Oslo kommune Byrådsa 4D1~0K041MigN(Bi le tjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Byrådsa 4D1~0K041MigN(Bi le tjenester"

Transkript

1 Oslo kommune Byrådsa 4D1~0K041MigN(Bi le tjenester BYSTYRETS SEKRETARIAT 23 MAR 2010 KI SAKSN..,,.: - c R '--1) ).-\_ --),. Her,c.,K NR... Til: Helse- og s Dato: Fra: Byråden for helse og eldreomsorg Vår ref (saksnr): Notat nr.: /2010 Notat til b s rets organer Arkivkode: 302 HANDLINGSPLAN MOT PROSTITUSJON RAPPORTERING Den behandlet bystyret sak 250 Handlingsplan mot prostitusjon. Forrige rapportering til planen var I dette notatet gir jeg tilbakemelding som forutsatt i Helse- og sosialkomiteens sak 26/2010- Vedtak og flertallsmerknader som forutsetter tilbakemelding fra byrådet. Tiltak 10: Kunnskap om arenaer der mindreårige selger og kjoper seksuelle tjenester. Det skal gjennomfores er systematisk sammenstilling av den kunnskapen vi har om de arenaer der ungdom selger og kjoper seksuelle tjenester. Hensikten er a utvikle tiltak som kan,forhindre salg og kjop. Aktuelle fagmiljoer finnes blant annet i Trondheim kommune, NOVA, Rode Kors og Redd Barna. Tilbakemelding: Pro Senteret har utarbeidet en rapport om kjøp og salg av seksuelle tjenester blant unge i Oslo. Rapporten vedlegges. Jeg merker meg særlig bekymringen for unge jenter som har nær kontakt med det thailandske prostitusjonsmiljøet. Tiltak overfor denne gruppen må vurderes i forbindelse med rullering av handlingsplanen senere i år. Det er viktig at ungdomsarbeidere lokalt og sentralt har kompetanse på området og har forutsetninger for å gjenkjenne og forholde seg til ungdom som er i faresonen i forhold til prostitusjon. Rapporten er fordelt til saltokoordinatorene. Pro Senteret har presentert rapporten i fagforum for utekontaktene som ledd i bevisstgjøring om mulig prostitusjon i ungdomsmiljøene. Tiltak 14: Tiltak rettet mot personer som kjøper seksuelle tjenester. Det skal foretas en oppsummering av gjennonzfbrte tiltak overfor personer som kjoper seksuelle tjenester. Reform - ressurssenter for menn er en aktuell samarbeidspartner. Andre relevante instanser trekkes med. Etter lovfbrbudet mot kjop av seksuelle tjenester trer i kraft skal behovet for mulige nye tiltak vurderes. Problematikk knyttet til at kunden krinzinaliseres skal spesielt vurderes. Mulige tillak kan være helsefremmende og Hivforebyggende arbeid og konkrete tiltak for a redusere avhengighet i forbindelse med kjop av seksuelle tjenester. Tilbakemeldiruz: Byrådsavdeling for Postadresse: Eldre og sosiale tjenester Rådhuset Oslo E-post postmottak ù byr oslo kommune no

2 På oppdrag fra byrådsavdelingen har Reform - ressurssenter for menn utarbeidet en rapport som folger vedlagt. Justisdepartementet har også gitt økonomisk bidrag til utarbeidelse av rapporten. Den oppsummerer kunnskap om omfang av sexkjøp og forskning på tiltak for sexkunder. rapporten foreslås det å etablere et treårig prosjekt i regi av Reform ressurssenter. Prosjektet skal være et lavterskel samtaletilbud til mennipersoner som kjøper sex. Tilbudet skal gjøres i de største by ene i Norge. Målsettingen med prosjektet er å forebyge kjøp av sex og menneskehandel til seksuelle formål. Min vurdering er at staten må finansiere et slikt tiltak dersom det skal iverksettes. Jeg mener kommunen skal prioritere tiltak for kvinner i prostitusjon. Bystyrets vedtak pkt5 Byrådet bes komme tilbake med en vurdering av tiltak rettet mot barn og ungdom i prostitusjon, spesielt muligheten for å opprette en omsorgsstasjon etter modell fra Trondheim, i forbindelse med den forste evalueringen av handlingsplanen. Ung Pro var et tilbud til unge mellom 13 og 25 i faresonen eller med erfaring fra salg eller bytte av sex. Tiltaket ble drevet i regi av Kirkens Bymisjon i Trondheim som lavterskel tilbud hvor det ikke var nødvendig med henvisning. Fra 2009 er tiltaket gått in i OBU, omsorgsstasjonen for barn og unge som er et tilbud om bistand til å løse ulike utfordringer. Pro Senteret har gitt en vurdering av behovet for et slikt tiltak i Oslo. Jeg deler deres vurdering av at det i Oslo er behov for mer målrettet arbeid i forhold til mindreårige som selger seksuelle tjenester, men at dette bør skje ved kommunale tiltak som allerede arbeider med ungdom. og ikke ved opprettelse av nye. Oslo er en stor by med et bredt spekter av ungdomstiltak sentralt og lokalt. Jeg er opptatt av at ansatte som møter ungdom i denne situasjonen skal ha kompetanse til å gjenkjenne problematikken og til å følge opp på en god måte. Ellers viser Pro Senterets registrering at antall prostituerte på gata er mer enn halvert i 2009 sammenlignet med Samtidig registreres en reduksjon i annonsemarkedet på 16 %. Med vennlig hilsen Sylvi Listhaug byråd Godkjent og ekspedert elektronisk Vedlegg: Rapport: -Sexhandel - rådgiving om sexkjøp- - Reform - ressurssenter for menn Rapport: Kjøp og salg av seksuelle tjenester blant unge i Oslo - Pro Senteret 2

3 Sexhandel rådgivning om sexkjøp

4 INNHOLD SAMMENDRAG SAMMENDRAG INNLEDNING 4 Kundefokuset i norsk prostitusjonsforebyggende arbeid 4 Sexhandet - rådgivning om sexkjøp 4 Mange kunder vit prate om sexkjøp 4 KUNNSKAP OM KJØPIEREI AV SEX Hvor mange kjøper sex? Kunnskapsgrunntag Hva vet vi om kjøpere av sex? Opplevelser av å kjøpe sex Forskning om utike tiltak for kunder -John Schoor og Kerb Crawler Rehabilitation Programmes K.A.S.T. Reforms vurderinger MODELL FOR TILTAK FOR (MANNLIGE) SEXKJØPERE Bakgrunn Reforms erfaringer fra prosjektet Sexhandet - rådgivning om sexkjøp. Et tavtersket samtate- og informasjonstilbud Målsetning Måtgrupper Arbeidsmetoder, -oppgaver og avgrensning Avgrensning gjennom bruk av PLISSITmodellen Utike typer samtate Rekruttering av brukere og utadrettet virksomhet Taushetsplikt og behandling av sensitive opplysninger Bemanning og kompetanse Kompetanse på maskutinitet Ansettelser Veiledning Forankring og finansiering Reform - ressurssenter for menn Politiske signaler etter funksjonalitet? Økonomi og evaluering lokatisering av tjenesten Samarbeidspartnere og faglig nettverk Reform - ressurssenter for menn mener det er viktig at kriminatisering av kjøp av seksuelle tjenester ikke blir den eneste meloden for forebygging av sexkjøp. For å forebygge prostitusjon er det viktig å ta tak i årsakene tit hvorfor noen velger å kjøpe sex, ikke kun straffe dem når de gjør det. Vi mener det også er viktig med tittak som faktisk setter fokus på kunden sely og henter sin motivasjon i et ønske om å forstå og hjelpe kjøpere tit å se alternativer for sin egen del. Erfaringer fra både forskning, håndhevetse av loven mot kjøp av sex i Norge og sosiale tiltak for partene prostitusjon i Norge og Norden peker mot at kunder prostitusjonen utviser ønske og vilje tit å snakke om sin praksis. Reform mener dette peker i retning av at tittak som legger til rette for åpen dialog og informasjonsutveksting om sexkjøp vit være den best egnede modellen for tilbud til sexkjøpere. Reform skisserer med bakgrunn i dette tittaket Sexhandel - rådgivning om sexkjøpsom prosjekt, med Reform som prosjekteier første tre år. Prosjektet vit ha opprettelse av tjenesten som fast tilbud som et mål, og avklaring av varig tilknytning og finansiering som det av prosjektoppdraget. Avklart budsjettildeling for hele treårsperioden fra oppstart skisseres som en forutsetning. Målsetningen vit være å forebygge kjøp av sex log derigjennom prostitusjon og menneskehandel til seksuelle formåll, gjennom å tilby samtater og informasjon personer med sexkjøpserfaring, fagfett og publikum. Hovedmåtgruppen vit være menn/personer med erfaring fra sexkjøpsom har el ønske om å snakke om sine erfaringer. Arbeidsoppgaver i tiltaket vil være drift av samtate- og informasjonstitbud, med formidling som viktig arbeidsfett for å rekruttere brukere og spre kunnskap om emnet. Arbeid på internettsider og telefon vil gjøre tilbudet nasjonalt tilgjengelig. Annonsering og pressearbeid er sentralt for å gjøre tjenesten kjent. Reisevirksomhet, utstrakt nettverksarbeid og gode samarbeidsrelasjoner er grunnleggende premisser for å nå brukere, fagfett og publikum på best mulig måte. Reforms anbefaling er at ressursene i tittaket konsentreres om del å skape rom for å snakke om sexkjøp og seksualitet generelt, bidra med informasjon og i samtaler arbeide fram mot alternativer tit deltakelse i prostitusjon. I møte med tilfetter som krever åretang oppfølging kan ljenesten henvise videre tiløvrige spesialisttjenester. Reform skisserer at det ansettes to prosjektmedarbeidere, en manntig og en kvinnelig. Kornpetanselettsom er ønsket representert blant de ansatte er seksualitet, sexologi. proshtusjon, rnaskuhnitet, samtateteknikk, endringsarbeid og formidling. OPPSUMMERING AV MODELL 18 LITTERATUR 19

5 I, rrir,,,r rv: I, r I 11 t I. I. I r FrI r,hr - rt 11 ir.rrjkiq.u.rh E it E. ' Erd r. I El.r n('.r.,, F-I. -, -. I - r 1 r.1 f11.. I.1 r -Ft. t kur,f. F t rr rk,,i t r rrl. rir, r1,, rl. r a' 1,11. p, 1..,It, 1,1 I t.,rti ri..-- f r

6 HVOR MANGE KJØPER SEX? Den norske seksualvaneundersøkelsen gjennomført i 1992 viste at 11,2 % av norske menn hadde kjøpt sex, seksualvaneundersøketsen i 1997 var prosenten 12.8 % og i seksualvaneundersøkelsen 2002 oppgav 13,1 % av mennene al de har kjøpt sex Cfræen mft., 2002). Denne andeten er omtrent lik i de tre skandinaviske tandene. Lengre sør i Europa er andelen menn som har kjøpt sex høyere. 19 % av sveitsiske menn oppgir å ha kjøpt sex, og i Spania er andelen 39 % IMånsson,2005:261. Det er altså et relativt lavt antall norske menn som oppgir å ha kjøpt sex sammenlignet med andre europeiske tand. Andelen norske kvinner som sier de har kjøpt sex er lav i alle seksualvaneundersøkelsene ITræen mft., Majoriteten av de som har kjøpt sex oppgir å ha kjøpt et begrenset antall ganger. 40 % av kundene oppgir å ha kjøpt sex en gang. 28 % oppgir å ha kjøpt sex tre ganger. Omtrent 5 % oppgir å ha kjøpt sex mer enn 20 ganger ITræen rnfl, 2002). Det er altså en relativt liten gruppe som står for et stort antall av de samtede sexkjøpene. Dette er den samme konklusjonen som Prieur og Taksdal , forfatterneav den første norske kundeundersøkelsen, kom tit. De mener det kan oppnås mye med å rette tittak mot en relativt liten gruppe. Ingrid Smette 12003:1991 hevder det i gruppen med vanekjøpere antakelig er en del som kan defineres som avhengighetskjøpere. De fleste som kjøper sex gjør dette når de er på reise. 82 % av de norske menn som har kjøpt sex, har gjort det bare når de er på reise eller i utlandet ISmette. 2003:311. Dette kan tyde på at kjøp av sex er en handling som ikke er allment sosialt akseptert og blir sett på som awikende i det norske samfunn. KUNNSKAPSGRUNNLAGET Når man leser norsk forskning på prostitusjonsfettet er det slående vekt på kvatitative fremfor kvantitative studier. Noe av grunnen til dette er at det har vist seg vansketig å gjennomføre kvantitative undersøkelser. Folkehelseinstituttet og Universitetet i Tromsø har siden 1987 gjennomført befolkningsbasert seksualvaneundersøkelse hvert 5 år. Den siste undersøkelsen ble gjennomført i Svarprosenten på denne var for lav til å kunne gi noen sikre resultater Iwww.fhi.no, Norsk forsking har vært preget av å finne det normale i sexkjøpene, og vise at sexkjøperen er den vanlige mann i gata 1Lautrup, 2005:361. Innenfor den kvalitative forskingen har man i stor grad hatt fokus på å forstå hvorfor noen velger å kjøpe sex, og å finne meningsdimensjonen ved sexkjøpet. De fleste kvatitative forskingsprosjektene har en overvekt av menn som har stor erfaring med sexkjøp i sine utvalg. Dette henger sammen med at det er flere av undersøkelsene som har brukt selyseleksjon som metode for å komme i kontakt med informantene. Flere av de kvalitative prosjektene har fått tak i informanter ved å annonsere i dagspressen (Kippe. 2004; Lyngbye, 2000; Prieur og Taksdal. 1989). Smette 12003) rekrutterte inlormanter via et diskusjonsforum for sexkjøpere på nett. Disse metodene gir et skjevt utvalg. De som identifiserer seg som kjøpere av sex, og som føler de har noe å fortelle om dette vil ha større sannsyntighet for å melde seg som informanter enn de som har få erfaringer. De stemmene som blir hørt er de som har størst erfaring med sexkjøp. og dermed en overvekt av menn som knytter sexkjøpet tit sin identitet snarere enn å se sitt sexkjøp som en isolert handling. I et tittak for kjøpere av sex vil denne kunnskapen være nyttig for å kunne tilby noe til den gruppen som identifiserer seg som sexkjøpere. og som ønsker å snakke om denne praksisen. På den andre siden er det mange som kjøper sex som ikke vil kjenne seg igjen i denne forståelsen av sexkjøp. Hva vet vi om kjøpere av sex? Fra seksualvaneundersøkelsene vet vi at ugifte eller tidligere gifte menn har større sannsyntighet for å ha kjøpt sex enn gifte menn. For menn som har sett pornografi på internett er sannsynligheten større for å ha kjøpt sex. Og ved positive holdninger til sex uten kjærtighet øker sannsynlighelen for å kjøpe sex ITræen mfl. 2002). Forskningen om kjøp av seksuelle tjenester gir ingen entydige svar på om sexkjøp foretas av menn i alle samfunnslag etter om man kan finne noen spesielle særtrekk blant menn som kjøper. Træen mft. (2002) har gjort en analyse med datafra seksualvaneundersøkelsen2002. Denne analysen viseringen signifikant sammenheng mettom kjøp av sex og antall år utdanning 12002,61. En kvalitativ sludie i Storbritannia, gjort av SandersI2008), viser at menn som kjøper sex ikke er en homogen gruppe, verken når det gjelder tivsstit, bakgrunn eller motivasjon og preferanser for sexkjøpet. Lautrup har gjennomført en kvalitativ og kvantitativ undersøkelse om kjøp av sex i Danmark. Han hevder det overveiende bildet i undersøkelsen er at menn med kundeerfaring i demografisk lorstand ligner menn som ikke har erfaring med kjøp av sex. Samtidig hevder han det er sannsynlig at det i noen miljøer er mer legitimt å kjøpe sex enn i andre. Disse miljøene finner man gjerne i mannsdominerte yrker. Dette er noe av det samme som Kippe linner i sin undersøkelse. Hun hevder det ikke er utenkelig al de mest aktive kundene er overrepresentert i enkette miljaer eller yrkesgrupper, selv om kundeforskning viser at man finner kunder innenfor alle sosiale lag og samfunnsgrupperinger 12004:1381. På den andre side står resultater frå Træen mfl.i2002) som viser at det ikke er noen signifikant sammenheng mellom hvor mange kjøp den enkette kunde oppgir å ha gjort og fødselskohort, sivil status og utdanningsnivå. Her ser vi en tydelig spenning i kundeforskningen. Resultatene peker i ulike retninger og det vil ikke være mulig for Reform å komme med en konklusjon på dette. Et funn gjort av Fjeld og Tangen (2006)i en kvantitativ og kvalitativ sludie av kjennskap tit kjøp av sex blant menn i års alder er at anledning til å kjøpe sex øker den statistiske sannsynligheten for kjøp av sex. Titgang på økonomiske ressurser øker sannsyntigheten lor kjennskap til kjøp av sex. De som reiser mye med jobben har mer kjennskap til sexkjøp enn de som ikke gjør det. Antall ferieturer til utlandet påvirker kjennskapet til sexkjøp i positiv retning. De som utgiftsfører jobbrelatert samvær, altså de som fører middager, eller liknende med bedriftskunder som utgifter for bedriften, har 12 % større kjennskap tit kjøp av seksuelle tjenester enn gjennomsnittet blant unge menn IFjeld og Tangen OPPLEVELSER AV Â KJØPE SEX Ulike kunder har utike grunner og motivasjoner for å kjøpe sex, og ønsker eller forventer utike opplevelser ut av sine sexkjøp. Dette mangfoldet vises tydelig i ulike forskningsbidrag IKippe, 2004; Smette. 2003: Lautrup. 2005; Jahnsen 2008 mfl.). Noen sexkjøpere ønsker seg en kjæresteliknende relasjon. mens andre nettopp tittrekkes av at kjøp av sex er flyktig og uforpliktende. Enkelte kunder oppgir at kjøp av sex ikke står i henhotd til deres ønsker, etter forteller om forventninger som vanskelig kan innfris i en kommersiell retasjon. En liten gruppe kunder fortetter at kjøp av sex er deres eneste mulighet for intimitet og mennesketig nærhet. I litteratur om kvinner som selger sex kan vi lese om hvilke emosjonelle eller psykiske skader de kan oppleve etter år med sexsalg. Kvinner som selger sex lager et skilte i følelseslivet der de kopter ut føletsene når de selger sen 1Høigård og Finstad. 1986;Skilbrei, litteraturen om mennsom kjøpere er ikke fokuset på skade i følelsestivet like tydelig. Det blir snakket om bakenforliggende faktorer som kan være problem for kunden, og som kanskje kan virke som utløsende faktor på kjøpet. Når det er snakk om faren for avhengighet er det faren for å miste kontrollen og styringen over seg sely som blir trukket fram som det problematiske. Dersom mennene angrer over sexkjøpene er det enten fordi de ikke var fornøyde med det seksuelle samkvemmet eller fordi de følte skam og skyldfølelse overfor kjæreste, kone eller den prostituerte IKippe ). Ettervirkninger av prostitusjonserfaringen for kunder vet vi lite om. Reform mener det er viktig å ta sexkjøperes opplevelser av å kjøpe sex på alvor dersom vi skat kunne tilby atternativer til prostitusjon. Å ta utgangspunkt i deres egne fortellinger om hvorfor og hvordan de endte opp med å kjøpe sex er en forutsetning for å gi personer med slike erfaringer rom for å formutere sin eget ønske om noe annet. På denne måten vit vi også lære mer om konsekvenser og ettervirkninger av prostitusjonserfaring lor kundene på sexmarkedet. noe som kan bidra til å styrke/informere også andre innsatser mot prostitusjon. FORSKNING OM ULIKE TILTAK FOR KUNDER Forskning og erfaring fra utike hjelpetilbud til menn som kjøper sex viser at mange kunder har behov for noen å prate med om sine sexkjøp. og at flere synes det er problematisk at de betater lor sex Nippe. 2004:2141. KAST, -John Schoorog Kerb Crawler Rehabilitation Programmes IKCRPI er tre utike tiltak for menn som har kjøpt etter kjøper sex. "John Schoor og KCRPer begge en del av kriminalomsorgen. Mens KAST, tit tross for at Sverige har kriminalisert kjøp av sex, er innenfor sosialomsorgen. Plasseringen av tiltakene kan gi signater om uhke holdninger til kjøp av sex og hvordan man skal møte personer som kjøper/har kjøpt sex.

7 -John Schoor og Kerb Crawler Rehabititation Programmes -John Schoor, som en finner i enkelte amerikanske detstater, og KCRP. som en finner i Storbritannia, er en kombinasjon av straff og -avskrekkingsprogram" ISmette, I.Bakgrunnen lor denne typen program er å holde kunden ansvarlig for prostitusjonens eksistens IMonto og Garcia, 2001:21. Programmene er designet for å motvirke at menn som er arrestert for å forsøke å kjøpe sex av prostituerte på gaten skat gjøre dette igjen: In order to reduce proshtubon and hold Ibonin equally responoble for ds existence. a number of programs have begun to focus on customers. prowding workshops or classes designed to educate men about prostitution and ds exploitative nalure. Et av -John Schoor-programmets måt er å rekonseptualisere forståelsen av prostitusjon fra en handling uten et tydelig offer, tit kriminatitet med et syntig offer, og som del av et system som fører tit vold mot kvinner Is.st:31. En studie gjort av Martin A. Monto og Steve Garcia f20011 der de sammentigner menn som har deltatt på -John Schoor-program med menn som ikke har det, viser ingen signifikant sammenheng mellom det å ha deltatt på programmet og sjansen for å begå sexkjøp igjen. De konktuderer med at dette ikke er noen god måte å evaluere programmet på, og at det kan være vansketig å måte det faktiske resultatet av et stikt program. Det er få av de menn amerikansk politi tar for sexkjøp som blir tatt for andre gang. Her er det mest sannsynlig store rnørketall. De som er etablerte i markedet kan opparbeide seg nettverk av kvinner de kan kjøpe sex av, og de kan også kjenne bedretil hva som skal tit for å unngå politiet. De fleste av de som blir tatt av politiet er ikke faste kunder IMonto og Garcia, 2001:101. Dersom målet er å forhindre et stort antall sexkjøp gjennom å endre holdninger blant de som avsløres for sexkjøp, kan en slik sett stille seg spørsmålet om 'John Schoor-modellen treffer den mest strategiske måtgruppen. Shively mf I har brukt en annen metode for å evaluere "John Schoor-modetten. De undersøkte endring i holdninger tit sexkjøp blant kundene gjennom deltakelse på "John Schoor. De viser at holdningene endrer seg noe før og etter deltakelse på programmet. Før kurset mente 53 % at prostitusjon skulte vært lovlig, mot 37 % etter gjennomført kurs. Før dettakelsen mente 9 % at prostitusjon skulte vært lovlig for mindreårige, etterpå mente 5 % det samme. 37 % trodde at mer enn hatvparten av alle prostituerte beholdt pengene de tjente før "John Schoor, etter kurset var det bare 18 % som trodde det samme. 63 % av dettakerne mente de prostituerte kunne skifte tit et annet yrke når de måtte ønske, etter kurset var denne andelen 44 % IShively mft., 2008:641. En fjerdedel av deltakerne oppgav at det fremdeles ville være vansketig for dem å slutte å oppsøke prostituerte etter kurset. De fleste hadde ingen planer om å oppsøke prostituerte igjen, men kunne helter ikke utetukke at det kom tit å skje. Det ble ikke funnet noen statistisk signifikant sammenheng mettom dettakelse i programmet og å avstå fra å gå tit prostituerte igjen IShively rnft, 2008:651. K.A.S.T.-prosjektet En atternativ titnærmingsmåte i forhold tit sexkjøpere representeres av det svenske KAST-prosjektel. I KAST er metoden dialog og samtale, heller enn ansvartiggjøring og avskrekking. KAST IKop/Köpare Av Sexuella Tjansted er et tittak for mennesker i Sverige som kjøper sex eller har andre problem knyttet til seksualitel. Prosjektel startet i 1997 som opplølging av en undersøkelse fra midten av 90-tallet. Studien konkluderte med at de fleste menn som kjøper seksuette tjenester er interessert i å snakke om sine erfaringer og har behov for råd og støtte til å endre sin praksis. I dag finnes KAST permanent i tre svenske byer; Göteborg, Stockholm og Matmei. KAST tilbyr rådgivning og terapi til menn og kvinner som kjøper sex. KAST-prosjektene tilbyr sexkjøpere samtaler over telefon og ved persontig oppmøte ved deres kontor. Tjenesten averteres i trykle medier og via annonser på internett, særtig i aviser og på nettsider hvor det tilbys seksuelle tjenester. Personer med sexkjøpserfaringer tar først kontakt via det averterte telefonnummer, for så å avgjøre om de ønsker å videreføre dialogen og i så fall i hvilken form. Prosjektmedarbeiderne i KAST Matmo forteller at samtatene med kunder ofte kan oppsummeres stik: Det handler om å reintegrere seksualiteten i personen, stik at de setv føler at seksualiteten er en del av dem som de selv velger hva de gjør med. Mange sliter med å forstå hvorfor de kjøper sex, samt å se atternativer til et tvangsmessig forbruk av utike typer seksuelle tjenester. Gjennom retativt kortvarig samtatebasert intervensjon bidrar prosjektmedarbeiderne med informasjon for å øke forståelse og skape økt eierskap over egen seksualitet, og viser frem alternativer til deltakelse i prostitusjon. Utover den rent -ktiniske- driften av KAST, bidrar prosjektmedarbeiderne til fagulvikting på kundefettet i prostitusjonen gjennom undervisning, foredrag og utbredt nettverksvirksomhet. Forskere har vist til at det å bryte stillheten rundt sexkjøp er noe av det viktigste og mest gjennomgående som gjøres ved KAST-tittakene IMånsson, For brukerne er det en stor lettelse å få lov tit å sette ord på noe som har voldt dem mye skam, tap av relasjoner og andre probtemer. En KAST-medarbeider i Göteborg har uttalt at ni av ti som har gjennomført terapi hos dem har stuttet å kjøpe sex IDagens Nyheter, REFORMS VURDERINGER Stik vi har sett kan forskning ikke fremvise konkrete resultater i forhold til tilbakefall fra tittak som søker å "avskrekke- fra sexkjøp IJohn Schoot etter KCRPmodellene1stik disse tittakenes målsetninger formuterer. Å påføre personer yttertigere skyld og skarn for en handting som i utgangspunktet er stigmatisert og stigmatiserende, kan etter vår formening hetter lukke rommel for å ta opp og ta tak i det som er vansketig. Det er Reforms erfaring, blant annet fra vårt arbeid med sinnemestringskurs, at egenmotivasjon er et verdifullt grunntag å bygge på i endringsprosesser. Selv om tittak etter John Schooletter KCRP-modell kan nå ut til et forholdsvis større antall sexkjøpere gjennom å være del av strafferettspleien, har vi større tro på varig endring i praksis gjennom at brukere av egen fri vilje oppsøker et åpent og tilgjengetig tilbud. Å møte brukere med en ikke-fordømmende holdning, samtidig som en tydelig fastholder et mål om å forebygge kjøp av sex, vit etter vår vurdering skape bedre grobunn for endring enn å møte sexkjøpere med kun straff og skam. Erfaringer fra både forskning, håndhevelse av loven mot kjøp av sex i Norge og sosiale tiltak for partene i prostitusjon i Norge og Norden peker mot at kunder i prostitusjonen utviser ønske og vilje tit å snakke om sin praksis. Reform mener dette peker i retning av at tiltak som legger til rette for åpenhet og dialog omkring sexkjøp ogutveksting av informasjon som kan skape ettertanke vil være den best egnede modellen for tilbud tit sexkjøpere.

8 F. r har bå uncer " rnenrie-l,',handck k :: re Reforms erfaringer fra prosjektet ww.sexhandelno I IT pniit t, r,,, r,f., Irrrir r kt k 1,1,ries rt t fe, 1. ern1 ug kont. kt rn,d /11 -.,,rntlige p-ostitw,jonstilhlk i Norge (og andre ren1r3,, dktører nnen prostilusionufelftt) nied bpørsrn;ilon, hvorde trkk kunoskap ern kunde, i prostrtu,k,,,, 1100 kr viti kunder og buk.k, r ',d/ nnr-,n de.te et tiltdk for t r,,,,irtr4- ", 1 1 'W or:1*, BAKGRUNN,11. ar be,det Art, r av tjr ne,ler, nlbyr birnekter og idgroorrig med,,l te iii r,1.1[19,1joip av pto,,tilo,jurlen Aoro et ledd i regic,ingens handlinguplan ro,noesk,,handel 12011(,-Ar,illdlltar Barn,- ng d,,pffiternentet trn - hardel. r,, nuoltr,h, tt,:r -rlt.ært e- - r, uni-2r.h.n0'q stul,.u'd=r warl'e,, I dr,',,-,*.le-este. I - aingene 11, t opplec,,a sl 1.rrik/r, treffer,teokb-. p :g r;o1,k,, triteol t, vor i hoyed,,,k toeno 1,r 405r. P,Isorl,r som oppgay I om re,enkjøpere utgrnrcle ornkeing 28 respondentene, rkett,dene ble i hoved,ak kt ukt dv sorn sokt, roforr,,,jort, erti n i for rned,-,rherd eller,-audre, b,',kgrur, for *,11-1,.., okende r/ tt, h.11 in' k;, 1t. t,l,;yekth,ikd sin vanskje ku",,i c rn,,,-_-. rned SEXHANDEL - RÅDGIVNING OM SEXKJOR ET LAVTERSKEL SAMTALE- OG INFORMASJONSTILBUD Rnforrn rrinnrå at kr rrous,,,, ing,elo td,,trpkkeh f,,,bygge pro,htulon nnuninrrn/ ruk aorrnpr frk flr vinklen re,d,,be tf ti tr r,''h ',e'e'rnirnnefle,ltr,le,t filgjengelig lavterskel samtaletdbud. t r are a., rkr '.d...,r), :g r rb )te.,:,areinmeh,,riger. Sumtidro tar <11'.,,v)nc,ne retnriej riot, spr5k enn arldre, mer R14{, dialog og informasjon oil vær, flet lukk- -kundeforuni- på nettet ofte gjør. pk,eropel vir kerniddel tor å hjolpe or,r, til 5.-kutte kjøpe k,t, neones at andre der kunder en :1,t1,` Fni -,king oiserut nn,rnge,ru 0000nene,,orn hdr er fjureg itio,holder dbkusjunee kvalketen" rued nork, ilt r, pr -kt- nin r l r i r11[ ar,j t tna- ) f p, St I, f, 1,r ' unc, rr, f,, I d, r 1tt a-rk. 1 f 1. I ffl 11,,1 I" '.1 0 1,VI f , 1111,I /10, n/ /t, hver alle kor dr,kurtere,-,nrinyrnt oc) dt,t 11,,d O hor,done et t fl Ielefvri.,kk h -n...ende t, ctt urklig,00kret tilb,,d til kusde pr-u;art,..,:unl, 031 : orrl et kunr,k,p,rorkø med el unikt foku,. Reform vurderer det 0;1,r t vikhg at h ter foku - pt.1 kondi'',1d, I L,CIst1'.1,1,`, then og dette, clr':,,k rg ar: iki,,[ t diskusrervfor.,rnet ti, Eenhand,,,koe tk- RA'T qi,nueug for alle, kan dot a1,11, lei hdlinte,- 1,nyttrrI knq,,v. I or ek,,nlek KA`,1 lukkede diskuhcrem bur.`-,pent tilqiengebge fni el kikråk -/reb av kekuellk tikri kek hekr,,i,. rrubl kurn. Sa-1 ciå ulk-rntkån krnrikkri "./ knr, n krn ter Colle tkrkernn-g krån unnurr p,-'d 'o-n, notr-id,r r, ;r t 31,0,, t,, fkir,li. - r 1." d,t -; -,tt I n,r

9 .,1, t1r., f, e1, h L 11, MALSETNING kicp vil Ii f,,,, niv wr i fvrlivld 1. 1,,exkjep r1,,t fer micilingsarbercle riq.- rec,t 11.ti1 rriirr 111 iicri erigt,,,1.11 iiiliiiit t,'1./kire 11,Ke vil vær, rric,1 kelor tr. og kr, t. og Vy'klity fur vd1g. I Ing `,111.0 vei ktoy og ttvtto k,rj1,11'. (ter 1111,1' Kun-yk:wr-tilfrIng l gr.le/o, r`l dl' liv og 11111Pti tro 111,1-1. iitve 1,1, ry, vikfig, 1.. Avgrensning gjennom bruk av PLISSITmodetten MALGRUPPER, r -..1,, Utike typer samtate ARBEIDSMETODER, -OPPGAVER OG AVGRENSNING.,.. _rt, 111 1,.I f t rul 11_1 _,. rri r.- r r L 111; Itile rn, t,.1- P f,,,,,1, 1 ;. 1- rl ;,- rrr Irr r r. 1- I -rrirr,

10 i-så k tt 8'8r- : er Iringer fra d,ft 8,-,,ande.no-proHrkt8t Cij,on 1111 dt,..,e or, re,fr8 fagpe,oner '-der 1t8for internett, i kom1,18,-,hon med,ndr e tr yggere p8 310,pp ten88.1kken rn8d sine uhke k rnaler,,0111,rena for å opprette ount-dkt med og pr8 brokere 88 kunne henvr,:, aktuelle personer til tiltaket. f rea -:, on blint personer -,ern kjøper neksuello t en,ster. Og8,8 habilitering av de sosiale trtakene for,elgere mmmv hoo- mye kwip mm salg av for8,18r, pr8-,t,t onen I forh8ld t kunder va8-8 dit eng de- 'or og s,n.rgq yr8 st cri gud kor8y. for n-,,kor,,krulrr n8. -, 1 t 12,1,18 ge. me8 88,888,,er'ar,ngc, her. Intorakt88 -,1:rer,,arh., --e- 8-8stru, 8-ste *,et e 28rf t n8 8881,8.,T8 r Ll[. oe euler, k8n 11,,Iroe 88huv,..8ksual tet, g.ologr i korob,,mon br yt, ko8r,,k,i8. I 11 Einger orn hvorlan de skal o, 8 som Menn. orer '81,:r for et tiltak ettrr denne `,orn ok8ernpc1 kan rreorreo korept,resesammer tning8n ve.,r1ka'l M,rin snakker t, 0111 der Vn arr,,,tt h,r korrneta88er8nen,ostalt be h.rt --1,, 1,8tydro-rr for ilent t8t8n re,n, Kompetanse pa maskulinitet f%, I r111rr,ner < t.8111 ' gir soner med,k18p,- r1,1, /,8,)1181 i medr-,1,1,t f88 fl,r,.f8-1r8181 og det bredere pubi kurn. henvendilve'. og a' cet li 81488berde seg en epoorsjor, kor styrne tilliren i orkrk,rgr uppen Rekruttering av brukere og utadrettet virksomhet o n, r, i kerernumkusjoniunr,,,',ermg k a r r oa_ro en ork'irg premr,:everander for 8ppl,:,-.1,8n u'hrmrisr ^,ide ar8,38,8 i thl,t.1,p8rsm,i1.8t o h. H.c br Et pr 8,88 m, re o-refvrs B8gr,p,8 rnask,,, tr't de. 8J,118 8d nor rrier surn er for bundet n-led å. wre 11.11". fn ma,k,- Irnrt,,sperspektry br tyr lit rean vektlegq, nomn :".111 krannede florentzen Dette nnebærer forholder til kea foreotikrnger on ire a;kuirrotet og rn,ent,g1r8t rr'i-tr»n' for rn8rin,, p,k8 fri-rot,. tryk,, fyi f8lel8er 888 rkee kan menn8no rkko hat språk for. ' -or leffingene om rfr ift og te8to,leron får kanskje her k.,rg fu -rk,lun irri.eirjel ti3 andr, fur tellinger 381 r tor 08; for br 8.e.r -kr.88ring V. kund,t,h,k, skjult8 or; for se nk8 ikrii'r de,,,re frernfty opp' økende oirks8mhet i c.preprostrtu,r8n8n kar m8g r-tji-"ger av 8rostrtujon '818 arenaer kar, for eksornpel iiejvarl fo8,8kt tidligere, og kam,kre c r det Pettopp g en- O,rirr hromohl, or,,tede, en korob n,,,jon do ulike inng,8u18porter at en be8t,,rrefor, Ityr 1>Ide horno- vi hmoterof lel. rm,,1gr up88n. lortke knr8aktpurl-l8r en kundegene.,...8 Taushetsplikt og behandling av sensitive r8 ng ir,,r-,thinul i,',8 opplysninger \1,1,-8, or f-rno, no, I d,rn Det kri 11 re,teerrenter:e og kle (81,eante. Iåutter mrtg 1Cr bare ,, or d,t re,,d,ndr8 kunder,,nakk,r de -,orn prosent av brukern, vanbge tlielpenlbud og upplysning,- t mr lviii ut- mi kornme inn på,,181 ungdom, merv, gutteandeier r1,11- og telefentjene81, 1,1 oruder, _er nd8r 1«18 r 1 -;.. grad- 8r,,,nt8` tr] r,,t t rr, r a. t 1:gc rnhe' rn,--1 1 rreerott,«ing -n,.rkt r tm-rrkil JI bi r,r.{ - BEMANNING OG KOMPETANSE renagend, mrnlonnleno,t,.11 k,mne,,ommo R8rn,nr,nc; imif kompetar,,, er,in81 for trolge i vi -11t1111, fr - -3,,J.,,ont.8,8Ho, st ke 1,Kroo viktige f8r,g dj.nelsr, drn8,18.; g, I t

11 Ansettelser Int rrnfnittn rrinn,rrir rh,31ni rrrr ' j.. r r. / Itli. til q1111,31 1,0 r. k,rnr., Irrin Politiske signater eller funksjonaliter) rl I r r hrr.. r.t r; r,rn rnrn rrngrin,1 itti t rnin tr nr rn er. r 1/1. Veiledning ". f. t a,111,11 I n r.,:rrrr, I frrifn krr krir, rrrir P- f rn.r f r rn nr, rirr ri 1r, W -ge 1n rk,,, rir 1. økonomi og evaluering Reform - ressurssenter for menn n,rrn. r-r, I I nr FORANKRING OG FINANSIERING Indeej:eiiii eie kenor k.irr n,jrnrtrbr- ner-irrn,,rerrer nrr; Lt r,r1,11, ttnr rir nnr nn,rinrinr. k,rn tr Irr rr,r1r., fjc.rxir tink 1,Inrfr inott, urr, 1,,,n3ndrerr J,r1 Ir rr rnrrnn I r,r1. t r010- rn.1 rir rr /. p3rk11011,- ter rr rl ottrrr troloe, -nrnr roner til t,r,rn,r, rr rr j0.tlt,it iiliti' rn tr ir l" ' r I r>1 I r r rir Ir L.rr 11..rr r, r,l. nrf r I I kt,.,rr_r,_,ir1it i Lir, ;

12 OPPSUMMERING AV MODELL my -,v fagr-r11 ;:et knyttet t I prosblu,.- lun og den, beelerripeloe lokaboer t i og rundt Solo. Der fur wer er Pefnr det legge virkuor^h,b, I he. eg' ta den pre. -or Et t I 11,1 vvkt,rrt holo til 1 1 -,truar med DrAbet bilde v.rrre orktig lrrr r,krutt,r ing og kunn,kap om oto kh,g pr,,t b. :orr.-irenaer og lowerket L e't be do* by, r 3 rt, d A, e med.er tt -tl bet gd,ntre'.. i rt, dr-k t,t og ut_tyrt med iorn. rned interk.,,tonsmuliglir tr, 1,fon/ :ollnkning/tilknytning Ret,rm -,-- surc.sento f -,r mllefefc rd rig t.1ronrj fr 1. ing itrl i. ppd,1 d - efo,r, og intr, ne*.: tj,,,,tentht,det,, gjer, dr,t tilgiengebg tor pc,-,oner med `,enkjapseringer SAMARBEIDSPARTNERE OG FAGLIG NETTVERK amteld rrle,an'n rge dep,retrinnt. yrkbq. pror,i,,ktper odem og nu littuker og ornsorq,deparernentot, pobtiderarternew,t,, J l ke:1111.-g,dr.oa,tnno,nt, 1 Ar tog )der, twparderllerlftrie ogs,", tor ', J nted sitt lc'rrrrfjl. St3,1,111),d med, ndr e ott inte e fiedn delt og, tette viktig bilde fors cnore ber,,..tt k,ent, rirvrrkole far licj tjo,k, k rrittn,, bc -rd kt ut med r- Hid 1,,rq drik I,nt; 1:,,,,QH Internettkilder o tiltriket br, tontreb, de re net.tverk, -,torbyen, vært, beld-4,;,ttnere t,onfernrru yr on lignend,, ilbud til ungdom Og n e Ir rned tiltoket, true ourrr bru glenopell, i frenfioldm,vs reiorer fr,,ned kc.,t,,rt, r1.,.t 111 i11 ud,jettr,,,rdg fra rr,kr,ir-r - unr -rner Cur. krrrrr L.r.jror o , k 11 I I, rr,; 1,, I 1,1,1..t r.1 t

13 Reform - ressurssenter for menn er et nasjonalt senter for kunnskap om menn. Virksomheten skal fremme menns perspektiver i den offentlige debatt om likestilling og kjønnsrotter. Reform arbeider for å forbedre rnenns tivskvalitet. Ressurssentret initierer og deltar i en rekke utike prosjekter rettet mot menn, både nasjonalt og internasjonatt, samt bistår menn tokatt med utike hjelpetilbud. Reform er organisert som en stiftelse og mottar sin økonomiske grunnbevitgning over statsbudsjettet fra Barne- og tikestillingsdepartementet. For nærmere informasjon, se våre nettsider ~w.reform.no Informasjon og spørsmåt vedrørende Sexhandel - rådgivning om sexkjøp kan rettes til Reform - ressurssenter for menn Daglig leder Ulf Rikter-Svendsen Postboks 28 Sentrum 0101 Osto Tlf: MaiL postøreform.no

14 KJØP OG SALG AV SEKSUELLE TJENESTER BLANT UNGE I OSLO En sammenstilling av den Kunnskapen som finnes om arenaer der ungdom seider oc Kjaper seksuelie tjenester Av Ulla Edith Bjørndahl Pro OSLO KOMM UNE

15 Innhold 1. Innledning 3 2. Hvor selger ungdom seksuelle tjenester? Innledning Begrepet "salg av seksuelle tjenester" Norske statsborgere/hjemmehørende i Norge Utenlandske statsborgere Hvor kjøper ungdom seksuelle tjenester? Oppsummering og forslag til tiltak Oppsummering Forslag til tiltak Forslag til tiltak fra fagmiljøene Forslag til tiltak fra Pro Sentret 21 Kilder 23 2

16 1. Innledning Oslo kommunes handlingsplan mot prostitusjon for fokuserer på ulike segmenter av prostitusjonsmarkedet i Oslo. Et av segmentene det fokuseres på er barn og ungdom. I den delen av handlingsplanen som konsentrerer seg om barn og ungdom presenteres tre ulike tiltak. Pro Sentret har ansvaret for 2 av disse tiltakene. Tiltakene lyder: Tiltak 9 Ungdomssatsing mot menneskehandel Som ledd i kampanjen Stopp menneskehandel, har Barne- og likestillingsdepartementet, Utdanningsetaten og Pro Sentret i Oslo inngått et samarbeid om et undervisningsopplegg rettet mot 3. klassene i videregående skole. Opplegget startet i september 2007 og vil bli videreført i Hensikten er å få ungdom til å avstå fra prostitusjon og kjøp av seksuelle tjenester. Ansvarlig: Pro Sentret Tiltak 10 Kunnskap om arenaer der mindreårige selger og kjøper seksuelle tjenester Det skal gjennomføres en systematisk sammenstilling av den kunnskapen vi har om de arenaene der ungdom selger og kjøper seksuelle tjenester. Hensikten er å utvikle tiltak som kan forhindre salg og kjøp. Aktuelle fagmiljøer fins blant annet i Trondheim kommune, NOVA, Røde Kors og Redd Barna. Ansvarlig: Pro Sentret Denne rapporten omhandler tiltak 10 i handlingsplanen.1 Pro Sentret har benyttet seg av to metoder for å samle inn kunnskapen vi systematiserer i rapporten. Vi har gjennomgått forskningen som finnes på området. I tillegg har vi samlet informasjon fra fagmiljøer som innehar kunnskap om kjøp og salg av seksuelle tjenester blant unge. Følgende fagmiljøer har blitt kontaktet for å samle inn kunnskap om feltet: Redd Barna, Ung Pro ved Kirkens Bymisjon i Trondheim, Røde Kors Oslo, Røde Kors Ungdom, Barnevernsvakta, Uteseksjonen i Oslo, Hvalstad asylmottak for Prosjektperioden for tiltak 9 er utvidet til å gjelde ut En rapport vil sendes til Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester når prosjektet er avsluttet. 3

17 - mindreårige asylsøkere og tiltak som jobber oppsøkende og forebyggende blant unge i de forskjellige bydelene i Oslo. Vi har fått tilbakemeldinger fra Redd Barna, Ung Pro ved Kirkens Bymisjon i Trondheim, Røde Kors Oslo, Røde Kors Ungdom, Barnevernsvakta, Hvalstad asylmottak for mindreårige asylsøkere, Riverside ungdomshus, Barnevernsteamet i Bydel Søndre Nordstrand, Utekontakten i Bydel St. Hanshaugen, Utekontakten i Bydel Gamle Oslo, Utekontakten i Bydel Nordstrand og Bjerke Uteteam i Bydel Bjerke. Rapporten er delt i 3 deler: Kunnskapen vi har om hvor ungdom selger seksuelle tjenester Her er det to grupper ungdom det fokuseres på: Norske statsborgere/hjemmehørende i Norge Utenlandske statsborgere (som mindreårige asylsøkere/mindreårige ofre for menneskehandel) Kunnskapen vi har om hvor ungdom kjøper seksuelle tjenester Forslag til eventuelle tiltak i Oslo Rapporten har fokus på kunnskapen vi har om arenaer der ungdom kjøper og selger seksuelle tjenester i Oslo, ikke på omfanget av kjøp og slag. 4

18 2. Hvor selger ungdom seksuelle tjenester? 2.1 Innledning Pro Sentret vurdering er at det er to grupper ungdom som det bør fokuseres på i denne sammenstillingen. Disse to gruppene er: - Norske statsborgere/hjemmehørende i Norge - Utenlandske statsborgere Bakgrunnen er at det per dags dato finnes noe forskning på prostitusjonserfaringene til norsk ungdom mens vi mangler dokumentasjon på forekomsten av prostitusjon blant mindreårige utenlandske statsborgere i Norge. Sammenstillingen kan derfor ta utgangspunkt i forskning når vi skal systematisere kunnskapen vi har om norsk ungdom samt kunnskap fra fagmiljøer. I forhold til de mindreårige utenlandske statsborgerne er det bare kunnskap fra fagmiljøer vi kan ta utgangspunkt Ettersom kunnskapsgrunnlaget er forskjellig for de ulike gruppene er det hensiktsmessig å skille mellom gruppene i sammenstillingen. Vi mener dette også er en anvendelig inndeling fordi norske og utenlandske statsborgere ofte lever med svært ulike livsbetingelser i Norge. Ulikhetene kan være medvirkende til at de to gruppene vil skille seg fra hverandre i forhold til hvilke arenaer ungdommene selger seksuelle tjenester på Begrepet "salg av seksuelle tjenester" Denne sammenstillingen benytter seg av samme definisjon som Hegna og Pedersen (2002) la til grunn i sin rapport om ungdom som solgte seksuelle tjenester: seksuelle tjenester som byttes eller selges mot varer, tjenester eller penger, og hvor den som yter den seksuelle tjenesten er under 18 år (Hegna og Pedersen 2002:14). 2.3 Norske statsborgere/hjemmehørende i Norge Internett De aller fleste ungdommer i Norge benytter seg daglig av internett. Internett er en arena ungdom har god kjennskap til, og som mange bruker aktivt for å holde kontakt med hverandre og for å etablere nye bekjentskaper. 5

19 Det finnes utallige møteplasser på internett. Mange ungdommer benytter seg blant annet av MSN og Facebook for å holde kontakten med hverandre. Å delta i forskjellige "chattegrupper" på internett er også svært vanlig. En del har profiler av seg selv på ulike internettsider. I dagens samfunn er det vanlig å benytte seg av sjekkesteder på internett for å flørte, finne seg en kjæreste eller en sexpartner. Redd Barna utrykker bekymring for tilbudene og mulighetene ungdom møter på nettet. De tror at mange som ikke oppsøker fora på nettet for å selge seksuelle tjenester, likevel får tilbud om å selge/bytte seksuelle tjenester mot alt fra klær til penger eller kontantkort. Redd Barna understreker at en del av denne typen salg av seksuelle tjenester ikke trenger å innebære fysiske møter mellom kjøper og selger. Man kan få penger eller andre vederlag mot opplysninger om seg selv, nettsex på chat, filmer eller bilder av seg selv og sex gjennom webkameraer. Kunnskap og erfaring tyder på at en del ungdom benytter seg av internett for å selge seksuelle tjenester og at etterspørselen på nettet er stor. Både Pedersen og Hegna (2002) og Grytbakk og Borgerstand (2004) viser til historier hvor ungdom annonserer på nettet for salg av seksuelle tjenester. Grytbakk og Borgerstrand (2004) opprettet en internettprofil i forbindelse med at de ville ha innsikt i hvordan kontaktetablering for kjøp og salg av sex foregikk på nett. Gjennom profilen utga de seg for å være en jente på 16 år. Profilen antydet at de ønsket kunder for salg av sex. I løpet av en uke hadde de hatt 135 besøk på profilen, første henvendelse kom et minutt etter profilen var lagt ut. Mennene som tok kontakt var mellom 17 og 57 år. Kun en oppga at han ikke ville betale for sex. I en undersøkelse gjennomført i 2007 svarte 5 % av ungdommene som deltok i undersøkelsen at de hadde fått tilbud om penger eller gaver mot sex på internett (Suseg, Grødem, Valset og Mossige 2008). Kontaktannonser i blader o å internet Røde Kors Oslo tror at en del gutter og jenter kommer i kontakt med personer de kjenner gjennom kontaktannonser. Dette kan være annonser på internett, men også i blader og aviser. 6

20 Pro Sentret har ikke registrert annonser der mindreårige tilbyr seksuelle tjenester i tradisjonelle prostitusjonsformidlingsblader eller internettsider, men antar at noen av annonsørene er under 18 år. I så fall vil dette ikke oppgis i annonsen ettersom det er forbudt (Straffelovens 202 og 203). Oslo Sentrum Både forskning (Jordheim Larsen og Pedersen 2005, Hegna og Pedersen 2002) og erfaring fra fagmiljøene bekrefter at Oslo sentrum er et område hvor det foregår kontaktetablering for salg av seksuelle tjenester. Områdene som peker seg særlig ut er områdene rundt Oslo S, Jernbanetorget, Oslo City, Byporten og den sentrumsnære delen av Grønland. Forskningen og fagmiljøene forteller at mange ungdommer beskriver at det forekommer prostitusjon i disse områdene, men det er sjelden noen forteller at de selv har erfaring med dette. Mange jenter forteller til ungdomsarbeidere Pro Sentret har vært i kontakt med at de har mottatt "slibrige tilbud" og blikk fra eldre menn i sentrumsområdene i Oslo. Dette er også beskrevet i forskningen (Jordheim Larsen og Pedersen 2005). Røde Kors Oslo bekrefter at en del gutter har kommet i kontakt med eldre menn som de har solgt sex til i sentrumsområdene. Jordheim Larsen og Pedersen (2005) hadde flere informanter blant jentene som fortalte at de var blitt kontaktet av kvinner i Oslo sentrum som spurte om de kunne tenke seg å selge sex fra massasjeinstituttene de drev. En undersøkelse blant ungdom i Trondheim bekreftet at sentrumsområdene også der er en kontaktetableringsarena for ungdom som selger seksuelle tjenester (Grytbakk og Borgerstrand 2004). Flere av jentene de intervjuet fortalte at de hadde mottatt tilbud om å selge sex når de beveget seg i sentrum. Selv om Trondheim ligger langt fra Oslo, er opplysningene med på å bekrefte at sentrumsområder er kontaktarenaer for salg av seksuelle tjenester fra mindreårige. "Menn i nabola et" Camilla Jordheim Larsen og Willy Pedersen beskriver i rapporten "Bytte, kjærlighet, overgrep. Seksualitet blant ungdom i randsonen" (2005) hvordan en del ungdom, 7

KJØP OG SALG AV SEKSUELLE TJENESTER BLANT UNGE I OSLO

KJØP OG SALG AV SEKSUELLE TJENESTER BLANT UNGE I OSLO KJØP OG SALG AV SEKSUELLE TJENESTER BLANT UNGE I OSLO En sammenstilling av den kunnskapen som finnes om arenaer der ungdom selger og kjøper seksuelle tjenester Av Ulla Edith Bjørndahl OSLO KOMMUNE Innhold

Detaljer

Sexhandel rådgivning om sexkjøp. En modell for tilbud til personer med sexkjøpserfaringer

Sexhandel rådgivning om sexkjøp. En modell for tilbud til personer med sexkjøpserfaringer Sexhandel rådgivning om sexkjøp En modell for tilbud til personer med sexkjøpserfaringer INNHOLD Sammendrag Sammendrag 3 Innledning 4 Kundefokuset i norsk prostitusjonsforebyggende arbeid 4 Sexhandel rådgivning

Detaljer

Min vei gjennom fagfeltet

Min vei gjennom fagfeltet Min vei gjennom fagfeltet Jeg har blitt bedt om å si noe om min vei gjennom forskningsfeltet på dette forskningsseminaret om voldtekt og forskningsmetoder. Jeg skal gjøre det ved å vise hvordan mine forskningstemaer

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Postboks 8036 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet

Barn har rett til å være trygge på nettet Barn har rett til å være trygge på nettet Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon Barnekonvensjonen 1996 startet vi vårt arbeid med tipslinje om spredning av overgrepsmateriale på Internett

Detaljer

Det er de få kundene som kjøper sex og ikke det store flertallet i samfunnet som påfører kvinnene disse skadene.

Det er de få kundene som kjøper sex og ikke det store flertallet i samfunnet som påfører kvinnene disse skadene. KORT KAMPANJEN 1 2 Kampanjen mot sexkjøp og menneskehandel er en av flere aktiviteter som skal gjennomføres i forbindelse med Året for like muligheter. Hovedmålsettingen er å fremme like muligheter for

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Yo Pro er et resultat av et EU finansiert prosjekt, hvor ungdomsarbeidere og pedagoger fra Norge, Italia,

Detaljer

LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 30.04.2009

LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 30.04.2009 LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 1 Fafo-frokost 26. april 2009 Velkommen ved Inger Lise Skog Hansen, forskningsleder ved Fafo Presentasjon av rapporten ved Arne Backer Grønningsæter,

Detaljer

Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum

Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum Barn uten fast opphold i landet i Oslo sentrum Menneskehandel Sentrum Tiltaksgruppen myndighetsutøvende klientarbeid rundt utenlandske barn knyttet til kriminalitet i sentrum. Deltakere: Bydelene Gamle

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Kompetansesenter rus - Oslo Velferdsetaten

Kompetansesenter rus - Oslo Velferdsetaten 1 Asylmottak - Beboere i mottak fordelt på aldergruppe januar 2012 Alder Antall 0 5 år 1 918 6-10 år 909 11 17 år 971 Voksen 12 034 Totalt 15 832 2 Asylmottak beboere fordelt på status første halvdel 2011

Detaljer

Mannlig prostitusjon

Mannlig prostitusjon Mannlig prostitusjon - en studie av fem menn som har erfaring fra salg av seksuelle tjenester Trine Møllhausen Masteroppgave i Sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi UNIVERSITETET I

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justis og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo 04.10.07 HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV SEXKJØP Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere Tone Bremnes Myter om seksuelle overgrep fra kvinner Forgriper seg ikke seksuelt på små barn Forgriper seg bare på gutter Kvinner som misbruker er tvunget

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler STOP Spesialgruppe mot trafficking Oslo politidistrikt STOP-prosjektet: Seksjon for organisert kriminalitet, Oslo politidistrikt 14 tjenestemenn (leder, 5 etterforskere, 7 operative) Fire hovedstrategier:

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

Grep for å håndtere overgrep. Presentasjon av en opplæringspakke utviklet for attførings- og vekstbedrifter NFSS Bodø 2012

Grep for å håndtere overgrep. Presentasjon av en opplæringspakke utviklet for attførings- og vekstbedrifter NFSS Bodø 2012 Grep for å håndtere overgrep Presentasjon av en opplæringspakke utviklet for attførings- og vekstbedrifter NFSS Bodø 2012 Bakgrunnen for pakken Telefon fra Trollheim vekst Kursendring Fra det små til det

Detaljer

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett.

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Kartleggingens målsetting Innhente informasjon om bruk av anabole steroider blant

Detaljer

Et usynlig marked? En feltbeskrivelse om gutter, menn og transpersoner som selger sex

Et usynlig marked? En feltbeskrivelse om gutter, menn og transpersoner som selger sex Et usynlig marked? En feltbeskrivelse om gutter, menn og transpersoner som selger sex Av Ulla Bjørndahl Oslo 2010 2 Innhold Forord 5 1. Innledning 6 1.1. Bakgrunn for prosjektet 6 1.2 Prosjektets forløp

Detaljer

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Utvidet skolehelsetjeneste -BUP I Skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Hva skal vi snakke om? Samarbeidsprosjektet Bakgrunnen Hva vi har gjort

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT PROSTITUSJON 2011-2013

HANDLINGSPLAN MOT PROSTITUSJON 2011-2013 1 HANDLINGSPLAN MOT PROSTITUSJON 2011-2013 Innhold Bakgrunn... 3 Prostitusjonsbildet i dag... 3 Prostitusjonsmarkedet... 4 Menneskehandelsaker... 4 Kjøpere av seksuelle tjenester... 5 Holdningsendring...5

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Notat Scptember 7( 12

Notat Scptember 7( 12 - POLITIET Notat Scptember 7( 12 Oslo politidistrikt og mangfold, notat til Helse og sosialkomiteen, Oslo kommune Oslo politidistrikt har over flere år jobbet aktivt for å skape tillit mellom politiet

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan er situasjonen? Forbruk av alkohol blant 15-20-åringer har gått ned Forbruket

Detaljer

Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen

Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen Positivt/negativt Presentasjon øvelsen Sitt sammen to og to og gjør denne øvelsen Endringsarbeid

Detaljer

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson Samarbeid som nytter slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. Foto: Carl Erik Eriksson 1 Kriminalitetsutvikling. Drap pr. 1.mill innbyggere: Norge 6,2 Danmark 9,8 Sverige 13,2 Canada 15.1 USA 56,6 Latvia

Detaljer

Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse

Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse Aktuelle infeksjonssykdommer Chlamydia Humant papilloma virus Gonorè HIV Syfilis Aktuelle sykdommer Chlamydia Chlamydia den

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

STIFTELSEN KIRKEN BYMISJON OSLO

STIFTELSEN KIRKEN BYMISJON OSLO Eiendom, kommunikasjon, IKT, Avdelingsdirektør - Mangfold & oppvekst Avdelingsdirektør - Helse & Sosial Avdelingsdirektør - Aldring & Kultur Senter for alle berørt av hiv. Psykososialt tilbud med dagtilbud

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim 1 Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Høringsuttalelse til Justis- og politidepartementets forslag om kriminalisering av sexkjøp

Høringsuttalelse til Justis- og politidepartementets forslag om kriminalisering av sexkjøp Høringsuttalelse til Justis- og politidepartementets forslag om kriminalisering av sexkjøp På bakgrunn av brev fra Justis- og politidepartementet den 04.07.2007 ønsker Reform ressurssenter for menn å komme

Detaljer

veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus

veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus Avdekking / Disclosure en situasjon der den utsatte forteller om overgrep til noen

Detaljer

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Ungdom og levevaner Bodø, 26. Mars 2014 Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Innhold Bakgrunn Årsaker Studier fra utlandet Problemstilling Resultater og funn Veien

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt VOLDTEKT PÅ FEST SKJER VANLIGVIS MELLOM JEVNALDRENDE UNGDOM SOM KJENNER HVERANDRE FRA FØR, OG DET ER SOM REGEL ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER INVOLVERT.

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Fra svikt til omsorg. - En fortelling om hvordan omsorgssvikt kan brukes som en resurs.

Fra svikt til omsorg. - En fortelling om hvordan omsorgssvikt kan brukes som en resurs. Fra svikt til omsorg - En fortelling om hvordan omsorgssvikt kan brukes som en resurs. Bakgrunn Hvorfor fortelle om sin personlige fortelling? NRK, TV2, BT, BA, Bergensavisen Informasjon Reaksjon? «Alle

Detaljer

Hva er Skjenkekontrollen?

Hva er Skjenkekontrollen? KAMPANJEINFO Hva er Skjenkekontrollen? Skjenkekontrollen er en kampanje i regi av Juvente. Våre kontroller har i flere titalls år vist at unge helt ned i 13-årsalderen får kjøpt øl i dagligvarebutikker,

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

Ideer til sex- og samlivsundervisning

Ideer til sex- og samlivsundervisning Ideer til sex- og samlivsundervisning Enten du er nyutdannet eller har mange års erfaring som lærer, kan du hente kunnskaper og inspirasjon fra denne idébanken. Du står fritt til å benytte og kopiere ideene.

Detaljer

Presentasjon av håndbok. Habiliteringstjenesten i Finnmark Hilde Kristiansen og Torunn Ovrid

Presentasjon av håndbok. Habiliteringstjenesten i Finnmark Hilde Kristiansen og Torunn Ovrid Presentasjon av håndbok Habiliteringstjenesten i Finnmark Hilde Kristiansen og Torunn Ovrid Virksomhetens ansvar Virksomheter i kommunal eller privat omsorg har ansvar for å sikre sine klienter mot seksuelle

Detaljer

OPPGAVEHEFTE FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE

OPPGAVEHEFTE FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE LEvEL:UNG Bli en god kjæreste OPPGAVEHEFTE FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Innhold INNLEDNING... 2 KURSREGLER... 3 Trinn 1 FORTID... 4 Jeg reiser tilbake til min fortid... 4 Du skal nå lage kollasj...

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Fagdag om Syria og bosetting av syriske flyktninger i Tyrkia 28.3.14 Vivien Wrede-Holm Tyrkia - bakgrunnsdata Tyrkia ble opprettet 1923 Styresett: republikk

Detaljer

Tiltaksplan mot prostitusjon og menneskehandel i Trondheim.

Tiltaksplan mot prostitusjon og menneskehandel i Trondheim. Tiltaksplan mot prostitusjon og menneskehandel i Trondheim. Trondheim august 2007. 1 2 Innhold: 1) Innledning...s. 4 1.1) Prosjektgruppens mandat...s. 5 2) Definisjon og regulering av prostitusjon...s.

Detaljer

Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen?

Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen? Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen? Senter for Krisepsykologi Kari Dyregrov (prosjektleder) Iren Johnsen Atle Dyregrov Bakgrunn Studien besto av to delstudier: 1)Gruppelederstudien 2)Deltakerstudien

Detaljer

Young Creatives 2012 Dixi ressurssenter for voldtatte

Young Creatives 2012 Dixi ressurssenter for voldtatte Young Creatives 2012 Dixi ressurssenter for voldtatte Brief Dixi ressurssenter for voldtatte ønsker mer kjennskap og flere henvendelser. Utfordring En vanlig reaksjon blant folk som har opplevd traumatiske

Detaljer

Voldtekt. 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom

Voldtekt. 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom Seksualisert vold Voldtekt 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom Opplevelse av skam og skyld kan hindre

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Sted: Diakonhjemmet høgskole, avd. for sosionomutdanning

Sted: Diakonhjemmet høgskole, avd. for sosionomutdanning Den glemte part? - Sosiale tiltak rettet mot menn som kjøper sex. Oppgavens art: 4. år Bacheloroppgave Sted: Diakonhjemmet høgskole, avd. for sosionomutdanning Dato: 8. mai 2009 Kandidatnummer: 641 Kull:

Detaljer

Casebasert Refleksjon

Casebasert Refleksjon Lokalmedisinske tjenester, Knutepunkt Sørlandet Casebasert Refleksjon En metode for kunnskapsutvikling og kulturbygging Grete Dagsvik Mars 2012 Hvorfor bruke casebasert refleksjon? «Ved å reflektere tenker

Detaljer

Foreldre er viktige! NR. 1. Ny kunnskap om foreldre, unge og alkohol. Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro universitet

Foreldre er viktige! NR. 1. Ny kunnskap om foreldre, unge og alkohol. Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro universitet FORELDRE- TREFF NR. 1 [1] Foreldre er viktige! Ny kunnskap om foreldre, unge og alkohol Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro universitet Å bli tenåring [2] Å utvikle seg fra barn

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Handlingsplan Hvorfor er forebygging viktig? Høy forekomst av seksuelle overgrep

Detaljer

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Det heteronormative landskapet Forskning har opp gjennom tidene i beskjeden grad berørt problemstillinger omkring livssituasjonen

Detaljer

Barna og seksualiteten. Margrete Wiede Aasland Pedagog, terapeut, spesialist i sexologisk rådgivning, foredragsholder og forfatter.

Barna og seksualiteten. Margrete Wiede Aasland Pedagog, terapeut, spesialist i sexologisk rådgivning, foredragsholder og forfatter. Barna og seksualiteten Margrete Wiede Aasland Pedagog, terapeut, spesialist i sexologisk rådgivning, foredragsholder og forfatter. Når starter seksualiteten? margrete wiede aasland, Verdens helseorganisasjon

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

BOenheten et individuelt og tilpasset behandlingstilbud for ungdom

BOenheten et individuelt og tilpasset behandlingstilbud for ungdom BOenheten et individuelt og tilpasset behandlingstilbud for ungdom BOenheten er en barneverninstitusjon som gir individuelt og tilpasset behandling til ungdom mellom 16 20 (23) år. BOenheten er en institusjon

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Voksne for Barn 2014

Voksne for Barn 2014 Voksne for Barn 2014 Hvem er Voksne for Barn? o voksne som bryr oss om barn o ideell medlemsorganisasjon 2565 medlemmer 9 lokallag 205 talspersoner o etablert i 1960 o fremmer barns psykiske helse i Norge

Detaljer

HVEM BRYR SEG? En rapport om menns holdninger til vold mot kvinner

HVEM BRYR SEG? En rapport om menns holdninger til vold mot kvinner HVEM BRYR SEG? En rapport om menns holdninger til vold mot kvinner Amnesty International Norge REFORM ressurssenter for menn 1 Innholdsfortegnelse Forord: Menn kan stoppe vold mot kvinner... 4 1. Sammendrag

Detaljer

FARLIGE FORBINDELSER. En rapport om volden kvinner i prostitusjon i Oslo utsettes for

FARLIGE FORBINDELSER. En rapport om volden kvinner i prostitusjon i Oslo utsettes for FARLIGE FORBINDELSER En rapport om volden kvinner i prostitusjon i Oslo utsettes for Av Ulla Bjørndahl Oslo, 2012 Rapporten er skrevet på oppdrag fra Oslo kommune og med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Detaljer

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare»

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester - Notat til b s rets organer Til: Helse- o.g., sosialkomiteen Dato: 06.01.2011 Fra: Byråd for helse og eldreomsorg Vår ref (saksnr): 200903857-180

Detaljer

Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier

Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier KH1 Lysbilde 2 KH1 Vi arbeider for barns rettigheter Vår oppgave er å være pådrivere for at samfunnet skal innfri FNs konvensjon

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med menn utsatt for vold

Erfaringer fra arbeid med menn utsatt for vold Erfaringer fra arbeid med menn utsatt for vold Septemberkonferansen RVTS-Vest 2012 Bjørn Løvland bjornl@reform.no www.reform.no Temaer Reforms erfaringer fra arbeid med menn utsatt for vold Hvem er de?

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett.

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Kartleggingens målsetting Innhente informasjon om bruk av anabole steroider blant

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Fylkesmannen i Sør Trøndelag Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Quality Airport hotel Stjørdal, 5. Juni 2014 June Iversen, seniorrådgiver 17. Opplysning, råd og veiledning Vedtaksfatting

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

En kartlegging av norske kvinner i prostitusjon

En kartlegging av norske kvinner i prostitusjon En kartlegging av norske kvinner i prostitusjon Av Bjørg Norli Oslo, 2009 OSLO KOMMUNE Innhold Kapittel 1 Innledning s. 3 De norske kvinnene i prostitusjon s. 3 Gateprostitusjon s. 4 Innemarkedet s. 6

Detaljer