EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019"

Transkript

1 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program

2 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor det offentlige. I tillegg skal vi bidra til å styre kommunen med fokus på kommunens primæroppgaver. Drammen er en lavinntektskommune med en befolkning med større sosiale utfordringer enn landsgjennomsnittet. God økonomistyring er derfor avgjørende for kommunen. Lånegjelden er så høy at den begrenser kommunens økonomiske frihet. FrP vil derfor begrense kommunens låneopptak. Økt egenfinansiering sparer kommunen for økte kapitalkostnader, noe som vil gi kommunen bedre økonomi. Drammens innvandrerandel er høy og økende. Trenden viser at mange innvandrere flytter til byen, mens etniske nordmenn flytter ut. Dette er en urovekkende utvikling som FrP vil snu. Kommunens inntekter må sikres ved aktiv boligog næringspolitikk. Samtidig må det settes strengere krav til aktivitet og kontroll av dem som mottar offentlige tilskudd og tjenester. 2 Kjære velger Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier. Hovedmålet er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte menneskets egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. FrP er det eneste partiet som representerer reell fornyelse og som er et reelt alternativ i Drammen. Med FrP i en sentral posisjon får velgerne et bystyre som vil være ombudsmann for folk flest. Vi tror på enkeltmennesket. Vi vil la deg fatte beslutninger som gjelder ditt eget liv. Vi vil fjerne forbud, påbud eller politisk skapte reguleringer og dem er det mange av. Vårt verdigrunnlag representeres gjennom ord som frihet, lojalitet og folkelighet. Dette er Fremskrittspartiets sjel. Dette står vi for. Jon Helgheim, leder Drammen FrP og ordførerkandidat Drammen FrP mener det er et stort potensiale for bedre effektivitet og høyere kvalitet innenfor de kommunale tjenestene. Konkurranseutsetting er en viktig faktor for å oppnå dette. FrP vil at kommunene skal konsentrere seg om å sikre et godt tjenestetilbud innenfor kommunenes primærområder: Helse, omsorg, skole og infrastruktur. Kommunen skal først og fremst konsentrere seg om å administrere tjenestetilbudet, fremfor å produsere tjenester selv. Dette gjøres gjennom å legge forholdene til rette for at privat sektor er utførende, mens kommunen bestiller, betaler og kontrollerer tjenestemålene. Eiendomsskatten er avskaffet i Drammen og Drammen FrP vil motsette seg et hvert forsøk på gjeninnføring av eiendomsskatt. Drammen FrP mener kommunale tjenester skal dekkes etter selvkostprinsippet. Disse kostnadene må gjøres så lave som mulig gjennom effektivisering, uten at dette går på bekostning av tjenestenes kvalitet. Drammen FrP mener kommunens innbyggere skal ha stor innflytelse over sitt eget liv og sitt nærmiljø. Lokale folkeavstemninger, folkemøter, brukerundersøkelser, spørreundersøkelser, åpne høringer, brukerstyrer og servicekontrakter er viktige virkemidler for å få til en åpen lokal forvaltning. Med slike tiltak vil man bringe kommunens innbyggere med når viktige avgjørelser skal tas. De forskjellige kommunale enheter bør få stor frihet innenfor sine budsjetter. FrP vil at ansvar og beslutningsmyndighet skal overføres til medarbeidere 3

3 nærmest mulig brukeren, slik at avgjørelser treffes så nær den enkelte innbygger som mulig. FrP mener at kommunale myndigheter skal være serviceorganer som har som primæroppgave å hjelpe innbyggerne. Politikere og byråkrater skal ikke legge unødvendige hindringer og forbud i veien for enkeltmennesker, næringsdrivende, lag og organisasjoner. Søknader skal behandles positivt så lenge lovverket tillater det og det ikke griper inn i andres rettigheter. Drammen FrP er positive til kommunesammenslåing, men mener dette må være økonomisk lønnsomt for Drammen kommune. Før eventuell sammenslåing må det nøye utredes hvor store økonomiske forpliktelser Drammen påtar seg når det gjelder eldreomsorg, sykehjem, sosialstønad, skoler, barnehager, nødvendig infrastruktur som vann og avløp, veier etc. ikke godta sammenslåing med kommuner som krever inn eiendomsskatt. 4 Arbeide for å holde de kommunale avgifter og gebyrer på et lavest mulig nivå. At kommunen i størst mulig grad skal konsentrere seg om de lovpålagte områdene og overlate mer til næringsliv og frivillige organisasjoner. Være positive til interkommunalt samarbeid og videreføre dette. Være positive til kommunesammenslåing. Avvise forslag om gjeninnføring av eiendomsskatt. Si nei til enhver form for bompenger, veiprising og rushtidsavgift i Drammen. Være positive til arbeidet med å rasjonalisere og effektivisere driften i kommunen. Gjennom sitt eierskap i EB, sørge for at kundene får billigst mulig strøm og nettleie, herunder være restriktive til å hente ut midler i form av avkastning fra selskapene, noe kundene må betale for i form av dyrere strøm og høyere nettleie. Vil påse at Drammen har oppdaterte beredskapsplaner for å håndtere kommunens oppgaver i forbindelse med kriser - herunder blant annet større ulykker, branner, flom, ras og terrorhandlinger. Lavrans Kjerulf, Fylkesordførerkandidat og nr. 2 på Drammen FrPs liste Pleie og Omsorg Fremskrittspartiet ønsker en verdig eldreomsorg der den enkeltes behov blir ivaretatt. sette seniorbefolkningen først når kommunale midler skal fordeles. Eldre pleietrengende skal ha et tilbud tilpasset den situasjon de er i. Norge er i dag et velferdssamfunn mye på grunn av de eldre generasjoners holdninger og innsats. Nasjonen må vise sin takknemlighet ved å gi seniorbefolkningen en grunnleggende trygghet, basert på opplevelsen av at samfunnet både verdsetter og ivaretar dem. FrP vil ha et variert tilbud til seniorbefolkningen, der den enkelte selv velger sin boform. Herunder at det tilrettelegges for at de som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, Avlastningsplasser og rehabiliteringsplasser må utvikles for at den åpne omsorgen skal fungere best mulig. Yngre pleietrengende skal få tilrettelagt forholdene etter sine ønsker og behov. FrP vil styrke sosiale tiltak for eldre, slik som eldresentre og etablering av seniorkafé i kommunal regi. Det skal også satses mer på samarbeide med frivillighetssentralen. Dette for å motvirke problemer 5

4 med ensomhet og for at de som ønsker å bidra med noe i samfunnet skal kunne gis anledning til dette. Erfaring fra Oslo og Bergen viser at kommunen, ved å konkurranseutsette driften av sykehjem, kan høste stor gevinst både økonomisk og kvalitetsmessig. Private sykehjem scorer jevnt over høyere på brukerundersøkelser enn offentlige sykehjem. Det bør derfor legges tilrette for at kommunens sykehjem konkurranseutsettes og at kommunens hovedoppgave blir tilrettelegging, veiledning og kontrollvirksomhet. kunnskaper i norsk. Barnevernet skal straks gripe inn om det foreligger mistanke om at kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap er forestående eller er inngått. sørge for at kommunen står ved sine økonomiske forpliktelser til krisesentre og incestsentre. Drammen kommunen har lav dekning når det gjelder helsesøstre i skolen. Denne vil FrP forbedre. Sørge for at kommunen har det nødvendige antall plasser med døgnbemanning, enten i form av seviceboliger eller sykehjem. Gi innbyggerne valgfrihet. Arbeide for bedre service og økt valgfrihet gjennom konkurranseutsetting av drift ved sykehjem. Styrke samarbeidet med pasientorganisasjoner og øvrige frivillige organisasjoner innen helsesektoren. Være en pådriver for bygging av nytt sykehus. Styrke samarbeidet med brukerorganisasjonene i helse- og omsorgssektoren. Sikre en god rusmiddelomsorg og sikre ettervern, med støtte til rehabiliteringssentre basert på arbeidstrening og skifte av miljø. Sørge for at helestasjonene opprettholdes, samt ivareta behovet for helsesøstre i Drammen. Styrke barnevernet. Sørge for at sosial og barnevernvakt er en prioritert tjeneste. Helse, rus og barnevern FrP vil arbeide for at kommunens helse og omsorgstjenester skal ha en høy kvalitet, større valgfrihet og økt samarbeid med private tilbydere og frivillig sektor. FrP vil bidra til at barnevernet, rusmiddelomsorgen og psykisk helse får økte ressurser. aktivt arbeide inn mot regjering og storting for å sikre satsningen på rusomsorg. FrP vil gå inn for å styrke det forebyggende arbeidet mot rusmisbruk gjennom opplysnings- og kampanjevirksomhet i skolene og andre barne- og ungdomsmiljøer. Dette er en viktig oppgave for helsesøstertjenesten. Barnevernet skal gi et variert og differensiert tilbud av barnehjem, fosterhjem og institusjonsplasser. Det enkelte barns behov skal settes først. Barnevernet skal være et hjelpeorgan i samarbeid med foreldrene. Barnevernet krever spesiell oppmerksomhet i forhold til de utfordringer som følger av byens høye andel innvandrere. FrP anser det som omsorgssvikt, når barn født i Norge begynner på skolen uten kunnskaper i norsk. Barnevernet skal straks gripe Markus Solberg, FrPs ungdomskandidat og nr. 6 på listen. 6 7

5 8 Sosiale tjenester og NAV Lov om sosial omsorg hjemler veiledning og økonomisk sosialhjelp til fattige. FrP mener det må legges større vekt på økonomisk rådgivning slik at lovens hovedintensjon om hjelp til selvhjelp kan oppfylles. Praktiseringen av loven viser at det er behov for å ha strengere regler når det gjelder sosialhjelpsutbetalinger. Det er også grunn til å se på de reglene for tilleggsytelser ved etablering som favoriserer innvandrere fremfor nordmenn. Gjennomføringen av NAV-reformen har så langt ikke vært tilfredsstillende for alle brukergrupper. FrP mener kommunen må gjøre sitt til at reformen blir vellykket, herunder få ned saksbehandlingstiden og bedre servicen. Se til at sosialhjelp ikke skal være fast inntekt for noen. Alle muligheter skal prøves før sosialhjelp ytes. Gå inn for strengere kontroll av reglene for utbetaling av sosialhjelp og yting av sosial lån, samt at det må stilles krav om arbeidsplikt. At det skal stilles krav til at innvandrer tilegner seg norskkunnskaper og viser opplæringsvilje. Fjerne særordninger som favoriserer innvandrere fremfor nordmenn. Stille aktivitetskrav til mottakere av sosialhjelp. Miljø og byutvikling For å fortsette den positive utvikling byen er inne i, er det blant annet viktig at kommunen har et godt samarbeid med næringslivet, frivillige lag og foreninger. Byvekst i seg selv er ikke en målsetting. Drammen kommune er avhengig av å tiltrekke seg gode skattebetalere. Variert boligbygging i hele byen er viktig for å tiltrekke disse. Det er ingen kommunal oppgave å drive ren boligutvikling, men kommunen skal bidra til ønsket utvikling gjennom klare og forutsigbare arealplaner. Ensidig blokkbebyggelse er ikke ønskelig. arbeide for å gjøre avfallshåndteringen i kommunen miljøvennlig og utslippsfri. Drammen Kommune bør se på muligheten til å investere i et automatisk avfallsorteringsanlegg. Dette vil redusere behovet for lastebiltrafikk i forbindelse med renovasjon, redusere renovasjonsavgiften og vil også på sikt være en lønnsom investering med tanke på miljøet. Drammen FrP mener utslipp av såkalte klimagasser gis uforholdsmessig stor oppmerksomhet. Det er høyst usikkert om menneskeskapt CO2 har noe innvirkning på klimaet. Ved et ensidig fokus på dette er det fare for at man bruker store ressurser på tiltak som ikke har noe effekt og man risikerer at andre viktige miljøtiltak blir forsømt. FrP vil legge til rette for økt bruk av kollektivtrafikk. Drammen kommune kan ta viktige grep for å styrke kollektivtilbudet gjennom økt fremkommelighet for bussen og kollektivvennlig arealplanlegging. Det er dog viktig at fremkommelighet for busser ikke går på bekostning av andre trafikanters fremkommelighet. FrP ser det som en nødvendighet at et godt kollektivtilbud er på plass før man iverksetter tiltak for å få ned bilbruken. Det er en forutsetning for å få til et godt kollektivtilbud at helt nødvendige veistrekninger bygges, herunder nye broer ved Holmen, Konnerudnedføring, ny E134, ny Svelvikvei og nye kryssløsninger til E18 på Lierstranda. at kommunen i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune arbeider for å inkluderer kollektivsonen til også å gjelde Oslo/Akershus, slik at det blir billigere å reise kollektivt mellom Drammensregionen og Oslo/Akershus. Buskerudbyprosjektet, som Drammen er en del av, har feilet. jobbe for å få på plass et realistisk alternativ som blant annet sørger for at helt nødvendige veiprosjekter blir bygget. FrP vil arbeide for bedret pendlerparkering ved trafikk-knutepunkt / jernbanestasjoner. Arbeide for god fremkommelighet for buss, taxi og bedre kollektivdekning i hele byen. Si nei til enhver form for bompenger/ rushtidsavgift etc. Gjøre det lettere å parkere inn mot byens sentrum. Prøve ut tidsbegrenset gratis parkering i Drammen sentrum, ved ordning med parkeringsskive etter modell fra Sverige, Danmark og enkelte andre norske byer. Redusere Drammen kommunes parkeringsavgifter. Utrede gjenåpning av bybrua for biltrafikk. Sørge for at Brannvesenet har tilstrekkelige ressurser. Redusere due- og måkebestanden. Sørge for at innbyggerne har tilfredsstillende tilgang til drikkevann og avløp til lavest mulige priser. 9

6 Plan og bygningssaker Drammen FrP arbeider for at kommunen skal være imøtekommende og serviceinnstilt. Når skjønn utvises i forhold til lovverk, skal dette alltid komme innbyggerne til gode. Kommunens forvaltning av lovverket, for eksempel Plan- og bygningsloven, skal skje på en slik måte at innbyggerne føler de blir behandlet rettferdig og med respekt. Kommunen skal etter FrPs syn ha bevisbyrden når den vil avslå en søknad, i motsetning til dagens situasjon hvor det er søkeren som nærmest må bevise grunnlaget for å få innvilget søknaden. FrP ønsker at Drammen kommune i langt større grad skal gi innbyggerne frihet til å realisere sine ønsker. at de som fremmer byggesøknader, reguleringssaker eller søker om bevillinger, konsesjoner og løyver, møtes av en positiv kommunal forvaltning. Kommunens oppgave må være å hjelpe søkeren til å få oppfylt sine ønsker, med mindre svært sterke grunner taler imot. Drammen FrP har tro på lokaldemokratiet og mener kommunene selv skal stå som hovedansvarlig for all arealplanlegging og utbyggingsplanlegging i kommunen. I dag er det i stor grad overordnede styringsorganer som fylkeskommune, fylkesmann, statlige landbruksmyndigheter, statlige veimyndigheter og andre, som i realiteten styrer kommunens arealplanlegging. Drammen FrP er sterkt kritisk til dette. Drammen FrP stiller seg positiv til å regulere tomter til selvbyggere. Sikre rask, effektiv og likeverdig saksbehandling for store og små utbyggere. Begrense behandlingsgebyrene til selvkost. Stille seg svært kritisk til ekspropriasjon. Legge til rette for variert boligutbygging. Ha økt oppmerksomhet på næringslivets behov ved plansaker. Regulere tomter til selvbyggere. Privat eiendomsrett er et grunnleggende prinsipp for Drammen FrP. Vi vil være særdeles tilbakeholdne med å ta privat eiendom til offentlige formål dersom det ikke foreligger samtykke fra grunneier. Kommunen bør tilegne seg nødvendige arealer ved å kjøpe disse til markedspris og i minst mulig grad benytte rettsapparatet for å tilegne seg eiendommer. legge til rette for en raskest mulig saksbehandling av byggesaker. Saksbehandling skal ikke være en inntektskilde for kommunen, men utføres til lavest mulig pris etter prinsippet om selvkost. Kommunen har som forvalter av plan- og bygningsloven anledning til å ta gebyr for å behandle byggesøknader og søknader om behandling av reguleringsplaner. aktivt ta i bruk serviceavtaler. Disse kan inkludere rutiner for reduserte gebyrer i saker som får avslag og i saker hvor saksbehandlingen tar urimelig lang tid. Kommunen som monopolforvalter av en rekke lover har en forpliktelse til å opptre på en måte som ikke medfører mistanke om kameraderi eller forskjellsbehandling. Drammen FrP ser det derfor som en viktig oppgave å være «vaktbikkje» i forhold til kommunen som myndighetsforvalter. Skulle det oppstå problemer i møte med det kommunale byråkratiet, har Drammen FrP som oppgave å være innbyggernes ombud i kommunen, og bistå med hjelp, råd og veiledning. Hilde Hovengen, nr. 3 på FrPs liste 10 11

7 Barnehager Drammen FrP ønsker full økonomisk likebehandling av offentlige og private barnehager. Drammens kommunes rolle skal først og fremst være tilrettelegger, veileder og kontrollør av barnehagene. Erfaring viser at private aktører kan drive barnehager både billigere og bedre enn det offentlig sektor kan. Ved konkurranseutsetting av offentlige barnehager må tilbydernes forpliktelser overfor barn med spesielle behov være klart definert. Foreldrene bør selv få velge hvilken barnehage de ønsker å bruke. Det bør dog være slik at de som ønsker det får barnehageplass i sitt nærmiljø. Drammen FrP ønsker at flere pedagogiske retninger skal få slippe til. gå imot en hver ordning som særbehandler enkelte befolkningsgrupper. FrP mener at norsk er det eneste språket som barnehagene i Drammen skal bruke i hverdagen. Andre språk skal bare brukes i den utstrekning som er absolutt nødvendig for at fremmedspråklige barn skal lære norsk og kunne følge barnehagens aktiviteter. Legge til rette for at private aktører kan overta driften av offentlige barnehager. Arbeide for likeverdig konkurranse mellom offentlige og private barnehager og på sikt å avvikle offentlig drift av barnehager. Arbeide for at ingen enkeltgrupper prioriteres utover det som følger av loven. At det settes krav til at ansatte i barnehager skal beherske norsk. Drammen har meget god erfaring med at idrettslag driver ordninger, som alternativ til skolenes SFO-tilbud, og ønsker tilsvarende tilbud velkommen. Sikre at alle barneskoler har et tilfredsstillende SFO-tilbud. Være positive til idrettslag som vil drive SFOtilbud, såkalte IFO. Arbeide for at ingen enkeltgrupper prioriteres utover det som følger av loven. At det settes krav at ansatte i SFO skal beherske norsk. Grunnskole Kunnskap er en forutsetning for frihet og demokrati, og helt nødvendig for et aktivt og engasjert liv. Drammen FrP mener at grunnskolen må ha fokus på at elevene skal ha et godt faglig og sosialt grunnlag for senere å kunne ta del i samfunnets verdiskapning. Drammen Bystyre har vedtatt visjonen: NORGES BESTE SKOLE Det innebærer blant annet Tilpasset opplæring i et trygt, tolerant og godt sosialt miljø, som fremmer trivsel, mangfold og personlig utvikling hos elevene. Trygge, glade og aktive elever i god fysisk form. Omfattende elev- og foreldremedvirkning og aktivt samarbeid mellom hjem og skole. Skolefritidsordningen (SFO) I dagens samfunn er det vanlig at begge foreldre ønsker, eller må, arbeid. Det er derfor nødvendig at det finnes et trygt tilbud til de yngste elevene før og etter undervisningen. SFO skal ikke gi undervisning eller være en barnehage, men skal være et oppholdssted som skaper trygghet, trivsel og gir lekemuligheter. SFO skal være selvfinansiert, slik at de utgifter som ikke dekkes av statens tilskudd, skal dekkes av foreldrene ut fra den tid eleven benytter SFO. En undervisningssituasjon preget av ro, orden, høflighet og gjensidig respekt. Lik og rettferdig vurdering. Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte lærere. Gode fysiske rammer og velfungerende skolebygg. En nytenkende og åpen skole. IKT satsing og tilgang til oppdatert opplæringsmateriell

8 Drammen FrP støtter disse punktene fullt ut, men mener at Drammen kommune må ha et sterkere fokus på faktisk måloppnåelse. Vi vil gi den enkelte skole større frihet til å styre seg selv. Større selvstendighet vil gi skolene mulighet til å utvikle et pedagogisk og faglig særpreg, og profilere seg med egne fordypningsfag. Når hver skole kan prøve ut forskjellige undervisningsformer, vil skolene lære av dem som lykkes best. Samtidig som skolene får mer frihet, må foreldre og politikere få bedre innsyn i kvaliteten på undervisning og læringsmiljø. Andelen elever i videregående skole, som ikke fullfører og består, er økende. Forsiktige anslag sier at 20 prosent av elevene forlater grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Drammens høye andel innvandrere gir byen spesielle utfordringer. Grunnskolen må derfor prioritere basisferdigheter innen lesing, skriving og matematikk så langt de nasjonale lover tillater det. Drammen FrP ønsker at sidemål skal gjøres om til valgfag, så raskt som mulig. arbeide aktivt for at alle karaktergivende prøver og innleveringer i 9. og 10.klasse skal anonymiseres og evalueres av en tredjepart uten tilknytning til eleven. Dette for å sikre at karakterer som ligger til grunn for opptak til videregående settes på mest mulig objektive kriterier. stille økte krav til faglig og pedagogisk kompetanse blant lærerne, herunder meget gode norskkunnskaper for lærere i alle fag. Lærerevaluering er viktig som grunnlag for forbedring av skolen. FrP mener kommunen tydelig skal formidle forventninger om at foreldre til barn med annet morsmål enn norsk, bidrar aktivt til å lære sine barn norsk språk. Skolen skal være et sted som barna opplever som trygt. at alle elever og foreldre skal vite at tryggheten er basert på at skolen faktisk er et trygt og hyggelig sted. Innen rammene av nasjonale lover, skal Drammens grunnskoler bruke så tydelige virkemidler mot mobbing, trakassering, tyverier og vold, at alle oppfatter nulltoleranse som reell. Drammen FrP mener at tiltak i enkeltsaker alltid skal ha, den minst mulige belastning for offeret, som mål. En elev som har mobbet, og ikke raskt endret adferd etter at skolen er blitt klar over mobbingen, skal straks flyttes til annen skole, for å skåne offeret, bryte ned negative nettverk og gi dem mulighet til å endre adferd. Ofre skal aldri presses til å konfrontere mobbere, delta i konfliktråd eller lignende. 14 Arbeide for en skole hvor valgfrihet, kunnskap og kvalitet står i fokus. Gå imot all form for morsmålsopplæring i skolen annet enn norsk. At fritt skolevalg skal bli en realitet. Arbeide for at norsk sidemål blir valgfag. Fokusere spesielt på fagene som er sentrale for videre utdannelse og yrkesliv. Stille seg positiv til etablering av private skoler. Fokusere på oppnåelse av Norges beste skoles uttalte mål. Bedre rådgivningstjenesten i ungdomsskolen, slik at eleven har godt grunnlag for videre valg, og er kjent med hvilke konsekvenser valgene vil kunne ha for yrkesmuligheter og levestandard. Styrke vikarberedskapen At det settes krav til at ansatte i skolen har så gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk, at de kan tilføre samtlige elever bedre norskkunnskaper. Øke satsingen på fysisk aktivitet i skolen. Samferdsel Det offentlige har ansvar for at landet har en moderne infrastruktur med et godt samferdsels- og kommunikasjonsnett. Utbygging, drift og vedlikehold skal skje gjennom åpne anbud og konkurranse. Kapasiteten i Drammens veinett er snart sprengt. Det er avgjørende at det fremskaffes midler til veibygging og at de viktigste traséene prioriteres først. Ny Konnerudnedføring, 4-felts E134, Ny svelvikvei, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate og utbygging av broene ved Holmen er blant de viktigste prosjektene. Det er viktig at kommunen jobber for å få realisert disse prosjektene i en ny veipakke for Drammen. Sammenblanding av en rekke andre prosjekter og tiltak i Buskerudbyen er lite gunstig for å få realisert disse viktige tiltakene. FrP har merket seg at Statens Vegvesen har relansert FrPs gamle forslag om ny lang tunell gjennom Bragernesåsen. Vi mener dette gir byen mulighet for en effektiv ringvei som leder mer av gjennomgangsstrafikken utenom byen, og forbedrer trafikkflyten. 15

9 FrP vil motsette seg ethvert forsøk på innføring av bompenger i Drammen. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på veinettet i Drammen. Det må utarbeides en handlingsplan for å ta igjen dette etterslepet. Denne handlingsplanen må ses i sammenheng med plan for trygge skoleveier og forbedret gang- og sykkelveinett. FrP ønsker å finne fleksible og gode parkeringsordninger som bidrar til å styrke bysentrum som et levende og konkurransedyktig alternativ til kjøpesentrene. Prøveordninger med gratis parkering bør gjennomføres for å finne de beste løsningene. Kommunen bør også bidra til å få til et samarbeid med private aktører om felles parkeringsbestemmelser for utvalgte områder. FrP vil gå imot et piggdekkforbud / piggdekkavgift fordi dette betyr svekket trafikksikkerhet og miljøgevinsten er usikker. 16 Gå imot bompenger som finansiering av nye veier, med mindre et flertall i folkeavstemming sier ja til det. Prioritere veibygging som gir bedret trafikksikkerhet, bl.a. gjennom bedre veistandard. Sørge for at kommunale veier vedlikeholdes regelmessig for å unngå forfall. Sørge for godt vintervedlikehold. Arbeide for at Oslofjord forbindelsen (Rv 23) ferdigstilles og kobles opp til E18. Innvandring Drammen kommune har en svært høy andel innvandrere sett i forhold til andre kommuner. Dessverre har kommunen betydelige utfordringer med hensyn til integrering. Grunnlaget for Drammen FrPs innvandringspolitikk er likebehandling og nulltoleranse for diskriminering. Hverken enkeltpersoner eller grupper skal ha særfordeler. Drammen FrP mener at morsmåls-undervisning (i andre språk enn norsk) faller utenfor det offentliges oppgaver. Sports- og kulturaktiviteter skal tilbys på samme måte for alle innbyggere i de enkelte aldersgrupper. Drammen FrP ønsker ikke at det offentlige skal tilrettelegge eller finansiere spesielle aktiviteter for innvandrere, flyktninger eller asylanter. FrP mener at Drammen i en årrekke har tatt i mot utenlandske tilflyttende i et tempo som kraftig har oversteget det ansvarlige. Byens økning av innbyggertall - som kommer som følge av innvandring, omplassering av flyktninger og såkalt familiegjenforening - krever omfattende utbygging av offentlige tilbud, som støtteordninger for bolig, utbygging av skoler og fritidsanlegg, økninger i driftsutgiftene til legevakt, krisesentre og mye annet. Innvandringens økonomiske bidrag til lokalsamfunnet er meget lavt, og har dessverre ingen god trend. Drammen har subkulturer med holdninger og praksis som er uforenelig med både det trygge samfunnet som Drammenserne har kunnet nyte og et velfungerende demokrati. Betydelige ressurser brukes på å dempe skadevirkninger og å bekjempe tvangsekteskap, vold mot kvinner, kjønnslemlestelse, mafiavirksomhet, æresrelatert kriminalitet og andre problemer som inntil for få år siden var ukjent for byen vår. Innvandringen som Drammen har opplevd i en årrekke, kombinerer altså negativ inntekt med store nye omkostninger, noe som ikke gir en bærekraftig kommuneøkonomi. Hvis trenden videreføres, og kommunens gjeld økes, vil Drammens innbyggere oppleve kutt i offentlige tilbud som de i dag tar for gitt. Drammen FrP mener at det er uansvarlig overfor kommende generasjoner å fortsette økningen av kommunegjelden. Det er betydelig usikkerhet knyttet til om kommunen vil kunne betjene gjelden i fremtiden, og FrP godtar ikke at vår generasjon velter byrden over på de unge. Drammen FrP mener at det eneste ansvarlige i overskuelig fremtid, er å si nei til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere, og si nei til familiegjenforening og øvrig innvandring som ikke oppfyller økonomisk bærekraft. jobbe overfor regjeringen for å få dette til. Drammen FrP mener at barnevernet skal gripe inn overfor den omsorgssvikt det er når barn født i Norge møter ved skolestart uten å kunne snakke norsk. Gå imot offentlig finansiering av tiltak som gir innvandrere særrettigheter. Motarbeide at Drammen tar imot nye flyktninger og asylsøkere i Drammen. Arbeide mot kjønnslemlestelse, samt ekteskap inngått ved tvang. At det skal stilles krav til at innvandrer tilegner seg norsk kunnskaper og viser opplæringsvilje. 17

10 Drammen FrP er positive til at kommunen stiller egnede områder og lokaler til disposisjon for både organisert og uorganisert fritidsaktivitet. Det er også viktig at psykisk funksjonshemmede, eldre og andre grupper med behov for ekstra tilrettelegging også kan drive aktiv idrett og friluftsliv. Drammen FrP stiller seg positiv til tiltak som øker disse gruppenes aktivitetsmuligheter. Kirken er en sentral grunnpilar i norsk samfunn og kultur. Menighetene driver også et viktig kulturelt og sosialt arbeid. sørge for at kirken har nødvendige midler til sitt arbeid og til å ivareta kirkebyggene. Vil gi amatørkulturen i Drammen gode rammevilkår. Legge til rette for bygging av en marina, for å tiltrekke seg båtturister. Ulf Erik Knudsen, nr. 5 på FrPs liste Kultur og fritid konsentrere kommunens kulturengasjement rundt aktiviteter som kommer mange av byens befolkning til gode, engasjerer bredt, ivaretar norsk kultur og bidrar positivt til byens omdømme. Drammen FrP ser på den jobben frivillige lag og foreninger gjør som særdeles verdifull. Drammen har et rikt og mangfoldig kulturliv som er med på å gjøre byen til en av Norges flotteste byer. Drammen FrP mener kommunens viktigste oppgave innen kultursektoren er å legge til rette for det arbeide frivillige legger ned innefor kor, korps, idrett, speiderbevegelse og øvrig foreningsliv. stille krav til Drammen Museum om at de må ivareta sin funksjon som lokalmuseum bedre. Bygningsmassen museet har ansvaret for må vedlikeholdes bedre. Drammen FrP stiller seg positive til kulturfestivaler som engasjerer det brede lag av befolkningen, herunder blant annet Johan Halvorsen Musikk Fest, Elvefestivalen og World Cup Skisprint. Drammen FrP ser på idretten som en spesielt viktig del av fritidstilbudet i Drammen, særlig ønsker vi å prioritere barne- og ungdomsidrett. Dette skjer best gjennom et nært praktisk og økonomisk samarbeid med idrettens egne organisasjoner. 18 Stille krav om at Drammen Museum må ivareta sin funksjon som lokalmuseum bedre. Arbeide for å ivareta byens historiske bygninger og arkitektoniske særtrekk som preger enkelte strøk. I dette arbeidet må det også sikres en behørlig respekt for eiendomsrett og byutvikling. Sikre kirken nødvendige midler til sitt virke og til vedlikehold av bygningsmassen. Stille seg positiv til videreutvikling av Marienlystområdet med idrett og boliger. Næringsliv FrP vil legge forholdene til rette for at næringslivet får friere spillerom slik at det skapes ytterligere verdier. Lover, løyver, konsesjoner, dispensasjoner og bevillinger legger ofte unødige hindre i veien for produksjonen. Drammen FrP ønsker derfor, så langt det er mulig, å redusere eller fjerne bruken av disse. Byråkratiet, skjemaveldet og forskriftsjungelen må reduseres. Det er skattebetalernes penger som betaler for offentlige arbeidsplasser og det bør derfor vises respekt for dette i det offentlige. Drammen FrP ønsker en aktiv markedsføring av byens mangfoldige næringsliv. Ved avvikling av større festivaler bør lokalt næringsliv prioriteres i bybildet på bekostning av tilreisende selgere. Kommunen har et spesielt ansvar for å gi gode rammevilkår til sentrumshandelen og for å skape et levende sentrum. Kommunen skal derfor strekke seg langt for å imøtekomme næringslivets ønsker og fungere som et bindeledd mellom forskjellige aktører i næringslivet. 19

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle! Prinsipp- og handlingsprogram for i perioden 2013 2017 Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid på et kristent verdigrunnlag, norsk kultur og rettsstatens prinsipper. Helse, velferd, omsorg og verdighet!

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom generasjoner.

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no Handlingsprogram 2009-2013 www.frp.no forord Kjære leser! Fremskrittspartiet vil fornye Norge Fremskrittspartiets handlingsprogram viser hvordan vi vil fornye Norge gjennom de neste fire årene. Norge er

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer