Vedlegg 2 Innspel til melding om oppstart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2 Innspel til melding om oppstart"

Transkript

1 Vedlegg 2 Innspel til melding om oppstart

2 Hei Håper arealdiskusjonen knyttet til trehusene i Elvebakken også kan ta for seg brannsikkerhet/tilgang for brannbil. Bedre skilting av hvilke deler av Elvebakken som er egnet for gjennomkjøring også ønskelig. Viktig at fokus på bevaring av særegne hus ikke blir så streng at ingen ønsker å bo i husene. Endringsmuligheter kan være viktig for at yngre ønsker å bo i området. Vennlig hilsen Birte Barsnes Elvebakken 6 file:///s /...idsmapper/områdereguleringar/ %20nedre%20sogndalselva/innspel%20til%20planarbeidet/1%20-%20birte%20barsnes.txt[ :22:56]

3 Sogndal Kommune Plan og Næring Sogndal, 26,10,2013 OMRÅDEREGULERING NEDRE SOGNDALSELVA Eigarane av Elvebakken 20 (Mollert Lægreid) og Elvebakken 21 (Terje og Vidar Fylling) ynskjer å komme med merknader til denne reguleringa.fikk den gang Vi er eigarar av eigendommar i dette området og vi føler oss sterkt berørt av dei planane som Lerum har presentert i media for fabrikkområdet i Fjøra. For nokre år sidan var vi innkalla av Lerum for ei orientering om kva planer dei hadde for fabrikkområde i forbindelse med at dei ynskjer å flytta syltetøyfabrikken til Kaupanger. Vi fikk den gang garantiar frå Vidar Lerum om at max høgd for ei utbygging skulle vera den høgda fabrikken har i dag. (5 etasjer). Det hadde dei frammøtte ingen merknader til. Vi hadde ikkje noko i mot at det kom leiligheiter på tomta i staden for fabrikk. Det var også den gangen presisert at utbygging i dette området måtte ta hensyn til den serprega småhusmiljøet som i dag utgjer Elvebakken/Nedre Fjøra, Vi ser det som ødeleggjande for heile Elvebakken og våre eigendommer hvis det blir gitt tillatelse til å byggja høgare en det er i dag på fabrikktomta. Hugs at denne tomta er i framkant av eigendommane på Elvebakken. For våre eigendommar er det ikkje berre utsikt til fjorden som blir forringa men også utsikt til Loftesnesfjellet og Storehogen. Vi ser på fabrikktomta som for lita til å byggja eit så gedigent boligkompleks. Hvis Lerum sine krav til kortnadsfri ny fabirkk fører til eit bygg som er høgare enn 5 etasjer, så er vi imot det. Hvis det blir gjeve tillatelse til å byggja høgare enn 5 etasjer innafor planområdet, så ser vi det som sjølvsakt at vi også kan byggja like høgt på våre eigedommar. Her å det vera likheit for lova. Vi ber om at kommunen ikkje gir tillatelse til at bumiljøet/særpreget på Elvebakken7Nedre Fjøra blir ødelagt ved at det blir gitt tillatelse til å byggja høgare enn det som er der i dag. Med helsing Eigaren av Elvebakken 20 Eigarane av Elvebakken 21 Mollert Lægreid Terje Fylling og Vidar Fylling Sign. Sign. Sign.

4

5

6

7

8

9 Innspel områdeplan Nedre Sogndalselva Vi, Anna Majewski og Horst Günther, bur innanfor planområdet og ynskjer å koma med fylgjande innspel på dei punkta som er nemnde i meldinga om oppstart med områdeplanarbeid for Nedre Sogndalselva: 1) Auka fortettingsgrad for bustadføremål på Lerumstomta. Vi forstår at kommunen ynskjer å fortette byggemassen for å utnytte tilgjengeleg areal best mogleg. Men det er fare for at auka fortetting går ut over bu- og livskvaliteten i området. Fortettingsgraden må ikkje aukast slik at livskvaliteten og dermed også verdien av eigedommar i området blir lægre. Det er difor viktig å ta omsyn til - at nye bygg ikkje gir (vesentleg) dårlegare lys-/ soltilhøve for eksisterande eigedommar. - at nye bygg vert konsiperte slik at dei gjev i minst mogleg grad innsyn i eksisterande hus og hagar. - at nye bygg i minst mogleg grad øydelegg utsikta frå eksisterande hus og hagar. - at auka trafikk som følgje av auka busetnad ikkje går ut over miljøet i området. 2) Forholdet mellom ny og gamal byggestruktur i planområdet Det er viktig at ny og gammal arkitektur i planområdet harmonerer. Nye bygg må tilpassast til dei eksisterande bygga når det gjeld storleik, byggestil, og materialbruk: - Det passar difor betre med fleire små nybygg enn få store! - Nye bygg må ikkje bli vesentleg høgare enn dei tilgrensande/ kringliggande bygga! - Nye bygg bør vere kledd med malt treverk heller enn å bestå av glas/stål/betong. - Fortettinga må ikkje gå så langt at ein ofrar for mykje av små hageflekker og rekreasjonsareal/ grøntareal. For å skape eit attraktivt bumiljø er det ikkje nok med takterassar, ein treng også rekreasjons- og leikeareal på gateplan! Nye bygg må ikkje minske bukvaliteten av eksisterande bustadar: - Sjå punkta om lys-/ soltilhøve, innsyn, utsikt, trafikk ovanfor! 3) Samla arealstrategi for den særeigne og historisk verdfulle trehusbusetnaden frå Elvebakken mot nordvest til og med Gildevangen Trehusbestanden bør absolutt takast vare på! Den verdfulle og sjarmerande trehusbestanden samt tilhøyrande småhagar må for all del ikkje ofrast for nye bygg, berre fordi desse kan ha ein høgare utnyttingsgrad av arealet! Den gamle trehusbestanden har ikkje berre ein historisk verdi. Eigedommane rundt dei små, smale gatene i området har ein veldig høg trivselsverdi, både for dei fastbuande, for turgåarar og for turistar. Ikkje alle kan eller vil legge ut på store (fjell-)turar, for mange består fysisk aktivitet i ein liten rusletur i Gamlefjøra, og planområdet utgjer ein av dei få trafikkfattige «øyane» i som er igjen i sentrum og som eignar seg til dette! For å ta vare på det pittoreske særpreget er det ikkje berre viktig å ta vare på trehusbusetnaden, men også på småhagane i tilknyting til husa, samt plassane og smågatene i mellom, da desse er med på å skape heilskapsbiletet. Særleg om sommaren utstråler området med dei små gamle husa, blomande hagar og smale gater ein særeigen sjarm som det absolutt er verd å ta vare på.

10 Kommunen bør støtte opp under private tiltak innan vedlikehald og utvikling av eit fint gatebilete. Vi meiner at ein bør vere veldig varsam med ny bygging i området: Eventuelle nye bygg i området bør harmonere i storleik, stil og materialbruk med trehusbusetnaden. Dei gamle trehusa bør ikkje rivast med mindre dei ikkje kan reddast. Om- og påbygging (eventuelt oppatt bygging) bør skje slik at dette ikkje bryt med den opphavlege og/ eller kringliggjande byggestilen. Det er viktig å legge til rette for eit sunt blandingsforhold av (elev-/student-) hyblar og fastbuande. For stor grad av «hyblifisering» fører diverre ofte til at husa og småhagar ikkje blir stelte om sommaren, når elevar og studentar ikkje bur der. Det vert eit mykje meir levande og triveleg bumiljø i området med fleire fastbuande i alle aldrar. 4) Offentleg tilgjenge på grøntområda langs Sogndalselva og sikring av areal for gangbru tilknytt fjordstien. Det er positivt med gangbru tilknytt fjordstien. Men det er viktig at gangbrua vert lagt slik at ho i minst mogleg grad er til sjenanse for fastbuande i området. Det er ynskjeleg med gode spaserog joggevegar langs elva og den planlagde fjordstien. 5) Framhald av butikkhandel og tenesteyting langs Fjørevegen og innanfor områdeavgrensinga Butikkhandelen og tenesteyting langs Fjørevegen og i området er med på å skape liv og røre i Fjøra og er såleis absolutt verd å støtte opp under! Men desse funksjonane skapar også trafikale utfordringar. Parkeringsplassar er mangelvare i Fjøra. Dei er dessutan arealkrevjande og lite estetiske. Om mogleg bør difor parkeringsplassar bli lagd under jorda i tilgrensande område av planområdet. Med vennleg helsing, Anna Majewski Horst Günther

11 Fra: Vidar Lerum Til: Cc: Jorgen Chr Lindstrom Kåre Lerum Dato: :40 Emne: Merknad til områdereguleringsplan Sogndal sentrum Tenesteleiar Einar Nedrelo, Sogndal Kommune I det eg syner til utlysing i Sogn Avis om oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for Sogndal sentrum, sender eg med dette over førebels merknad. Merknaden gjeld i denne omgang korleis plangrense skal definerast på nordre side av riksveg 5 - mot billagstomta. Saman med Kåre Lerum har eg lagt ned mykje omtanke og arbeid i å utvikle eit forslag til løysing av problem med avvikling av trafikk på riksveg 5 gjennom Sogndal sentrum. Dette planforslaget vart i si tid presentert for Sogndal kommune. Ein video versjon av planen er tilgjengeleg på YouTube. Vår analyse konkluderte med at både horisontal og vertikal linjeføring må revurderast for at ein skal komme fram til ei fullgod løysing. Difor viser planen endra linjeføring horisontalt og vertikalt frå Stedje bru til Aallkrysset. Her viser vi korleis kurvaturen på RV 5 Stedje bru er ført vidare opp til austre ende av "Blindtarmen", eit trekk som gir fleire fordeler. Konsistent kurvatur gir betre trafikkflyt og dermed auka trafikktryggleik. Det vert frigjort areal på sørsida av riksvegen som gjer det mogeleg å bygge ein enkel og elegant avkøyringsrampe til Nedre Fjøra frå vest samstundes som det vert lagt betre tilrette for gang- og sykkeltrafikk. Vi har også vist korleis ny rundkøyring på austsida av Stedje bru kan forenklast. Færre armar gir auka tryggleik på grunn av eit mindre komplisert trafikkbilde. Vi meiner desse momenta må takast opp til vurdering når det no skal setjast i gang arbeid med ein områdereguleringsplan. For å sikre at denne diskusjonen ikkje vert hindra av formelle grunnar, ber vi om at plangrense mot nord vert flytt eit stykke inn på billagstomta. Eg er på reise denne veka og har difor begrena tilgang til plandokument i mitt digitale arkiv, men eg kjem gjerne attende med utfyllande dokumentasjon mot slutten av neste veke. Eg ber om at dette epost notatet vert registrert som ein formell merknad. Vennligst send stadfesting på at merknader er motteken. Med vennleg helsing, Vidar file:///s /...eidsmapper/områdereguleringar/ %20nedre%20sogndalselva/innspel%20til%20planarbeidet/7%20-%20vidar%20lerum.txt[ :23:26]

12 Dr.Ing Vidar Lerum, MNAL, Intl. Associate AIA, ASHRAE file:///s /...eidsmapper/områdereguleringar/ %20nedre%20sogndalselva/innspel%20til%20planarbeidet/7%20-%20vidar%20lerum.txt[ :23:26]

13 W-05 D / /1/ Gildevangen A Dalavegen 20/ /91 Gravensteinsgata Gravensteinsgata 13 21/44 21/88 Gildevangen 21/ / /99 21/94 21/ /143 21/139 17/114 17/3 A 20/ / /98 18/17 B / / /87 21/ Parkvegen 18/45 18/96 No. Date Revision Notes 18/ /09/13 NY TEIKNING B 20/ D D D D W-01 W W Trehestebakken 21/1/1 Gildevangen /85 Hotell 21/39 21/1/2 18/118 18/53 C / / / /72 21/123 21/ /29 Allmeningen 18/31 18/ /32 C 20/ /108 20/10 Hotell A B C D E F G H I J K RAMP UP 21/ /97 18/58 D / /49 21/1/26 D 20/14 18/83 Elvebakken 20/ /1 RAMP DN Elvebakken 21/132 21/1/49 18/6 18/2 9999/ / Elvebakken 21/ / E 9999/ / /125 21/75 18/111 18/115 18/3 E /26 Sogndalselva D W D D X= , Y= 23250, Z= D UTESERVERING D D D D D D D D W W W W W-05 W-05 W-05 W-05 D D UP UP W W-05 W W-05 D D UP 4 21/1/53 21/121 21/ /3 F 64/ Sameie /23 Elvebakken 18/ No. Date Issue Notes F 64/ / /17 19/60 18/ /25 Elve bakken G 64/302 64/ /15 18/61 18/18 Design Firm 6.21 vidar lerum architects 404 West Delaware Avenue Urbana, IL USA G 64/25/2 18/20 Project Title QUALITY SOGNDAL HOTEL PROSJEKT /176 18/15 Drawing Title SITUASJONSPLAN H / / / /45 64/45/7 7 64/45/3 64/365 64/45 64/45/ /47 11 Project Manager jørgen chr lindstrøm Drawn By Reviewed By Date CAD File Name lp vl QHS-SIT.vwx Project ID Scale Drawing No :500 AS H

14

15

16

17

18 1. Namn på planen. Namnet "Nedre Sogndalselva" er ein nykonstruksjon som bør fjernast frå plandokumenta. I følgje Statens kartverk / Lov om stadnamn er rett namn på elva Sogndalselvi. I staden for å gjera Nedre til ein del av elvenamnet får ein skriva nedre del av. Noko anna er vel at planområdet etter kvart omfattar det meste av Fjøra, men relativt lite av elvi Sogndal Bedehus Her syner eg til innspel frå styret for Bedehuset. Huset er ikkje i bruk og har knapt vore det sidan I følgje klausul i gåvebrev / skøyte skal tomta falle attende til vår eigedom gbnr 18/10 viss det går ut av bruk som bedehus. Det er ikkje plass til å parkera i nærleiken av Bedehuset og det stettar ikkje dagens krav. Huset er neppe verneverdig i seg sjølv og utgjer heller ikkje nokon del av eit heile. Ingen av dei 6 bustadhusa som ligg nærast har noko stilmessig samanheng med Bedehuset. Forslag til løysing: Omregulering frå forsamlingslokale til bustad og riveløyve for huset. Saman med ein snipp av vår eigedom vil dette verta ei atraktiv lita bustadtomt. 3. Saften / Lerumsfjøra. Viss ein på nokon måte meiner noko med "å opna Fjøra mot fjorden" må det verta ei vesentleg mindre utbygging enn det som er lansert. Dagens bygningar er høge nok. 4. Båtfeste Under trussel om oreigning vert ein vesentleg del av eigedommen vår innløyst til Elvepark og Fjordsti. I skjønet i vår vart det teke inn som ein skjønsføresetnad at 'forvaltningsutvalet skulle vurdera om det kunne leggjast til rette for to båtfeste ved elvemunningen, slik at 18/10 og 18/67 får kvar sin permanente rett til å ha båt liggjande på kommunal eigedom. Med helsing Harald Nornes file:///s /...smapper/områdereguleringar/ %20nedre%20sogndalselva/innspel%20til%20planarbeidet/11%20-%20harald%20nornes.txt[ :23:28]

19 Sakshandsamar: Heidi Sandvik Vår dato Vår referanse Telefon: / E-post: Dykkar dato Dykkar referanse Sogndal kommune Postboks Sogndal Fråsegn til varsel om oppstart av områdereguleringsplan for Nedre Sogndalselvi i Sogndal kommune Vi viser til oversending dagsett Føremålet med planarbeidet er mellom anna å auke fortettingsgraden for bustadføremål på Lerumstomta, inkludere offentleg tilgang til grøntområda lang begge sider av Sogndalselva og sikre areal til framtidig gangbru knytt til fjordstien. Planområdet omfattar Sogndalselvi frå rundkøyringa til fjorden. Nordover frå elveutlaupet følgjer plangrensa strandkanten langs sjø. Planområdet omfattar samla 88,5 dekar av tettstaden. Natur- og miljøfaglege merknader Planomtalen skal blant anna gjere greie for verknadene planen vil kunne få for ulike interesser og omsyn (jf. pbl. 4-2). Aktuelle tema her vil m.a. vere planen sine konsekvensar for barn og unge (tilgang på eigna uteopphaldsareal), naturmiljø/verna vassdrag, landskap/estetikk, grønstruktur, friluftsliv/fiske, universell utforming og støy. Når det gjeld naturmiljø føreset vi ut at naturmangfaldlova vert lagd til grunn for utarbeiding og vedtak av planen. Ut frå avgrensinga av planområdet forstår vi det slik at det ikkje er aktuelt med utfylling i sjøen/strandkanten. Vi minner likevel om at det i saker som omfattar utfylling i sjø må det gjerast ei vurdering av faren for at botnsediment kan vere ureina. Når det gjeld tema leike- og grøntareal viser vi til rettleiar T-2/2008 om barn og planlegging og temarettleiar T-1513 «Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven», om m.a. krav til medverknad og krav til fysisk utforming av leikeareal. Ved fortetting i sentrumsområde er det viktig å ta vare på areal som er i bruk eller eigna for leik, jf. RPR punkt 5d om erstatningsareal. Det går ikkje fram av oppstartvarselet om det skal utarbeidast detaljreguleringsplan før utbygging. Sogndalselvi er verna jf. Verneplan for vassdrag IV, og har lakseførande strekning. Vi forstår det slik at planen ikkje skal opne for nye inngrep i elvekanten, utover at det skal setjast av areal i planen til framtidig gangbru over elva. Om mogleg rår vi til at brua vert etablert utan inngrep i elvestrengen. Dersom det ved vidare planlegging av bru syner at det vert inngrep i elva, må tiltaket avklarast etter vassressurslova og lov om laksefisk og innlandsfisk. Også eventuelle andre inngrep i elva må avklarast etter same lovverk. Vi oppmodar om at det vert etablert meir kantvegetasjon langs elva. Hovudkontor Landbruksavdelinga E-post: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Fjellvegen 11, 6800 Førde Telefon: Postboks 14, 6801 Førde Internett: Telefaks: Telefon: Org.nr Telefaks:

20 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 2/2 Ved detaljutforming av bru rår vi til å leggje vekt på å minimere uheldig skuggeeffekt, som kan påverke fisken si vandring i elva. Av omsyn til fiskeinteressene bør lyssettinga over brua planleggast slik at det blir minst mogleg direkte lys mot elva. For å ivareta omsynet til fiskeinteressene bør den lokale fiskeforvaltninga involverast i detaljplanlegginga av brua. Samfunnstryggleik og beredskap Kommunen har eit sjølvstendig ansvar for å sjå til at samfunnstryggleiken vert ivareteken i alle planar etter plan- og bygningslova. Det er krav om risiko- og sårbarheitsanalyse (ROSanalyse) ved utarbeiding av planar for utbygging, jf. pbl Ved endring av eksisterande planar må ROS-analysen oppdaterast. For at kravet om ROS-analyse skal vere oppfylt, må det gjerast eit systematisk arbeid som gir oversikt over risiko og sårbarheit. Vi føreset at eventuelle funn og tilrådingar frå analysen vert følgde opp og innarbeidde i planen. Det er viktig at tema for ROS- analysen ikkje vert for avgrensa. Risiko og sårbarheit kan knyte seg til arealet slik det er frå naturen si side, som t.d. at det er utsett for flom, skred eller radonstråling. Det kan òg vere knytt til menneskeleg aktivitet og bruken av arealet, t.d. plassering av bygg, anlegg, sårbare objekt eller infrastruktur. Klimaendringane er forventa å påverke framtidig risiko og sårbarheit, og ROS-analysen må difor vurdere konsekvensar av klimaendringane, som t.d. auka nedbørsmengder, havnivåstigning, kraftigare vind m.m. Det må gå tydeleg fram kven som har utført ROS-analysen, og kva kjelder som har vore brukte. Ei sjekkliste er eit godt utgangspunkt for å velje ut hendingar som må analyserast vidare. Vi understrekar likevel at ei sjekkliste åleine ikkje er å sjå på som ein ROS-analyse. Med helsing Dag Endre Stedje seniorrådgjevar Heidi Sandvik seniorrådgjevar Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift Kopi pr. e-post: Sogn og Fjordane fylkeskommune, plan- og samfunnsavdelinga Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga NVE Region Vest

21 Innspel til arealdelen til kommuneplanen for Lerumfjøra, Sogndal sentrum

22 ! " # $ %& '& ('%& # # ) * # # + #,,$ "$ - *,$ ". / 0 / "1 + ) 0 $ *, 2 + '3 '4 ('%& :; C9:DE FB?: <=9:G >IB <?B =K =BI >B8 LB?: <=9IG C9:DE FB?: <=9:G

23 OP QR STUVW ) $ + $ 0 0 XP YU Z[\ ]^_ `R^\U awt $ ) 0) $ b 0 $ ) ('cd ('%c) %( 'e ('cf $ $ ) + + $ ) $! " g >:B; iji; =B: > Lj: >9 >; >B A9I kjji Lj: kjji n:9b opqk oprqsg

24 tp u\uvyr vu as\u + b f$ ) 0 $ )! + + / 0 ) $ wp xurw^ yzuy\u awt yu ZaW [V^ ]U a]à^\w ]UVY^ yzuy Z` $ 0) # $ # ) ). 6 { } } ƒ} ˆ} Š} Œ} Ž Œ ƒ } } Œ} Ž Œ Š ˆ } } Œ} Ž Ž ƒ }Ž ŒŽ Š ƒ } } Š } } Ž ƒ } } } } Œ } } Ž } Ž ˆ ˆ } } Ž Œ Š ˆ Š ˆ Ž }Ž } } Š } } } š Ž } } Š ˆ ƒ Ž ˆ Ž Š Š Š } } }Š ˆ Ž } Œ} } } } Œ} Š Š Š } š } Š Œ Š } Ž } Œ } Ž } œ ˆ Š } } } Œ Š Š } Ž Š Š Š ŒŽ } } ˆ ƒ } Œ Šƒ}Š ƒ } Š ˆ} Œ ž Œ Ž Œ Š Œ} } Š ˆ Š } Ž Œ} Ž ƒ Š } } } Ž } š Œ} Ž Š } Š } } } Š } Œ Ž }Ÿ Ž Š} Ž Š } } } Š ˆ Œ Š } Ž } } Š Š Ž Œ Š } } Ž } Š } Œ Š } Š } Œ } Œ } }Ž } } Š}Ž Œ

25 P \TV `\U awt^_ `RW x. + (') $, 2/) b0 % 'e (') %4"'f 1 / ª«±² ³ µ ª ³ ¹º»º ¼ º ¹ ¼ ª ¹µ ² + " ½>;I

26 ¾P `RW yàu\^\ ]WR [Á ÂzYVW\_ `RW + $ ), ('cd ('%c) " ) + b f6 # %' $ + 0 0d $ # 6 0, " + 2! b + f 0 b + f à ÄP z `S\ ]R `^V ]Å asàwt # %'d %c' + 3'd c' / $ + ) )

27 ÆP u\uvy yçàur^zy^\w ]UVY^zYU Z[\ ÈvV^ ]R [zyu Z[\ É " " ) # + + " Ê! $ $ # 6 } } ƒ Ë Šƒ ƒ Ÿ } } } Œ Š} Ì} Š } } Ž Š } Š } Š } } } { Œ} } Š } Š } šœ Š } Š ŠŽ } } } Š } Œ Š} Š } { } Š ƒ Ž } } Œ Š } Ž Š} Šƒ Œ Š ˆ Ž Œ Š } } Š Œ { } Š } }Š } Š Ž Š } Ž Ž} }Š ˆ } Í Œ } } Š}Ž šœ } š } Î } } Œ ˆ Š } Š ˆ ÏÐ ÑÒÓÔÕÒ Ö ØÙÔÒ ÚÓÛ ÜÝÓ ØÞ ß à ÖÛ Øá ÒÓâ ØãÛ äš Ž Š} ƒ} Š ƒ } Š ˆ} Š œ } } } ˆ Œ} } } Œ Š Ž } œ } Š } ƒ ƒ Š Š Œ} Š } } Ž Œ } } ƒ Ž ƒ Ë åæ Š ˆ } Š } œ Ž} ƒ Ž Œ Ž } åæ Š ˆ } çƒ } } Š ˆ } œ Š Œ ŠŽ } Š ˆ } ƒ Ž Œ Œ Ž} Š Š } Ž} Ž} Œ Š } Š Œ } { Œ} } ˆ Š } Š ˆ èð éùòóô ØÖ Ô ÒÞã ØãÞ êð ÑÒÓÔÕÒ Ö ØÙÔÒ ÚÓÛâÛÓ ØãÛŠ Ž Š} ƒ} Š ƒ } Š ˆ} Š } Š } } { }Š } Š } Ž } ƒ } Ž Œ} Ž} Š œ ˆ } Š Ž ˆ} } { } } } } ƒ } ˆ Ž } } Šƒ } ƒ Ë Šƒ } Š}}ƒ}Š ƒ } Œ } } Š } Š Œ} Š } Š Š ˆ } Ž Œ Ž } Šƒ } ËŽ } ŽŠ } Š šœ } Œ Š } ËŽ } { Š } } Í Š } Š }Ž Œ Ž Š ƒ Š Î ˆ Š } Š ˆ èð éùòóô ØÖ Ô ÒÞã ØãÞŠ Ž Š} Š } } } Š Š ƒ ž }Ž Š} Š } Š ˆ Š } }ƒ} Ž } } ƒ ƒ Œ Ë ˆ Š } } ƒ ƒ Œ Ž œ ˆ} ƒ Š Ž ˆ} } Ž } ƒ Š Í ŠŽ} Ž Œ } Ž}Ž Š } Î œ ˆ } Š Ž ˆ} } Ž } } ËŽ } œ ˆ } Š Ž ˆ} } Ž } { Š } Š } } } Ë Šƒ Ž Š} } ˆ } Š ˆ } } } Š Š } Ž Š } } Š } Ž ë } ˆ Š } Š ˆ èð éùòóô ØÖ Ô ÒÞã ØãÞ } ˆ } Š } {ˆ } Š } } } Š } Š ˆ } } Š ƒ ž }Ž Š} Šƒ Š }ƒ } Š {ˆ } Š ˆ Š } Œ Œ } } ˆ } Ž } } Ž Ž } ƒ Œ } } }ƒ} Š ˆ ì } } ˆ } Š ˆ} } Ž }

28 } } Ë Šƒ ƒ Ÿ } } } } š } Ž Ë Šƒ Ž Š} Œ Ž } } Š ˆ } } ƒ Ž Œ Œ Ž} Š Š } Ž} Ž} Œ Š } œ Š Œ ˆ } } Ž } } Ž} Ž} } Š Œ } { Œ} } œ Œ } } } } Š } } } Š Œ ƒ }Š Ž Š Ž } Ž } Œ } } Š Š } Œ Š } } Š {ˆ } íž} } ƒ} Š} } } } Ž Œ } Š ˆ Š }Š ƒ ˆ } Š ˆ} } Ž } } Š Ž } ž } Š } } } Š } Š } Š } ƒ } ƒ } } } Ž } } íƒ Œ Ž }Š } Š ˆ Ž } Œ Œ } { Œ} } } Œ } Š } ˆ } ˆ èð éùòóô ØÖ Ô ÒÞã ØãÞ êð ÑÒÓÔÕÒ Ö ØÙÔÒ ÚÓÛâÛÓ ØãÛŠ Ž Š} ƒ} Š ƒ } Š ˆ} Š î Š } { }Š ƒ } } åæ åïæœ } Ž Š } } { Œ Ž } Œ Ž } Œ Š } } Ž} ð ñ }Šƒ} ƒ Š } Ë Šƒ Ž Š} Š îò åï æ ó Ž} Œ Ž Ë Š } Š ˆ }Ž Š} Œ Ž }ô Š }ƒ åæ Š ˆ } çƒ ˆ } ë } } Š ë } } Š Ž Š Š ƒ Š ˆ Žƒ ˆ } ƒ } } ƒ Œ Ž Ž Ž Š ˆ š } } ƒ ˃} Š ˆ } Ž Š } } ƒ ƒ Œ Š } Š } Œ } ƒ Œ Ž œ ˆ } Š } } Š ˆ ƒ} Ž Š ƒ Š ˆ} } Ž } õp _^VY\U awt # d ) + " * + ) + + ö

29 ú ÿ ú ú û ÿ ûù ü û ù ù û *+ù û ü ùøù øù ûü ýþú û ù û øù ûü ýþú ýø ü 4 1/( #$% &'() 3/ 1/ 2-'-.//( 4 1/( "!" 4 1/( û ú ù 4 1/( 5!7,-.$/(0/ 1/ 2-4 1/(!6 ü ù ÿúøù ú úùø ù

30

31

32 Lerum, Sogndal April 2014

33 Intensjonsavtale Fra pressemelding: Lerum og Veidekke har inngått ein avtale om saman å utvikle Lerum sine eigedommar i Sogndal og på Kaupanger. Lerum ønskjer å bygge ut anlegget på Kaupanger og samle produksjonen der. Dersom dette let seg gjere, vil fabrikken i Sogndal bli erstatta med bustadar. Det er Veidekke si avdeling i Sogndal som skal stå for bygginga.

34 Alternativ 1 og 2 ALTERNATIV 1 Bolig: sbra Næring: 401 m2 182 leiligheter Gjennomsnittsstørrelse: 61,9 m2 5 byggetrinn Parkering ALTERNATIV 2 Bolig: sbra Næring: 300 m2 146 leiligheter Gjennomsnittsstørrelse: 63 m2 4 byggetrinn Parkering

35 Gjeldende regulering ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2

36 Siktlinjer og gamle «goter» ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2

37 Alternativ 1

38 Alternativ 1

39 Snitt bygg B

40 Alternativ 2

41 Oversikt Sogndal SJØKANTEN

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Side 1 av 1 Kulturavdelinga Sogndal kommune Postboks SOGNDAL Sakshandsamar: Knut Åland E-post: Tlf.: Vår ref. Sak nr.: 13/ Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr /13 Dykkar ref. Dato FØRDE, Sogndal - Områderegulering Nedre Sogndalselva Vi viser til brev av 8. oktober 2013, der Sogndal kommune melder oppstart av områdeplanarbeid for Nedre Sogndalselva. Planområdet er i dag samansett av fleire reguleringsplaner. Innanfor kvart av desse planområda finn vi område og enkeltbygningar som i dag er regulert til «Spesialområde bevaring». Sogn og Fjordane fylkeskommune, vi tilrå at dei bygningane og bygningsmiljøa som over fleire år har hatt eit vern gjennom stadfesta reguleringsplan, får vidareført og forsterka dette vernet gjennom det no planlagde reguleringsarbeidet. Saka har vore til vurdering ved Bergens Sjøfartsmuseum. Museet kjenner ikkje til marine kulturminne ved områdeplan for Sogndalselva i Sogndal kommune som kan bli direkte råka av områdeplanen. Området ligg innafor eit prioritert område for maritime kulturminne, men noko utanfor sentralområde. På grunn av varierande strøm i elva og stor sedimentmasse anser me potensialet som lågt. Det er også særs brådjupt på staden. Museet har derfor ingen merknader til områdereguleringa. Det er likevel mogleg at det ligg kulturminne i det aktuelle området. Vi gjer derfor merksam på at tiltakshavaren pliktar å gje melding til museet dersom ein under arbeid i sjøområda finn skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne. Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli råka av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i så fall ikkje takast opp att før museet har undersøkt og eventuelt frigjeve området. Eventuelle brot på desse vilkåra vil være i strid med føresegnene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne. Kontaktperson ved Bergens Sjøfartsmuseum er Eirik Søyland, telefon Lukke til med planarbeidet. Med helsing Ingebjørg Erikstad (s) fylkesdirektør Knut Åland seniorrådgjevar Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift Storehagen 1B Pb FØRDE Tlf.: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

53 Dato Henvendelse Tor Austreim: ringer på vegne av kona Magny Eline Austreim. Spørsmål om områdeplanen ville føre til riving av hus på 21/106. Det vart gitt tilsvar på at så ikkje er tilfelle, og vi lova å ta kontakt på ny dersom nye moment skulle dukke opp Torbjørg Sandnes Yttri: kom med innspel på einvegskøyring/gangveg på internveg langs huset til og med Fjøra Per Ingar Sviggum: var innom kontoret, ønskte ein permanent parkeringsløysing på baksida av eigedom 18/2 og 18/14. Denne vil også råke eigedom 18/6 bør vere muleg å få til privatrettsleg avtale i etterkant av regulering Sparebanken Sogn og Fjordane v/einar Paulsen: eig 17/56. Ønskjer å rive eksisterande bygg og etablere nytt banklokale på eigedommen. Sjå også innspel 17. Kontakt: tlf:

54 Sogndal kommune Pb Sogndal Att.: Vår ref.: A38/R Sogndal, den 14. september 2012 GRAVENSTEINSGATA 15, SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - INNSPEL TIL KOMMUNEPLAN Sparebanken Sogn og Fjordane har planar om å byggje nytt bankbygg i Gravensteinsgata 15. På vegne av banken oversender vi difor innspel til kommuneplanarbeidet og ber vennligst om at innspelet vert positivt imøtekomme. Ta gjerne kontakt med underteina dersom det er spørsmål til innspelet. Med vennleg helsing ARKITEKTKONTORET A38 AS sivilarkitektar MNAL Rolf Sande dir. telefon/e-post : , Kopi : Einar Paulsen KS SYSTEM: A38-R/SO1222/10 Utskrift:

55 GRAVENSTEINSGATA 15 INNSPEL TIL KOMMUNEPLAN/ FØREBELS BYGGEPROGRAM KS SYSTEM : A38-R/SO1222/10 Utskrift :

56 Oppdragsbeskriving Sparebanken Sogn og Fjordane treng nytt lokale i sentrum av Sogndal og banken har kjøpt Gravensteinsgata 15 til dette føremålet. Vi har fått i oppdrag å belyse konsekvensane av eit byggeprogram i lys av føreståande oppstart av revisjon av arealdelen i kommuneplan. Kontaktpersonar : Sparebanken Sogn og Fjordane : Leiar eigedomsforvaltning Einar Paulsen, Arkitektkontoret A38 AS : Rolf Sande, / Grunnlagsmateriale Kartgrunnlag frå Sognekart Forprosjektteikning Sentrumspark, Sogndal kommune Supplerande materiale : Visuell synfaring Romprogram Fylgjande førebelse romprogram ligg til grunn for nybygget : - mottak 100 m2-20 kontor 12 m2-5 kontor 20 m2-4 møterom 20 m2-1 møterom 30 m2 - kantine 30 m2 - arkiv 100 m2 - personalrom 50 m2 Utforming Tomta måler i underkant av 600 m2. KS SYSTEM : A38-R/SO1222/10 Utskrift :

57 Skissert tomtedisponering viser maksimum utnytting med bygging i byggegrensa mot gata og med eit grunnplan på ca 475 m2. Dette gir ein BYA på 80%. Kjellar (440 m2): Tekniske rom og fjernarkiv 1. etasje (440 m2) : Publikumsmottak/ kasse/ minibank med heis og trapperom, 140 m2 Butikk, restaurant eller anna publikumsretta funksjon, 300 m2 2. etasje (475 m2) : Kontoravdeling, 400 m2 Birom, 75 m2 3. etasje (475 m2): Kontoravdeling, 400 m2 Birom, 75 m2 Tomta kan ikkje tilfredsstille parkeringskravet og det vert forutsatt frikjøp. Med hovudsak kontorfunksjonar er økonomitrafikken til bygget beskjeden, og vi forutset at denne kan løysast via gangveg. Lokalisering Tomta er sentralt plassert i sentrumskjernen - med rådhuset, Sentrumsparken og Sogningen kjøpesenter som næraste naboar. Tomta kan vere godt eigna til å huse eit bankbygg. Moderne bankverksemd i dag krev i mindre grad fysisk kontakt med bankkundane enn tidlegare då kassefunksjon var mykje meir sentral i bankverksemda. Mesteparten av publikumsretta aktivitet i dag føregår via IKT/ telefon eller personleg rådgjeving på eit kontor. Størsteparten av grunnplanet kan difor disponerast til anna formål, eksempelvis restaurant, konditori eller småbutikkar. Byplanmessig grep Gravensteinsgata 15 grensar opp mot sentrumsparken i sør. Mot vest grensar bygningen opp mot gangvegen og dei påbegynte KS SYSTEM : A38-R/SO1222/10 Utskrift :

58 kvartalsstrukturane ved Parkvegen. I aust grensar tomta opp mot ein meir urban plass som formidlar inngangen til parken. Bygningen er ein del av ei rytmisk rekke av hus og opne soner langsetter Gravensteinsgata, og huset skil den trafikkerte Gravensteinsgata frå den meir fredlege parken. Bygningen er eit viktig romdannande veggelement for nettopp å kunne definere parken som ei grøn lunge inne i sentrumskjernen. Utan Gravensteinsgata 15 ville parken mista den lune intimiteten og blitt utflytande. Ei maksimum tomteutnyttnig er ein naturleg del av sentrumsutviklinga. Sentrum har lite areal og det er generelt viktig med god arealutnytting. Og eit hus med litt større grunnflate på denne tomta vil berre ytterlager forsterke dei urbane kvalitetane som skissert ovanfor. Dei fleste forretningsbygga i sentrumskjernen har tre etasjar pluss/ minus, og tilsvarande etasjetal for Gravensteinsgata 15 vil føye seg harmonisk inn i denne heilskapen. Sidan banken ikkje treng heile grunnflate til bankverksemd, vil store deler av bakkeplanet kunne disponerast og rettast mot publikumsfunksjonar som kan vere med å forsterke dei sosiale og trivselsfremjande aspekta i og rundt parken. Bankinngangen vil vere med å aktivisere den urbane plassen, og konditoriplassen vil ytterlegare aktivisere parken/ gangvegen. Å tilføre nye hyggelege møteplassar/ aktivitetar i sentrum er miljø- og trivselsskapande. Konklusjon Ei vidareutvikling av denne tomta er i god historisk tradisjon, og huset vil med sitt volum og gesimshøgd kunne gli godt inn i ein heilskapleg byplanmessig struktur. Gravensteinsgata 15 vil vere eigna til bankføremål, og det vil vere positivt om deler av første etasjen kan nyttast til serviceretta verksemder. Tomta må ha ein BYA på 80% og kunne byggast med 3 etasjar pluss kjellar. Det er forutsatt frikjøp frå krav om parkeringsplassar. KS SYSTEM : A38-R/SO1222/10 Utskrift :

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 05.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00 for

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Vestlandsforskingsnotat nr. 4/2009 Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Idun A. Husabø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57 67 61 90 side 2 Vestlandsforsking notat

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn

Bustadmarknaden i Sogn Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 1 Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Arkivsak-dok. 14/03837-21 Saksbehandler Hanne Cecilie Nes Saksgang Utval for natur og næring Kommunestyret REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Saka vert avgjort

Detaljer