Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget"

Transkript

1 GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 19:30 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil Mangor Pedersen (KrF) Wenche Norgaard (SP) Terje Stalleland (FrP) Brit Eskedal (AP) Følgende vararepresentanter møtte: Tor Eriksen (H) Anne Gurine Hegnar (SV) Fra administrasjonen møtte: Hans Ole Ziegler, Knut Johansen, Ragnar Holvik (sak 019/09), Jon Eiklund (sak 020/09), Bjørn Kristian Pedersen, Ivar Lyngstad (sak 020/09), Åge Løsnesløkken, Helge Stiauren (sak 028/09), Inger Aaseby Skorstad (sak 028/09) og Bjørn Eilert Andersen (sak 029/09). Forfall: Leif Atle Beisland (H) Inger Sofie Jahr (SV) Dersom det ikke er kommet merknader til protokollen innen 10 dager etter møtedato er protokollen å anse som godkjent. Side 1

2 018/09: DELEGASJONSSAKER Delegasjonssaken tatt til etterretning. PØ-018/09 VEDTAK: 019/09: KOMMUNEPLANEN PLANPROGRAMMET 1. Kommunestyret vedtar forslag til planprogram med de justeringer som fremkommer i saksfremstillingen. 2. Kommunestyret vedtar forslag til Veileder for innspill til kommuneplanens arealdel, datert Det gjennomføres en ny runde med innspill til kommuneplanens arealdel. 4. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide forslag til hovedprinsipper for arealdisponering på kommuneplannivå til kommuneplanutvalgets møte 14.mai. Terje Stalleland (FrP) foreslo følgende tillegg til pkt. 1: - Barn og unge / oppvekst - Eldre / eldrebølgen tas inn som anbefalt dimensjon. VOTERING: Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 1 stemme som stemte for T. Stallelands forslag. Innstillingens pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. PØ-019/09 VEDTAK: 1. Kommunestyret vedtar forslag til planprogram med de justeringer som fremkommer i saksfremstillingen. 2. Kommunestyret vedtar forslag til Veileder for innspill til kommuneplanens arealdel, datert Det gjennomføres en ny runde med innspill til kommuneplanens arealdel. 4. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide forslag til hovedprinsipper for arealdisponering på kommuneplannivå til kommuneplanutvalgets møte 14.mai /09: ØKONOMISK STATUS BUDSJETT 2009 PR. MEDIO MARS / BUDSJETTREGULERING Kommunestyret tar rådmannens orientering om økonomisk status til orientering. Side 2

3 Plan- og utviklingssjef Knut Johansen orienterte om økonomisk status og regnskapet for PØ-020/09 VEDTAK: 021/09: BYGGING AV UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM 1. Grimstad kommunestyret gjør vedtak om å bygge 3 utleieboliger for ungdom. 2. Boligene finansieres ved lån og tilskudd fra Husbanken OOU-005/09 VEDTAK: Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. PØ-021/09 VEDTAK: 1. Grimstad kommunestyret gjør vedtak om å bygge 3 utleieboliger for ungdom. 2. Boligene finansieres ved lån og tilskudd fra Husbanken 022/09: UNGDOMSPLANEN - NÅR ER DET UNGDOMMENS TUR? BEHANDLING AV PLAN OG HØRINGSUTTALELSER. 1. Kommunestyret tar Ungdomsplanen Når er det ungdommens tur? - til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for å etablere et nytt ungdomstiltak i sentrum. Valg av organisasjonsmodell, oppstart/fremdriftsplan, innhold og finansiering og lokalisering på Fagskolen må avklares i forbindelse med budsjettbehandlignen for De økonomiske konsekvensene av en likeverdig behandling av fritidsklubber og andre klubblignende aktiviteter vurderes og legges frem i forbindelse med budsjett for Kommunestyret vedtar å opprette et ungdomspolitisk råd med 6 medlemmer (2 fra Dahlske vgs, 1 fra Drottningborg vgs og 3 oppnevnt av BUK) fra 1. januar Praktiske spørsmål og økonomiske konsekvenser samt en evt. økning av vervet som Barnas representant som følge av dette må avklares i budsjettet for Kommunestyret ber rådmannen utarbeider forslag til felles retningslinjer for elevrådene og de funksjoner kontaktlærer for elevrådet har. Dette gjøres i samarbeid med elevrådene og skolene, og vedtas av Oppvekst- og omsorgsutvalget innen skolestart august Kommunestyret går ikke inn for forsøk med lærer- og undervisningsevaluering. BEHANDLING I OPPVEKST- OG OMSORGSUTVALGET: Kjetil Glimsdal, Krf, foreslo tillegg til pkt. 2: Et slikt tiltak må ikke gå utover tilskuddet til eksisterende lag og foreninger. Side 3

4 Anne Midtlien, V, foreslo: Et alternativ til pkt. 1: Kommunestyre legger til grunn ungdomsplanen, - Når er det ungdommens tur? i det videre arbeid. Forslag til endring i pkt. 2: Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for å etablere et nytt ungdomstiltak på Fagskolen. Jonny Ervik, H, foreslo: Pkt. 6 i rådmannens forslag strykes. VOTERING: Pkt. 1 : Anne Midtliens forslag falt med 3 mot 4 stemmer (utvalgsleders dobbeltstemme) for rådmannens forslag til vedtak. Pkt. 2 : Kjetil Glimsdals forslag ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. Anne Midtliens forslag falt med 2 mot 4 stemmer for rådmannens forslag til vedtak. Pkt. 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 6 : Jonny Erviks forslag falt med 3 mot 4 stemmer (utvalgsleders dobbeltstemme) for rådmannens forslag til vedtak. OOU-010/09 VEDTAK: 1. Kommunestyret tar Ungdomsplanen Når er det ungdommens tur? - til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for å etablere et nytt ungdomstiltak i sentrum. Et slikt tiltak må ikke gå utover tilskuddet til eksisterende lag og foreninger. Valg av organisasjonsmodell, oppstart/fremdriftsplan, innhold og finansiering og lokalisering på Fagskolen må avklares i forbindelse med budsjettbehandlignen for De økonomiske konsekvensene av en likeverdig behandling av fritidsklubber og andre klubblignende aktiviteter vurderes og legges frem i forbindelse med budsjett for Kommunestyret vedtar å opprette et ungdomspolitisk råd med 6 medlemmer (2 fra Dahlske vgs, 1 fra Drottningborg vgs og 3 oppnevnt av BUK) fra 1. januar Praktiske spørsmål og økonomiske konsekvenser samt en evt. økning av vervet som Barnas representant som følge av dette må avklares i budsjettet for Kommunestyret ber rådmannen utarbeider forslag til felles retningslinjer for elevrådene og de funksjoner kontaktlærer for elevrådet har. Dette gjøres i samarbeid med elevrådene og skolene, og vedtas av Oppvekst- og omsorgsutvalget innen skolestart august Kommunestyret går ikke inn for forsøk med lærer- og undervisningsevaluering. KU-013/09 VEDTAK: 1. Kommunestyret tar Ungdomsplanen Når er det ungdommens tur? - til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for å etablere et nytt ungdomstiltak i sentrum. Valg av organisasjonsmodell, oppstart/fremdriftsplan, innhold og finansiering og lokalisering på Fagskolen må avklares i forbindelse med budsjettbehandlignen for Et evt. nytt ungdomstiltak må ikke gå på bekostning av tilskudd til lag og foreninger. 3. De økonomiske konsekvensene av en likeverdig behandling av fritidsklubber og andre klubblignende aktiviteter vurderes og legges frem i forbindelse med budsjett for Kommunestyret vedtar å opprette et ungdomspolitisk råd med 6 medlemmer (2 fra Dahlske vgs, 1 fra Drottningborg vgs og 3 oppnevnt av BUK) fra 1. januar Praktiske spørsmål og økonomiske konsekvenser samt en evt. økning av vervet som Barnas representant som følge av dette må avklares i budsjettet for Side 4

5 5. Kommunestyret ber rådmannen utarbeider forslag til felles retningslinjer for elevrådene og de funksjoner kontaktlærer for elevrådet har. Dette gjøres i samarbeid med elevrådene og skolene, og vedtas av Oppvekst- og omsorgsutvalget innen skolestart august Kommunestyret går ikke inn for forsøk med lærer- og undervisningsevaluering. Ordfører H. Antonsen (V) fremmet Anne Midtliens forslag og foreslo i tillegg pkt. 7: For videre bruk av Fagskolen legges det til grunn at en klarer seg uten omfattende oppussing av det såkalte nybygget eller nybygg til erstatning for dette. P.E. Mangor Pedersen (KrF) fremmet Kjetil Glimsdals forslag og foreslo i tillegg: Omfanget av bruk av Fagskolen må ses på i sammenheng med vedtak i sak om Fagskolen (ksak 042/08 pkt. 4). T. Stalleland (FrP) fremmet Jonny Erviks forslag. A.G. Hegnar (SV) foreslo: Omfanget av bruken av Fagskolen må sees på i sammenheng med skolepakke 2 og mulig bruk av området til andre kommunale tjenester i tillegg. A.G. Hegnar trakk senere sitt forslag. VOTERING: Pkt. 1: Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2, 1. setn.: Ordførerens forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme som stemte for innstillingen. Pkt. 2 m/ tillegg: Resten av pkt. 2 med P.E. Mangor Pedersens forslag ble enstemmig vedtatt. Pkt. 3 5: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 6: Innstillingen ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer som stemte for T. Stallelands forslag. Nytt pkt. 7: P.E. Mangor Pedersens forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer som stemte for ordførerens forslag. PØ-022/09 VEDTAK: 1. Kommunestyre legger til grunn ungdomsplanen, - Når er det ungdommens tur? i det videre arbeid. 2. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for å etablere et nytt ungdomstiltak på Fagskolen. Valg av organisasjonsmodell, oppstart/fremdriftsplan, innhold og finansiering og lokalisering på Fagskolen må avklares i forbindelse med budsjettbehandlingen for Et slikt tiltak må ikke gå utover tilskuddet til eksisterende lag og foreninger. 3. De økonomiske konsekvensene av en likeverdig behandling av fritidsklubber og andre klubblignende aktiviteter vurderes og legges frem i forbindelse med budsjett for Kommunestyret vedtar å opprette et ungdomspolitisk råd med 6 medlemmer (2 fra Dahlske vgs, 1 fra Drottningborg vgs og 3 oppnevnt av BUK) fra 1. januar Side 5

6 Praktiske spørsmål og økonomiske konsekvenser samt en evt. økning av vervet som Barnas representant som følge av dette må avklares i budsjettet for Kommunestyret ber rådmannen utarbeider forslag til felles retningslinjer for elevrådene og de funksjoner kontaktlærer for elevrådet har. Dette gjøres i samarbeid med elevrådene og skolene, og vedtas av Oppvekst- og omsorgsutvalget innen skolestart august Kommunestyret går ikke inn for forsøk med lærer- og undervisningsevaluering 7. Omfanget av bruk av Fagskolen må ses på i sammenheng med vedtak i sak om Fagskolen (k-sak 042/08 pkt. 4). 023/09: DISKUSJONSNOTAT - ETT ELLER TO AGDERFYLKER? Grimstad kommune viser til diskusjonsnotatet Ett eller to Agderfylker og anbefaler at fylkestingene iverksetter en prosess med sikte på fylkessammenslutning så snart dette er praktisk mulig. PØ-023/09 VEDTAK: 024/09: ENDRING AV SELSKAPSAVTALE FRA KONSESJONSKRAFTFONDET FOR AUST-AGDER IKS Kommunestyret godkjenner forslag til endring av selskapsavtalen for Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS med virkning fra PØ-024/09 VEDTAK: 025/09: SØKNAD OM KJØP AV TOMTEGRUNN, TILLEGGSTOMT - ODDEN 4 (REMA 1000/ SPENST) Plan- og økonomiutvalget avslår søknaden fra Prima Invest AS om kjøp av tilleggstomt til Odden 4. PØ-025/09 VEDTAK: 026/09: SKYLINE DISCO A/S - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I FORBINDELSE MED EIERSKIFTE Side 6

7 Plan- og økonomiutvalget innvilger søknad fra Skylinedisco AS om skjenkebevilling innendørs for drikk som inneholder inntil 60 volumprosent alkohol for diskoteket Skyline i henhold til søknad av Innstillingen vedtatt med 6 mot 1 stemme. PØ-026/09 VEDTAK: Plan- og økonomiutvalget innvilger søknad fra Skylinedisco AS om skjenkebevilling innendørs for drikk som inneholder inntil 60 volumprosent alkohol for diskoteket Skyline i henhold til søknad av /09: WOK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Plan- og økonomiutvalget innvilger søknad fra Dampen Lai Miu Ling Hou om skjenkebevilling fra kl. 11:00 til kl. 23:00 for drikk som inneholder inntil 60 volumprosent alkohol i et 120 m² stort lokale innendørs og 20 m² utendørs i Storgt. 13 i henhold til tegning. Innstillingen vedtatt med 6 mot 1 stemme. PØ-027/09 VEDTAK: Plan- og økonomiutvalget innvilger søknad fra Dampen Lai Miu Ling Hou om skjenkebevilling fra kl. 11:00 til kl. 23:00 for drikk som inneholder inntil 60 volumprosent alkohol i et 120 m² stort lokale innendørs og 20 m² utendørs i Storgt. 13 i henhold til tegning. 028/09: GRIMSTAD HAVN - DRIFTSBUDSJETT 2009 Grimstad kommunestyre gjør følgende vedtak: Grimstad Havn s forslag til driftsbudsjett for 2009 vedtas. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt PØ-028/09 VEDTAK: Grimstad kommunestyre gjør følgende vedtak: Grimstad Havn s forslag til driftsbudsjett for 2009 vedtas. 029/09: KLIMA- OG ENERGIPLAN Plan- og økonomiutvalget tar orienteringen om Klima- og energiplanen for Grimstad kommune til etterretning.

8 PØ-029/09 VEDTAK: Side 8

9 ANNET: TOMTEALTERNATIVER FOR TURNHALL Ordføreren orienterte om mulige tomtealternativer. Plan- og økonomiutvalget ba rådmannen legge fram sak med forslag til lokalisering og utbyggingsløsning for ny turnhall. EARTH HOUR Ordføreren redegjorde for aksjonen. Ordføreren fikk fullmakt til å melde Grimstad kommune inn i aksjonen. SPØRSMÅL Rådmannen v/ Bjørn Kristian Pedersen besvarte spørsmål fra Terje Stalleland (FrP) vedrørende mulighetene for å flytte til annen skole. Ordføreren besvarte spørsmål fra T. Stalleland (FrP) vedrørende status for bredbåndsutbygging i Grimstad. GAVE Ordføreren orienterte om saken. Plan- og økonomiutvalget ba rådmannen legge fram egen sak. Side 9

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:40 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Heidi Jacobsen, Roar Jakobsen, Unni Antosen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad og Degernes Brandkasse, Storgata 13 Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 11.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ellen Solbrække (ordfører) Nestleder

Detaljer

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.04.2015 Fra og med sak: 57/15 Til og med sak: 68/15 Møtetid: 14.00 17.55 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 04.09.2013 022/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 023/13 Delegasjonssaker 024/13 Meldinger 025/13 Utvidet IKT-samarbeid mellom Birkenes, Songdalen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg Page 1 of 5 Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Partssammensatt utvalg Side 5 av 1 Møtested: Møtedato: 26.04.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 14 Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30 Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus, Spiserom/Frivillighetsentralen Møtedato: 02.06.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein

Detaljer

Formannskapet. Administrasjonen Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode.

Formannskapet. Administrasjonen Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode. MØTEprotokoll Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 15.01.2014 Tid: 09:10-11:45 Til stede på møtet Møteleder Ellen Solbrække (AP) Medlemmer Villy Tjerbo (V), Sølvi Brekklund

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

Møtetid: 10.00-15.30. Sosialistisk Venstreparti: Ola Vie

Møtetid: 10.00-15.30. Sosialistisk Venstreparti: Ola Vie FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 26.03.2015 Fra og med sak: 26/15 Til og med sak: 34/15 Møtetid: 10.00-15.30 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer