ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR)"

Transkript

1 ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR) I) Kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik har vedteke å stifte Sogn brann og redning IKS. Jf vedtak i kommunestyra juni 2010 og rapport av Selskapet vert oppretta frå og målsetjinga er at selskapet overtek alle oppgåver og mynde kopla til brann og redning frå Mynde til selskapet: Delegering av all mynde etter i lov av 14. juni 2002 om brann m.m. jf. 9 og 15. Dokumentasjon av brannvesenet i kvar kommune Brannordninga (ny) - skal vedtakast av kommunestyre i kvar kommune Utstyr; Det utstyr som kvart brannvesen disponerer før overgang til felles brann- og redningsteneste, skal overførast vederlagsfritt til selskapet. Selskapet overtek med dette alt ansvar for materiell og utstyr til brann- og redningstenesta Det er gjennomført ei eiga kartlegging av utstyr/materiell med verdivurdering. Jf eige vedlegg, Utstyrsoversikt SBR IKS, datert Omsynteke eksisterande materiell, verdien av dette, behov i drifta og vurdering av behov for investeringar dei næraste åra er det ei felles forståing om at inngangsverdiane i selskapet er balanserte. Det er såleis ikkje behov for noko reguleringsfond. Kvar einskild stasjon skal vere likestilt/likeverdig med tanke på prioriteringar for innkjøp og investeringar av utstyr og køyretøy. Anlegg; Kvar kommune har ansvar for å stille til disposisjon og halde vedlike formålstenlege brannstasjonslokale, med god nøktern standard, for selskapet si verksemd. Kvar kommune har likeeins ansvar ovanfor selskapet for vassleidningsnett, merking og vedlikehald av brannkummer, inkludert oppdatert hydrantkart, innan eigen kommune. Administrative lokale / administrative tenester; Målsetjinga er å etablere administrasjonslokale for selskapet kopla til brannstasjon i Sogndal via ein leigeavtale med Sogndal kommune. Styret har fullmakt til å godkjenne romprogram og godkjenne leigeavtale med Sogndal kommune. Mellombels vil selskapet leige administrasjonslokale i Sogndal sentrum. Vertskommunen skal tilby administrativ assistanse til selskapet. Tenestene skal prisast til sjølvkost. Dette gjeld; it-løysing, rekneskap, remittering, fakturering, lønsutbetaling, system for postføring, arkivering, sikkerheitskopiering, sakshandsaming m.m. etter nærare avtale. Styret vedtek avtale med vertskommunen, ev at tenester/deltenester skal utførast i eigen regi, ev kjøpast frå andre.

2 II) Den felles brann- og redningstenesta skal ivareta lovpålagde brannvernoppgåver i eigarkommunane. Ros-analyse brann og dokumentasjon av brannvesenet (brannordninga) skal ajourførast og tilpassast det nye samarbeidet. Arbeidet skal gjerast i regi av SBR, i samarbeid med kommunane og godkjennast i kvart kommunestyre. Eigarkommunane vil arbeide for å utvida oppgåvene til selskapet med oppgåver som det er naturleg å kopla til samarbeidet. I løpet av 2011 er det målsetjing å etablere felles byggjesakstilsyn for eigarkommunane. Selskapet vil i så fall opprette stillingsressursar der ein kombinerar arbeidsområda brannog byggesakstilsyn. Etter nærare vurderingar kan det og vere aktuelt med samvirke mellom selskapet og eigarkommunane om meir generelt ROS-arbeid og beredskapsoppgåver. Eigarkommunane vil at selskapet skal arbeide aktivt for å selja tenester innan fagområdet. Målet er å tilby kurs og opplæringstilbod til eige mannskap og sal til andre. Selskapet skal leggje vekt på kvalitet gjennom allsidig og god fagleg kompetanse for å løyse dei oppgåver som selskapet står framfor til ei kvar tid. III) Som utgangpunkt for eigarskap i IKS-et er det nytta vedteken fordelingsnøkkel 6% likt pr kommune (til saman 30%) og deretter fordeling etter folketal, dette svarande til kostnadsfordelingsnøkkel for administrative utgifter, utgifter til utstyr og materiell mv. Når det gjeld fordeling av kostnader elles har eigarkommunane vedteke fordeling basert på kostnadsnøklar for dei ulike funksjonane innan brannområdet. Jf eige skjema, s.28 i rapport av , som er vedlegg til denne avtalen. Modellen, som er vedteken, har som utgangspunkt dagens kostnader, samt gje høve til å dimensjonere og bestille eigen kommunestandard. Målsetjinga er likevel å etablere felles standard for brannvernet og forenkling av kostnadsfordelinga. Kommunane er samde om det skal gjerast ein ny gjennomgang av dette pr og deretter kvart 4.år. Basert på utvikling, drøftingar og endring i folketal vil eigardeling og kostnadsfordeling kunne verta endra. IV) Representantskapet; Eigarkommunane vel medlemmar til representantskapet når selskapsavtale og etableringsavtale vert godkjent i desember Funksjonstida ved valet 2010 vert avgrensa til og skal deretter følgje kommunevalperiodane. Det er framlegg om at kvar kommune vert representert med 2 medlemmar kvar. Målet med dette er å styrka forankringa for samarbeidet tilbake i kvar kommune. Det vert lagt til grunn at politisk deltaking skjer gjennom representantskapet. Det kan opprettast valnemnd for å samordne valarbeidet og tilrå godtgjersler m.v.

3 Kommunestyra i IKS samarbeidet delegerer kompetansen etter lov av 14. juni 2002 om brann m.m. til representantskapen i IKS. Representantskapen delegere vidare til styret og til brannsjefen. Oppgåver som krev fagleg brannkompetanse må vidaredelegast til brannsjefen. Forvaltningsvedtak fatta av styret/brannsjefen kan påklagast. Prinsippet er at klagenemnder er politisk samansette. Etter brannlova 41 vert det oppretta ein klagenemnd på 3 personar vald frå representantskapen til å avgjere desse sakene. I fall det skulle vera klage på eit forvaltningsvedtak føreteke av representantskapen som eit førstegongsvedtak må klagen handsamast i den kommune dette vedtaket gjeld. Ordføraren i Sogndal kallar inn til første møte i representantskapet tidleg i januar V) Styret; Alle eigarkommunane skal ha plass i styret. Det vert lagt til grunn at eigarkommunane rekrutterar god fagleg kompetanse til styret. Representantskapsmøte i januar 2011 vel det første styret i selskapet. Reglane om representasjon av begge kjønn gjeld for etablering av styre. For å sikra kontinuitet i styret bør 2 styremedlemmar veljast med funksjonstid fram til våren 2012 og 3 styremedlemmar veljast med funksjonstid fram til våren Selskapet vil få mange tilsette og det spesielle er at det er mange i svært små dstillingar. Med dette utgangspunktet og lova sine krav får dei tilsette to medlemmar i styret i selskapet. VI) Tilsette; Rådmann i Sogndal har på vegne av kommunane tilsett ny brannsjef. Hans Morten Blikseth er tilsett og vil ta i stillinga januar Etablering av SBR er overføring av verksemd frå kommunane, og alle tilsette vert i utgangspunktet flytta over i det nye selskapet. Overgangsordningar, delt kontorstad, ev utleige frå kommune til IKS for eit avgrensa tidsrom og andre ordningar skal avtalast i kvart einskild tilfelle i skrifteleg avtale. Med utgangspunkt i vedteke organisasjonskart vert det gjennomført intern utlysing av dei administrative stillingane som vert flytta over til IKS-et. Det er gjennomført kartlegging av vilkår og ordningar for brannmannskap og utrykkingsmannskap i kvar einkelt kommune. Jf eige vedegg, Mannskap, ordningar og vilkår SBR IKS, datert Det nye selskapet overtek eksisterande vakt- og beredskapsordningar. Desse varierar noko frå kommune til kommune når det gjeld vilkår og ordningar. Det er ei målsetjing å etablere felles standard og fellesordningar. Dette vert ei oppgåve for det nye selskapet sine styrande organ. Kompetansekartlegging; Selskapet får ansvar for at brann- og redningstenesta er bemanna med tilstrekkeleg personell i samsvar med vedteken brannordning. Personell skal ha kvalifikasjonar i samsvar med dimensjoneringsforskrifta sine minstekrav og ha tilstrekkeleg kompetanse i forhold til dei oppgåver dei er tillagt. Det er utarbeida kompetanseoversikt slik tilstanden er i dag i alle brannkorpsa. Det er samtidig vurdert framtidig behov for kompetanse. Jf nye kompetansekrav. Jf eige vedlegg, kompetanseoversikt SBR, datert

4 Nye kompetansekrav for brannmannskap er vedteke, men det er nokre føresetnader og tidslinjer/fristar som framleis er til drøfting. Selskapet må førebu seg på denne utfordringa og vere aktive i høve rekruttering, kursing og kompetanseheving i eigen regi. Kommunane er innstilt på at det må betalast inn ein ekstra kontingent for å heva kompetansen i brannkorpsa for å innfri krava som er sette. Kommunane stiller noko ulikt i høve denne utfordringa, jf kartlegging, og kvar kommune vil verte utfordra på betale inn det beløpet som er nødvendig for å innfri krava for sine brannmannskap. Det vert lagt opp til å gjennomføra dette over ein 4-års periode frå Ved å utdanne eigen instruktør og gjennomføra kurs/opplæring i eigen regi er målet å redusere kostnaden. Etablering av IKS-et vil vere til hjelp for å møta denne utfordringa. Befal og mannskap, uavhengig av stasjon, skal prioriterast likt/likeverdig når det gjeld kompetanseheving. VII) Økonomi; Den kostnad som er nødvendig for å dekke selskapet sine oppgåver og vedteken brannordning skal dekkast av deltakarkommunane etter fastsett kostnadsfordeling. Kommunane har vedteke fordeling basert på kostnadsnøklar for dei ulike funksjonane innan brannområdet. Dette vil langt på veg samsvare med dagens kostnader og gir høve til å dimensjonere og bestille eigen kommunestandard vert eit overgangsår for selskapet. Det vert lagt opp til at arbeidet i 1.tertial 2011 vert drive vidare kommunevis, samtidig som ein førebur overføring til IKS-et. IKS-et overtek seinast frå I samband med tertialrapport 1/2011 pr vert budsjett for brannområdet revidert og det vert gjort vedtak om overføring av driftstilskot til IKS-et for resten av For 2011 vil selskapet få etableringskostnader som ikkje er omsynteke i kommunane sine budsjett for Selskapet vil og få kostnader som vanlegvis ikkje vert belasta dei aktuelle funksjonane i budsjettet (administrative kostnader og husleige). Desse kostnadane må synleggjerast i samband med tertialrapport 1/10. Kommunane må rekna med eit ekstra tilskot i 2011 til dette. Dersom ein kommune ønskjer/bestiller tenester frå selskapet utover oppgåver som går fram av 2 i selskapsavtalen skal ein inngå eigen avtale om dette. Etableringsavtalen vert gjeldande frå tidspunktet for underteikning.

5 Stad: Dato: Balestrand kommune Leikanger kommune Einar Målsnes Olav Lunden Ordførar Ordførar Luster kommune Sogndal kommune Vik kommune Torodd Urnes Jarle Aarvoll Marta Finden Halset Ordførar Ordførar Ordførar

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Forprosjekt Brannsamarbeid - Drøftingssak

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS 1 Namn Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA) er ei interkommunal verksemd som er oppretta med heimel i lov om interkommunale

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4. SELSKAPSAVTALE Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.10 1 Namn Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei interkommunal

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009 Saknummer: 09/837 Løpenummer: 4323/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009 SKRIV OG MELDINGAR Ingen skriv og

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune.

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Luster kommune Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Prosjektet er ein del av det nasjonale utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune Versjon 1.0.1. Datert

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer