Vedlegg 2 Innspel til melding om oppstart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2 Innspel til melding om oppstart"

Transkript

1 Vedlegg 2 Innspel til melding om oppstart

2 Hei Håper arealdiskusjonen knyttet til trehusene i Elvebakken også kan ta for seg brannsikkerhet/tilgang for brannbil. Bedre skilting av hvilke deler av Elvebakken som er egnet for gjennomkjøring også ønskelig. Viktig at fokus på bevaring av særegne hus ikke blir så streng at ingen ønsker å bo i husene. Endringsmuligheter kan være viktig for at yngre ønsker å bo i området. Vennlig hilsen Birte Barsnes Elvebakken 6 file:///s /...idsmapper/områdereguleringar/ %20nedre%20sogndalselva/innspel%20til%20planarbeidet/1%20-%20birte%20barsnes.txt[ :22:56]

3 Sogndal Kommune Plan og Næring Sogndal, 26,10,2013 OMRÅDEREGULERING NEDRE SOGNDALSELVA Eigarane av Elvebakken 20 (Mollert Lægreid) og Elvebakken 21 (Terje og Vidar Fylling) ynskjer å komme med merknader til denne reguleringa.fikk den gang Vi er eigarar av eigendommar i dette området og vi føler oss sterkt berørt av dei planane som Lerum har presentert i media for fabrikkområdet i Fjøra. For nokre år sidan var vi innkalla av Lerum for ei orientering om kva planer dei hadde for fabrikkområde i forbindelse med at dei ynskjer å flytta syltetøyfabrikken til Kaupanger. Vi fikk den gang garantiar frå Vidar Lerum om at max høgd for ei utbygging skulle vera den høgda fabrikken har i dag. (5 etasjer). Det hadde dei frammøtte ingen merknader til. Vi hadde ikkje noko i mot at det kom leiligheiter på tomta i staden for fabrikk. Det var også den gangen presisert at utbygging i dette området måtte ta hensyn til den serprega småhusmiljøet som i dag utgjer Elvebakken/Nedre Fjøra, Vi ser det som ødeleggjande for heile Elvebakken og våre eigendommer hvis det blir gitt tillatelse til å byggja høgare en det er i dag på fabrikktomta. Hugs at denne tomta er i framkant av eigendommane på Elvebakken. For våre eigendommar er det ikkje berre utsikt til fjorden som blir forringa men også utsikt til Loftesnesfjellet og Storehogen. Vi ser på fabrikktomta som for lita til å byggja eit så gedigent boligkompleks. Hvis Lerum sine krav til kortnadsfri ny fabirkk fører til eit bygg som er høgare enn 5 etasjer, så er vi imot det. Hvis det blir gjeve tillatelse til å byggja høgare enn 5 etasjer innafor planområdet, så ser vi det som sjølvsakt at vi også kan byggja like høgt på våre eigedommar. Her å det vera likheit for lova. Vi ber om at kommunen ikkje gir tillatelse til at bumiljøet/særpreget på Elvebakken7Nedre Fjøra blir ødelagt ved at det blir gitt tillatelse til å byggja høgare enn det som er der i dag. Med helsing Eigaren av Elvebakken 20 Eigarane av Elvebakken 21 Mollert Lægreid Terje Fylling og Vidar Fylling Sign. Sign. Sign.

4

5

6

7

8

9 Innspel områdeplan Nedre Sogndalselva Vi, Anna Majewski og Horst Günther, bur innanfor planområdet og ynskjer å koma med fylgjande innspel på dei punkta som er nemnde i meldinga om oppstart med områdeplanarbeid for Nedre Sogndalselva: 1) Auka fortettingsgrad for bustadføremål på Lerumstomta. Vi forstår at kommunen ynskjer å fortette byggemassen for å utnytte tilgjengeleg areal best mogleg. Men det er fare for at auka fortetting går ut over bu- og livskvaliteten i området. Fortettingsgraden må ikkje aukast slik at livskvaliteten og dermed også verdien av eigedommar i området blir lægre. Det er difor viktig å ta omsyn til - at nye bygg ikkje gir (vesentleg) dårlegare lys-/ soltilhøve for eksisterande eigedommar. - at nye bygg vert konsiperte slik at dei gjev i minst mogleg grad innsyn i eksisterande hus og hagar. - at nye bygg i minst mogleg grad øydelegg utsikta frå eksisterande hus og hagar. - at auka trafikk som følgje av auka busetnad ikkje går ut over miljøet i området. 2) Forholdet mellom ny og gamal byggestruktur i planområdet Det er viktig at ny og gammal arkitektur i planområdet harmonerer. Nye bygg må tilpassast til dei eksisterande bygga når det gjeld storleik, byggestil, og materialbruk: - Det passar difor betre med fleire små nybygg enn få store! - Nye bygg må ikkje bli vesentleg høgare enn dei tilgrensande/ kringliggande bygga! - Nye bygg bør vere kledd med malt treverk heller enn å bestå av glas/stål/betong. - Fortettinga må ikkje gå så langt at ein ofrar for mykje av små hageflekker og rekreasjonsareal/ grøntareal. For å skape eit attraktivt bumiljø er det ikkje nok med takterassar, ein treng også rekreasjons- og leikeareal på gateplan! Nye bygg må ikkje minske bukvaliteten av eksisterande bustadar: - Sjå punkta om lys-/ soltilhøve, innsyn, utsikt, trafikk ovanfor! 3) Samla arealstrategi for den særeigne og historisk verdfulle trehusbusetnaden frå Elvebakken mot nordvest til og med Gildevangen Trehusbestanden bør absolutt takast vare på! Den verdfulle og sjarmerande trehusbestanden samt tilhøyrande småhagar må for all del ikkje ofrast for nye bygg, berre fordi desse kan ha ein høgare utnyttingsgrad av arealet! Den gamle trehusbestanden har ikkje berre ein historisk verdi. Eigedommane rundt dei små, smale gatene i området har ein veldig høg trivselsverdi, både for dei fastbuande, for turgåarar og for turistar. Ikkje alle kan eller vil legge ut på store (fjell-)turar, for mange består fysisk aktivitet i ein liten rusletur i Gamlefjøra, og planområdet utgjer ein av dei få trafikkfattige «øyane» i som er igjen i sentrum og som eignar seg til dette! For å ta vare på det pittoreske særpreget er det ikkje berre viktig å ta vare på trehusbusetnaden, men også på småhagane i tilknyting til husa, samt plassane og smågatene i mellom, da desse er med på å skape heilskapsbiletet. Særleg om sommaren utstråler området med dei små gamle husa, blomande hagar og smale gater ein særeigen sjarm som det absolutt er verd å ta vare på.

10 Kommunen bør støtte opp under private tiltak innan vedlikehald og utvikling av eit fint gatebilete. Vi meiner at ein bør vere veldig varsam med ny bygging i området: Eventuelle nye bygg i området bør harmonere i storleik, stil og materialbruk med trehusbusetnaden. Dei gamle trehusa bør ikkje rivast med mindre dei ikkje kan reddast. Om- og påbygging (eventuelt oppatt bygging) bør skje slik at dette ikkje bryt med den opphavlege og/ eller kringliggjande byggestilen. Det er viktig å legge til rette for eit sunt blandingsforhold av (elev-/student-) hyblar og fastbuande. For stor grad av «hyblifisering» fører diverre ofte til at husa og småhagar ikkje blir stelte om sommaren, når elevar og studentar ikkje bur der. Det vert eit mykje meir levande og triveleg bumiljø i området med fleire fastbuande i alle aldrar. 4) Offentleg tilgjenge på grøntområda langs Sogndalselva og sikring av areal for gangbru tilknytt fjordstien. Det er positivt med gangbru tilknytt fjordstien. Men det er viktig at gangbrua vert lagt slik at ho i minst mogleg grad er til sjenanse for fastbuande i området. Det er ynskjeleg med gode spaserog joggevegar langs elva og den planlagde fjordstien. 5) Framhald av butikkhandel og tenesteyting langs Fjørevegen og innanfor områdeavgrensinga Butikkhandelen og tenesteyting langs Fjørevegen og i området er med på å skape liv og røre i Fjøra og er såleis absolutt verd å støtte opp under! Men desse funksjonane skapar også trafikale utfordringar. Parkeringsplassar er mangelvare i Fjøra. Dei er dessutan arealkrevjande og lite estetiske. Om mogleg bør difor parkeringsplassar bli lagd under jorda i tilgrensande område av planområdet. Med vennleg helsing, Anna Majewski Horst Günther

11 Fra: Vidar Lerum Til: Cc: Jorgen Chr Lindstrom Kåre Lerum Dato: :40 Emne: Merknad til områdereguleringsplan Sogndal sentrum Tenesteleiar Einar Nedrelo, Sogndal Kommune I det eg syner til utlysing i Sogn Avis om oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for Sogndal sentrum, sender eg med dette over førebels merknad. Merknaden gjeld i denne omgang korleis plangrense skal definerast på nordre side av riksveg 5 - mot billagstomta. Saman med Kåre Lerum har eg lagt ned mykje omtanke og arbeid i å utvikle eit forslag til løysing av problem med avvikling av trafikk på riksveg 5 gjennom Sogndal sentrum. Dette planforslaget vart i si tid presentert for Sogndal kommune. Ein video versjon av planen er tilgjengeleg på YouTube. Vår analyse konkluderte med at både horisontal og vertikal linjeføring må revurderast for at ein skal komme fram til ei fullgod løysing. Difor viser planen endra linjeføring horisontalt og vertikalt frå Stedje bru til Aallkrysset. Her viser vi korleis kurvaturen på RV 5 Stedje bru er ført vidare opp til austre ende av "Blindtarmen", eit trekk som gir fleire fordeler. Konsistent kurvatur gir betre trafikkflyt og dermed auka trafikktryggleik. Det vert frigjort areal på sørsida av riksvegen som gjer det mogeleg å bygge ein enkel og elegant avkøyringsrampe til Nedre Fjøra frå vest samstundes som det vert lagt betre tilrette for gang- og sykkeltrafikk. Vi har også vist korleis ny rundkøyring på austsida av Stedje bru kan forenklast. Færre armar gir auka tryggleik på grunn av eit mindre komplisert trafikkbilde. Vi meiner desse momenta må takast opp til vurdering når det no skal setjast i gang arbeid med ein områdereguleringsplan. For å sikre at denne diskusjonen ikkje vert hindra av formelle grunnar, ber vi om at plangrense mot nord vert flytt eit stykke inn på billagstomta. Eg er på reise denne veka og har difor begrena tilgang til plandokument i mitt digitale arkiv, men eg kjem gjerne attende med utfyllande dokumentasjon mot slutten av neste veke. Eg ber om at dette epost notatet vert registrert som ein formell merknad. Vennligst send stadfesting på at merknader er motteken. Med vennleg helsing, Vidar file:///s /...eidsmapper/områdereguleringar/ %20nedre%20sogndalselva/innspel%20til%20planarbeidet/7%20-%20vidar%20lerum.txt[ :23:26]

12 Dr.Ing Vidar Lerum, MNAL, Intl. Associate AIA, ASHRAE file:///s /...eidsmapper/områdereguleringar/ %20nedre%20sogndalselva/innspel%20til%20planarbeidet/7%20-%20vidar%20lerum.txt[ :23:26]

13 W-05 D / /1/ Gildevangen A Dalavegen 20/ /91 Gravensteinsgata Gravensteinsgata 13 21/44 21/88 Gildevangen 21/ / /99 21/94 21/ /143 21/139 17/114 17/3 A 20/ / /98 18/17 B / / /87 21/ Parkvegen 18/45 18/96 No. Date Revision Notes 18/ /09/13 NY TEIKNING B 20/ D D D D W-01 W W Trehestebakken 21/1/1 Gildevangen /85 Hotell 21/39 21/1/2 18/118 18/53 C / / / /72 21/123 21/ /29 Allmeningen 18/31 18/ /32 C 20/ /108 20/10 Hotell A B C D E F G H I J K RAMP UP 21/ /97 18/58 D / /49 21/1/26 D 20/14 18/83 Elvebakken 20/ /1 RAMP DN Elvebakken 21/132 21/1/49 18/6 18/2 9999/ / Elvebakken 21/ / E 9999/ / /125 21/75 18/111 18/115 18/3 E /26 Sogndalselva D W D D X= , Y= 23250, Z= D UTESERVERING D D D D D D D D W W W W W-05 W-05 W-05 W-05 D D UP UP W W-05 W W-05 D D UP 4 21/1/53 21/121 21/ /3 F 64/ Sameie /23 Elvebakken 18/ No. Date Issue Notes F 64/ / /17 19/60 18/ /25 Elve bakken G 64/302 64/ /15 18/61 18/18 Design Firm 6.21 vidar lerum architects 404 West Delaware Avenue Urbana, IL USA G 64/25/2 18/20 Project Title QUALITY SOGNDAL HOTEL PROSJEKT /176 18/15 Drawing Title SITUASJONSPLAN H / / / /45 64/45/7 7 64/45/3 64/365 64/45 64/45/ /47 11 Project Manager jørgen chr lindstrøm Drawn By Reviewed By Date CAD File Name lp vl QHS-SIT.vwx Project ID Scale Drawing No :500 AS H

14

15

16

17

18 1. Namn på planen. Namnet "Nedre Sogndalselva" er ein nykonstruksjon som bør fjernast frå plandokumenta. I følgje Statens kartverk / Lov om stadnamn er rett namn på elva Sogndalselvi. I staden for å gjera Nedre til ein del av elvenamnet får ein skriva nedre del av. Noko anna er vel at planområdet etter kvart omfattar det meste av Fjøra, men relativt lite av elvi Sogndal Bedehus Her syner eg til innspel frå styret for Bedehuset. Huset er ikkje i bruk og har knapt vore det sidan I følgje klausul i gåvebrev / skøyte skal tomta falle attende til vår eigedom gbnr 18/10 viss det går ut av bruk som bedehus. Det er ikkje plass til å parkera i nærleiken av Bedehuset og det stettar ikkje dagens krav. Huset er neppe verneverdig i seg sjølv og utgjer heller ikkje nokon del av eit heile. Ingen av dei 6 bustadhusa som ligg nærast har noko stilmessig samanheng med Bedehuset. Forslag til løysing: Omregulering frå forsamlingslokale til bustad og riveløyve for huset. Saman med ein snipp av vår eigedom vil dette verta ei atraktiv lita bustadtomt. 3. Saften / Lerumsfjøra. Viss ein på nokon måte meiner noko med "å opna Fjøra mot fjorden" må det verta ei vesentleg mindre utbygging enn det som er lansert. Dagens bygningar er høge nok. 4. Båtfeste Under trussel om oreigning vert ein vesentleg del av eigedommen vår innløyst til Elvepark og Fjordsti. I skjønet i vår vart det teke inn som ein skjønsføresetnad at 'forvaltningsutvalet skulle vurdera om det kunne leggjast til rette for to båtfeste ved elvemunningen, slik at 18/10 og 18/67 får kvar sin permanente rett til å ha båt liggjande på kommunal eigedom. Med helsing Harald Nornes file:///s /...smapper/områdereguleringar/ %20nedre%20sogndalselva/innspel%20til%20planarbeidet/11%20-%20harald%20nornes.txt[ :23:28]

19 Sakshandsamar: Heidi Sandvik Vår dato Vår referanse Telefon: / E-post: Dykkar dato Dykkar referanse Sogndal kommune Postboks Sogndal Fråsegn til varsel om oppstart av områdereguleringsplan for Nedre Sogndalselvi i Sogndal kommune Vi viser til oversending dagsett Føremålet med planarbeidet er mellom anna å auke fortettingsgraden for bustadføremål på Lerumstomta, inkludere offentleg tilgang til grøntområda lang begge sider av Sogndalselva og sikre areal til framtidig gangbru knytt til fjordstien. Planområdet omfattar Sogndalselvi frå rundkøyringa til fjorden. Nordover frå elveutlaupet følgjer plangrensa strandkanten langs sjø. Planområdet omfattar samla 88,5 dekar av tettstaden. Natur- og miljøfaglege merknader Planomtalen skal blant anna gjere greie for verknadene planen vil kunne få for ulike interesser og omsyn (jf. pbl. 4-2). Aktuelle tema her vil m.a. vere planen sine konsekvensar for barn og unge (tilgang på eigna uteopphaldsareal), naturmiljø/verna vassdrag, landskap/estetikk, grønstruktur, friluftsliv/fiske, universell utforming og støy. Når det gjeld naturmiljø føreset vi ut at naturmangfaldlova vert lagd til grunn for utarbeiding og vedtak av planen. Ut frå avgrensinga av planområdet forstår vi det slik at det ikkje er aktuelt med utfylling i sjøen/strandkanten. Vi minner likevel om at det i saker som omfattar utfylling i sjø må det gjerast ei vurdering av faren for at botnsediment kan vere ureina. Når det gjeld tema leike- og grøntareal viser vi til rettleiar T-2/2008 om barn og planlegging og temarettleiar T-1513 «Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven», om m.a. krav til medverknad og krav til fysisk utforming av leikeareal. Ved fortetting i sentrumsområde er det viktig å ta vare på areal som er i bruk eller eigna for leik, jf. RPR punkt 5d om erstatningsareal. Det går ikkje fram av oppstartvarselet om det skal utarbeidast detaljreguleringsplan før utbygging. Sogndalselvi er verna jf. Verneplan for vassdrag IV, og har lakseførande strekning. Vi forstår det slik at planen ikkje skal opne for nye inngrep i elvekanten, utover at det skal setjast av areal i planen til framtidig gangbru over elva. Om mogleg rår vi til at brua vert etablert utan inngrep i elvestrengen. Dersom det ved vidare planlegging av bru syner at det vert inngrep i elva, må tiltaket avklarast etter vassressurslova og lov om laksefisk og innlandsfisk. Også eventuelle andre inngrep i elva må avklarast etter same lovverk. Vi oppmodar om at det vert etablert meir kantvegetasjon langs elva. Hovudkontor Landbruksavdelinga E-post: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Fjellvegen 11, 6800 Førde Telefon: Postboks 14, 6801 Førde Internett: Telefaks: Telefon: Org.nr Telefaks:

20 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 2/2 Ved detaljutforming av bru rår vi til å leggje vekt på å minimere uheldig skuggeeffekt, som kan påverke fisken si vandring i elva. Av omsyn til fiskeinteressene bør lyssettinga over brua planleggast slik at det blir minst mogleg direkte lys mot elva. For å ivareta omsynet til fiskeinteressene bør den lokale fiskeforvaltninga involverast i detaljplanlegginga av brua. Samfunnstryggleik og beredskap Kommunen har eit sjølvstendig ansvar for å sjå til at samfunnstryggleiken vert ivareteken i alle planar etter plan- og bygningslova. Det er krav om risiko- og sårbarheitsanalyse (ROSanalyse) ved utarbeiding av planar for utbygging, jf. pbl Ved endring av eksisterande planar må ROS-analysen oppdaterast. For at kravet om ROS-analyse skal vere oppfylt, må det gjerast eit systematisk arbeid som gir oversikt over risiko og sårbarheit. Vi føreset at eventuelle funn og tilrådingar frå analysen vert følgde opp og innarbeidde i planen. Det er viktig at tema for ROS- analysen ikkje vert for avgrensa. Risiko og sårbarheit kan knyte seg til arealet slik det er frå naturen si side, som t.d. at det er utsett for flom, skred eller radonstråling. Det kan òg vere knytt til menneskeleg aktivitet og bruken av arealet, t.d. plassering av bygg, anlegg, sårbare objekt eller infrastruktur. Klimaendringane er forventa å påverke framtidig risiko og sårbarheit, og ROS-analysen må difor vurdere konsekvensar av klimaendringane, som t.d. auka nedbørsmengder, havnivåstigning, kraftigare vind m.m. Det må gå tydeleg fram kven som har utført ROS-analysen, og kva kjelder som har vore brukte. Ei sjekkliste er eit godt utgangspunkt for å velje ut hendingar som må analyserast vidare. Vi understrekar likevel at ei sjekkliste åleine ikkje er å sjå på som ein ROS-analyse. Med helsing Dag Endre Stedje seniorrådgjevar Heidi Sandvik seniorrådgjevar Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift Kopi pr. e-post: Sogn og Fjordane fylkeskommune, plan- og samfunnsavdelinga Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga NVE Region Vest

21 Innspel til arealdelen til kommuneplanen for Lerumfjøra, Sogndal sentrum

22 ! " # $ %& '& ('%& # # ) * # # + #,,$ "$ - *,$ ". / 0 / "1 + ) 0 $ *, 2 + '3 '4 ('%& :; C9:DE FB?: <=9:G >IB <?B =K =BI >B8 LB?: <=9IG C9:DE FB?: <=9:G

23 OP QR STUVW ) $ + $ 0 0 XP YU Z[\ ]^_ `R^\U awt $ ) 0) $ b 0 $ ) ('cd ('%c) %( 'e ('cf $ $ ) + + $ ) $! " g >:B; iji; =B: > Lj: >9 >; >B A9I kjji Lj: kjji n:9b opqk oprqsg

24 tp u\uvyr vu as\u + b f$ ) 0 $ )! + + / 0 ) $ wp xurw^ yzuy\u awt yu ZaW [V^ ]U a]à^\w ]UVY^ yzuy Z` $ 0) # $ # ) ). 6 { } } ƒ} ˆ} Š} Œ} Ž Œ ƒ } } Œ} Ž Œ Š ˆ } } Œ} Ž Ž ƒ }Ž ŒŽ Š ƒ } } Š } } Ž ƒ } } } } Œ } } Ž } Ž ˆ ˆ } } Ž Œ Š ˆ Š ˆ Ž }Ž } } Š } } } š Ž } } Š ˆ ƒ Ž ˆ Ž Š Š Š } } }Š ˆ Ž } Œ} } } } Œ} Š Š Š } š } Š Œ Š } Ž } Œ } Ž } œ ˆ Š } } } Œ Š Š } Ž Š Š Š ŒŽ } } ˆ ƒ } Œ Šƒ}Š ƒ } Š ˆ} Œ ž Œ Ž Œ Š Œ} } Š ˆ Š } Ž Œ} Ž ƒ Š } } } Ž } š Œ} Ž Š } Š } } } Š } Œ Ž }Ÿ Ž Š} Ž Š } } } Š ˆ Œ Š } Ž } } Š Š Ž Œ Š } } Ž } Š } Œ Š } Š } Œ } Œ } }Ž } } Š}Ž Œ

25 P \TV `\U awt^_ `RW x. + (') $, 2/) b0 % 'e (') %4"'f 1 / ª«±² ³ µ ª ³ ¹º»º ¼ º ¹ ¼ ª ¹µ ² + " ½>;I

26 ¾P `RW yàu\^\ ]WR [Á ÂzYVW\_ `RW + $ ), ('cd ('%c) " ) + b f6 # %' $ + 0 0d $ # 6 0, " + 2! b + f 0 b + f à ÄP z `S\ ]R `^V ]Å asàwt # %'d %c' + 3'd c' / $ + ) )

27 ÆP u\uvy yçàur^zy^\w ]UVY^zYU Z[\ ÈvV^ ]R [zyu Z[\ É " " ) # + + " Ê! $ $ # 6 } } ƒ Ë Šƒ ƒ Ÿ } } } Œ Š} Ì} Š } } Ž Š } Š } Š } } } { Œ} } Š } Š } šœ Š } Š ŠŽ } } } Š } Œ Š} Š } { } Š ƒ Ž } } Œ Š } Ž Š} Šƒ Œ Š ˆ Ž Œ Š } } Š Œ { } Š } }Š } Š Ž Š } Ž Ž} }Š ˆ } Í Œ } } Š}Ž šœ } š } Î } } Œ ˆ Š } Š ˆ ÏÐ ÑÒÓÔÕÒ Ö ØÙÔÒ ÚÓÛ ÜÝÓ ØÞ ß à ÖÛ Øá ÒÓâ ØãÛ äš Ž Š} ƒ} Š ƒ } Š ˆ} Š œ } } } ˆ Œ} } } Œ Š Ž } œ } Š } ƒ ƒ Š Š Œ} Š } } Ž Œ } } ƒ Ž ƒ Ë åæ Š ˆ } Š } œ Ž} ƒ Ž Œ Ž } åæ Š ˆ } çƒ } } Š ˆ } œ Š Œ ŠŽ } Š ˆ } ƒ Ž Œ Œ Ž} Š Š } Ž} Ž} Œ Š } Š Œ } { Œ} } ˆ Š } Š ˆ èð éùòóô ØÖ Ô ÒÞã ØãÞ êð ÑÒÓÔÕÒ Ö ØÙÔÒ ÚÓÛâÛÓ ØãÛŠ Ž Š} ƒ} Š ƒ } Š ˆ} Š } Š } } { }Š } Š } Ž } ƒ } Ž Œ} Ž} Š œ ˆ } Š Ž ˆ} } { } } } } ƒ } ˆ Ž } } Šƒ } ƒ Ë Šƒ } Š}}ƒ}Š ƒ } Œ } } Š } Š Œ} Š } Š Š ˆ } Ž Œ Ž } Šƒ } ËŽ } ŽŠ } Š šœ } Œ Š } ËŽ } { Š } } Í Š } Š }Ž Œ Ž Š ƒ Š Î ˆ Š } Š ˆ èð éùòóô ØÖ Ô ÒÞã ØãÞŠ Ž Š} Š } } } Š Š ƒ ž }Ž Š} Š } Š ˆ Š } }ƒ} Ž } } ƒ ƒ Œ Ë ˆ Š } } ƒ ƒ Œ Ž œ ˆ} ƒ Š Ž ˆ} } Ž } ƒ Š Í ŠŽ} Ž Œ } Ž}Ž Š } Î œ ˆ } Š Ž ˆ} } Ž } } ËŽ } œ ˆ } Š Ž ˆ} } Ž } { Š } Š } } } Ë Šƒ Ž Š} } ˆ } Š ˆ } } } Š Š } Ž Š } } Š } Ž ë } ˆ Š } Š ˆ èð éùòóô ØÖ Ô ÒÞã ØãÞ } ˆ } Š } {ˆ } Š } } } Š } Š ˆ } } Š ƒ ž }Ž Š} Šƒ Š }ƒ } Š {ˆ } Š ˆ Š } Œ Œ } } ˆ } Ž } } Ž Ž } ƒ Œ } } }ƒ} Š ˆ ì } } ˆ } Š ˆ} } Ž }

28 } } Ë Šƒ ƒ Ÿ } } } } š } Ž Ë Šƒ Ž Š} Œ Ž } } Š ˆ } } ƒ Ž Œ Œ Ž} Š Š } Ž} Ž} Œ Š } œ Š Œ ˆ } } Ž } } Ž} Ž} } Š Œ } { Œ} } œ Œ } } } } Š } } } Š Œ ƒ }Š Ž Š Ž } Ž } Œ } } Š Š } Œ Š } } Š {ˆ } íž} } ƒ} Š} } } } Ž Œ } Š ˆ Š }Š ƒ ˆ } Š ˆ} } Ž } } Š Ž } ž } Š } } } Š } Š } Š } ƒ } ƒ } } } Ž } } íƒ Œ Ž }Š } Š ˆ Ž } Œ Œ } { Œ} } } Œ } Š } ˆ } ˆ èð éùòóô ØÖ Ô ÒÞã ØãÞ êð ÑÒÓÔÕÒ Ö ØÙÔÒ ÚÓÛâÛÓ ØãÛŠ Ž Š} ƒ} Š ƒ } Š ˆ} Š î Š } { }Š ƒ } } åæ åïæœ } Ž Š } } { Œ Ž } Œ Ž } Œ Š } } Ž} ð ñ }Šƒ} ƒ Š } Ë Šƒ Ž Š} Š îò åï æ ó Ž} Œ Ž Ë Š } Š ˆ }Ž Š} Œ Ž }ô Š }ƒ åæ Š ˆ } çƒ ˆ } ë } } Š ë } } Š Ž Š Š ƒ Š ˆ Žƒ ˆ } ƒ } } ƒ Œ Ž Ž Ž Š ˆ š } } ƒ ˃} Š ˆ } Ž Š } } ƒ ƒ Œ Š } Š } Œ } ƒ Œ Ž œ ˆ } Š } } Š ˆ ƒ} Ž Š ƒ Š ˆ} } Ž } õp _^VY\U awt # d ) + " * + ) + + ö

29 ú ÿ ú ú û ÿ ûù ü û ù ù û *+ù û ü ùøù øù ûü ýþú û ù û øù ûü ýþú ýø ü 4 1/( #$% &'() 3/ 1/ 2-'-.//( 4 1/( "!" 4 1/( û ú ù 4 1/( 5!7,-.$/(0/ 1/ 2-4 1/(!6 ü ù ÿúøù ú úùø ù

30

31

32 Lerum, Sogndal April 2014

33 Intensjonsavtale Fra pressemelding: Lerum og Veidekke har inngått ein avtale om saman å utvikle Lerum sine eigedommar i Sogndal og på Kaupanger. Lerum ønskjer å bygge ut anlegget på Kaupanger og samle produksjonen der. Dersom dette let seg gjere, vil fabrikken i Sogndal bli erstatta med bustadar. Det er Veidekke si avdeling i Sogndal som skal stå for bygginga.

34 Alternativ 1 og 2 ALTERNATIV 1 Bolig: sbra Næring: 401 m2 182 leiligheter Gjennomsnittsstørrelse: 61,9 m2 5 byggetrinn Parkering ALTERNATIV 2 Bolig: sbra Næring: 300 m2 146 leiligheter Gjennomsnittsstørrelse: 63 m2 4 byggetrinn Parkering

35 Gjeldende regulering ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2

36 Siktlinjer og gamle «goter» ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2

37 Alternativ 1

38 Alternativ 1

39 Snitt bygg B

40 Alternativ 2

41 Oversikt Sogndal SJØKANTEN

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Side 1 av 1 Kulturavdelinga Sogndal kommune Postboks SOGNDAL Sakshandsamar: Knut Åland E-post: Tlf.: Vår ref. Sak nr.: 13/ Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr /13 Dykkar ref. Dato FØRDE, Sogndal - Områderegulering Nedre Sogndalselva Vi viser til brev av 8. oktober 2013, der Sogndal kommune melder oppstart av områdeplanarbeid for Nedre Sogndalselva. Planområdet er i dag samansett av fleire reguleringsplaner. Innanfor kvart av desse planområda finn vi område og enkeltbygningar som i dag er regulert til «Spesialområde bevaring». Sogn og Fjordane fylkeskommune, vi tilrå at dei bygningane og bygningsmiljøa som over fleire år har hatt eit vern gjennom stadfesta reguleringsplan, får vidareført og forsterka dette vernet gjennom det no planlagde reguleringsarbeidet. Saka har vore til vurdering ved Bergens Sjøfartsmuseum. Museet kjenner ikkje til marine kulturminne ved områdeplan for Sogndalselva i Sogndal kommune som kan bli direkte råka av områdeplanen. Området ligg innafor eit prioritert område for maritime kulturminne, men noko utanfor sentralområde. På grunn av varierande strøm i elva og stor sedimentmasse anser me potensialet som lågt. Det er også særs brådjupt på staden. Museet har derfor ingen merknader til områdereguleringa. Det er likevel mogleg at det ligg kulturminne i det aktuelle området. Vi gjer derfor merksam på at tiltakshavaren pliktar å gje melding til museet dersom ein under arbeid i sjøområda finn skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne. Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli råka av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i så fall ikkje takast opp att før museet har undersøkt og eventuelt frigjeve området. Eventuelle brot på desse vilkåra vil være i strid med føresegnene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne. Kontaktperson ved Bergens Sjøfartsmuseum er Eirik Søyland, telefon Lukke til med planarbeidet. Med helsing Ingebjørg Erikstad (s) fylkesdirektør Knut Åland seniorrådgjevar Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift Storehagen 1B Pb FØRDE Tlf.: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

53 Dato Henvendelse Tor Austreim: ringer på vegne av kona Magny Eline Austreim. Spørsmål om områdeplanen ville føre til riving av hus på 21/106. Det vart gitt tilsvar på at så ikkje er tilfelle, og vi lova å ta kontakt på ny dersom nye moment skulle dukke opp Torbjørg Sandnes Yttri: kom med innspel på einvegskøyring/gangveg på internveg langs huset til og med Fjøra Per Ingar Sviggum: var innom kontoret, ønskte ein permanent parkeringsløysing på baksida av eigedom 18/2 og 18/14. Denne vil også råke eigedom 18/6 bør vere muleg å få til privatrettsleg avtale i etterkant av regulering Sparebanken Sogn og Fjordane v/einar Paulsen: eig 17/56. Ønskjer å rive eksisterande bygg og etablere nytt banklokale på eigedommen. Sjå også innspel 17. Kontakt: tlf:

54 Sogndal kommune Pb Sogndal Att.: Vår ref.: A38/R Sogndal, den 14. september 2012 GRAVENSTEINSGATA 15, SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - INNSPEL TIL KOMMUNEPLAN Sparebanken Sogn og Fjordane har planar om å byggje nytt bankbygg i Gravensteinsgata 15. På vegne av banken oversender vi difor innspel til kommuneplanarbeidet og ber vennligst om at innspelet vert positivt imøtekomme. Ta gjerne kontakt med underteina dersom det er spørsmål til innspelet. Med vennleg helsing ARKITEKTKONTORET A38 AS sivilarkitektar MNAL Rolf Sande dir. telefon/e-post : , Kopi : Einar Paulsen KS SYSTEM: A38-R/SO1222/10 Utskrift:

55 GRAVENSTEINSGATA 15 INNSPEL TIL KOMMUNEPLAN/ FØREBELS BYGGEPROGRAM KS SYSTEM : A38-R/SO1222/10 Utskrift :

56 Oppdragsbeskriving Sparebanken Sogn og Fjordane treng nytt lokale i sentrum av Sogndal og banken har kjøpt Gravensteinsgata 15 til dette føremålet. Vi har fått i oppdrag å belyse konsekvensane av eit byggeprogram i lys av føreståande oppstart av revisjon av arealdelen i kommuneplan. Kontaktpersonar : Sparebanken Sogn og Fjordane : Leiar eigedomsforvaltning Einar Paulsen, Arkitektkontoret A38 AS : Rolf Sande, / Grunnlagsmateriale Kartgrunnlag frå Sognekart Forprosjektteikning Sentrumspark, Sogndal kommune Supplerande materiale : Visuell synfaring Romprogram Fylgjande førebelse romprogram ligg til grunn for nybygget : - mottak 100 m2-20 kontor 12 m2-5 kontor 20 m2-4 møterom 20 m2-1 møterom 30 m2 - kantine 30 m2 - arkiv 100 m2 - personalrom 50 m2 Utforming Tomta måler i underkant av 600 m2. KS SYSTEM : A38-R/SO1222/10 Utskrift :

57 Skissert tomtedisponering viser maksimum utnytting med bygging i byggegrensa mot gata og med eit grunnplan på ca 475 m2. Dette gir ein BYA på 80%. Kjellar (440 m2): Tekniske rom og fjernarkiv 1. etasje (440 m2) : Publikumsmottak/ kasse/ minibank med heis og trapperom, 140 m2 Butikk, restaurant eller anna publikumsretta funksjon, 300 m2 2. etasje (475 m2) : Kontoravdeling, 400 m2 Birom, 75 m2 3. etasje (475 m2): Kontoravdeling, 400 m2 Birom, 75 m2 Tomta kan ikkje tilfredsstille parkeringskravet og det vert forutsatt frikjøp. Med hovudsak kontorfunksjonar er økonomitrafikken til bygget beskjeden, og vi forutset at denne kan løysast via gangveg. Lokalisering Tomta er sentralt plassert i sentrumskjernen - med rådhuset, Sentrumsparken og Sogningen kjøpesenter som næraste naboar. Tomta kan vere godt eigna til å huse eit bankbygg. Moderne bankverksemd i dag krev i mindre grad fysisk kontakt med bankkundane enn tidlegare då kassefunksjon var mykje meir sentral i bankverksemda. Mesteparten av publikumsretta aktivitet i dag føregår via IKT/ telefon eller personleg rådgjeving på eit kontor. Størsteparten av grunnplanet kan difor disponerast til anna formål, eksempelvis restaurant, konditori eller småbutikkar. Byplanmessig grep Gravensteinsgata 15 grensar opp mot sentrumsparken i sør. Mot vest grensar bygningen opp mot gangvegen og dei påbegynte KS SYSTEM : A38-R/SO1222/10 Utskrift :

58 kvartalsstrukturane ved Parkvegen. I aust grensar tomta opp mot ein meir urban plass som formidlar inngangen til parken. Bygningen er ein del av ei rytmisk rekke av hus og opne soner langsetter Gravensteinsgata, og huset skil den trafikkerte Gravensteinsgata frå den meir fredlege parken. Bygningen er eit viktig romdannande veggelement for nettopp å kunne definere parken som ei grøn lunge inne i sentrumskjernen. Utan Gravensteinsgata 15 ville parken mista den lune intimiteten og blitt utflytande. Ei maksimum tomteutnyttnig er ein naturleg del av sentrumsutviklinga. Sentrum har lite areal og det er generelt viktig med god arealutnytting. Og eit hus med litt større grunnflate på denne tomta vil berre ytterlager forsterke dei urbane kvalitetane som skissert ovanfor. Dei fleste forretningsbygga i sentrumskjernen har tre etasjar pluss/ minus, og tilsvarande etasjetal for Gravensteinsgata 15 vil føye seg harmonisk inn i denne heilskapen. Sidan banken ikkje treng heile grunnflate til bankverksemd, vil store deler av bakkeplanet kunne disponerast og rettast mot publikumsfunksjonar som kan vere med å forsterke dei sosiale og trivselsfremjande aspekta i og rundt parken. Bankinngangen vil vere med å aktivisere den urbane plassen, og konditoriplassen vil ytterlegare aktivisere parken/ gangvegen. Å tilføre nye hyggelege møteplassar/ aktivitetar i sentrum er miljø- og trivselsskapande. Konklusjon Ei vidareutvikling av denne tomta er i god historisk tradisjon, og huset vil med sitt volum og gesimshøgd kunne gli godt inn i ein heilskapleg byplanmessig struktur. Gravensteinsgata 15 vil vere eigna til bankføremål, og det vil vere positivt om deler av første etasjen kan nyttast til serviceretta verksemder. Tomta må ha ein BYA på 80% og kunne byggast med 3 etasjar pluss kjellar. Det er forutsatt frikjøp frå krav om parkeringsplassar. KS SYSTEM : A38-R/SO1222/10 Utskrift :

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune posogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår dato: 30.09.2014 Vår ref.: 201300913-4 Arkiv: 323 Dykkar dato: 29.08.2014 Dykkar ref.: 13/2997-20 Sakshandsamar: Terje Systad 1 Fråsegn til offentleg ettersyn

Detaljer

Reguleringsplan for Øenmarki bustader.

Reguleringsplan for Øenmarki bustader. Reguleringsplan for Øenmarki bustader. Merknader etter høyring i perioden 23.06-24.08.2017 NR Eigedom Gbnr. Namn Høyringsinstansar 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2 Statens vegvesen Sakshandsamar: Vår

Detaljer

Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden kommune

Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden kommune REGIONALAVDELINGA Planseksjonen - REG AVD Norgeshus as Dato: 22.10.2014 Vår ref.: 2014/21227-8 Saksbehandlar: pernord1 Dykkar ref.: Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling 24.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/135-12 K2-L12, K3-&21 Jan Olav Møller, 57 63

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Fråsegn til offentleg ettersyn - Reguleringsplan - Omregulering og utviding Langavellen Hyttefelt - Sogndal kommune

Fråsegn til offentleg ettersyn - Reguleringsplan - Omregulering og utviding Langavellen Hyttefelt - Sogndal kommune Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår dato: 14.08.2014 Vår ref.: 201305482-4 Arkiv: 323 Dykkar dato: 11.07.2014 Dykkar ref.: 13/2993-12 Sakshandsamar: Terje Systad 1 Fråsegn til offentleg ettersyn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Søknad om dispensasjon - Oppføring av ny garasje gbnr 81/53 Arve Øvretun * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune Sakshandsamar: Anne Jorun Myklebust Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 84 12.06.2013 2013/813-423.1 E-post: fmsfamy@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Gunnar Lotsberg Vedlegjerdet 6856

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS 09.06.2015 028/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20140101, K2 - L12 14/1369 Godkjenning

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Årdal kommune. Detaljregulering for Jotunvegen 1, Årdal kommune

Årdal kommune. Detaljregulering for Jotunvegen 1, Årdal kommune Årdal kommune Detaljregulering for Jotunvegen 1, Årdal kommune 17.01.2014 Planomtale Xform AS Hafstadvegen 15 6800 Førde Telefon: 913 04 444 E-post: post@xform.no Internett: www.xform.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato 054/14 Formannskapet /14 Kommunestyret

Saksnr Utval Møtedato 054/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 054/14 Formannskapet 03.06.2014 038/14 Kommunestyret 19.06.2014 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K2-L12 Arkivsaksnr. 12/834 Detaljreguleringsplan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15 GISKE KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og 23.04.2015 036/15 tekniske saker Saksbehandler Arkiv Arkivsaknr Bjarte Friis Friisvold K2 - L12, PlanId - 13/217-56

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

Fråsegn til mindre endring av reguleringsplan for Myradn i Sogndal kommune

Fråsegn til mindre endring av reguleringsplan for Myradn i Sogndal kommune Sakshandsamar: Heidi Sandvik Vår dato Vår referanse Telefon: 57643151 17.11.2016 2016/3789-421.4 E-post: fmsfhsa@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 25.10.2016 Sogndal kommune Postboks 153 6851

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling 02.03.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/781-15/1070 K2 - L12 Ingunn Bårtvedt Skjerdal 57 63 29 11 23.02.2015 Oppstart

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011 Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Etter adresseliste Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 10/5069-67 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 11/3533-24

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 11/3533-24 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 11/3533-24 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Detaljreguleringsplan - Trafikktrygging Rv5 Kaupanger Næringsområde * Tilråding: Kommunestyret vedtek

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015. Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21

Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015. Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21 AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21 Jan Olav Åsarmoen Møller 57

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 018/16 Formannskapet /16 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 018/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 018/16 Formannskapet 28.01.2016 003/16 Kommunestyret 11.02.2016 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 15/46-23 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: 57643185 13.11.2014 2014/2239-423.1 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Dag Henning Hove Skjeldestad 6856 SOGNDAL

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte Vedlegg 2 Referat fra oppstartsmøte OPPSTARTSMØTE Leveringar som vart etterspurt før oppstartsmøte - vurdering av forskrift om konsekvensutgreiing - kort omtale av tiltaket med kartskisse - forslag til

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: 201510 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Oktober 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 054/16 Planutvalet Planfagleg råd - detaljregulering Hafstadvegen 44 og 46, samt Fjellvegen 9

Saksnr. utval Utval Møtedato 054/16 Planutvalet Planfagleg råd - detaljregulering Hafstadvegen 44 og 46, samt Fjellvegen 9 Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/16305 Sakshandsamar: Strømsli, Odd Harry Dato: 14.09.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 054/16 Planutvalet 22.09.2016 Planfagleg råd - detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Arealdelen til kommuneplanen , grunnlagsdokument 4, vurdering av innspel om område for fiskebuer og naust

Arealdelen til kommuneplanen , grunnlagsdokument 4, vurdering av innspel om område for fiskebuer og naust VURDERING AV INNSPEL OM NAUST OG FISKEBUER Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, Saksopplysningar/Vurderingar: Kommunen har motteke 3 innspel om naust til kommuneplanarbeidet, og innspel om fiskebuer.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet 09.06.2016 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Framlegg til reguleringsplan Sæbø 2 Rådmannen si tilråding Privat framlegg til

Detaljer

Fråsegn til oppstart av reguleringsplan for avfallsmottak Bjørkemoen - Voss kommune

Fråsegn til oppstart av reguleringsplan for avfallsmottak Bjørkemoen - Voss kommune REGIONALAVDELINGA Planseksjonen - REG AVD Rambøll Norge A/S Pb.3705 FYLLIGNGSDALEN 5845 BERGEN Dato: 08.12.2014 Vår ref.: 2014/22551-4 Saksbehandlar: HANVIE_ Dykkar ref.: Fråsegn til oppstart av reguleringsplan

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 20.10.2015 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga

HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Saksnr 07 NOV, 2013 3Ls'S- u.off. Saksbeh.11:1(1 Kop 3L Vår ref.: (nyttast ved

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Melding om vedtak «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 2014/ Hanne Heieraas Evju

Melding om vedtak «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 2014/ Hanne Heieraas Evju «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 2014/291-27 Hanne Heieraas Evju 02.12.2015 Melding om vedtak 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av detaljregulering for Geiskeli

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane?

Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane? Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane? Leiar av plan- og miljøutvalet Jan-Erik Hope Plan- og utviklingssjef Arnold Matre Knarvik regionsenter for Nordhordland

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak Bykle kommune Rådmannsstaben «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/280-24 Kay Christian Jørgensen, 37938500 L12 12.12.2014

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/569

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/569 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/569 Reguleringsplan Gjerde - planprogram Plan ID 1426-2013001 Rådmannen si tilråding: Plan- og forvaltningsstyret vedtek planprogram

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer