Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Sofie Jahr MEDL SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Sofie Jahr MEDL SV"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Grimstad rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Antonsen Leder V Per- Egil Mangor Pedersen Nestleder KRF Brit Eskedal Medlem AP Terje Stalleland Medlem FRP Leif Atle Beisland Medlem H Wenche Marit Norgaard Medlem SP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Sofie Jahr MEDL SV Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Anne Gurine Hegnar (t.o.m. sak 31/10) Inger Sofie Jahr SV Orientering: Ordfører Hans Antonsen og rådmann Halvard Aglen orienterte formannskapet om feiloppføring av ledige fondsmidler på ca. 37 mill. etter salg av Agder Energi, som skyldes intern kommunikasjonssvikt. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Halvard Aglen Rådmann Åge Løsnesløkken Kommunalsjef teknisk Svein Flo Enhetsleder kommunalteknikk (sak 25/10) Lars Marius Ytterstad Saksbehandler samferdsel (sak 25 og 29/10) Knut Johansen Plan- og utviklingssjef Karin Glomsaker Enhetsleder Kulturtjenesten (sak 33, 34 og 38/10) Øyvind Takle Seniorrådgiver (sak 27/10) Aud Helen Moe Konsulent politisk sekretariat Dersom det ikke er kommet merknader til protokollen innen 10 dager etter møtedato er protokollen å anse som godkjent. Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

2 Delegerte saker: DS 7/10 Søknad om støtte til filmprosjekt basert på Terje Vigen 2010/266 DS 8/10 Søknad om tilskudd til Nattcup oktober/november /266 DS 9/10 Verdensdagen for psykisk helse - søknad om tilskudd 2010/266 DS 10/10 Søknad om støtte til deltakelse i europamesterskap turn 2010/266 DS 11/10 Cantabile - søknad om underskuddsgaranti til konsert med Ole Paus DS 12/10 Søknad om tilskudd til konsert og fakkeltog - Krystallnatta 2010/ /266 DS 13/10 BARNAS KONSERT SØKNAD OM STØTTE 2010/266 DS 14/10 Froland rideklubb - søknad om tilskudd til ritt 2010/266 PS 25/10 Politiske saker: 200/349 Arendalsveien 3 - Klage på avkjørsel mv for nytt boligbygg, tiltakshaver: Igland Bygg A/S Klager: Einar Berg 2010/209 PS 26/10 3. Kvartalsrapport /1454 PS 27/10 Konkurranse - Omre Industripark 2010/3185 PS 28/10 Vurdering av fritak for eiendomskatt etter 7 i eiendomskatteloven 2010/3322 PS 29/10 Handlingsplan for trafikksikkerhet /1413 PS 30/10 SLUTTRAPPORT FOR FELLES IKT-PROSJEKT 2010/1919 PS 31/10 UTREDNING AV FORHOLDET MELLOM IKT AGDER OG EIERNE PS 32/10 ETABLERING AV VISIT SØRLANDET AS - DRIFTSTILSKUDD OG AKSJEKAPITAL 2010/ /3277 PS 33/10 GTIF - SØKNAD OM TOPPIDRETTSMIDLER 2010/266 PS 34/10 PS 35/10 PS 36/10 PS 37/10 IMÅS IL - SØKNAD OM DELFINANSIERING AV NY LØYPEMASKIN FORSLAG OM GRADERT BEVILLINGSGEBYR FOR SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING NYE FEVIK PIZZA - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING BIG HORN STEAK HOUSE / PORTALEN GRIMSTAD AS - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLINGEN 2010/ / / /3360 PS 38/10 KULTURPRISEN 2010 (Vedlegg unntatt offentlighet) X 2010/2858

3 DS 7/10 Søknad om støtte til filmprosjekt basert på Terje Vigen 2010/ DS 8/10 Søknad om tilskudd til Nattcup oktober/november / DS 9/10 Verdensdagen for psykisk helse - søknad om tilskudd 2010/ DS 10/10 Søknad om støtte til deltakelse i europamesterskap turn 2010/ DS 11/10 Cantabile - søknad om underskuddsgaranti til konsert med Ole Paus 2010/ DS 12/10 Søknad om tilskudd til konsert og fakkeltog - Krystallnatta 2010/ DS 13/10 BARNAS KONSERT SØKNAD OM STØTTE 2010/ DS 14/10 Froland rideklubb - søknad om tilskudd til ritt 2010/ PS 25/10 200/349 Arendalsveien 3 - Klage på avkjørsel mv for nytt boligbygg, tiltakshaver: Igland Bygg A/S Klager: Einar Berg 2010/ Formannskapet finner ikke grunnlag for å ta til følge klage datert fra Einar Berg. Dette begrunnes i at den omsøkte avkjørsel skal tilfredsstille de krav som er angitt i avkjøringstillatelsen gitt Ordfører Hans Antonsen (V) foreslo følgende forslag til vedtak: Formannskapet finner ikke grunnlag for å ta til følge klage datert fra Einar Berg. Dette begrunnes i at den omsøkte avkjørsel skal tilfredsstille de krav som er angitt i avkjøringstillatelsen gitt og at fartsgrensen på veien vil bli satt ned til 30 kilometer i timen. Anne Gurine Hegnar (SV) foreslo følgende tillegg: Formannskapet ber om at det blir sett på om det er forsvarlig å tillate parkering/stopp langs veien. Antonsens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Hegnars forslag falt mot 3 stemmer. Formannskapet finner ikke grunnlag for å ta til følge klage datert fra Einar Berg. Dette begrunnes i at den omsøkte avkjørsel skal tilfredsstille de krav som er angitt i

4 avkjøringstillatelsen gitt og at fartsgrensen på veien vil bli satt ned til 30 kilometer i timen. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet utarbeidet felles forslag til nytt vedtak: Saken utsettes på nytt. Administrasjonene innhenter informasjon om utforming av løsning. Formannskapet krever en samlet vurdering av de to nybyggene med planlagt utkjøring til Arendalsveien og kommunen gir ikke avkjøringstillatelse til nybygget i Vossbakke i mellomtiden. Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Saken utsettes på nytt. Administrasjonene innhenter informasjon om utforming av løsning. Formannskapet krever en samlet vurdering av de to nybyggene med planlagt utkjøring til Arendalsveien og kommunen gir ikke avkjøringstillatelse til nybygget i Vossbakke i mellomtiden. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Ordfører Hans Antonsen (V) foreslo: Saken utsettes til neste møte. Antonsens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak Saken utsettes til neste møte. PS 26/10 3. Kvartalsrapport / Teknisk utvalg: Teknisk utvalg tar kvartalsrapporten til etterretning for de deler av virksomheten som gjelder utvalgets ansvarsområde.

5 Tjenesteutvalget: Tjenesteutvalget kvartalsrapporten til etterretning for de deler av virksomheten som gjelder utvalgets ansvarsområde. Ungdomsrådet/Eldrerådet/Råd mennesker med nedsatt funksjonsevne/barn- og unges kommunestyre: Kvartalsrapporten tas til orientering. Formannskapet/Kommunestyret: 1. Kvartalsrapporten tas til etterretning. 2. Det gjennomføres budsjettendringer på 3,1 mill kroner, i henhold til kvartalsrapporten. 1. Kvartalsrapporten tas til etterretning. 2. Det gjennomføres budsjettendringer på 3,1 mill kroner, i henhold til kvartalsrapporten. Saksprotokoll i Ungdomsrådet Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kvartalsrapporten tas til orientering. Saksprotokoll i Eldrerådet

6 Kvartalsrapporten tas til orientering. PS 27/10 Konkurranse - Omre Industripark 2010/ Konkurranse om utvikling av Omre Industripark del I, gjennomføres som en bygg- og anleggskonsesjon, jf 24-1 i forskrift om offentlige anskaffelser. 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre konkurranse og velge den leverandør som gir den økonomisk mest hensiktsmessige inndekning av kommunens forskutterte kostnader. Ethvert tomtesalg skal tillegges en kommunal fortjenestemargin på 4 % av tomtens kjøpesum. 3. Rådmannen gis i oppdrag å utrede nærmere detaljerte og formelle bestemmelser, tekniske og økonomiske sider som skal inngå i den kontrakt som følger av konkurransen. 4. Formannskapet godkjenner endelig kontrakt, herunder andre vilkår og rammebetingelser knyttet til avtalen med utvikler. 5. Konkurranse om utvikling av Omre Industripark del I, gjennomføres som en bygg- og anleggskonsesjon, jf 24-1 i forskrift om offentlige anskaffelser. 6. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre konkurranse og velge den leverandør som gir den økonomisk mest hensiktsmessige inndekning av kommunens forskutterte kostnader. Ethvert tomtesalg skal tillegges en kommunal fortjenestemargin på 4 % av tomtens kjøpesum. 7. Rådmannen gis i oppdrag å utrede nærmere detaljerte og formelle bestemmelser, tekniske og økonomiske sider som skal inngå i den kontrakt som følger av konkurransen. 8. Formannskapet godkjenner endelig kontrakt, herunder andre vilkår og rammebetingelser knyttet til avtalen med utvikler. PS 28/10 Vurdering av fritak for eiendomskatt etter 7 i eiendomskatteloven 2010/ Kommunestyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt etter skattelovens 7: 1. Det gis fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste. 2. Campus UiA v/ugland Teknopark AS gis fritak for undervisningsformål. 3. Agder Renovasjons søknad om fritak innvilges.

7 Kommunestyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt etter skattelovens 7: 4. Det gis fritak for eiendomsskatt i henhold til vedlagte liste. 5. Campus UiA v/ugland Teknopark AS gis fritak for undervisningsformål. 6. Agder Renovasjons søknad om fritak innvilges. PS 29/10 Handlingsplan for trafikksikkerhet / Vedlagte Handlingsplan for trafikksikkerhetstiltak , datert , vedtas. Innstillingene med to tilleggspunkt fra teknisk utvalg og ett fra tjenesteutvalget, ble enstemmig vedtatt. Vedlagte Handlingsplan for trafikksikkerhetstiltak , datert , vedtas med følgende tillegg: Det gjennomføres trafikkmålinger i Lauvstøveien før og etter at tiltaket med stenging med bom er satt opp. Ut fra resultat av målingene bes en evt. vurdere tiltak. Nytt tiltak C10, veilys Terneveien, jfr. brev fra Terneveien Velforening datert Strekningen Holteveien, Prestedals kleiver og Reddalsveien fra Myråsen til Reddal tas inn i den uprioriterte delen av handlingsplanen. Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vedlagte Handlingsplan for trafikksikkerhetstiltak , datert , vedtas.

8 Saksprotokoll i Eldrerådet Vedlagte Handlingsplan for trafikksikkerhetstiltak , datert , vedtas. Saksprotokoll i Ungdomsrådet PS 30/10 SLUTTRAPPORT FOR FELLES IKT-PROSJEKT 2010/ Kommunestyret tar vedlagte sluttrapport fra felles IKT-prosjekt til etterretning. Kommunestyret tar vedlagte sluttrapport fra felles IKT-prosjekt til etterretning. PS 31/10 UTREDNING AV FORHOLDET MELLOM IKT AGDER OG EIERNE 2010/ Samarbeidet mellom Arendal kommune, Froland kommune, Grimstad kommune og Aust- Agder fylkeskommune vedrørende IKT videreføres. 2. Samarbeidet organiseres fortsatt som et interkommunalt selskap. Selskapet skal være deltakernes IKT-avdeling med oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt være deltakernes faglige instans innen dette området.

9 3. Vedlagte forslag til ny selskapsavtale godkjennes Leif Atle Beisland (H) fremmet følgende forslag til vedtak: Saken utsettes. Utredningen anses som uferdig og returneres til utvalget som skal beskrive status for IKT-Agder. Utredningen anses først som komplett når den delen av mandatet som gjelder benchmarking har blitt gjennomført. Terje Stalleland (FrP) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Grimstad kommune anbefaler at IKT Agder organiseres som et AS i en leverandørrolle til kommunene. 2. Det tas kontakt med de andre kommunene for å utrede dette. Per-Egil Mangor Pedersen (KrF) fremmet forslag til nytt pkt. 4: Det forventes at redusert antall systemer/applikasjon for eierne gir utslag i lavere driftsbudsjetter i fremtiden. Ordfører Hans Antonsen (V) fremmet tilleggsforslag: Selskapsavtale godkjennes, med unntak av at medlemmer i representantskapene oppnevnes av kommunestyrene. Beislands forslag ble vedtatt med 4 stemmer. Stallelands forslag falt mot 2 stemmer. Antonsens forslag ble enstemmig vedtatt. Innstillingen var dermed falt. Mangor Pedersens forslag til nytt pkt. ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Utredningen anses som uferdig og returneres til utvalget som skal beskrive status for IKT-Agder. Utredningen anses først som komplett når den delen av mandatet som gjelder benchmarking har blitt gjennomført. Selskapsavtale godkjennes, med unntak av at medlemmer i representantskapene oppnevnes av kommunestyrene. Det forventes at redusert antall systemer/applikasjon for eierne gir utslag i lavere driftsbudsjetter i fremtiden. PS 32/10 ETABLERING AV VISIT SØRLANDET AS - DRIFTSTILSKUDD OG AKSJEKAPITAL 2010/ Kommunestyret vedtar at Grimstad kommune blir med i nye reiselivssatsingen på Sørlandet gjennom deltakelse i VisitSørlandet as. 2. Rådmannen gis fullmakt til å tegne aksjer i VisitSørlandet as for kr ,-. Finansieres av ubundet investeringsfond /25401-næringsformål.

10 3. Driftstilskuddet dekkes gjennom tilskudd fra det regionale næringsfondet. Rådmannen orienterte om skrivefeil i pkt. 2 i forslag til vedtak. 2.setning skal lyde: Finansieres av ubundet driftsfond. Innstillingen med rådmannens endring ble vedtatt mot en stemme. 4. Kommunestyret vedtar at Grimstad kommune blir med i nye reiselivssatsingen på Sørlandet gjennom deltakelse i VisitSørlandet as. 5. Rådmannen gis fullmakt til å tegne aksjer i VisitSørlandet as for kr ,-. Finansieres av ubundet driftsfond. 6. Driftstilskuddet dekkes gjennom tilskudd fra det regionale næringsfondet. PS 33/10 GTIF - SØKNAD OM TOPPIDRETTSMIDLER 2010/ Søknaden fra GTIF om toppidrettsmidler til apparatturngruppen år avslås fordi man ikke har midler avsatt til dette formålet i budsjettet. Søkerne kommer inn under stipendene som Grimstad idrettsråd tildeler til talenter innen ulike idretter i Grimstad, og har tidligere fått midler derfra. 2. Statuttene for tildeling av ungdomsstipend fra Grimstad idrettsråd suppleres med retningslinjer for utøvere på seniornivå (toppidrett). Dette gjøres i samarbeid med idrettsrådet. 3. Deler av aktivitets- og anleggstilskuddet øremerkes talentutvikling. Kriterier for dette utarbeides i samarbeid med Grimstad idrettsråd. Saken legges frem for formannskapet tidlig i Brit Eskedal (AP) foreslo følgende endring av pkt. 1: I kulturbudsjettet innarbeides midler som det kan søkes om til å delta i arrangementer på landsnivå eller høyere. 1 for Eskedal 5 for innstillingens pkt. 1 Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt med 5 mot 1 stemme som stemte for Eskedals forslag. Innstillingens pkt. 2 og 3 med følgende endring i pkt. 2 ble enstemmig vedtatt:

11 Grimstad idrettsråd oppfordres til å endre statuttene for tildeling av ungdomsstipend fra Grimstad idrettsråd og supplere disse med retningslinjer for utøvere på seniornivå (toppidrett). 4. Søknaden fra GTIF om toppidrettsmidler til apparatturngruppen år avslås fordi man ikke har midler avsatt til dette formålet i budsjettet. Søkerne kommer inn under stipendene som Grimstad idrettsråd tildeler til talenter innen ulike idretter i Grimstad, og har tidligere fått midler derfra. 5. Grimstad Idrettsråd oppfordres til å endre statuttene for tildeling av ungdomsstipend fra Grimstad idrettsråd og supplere disse med retningslinjer for utøvere på seniornivå (toppidrett). 6. Deler av aktivitets- og anleggstilskuddet øremerkes talentutvikling. Kriterier for dette utarbeides i samarbeid med Grimstad idrettsråd. Saken legges frem for formannskapet tidlig i PS 34/10 IMÅS IL - SØKNAD OM DELFINANSIERING AV NY LØYPEMASKIN 2010/ Grimstad kommune bidrar med inntil kr pr år til dekning av renter på IL Imås lån på kr til ny løypemaskin. Beløpet dekkes innen budsjettet til kulturtjenesten. 2. Dersom IL Imås mottar mer tilskudd til dette formålet, skal det benyttes til nedbetaling av lånet før en går til innkjøp av snøscooter. 3. IL Imås oppfordres til å samarbeide med IL Express for å finne en løsning der løypemaskinen også kan benyttes i lysløypa på Fevik. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 4. Grimstad kommune bidrar med inntil kr pr år til dekning av renter på IL Imås lån på kr til ny løypemaskin. Beløpet dekkes innen budsjettet til kulturtjenesten. 5. Dersom IL Imås mottar mer tilskudd til dette formålet, skal det benyttes til nedbetaling av lånet før en går til innkjøp av snøscooter. 6. IL Imås oppfordres til å samarbeide med IL Express for å finne en løsning der løypemaskinen også kan benyttes i lysløypa på Fevik.

12 PS 35/10 FORSLAG OM GRADERT BEVILLINGSGEBYR FOR SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING 2010/461-3 Kommunestyret vedtar gradert bevillingsgebyr for skjenkebevilling for enkeltledning: Kr 1.000,- for liten enkeltanledning Kr 3.500,- for stor enkelt anledning Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar gradert bevillingsgebyr for skjenkebevilling for enkeltledning: Kr 1.000,- for liten enkeltanledning Kr 3.500,- for stor enkelt anledning PS 36/10 NYE FEVIK PIZZA - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 2010/ Formannskapet innvilger søknad fra Nye Fevik Pizza om skjenkebevilling for drikk som inneholder inntil 22 volumprosent alkohol, for et 90 m² stort lokale i 1.etg. på Feviktoppen 11 med ca. 40 sitteplasser. Skjenkeareal ihht. innsendt tegning. Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. Formannskapet innvilger søknad fra Nye Fevik Pizza om skjenkebevilling for drikk som inneholder inntil 22 volumprosent alkohol, for et 90 m² stort lokale i 1.etg. på Feviktoppen 11 med ca. 40 sitteplasser. Skjenkeareal ihht. innsendt tegning.

13 PS 37/10 BIG HORN STEAK HOUSE / PORTALEN GRIMSTAD AS - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLINGEN 2010/ Med hjemmel i Alkohollovens 7.1, 1. avsnitt inndrar formannskapet skjenkebevillingen til Portalen Grimstad AS (Big Horn Steak House) på grunnlag av manglende betaling av bevillingsgebyret for Saken ble trukket. Saken ble trukket. PS 38/10 KULTURPRISEN / Grimstad kommunes kulturpris for 2010 tildeles. Med hjemmel i 31.3 ble møtet lukket under behandlingen av saken. Ordfører Hans Antonsen (V) foreslo følgende: Retningslinjene revideres. Fra og med utdeling for 2011, er det åpenhet om hvilke kandidater som foreslås. Grimstad kommunes kulturpris for 2010 tildeles.. Retningslinjene revideres. Fra og med utdeling for 2011, er det åpenhet om hvilke kandidater som foreslås.

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 19.03.2009 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 19:30 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V)

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 19.01.2015 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 18:00-19:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Flakne SP-KRF-V

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde forfall: Nils Gjermund Østerhus Harald Aas Liv Hansen Odd Helge Liestøl

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde forfall: Nils Gjermund Østerhus Harald Aas Liv Hansen Odd Helge Liestøl Evje og Hornnes kommune Møteprotokoll UTVALG: MØTESTED: Kommunestyret Kommunestyresalen DATO: 26.09.2013 TIDSPUNKT: 09:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Bjørn Alfred Ropstad Rune Telhaug Owe Wathne Ellen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 08:30-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2010 Tid: 10.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble avholdt møter samme dag i politisk ledergruppe

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer