes innstilling, slik den no ligg føre. Ordninga skal vare i 2 år frå den dato oppreisingsutvalet, som skal etablerast, kunngjer at dei tek imot søknader. Etter dette fell ordninga bort, men slik at søknader som har kome i denne to-års perioden skal handsamast ferdig. I og med at det i fylkeskommunen skal etablerast både sekretariat og oppreisingsutval med tilhøyrande rekruttering av personell og tilrettelegging elles, er det sannsynleg at oppreisingsordninga fyrst vil kunne vere operativ frå rundt årskiftet 2010/2011, om kommunane/fylkeskommunen vel å slutte seg til ordninga. Fylkesstyret i KS Sogn og Fjordane gjorde i møte slikt samrøystes vedtak: "Fylkesstyret i KS Sogn og Fjordane vil gi uttrykk for at det no er på høg tid at kommunane og fylkeskommunen i Sogn og Fjordane tek eit moralsk ansvar for - og gjev ei orsaking utan atterhald til - personar som då dei var barn vart utsett for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon, fosterheim eller anna plassering frå kommunane i perioden før 1. januar Fylkesstyret i KS Sogn og Fjordane oppmodar derfor alle kommunane/fylkeskommunen i Sogn og Fjordane om å slutte seg til ei felles kommunal oppreisingsordning, slik det er gjort greie for i rapport frå ei arbeidsgruppe oppnemnd av KS Sogn og Fjordane datert med framlegg til samarbeidsavtale og vedtekter. Fylkesstyret i KS Sogn og Fjordane føreset at alle kommunar og fylkeskommunen handsamar sak om tilslutnad til oppreisingsordninga i kommunestyre/fylkesting i løpet av vårhalvåret 2010." Bakgrunn og prosess Spørsmålet om å sette i gang ei vurdering av ei felles oppreisningsordning i Sogn og Fjordane for omsorgssvikt/overgrep mot barn under kommunal omsorg, har i fleire samanhengar vore reist overfor KS i fylket, m.a. frå Fylkesmannen og enkeltkommunar/- personar. Det er også kjent at det ligg saker som vil kunne falle inn under ei slik ordning på vent i fleire kommunar i fylket. På denne bakgrunnen vart spørsmålet om vidare utgreiingsarbeid med siktemål å få belyst kva ei slik ordning vil innebere, kva som er føremålet med den, og korleis den kan organiserast, formaliserast og gjennomførast, teke opp i to omgangar gjennom KS Sogn og Fjordane sitt rådmannsutval og fylkesstyre i løpet av Forankringa av prosessen vidare har også skjedd gjennom temamøte, KS Sogn og Fjordane sin strategikonferanse i 2009, fylkesmøte i KS Sogn og Fjordane i 2009 og 2010, Fylkesmannen sin kommunekonferanse i 2009 og dialogmøte med representantar for den politiske og administrative leiinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2009 og Fylkesstyret i KS Sogn og Fjordane tok i mars 2009 initiativ til å etablere ei arbeidsgruppe.. som skal kome med forslag til ei felles oppreisningsordning for kommunane/ fylkeskommunen i Sogn og Fjordane for omsorgssvikt/overgrep mot barn under offentleg omsorg.. Herunder må det drøftast:

19 Sak 40/10 - Kriteria for kven som skal kunne søkje (personkrets, type vedtak, geografi m.v.) - Tidsfrist for ordninga (start, slutt, søknadsfrist) - Beløpsstorleikar - Krav til innhald i søknad - Type dokumentasjon - Organisering av ordninga - Tilhøvet til staten si billigheitsordning (subsidiær/supplementær) - Eventuelle andre tema Det vart også i mandatet slått fast at KS Sogn og Fjordane vert sekretariat for arbeidet, og at KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre vert styringsgruppe. Arbeidsgruppa har hatt slik samansetting: - Vidar Roseth, leiar (leiar av rådmannsutvalet/rådmann i Balestrand kommune) - Svein Kåre Senneseth (kommunalsjef i Årdal kommune) - Lisbeth Nord (barnevernleiar i Eid kommune) - Arvid Mellingen (juridisk sjef hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane) - Merete Myklebust (juridisk rådgjevar i Sogn og Fjordane fylkeskommune kom med i arbeidsgruppa hausten 2009) Sekretær for arbeidsgruppa har vore Jan Ryste, dagleg leiar i KS Sogn og Fjordane. Arbeidsgruppa har gjennomført 3 møte ( , og ) ikkje alle fulltalige, og to med ekstern deltaking frå Prosjekt Oppreisning. I siste møte kom arbeidsgruppa fram til eit samrøystes framlegg til samarbeidsavtale og vedtekter for ei mellombels felles oppreisingsordning i Sogn og Fjordane. Hovudelement i framlegget Ordninga har som føremål at deltakarkommunane tek eit moralsk ansvar for, og gjev ei oppreising og ei orsaking utan atterhald til, personar som då dei var barn vart utsett for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon, fosterheim eller anna plassering av deltakarkommunane før 1. januar Oppreisingsordninga vert organisert som eit frivillig samarbeid utan heimel i lov. Ordninga skal vare i 2 år frå den dato oppreisingsutvalet kunngjer at dei tek imot søknader. Etter dette fell ordninga bort. Fylkeskommunen har ansvaret for drifta av oppreisingsordninga, herunder ansvaret for sekretariat og oppreisingsutval. Deltakarkommunane overfører til fylkeskommunen mynde til å førebu og ta avgjerd i oppreisingssakene frå det tidspunkt ordninga trer i kraft. Fylkeskommunen legg avgjerdsmynde til eit oppreisingsutval samansett av tre erfarne medlemmar, der leiar skal vere jurist og dei øvrige medlemmane skal ha relevant erfaring og helse- og sosialfagleg kompetanse. Oppreisingsutvalet held fram sitt arbeid inntil alle søknader som er innkomen innan toårs fristen, er handsama, i utgangspunktet maksimalt inntil 6 månader etter opphøyr av ordninga. Deltakarkommunane skal dekke utgiftene ved oppreisingsordninga slik:

20 Sak 40/10 a) Utbetaling av heile oppreisingsbeløpet til personar som kommunen har ansvaret for fram til b) Utbetaling av 50% av oppreisingsbeløpet til personar som kommunen og fylkeskommunen har delt ansvar for frå til c) Dekking av personar sine evt. utgifter til advokatbistand. d) Dekking etter rekning av sekretariatet sine utgifter til handsaming av saken, herunder løn inkl. sosiale kostnader, reiseutgifter og tilsvarande. e) Dekking etter rekning av oppreisingsutvalet sine utgifter til handsaminga av saka. f) Høvesvis dekking av kostnader knytt til informasjonsarbeid og annonsering ved etablering av ordninga. Dette skal dekke ekstrakostnadar som fylkeskommunen blir påført som følgje av at fylkeskommunen gjer eit arbeid på vegner av kommunane. Fylkeskommunen skal dekke utgiftene ved oppreisingsordninga slik: a) Utbetaling av 50% av oppreisingsbeløpet til personar som kommunen og fylkeskommunen har delt ansvaret for frå til b) Dekking av personar sine evt. utgifter til advokatbistand. c) Dekking etter rekning av oppreisingsutvalet sine utgifter til handsaming av saka. d) Høvesvis dekking av kostnader knytt til informasjonsarbeid og annonsering ved etablering av ordninga. Når det gjeld oppreisingsbeløp for perioden , jf. pkt. b) ovanfor i høve til kommunane sitt ansvar, og pkt. a) i høve til fylkeskommunen sitt ansvar, er grunngjevinga for delt oppreisingsbeløp at frå vart ansvaret for barnevernsinstitusjonane overført til fylkeskommunen. Gjennom fosterheimssentralen fekk fylkeskommunen også ansvar for rekruttering og formidling av fosterheimar. Med bakgrunn i desse endringane er det vanleg å legge til grunn at kommunen og fylkeskommunen hadde delt ansvar med omsyn til barnevernet si plassering av barn utanfor heimen etter , jf. karleggingsstudie av kommunale oppreisingsordningar for tidlegare barnevernsbarn utført av institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo på oppdrag frå KS, 2010, s. 39. Det er utarbeidd vilkår for å søkje om kommunal oppreising ( 6) og kriterium for utmåling av oppreising ( 7) i framlegget. For grove seksuelle overgrep eller anna grov psykisk eller fysisk vold, eller gjentekne overgrep som kan karakteriserast som vedvarande barneslavearbeid vert det gjeve ei oppreising på kr Til dei som gjennom eigenerklæring og eventuell annan dokumentasjon sannsynleggjer at dei har vore utsett for andre overgrep, vert det gjeve ei oppreising på kr Til dei som gjennom eigenerklæring og eventuell annan dokumentasjon sannsynleggjer at dei har vore utsett for omsorgssvikt, vert det gjeve ei oppreising på kr Dersom omsorgssvikten vert vurdert som så omfattande og påført over så lang tid at skadeverknadane vurderast som ekstraordinære, kan høgare oppreisingsbeløp innvilgast. Oppreising vert ikkje gjeve ikkje med utgangspunkt i juridisk ansvar for økonomisk tap, og utan avkorting mot eventuell innvilga erstatning etter Stortinget si utvida og tilpassa vederlagsordning. Det er innarbeidd reglar for sakshandsaming i sekretariatet ( 8.1) og i oppreisingsutvalet ( 8.2)

21 Sak 40/10 Oppreisingsutvalet sine vedtak kan påklagast til den respektive kommune sitt faste klageorgan ( 9). Klagehandsaminga skal fylgje reglane i forvaltningslova, kap. VI, så langt dei passar. Klage skal fremjast overfor oppreisingsutvalet, som handsamar klaga som underinstans før den vert oversendt til vedkomande kommune/fylkeskommunen. VURDERING Utgreiingar og erfaringar syner diverre at mange barn i Norge har vorte utsette for overgrep og omsorgssvikt medan dei har vore under kommunal omsorg i institusjon, fosterheim eller annan form for plassering. Sjølv om kommunane og fylkeskommunen i dag ikkje må gjere det, handlar denne saka om at ein likevel rydder opp og tek eit moralsk ansvar for det som tidlegare har skjedd. Det er etablert felles ordningar med dette føremålet i fleire fylke, og rådmannen vil tilrå at ein gjer det også i Sogn og Fjordane. Med det framlegget som ligg føre, er det rådmannen si oppfatning at vårt fylke vil få ei av dei ryddigaste og beste ordningane. Det viktigaste ved ei slik ordning er ikkje pengesummane som vert utbetalte, men at nokon gir ei uforbehalden orsaking og gir vedkomande oppreising på den måten. Det er vanskeleg å kompensere for overgrep i pengar, men ei økonomisk yting vil stadfeste orsakinga og kunne vere til noko hjelp for mange. Det viser seg at ein del av dei som får ei slik oppreising får ein ny start i livet og kan kome ut av rusproblem, starte med utdanning, få seg jobb og kome ut av økonomiske problem m.m. Å delta i ordninga vil medføre ei stor uvisse med omsyn til økonomisk utteljing for kommunen. Pr i dag er det ikkje registrert krav eller søknader retta mot Balestrand kommune, men slike vil kunne kome etter ei kunngjering av ordninga. Det er altså plasseringskommunen som etter føresetnadene skal ta ansvaret (delt med fylkeskommunen etter ). Storleiken på beløpa er sett ut frå tidlegare etablerte standardar og omsynet til likebehandling. I samband med saker vil det og påløpe utgifter til advokat og utgifter knytt til sekretariatet og oppreisningsutvalet. Ein mindre del av utgiftene (kunngjering/annonsering) vil verte fordelt høvesvis på alle deltakarane uavhengig av saker. Trass i uvisse knytt til økonomi, som det ikkje er mogeleg å eliminere, vil rådmannen tilrå at kommunen tek det moralske ansvaret og deltek i ordninga. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune sluttar seg til felles kommunal oppreisingsordning i Sogn og Fjordane for barn som vart utsett for overgrep eller omsorgssvikt under kommunal omsorg før 1. januar 1993, i samsvar med framlegg til samarbeidsavtale og vedtekter frå ei arbeidsgruppe oppnemnd av KS Sogn og Fjordane datert Balestrand kommune ynskjer med si tilslutning til denne oppreisingsordninga å ta eit moralsk ansvar for, og gi ei oppreising og ei orsaking utan atterhald til, eventuelle personar som då dei var barn og under kommunal omsorg vart utsett for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon, fosterheim eller under anna plassering.

