Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste"

Transkript

1 Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 101/10 10/86-29 Formannskapet Opning, orienteringar og drøftingar 102/10 10/ Suppleringsval meddommarar/lagrettemedlemmer perioden /10 10/ Etablering av Sogn brann og redning IKS 104/10 10/ Spelemidlar Prioritering av er 105/10 10/ Utbetring av kryss mellom rv 5 og fv 211. Sakene er offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og busenteret i Fjærland. Informasjon på vår heimeside: Sogndal, Jarle Aarvoll -ordførar- Gerd Kleiven formannskapssekretær

2 Sogndal kommune Sak 101/10 Formannskapet Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 033 Arkivsak: 10/86 Saksnr.: Utval Møtedato 93/10 Formannskapet /10 Formannskapet Sak 101/10 Formannskapet Opning, orienteringar og drøftingar Pkt. 1. OPNING: A. Konstituering av møte: Møtet lovleg sett med følgjande til stades: Ordførar Jarle Aarvoll, varaordførar Heidi-Kathrin Osland, Astrid Hove, Kjetil Ertesvåg, Karen Marie Hjelmeseter, K. Endre Timberlid, Helge Torstad, Christen Knagenhjelm, Rita Navarsete. Frå administrasjonen møter rådmann Jostein Aanestad. Innkalling og sakliste Godkjenning. Møteleiar: Ordførar Jarle Aarvoll. Ope møte. B. Protokoll frå møte godkjenning. Pkt. 2 ORIENTERINGAR OG DRØFTINGAR A. Orientering frå ordførar: 1. Skuleprisen. 2. Møte Sogn regionråd. B. Orientering frå utval. C. Innspel frå medlemane. D. Orientering frå rådmann: 1. Fjordvarme. 2. Vegtilkomst ny trafostasjon. 3. Samhandlingsprisen. 4. Organiseringav skulane i sentrum. 5. Takst Leitevegen. E. Drøftingar. Pkt. 3 Vedlegg: Pkt. 3. SKRIV OG MELDINGAR. A. Fordelingsnøkkel for oppreisingsordninga. Brev datert frå Sogn og Fjordane fylkeskommune. B. Statnett SF 420 kv kraftledning Ørskog-Sogndal- veiløsning. Kopi av brev datert frå Det Kgl. Olje- og energidepartement til Statnett SF. (06/551). Sogndal, Gerd Kleiven -F.sekr.- Side 2 av 14

3 Sogndal kommune Sak 102/10 Formannskapet Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 033 X42 &15 Arkivsak: 10/3752 Saksnr.: Utval Møtedato 102/10 Formannskapet / Kommunestyret Sak 102/10 Suppleringsval meddommarar/lagrettemedlemmer perioden Tilråding: Følgjande vert valde som meddommarar/lagrettemedlemmer for perioden : (Ei kvinne og ein mann) Vedlegg: Brev datert frå Gulating lagmannsrett Uprenta vedlegg: Oversikt over meddommarar ved siste val ajourført pr Saksutgreiing: Utval av meddommarar/lagrettemedlemmer vart på det næraste halvert i høve til tidlegare då den nye domstollova som tok til å gjelde 1. januar Innføring av ny berekningsmåte. I tillegg får ein del fritak frå vervet av ulike årsaker, eller går bort. Lagmannsretten har sendt ut brev/e-post til kommunar i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane med oversikt over kor mange den einskilde kommune treng å velja for perioden Oversikta viser at Sogndal kommune skal føreta val av 1 kvinne og 1 mann. Saka vert lagt fram for formannskapet utan tilråding. Sogndal, Jarle Aarvoll -ordførar- Side 3 av 14

4 Sogndal kommune Sak 103/10 Formannskapet Saksh.: Jostein Aanestad Arkiv: 026 M70 Arkivsak: 10/1832 Saksnr.: Utval Møtedato 55/10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Formannskapet / Kommunestyret Sak 103/10 Etablering av Sogn brann og redning IKS Tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner selskapsavtale for Sogn brann og redning IKS datert Kommunestyret godkjenner etableringsavtale for Sogn brann og redning IKS datert Kommunestyret vel ordførar Jarle Aarvoll som representant med varaordførar Heide- Kathrin Osland som personleg vararepresentant og..som representant med.som personleg vararepresentant til representantskapet i Sogn brann og redning IKS. 4. Kommunestyret delegerer oppgåvene, som den einskilde kommune har etter lov av 4. juni 2002 om brann mv til representantskapet i Sogn brann og redning IKS, med verknad frå For klage etter lova 41 skal det opprettast eigen klagenemnd samansett av medlemmer frå representantskapet. 5. Dette vedtaket er gjort under føresetnad av likelydande vedtak i Balestrand, Leikanger, Luster og Vik kommune. Prenta vedlegg: Selskapsavtale for Sogn brann og redning IKS, datert Etableringsavtale for Sogn brann og redning IKS, datert Kommunestyrevedtak i sak 31/10 av Uprenta vedlegg: Utgreiing Sogn brann og redning, datert Utstyrsoversikt SBR, datert Kompetanseoversikt SBR, datert Mannskap, ordningar og vilkår, datert Lov om interkommunalt selskap av nr.06. Bakgrunn: Side 4 av 14

5 Sak 103/10 Kommunestyret vedtok i sak 31/10 å delta i interkommunalt samarbeid for brann- og redningstenesta. I den saka vart det vedteke at samarbeidet skulle organiserast som eit IKSselskap. Framlegget til etableringsavtale og selskapsavtale, som ligg i saka no, gir det formelle grunnlaget for å skipa dette selskapet. Ei arbeidsgruppe, med deltaking frå alle kommunane, har klargjort saka. Styringsgruppa, rådmennene i deltakarkommunane, finn at arbeidet er vidareført i samsvar med intensjonane og tilrår at det opplegget som no ligg føre vert godkjent. Vurdering: Neste steg i brannsamarbeidet er å skipa IKS-selskapet og velja dei styrande organa. Dette må på plass for å få gjort forpliktande vedtak som kan sikra framdrift og få lagt til rette for overføring av oppgåver og tilsette. Selskapsavtale og etableringsavtale Det er lagd framlegg til selskapsavtale som er relativt generell. Avtalen må sjåast i samanheng med etableringsavtalen, som er meir detaljert, og som følgjer opp dei målsetjingane/ intensjonane ein har for samarbeidet. Denne balansen, mellom selskapsavtale og etableringsavtale, kan letta det vidare arbeidet ved at dei styrande organa i selskapet får mynde til den ordinære drifta og mindre endringar/justeringar. Større endringar må leggjast fram for kommunestyre, for endring av selskapsavtale, i dei tilfelle lov om interkommunale selskap krev det. Styrande organ, representantskap og styre Selskapsavtalen legg opp til at kvar kommune skal vere representerte med to medlemmar i representantskapet. Ved å leggje til rette for to medlemmar frå kvar kommune (minimumsrepresentasjon er ein medlem frå kvar eigar) vil vi på ein god måte sikre breidde og deltaking i arbeidet. Det vert lagt til grunn at politisk nivå er representert på dette nivå i selskapet. Kommunestyret sjølv må oppnemna medlemmane. Det vert lagt opp til at alle kommunane skal vere representert i styret i selskapet. Det vert lagt til grunn at ein legg vekt på å sikra fagleg kompetanse i styret. Det er representantskapet som vel styre i selskapet. Delegering Kommunane gir frå seg mynde i høve brannlovgivinga til det nye selskapet. Kommunestyra i IKS samarbeidet delegerer kompetansen etter lov av 14. juni 2002 om brann m.m. til representantskapen i IKS-et. Representantskapen delegere vidare til styret og til brannsjefen. Oppgåver som krev fagleg brannkompetanse må vidaredelegerast til brannsjefen. Forvaltningsvedtak fatta av styret/brannsjefen kan påklagast. Prinsippet er at klagenemnder er politisk samansette. Etter brannlova 41 vert det oppretta ein klagenemnd på 3 personar vald frå representantskapen til å avgjere desse sakene. I fall det skulle vera klage på eit forvaltningsvedtak føreteke av representantskapen som eit førstegongsvedtak må klagen handsamast i den kommune dette vedtaket gjeld. Kommunane ved kommunestyret skal likevel framleis godkjenne eiga brannordning. Dette gir rom for ev å velje struktur samt vakt- og beredskapsordning som går utover det minimum og den standard som selskapet gjer framlegg om. Ei ev slik utviding må kommunen då fullt og heilt Side 5 av 14

6 Sak 103/10 bere ekstrakostnaden med. Kommunane vil og årleg vedta gebyr for feiing etter framlegg frå selskapet. Framdriftsplan Kommunestyre la i si tidlegare handsaming til grunn at samarbeidet kunne starte opp frå Etter nærare vurdering og drøfting legg vi no opp til stegvis oppstart. Det vert lagt opp til skiping av IKS-selskapet frå og overføring av mynde etter brannlovgivinga til selskapet frå Når kommunestyret i desember 2010 vedtek selskapsavtale og nemner opp medlemmar til representantskapet vil det vere grunnlag for å velje styre for selskapet. Det ligg til rette for at dette skjer relativt tidleg på nyåret. Kommunestyre gav i juni rådmann i Sogndal fullmakt til å tilsetja leiar for samarbeidet, ny brannsjef. Dette arbeidet er gjennomført og Hans Morten Blikseth er tilsett som brannsjef og vil ta til i stillinga om lag Ut frå datoar ovanfor, behov for tid til nærare planlegging og arbeid med overføring vil det operative arbeidet innanfor brann og redning kommunevis halde fram til og med 1. tertial i Overføring av tilsette til IKS-et Neste steg i bemanning av selskapet er å drøfte og finne gode løysingar for overføring av dei som er tilsette i brannordningane i kommunane i dag. Kartlegging og drøftingar tyder på at det ligg godt til rette for overføring. Dei styrande organ i selskapet må godkjenne resultatet av dette arbeidet. Kompetanse Det ligg føre skjerpa krav til kompetanse for brannmannskapa. Dette er ei relativt stor utfordring for alle brannkorpsa i landet og krav til gjennomføringstidspunkt og føresetnader er framleis ikkje ferdigdrøfta. Det er gjennomført ei kartlegging av status på kompetanse i dei lokale brannkorpsa. I våre korps har vii liten grad starta på det kompetanseløftet som det vert stilt krav til. Vi legg til grunn at kvar kommune må bidra med ein kompetansekontingent frå 2012 for å heva kompetansen til eige mannskap slik at ein innfrir kompetansekravet som er stilt. Dette vil vere eit løft som må gjennomførast i løpet av ein 3-4 års periode. Etablering av brannsamarbeidet vil kunne gjere det lettare å gjennomføre utdanning i eigen regi og dermed både heve kompetanse og spare pengar. Nærare om økonomien, kostnader til dette i 2012 og framover, vil ein kartleggje nærare i samband med tertialrapport nr Utstyr Kartlegginga som er gjennomført syner at utstyrssituasjonen i brannkorpsa våre er relativt bra. Det ligg heller ikkje dei store og omfattande behov for investeringar i nær framtid. Vurderinga er og at det er grunnlag for å seia at kommunane sin status når det gjeld utstyr og materiell er relativt likeverdig. Det vert derfor ikkje tilrådd å etablere noko reguleringsfond for å balansere inngangsverdiane. Lokale Tidlegare vurderingar om at lokalisering kopla til brannstasjonen i Sogndal vil vere ei god løysing står ved lag. Vurderingane som er gjort peikar likevel på at den beste løysinga vil vere å Side 6 av 14

7 Sak 103/10 satse på eit mindre tilbygg. Ein overlet til det nye selskapet sine styrande organ å fullføre den saka. Det er avklart at det er tilgang på lokale som kan leigast for ein kortare periode i Sogndal sentrum. Økonomi Å etablere eit brannsamarbeid som eit IKS selskap for våre 5 kommunar framstår som ei god løysing. Ein får styrka den faglege plattforma og også økonomisk vil dette vere ei ordning som på sikt vil vere kostnadseffektiv om ein ser det opp mot å drive vidare kvar for seg. Det er likevel slik at kostnadane vil auka dei næraste åra, jf spesielt krav om auka kompetanse og bemanning. Dette er krav som vert stilt sentralt og som det vert svært vanskeleg for små kommunar å tilfredstille. I arbeidet er det ikkje avdekka spesielle forhold som tilseier vesentleg endra økonomiske føresetnader i høve det som er kartlagt tidlegare. Etableringskostnader, i første rekkje kostnader til administrative tenester og lokale vil gi noko auka kostnader i 2011 og frå 2012 må ein vere budd på auka kostnader til å dekka kompetanseløftet for brannområdet. Tertialrapport nr.1 for 2011 må avklara endeleg dei økonomiske utslaga for 2011 Andre oppgåver Det er arbeidd vidare med å leggje oppgåvene med utvida tilsyn byggesak inn under brannsamarbeidet. Det ligg no føre ein revidert rapport om å etablere dette i IKS- selskapet. Dette vert handsama som ei eiga sak etter nærare drøftingar og vurderingar. Rådmann tilrår at kommunestyret vedtek saka slik ho er framlagt. Saka er avhengig av likelydande vedtak i alle eigarkommunane for å sikra planlagt framdrift i arbeidet. Sogndal, Jostein Aanestad -rådmann- Side 7 av 14

8 Sogndal kommune Sak 104/10 Formannskapet Saksh.: Maryan Georgsdotter Mundal Arkiv: 243 C20 Arkivsak: 10/2436 Saksnr.: Utval Møtedato 104/10 Formannskapet Sak 104/10 Spelemidlar Prioritering av er Tilråding: Sogndal kommune prioriterer er om spelemidlar slik: Ordinære anlegg: 1. Fosshaugane Campus - fleirbrukshall 2. Fosshaugane Campus - squashhall 3. Fosshaugane Campus - hall for dans/aerobic 4. Fosshaugane Campus - klubblokale 5. Fosshaugane Campus - treningsstudio 6. Fosshaugane Campus - uthaldssal 7. Kaupanger Idrettslag - kunstgrasbane 8. Sognahallen - klatrevegg 9. SIL hytta i Hodlekve - utbetring av SIL-hytta 10. Ylvisåker miniatyrskyebane - elektronisk miniatyrskytebane 11. Kvåle stadion - område for kasteøvingar m.m 12. Kvåle stadion - kunstgrasbane 13. Sogn ridehall AS - ridehall 14. Hodlekve Skisenter - fullføring av lysløypa 15. Skrivarholmen klubbhus - klubbhus Nærmiljøanlegg 1. Kvåle stadion - fleirbruksbane 2. Kvåle stadion - aktivitetsløype 3. Kvåle stadion - samlingsplass/aktivitetsplass 4. Kvåle stadion - aktivitetsområde skule 5. Kvåle stadion - aktivitetsområde/naturakse 6. Nornes - ballbinge Sogndal kommune stiller garanti i samsvar med pkt i forskrift for tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2011 for relevante delprosjekt på Fosshaugane Campus. Det er ein føresetnad at ene er formelt i orden innan Prenta vedlegg: 1. Oversyn over spelemiddeler Side 8 av 14

9 Sak 104/10 2. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse handlingsprogram kortsiktig del. 3. Endringar i samband med vedtak om rullering (F.sak 09/60). 4. Fråsegn frå Sogndal Idrettsråd dagsett Uprenta vedlegg: 1. Kommunal plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse Søknadene. Saksutgreiing: Bakgrunn: Kommunal plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse vart revidert i 2008 og vedteke i kommunestyret den Planen vart rullert hausten 2009 med handsaming i formannskapet den Føremålet med rulleringa var å få konkretisert delprosjekta i utbygging av Kvåle stadion (Kvåle idretts- og aktivitetspark) og ta eit nytt nærmiljøanlegg inn i planen (ballbinge på Nornes). Det har ikkje vore naudsynt med rullering i Følgjande sprosedyre gjeld for om spelemidlar: Søknad om tilskot til anlegg og fysisk aktivitet skal leverast elektronisk på nettstaden innan den fristen kommunen fastset i år Søknadene skal vere fullstendige og med naudsynte vedlegg. Etter at kommunen har gjort sine prioriteringar og vedtak, har kommunen frist til med å vidaresende ene til fylkeskommunen. Fylkeskommunen fordeler spelemidlane og gjev søkjarane melding om tilsegn om spelemidlar innan Planane for idrettsanlegg må på førehand vere godkjende av tenesteeining plan og næring med unnatak av større prosjekt som framleis skal godkjennast av Kulturdepartementet. Det er eit vilkår for å kunne søkje at anlegget er innarbeidd i ein kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Sogndal Idrettsråd skal ha høve å kome med fråsegn til prioritering. Kommunen sine oppgåver er følgjande: Utarbeide/revidere/rullere kommunen sin plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. Stå for teknisk godkjenning av anlegg (idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning og ferdigattest). Handsaming og vidaresending av innkomne er. Prioritering av er. Stille kommunal garanti etter pkt i forskrift om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Kommunestyret har delegert til formannskapet å prioritere spelemiddelene. Ordinære anlegg og nærmiljøanlegg skal prioriterast kvar for seg. Det er motteke 17 fornya er (er som ikkje har fått innvilga støtte), 1 ny og 3 gjentekne er (er som har fått delutbetaling) om spelemidlar Hodlekve Skisenter AS har tidlegare fått kr i tilskot og kommunal garanti for lån på kr Dei fekk tilsegn om spelemidlar i 2010, og ligg no inne med ein ny ; Fullføring av lysløypa, nr. 23 i Handlingsplanen, kortsiktig del. Kaupanger IL har fått eit 2. prioritetslån av kommunen på 2 millionar kroner som forskottering av spelemidlar. Dei fekk og tilsegn om Side 9 av 14

10 Sak 104/10 spelemidlar i 2010, og ligg inne med gjenteken i Sogndal IL fekk den eit tilskot på kr til SIL-hytta. Utover dette er det ikkje inne kommunale tilskot i ene frå eksterne søkjarar. Sogndal båtlag sitt prosjekt for bygging av klubbhus ved Skrivarholmen er ikkje med i kommunedelplanen sitt prioriterte handlingsprogram (tiltak dei første 4 åra). Tiltaket ligg som uprioritert tiltak i den langsiktige delen. Kravet til kommunal garanti gjeld samla tilskot til anlegg over 2 millionar kroner til nybygg og/eller rehabilitering av følgjande anleggstypar: Fleirbrukshallar og spesialhallar Alpinanlegg Golfanlegg Motorsportanlegg Kunstisbanar Garantikravet slår inn for squashhallen på Fosshaugane Campus. Når andre enn kommunen står som søkjar, må kommunen garantere for at tilskotsmottakar, ved eventuelt misleghald, betalar attende tildelte spelemidlar til departementet. Garantitida skal vere 20 år. Misleghald vil m.a. vere å ikkje halde anlegget opent for idrettsleg aktivitet halde anlegget i godkjend teknisk stand og syte for naudsynt vedlikehald syte for skriftleg førehandssamtykkje frå departementet dersom anlegget skal skifte eigar føre rekeskap i tråd med retningsliner fastsett av departementet avvikle drifta eller gå konkurs. Tildeling av spelemidlar i 2010 Følgjande er fekk midlar i 2010: Fosshaugane Campus - fleirbrukshall, delutbetaling, gjenteken Fosshaugane Campus - squashhall, delutbetaling, gjenteken Kaupanger stadion - Kunstgras, delutbetaling, gjenteken Ylvisåker skøyteløkke - skøyteløkke, full utbetaling Sogndal folkehøgskule - Helgheim sandvolleyballbane, full utbetaling Hodlekve skisenter - Lys, rehab. og oppgrad. av el-anlegg i alpinbakken, full utbetaling Sognahallen - sluttutbetaling, fotballhall/kunstgras Del I av utbygginga på Kvåle stadion er påbegynt og skal fortsetje i Denne delen av utbygginga er fullfinansiert i økonomiplanen. Spelemidla vil kome som refusjonar på eit seinare tidspunkt. Det er i økonomiplanen også lagd inn auka løyvingar for drift av området frå Del II, skifte til kunstgras på stor bane, vil bli finansiert gjennom samarbeid med dei andre partane på Fosshaugane campus. Side 10 av 14

11 Sak 104/10 Sogndal idrettsråd skal ha høve til å gje fråsegn til prioriteringane. Idrettsrådet sine merknader går fram av vedlegg 4. Kommunen er pålagt å prioritere ordinære anlegg og nærmiljø kvar for seg. Alle ordinære anlegg må prioriterast samla. Kommunen er òg bunden av den prioriteringa som ligg i den kommunale planen. Vurdering: Prioritering av ene skal ta utgangspunkt i dei prioriteringane som er gjort i kommuneplanen for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse Her er Kvåle stadion prioritert som nr. 1. Vi ser at det framleis er eit stort etterslep når det gjeld tildeling av spelemidlar. Det vil vere rimeleg å ta omsyn til dette ved prioritering av ene. Rådmannen vil difor tilrå slik prioritering av er om spelemidlar 2011: Søknader for ordinære anlegg Søkjar Anlegg Samla kostnad Spelemidlar Merknad 1 Sogndal fotball AS Fosshaugane Campus, fleirbrukshall Gjenteken 2 Sogndal fotball AS Fosshaugane Campus, squash-hall Gjenteken 3 Sogndal fotball AS Fosshaugane Campus, Hall for dans/aerobic Fornya 4 Sogndal fotball AS Fosshaugane Campus, klubblokale Fornya 5 Sogndal fotball AS Fosshaugane Campus, treningsstudio Fornya 6 Sogndal fotball AS Fosshaugane Campus, uthaldssal Fornya 7 Kaupanger idrettslag Kvernhushaugen kunstgrasbane Gjenteken 8 Sognahallen AS Sognahallen klatrevegg Fornya 9 Sogndal IL SIL-hytta Hodlekve, utviding av lagshytte Fornya 10 Norum skyttarlag Ylvisåker miniatyrskytebane, Fornya 11 Sogndal kommune 12 Sogndal kommune 13 Sogndal Køyre- og Rideklubb 14 Hodlekve skisenter AS 15 Sogndal båtlag elektroniske skiver Kvåle stadion område for kasteøvingar Kvåle stadion kunstgrasbane Sogn Ridehall AS - ridehall Hodlekve skisenter ferdigstilling lysløype Klubbhus Skrivarholmen Fornya Fornya Fornya Ny Fornya Side 11 av 14

12 Sak 104/10 Søknader om nærmiljøanlegg Søkjar Anlegg Samla kostnad Spelemidlar Merknad 1 Sogndal kommune Kvåle stadion fleirbruksbane Fornya 2 Sogndal kommune Kvåle stadion aktivitetsløype Fornya 3 Sogndal kommune 4 Sogndal kommune 5 Sogndal kommune Kvåle stadion samlingsplass/ aktivitetsplass Kvåle stadion aktivitetsplass skule Kvåle stadion aktivitetsområde/ naturakse Fornya Fornya Fornya 6 Nornes Vel Nornes ballbinge Fornya Tilrådinga er i samsvar med prioriteringa i kommunedelplanen og dei prioriteringane som vart gjort i fjor. Sogndal, Jostein Aanestad rådmann Side 12 av 14

13 Sogndal kommune Sak 105/10 Formannskapet Saksh.: Einar Nedrelo Arkiv: Q01 Arkivsak: 10/3737 Saksnr.: Utval Møtedato 105/10 Formannskapet Sak 105/10 Utbetring av kryss mellom rv 5 og fv 211. Tilråding: Sogndal kommune gjev tilbakemelding til Statens vegvesen om at utbetringar av krysset mellom rv 5 og fv 211 må vera i samsvar med dei framtidige løysingane for området, og m.a. gje forbetra avkøyring til Quality hotell Sogndal, jf vedteken reguleringsplan for området. Vedlegg: Brev frå Statens vegvesen dagsett med vedlegg Kopi av reguleringsplan for krysset rv5 fv 211. Saksutgreiing: Bakgrunn: Vi hadde møte med Statens Vegvesen om m.a. oppfølging av Botsforkonferasen. I dette møtet la vegvesenet fram plan for mellombels utbetring av krysset mellom rv 5 og fv 211 i Sogndal. Vegevesenet meiner at dersom kryssløysinga vert utvida med to felt ned mot riksvegen vil situasjonen verte betre både for kollektivtrafikken og andre som skal inn på rv 5, jf vedlagd brev og skisse for utbetring av krysset. Vegvesenet har 3mill til disposisjon i dag, med desse midla kan dei utføre utvidinga med krysset og også gjere noko med gatelysa i området og gangfelta. Ei rundkøyring som er i samssvar med reguleringsplanen kommunen har vedteke vil truleg koste 6-7 mill eks grunnerverv. Veg vesenet skriv at det er avsett 3mill til kollektivtiltak i 2011, og at desse midlane skal brukast dette året og kan difor ikkje utsetjast til dei får andre midlar for fullfinansiering av ei rundkøyring. Vurdering: Utvidinga vegvesenet foreslår i krysset mellom fv 211 og rv 5 vil gi større kapasitet for trafikken som går mot høgre inn på Stedjebrua Elles vil endringa berre medføre mindre positive verknader. Større kapasitet på biltrafikken, betre tilkomst til næringsveksemda ved Sogndal hotell og venteleg sikrare forhold for gåande/syklande vil vi få først ved ei rundkøyring. Det vil vera lite teneleg å nytte midlar no som ikkje gjev vesentlege forbetringar for trafikktryggleiken eller forbetringar for tilkomsten til Sogndal hotell. Utbetringar no bør vera i samsvar med reguleringsplanen for området og med dei varige løysingane som er trekt opp i kommuneplanen/økonomiplan der med m.a. heiter i økonomiplanen formannskapet har lagd fram: Vi skal leggje til rette for betre avvikling av interntrafikken i sentrum, og lage ein plan Side 13 av 14

14 Sak 105/10 for mjuke trafikantar i sentrum som eit grunnlag for ein reguleringsplan med miljøprofil for Gravensteinsgata. Eit langsiktige mål er å få etablert eit miljølok i Gravensteinsgata. Jostein Aanestad -rådmann- Side 14 av 14

Møteprotokoll (09/3276)

Møteprotokoll (09/3276) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/3276) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: 09:00 10:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/09 09/47 Formannskapet 10.12. 2009

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteprotokoll (11/3603)

Møteprotokoll (11/3603) Sogndal kommune Møteprotokoll (11/3603) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09:00 17:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/11 11/54 Formannskapet 24.11. 2011

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR)

ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR) ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR) I) Kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik har vedteke å stifte Sogn brann og redning IKS. Jf vedtak i kommunestyra juni 2010 og rapport

Detaljer

Møteprotokoll (09/1432)

Møteprotokoll (09/1432) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/1432) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 13:30 17:00 Dagsorden: Kl. 13:30 14:00: Orientering om cruise ved dagleg leiar i Sogn

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteprotokoll (!0/2113)

Møteprotokoll (!0/2113) Sogndal kommune Møteprotokoll (!0/2113) FORMANNSKAPET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 Tid: 09.00 11.30 Kl. 09:00 10:00: Tema: SIMAS Kl. 10:00: Formannskapsmøte Sakliste Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Temadel: 09.00-09.45 Sogn næring.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Temadel: 09.00-09.45 Sogn næring. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: VALSTYRET Møtestad: Formannskapssalen : 12.09.2011 Tid: 20.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Detaljer

Møteprotokoll (13/3385)

Møteprotokoll (13/3385) Sogndal kommune Møteprotokoll (13/3385) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 09:00-14:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/424 Formannskapet 03.10. 2013

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteprotokoll (10/411)

Møteprotokoll (10/411) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/411) Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17:00 20.30 Kl. 17:00 18:30: TEMADEL: Folkehelse for alle. v/geir Kåre Resaland Sakliste

Detaljer

Møteprotokoll (10/137)

Møteprotokoll (10/137) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/137) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: 12.00 15:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 10/86 Formannskapet 21.01.2010 -

Detaljer

Møteprotokoll (09/777)

Møteprotokoll (09/777) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/777) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: 09:00 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/47 Formannskapet 12. mars 2009,

Detaljer

Møteprotokoll (09/426)

Møteprotokoll (09/426) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/426) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2009 Tid: 09:00 11:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/09 09/47 Formannskapet 19.02.2009, kl.

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 0900 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/15 15/297 Formannskapet 2015 - Opning, konstituering,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: SIMAS sine lokale i Festingdalen Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 Varamedlemmar møter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Planutvalet 13.12.2012 021/12 SH Kommunestyret 07.02.2013 003/13 SH Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv: 143

Detaljer

Møteprotokoll (09/1650)

Møteprotokoll (09/1650) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/1650) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2009 Tid: 09:00 13:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 29/09 09/47 Formannskapet 4.juni 2009

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Eilif Ullestad Rosnæs Arkiv: 243 C20 Arkivsaksnr.: 16/4795-1

Saksframlegg. Sakshandsamar: Eilif Ullestad Rosnæs Arkiv: 243 C20 Arkivsaksnr.: 16/4795-1 Saksframlegg Sakshandsamar: Eilif Ullestad Rosnæs Arkiv: 243 C20 Arkivsaksnr.: 16/4795-1 Høyringsframlegg - Spelemidlar 2017 - Forlenging av plan og rullering av handlingsprogram * Tilråding: Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016 SAMARBEID OM BRANN- OG REDNINGSTENESTE - DELTAKING I SOGN BRANN OG REDNING IKS Vedlegg: Prosjektrapport av 20.05.10 Bakgrunn: Forprosjektrapport

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2016 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 15.04.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Møteprotokoll (13/643)

Møteprotokoll (13/643) Sogndal kommune Møteprotokoll (13/643) Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 13:00 18:00 Tema: 13:00 14:00: Sogn Næring ved dagleg leiar Per-Odd Grevsnes. 14:00: Kommunestyremøte.

Detaljer

Møteinnkalling (13/2602)

Møteinnkalling (13/2602) Sogndal kommune Møteinnkalling (13/2602) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.08.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 Ny brannordning Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyre godkjenner ny brannordning

Detaljer

Møteprotokoll. Sogndal kommune. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00-11:30 og 19:00 - Sakliste

Møteprotokoll. Sogndal kommune. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00-11:30 og 19:00 - Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 10:00-11:30 og 19:00 - Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/16 16/20 Formannskapet 2016 - Opning,

Detaljer

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Vedlegg 1 Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Eksisterande Spelemidlar EKSISTERANDE NY Komm Anlegg Kostnad 2006 2007 2008 2009 2008 2009 Mrk Høyanger kunstgrasbane 5 175

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Søkje om spelemidlar. Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal

Søkje om spelemidlar. Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal Søkje om spelemidlar Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal Hausten 2015 A) Spelemidlar 1. Saksgang 2. Fristar 3. Planforankring 4. Kven kan søkje? 5. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning

Detaljer

Møteprotokoll (11/839)

Møteprotokoll (11/839) Sogndal kommune Møteprotokoll (11/839) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2011 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/11 11/496 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll (11/1877)

Møteprotokoll (11/1877) Sogndal kommune Møteprotokoll (11/1877) Utval: VALSTYRET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 01.06.2011 Tid: 10:00 10:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/11 11/1359 Valstyremøte 01.06.2011 - kommunestyre-

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS 1 Deltakarar Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik. Andre kommunar har høve

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 13:30. Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 13:30. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.10.2014 Tid: 09:00 13:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/14 14/408 Formannskapet 2014 - Opning, konstituering,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2006 - SOGNDAL KOMMUNE. * Tilkråding frå formannskapet: Samrøystes: 1. Årsrekneskap og årsmelding 2006

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEINNKALLING (08/1539)

MØTEINNKALLING (08/1539) Sogndal kommune MØTEINNKALLING (08/1539) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.06.2008 Tid: 09:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: VALSTYRET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Martin Dale hadde forfall. Vararepresentanten hadde også forfall. Sylvia Øygard møtte ikkje

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Martin Dale hadde forfall. Vararepresentanten hadde også forfall. Sylvia Øygard møtte ikkje FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 23.09.2014 Tid: 11.00-14.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/ Løpenummer: 13/7188 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 -

MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/ Løpenummer: 13/7188 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/1380-2 Løpenummer: 13/7188 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.11.2013 Tid: 11:30 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 34/10 09/459 Avtale om interkommunalt samarbeid om brann- og redningstenestene

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 34/10 09/459 Avtale om interkommunalt samarbeid om brann- og redningstenestene Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 34/10 09/459 Avtale om interkommunalt samarbeid om brann- og redningstenestene 35/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Bresenteret i Fjærland Møtedato: 07.02.2008 Tid: 17:00 21:00

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Bresenteret i Fjærland Møtedato: 07.02.2008 Tid: 17:00 21:00 Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Bresenteret i Fjærland Møtedato: 07.02.2008 Tid: 17:00 21:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Møteprotokoll (11/1457)

Møteprotokoll (11/1457) Sogndal kommune Møteprotokoll (11/1457) Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 28.04.2011 Tid: 13:00 19:00 Dagsorden: Kl. 13:00 16:00: Kommunestyremøte. 16:00 17:30: Temadel: Samferdsel,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. DAGSORDEN:

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. DAGSORDEN: Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 13.08.2009 Tid: 09:30 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Vik Ørsta as Møtedato: Tid: A. Desse møtte

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Vik Ørsta as Møtedato: Tid: A. Desse møtte Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Vik Ørsta as Møtedato: 11.02.2011 Tid: 0915-1415 A. Desse møtte Faste medlemmar: Torodd Urnes, ordførar Luster kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 12:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 12:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Erik Vangsnes leia møtet under sak 50 og 52. Vegard Fosså leia møte etter konstitueringa i sak 52.

MØTEPROTOKOLL. Erik Vangsnes leia møtet under sak 50 og 52. Vegard Fosså leia møte etter konstitueringa i sak 52. MØTEPROTOKOLL Ungdomsrådet Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.09.2017 Tid: kl.08:30-11:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet /11 Kommunestyret /11. Arkiv FE-143, FA-C22

SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet /11 Kommunestyret /11. Arkiv FE-143, FA-C22 SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet 19.12.2011 123/11 Kommunestyret 19.12.2011 102/11 Sakshandsamar Anita Otneim Hoddevik Arkiv FE-143, FA-C22 Arkivsak 11/324 Revisjon

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2016 Vedlegg i saka: Kommunal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune Møteinnkalling FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Fellesnemnd Ullensvang kommune Sandven hotell, Norheimsund Dato: 17.11.2017 Tidspunkt: 13:30 Forfall

Detaljer

Møteinnkalling SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

Møteinnkalling SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Sogndal kommune Utval: Møteinnkalling SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: 1500-1800 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. 8/14 14/1072 Dialogmøte Sakskomite tekniske tenester (kommunalteknikk og plan og næring).

Møteprotokoll. Sakliste. 8/14 14/1072 Dialogmøte Sakskomite tekniske tenester (kommunalteknikk og plan og næring). Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2014 Tid: 09:00 13:00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 14/408 Formannskapet 2014 Sakliste 8/14 14/1072 Dialogmøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 07/945

MØTEPROTOKOLL 07/945 Sogndal kommune MØTEPROTOKOLL 07/945 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2007 Tid: 09:00 14:00 Møtet kunngjort i lokalavisa den 02.04.2007 Representantane innkalla den 19.04.2007.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Fosshaugane Campus, Sogndal Møtedato: Tid: 11:00-14:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Fosshaugane Campus, Sogndal Møtedato: Tid: 11:00-14:30. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Fosshaugane Campus, Sogndal Møtedato: 28.10.2011 Tid: 11:0014:30 A. Desse møtte Faste medlemmar: Torodd Urnes, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl.

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. Innkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: 15.12.2016 Tid: Kl. 13:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til tlf. 57858500 eller

Detaljer