Oslo kommune Byrådsa 4D1~0K041MigN(Bi le tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Byrådsa 4D1~0K041MigN(Bi le tjenester"

Transkript

1 Oslo kommune Byrådsa 4D1~0K041MigN(Bi le tjenester BYSTYRETS SEKRETARIAT 23 MAR 2010 KI SAKSN..,,.: - c R '--1) ).-\_ --),. Her,c.,K NR... Til: Helse- og s Dato: Fra: Byråden for helse og eldreomsorg Vår ref (saksnr): Notat nr.: /2010 Notat til b s rets organer Arkivkode: 302 HANDLINGSPLAN MOT PROSTITUSJON RAPPORTERING Den behandlet bystyret sak 250 Handlingsplan mot prostitusjon. Forrige rapportering til planen var I dette notatet gir jeg tilbakemelding som forutsatt i Helse- og sosialkomiteens sak 26/2010- Vedtak og flertallsmerknader som forutsetter tilbakemelding fra byrådet. Tiltak 10: Kunnskap om arenaer der mindreårige selger og kjoper seksuelle tjenester. Det skal gjennomfores er systematisk sammenstilling av den kunnskapen vi har om de arenaer der ungdom selger og kjoper seksuelle tjenester. Hensikten er a utvikle tiltak som kan,forhindre salg og kjop. Aktuelle fagmiljoer finnes blant annet i Trondheim kommune, NOVA, Rode Kors og Redd Barna. Tilbakemelding: Pro Senteret har utarbeidet en rapport om kjøp og salg av seksuelle tjenester blant unge i Oslo. Rapporten vedlegges. Jeg merker meg særlig bekymringen for unge jenter som har nær kontakt med det thailandske prostitusjonsmiljøet. Tiltak overfor denne gruppen må vurderes i forbindelse med rullering av handlingsplanen senere i år. Det er viktig at ungdomsarbeidere lokalt og sentralt har kompetanse på området og har forutsetninger for å gjenkjenne og forholde seg til ungdom som er i faresonen i forhold til prostitusjon. Rapporten er fordelt til saltokoordinatorene. Pro Senteret har presentert rapporten i fagforum for utekontaktene som ledd i bevisstgjøring om mulig prostitusjon i ungdomsmiljøene. Tiltak 14: Tiltak rettet mot personer som kjøper seksuelle tjenester. Det skal foretas en oppsummering av gjennonzfbrte tiltak overfor personer som kjoper seksuelle tjenester. Reform - ressurssenter for menn er en aktuell samarbeidspartner. Andre relevante instanser trekkes med. Etter lovfbrbudet mot kjop av seksuelle tjenester trer i kraft skal behovet for mulige nye tiltak vurderes. Problematikk knyttet til at kunden krinzinaliseres skal spesielt vurderes. Mulige tillak kan være helsefremmende og Hivforebyggende arbeid og konkrete tiltak for a redusere avhengighet i forbindelse med kjop av seksuelle tjenester. Tilbakemeldiruz: Byrådsavdeling for Postadresse: Eldre og sosiale tjenester Rådhuset Oslo E-post postmottak ù byr oslo kommune no

2 På oppdrag fra byrådsavdelingen har Reform - ressurssenter for menn utarbeidet en rapport som folger vedlagt. Justisdepartementet har også gitt økonomisk bidrag til utarbeidelse av rapporten. Den oppsummerer kunnskap om omfang av sexkjøp og forskning på tiltak for sexkunder. rapporten foreslås det å etablere et treårig prosjekt i regi av Reform ressurssenter. Prosjektet skal være et lavterskel samtaletilbud til mennipersoner som kjøper sex. Tilbudet skal gjøres i de største by ene i Norge. Målsettingen med prosjektet er å forebyge kjøp av sex og menneskehandel til seksuelle formål. Min vurdering er at staten må finansiere et slikt tiltak dersom det skal iverksettes. Jeg mener kommunen skal prioritere tiltak for kvinner i prostitusjon. Bystyrets vedtak pkt5 Byrådet bes komme tilbake med en vurdering av tiltak rettet mot barn og ungdom i prostitusjon, spesielt muligheten for å opprette en omsorgsstasjon etter modell fra Trondheim, i forbindelse med den forste evalueringen av handlingsplanen. Ung Pro var et tilbud til unge mellom 13 og 25 i faresonen eller med erfaring fra salg eller bytte av sex. Tiltaket ble drevet i regi av Kirkens Bymisjon i Trondheim som lavterskel tilbud hvor det ikke var nødvendig med henvisning. Fra 2009 er tiltaket gått in i OBU, omsorgsstasjonen for barn og unge som er et tilbud om bistand til å løse ulike utfordringer. Pro Senteret har gitt en vurdering av behovet for et slikt tiltak i Oslo. Jeg deler deres vurdering av at det i Oslo er behov for mer målrettet arbeid i forhold til mindreårige som selger seksuelle tjenester, men at dette bør skje ved kommunale tiltak som allerede arbeider med ungdom. og ikke ved opprettelse av nye. Oslo er en stor by med et bredt spekter av ungdomstiltak sentralt og lokalt. Jeg er opptatt av at ansatte som møter ungdom i denne situasjonen skal ha kompetanse til å gjenkjenne problematikken og til å følge opp på en god måte. Ellers viser Pro Senterets registrering at antall prostituerte på gata er mer enn halvert i 2009 sammenlignet med Samtidig registreres en reduksjon i annonsemarkedet på 16 %. Med vennlig hilsen Sylvi Listhaug byråd Godkjent og ekspedert elektronisk Vedlegg: Rapport: -Sexhandel - rådgiving om sexkjøp- - Reform - ressurssenter for menn Rapport: Kjøp og salg av seksuelle tjenester blant unge i Oslo - Pro Senteret 2

3 Sexhandel rådgivning om sexkjøp

4 INNHOLD SAMMENDRAG SAMMENDRAG INNLEDNING 4 Kundefokuset i norsk prostitusjonsforebyggende arbeid 4 Sexhandet - rådgivning om sexkjøp 4 Mange kunder vit prate om sexkjøp 4 KUNNSKAP OM KJØPIEREI AV SEX Hvor mange kjøper sex? Kunnskapsgrunntag Hva vet vi om kjøpere av sex? Opplevelser av å kjøpe sex Forskning om utike tiltak for kunder -John Schoor og Kerb Crawler Rehabilitation Programmes K.A.S.T. Reforms vurderinger MODELL FOR TILTAK FOR (MANNLIGE) SEXKJØPERE Bakgrunn Reforms erfaringer fra prosjektet Sexhandet - rådgivning om sexkjøp. Et tavtersket samtate- og informasjonstilbud Målsetning Måtgrupper Arbeidsmetoder, -oppgaver og avgrensning Avgrensning gjennom bruk av PLISSITmodellen Utike typer samtate Rekruttering av brukere og utadrettet virksomhet Taushetsplikt og behandling av sensitive opplysninger Bemanning og kompetanse Kompetanse på maskutinitet Ansettelser Veiledning Forankring og finansiering Reform - ressurssenter for menn Politiske signaler etter funksjonalitet? Økonomi og evaluering lokatisering av tjenesten Samarbeidspartnere og faglig nettverk Reform - ressurssenter for menn mener det er viktig at kriminatisering av kjøp av seksuelle tjenester ikke blir den eneste meloden for forebygging av sexkjøp. For å forebygge prostitusjon er det viktig å ta tak i årsakene tit hvorfor noen velger å kjøpe sex, ikke kun straffe dem når de gjør det. Vi mener det også er viktig med tittak som faktisk setter fokus på kunden sely og henter sin motivasjon i et ønske om å forstå og hjelpe kjøpere tit å se alternativer for sin egen del. Erfaringer fra både forskning, håndhevetse av loven mot kjøp av sex i Norge og sosiale tiltak for partene prostitusjon i Norge og Norden peker mot at kunder prostitusjonen utviser ønske og vilje tit å snakke om sin praksis. Reform mener dette peker i retning av at tittak som legger til rette for åpen dialog og informasjonsutveksting om sexkjøp vit være den best egnede modellen for tilbud til sexkjøpere. Reform skisserer med bakgrunn i dette tittaket Sexhandel - rådgivning om sexkjøpsom prosjekt, med Reform som prosjekteier første tre år. Prosjektet vit ha opprettelse av tjenesten som fast tilbud som et mål, og avklaring av varig tilknytning og finansiering som det av prosjektoppdraget. Avklart budsjettildeling for hele treårsperioden fra oppstart skisseres som en forutsetning. Målsetningen vit være å forebygge kjøp av sex log derigjennom prostitusjon og menneskehandel til seksuelle formåll, gjennom å tilby samtater og informasjon personer med sexkjøpserfaring, fagfett og publikum. Hovedmåtgruppen vit være menn/personer med erfaring fra sexkjøpsom har el ønske om å snakke om sine erfaringer. Arbeidsoppgaver i tiltaket vil være drift av samtate- og informasjonstitbud, med formidling som viktig arbeidsfett for å rekruttere brukere og spre kunnskap om emnet. Arbeid på internettsider og telefon vil gjøre tilbudet nasjonalt tilgjengelig. Annonsering og pressearbeid er sentralt for å gjøre tjenesten kjent. Reisevirksomhet, utstrakt nettverksarbeid og gode samarbeidsrelasjoner er grunnleggende premisser for å nå brukere, fagfett og publikum på best mulig måte. Reforms anbefaling er at ressursene i tittaket konsentreres om del å skape rom for å snakke om sexkjøp og seksualitet generelt, bidra med informasjon og i samtaler arbeide fram mot alternativer tit deltakelse i prostitusjon. I møte med tilfetter som krever åretang oppfølging kan ljenesten henvise videre tiløvrige spesialisttjenester. Reform skisserer at det ansettes to prosjektmedarbeidere, en manntig og en kvinnelig. Kornpetanselettsom er ønsket representert blant de ansatte er seksualitet, sexologi. proshtusjon, rnaskuhnitet, samtateteknikk, endringsarbeid og formidling. OPPSUMMERING AV MODELL 18 LITTERATUR 19

5 I, rrir,,,r rv: I, r I 11 t I. I. I r FrI r,hr - rt 11 ir.rrjkiq.u.rh E it E. ' Erd r. I El.r n('.r.,, F-I. -, -. I - r 1 r.1 f11.. I.1 r -Ft. t kur,f. F t rr rk,,i t r rrl. rir, r1,, rl. r a' 1,11. p, 1..,It, 1,1 I t.,rti ri..-- f r

6 HVOR MANGE KJØPER SEX? Den norske seksualvaneundersøkelsen gjennomført i 1992 viste at 11,2 % av norske menn hadde kjøpt sex, seksualvaneundersøketsen i 1997 var prosenten 12.8 % og i seksualvaneundersøkelsen 2002 oppgav 13,1 % av mennene al de har kjøpt sex Cfræen mft., 2002). Denne andeten er omtrent lik i de tre skandinaviske tandene. Lengre sør i Europa er andelen menn som har kjøpt sex høyere. 19 % av sveitsiske menn oppgir å ha kjøpt sex, og i Spania er andelen 39 % IMånsson,2005:261. Det er altså et relativt lavt antall norske menn som oppgir å ha kjøpt sex sammenlignet med andre europeiske tand. Andelen norske kvinner som sier de har kjøpt sex er lav i alle seksualvaneundersøkelsene ITræen mft., Majoriteten av de som har kjøpt sex oppgir å ha kjøpt et begrenset antall ganger. 40 % av kundene oppgir å ha kjøpt sex en gang. 28 % oppgir å ha kjøpt sex tre ganger. Omtrent 5 % oppgir å ha kjøpt sex mer enn 20 ganger ITræen rnfl, 2002). Det er altså en relativt liten gruppe som står for et stort antall av de samtede sexkjøpene. Dette er den samme konklusjonen som Prieur og Taksdal , forfatterneav den første norske kundeundersøkelsen, kom tit. De mener det kan oppnås mye med å rette tittak mot en relativt liten gruppe. Ingrid Smette 12003:1991 hevder det i gruppen med vanekjøpere antakelig er en del som kan defineres som avhengighetskjøpere. De fleste som kjøper sex gjør dette når de er på reise. 82 % av de norske menn som har kjøpt sex, har gjort det bare når de er på reise eller i utlandet ISmette. 2003:311. Dette kan tyde på at kjøp av sex er en handling som ikke er allment sosialt akseptert og blir sett på som awikende i det norske samfunn. KUNNSKAPSGRUNNLAGET Når man leser norsk forskning på prostitusjonsfettet er det slående vekt på kvatitative fremfor kvantitative studier. Noe av grunnen til dette er at det har vist seg vansketig å gjennomføre kvantitative undersøkelser. Folkehelseinstituttet og Universitetet i Tromsø har siden 1987 gjennomført befolkningsbasert seksualvaneundersøkelse hvert 5 år. Den siste undersøkelsen ble gjennomført i Svarprosenten på denne var for lav til å kunne gi noen sikre resultater Iwww.fhi.no, Norsk forsking har vært preget av å finne det normale i sexkjøpene, og vise at sexkjøperen er den vanlige mann i gata 1Lautrup, 2005:361. Innenfor den kvalitative forskingen har man i stor grad hatt fokus på å forstå hvorfor noen velger å kjøpe sex, og å finne meningsdimensjonen ved sexkjøpet. De fleste kvatitative forskingsprosjektene har en overvekt av menn som har stor erfaring med sexkjøp i sine utvalg. Dette henger sammen med at det er flere av undersøkelsene som har brukt selyseleksjon som metode for å komme i kontakt med informantene. Flere av de kvalitative prosjektene har fått tak i informanter ved å annonsere i dagspressen (Kippe. 2004; Lyngbye, 2000; Prieur og Taksdal. 1989). Smette 12003) rekrutterte inlormanter via et diskusjonsforum for sexkjøpere på nett. Disse metodene gir et skjevt utvalg. De som identifiserer seg som kjøpere av sex, og som føler de har noe å fortelle om dette vil ha større sannsyntighet for å melde seg som informanter enn de som har få erfaringer. De stemmene som blir hørt er de som har størst erfaring med sexkjøp. og dermed en overvekt av menn som knytter sexkjøpet tit sin identitet snarere enn å se sitt sexkjøp som en isolert handling. I et tittak for kjøpere av sex vil denne kunnskapen være nyttig for å kunne tilby noe til den gruppen som identifiserer seg som sexkjøpere. og som ønsker å snakke om denne praksisen. På den andre siden er det mange som kjøper sex som ikke vil kjenne seg igjen i denne forståelsen av sexkjøp. Hva vet vi om kjøpere av sex? Fra seksualvaneundersøkelsene vet vi at ugifte eller tidligere gifte menn har større sannsyntighet for å ha kjøpt sex enn gifte menn. For menn som har sett pornografi på internett er sannsynligheten større for å ha kjøpt sex. Og ved positive holdninger til sex uten kjærtighet øker sannsynlighelen for å kjøpe sex ITræen mfl. 2002). Forskningen om kjøp av seksuelle tjenester gir ingen entydige svar på om sexkjøp foretas av menn i alle samfunnslag etter om man kan finne noen spesielle særtrekk blant menn som kjøper. Træen mft. (2002) har gjort en analyse med datafra seksualvaneundersøkelsen2002. Denne analysen viseringen signifikant sammenheng mettom kjøp av sex og antall år utdanning 12002,61. En kvalitativ sludie i Storbritannia, gjort av SandersI2008), viser at menn som kjøper sex ikke er en homogen gruppe, verken når det gjelder tivsstit, bakgrunn eller motivasjon og preferanser for sexkjøpet. Lautrup har gjennomført en kvalitativ og kvantitativ undersøkelse om kjøp av sex i Danmark. Han hevder det overveiende bildet i undersøkelsen er at menn med kundeerfaring i demografisk lorstand ligner menn som ikke har erfaring med kjøp av sex. Samtidig hevder han det er sannsynlig at det i noen miljøer er mer legitimt å kjøpe sex enn i andre. Disse miljøene finner man gjerne i mannsdominerte yrker. Dette er noe av det samme som Kippe linner i sin undersøkelse. Hun hevder det ikke er utenkelig al de mest aktive kundene er overrepresentert i enkette miljaer eller yrkesgrupper, selv om kundeforskning viser at man finner kunder innenfor alle sosiale lag og samfunnsgrupperinger 12004:1381. På den andre side står resultater frå Træen mfl.i2002) som viser at det ikke er noen signifikant sammenheng mellom hvor mange kjøp den enkette kunde oppgir å ha gjort og fødselskohort, sivil status og utdanningsnivå. Her ser vi en tydelig spenning i kundeforskningen. Resultatene peker i ulike retninger og det vil ikke være mulig for Reform å komme med en konklusjon på dette. Et funn gjort av Fjeld og Tangen (2006)i en kvantitativ og kvalitativ sludie av kjennskap tit kjøp av sex blant menn i års alder er at anledning til å kjøpe sex øker den statistiske sannsynligheten for kjøp av sex. Titgang på økonomiske ressurser øker sannsyntigheten lor kjennskap til kjøp av sex. De som reiser mye med jobben har mer kjennskap til sexkjøp enn de som ikke gjør det. Antall ferieturer til utlandet påvirker kjennskapet til sexkjøp i positiv retning. De som utgiftsfører jobbrelatert samvær, altså de som fører middager, eller liknende med bedriftskunder som utgifter for bedriften, har 12 % større kjennskap tit kjøp av seksuelle tjenester enn gjennomsnittet blant unge menn IFjeld og Tangen OPPLEVELSER AV Â KJØPE SEX Ulike kunder har utike grunner og motivasjoner for å kjøpe sex, og ønsker eller forventer utike opplevelser ut av sine sexkjøp. Dette mangfoldet vises tydelig i ulike forskningsbidrag IKippe, 2004; Smette. 2003: Lautrup. 2005; Jahnsen 2008 mfl.). Noen sexkjøpere ønsker seg en kjæresteliknende relasjon. mens andre nettopp tittrekkes av at kjøp av sex er flyktig og uforpliktende. Enkelte kunder oppgir at kjøp av sex ikke står i henhotd til deres ønsker, etter forteller om forventninger som vanskelig kan innfris i en kommersiell retasjon. En liten gruppe kunder fortetter at kjøp av sex er deres eneste mulighet for intimitet og mennesketig nærhet. I litteratur om kvinner som selger sex kan vi lese om hvilke emosjonelle eller psykiske skader de kan oppleve etter år med sexsalg. Kvinner som selger sex lager et skilte i følelseslivet der de kopter ut føletsene når de selger sen 1Høigård og Finstad. 1986;Skilbrei, litteraturen om mennsom kjøpere er ikke fokuset på skade i følelsestivet like tydelig. Det blir snakket om bakenforliggende faktorer som kan være problem for kunden, og som kanskje kan virke som utløsende faktor på kjøpet. Når det er snakk om faren for avhengighet er det faren for å miste kontrollen og styringen over seg sely som blir trukket fram som det problematiske. Dersom mennene angrer over sexkjøpene er det enten fordi de ikke var fornøyde med det seksuelle samkvemmet eller fordi de følte skam og skyldfølelse overfor kjæreste, kone eller den prostituerte IKippe ). Ettervirkninger av prostitusjonserfaringen for kunder vet vi lite om. Reform mener det er viktig å ta sexkjøperes opplevelser av å kjøpe sex på alvor dersom vi skat kunne tilby atternativer til prostitusjon. Å ta utgangspunkt i deres egne fortellinger om hvorfor og hvordan de endte opp med å kjøpe sex er en forutsetning for å gi personer med slike erfaringer rom for å formutere sin eget ønske om noe annet. På denne måten vit vi også lære mer om konsekvenser og ettervirkninger av prostitusjonserfaring lor kundene på sexmarkedet. noe som kan bidra til å styrke/informere også andre innsatser mot prostitusjon. FORSKNING OM ULIKE TILTAK FOR KUNDER Forskning og erfaring fra utike hjelpetilbud til menn som kjøper sex viser at mange kunder har behov for noen å prate med om sine sexkjøp. og at flere synes det er problematisk at de betater lor sex Nippe. 2004:2141. KAST, -John Schoorog Kerb Crawler Rehabilitation Programmes IKCRPI er tre utike tiltak for menn som har kjøpt etter kjøper sex. "John Schoor og KCRPer begge en del av kriminalomsorgen. Mens KAST, tit tross for at Sverige har kriminalisert kjøp av sex, er innenfor sosialomsorgen. Plasseringen av tiltakene kan gi signater om uhke holdninger til kjøp av sex og hvordan man skal møte personer som kjøper/har kjøpt sex.

7 -John Schoor og Kerb Crawler Rehabititation Programmes -John Schoor, som en finner i enkelte amerikanske detstater, og KCRP. som en finner i Storbritannia, er en kombinasjon av straff og -avskrekkingsprogram" ISmette, I.Bakgrunnen lor denne typen program er å holde kunden ansvarlig for prostitusjonens eksistens IMonto og Garcia, 2001:21. Programmene er designet for å motvirke at menn som er arrestert for å forsøke å kjøpe sex av prostituerte på gaten skat gjøre dette igjen: In order to reduce proshtubon and hold Ibonin equally responoble for ds existence. a number of programs have begun to focus on customers. prowding workshops or classes designed to educate men about prostitution and ds exploitative nalure. Et av -John Schoor-programmets måt er å rekonseptualisere forståelsen av prostitusjon fra en handling uten et tydelig offer, tit kriminatitet med et syntig offer, og som del av et system som fører tit vold mot kvinner Is.st:31. En studie gjort av Martin A. Monto og Steve Garcia f20011 der de sammentigner menn som har deltatt på -John Schoor-program med menn som ikke har det, viser ingen signifikant sammenheng mellom det å ha deltatt på programmet og sjansen for å begå sexkjøp igjen. De konktuderer med at dette ikke er noen god måte å evaluere programmet på, og at det kan være vansketig å måte det faktiske resultatet av et stikt program. Det er få av de menn amerikansk politi tar for sexkjøp som blir tatt for andre gang. Her er det mest sannsynlig store rnørketall. De som er etablerte i markedet kan opparbeide seg nettverk av kvinner de kan kjøpe sex av, og de kan også kjenne bedretil hva som skal tit for å unngå politiet. De fleste av de som blir tatt av politiet er ikke faste kunder IMonto og Garcia, 2001:101. Dersom målet er å forhindre et stort antall sexkjøp gjennom å endre holdninger blant de som avsløres for sexkjøp, kan en slik sett stille seg spørsmålet om 'John Schoor-modellen treffer den mest strategiske måtgruppen. Shively mf I har brukt en annen metode for å evaluere "John Schoor-modetten. De undersøkte endring i holdninger tit sexkjøp blant kundene gjennom deltakelse på "John Schoor. De viser at holdningene endrer seg noe før og etter deltakelse på programmet. Før kurset mente 53 % at prostitusjon skulte vært lovlig, mot 37 % etter gjennomført kurs. Før dettakelsen mente 9 % at prostitusjon skulte vært lovlig for mindreårige, etterpå mente 5 % det samme. 37 % trodde at mer enn hatvparten av alle prostituerte beholdt pengene de tjente før "John Schoor, etter kurset var det bare 18 % som trodde det samme. 63 % av dettakerne mente de prostituerte kunne skifte tit et annet yrke når de måtte ønske, etter kurset var denne andelen 44 % IShively mft., 2008:641. En fjerdedel av deltakerne oppgav at det fremdeles ville være vansketig for dem å slutte å oppsøke prostituerte etter kurset. De fleste hadde ingen planer om å oppsøke prostituerte igjen, men kunne helter ikke utetukke at det kom tit å skje. Det ble ikke funnet noen statistisk signifikant sammenheng mettom dettakelse i programmet og å avstå fra å gå tit prostituerte igjen IShively rnft, 2008:651. K.A.S.T.-prosjektet En atternativ titnærmingsmåte i forhold tit sexkjøpere representeres av det svenske KAST-prosjektel. I KAST er metoden dialog og samtale, heller enn ansvartiggjøring og avskrekking. KAST IKop/Köpare Av Sexuella Tjansted er et tittak for mennesker i Sverige som kjøper sex eller har andre problem knyttet til seksualitel. Prosjektel startet i 1997 som opplølging av en undersøkelse fra midten av 90-tallet. Studien konkluderte med at de fleste menn som kjøper seksuette tjenester er interessert i å snakke om sine erfaringer og har behov for råd og støtte til å endre sin praksis. I dag finnes KAST permanent i tre svenske byer; Göteborg, Stockholm og Matmei. KAST tilbyr rådgivning og terapi til menn og kvinner som kjøper sex. KAST-prosjektene tilbyr sexkjøpere samtaler over telefon og ved persontig oppmøte ved deres kontor. Tjenesten averteres i trykle medier og via annonser på internett, særtig i aviser og på nettsider hvor det tilbys seksuelle tjenester. Personer med sexkjøpserfaringer tar først kontakt via det averterte telefonnummer, for så å avgjøre om de ønsker å videreføre dialogen og i så fall i hvilken form. Prosjektmedarbeiderne i KAST Matmo forteller at samtatene med kunder ofte kan oppsummeres stik: Det handler om å reintegrere seksualiteten i personen, stik at de setv føler at seksualiteten er en del av dem som de selv velger hva de gjør med. Mange sliter med å forstå hvorfor de kjøper sex, samt å se atternativer til et tvangsmessig forbruk av utike typer seksuelle tjenester. Gjennom retativt kortvarig samtatebasert intervensjon bidrar prosjektmedarbeiderne med informasjon for å øke forståelse og skape økt eierskap over egen seksualitet, og viser frem alternativer til deltakelse i prostitusjon. Utover den rent -ktiniske- driften av KAST, bidrar prosjektmedarbeiderne til fagulvikting på kundefettet i prostitusjonen gjennom undervisning, foredrag og utbredt nettverksvirksomhet. Forskere har vist til at det å bryte stillheten rundt sexkjøp er noe av det viktigste og mest gjennomgående som gjøres ved KAST-tittakene IMånsson, For brukerne er det en stor lettelse å få lov tit å sette ord på noe som har voldt dem mye skam, tap av relasjoner og andre probtemer. En KAST-medarbeider i Göteborg har uttalt at ni av ti som har gjennomført terapi hos dem har stuttet å kjøpe sex IDagens Nyheter, REFORMS VURDERINGER Stik vi har sett kan forskning ikke fremvise konkrete resultater i forhold til tilbakefall fra tittak som søker å "avskrekke- fra sexkjøp IJohn Schoot etter KCRPmodellene1stik disse tittakenes målsetninger formuterer. Å påføre personer yttertigere skyld og skarn for en handting som i utgangspunktet er stigmatisert og stigmatiserende, kan etter vår formening hetter lukke rommel for å ta opp og ta tak i det som er vansketig. Det er Reforms erfaring, blant annet fra vårt arbeid med sinnemestringskurs, at egenmotivasjon er et verdifullt grunntag å bygge på i endringsprosesser. Selv om tittak etter John Schooletter KCRP-modell kan nå ut til et forholdsvis større antall sexkjøpere gjennom å være del av strafferettspleien, har vi større tro på varig endring i praksis gjennom at brukere av egen fri vilje oppsøker et åpent og tilgjengetig tilbud. Å møte brukere med en ikke-fordømmende holdning, samtidig som en tydelig fastholder et mål om å forebygge kjøp av sex, vit etter vår vurdering skape bedre grobunn for endring enn å møte sexkjøpere med kun straff og skam. Erfaringer fra både forskning, håndhevelse av loven mot kjøp av sex i Norge og sosiale tiltak for partene i prostitusjon i Norge og Norden peker mot at kunder i prostitusjonen utviser ønske og vilje tit å snakke om sin praksis. Reform mener dette peker i retning av at tiltak som legger til rette for åpenhet og dialog omkring sexkjøp ogutveksting av informasjon som kan skape ettertanke vil være den best egnede modellen for tilbud tit sexkjøpere.

8 F. r har bå uncer " rnenrie-l,',handck k :: re Reforms erfaringer fra prosjektet ww.sexhandelno I IT pniit t, r,,, r,f., Irrrir r kt k 1,1,ries rt t fe, 1. ern1 ug kont. kt rn,d /11 -.,,rntlige p-ostitw,jonstilhlk i Norge (og andre ren1r3,, dktører nnen prostilusionufelftt) nied bpørsrn;ilon, hvorde trkk kunoskap ern kunde, i prostrtu,k,,,, 1100 kr viti kunder og buk.k, r ',d/ nnr-,n de.te et tiltdk for t r,,,,irtr4- ", 1 1 'W or:1*, BAKGRUNN,11. ar be,det Art, r av tjr ne,ler, nlbyr birnekter og idgroorrig med,,l te iii r,1.1[19,1joip av pto,,tilo,jurlen Aoro et ledd i regic,ingens handlinguplan ro,noesk,,handel 12011(,-Ar,illdlltar Barn,- ng d,,pffiternentet trn - hardel. r,, nuoltr,h, tt,:r -rlt.ært e- - r, uni-2r.h.n0'q stul,.u'd=r warl'e,, I dr,',,-,*.le-este. I - aingene 11, t opplec,,a sl 1.rrik/r, treffer,teokb-. p :g r;o1,k,, triteol t, vor i hoyed,,,k toeno 1,r 405r. P,Isorl,r som oppgay I om re,enkjøpere utgrnrcle ornkeing 28 respondentene, rkett,dene ble i hoved,ak kt ukt dv sorn sokt, roforr,,,jort, erti n i for rned,-,rherd eller,-audre, b,',kgrur, for *,11-1,.., okende r/ tt, h.11 in' k;, 1t. t,l,;yekth,ikd sin vanskje ku",,i c rn,,,-_-. rned SEXHANDEL - RÅDGIVNING OM SEXKJOR ET LAVTERSKEL SAMTALE- OG INFORMASJONSTILBUD Rnforrn rrinnrå at kr rrous,,,, ing,elo td,,trpkkeh f,,,bygge pro,htulon nnuninrrn/ ruk aorrnpr frk flr vinklen re,d,,be tf ti tr r,''h ',e'e'rnirnnefle,ltr,le,t filgjengelig lavterskel samtaletdbud. t r are a., rkr '.d...,r), :g r rb )te.,:,areinmeh,,riger. Sumtidro tar <11'.,,v)nc,ne retnriej riot, spr5k enn arldre, mer R14{, dialog og informasjon oil vær, flet lukk- -kundeforuni- på nettet ofte gjør. pk,eropel vir kerniddel tor å hjolpe or,r, til 5.-kutte kjøpe k,t, neones at andre der kunder en :1,t1,` Fni -,king oiserut nn,rnge,ru 0000nene,,orn hdr er fjureg itio,holder dbkusjunee kvalketen" rued nork, ilt r, pr -kt- nin r l r i r11[ ar,j t tna- ) f p, St I, f, 1,r ' unc, rr, f,, I d, r 1tt a-rk. 1 f 1. I ffl 11,,1 I" '.1 0 1,VI f , 1111,I /10, n/ /t, hver alle kor dr,kurtere,-,nrinyrnt oc) dt,t 11,,d O hor,done et t fl Ielefvri.,kk h -n...ende t, ctt urklig,00kret tilb,,d til kusde pr-u;art,..,:unl, 031 : orrl et kunr,k,p,rorkø med el unikt foku,. Reform vurderer det 0;1,r t vikhg at h ter foku - pt.1 kondi'',1d, I L,CIst1'.1,1,`, then og dette, clr':,,k rg ar: iki,,[ t diskusrervfor.,rnet ti, Eenhand,,,koe tk- RA'T qi,nueug for alle, kan dot a1,11, lei hdlinte,- 1,nyttrrI knq,,v. I or ek,,nlek KA`,1 lukkede diskuhcrem bur.`-,pent tilqiengebge fni el kikråk -/reb av kekuellk tikri kek hekr,,i,. rrubl kurn. Sa-1 ciå ulk-rntkån krnrikkri "./ knr, n krn ter Colle tkrkernn-g krån unnurr p,-'d 'o-n, notr-id,r r, ;r t 31,0,, t,, fkir,li. - r 1." d,t -; -,tt I n,r

9 .,1, t1r., f, e1, h L 11, MALSETNING kicp vil Ii f,,,, niv wr i fvrlivld 1. 1,,exkjep r1,,t fer micilingsarbercle riq.- rec,t 11.ti1 rriirr 111 iicri erigt,,,1.11 iiiliiiit t,'1./kire 11,Ke vil vær, rric,1 kelor tr. og kr, t. og Vy'klity fur vd1g. I Ing `,111.0 vei ktoy og ttvtto k,rj1,11'. (ter 1111,1' Kun-yk:wr-tilfrIng l gr.le/o, r`l dl' liv og 11111Pti tro 111,1-1. iitve 1,1, ry, vikfig, 1.. Avgrensning gjennom bruk av PLISSITmodetten MALGRUPPER, r -..1,, Utike typer samtate ARBEIDSMETODER, -OPPGAVER OG AVGRENSNING.,.. _rt, 111 1,.I f t rul 11_1 _,. rri r.- r r L 111; Itile rn, t,.1- P f,,,,,1, 1 ;. 1- rl ;,- rrr Irr r r. 1- I -rrirr,

10 i-så k tt 8'8r- : er Iringer fra d,ft 8,-,,ande.no-proHrkt8t Cij,on 1111 dt,..,e or, re,fr8 fagpe,oner '-der 1t8for internett, i kom1,18,-,hon med,ndr e tr yggere p8 310,pp ten88.1kken rn8d sine uhke k rnaler,,0111,rena for å opprette ount-dkt med og pr8 brokere 88 kunne henvr,:, aktuelle personer til tiltaket. f rea -:, on blint personer -,ern kjøper neksuello t en,ster. Og8,8 habilitering av de sosiale trtakene for,elgere mmmv hoo- mye kwip mm salg av for8,18r, pr8-,t,t onen I forh8ld t kunder va8-8 dit eng de- 'or og s,n.rgq yr8 st cri gud kor8y. for n-,,kor,,krulrr n8. -, 1 t 12,1,18 ge. me8 88,888,,er'ar,ngc, her. Intorakt88 -,1:rer,,arh., --e- 8-8stru, 8-ste *,et e 28rf t n8 8881,8.,T8 r Ll[. oe euler, k8n 11,,Iroe 88huv,..8ksual tet, g.ologr i korob,,mon br yt, ko8r,,k,i8. I 11 Einger orn hvorlan de skal o, 8 som Menn. orer '81,:r for et tiltak ettrr denne `,orn ok8ernpc1 kan rreorreo korept,resesammer tning8n ve.,r1ka'l M,rin snakker t, 0111 der Vn arr,,,tt h,r korrneta88er8nen,ostalt be h.rt --1,, 1,8tydro-rr for ilent t8t8n re,n, Kompetanse pa maskulinitet f%, I r111rr,ner < t.8111 ' gir soner med,k18p,- r1,1, /,8,)1181 i medr-,1,1,t f88 fl,r,.f8-1r8181 og det bredere pubi kurn. henvendilve'. og a' cet li 81488berde seg en epoorsjor, kor styrne tilliren i orkrk,rgr uppen Rekruttering av brukere og utadrettet virksomhet o n, r, i kerernumkusjoniunr,,,',ermg k a r r oa_ro en ork'irg premr,:everander for 8ppl,:,-.1,8n u'hrmrisr ^,ide ar8,38,8 i thl,t.1,p8rsm,i1.8t o h. H.c br Et pr 8,88 m, re o-refvrs B8gr,p,8 rnask,,, tr't de. 8J,118 8d nor rrier surn er for bundet n-led å. wre 11.11". fn ma,k,- Irnrt,,sperspektry br tyr lit rean vektlegq, nomn :".111 krannede florentzen Dette nnebærer forholder til kea foreotikrnger on ire a;kuirrotet og rn,ent,g1r8t rr'i-tr»n' for rn8rin,, p,k8 fri-rot,. tryk,, fyi f8lel8er 888 rkee kan menn8no rkko hat språk for. ' -or leffingene om rfr ift og te8to,leron får kanskje her k.,rg fu -rk,lun irri.eirjel ti3 andr, fur tellinger 381 r tor 08; for br 8.e.r -kr.88ring V. kund,t,h,k, skjult8 or; for se nk8 ikrii'r de,,,re frernfty opp' økende oirks8mhet i c.preprostrtu,r8n8n kar m8g r-tji-"ger av 8rostrtujon '818 arenaer kar, for eksornpel iiejvarl fo8,8kt tidligere, og kam,kre c r det Pettopp g en- O,rirr hromohl, or,,tede, en korob n,,,jon do ulike inng,8u18porter at en be8t,,rrefor, Ityr 1>Ide horno- vi hmoterof lel. rm,,1gr up88n. lortke knr8aktpurl-l8r en kundegene.,...8 Taushetsplikt og behandling av sensitive r8 ng ir,,r-,thinul i,',8 opplysninger \1,1,-8, or f-rno, no, I d,rn Det kri 11 re,teerrenter:e og kle (81,eante. Iåutter mrtg 1Cr bare ,, or d,t re,,d,ndr8 kunder,,nakk,r de -,orn prosent av brukern, vanbge tlielpenlbud og upplysning,- t mr lviii ut- mi kornme inn på,,181 ungdom, merv, gutteandeier r1,11- og telefentjene81, 1,1 oruder, _er nd8r 1«18 r 1 -;.. grad- 8r,,,nt8` tr] r,,t t rr, r a. t 1:gc rnhe' rn,--1 1 rreerott,«ing -n,.rkt r tm-rrkil JI bi r,r.{ - BEMANNING OG KOMPETANSE renagend, mrnlonnleno,t,.11 k,mne,,ommo R8rn,nr,nc; imif kompetar,,, er,in81 for trolge i vi -11t1111, fr - -3,,J.,,ont.8,8Ho, st ke 1,Kroo viktige f8r,g dj.nelsr, drn8,18.; g, I t

Sexhandel rådgivning om sexkjøp. En modell for tilbud til personer med sexkjøpserfaringer

Sexhandel rådgivning om sexkjøp. En modell for tilbud til personer med sexkjøpserfaringer Sexhandel rådgivning om sexkjøp En modell for tilbud til personer med sexkjøpserfaringer INNHOLD Sammendrag Sammendrag 3 Innledning 4 Kundefokuset i norsk prostitusjonsforebyggende arbeid 4 Sexhandel rådgivning

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim 1 Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest ULO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT - 03 OKT 2011 Kl SAKSW : SAKSD, ARK,NR. KOPI Notat til b st rets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 03.10.2011

Detaljer

Ungdom som selger eller bytter sex

Ungdom som selger eller bytter sex Ungdom som selger eller bytter sex en faglig veileder til hjelpeapparatet Offentlige etater kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Bytte, kjærlighet, overgrep

Bytte, kjærlighet, overgrep Bytte, kjærlighet, overgrep Seksualitet blant ungdom i randsonen CAMILLA JORDHEIM LARSEN WILLY PEDERSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 10/05 Norsk institutt

Detaljer

Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen En kartleggingsrapport om kvinnene, markedet og samfunnet

Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen En kartleggingsrapport om kvinnene, markedet og samfunnet Lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen En kartleggingsrapport om kvinnene, markedet og samfunnet Rapporten er skrevet av Astrid H. Gerdts UTEKONTAKTEN I BERGEN 01 02 3 4 5 6 9 Lokale konsekvenser

Detaljer

INNENDØRS PROSTITUSJON I BERGEN /UTEKONTAKTEN I BERGEN/ EN KARTLEGGINGSRAPPORT OM:

INNENDØRS PROSTITUSJON I BERGEN /UTEKONTAKTEN I BERGEN/ EN KARTLEGGINGSRAPPORT OM: No 01 06 INNENDØRS PROSTITUSJON I BERGEN /UTEKONTAKTEN I BERGEN/ EN KARTLEGGINGSRAPPORT OM: KVINNENES BAKGRUNN, SITUASJON OG BEHOV, MARKEDET, EKSISTERENDE TILTAK OG HANDLINGSPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 3

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Innhold. 48 Buy, buy love. rettsstatus, og fratatt retten til selvbestemmelse. I åpningen av den nordisk prostitusjonsnettverkskonferansen

Innhold. 48 Buy, buy love. rettsstatus, og fratatt retten til selvbestemmelse. I åpningen av den nordisk prostitusjonsnettverkskonferansen Vold Juni 2012 1 PION Torgata 10 Postboks 6851 St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 900 63 558 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323 Org. nr. 971 274 638 Ansvarlig utgiver: Prostituertes

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

Sammen mot menneskehandel

Sammen mot menneskehandel Handlingsplan Sammen mot menneskehandel Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011 2014) 1 Innhold 1. Innsatsen mot menneskehandel skal videreføres og styrkes 3 2. Tiltak 4 3. Hva er menneskehandel

Detaljer

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl DE NYTTIGE OFRENE Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett Julie Estdahl Stuestøl Masteroppgave i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 16/2008 Norsk

Detaljer

Fra usynlig til offer?

Fra usynlig til offer? Andreas Pedersen Kikvik Fra usynlig til offer? En diskursanalyse av medias fremstilling av mannlig prostitusjon Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Andreas

Detaljer

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Barnefattigdom i Oslo En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Oslo, desember 2011 1 Forord Høsten 2010 fikk Helse- og velferdsetaten et oppdrag

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Rapporten er skrevet av Roy Juvik

Rapporten er skrevet av Roy Juvik HVA KJENNETEGNER UNGDOM MED MINORITETSBAKGRUNN SOM OPPHOLDER SEG PÅ UTEKONTAKTENS ARENAER? En kartleggingsrapport om ungdommenes helse, fritid og skolehverdag Rapporten er skrevet av Roy Juvik 1 Innhold

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2013 Juli 2014 1 2 Innhold Oppsummering...5 1. Innledning...6 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver...6 1.2 KOMs organisering...8 1.3 KOMs tilstandsrapport

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport

Detaljer