22 Sak 40/10

23 Sak 41/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 41/10 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaknr.: 10/448 Arkiv: K20 BALESTRAND KOMMUNE SOM MILJØFYRTÅRN-KOMMUNE Vedlegg: Avtalar mellom kommunane Sogndal og Leikanger om miljøfyrtårnsertifisering (2009) Bakgrunn: Sak 12/10 i Sogn regionråd den Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Samandrag Denne saka gjeld kommunal deltaking i eit regionalt samarbeid om ordninga Miljøfyrtårn. Dersom Balestrand kommune deltek i ordninga, inneber det at verksemder i kommunen kan bli miljøsertifiserte. Det vert då gjennomført ein miljøanalyse for verksemda, og den skal oppfylle visse bransjekrav når det gjeld miljøkunnskap, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp, materialbruk, transport, utslepp m.v. Det er grunn til å rekne med at fleire verksemder i kommunen ynskjer slik sertifisering. I tillegg til at det vil kunne ha ein gunstig miljøeffekt at verksemder er miljøsertifiserte, kan det vere viktig for omdømet og marknadsføringa/marknadsposisjonen for den enkelte verksemda. Som innehavar av lisens vil kommunen kunne få eit godt oversyn over miljøstatusen i både kommunale og private verksemder. Tenestene vert ytt av Sogndal kommune. Satsinga er bra i tråd med både fylkesdelplan for klima og miljø og utarbeidd utkast til energi- og klimaplan for Balestrand kommune. Bakgrunn Miljøfyrtårn er ei nasjonal ordning som tilbyr miljøsertifisering til private og offentlege verksemder. Miljøverndepartementet støttar ordninga, som byggjer på eit lokalt samarbeid mellom kommune og verksemder. Stiftinga Miljøfyrtårn administrerer ordninga. I styret til Miljøfyrtårn sit representantar frå KS, utvalde kommunar, NHO, Bedriftsforbundet, Handels- og Servicenæringenes hovudorganisasjon og LO. Miljøfyrtårn er slik sett forankra som eit nærings- og miljøpolitisk verkemiddel i både privat og offentleg sektor. Stiftinga Miljøfyrtårn krev at alle sertifiserte verksemder årleg rapporterer miljøprestasjonane på indikatorar som arbeidsmiljø, avfall, energi, transport, innkjøp, utslepp og estetikk. Innrapporteringa skjer i eit webbasert miljørapporteringssystem. Ved å tilfredsstille krava kan

24 Sak 41/10 verksemder oppnå positive effektar for arbeidsmiljø og ytre miljø og det kan gi innsparing på driftssida. Miljøfyrtårn kan implementerast i eksisterande kvalitetssystem og vil såleis ikkje vere eit ekstra styringssystem. Meir informasjon om Miljøfyrtårn: I fylkesdelplanen for klima og miljø er miljøsertifisering av verksemder nemnd som virkemiddel i høve til fleire mål, og i Balestrand kommune sitt utkast til energi- og klimaplan er det ei målsetting at kommunen skal tilrettelegge for miljøsertifisering. For at verksemder i Balestrand skal kunne bli sertifiserte, må Balestrand kommune sjølv kjøpe ein lisens frå stiftinga. Det er grunn til å rekne med at fleire verksemder i kommunen ynskjer slik sertifisering. Regionalt samarbeid I regionen vår slutta Aurland kommune seg til ordninga i 2006, og kommunen kjøper no sertifiseringstenester frå Voss. Seinare har også Sogndal kommune slutta seg til ordninga. Sogndal sel frå og med 2009 tilsvarande tenester til Leikanger kommune, jfr vedlagde avtalar. Rådmannsgruppa i Sogn regionråd har drøfta dette og kome til at det vil vere fornuftig å etablere eit samarbeid om ei slik ordning i regionen. Det ligg føre eit tilbod frå Sogndal kommune til dei andre kommunane om å inngå eit samarbeid til liks med det Sogndal har gjort med Leikanger. Sogndal tilbyr seg å yte tenester med utdanna sertifisør til dei kommunane som ynskjer å slutte seg til. Rådmannsgruppa har stilt seg positiv til dette. Kommunane oppnår fleire fordeler ved å inngå eit slikt samarbeid. Arbeidet vert meir effektivt når ressursar i ein kommune kan nyttast i andre. Kommunane kan då samarbeide både om sertifiseringskapasitet og marknadsføring av ordninga. Dessutan får kommunane ved å samarbeide slik rabatt (40%) på den årlege lisensen. Rådmannsgruppa bad i møte den om at saka vart lagt fram for Sogn regionråd. Regionrådet gjorde den slikt vedtak: Sogn regionråd oppfordrar kommunane om å knytte seg til miljøfyrtårnsordninga slik at lokale bedrifter får høve til å verta sertifisert. Kommunane i regionrådet bør og vurdera å få eiga verksemd sertifisert. Utgifter for kommunen Kommunelisensen kostar kr ekskl. mva. i året for kommunar med innbyggjartal under og kr ekskl. mva. for kommunar med innbyggjartal For regionale samarbeid gir altså stiftinga 40 % rabatt på kvar kommune sin lisens. Det vil påløpe ei utgift for kommunen på kr for kvar verksemd som vert sertifisert. Ein kan eventuelt velje at den sertifiserte verksemda betaler denne utgifta med fyrste gongs sertifisering. Kursutgifter for tilsette i kommunen som deltek på konsulent- og/eller sertifiseringskurs er ca kr pr. person pr. kurs. Sogndal har altså alt teke denne utgifta. Utgifter for verksemdene

25 Sak 41/10 Den enkelte verksemda som vert sertifisert må betale eit etableringsgebyr. Dette varierer etter tal tilsette. T.d. er gebyret kr ved færre enn 10 årsverk og kr ved årsverk. Det må vidare betalast ein årleg medlemskontingent som og varierer etter tal årsverk. For verksemder med færre enn 10 årsverk er kontingenten kr 800 pr år, og ved årsverk er kontingenten kr pr år. Dersom ikkje kommunen dekker sjølve sertifiseringsutgiftene (i dette tilfellet kr 7.000), kjem det i tillegg. VURDERING Miljøfyrtårnsertifisering vil heve miljøstandarden i ei verksemd og gje betre ressursforvaltning og betre miljøprestasjonar for kommunen. Hovudmotivasjonen for verksemder som skal bli sertifiserte må vere eit ynskje om å forbetre eiga drift: Mindre miljøbelastning, betre arbeidsmiljø og ei meir miljøvennleg ressursforvalting. Det er eit viktig signal når kommunen implementerer miljøleiing ved miljøfyrtårnordninga og slik går føre med eit godt døme. Det vil vere i lokalsamfunnet si eiga interesse at kommunen vert driven på ein berekraftig måte. Her kan nemnast at Aurland har hatt gode erfaringar med ordninga og verksemdene i kommunen brukar sertifiseringa m.a. i marknadsføringa si. Rådmannen vurderer det som positivt både for Balestrand og for regionen om kommunale og private verksemder kan verte sertifiserte. Rådmannen tilrår difor at Balestrand kommune inngår eit samarbeid med Sogndal kommune om nemnde ordning. Når det gjeld dei økonomiske konsekvensane som ligg i dette utover kommunelisensen, vert det vist til vedlagde avtalar mellom Sogndal og Leikanger. Dei same vilkåra vil gjelde. Rådmannen si tilråding: 1. Balestrand kommune vert miljøfyrtårn-kommune og deltek i det regionale samarbeidet som er skissert i saksutgreiinga. Det vert inngått avtale med Sogndal kommune om levering av tenester til same vilkår som i gjeldande avtale mellom Sogndal kommune og Leikanger kommune. 2. Balestrand kommune dekker dei utgiftene verksemdene i Balestrand får ved fyrste gongs sertifisering.

26 Sak 42/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 2/09 Planutvalet /09 Planutvalet /10 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: L12 &21 Arkivsaknr.: 08/1778 REGULERINGSENDRING BALAFJØRA Vedlegg: Forslag til Reguleringsendring med føresegner og retningsliner, Utdrag av Reguleringsplan for Bala og Hittunsfjøra, Uttale frå - Notat frå dialogmøte 2, Notat frå dialogmøte 1, Bakgrunn: Sak PU 5/ Uttaler Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelinga, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, kulturavdelinga, Rundskriv T-595 (utdrag) Kunngjering, Brev til høyringsinstansane frå Balestrand kommune, Sak PU 02/09 Reguleringsendring.. til off. ettersyn, Utkast til reguleringsendring med tekst, føresegner og plankart, Uttaler i samband med oppstartvarsel frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelinga, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, kulturavdelinga, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, kulturavdelinga, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelinga, Varsel om oppstart Lovheimel: Plan og bygningslova SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand kommune har etter vedtak i sak 5/09 i planutvalet helde to dialogmøte med kulturavdelinga i fylkeskommunen og kome fram til kome fram til rammer for løysingar

27 Sak 42/10 for området. Som følgje av dette er det utarbeidd forslag til endra føresegner samt retningsliner i form av ein rapport utarbeida av Nordplan AS Høyringsfristen var sett til Innan fristen er det ikkje kome inn uttaler. Då utsending av sakspapira er tett opp til denne datoen, kan det komme inn uttale frå kulturavdelinga etter ferdigstilling og utsending av saka. Desse vil i så fall bli ettersendt eller lagt fram i møtet. Grunneigarane representert ved Erland Fagermoen har gjeve munnleg tilbakemelding om at det aksepterer endringane, og ikkje vil komme med ytterlegare skriftleg merknad. VURDERING Etter dette er det lagt opp til at reguleringsendringa ikkje vil føre til endra reguleringsføremål for området Spesialområde bygnings og landskapsvern. Naust (N), men til endring og presisering av føresegner og retningsliner. At tilkomstvegen vert endra frå offentleg veg til felles privat veg vert også vurdert å vere ei mindre vesentleg endring. Det har heller ikkje har kome merknader på dette. Då både fylkeskommunen ved kulturavdelinga og grunneigarar som er berørte er samde i desse endringane, kan saka slik ein vurderer det handsamast etter Plan og bygningslova ledd som vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. Slikt vedtak kan etter gjeldande delegasjonsreglement bli gjort av formannskapet. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune vedtek med heimel i Plan og bygningslova endring i Reguleringsplan for Bala og Hittunsfjøra, for området Bygnings og landskapsvernområde naust i samsvar med Reguleringsendring med føresegner og retningsliner, (vedlegg ), samt at tilkomstvegen får endra føremål frå offentleg veg til felles privat veg..

28 Sak 43/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 79/09 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1020 Arkiv: L12 REGULERINGSENDRING - REGULERINGSPLAN FOR FARNES Vedlegg: Søknad om endring av reguleringsplan for Farnes, frå Brynhild Farnes, Eksisterande reguleringsplan utdrag med vedtekter og plankart Uttaler Sværefjorden ungdomslag, Bakgrunn: Formannskapssak 8/10 reguleringsendring til uttale/off.ettersyn Formannskapssak 79/09 den søknad til uttale Uttale frå Statens vegvesen, Uttale frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga, Uttale frå Fylkesmannen, miljøvernavdelinga, Søknad om dispensasjon til ny avkjørsle, Reguleringsplan for Farnes, Lovheimel: Plan og bygningslova SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand kommune har motteke søknad frå Brynhild Farnes om endring av Reguleringsplan for Farnes. Det vert vist til søknaden (vedlegg). Søknaden vart handsama i møte i formannskapet i sak 8/10. I denne saka var det gjort ei vurdering om at planendringa ikkje vil ha vesentlege verknader for miljø og samfunn, slik at det må stillast krav om eiga konsekvensutredning, jf. 4-2 andre ledd. Det vart vidare gjort slike vurderingar av følgjande fagtema: Avkjørsle i dag sett opp mot planlagt avkjørsleløysing Eksisterande avkjørsle til heile området i dag er svært dårleg og trafikkfarleg. I reguleringsplanen er denne regulert som gangveg når ny avkjørsle og tilkomstveg kjem. Ny avkjørsle til heile området er i

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016 SAMARBEID OM BRANN- OG REDNINGSTENESTE - DELTAKING I SOGN BRANN OG REDNING IKS Vedlegg: Prosjektrapport av 20.05.10 Bakgrunn: Forprosjektrapport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/435 DELTAKING I FELLES KOMMUNAL OPPREISINGSORDNING I SOGN OG FJORDANE

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/435 DELTAKING I FELLES KOMMUNAL OPPREISINGSORDNING I SOGN OG FJORDANE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/435 DELTAKING I FELLES KOMMUNAL OPPREISINGSORDNING I SOGN OG FJORDANE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Bakgrunn:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 10/1563

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 10/1563 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 10/1563 Arkiv: F40 Etablering av mellombels felles kommunal oppreisingsordning i Sogn og Fjordane for omsorgssvikt/overgrep mot barn under kommunal

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 10/1771-3

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 10/1771-3 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 10/1771-3 Arkiv: F46 Framlegg til etablering av oppreisingsordning i Sogn og Fjordane for omsorgssvikt/overgrep mot barn under kommunal omsorg Rådmannen

Detaljer

3 Økonomisk oppgjer mellom fylkeskommunen og øvrige deltakarkommunar

3 Økonomisk oppgjer mellom fylkeskommunen og øvrige deltakarkommunar SAMARBEIDSAVTALE OG VEDTEKTER FOR MELLOMBELS FELLES OPPREISINGSORDNING I SOGN OG FJORDANE Kommunal oppreisingsordning for barn som vart utsett for overgrep eller omsorgssvikt medan dei var under kommunal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 36/10 10/458 PROTOKOLL: ELEKTRONISK LØYSING FOR SAKER TIL POLITISK HANDSAMING

MØTEINNKALLING SAKLISTE 36/10 10/458 PROTOKOLL: ELEKTRONISK LØYSING FOR SAKER TIL POLITISK HANDSAMING MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 35/10 10/457 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: Tid: ca (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: Tid: ca (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Saksframlegg. Arkivsaksnr.: 10/1832-2. Avtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningstenestene. * Tilråding frå formannskapet:

Saksframlegg. Arkivsaksnr.: 10/1832-2. Avtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningstenestene. * Tilråding frå formannskapet: Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 10/1832-2 Arkiv: 026 M70 Avtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningstenestene. * Tilråding frå formannskapet: 1) Kommunestyret sluttar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 34/10 09/459 Avtale om interkommunalt samarbeid om brann- og redningstenestene

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 34/10 09/459 Avtale om interkommunalt samarbeid om brann- og redningstenestene Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 34/10 09/459 Avtale om interkommunalt samarbeid om brann- og redningstenestene 35/10

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR)

ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR) ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR) I) Kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik har vedteke å stifte Sogn brann og redning IKS. Jf vedtak i kommunestyra juni 2010 og rapport

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228

SEKOM-sekretariat  Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Arbeidsplan 2018 Styret si handsaming: Dato: 20.9.2017 Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 Innleiing SEKOM-sekretariat er ei interkommunal verksemd etter kommunelova

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 Overordna samarbeidsavtale: SFFK og kommunane TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyret vedtek:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 Arkiv: F40 Regionalt barnevern - høyring Tilråding: 1. Sogndal kommune ønskjer at det vert etablert ei vertskommuneløysing i høve barnevernet.

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet 1 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereform i Sunnfjord Startdato samla prosjekt 23.01.15 Sluttdato samla prosjekt 01.07.16 Startdato fase 2 (fase 1 var 23.01.15 forprosjektet) Sluttdato

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS 1 Deltakarar Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik. Andre kommunar har høve

Detaljer

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan 2017 og 2018

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan 2017 og 2018 SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no SEKOM-sekretariat Arbeidsplan 2017 og 2018 Vedteken av styret for SEKOM-sekretariat: Dato: 17.3.2017 Saksnummer: 05/17 Referanse: 16/507 Organisering SEKOM-sekretariat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 11.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd:

Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd: 1 Fellesnemnd for BLS kommunen Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd: «Ved samanslåing av kommunar eller fylkeskommunar og ved deling som

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE Brukarutvalet i Sogn og Fjordane Retningsliner for felles brukarutval for Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Fastsett av koordineringsrådet, 04.10.12 1. Innleiing Dette dokumentet

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 15/229-1 Arkiv: G20 Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar * Tilråding: Sogndal kommune dekkar sin del av kostnadene

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset : 27.10.2011 Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 11/794 VAL AV ADMINISTRASJONSUTVAL 2011-2015 2/11 11/795

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 Ny brannordning Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyre godkjenner ny brannordning

Detaljer

Kontrollutvalet. Målet i dag

Kontrollutvalet. Målet i dag Kontrollutvalet 2015 2019 Oppstartmøte Målet i dag Gi dykk som er folkevalde i kontrollutvalet ein god start på 4-årsperioden.. Bli kjende med kvarandre Gi ein introduksjon om kontrollutvalet sin funksjon

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 13.06.2013 052/13 Kommunestyre 20.06.2013 063/13 Endeleg vedtak i: Kommunestyre Arkivsaknr.: 11/1827 Saksansvarleg:

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Til medlemene i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Til medlemene i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Seljord kommune Møteinnkalling Til medlemene i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.11.2010 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18 Felles pedagogisk psykologisk teneste i Sogn samarbeidsavtale. TILRÅDING: Leikanger kommune godkjenner samarbeidsavtalen

Detaljer

Interkommunalt byggjetilsyn

Interkommunalt byggjetilsyn Interkommunalt byggjetilsyn i Sogn Brann og Redning IKS 20 november 2010 Innhaldsliste: side 1.0 Innleiing 3 2.0 Gjeldande lovverk 3 3.0 Dimensjonerande grunnlag for byggetilsynstenesta 4 4.0 Byggetilsyn

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 5/12 12/733 LØNSPOLITISK

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Informasjon frå SEKOM-sekretariat 2014 Hovudpunkt Dato: 31.07.2014 Vår referanse: 14/179 Arkiv: FE-060 Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Møtedato: 09.06.2015 Møtestad: Møterom i 1. etasje Møtetid: Kl. 09:30 Møteinnkalling Innkalling: Faste medlemar i utvalet Dersom du ikkje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer