ene? lik, underseker finansmeringen nal revisjon? av elementer i en styringsmode" i ball1k mi!m~lletlar og korrupsjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ene? lik, underseker finansmeringen nal revisjon? av elementer i en styringsmode" i ball1k mi!m~lletlar og korrupsjon"

Transkript

1 Fa eg o a ene? underseker finansmeringen nal revisjon? mi!m~lletlar og korrupsjon av elementer i en styringsmode" i ball1k ORGAN FOR NOR.GES INTERNE RE:VLSORERS FORfNING lik,

2 Til "stemmeurnene" for aller f0rste gang The Institute of Internal Auditors (IIA) star foran en stor endring. Etter flere ars forberedelser er globaliseringsarbeidet snart i havn i trad med det sam var planlagt Sommeren 2003 har hele tiden representert mallinjen til David Richards, som har vrert "champion" for dette arbeidet fra starten. N:i skal Immediate Past Chairman lose prosessen vel i havn slik at et styre for det "nye" IIA kan velges i juni Global Forum i Beijing et svrert viktig steg pa veien Det tredje Global Forum fant sted i Beijing i Kina i forrige maned. Det er vel ikke helt tilfeldig at neuopp Kina fikk anledning til a vise seg frem - det er sikkert flere enn tiildertegnede som har Iatt seg imponere av antaliet kinesere som har pr vd seg pa CIA-eksamen de siste gangene. IIA har seiv laget et stort oppslag av at ledelsen fikk anledning til a m~te den politiske toppledelsen i Beijing. Vel sa viktig fra et stasted i lille Norge er nok at avstemmingen om a kj re i mal med globaliseringen av foreningen fikk sa overveldende st~tte fra deltageme pa forumet. NIRF har deltatt pa aile tre forumene, og tilbakemeldingene fra vare to deltagere denne gangen bekrefter igjen at IIA sannelig kan nar det vii! Redaksjonskomiteen er forresten lovet en omfattende artikkel fra Kina i juleutgaven. En global profesjon Dagens IIA, Inc. i Florida har vokst fra a vrere en forening som tok seg av nordamerikanske faglige behov og interesser til ogsa a betjene medlemmene utenfor. Vi hal' passert det punkt hvor mer enn halvparten av lias medlemmer er utenfor Nord-Amerika, splitten er vel nil. Tar vi sa med at antallet medlemmer som tar CIA-eksamen, som jo er en av grunnpilarene til profesjonen, hal' en enda tydeligere vekting utenfor Nord-Amerika, ser en at dagens IIA h~yst sannsynlig ikke er en effektiv og hensiktsmessig organisasjon for a ivareta det globale perspektivet for profesjonen. Og er det en ting som de store intemasjonale hendelsene den senere tiden hal' vist oss sa er det vel nettopp at vi star overfor utfordringer som ikke bare er av transatlantisk karakter. Corporate governance hal' for eksempel blitt tatt tak i i land euer land. Nasjonal retnings Iinjer og beste praksis har blitt trukket opp i mange land utenfor Nord Amerika, kanskje srerlig i England sam vi h rte pa Intemrevisjonskonferansen i sommer, men ogsa i andre EU-Iand, i S!11r-Afrika med sin King-rapport SUint i Australia - for a nevne de viktigste. Global IIA - hva beshlr endringene i? De viktigste endringene i forhold til dagens organisering er kanskje disse fire: 1. Styret endres kraftig, bilde ved at det reduseres fra dagens 64 (!) medlemmer til 37 medlemmer, og ved at det settes sammen pa en mate som sikrer en global representasjon. Litt forenklet skal nordamerikanerne sikres minimum 40% representasjon i styret. Dette apner for en helt annen europeisk representasjon enn det som historisk hal' v::ert tilfehet. Opplegget er at de ti st0rste "affiliates" utenfor Nord-Amerika skal ha fast plass i styret, basert pi\. medlemstall og inntekter. Her kan nevnes at Norge ligger p,1 omtrent IS. plass i dag. En fordobling av antall medlemmer ville antagelig vrert pi\.krevd dersom NIRF sku lie vrert inne blant topp Opprettelsen av en North American Committee (NAC) som skal ivareta deres interesser og bestyre eget budsjett og initiere prosjekter osv. som primrert har interesse for nordamerikanere. NAC er allerede etablert og opererer som en "skygge" til dagens organisasjon for a lette overgangen neste ar. Nord-Amerika er i denne sammenheng Iik USA, Canada og Karibien. 3. Identifisering av globale produkter og tjenester. Her finner vi Standardene, Code of Ethics, sertifiseringsprogrammene og den internasjonale konferansen. Andre produkter som GAIN, fagbladet Internal Auditor, Quality Assurance Review, m.v. er definert a vrere nordamerikanske produkter, men vii fortsatt vrere tilgjengelig for de globale "affiliates" og medlemmer. 4. Finansiering av den nye globale organisasjonen. Planen er bygget pa den forutsetningen at finansieringen rna v::ere pa plass, dvs i balanse, fra og med Frem til den tid bidrar de nordamerikanske medlemmene med a tette det budsjetterte underskuddet for den nye globale organisasjonen. Til emurnene! Na legges puslespillet med a fa pa plass det f rste styret basert pa de nye retningslinjene. Nominasjonskomiteen m tes i januar for a vurdere de innkomne forslag. Nordamerikanerne veigel' fonnelt sine representanter i april neste ar, mens resten velges pa lias generalforsamling i Las Vegas i juni Men f0r en kommer sa langt skal det stemmes over de vedtektsendringer som rna til for a kunne foreta denne betydelige endringen. Her imponerer IIA med a invitere til en web-basert stemmegivning fra IS. oktober - dersom du da ikke heller sku lie!11nske a m te opp personlig i Florida 4. desember! Alle medlemmer av IIA (gjennom NIRF og tilsvarende i andre land) som er registrert hos IIA per 31. august kan stemme. Studentmedlemmer hal' ikke stemmerett. F!11lg med pi\. hjemmesiden til IIA (www.theiia.org - hvor du blant annet finner Global Governance Plan og andre relaterte dokumenter), og Val' egen pa for de praktiske detaljene rundt stemmegivningen. NIRF st~tter cndringen Etter NIRFs vurdering er det foreliggende forslaget n dvendig for a fa pa plass en reell global profesjon. NIRF st!11ttet derfor vedtektsendringene under avstemmingen i Beijing, uten at det innebar noe an net enn a gi st tte til at endringen legges frem til avstemming hos de nesten medlemmene verden over. Det er flere viktige forhold som vi fmst rar svar pa euer at endringen har funnet sted, men risikoen her er antagelig mindre enn ved,1 ikke gj~re endringene. Under enhver omstendighet oppfordrer styret hvert enkelt medlem til a sette seg inn i endringsforslaget og deretter bruke stemmeretlen, Vis at du er medlem i en global profesjon! Frank Alvern Styrets leder e-post: 2 INTERNREVISOREN 3 02

3 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING KONTAKTPERSONER: President: Frank Alvern Nordea Postboks I 166 Sentrum 0107 Oslo J: , F: PR-KOMITEEN Ivaretas inntil videre av styrets representant i komiteen: Berge Johan Bergesen Rikstrygdeverket J: Innhold <' leder.harordet /'/,' 5; I~t~rnrevisjgcnentar tenmeratun"n p:\iv'erl,settirlgelna;yde n,ye, IIA_standardene PROGRAMKOMITEEN Kari 0vsthus Den norske Bank J: KONFERANSEKOMITEEN John Harald Amundsen Jernbaneverket J: PROFESSIONAL PRACTICES COMMITTEE Espen Uvholdt Norsk Hydro J: FORENINGSSEKRET IER Vibeke Arnet Den norske Revisorforening Pilestredet 75D Postboks 7059 Majorstua 0306 Oslo J: Internrevisoren: Organ for Norges Interne Revisorers Forening, NIRF Antal1 utgivelser pro ar: 4 Opplag: 600 Meninger og pastander scm fremkommer i artilder eller innlegg 1 bladet er lkke nsdvendig~ vis sammenfallende med NIRFs syn. Neste nummer: Medio desember Frlst for lnnlevering av artikler. brev fra leserne m.m. er satt til 30. november. Arsabonnement: Kr Annonsepriser: 1/1 side kr mva 112 side kr mva 1/4 side kr mva Grafisk produksjon: Prinfo DM Hamar Forsidefoto: GV~Press INtE~NIl,EVISDREN

4 Redakt0rens spalte " I,.r,," : - " ~ ~..... '~: sjon om hva som "r rer seg der ute". Redak jo~skontiteen er litt stolt over denne utgaven av lnternrevisoren. Savidt vi k}enner tii, e! dene den f rste gangen... I. ', '. ",. '.. " artikkeu lntern.revisoren. Vi synes denne fomlen fqr ' op'ps~kel1de joumalistiw' er spenneode. fordi vi ved denne arbeids "., kall ga mer i dybden pa utvalgte Status for implementering av nas nye standarder er temaet for unders~kelsen og samtidig hovedternaet i denne utgaven. Vi nsket A sette fokus p~ dene temael. " rdi dette ber rer hele vc\r profesjon og skulle f lgelig vrere av stor infer~sse for vare medlemmer. 'li haper at artikkelmaterialet kan vrere til nytte og inspirasjon for NIRFs medlemmer. Vi h3.per videre p:\ at artlk1ene kan fremkalje synspunkter Denne fonnen for "opps~kende joumalistikku har vrert interessant men ogsa tidkrevende. Derfor har en fulltallig redaksjonskomite tall i et tak underveis i llnders kels'ggarbeidet, bade hva angar forberedelser, datainnsamling og diskusjon. For ~vrig inneholder lnterru;evisoren ogs<\ annet interessant stoff deone gangen: Etter en omfattende og grundig vurdering har Kredittilsynet fremmelforsiag om krav til intemrevisjon i finansbransjen. Forslaget: er na ute til hlisring ognirf er en av h~ringsinstansene. I NIRFs svar til Kredittilsynet heter det blant annet at det er grunnlag for A st tte Kredittilsynets forslag. Namnere detaljer om NlRFs kommentarer er omtalt i en egen artikkel. Misligheter og korrupsjon vies ogsa betydelig spajteplass i denne utgaven, kanskje ilcke unaturlig etter det siste <\rets mange finansskandaler. De te er dessuten el tema vi ~nsker a skrive merom. Artikkelen i dette pummeret er en "aperitiff' i forhold til en mer fyldig dekning av temael i en senere utgave. og skape meningsutveks inger. Send gjeme en Ii i undertegnede. E "r trykksverten av dette nurrunere( har l~rket, vii NJRFs c\rlige Til de av dere sam finner fram pennen og-kommer med synspunkter/ kommentarer til unders~kelsen, eller til temaet generelt, lover vi plass i neste utgave av Internrevisoren. Og vinflasker til jul! strategisamling vrere gjennomf rt. Vi kornmer tilbake i neste utgave med dekning av denne samlingen. A/f Eldllr Bergse, Redaksjonskomiteen Alf Eldar Bergset - leder KPMG Tlf.: Mail: Karl-Helge Stjernen Storhaug Sj0fartsdirektoratet Tlf.: Hakon K. Velde Oslo kommune Tlf.: Jens Arve Hansen Norsk Hydro Tlf.: Frank Alvern Nordea TIl.: INTERNREVISOREN J. 02

5 Er medlemsfledrifte'ne"i. ru.te? Internrevi~~!~~Ii<it~it rnp~raturen pa iverksetting~mc1vde n :e UA... standardene Aret 2002 er ikke. ethvilketsomhel;t;ir,ialillfallikke (or internrevisjonsmilj0er verden over. FraogmedI'ln~ari1trtradtehoveddelen av de nye IIA-standardene i kraft. Og i sommer hie ogs1l de nyutviklede consultingstandardene inkludert i dette standardverket. Begge disse hen del sene er naturlig nok beh0rig dekket i tidligere numre av Internrevisoren. Redaksjonskomiteen har imidlertid ikke funnet det riktig It 5111 seg til ro med denne behandlingen. I en komite der hvert sekund teller gir vi leseren allerede na et f0rste, utiilmodig bilde pa hvordan medlemsbedrifter i NIRF tilpasser seg de nye standardene. Hva er nytt i standardene, hvordan tilpasser virksomhetene seg og hvilke utfordringer ligger derl F01g med - Internrevisoren gir svar. Den videre fremstillingen er tredelt. F0rst byr vi pit en kort oversikt over de viktigste nyvinningene i det nye standardverket. Med denne bakgrunnen pit plass presenteres sa de viktigste resultatene fra unders0kelsen.til slutt gir vi noen redaksjonelle kommentarer til de tingene som har kommet frem. Hva erde vesentligste endringene i de nye standardene? Av Alf Eldar Bergset Dette er et spprsm:il redaksjonskomiteen skulle tro at mange av foreningens medlemmer fundcrer pit En slik oversikt er trolig viktig a ha pa plass for den enkelte internrevisjon nar den vurderer sin tilpasning til de nye standardene. Dcrfor pnsket vi a innlede artikkelen med en grovkornet "GAP-oversikt" som viser de vesentligste endringene. Den mest nrerliggende kilden er ofte lias hjemmeside og etter et raskt oppslag der fant vi det vi lette etter - Implementing the Professional Practices Framework. Dette er en bok i "The lias Handbook Series", utgitt i april i ur. I reklamen for lias hllndbpker heter det at disse er skrevet for a hjelpe internrevisor som raskt trenger svar, veiiedning og infonnasjon om dagens revisjonsfunksjon og praksis, Artikkelen er basert pa informasjon fra denne boken. Fprst noen ord om boken. Etter redaksjonskomiteens oppfatning skulle denne vrere nyttig, fordi den: gir en kortfattet oversikt som viser de vesentligste endringene beskrivcr og gtit i dybden pa de vesentligste endringer og hvilke konsekvenser dette har rommer en sjekkiiste som bestar av 124 punkter for a vurdere om avdelingen drives i samsvar med standardene! inneholder forslag pa for eksempel et kvalitetsprogram, charter osv. Prisen for boken er ea $ 60 - trolig en god investering for de som er opptan av a etterleve standardene! Ny definisjon - nye muligheter! Vi vii f rst dr fte den nye definisjonen av intern revisjon, fordi definisjonen er betydelig endret, og fordi den legger fundamentet for endringene i standardene. Intern rel'isjoll er en uavhengig, objektil' bekreftelses- og didgil'llillgsfimksjon som hal' til hensikt li tiljrre merverdi og forbedre organisasjonens drift. Den bidrar til at organisasjonen oppjulr sine malsetllil1ger ved Ii benytte en s)'stematisk og strukturert metode for ti emil/ere og forbedre effektil1iteten og hensiktsmessigheten av organisasjonens prosesser for risikostyring, styring og kontroll og coi]jorate gove11l{(l1ce. En objektiv funksjon Den forrige definisjonen karakteriserte profesjonen som en uavhengig enhet som Val' etablert innen organisasjonen. Den nye definisjonen beskriver imidlertid intern revisjon som en uavhengig og objektiv funksjoof'activity". Den endrede spn\kbmken innebrerer blant annet at enheten som utf rer revisjonen ikke n dvendigvis mtt vrere en del av den reviderte virksomheten. Det kan were interessant for Internrevisorens lesere at lias egen Research Foundation er i gang med et forskningsarbeide hvor akkurat begrepene objektivitet og uavhengighet gas nrermere etter i spmmene. Bekreftelse og nidgivning Den tidligere karakteristikken av internrevisjon som "an appraisal function" reflekterer Ileppe den funksjon som de fleste inlernrevisjoner hal' i dag. Ved fokus pa bekreftelse og nldgivning legges det st rre vekt pa en mer kunderettet intcrnrevisjon, med en uktiv roile i forhold til risikostyring, styring og kontroll og governance aktiviteter, Disse nye ordene kan gjore det enklere a kommunisere hva som er internrevisjonens kjerneoppgaver. INTERNREVISOREN

6 Internrevisoren tar tempen... Merverdi og forbedring A bidra til merverdi er et krav til aue funksjoner i en organisasjon, sa ogsa intemrevi~ sjon. Det bur hevdet at det er yanskeiig a vurdere merverdien nv de oppgaver'som intemrevisor tidligere utfprte. Den nye definisjonen inneb::erer at revisjoncm ma fokusere pa de omrader som ledelsen'er apptatt,nv. I denne sammenheng vii deteksempelvis vrere naturlig at ledelsens risikovurderinger bur vektlagt i st rre grad enn tidligen~. nettopp for Ii sikre dette. En evaluering av hele organisasjonen Den nye definisjonen } fter intcmrevisjonens fckus fra det individuelle til det organisatofiske nivaet. I den gamle definisjonen het det at malet med iiltemrevisjon var som f\1s1ger: "Assist members of the organization in the effective discharge of responsibilities". I folge den nye definisjonen sku1 internrevisjonen bidra til at virksomheten mlr sine strategiske mal, Deue betyr at internrevisor rna forstii de 111M som er satt og de prosesser som gjennomff)res for a na malene. Videre innebrercr det at fokus ma Here prosessorientert og ikke tradisjonelt, slik som fckus pi! enkelte avdejinger euer funksjoner. Et bredere perspektiv Den forrige definisjonen hadde et sterkt fckus pa bekreftelse av den interne kontrollen. Ved den nye definisjonen er det klart at kontrollen rna ses i sammenheng med sty ring av fisiko og effektive governance prosesser. Den nye definisjonen innebrerer at internrevisjonen rna ha et bredere perspektiv og en mer involverende rolle a spille i organisasjo- nen. Dette utvidete perspektivet innebrerer ogsa at intern revisjonen s ker a innta en mer strategisk relle i virksomheten. De betydeligste endringene - kortversjonen! Det ville f~re for langt a beskrive og dr fte de betydeligste endringene i de nye standardene her i denne artikkelen. Vi veigel' isteden a gjengi en kortfattet og punktvis oversikt av de viktigste endringene, gruppert etter stundardenes inndeling. Sam leseren vii registrere er endringene ikke ubetydelige verken i amah eller omfang. Vi haper at oversikten kan vrere til nytte i tilpasningsarbeidet, selv am mange antakelig vii ha behov for Ii gj re seg kjent med IIA-boken for a fa noe mer kj tt pa beinet The nature of assurance services provided to the organization and to any'external parties should be defined in the audit charter.. The nature of consulting services should be defined in the audit charter Independence is about organizational placement of the internal audit activity and the management of threats to objectivity, not the internal auditor's abstinence from involvement in management activities.. The primary concern for the internal auditor is: objectivity.. Actual or perceived impairn1ents to independence and objectivity must be disclosed to appropriate parties A comprehensive quality assessment and improvement (QA) program is required.. The QA program must be designed to help the intemal auditing activity add value and improve the organization's operations.. External quality assessments must be conducted at least once every five years, and the results must be communicated to the board.. Noncompliance with the Standards that is systemic and impacts the overall scope or operation of the internal audit activity must be disclosed to senior management and the board.. Internal auditors may report that their activities are conducted in accordance with the Standards only if internal and external assessments of the quality program demonstrate such compliance , The internal audit activity mllst be managed from within the organization by the chief audit executive (CAE).. The CAE must manage the internal audit activity to ensure it adds value to the organization.. The CAE should coordinate activities with all relevant internal or external providers of consulting or assurance servi w ces, not just with the external audit team.. Annual audit plans must be risk-based.. Plans for assurance engagements must be based upon input from senior management'and the board and upon a risk assessment that is performed at least once a year.. The CAE should fepmi peiiodically to the board and senior management on the w internal audit activity's purpose, authori w ty. responsibility, and perfomlance rela tive to the annual plan. Reports should also include significant risk 'exposures and control issues, corporate governance issues. and other matter!] needed or requested by the board and senior management'.. Unresolved residual risk issues should be communicated to the board.. Whenever risk. control, and governance issues that are significant to the organizuh tion are identified during consulting work, those issues should be communicated to senior management and the board Auditors must help improve risk management, control, and governance systerns.. w Internal auditors must help the organiza tion identify and evaluate significant exposures to risk.. During consulting engagements, internal auditors should be alert to the existence w of significant risks and control weaknes ses.. Internal auditors should incorporate knowledge of risk and controls gained from consulting engagements into the process of identifying and evaluating significant risk exposures of the organization.. Assurance must be provided regarding the adequacy and effectiveness of risk management and control systems and regarding the degree to which operations and programs demonstrate consistency with organizational values.. Internal auditors must evaluate and improve the governance process through which values and goals are established and communicated; the accomplishment of goals is monitored: accountability is ensured; and values are preserved Noncompliance with the Standards that impacts a specific engagement must be disclosed in the final engagement communications I /) INTERNREVISOREN 3 02

7 Intern r.evisorentar.tempen... Redaksjonskomiteens. ri~gerunde viser blant annet at aile virksomhetene er i ferd meda~iiras~es"g de nye standardene. Me~ti.lp~~ningen ma sees i Iys av denj~glige utviklingen generelt. Dermedblir det misvisende a si at standar.:lenes ikrafttreden "setter i gang" iverksettingsprosessene. Det er snarere tale om en fortl0pende evolusjon. av I-Mkon K. Velda Bakgrunn Med de nye standtirdene pii plass er det n:;erliggende a $p~rre seg hvordan arbeidet med it tilpasse seg standardene fori per. I redaksjonskqrniteen vurderte vi pa et tidlig tidspunkt a gj re en bredt anlagt unders kclse av dette sp rsmluet. Gitt at de nye standardene har virket i rclutivt kort tid, bestemte vi ess etter hvert for Ii velge en noe enklere l sning - nemlig ~ ta en ringerunde til et mer begrenset utvalg, nrennere besternt NIRFs bedriftsmedlemmer. Formalet.,med unders kclsen er a ta temperaturen pa bedriftsmedlemmenes forhold til det nye,standardverket. En annen intensjon er Ii drive padrivings- og bevisstgj ringsarbeid for de nye standardene. I hvilken grad vi bidro til dette overfor de virksomhetene vi ringle til skal vi la v:ere usagt. Viir erfaring pa basis av ringerunden er i aile fall at denne typen innsats hilses velkommen. Hva har vi spurt om? Spf1lrsmiilene faller i fire hovedkategorier. For det f rste har vi tematisert informantenes syn pa de nye standardene, For det andre har vi spurt om status for arbeidct rued a tilpasse seg standardene. Videre har vi bedt om en vurdering av hvilke utfordringer som ligger i dette arbeidet. Til sist har vi innhentet did og tips til NIRF apropos at de nye standardene skal implementeres. Hvem hal' vi spllrt? Som antydet tidligere begrenser unders kelsen seg til foreningens medlemsbedrifter. Av i a1t 17 slike virksomhetcr hal' 14 deltatt i ringerunden. I rammen nedenunder gir vi en bransjeinndelt oversikt over de intervjuede medlemsbedriftene. I~h!rnrevisjqp~funlcsJ()~~n'e I"~ disse 14 virk,sp!uheten,cvariereri"stjilrrelse, helt fra 3 sam den,)ninstc9g 40"som den'stprste. For vrig bleiingerunde:i'f'gjeil~omf rf medio septem~ berj:'lij, hovednigejen 'er det lederen for intemrevi'sjonsenheterie'som er intervjuet..... Bed~'iftS~e'dteinniene SOUl har deltatt i ringerunden Finans og forsikring: - Gjensidige NOR Forsikring - DnB - Oslo - Nordea - Sparebanken 1 Midt-Norge - Norges Bank Offentlig tjenesteyting: - Skattedirektoratet - Arbeidsdirektoratet - Veidirektoratet - Rikstrygdeverket - Oslo kommune Andre: IndustriJenergiltelecom: - Statoil - Norsk Hydro konsem. Norsk Hydro DUN - Telenor F~r vi fortsetter med utfaliet av unders~kelsen, vii vi gjeme understreke at den er designet med tanke pa a fremkalle overgripende trekk. Det er ikke lagt vekt pa verken tl kvantifisere svarene eiler fa frem ane mulige (og umulige) innspill. Var tanke er snarere a formidle de viktigste tendensene og poengene fra materialet. Synet pa de nye standardene Informantene er ganske samstemte pu Intemrevisorens sp rsmul om llva som er nytt i standardverket. Tre momenter trekkes frem av aile, nemlig standardenes fokus pa merverdi, risikostyring og consulting. Utover dette peker flesteparten ogsa pa fehene cor~ pol'ate governance og program for /':1'alitetssikring og forbedring, selv om det her er m som tematiserer hva konkret som er nytt pa disse to omr1idene. Ogsa nar det gjelder de spurtes 110ldnillger til de nye standardene er svarene relativt sammenfallende. Med unntak av et par som ikke hadde gjort seg opp noen oppfatning, stiller langt de fleste seg positive. Samtidig er mange ruskt ute med u papeke at standardene neppe innebrerer noen revolusjon i forhold til dagens praksis i internrevisjonsmilj ene. Isteden er del slik at de nye IIA-standardene har tau opp i seg utviklingstrekkene fra "felten". Ved sammenligning av de nye standardene i forhold til de gamle standardene er det imidlertid ganske bred enighet om at endringelle representerer et fremskritt. Dette fremskrittet beskrives pa ulikt vis: Noen er mest opptatt av at standardenes nye nivainndeling er et viktig skritt i riktig retning. Mange vektleggel' at det er fint at det na foreligger standarder som tydeliggj r og "ordner" forholdene fundt internrevisjonens consultingbidrag. Det at standardene nu har trukket opp et klarere skille mellom bekreftelses- og consultingtje~ nester vurderes ogsa som positivt,av flere. Videre er enkelte av infonnantene opptatt av at de nye standardene, med fokus pa merverdi, lisikostyring etc, bidrar til a gi internrevisjonsfunksjonen et bude bedre og tydeligere image enn tidligere. Det at holdningene til de nye standardene er overveiende positive betyr ikke at det ikke OgSfl finnes eksempler pa mer nyanserte og ogsa kritiske holdninger blant medlemsbedriftene. Noen reiser spprsmal ved om standardene er for omfattellde for sma internrevisjonsenheter. og at slike mindre enheter defmed fort kan bli tvunget til a gjf':lre prioriteringer i forhold til hva sam skai iverksettes. En annen problematiserlng er at standardene av enkelte av de spurte oppfattes som for generel1e og enkle, pluss at de brerer preg av :1 vrere en del av en kommersialisert kunn~ skapsindustri. Denned oppleves ttandardene ft vrere mindre intere%ante og relevante enn det som er l1sket. INTERNREVISOREN

8 11l~"'~Jl.r"'v.i s~.renit;;r te m pen... ~e,die:~s,~,,~d~lften,fi~ 'tilp'llslti,i1g:',~il sfandardene Pa ':~p'yj'rs1tial om hvor;langnhp'h~~iri'g~n)ii; d~' nye standardene har k?'~,~i~,~~?,::,?j?preyer::~~ fleste medlemsbedrlftene"ut de ',ullerede",ganske Jenge har arbeideti~p~~",s:,~n,tr~~j:}e~'~:~rj standardene. Det "e~,,'e~;,~l~~,e~\~,::,~l!pr~i~}mg blant de spurte at tilpa'i~i~g?~r?~~~,~~i),:,~l:~,,:: betraktes som en fortl penqe :ev~jusjqq;\og: ikke noen "revolusjonre~h::9rlv~1:!w:i~,'~:i'lif~#rt,:>'; av de nye standardene.'fplgejig:er det]tul'gt pd vei tale om en glidende overgitrig j : og ikke noe JDarkant implementeringsprosjekf., "p" "'~ - ~ ~ i:~... emelclsjcm, :2 ii'l~~~,ji1em't?jelsjam.. \ " ' "'", d~" ~4 ~~ cls, " '" _ ~~ ~ Nttr det er sagt kommer det lik.::vel frem at utviklingen gjennom denne "glidende overgangen H ikke har kommet like langt i alle medlemsbedriftene. Grovt sett faller virksomhetene her i to hovedgrupper. I den ene gruppen opplever en a ha kommet langt og er tilfreds nar det gjelder tilpasningen til de viktigste nye onmidene i standardene. I den andre hovedgruppen er svarene noe mer forsiktige. Her er gjennomgangsmelodien at en har kommet';i gang pa viktige felter, f.eks risikostyring, men ogsa at mye 'gjenstar. Hva med tilpasninger til standardene for corporate governance og program for kvalitetssikring og forbedring? For begge disse feltene er infonnantenes svar Mde mindre omfattende og mindre tydelige enn for de to foregaende temaene. For corporate governance er det gjerne endringer pa den "institusjoneue" siden som trekkes frem, f.eks i form av opprettelse av revisjonskomiteer. For emnet program for kvalitetssikring og forbedring ser det ut til at det er en viss uklarhet rundt hva som er nytt. Under enhver omstendighet har flesteparten av virksomhetene her ikke gjort noen tilpasninger hittil, mens et mindretall har begynt a gjme sonderinger i forhold til a fa til en form for ekstern kvali- tetssikring. SrerHg blant virksomhetene i denne siste gruppen er det flere som forteller at de i l~pet av hdsten planlegger a skaffe seg et overblikk over det arbeidet som matte gjensta. I den forbindelse vises det til at en skal foreta en gjennomgang, gj re en GAP-analyse, avholde en workshop etc. Det later Iikevel ikke til at dette er noen h yprioritert oppgave. En ting er at disse virksomhetene tross alt opplever :i v:ere en del av en fortl pende utvikling, selv om en ikke er ajour hva angar standardene. Dessuten gis det uttrykk for at oppdragsgivers behov rna gil. f rst, og at oppgaver i forhold til iverksetting av standardene ma vike for andre mer presserende oppgaver. I det hele tatt virker det som om flere virksomheter har en rdativt pragmatisk innstilling til tilpasningsarbeidet, noe ogsa f Igende sitat gir et bilde av: mr'hvi1j<e" oruf:lder:'-ei'det>medlemsbedriftene h,af:},~~~~,tfj~~shir,:~,~f?j':ti~l~gg til tiltak pu kompeiansesiden'"erd~t:,de~fem punktene mer:verdi~~',c'olisititirig,' risikostyring, corporate g(}xenlance,'?~,:p:r~gmrl1for kvalitetssirkning?~,':r~,:l1~d,~i~g,~,~,~l '~~ynes som omrader hvor ~~t,~t::,~?r:tjjj~~sn1-:~ger. Av disse fem er det de<tg',9,ny-~d~,ne",?sikostyring og consulting ~?I~::~tJ1;l,~~~,~r~,~g,- ;om de feltene der flest yirj<;s,()iuheterjiar gjort mest. Nftr det gjelder risikostyring er inntrykket fra ringerunden at selv om aile har et fokus pa dette, er det likevel variasjoner i hva virksomhetene legger i begrepet. To ting ser uanseu ut til a vrere utbredt, nemlig a integrere risikovurderinger i revisjonsprosessene samt a hjelpe til med risikoanalyser, f.eks ved hjelp av risk self- assessment tilnrenninger, sammen med linjeorganisasjonen. Hvor helhetlig denne risikostyringen er, og i hvilken grad linjen for egen maskin driver egen risikostyring, ser imidleltid ut til a variere. Hva angar consulting ser det ut til at mange av de spurte organisasjonene bade har forsterket og tydeliggjort fokuset, samtidig som begrepene merverdi og consulting ofte nevnes i de samme ordvendingene. Noen trekker frem at de har rekruttert med "consulting-tjenester" for oyet. Typiske tjenester er for vrig ulike former for prosjektst tte, ulike former for control self- assessment - oppdrag etc. Er det mulig u finne forskjeller mellom de tre bransjene som vi deite medlemsbedriftene inn i? Ringerunden gir ikke et veldig godt grunnlag for a si noe holdbart om dette. Selv om det ser ut til a vrere store variasjoner innen hver bransje, noe som indikerer at det kan vxre andre forklaringsvariable som er minst like viktige som brarisje~~~,ak:?:!,~~,-, ''e:c', ~ det likevel et inntrykk at bransjerf'-;fillans"og forsikring" jevnt over kommer best:u't 11:V~:" angfrr tilpasningsgrad. Akt rene selv pek:er'iltl' at dette trolig rna sees i sammenlleng med"at virksomheter i denne bransjen ma forholde seg bade til internasjonale foringer (jf Bas'e~~ komiteen som legger til grunn at IIA-standar~ dene f lges) og til foringer fra KredittilsYPi!t; jf bade internkontrollforskriften og for den del det aktuelle h ringsforslaget om gatorisk internrevisjonsfunksjon i finans:7 institusjoner. Mange og nlike utfordringer Medlemsbedriftene peker pa en rekke forskjellige utfordringer rundt arbeidet med it tilpasse seg til de nye standardene. Det momentet som nevnes oftest gar rett til kjernen bade av internrevisjonsbevegelsens glunnlagsproblematikk sa vel som av standardenes budskap - det a fa til et M verdiska pende samspill mellom internrevisjonen og linjeorgallisasjonen. FIere internrevisjoner opplever at de stadig strever med a bli "seh" og verdsatt av organisasjonen. Disse informantene ser dette i sammenheng med at de kommunikasjonsmessige og pedagogiske utfordringene kan vrere store, noe som trolig iruen rna forstus i lys av andre trekk ved organisasjonskontekstene. Uansett, denne problematikkens viktighet underst ttes av de' medlemsbedriftene som opplever a ha'ffitt til mye. Disse nevner nemlig uoppfordret at stoue fra ledelse og organisasjon for pvrig er kritisk suksessfaktor nummer cn. Det kom ogsa frem andre betydelige utfordringer. En knyttet seg til det a fa til gode lokale tilpasninger av det som av noell oppleyes som generelle og vidtfavnende standarder. Videre var flere opptatt av utfordringel1 ved det a lrere seg til a tenke strategisk og organsisjonsmessig helhet i forhold til tidligere tiders mer begrensede revisjonsfokus. Ellers kom det ogsa frem en hel del mindre omfattende momenter. slik som: 8 INTERNREVISOREN 3 02

INTERN REVISOREN. ORGAN FOR NORGfS INTERNE REVISOR.EftS FORENING

INTERN REVISOREN. ORGAN FOR NORGfS INTERNE REVISOR.EftS FORENING INTERN REVISOREN iu ORGAN FOR NORGfS INTERNE REVISOR.EftS FORENING Har vi likevel jkke lrert av COSO? Case~in-point # 1: Enron Det gar heldigvis lenge mellom hver gang en konomisk enkelthendeise ryster

Detaljer

lnternrevisoren Klokc ord a ta med seg:.- Rcvisjon av stcltlige prosjckter Kontraktsrevisjon God planlcgging kan alctri crstattc skikkelig griseflaks.

lnternrevisoren Klokc ord a ta med seg:.- Rcvisjon av stcltlige prosjckter Kontraktsrevisjon God planlcgging kan alctri crstattc skikkelig griseflaks. ~ -.. lnternrevisoren Nr. 4. Julen 1995-3. argang organ for Norges nterne Revisorers Forening Rcvisjon av stcltlige prosjckter Side 4,, Kontraktsrevisjon Sicle 24 Klokc ord a ta med seg:.- God planlcgging

Detaljer

Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon

Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon Nr. 1 H0sten 1993 Et interesseargan far internrevisorer Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon Telcvcrkct: Kvalitctskontroll av rcvisjoncn Side 11-{ Trussel eller mulighet???? - Mulige fremtidige

Detaljer

REVISOREN ... 348.75. ,a.in,i i ~M'D8~{)... ... B..:' f;

REVISOREN ... 348.75. ,a.in,i i ~M'D8~{)... ... B..:' f; ... REVISOREN - 348.75 ~M'D8~{)....,a.iN,i i B..:' f;... 3 + ORD FRA PRESIDENTEN Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) trenger deg. orges Interne Revisorers Forening (NIRF) er til for sine medlemmer.

Detaljer

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap om risiko og risikostyring PricewaterhouseCoopers har

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 RAPPORT 4/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Datagrunnlag...1

Detaljer

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset intern revisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler.

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2011 66. årgang Les mer om: Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R

Detaljer

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Kurskode EK208E En kvalitativ studie av styrearbeid Handelshøgskolen i Bodø Skrevet av: Helene Ilvang kandidatnr: 18 Mari S. Pedersen kandidatnr: 13 i Abstract

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer

Kommunerevisoren. Finansiell risiko

Kommunerevisoren. Finansiell risiko Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2008 63. årgang Finansiell risiko Les mer om: Intervju med Ole Kristian Rogndokken Klassifisering av finansielle instrumenter Fylkesmannens desisjonsrolle www.nkrf.no

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 FINANSNYTT 1 FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 Hvordan kan Basel 4 komme til å se ut? WHAT S HOT? Rammebetingelser er mer enn reguleringer Internrevisjonens rolle i en stadig mer

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

INTERNREVISOREN. Foreningens nye tidsalder. NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk. Nr. 2 VINTER 2005 13. årgang

INTERNREVISOREN. Foreningens nye tidsalder. NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk. Nr. 2 VINTER 2005 13. årgang INTERNREVISOREN Nr. 2 VINTER 2005 13. årgang Foreningens nye tidsalder NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk Styrets leder har ordet Kjære lesere Et begivenhetsrikt halvår har vi bak oss. For

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

KRANTEKNIKK. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004

KRANTEKNIKK. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004 KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004 KTF 1979-2004 Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks 73, 1325 Lysaker Telefon: 67 52 60 10 Telefax: 67

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer