EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019"

Transkript

1 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program

2 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor det offentlige. I tillegg skal vi bidra til å styre kommunen med fokus på kommunens primæroppgaver. Drammen er en lavinntektskommune med en befolkning med større sosiale utfordringer enn landsgjennomsnittet. God økonomistyring er derfor avgjørende for kommunen. Lånegjelden er så høy at den begrenser kommunens økonomiske frihet. FrP vil derfor begrense kommunens låneopptak. Økt egenfinansiering sparer kommunen for økte kapitalkostnader, noe som vil gi kommunen bedre økonomi. Drammens innvandrerandel er høy og økende. Trenden viser at mange innvandrere flytter til byen, mens etniske nordmenn flytter ut. Dette er en urovekkende utvikling som FrP vil snu. Kommunens inntekter må sikres ved aktiv boligog næringspolitikk. Samtidig må det settes strengere krav til aktivitet og kontroll av dem som mottar offentlige tilskudd og tjenester. 2 Kjære velger Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier. Hovedmålet er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte menneskets egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. FrP er det eneste partiet som representerer reell fornyelse og som er et reelt alternativ i Drammen. Med FrP i en sentral posisjon får velgerne et bystyre som vil være ombudsmann for folk flest. Vi tror på enkeltmennesket. Vi vil la deg fatte beslutninger som gjelder ditt eget liv. Vi vil fjerne forbud, påbud eller politisk skapte reguleringer og dem er det mange av. Vårt verdigrunnlag representeres gjennom ord som frihet, lojalitet og folkelighet. Dette er Fremskrittspartiets sjel. Dette står vi for. Jon Helgheim, leder Drammen FrP og ordførerkandidat Drammen FrP mener det er et stort potensiale for bedre effektivitet og høyere kvalitet innenfor de kommunale tjenestene. Konkurranseutsetting er en viktig faktor for å oppnå dette. FrP vil at kommunene skal konsentrere seg om å sikre et godt tjenestetilbud innenfor kommunenes primærområder: Helse, omsorg, skole og infrastruktur. Kommunen skal først og fremst konsentrere seg om å administrere tjenestetilbudet, fremfor å produsere tjenester selv. Dette gjøres gjennom å legge forholdene til rette for at privat sektor er utførende, mens kommunen bestiller, betaler og kontrollerer tjenestemålene. Eiendomsskatten er avskaffet i Drammen og Drammen FrP vil motsette seg et hvert forsøk på gjeninnføring av eiendomsskatt. Drammen FrP mener kommunale tjenester skal dekkes etter selvkostprinsippet. Disse kostnadene må gjøres så lave som mulig gjennom effektivisering, uten at dette går på bekostning av tjenestenes kvalitet. Drammen FrP mener kommunens innbyggere skal ha stor innflytelse over sitt eget liv og sitt nærmiljø. Lokale folkeavstemninger, folkemøter, brukerundersøkelser, spørreundersøkelser, åpne høringer, brukerstyrer og servicekontrakter er viktige virkemidler for å få til en åpen lokal forvaltning. Med slike tiltak vil man bringe kommunens innbyggere med når viktige avgjørelser skal tas. De forskjellige kommunale enheter bør få stor frihet innenfor sine budsjetter. FrP vil at ansvar og beslutningsmyndighet skal overføres til medarbeidere 3

3 nærmest mulig brukeren, slik at avgjørelser treffes så nær den enkelte innbygger som mulig. FrP mener at kommunale myndigheter skal være serviceorganer som har som primæroppgave å hjelpe innbyggerne. Politikere og byråkrater skal ikke legge unødvendige hindringer og forbud i veien for enkeltmennesker, næringsdrivende, lag og organisasjoner. Søknader skal behandles positivt så lenge lovverket tillater det og det ikke griper inn i andres rettigheter. Drammen FrP er positive til kommunesammenslåing, men mener dette må være økonomisk lønnsomt for Drammen kommune. Før eventuell sammenslåing må det nøye utredes hvor store økonomiske forpliktelser Drammen påtar seg når det gjelder eldreomsorg, sykehjem, sosialstønad, skoler, barnehager, nødvendig infrastruktur som vann og avløp, veier etc. ikke godta sammenslåing med kommuner som krever inn eiendomsskatt. 4 Arbeide for å holde de kommunale avgifter og gebyrer på et lavest mulig nivå. At kommunen i størst mulig grad skal konsentrere seg om de lovpålagte områdene og overlate mer til næringsliv og frivillige organisasjoner. Være positive til interkommunalt samarbeid og videreføre dette. Være positive til kommunesammenslåing. Avvise forslag om gjeninnføring av eiendomsskatt. Si nei til enhver form for bompenger, veiprising og rushtidsavgift i Drammen. Være positive til arbeidet med å rasjonalisere og effektivisere driften i kommunen. Gjennom sitt eierskap i EB, sørge for at kundene får billigst mulig strøm og nettleie, herunder være restriktive til å hente ut midler i form av avkastning fra selskapene, noe kundene må betale for i form av dyrere strøm og høyere nettleie. Vil påse at Drammen har oppdaterte beredskapsplaner for å håndtere kommunens oppgaver i forbindelse med kriser - herunder blant annet større ulykker, branner, flom, ras og terrorhandlinger. Lavrans Kjerulf, Fylkesordførerkandidat og nr. 2 på Drammen FrPs liste Pleie og Omsorg Fremskrittspartiet ønsker en verdig eldreomsorg der den enkeltes behov blir ivaretatt. sette seniorbefolkningen først når kommunale midler skal fordeles. Eldre pleietrengende skal ha et tilbud tilpasset den situasjon de er i. Norge er i dag et velferdssamfunn mye på grunn av de eldre generasjoners holdninger og innsats. Nasjonen må vise sin takknemlighet ved å gi seniorbefolkningen en grunnleggende trygghet, basert på opplevelsen av at samfunnet både verdsetter og ivaretar dem. FrP vil ha et variert tilbud til seniorbefolkningen, der den enkelte selv velger sin boform. Herunder at det tilrettelegges for at de som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, Avlastningsplasser og rehabiliteringsplasser må utvikles for at den åpne omsorgen skal fungere best mulig. Yngre pleietrengende skal få tilrettelagt forholdene etter sine ønsker og behov. FrP vil styrke sosiale tiltak for eldre, slik som eldresentre og etablering av seniorkafé i kommunal regi. Det skal også satses mer på samarbeide med frivillighetssentralen. Dette for å motvirke problemer 5

4 med ensomhet og for at de som ønsker å bidra med noe i samfunnet skal kunne gis anledning til dette. Erfaring fra Oslo og Bergen viser at kommunen, ved å konkurranseutsette driften av sykehjem, kan høste stor gevinst både økonomisk og kvalitetsmessig. Private sykehjem scorer jevnt over høyere på brukerundersøkelser enn offentlige sykehjem. Det bør derfor legges tilrette for at kommunens sykehjem konkurranseutsettes og at kommunens hovedoppgave blir tilrettelegging, veiledning og kontrollvirksomhet. kunnskaper i norsk. Barnevernet skal straks gripe inn om det foreligger mistanke om at kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap er forestående eller er inngått. sørge for at kommunen står ved sine økonomiske forpliktelser til krisesentre og incestsentre. Drammen kommunen har lav dekning når det gjelder helsesøstre i skolen. Denne vil FrP forbedre. Sørge for at kommunen har det nødvendige antall plasser med døgnbemanning, enten i form av seviceboliger eller sykehjem. Gi innbyggerne valgfrihet. Arbeide for bedre service og økt valgfrihet gjennom konkurranseutsetting av drift ved sykehjem. Styrke samarbeidet med pasientorganisasjoner og øvrige frivillige organisasjoner innen helsesektoren. Være en pådriver for bygging av nytt sykehus. Styrke samarbeidet med brukerorganisasjonene i helse- og omsorgssektoren. Sikre en god rusmiddelomsorg og sikre ettervern, med støtte til rehabiliteringssentre basert på arbeidstrening og skifte av miljø. Sørge for at helestasjonene opprettholdes, samt ivareta behovet for helsesøstre i Drammen. Styrke barnevernet. Sørge for at sosial og barnevernvakt er en prioritert tjeneste. Helse, rus og barnevern FrP vil arbeide for at kommunens helse og omsorgstjenester skal ha en høy kvalitet, større valgfrihet og økt samarbeid med private tilbydere og frivillig sektor. FrP vil bidra til at barnevernet, rusmiddelomsorgen og psykisk helse får økte ressurser. aktivt arbeide inn mot regjering og storting for å sikre satsningen på rusomsorg. FrP vil gå inn for å styrke det forebyggende arbeidet mot rusmisbruk gjennom opplysnings- og kampanjevirksomhet i skolene og andre barne- og ungdomsmiljøer. Dette er en viktig oppgave for helsesøstertjenesten. Barnevernet skal gi et variert og differensiert tilbud av barnehjem, fosterhjem og institusjonsplasser. Det enkelte barns behov skal settes først. Barnevernet skal være et hjelpeorgan i samarbeid med foreldrene. Barnevernet krever spesiell oppmerksomhet i forhold til de utfordringer som følger av byens høye andel innvandrere. FrP anser det som omsorgssvikt, når barn født i Norge begynner på skolen uten kunnskaper i norsk. Barnevernet skal straks gripe Markus Solberg, FrPs ungdomskandidat og nr. 6 på listen. 6 7

5 8 Sosiale tjenester og NAV Lov om sosial omsorg hjemler veiledning og økonomisk sosialhjelp til fattige. FrP mener det må legges større vekt på økonomisk rådgivning slik at lovens hovedintensjon om hjelp til selvhjelp kan oppfylles. Praktiseringen av loven viser at det er behov for å ha strengere regler når det gjelder sosialhjelpsutbetalinger. Det er også grunn til å se på de reglene for tilleggsytelser ved etablering som favoriserer innvandrere fremfor nordmenn. Gjennomføringen av NAV-reformen har så langt ikke vært tilfredsstillende for alle brukergrupper. FrP mener kommunen må gjøre sitt til at reformen blir vellykket, herunder få ned saksbehandlingstiden og bedre servicen. Se til at sosialhjelp ikke skal være fast inntekt for noen. Alle muligheter skal prøves før sosialhjelp ytes. Gå inn for strengere kontroll av reglene for utbetaling av sosialhjelp og yting av sosial lån, samt at det må stilles krav om arbeidsplikt. At det skal stilles krav til at innvandrer tilegner seg norskkunnskaper og viser opplæringsvilje. Fjerne særordninger som favoriserer innvandrere fremfor nordmenn. Stille aktivitetskrav til mottakere av sosialhjelp. Miljø og byutvikling For å fortsette den positive utvikling byen er inne i, er det blant annet viktig at kommunen har et godt samarbeid med næringslivet, frivillige lag og foreninger. Byvekst i seg selv er ikke en målsetting. Drammen kommune er avhengig av å tiltrekke seg gode skattebetalere. Variert boligbygging i hele byen er viktig for å tiltrekke disse. Det er ingen kommunal oppgave å drive ren boligutvikling, men kommunen skal bidra til ønsket utvikling gjennom klare og forutsigbare arealplaner. Ensidig blokkbebyggelse er ikke ønskelig. arbeide for å gjøre avfallshåndteringen i kommunen miljøvennlig og utslippsfri. Drammen Kommune bør se på muligheten til å investere i et automatisk avfallsorteringsanlegg. Dette vil redusere behovet for lastebiltrafikk i forbindelse med renovasjon, redusere renovasjonsavgiften og vil også på sikt være en lønnsom investering med tanke på miljøet. Drammen FrP mener utslipp av såkalte klimagasser gis uforholdsmessig stor oppmerksomhet. Det er høyst usikkert om menneskeskapt CO2 har noe innvirkning på klimaet. Ved et ensidig fokus på dette er det fare for at man bruker store ressurser på tiltak som ikke har noe effekt og man risikerer at andre viktige miljøtiltak blir forsømt. FrP vil legge til rette for økt bruk av kollektivtrafikk. Drammen kommune kan ta viktige grep for å styrke kollektivtilbudet gjennom økt fremkommelighet for bussen og kollektivvennlig arealplanlegging. Det er dog viktig at fremkommelighet for busser ikke går på bekostning av andre trafikanters fremkommelighet. FrP ser det som en nødvendighet at et godt kollektivtilbud er på plass før man iverksetter tiltak for å få ned bilbruken. Det er en forutsetning for å få til et godt kollektivtilbud at helt nødvendige veistrekninger bygges, herunder nye broer ved Holmen, Konnerudnedføring, ny E134, ny Svelvikvei og nye kryssløsninger til E18 på Lierstranda. at kommunen i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune arbeider for å inkluderer kollektivsonen til også å gjelde Oslo/Akershus, slik at det blir billigere å reise kollektivt mellom Drammensregionen og Oslo/Akershus. Buskerudbyprosjektet, som Drammen er en del av, har feilet. jobbe for å få på plass et realistisk alternativ som blant annet sørger for at helt nødvendige veiprosjekter blir bygget. FrP vil arbeide for bedret pendlerparkering ved trafikk-knutepunkt / jernbanestasjoner. Arbeide for god fremkommelighet for buss, taxi og bedre kollektivdekning i hele byen. Si nei til enhver form for bompenger/ rushtidsavgift etc. Gjøre det lettere å parkere inn mot byens sentrum. Prøve ut tidsbegrenset gratis parkering i Drammen sentrum, ved ordning med parkeringsskive etter modell fra Sverige, Danmark og enkelte andre norske byer. Redusere Drammen kommunes parkeringsavgifter. Utrede gjenåpning av bybrua for biltrafikk. Sørge for at Brannvesenet har tilstrekkelige ressurser. Redusere due- og måkebestanden. Sørge for at innbyggerne har tilfredsstillende tilgang til drikkevann og avløp til lavest mulige priser. 9

6 Plan og bygningssaker Drammen FrP arbeider for at kommunen skal være imøtekommende og serviceinnstilt. Når skjønn utvises i forhold til lovverk, skal dette alltid komme innbyggerne til gode. Kommunens forvaltning av lovverket, for eksempel Plan- og bygningsloven, skal skje på en slik måte at innbyggerne føler de blir behandlet rettferdig og med respekt. Kommunen skal etter FrPs syn ha bevisbyrden når den vil avslå en søknad, i motsetning til dagens situasjon hvor det er søkeren som nærmest må bevise grunnlaget for å få innvilget søknaden. FrP ønsker at Drammen kommune i langt større grad skal gi innbyggerne frihet til å realisere sine ønsker. at de som fremmer byggesøknader, reguleringssaker eller søker om bevillinger, konsesjoner og løyver, møtes av en positiv kommunal forvaltning. Kommunens oppgave må være å hjelpe søkeren til å få oppfylt sine ønsker, med mindre svært sterke grunner taler imot. Drammen FrP har tro på lokaldemokratiet og mener kommunene selv skal stå som hovedansvarlig for all arealplanlegging og utbyggingsplanlegging i kommunen. I dag er det i stor grad overordnede styringsorganer som fylkeskommune, fylkesmann, statlige landbruksmyndigheter, statlige veimyndigheter og andre, som i realiteten styrer kommunens arealplanlegging. Drammen FrP er sterkt kritisk til dette. Drammen FrP stiller seg positiv til å regulere tomter til selvbyggere. Sikre rask, effektiv og likeverdig saksbehandling for store og små utbyggere. Begrense behandlingsgebyrene til selvkost. Stille seg svært kritisk til ekspropriasjon. Legge til rette for variert boligutbygging. Ha økt oppmerksomhet på næringslivets behov ved plansaker. Regulere tomter til selvbyggere. Privat eiendomsrett er et grunnleggende prinsipp for Drammen FrP. Vi vil være særdeles tilbakeholdne med å ta privat eiendom til offentlige formål dersom det ikke foreligger samtykke fra grunneier. Kommunen bør tilegne seg nødvendige arealer ved å kjøpe disse til markedspris og i minst mulig grad benytte rettsapparatet for å tilegne seg eiendommer. legge til rette for en raskest mulig saksbehandling av byggesaker. Saksbehandling skal ikke være en inntektskilde for kommunen, men utføres til lavest mulig pris etter prinsippet om selvkost. Kommunen har som forvalter av plan- og bygningsloven anledning til å ta gebyr for å behandle byggesøknader og søknader om behandling av reguleringsplaner. aktivt ta i bruk serviceavtaler. Disse kan inkludere rutiner for reduserte gebyrer i saker som får avslag og i saker hvor saksbehandlingen tar urimelig lang tid. Kommunen som monopolforvalter av en rekke lover har en forpliktelse til å opptre på en måte som ikke medfører mistanke om kameraderi eller forskjellsbehandling. Drammen FrP ser det derfor som en viktig oppgave å være «vaktbikkje» i forhold til kommunen som myndighetsforvalter. Skulle det oppstå problemer i møte med det kommunale byråkratiet, har Drammen FrP som oppgave å være innbyggernes ombud i kommunen, og bistå med hjelp, råd og veiledning. Hilde Hovengen, nr. 3 på FrPs liste 10 11

7 Barnehager Drammen FrP ønsker full økonomisk likebehandling av offentlige og private barnehager. Drammens kommunes rolle skal først og fremst være tilrettelegger, veileder og kontrollør av barnehagene. Erfaring viser at private aktører kan drive barnehager både billigere og bedre enn det offentlig sektor kan. Ved konkurranseutsetting av offentlige barnehager må tilbydernes forpliktelser overfor barn med spesielle behov være klart definert. Foreldrene bør selv få velge hvilken barnehage de ønsker å bruke. Det bør dog være slik at de som ønsker det får barnehageplass i sitt nærmiljø. Drammen FrP ønsker at flere pedagogiske retninger skal få slippe til. gå imot en hver ordning som særbehandler enkelte befolkningsgrupper. FrP mener at norsk er det eneste språket som barnehagene i Drammen skal bruke i hverdagen. Andre språk skal bare brukes i den utstrekning som er absolutt nødvendig for at fremmedspråklige barn skal lære norsk og kunne følge barnehagens aktiviteter. Legge til rette for at private aktører kan overta driften av offentlige barnehager. Arbeide for likeverdig konkurranse mellom offentlige og private barnehager og på sikt å avvikle offentlig drift av barnehager. Arbeide for at ingen enkeltgrupper prioriteres utover det som følger av loven. At det settes krav til at ansatte i barnehager skal beherske norsk. Drammen har meget god erfaring med at idrettslag driver ordninger, som alternativ til skolenes SFO-tilbud, og ønsker tilsvarende tilbud velkommen. Sikre at alle barneskoler har et tilfredsstillende SFO-tilbud. Være positive til idrettslag som vil drive SFOtilbud, såkalte IFO. Arbeide for at ingen enkeltgrupper prioriteres utover det som følger av loven. At det settes krav at ansatte i SFO skal beherske norsk. Grunnskole Kunnskap er en forutsetning for frihet og demokrati, og helt nødvendig for et aktivt og engasjert liv. Drammen FrP mener at grunnskolen må ha fokus på at elevene skal ha et godt faglig og sosialt grunnlag for senere å kunne ta del i samfunnets verdiskapning. Drammen Bystyre har vedtatt visjonen: NORGES BESTE SKOLE Det innebærer blant annet Tilpasset opplæring i et trygt, tolerant og godt sosialt miljø, som fremmer trivsel, mangfold og personlig utvikling hos elevene. Trygge, glade og aktive elever i god fysisk form. Omfattende elev- og foreldremedvirkning og aktivt samarbeid mellom hjem og skole. Skolefritidsordningen (SFO) I dagens samfunn er det vanlig at begge foreldre ønsker, eller må, arbeid. Det er derfor nødvendig at det finnes et trygt tilbud til de yngste elevene før og etter undervisningen. SFO skal ikke gi undervisning eller være en barnehage, men skal være et oppholdssted som skaper trygghet, trivsel og gir lekemuligheter. SFO skal være selvfinansiert, slik at de utgifter som ikke dekkes av statens tilskudd, skal dekkes av foreldrene ut fra den tid eleven benytter SFO. En undervisningssituasjon preget av ro, orden, høflighet og gjensidig respekt. Lik og rettferdig vurdering. Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte lærere. Gode fysiske rammer og velfungerende skolebygg. En nytenkende og åpen skole. IKT satsing og tilgang til oppdatert opplæringsmateriell

8 Drammen FrP støtter disse punktene fullt ut, men mener at Drammen kommune må ha et sterkere fokus på faktisk måloppnåelse. Vi vil gi den enkelte skole større frihet til å styre seg selv. Større selvstendighet vil gi skolene mulighet til å utvikle et pedagogisk og faglig særpreg, og profilere seg med egne fordypningsfag. Når hver skole kan prøve ut forskjellige undervisningsformer, vil skolene lære av dem som lykkes best. Samtidig som skolene får mer frihet, må foreldre og politikere få bedre innsyn i kvaliteten på undervisning og læringsmiljø. Andelen elever i videregående skole, som ikke fullfører og består, er økende. Forsiktige anslag sier at 20 prosent av elevene forlater grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Drammens høye andel innvandrere gir byen spesielle utfordringer. Grunnskolen må derfor prioritere basisferdigheter innen lesing, skriving og matematikk så langt de nasjonale lover tillater det. Drammen FrP ønsker at sidemål skal gjøres om til valgfag, så raskt som mulig. arbeide aktivt for at alle karaktergivende prøver og innleveringer i 9. og 10.klasse skal anonymiseres og evalueres av en tredjepart uten tilknytning til eleven. Dette for å sikre at karakterer som ligger til grunn for opptak til videregående settes på mest mulig objektive kriterier. stille økte krav til faglig og pedagogisk kompetanse blant lærerne, herunder meget gode norskkunnskaper for lærere i alle fag. Lærerevaluering er viktig som grunnlag for forbedring av skolen. FrP mener kommunen tydelig skal formidle forventninger om at foreldre til barn med annet morsmål enn norsk, bidrar aktivt til å lære sine barn norsk språk. Skolen skal være et sted som barna opplever som trygt. at alle elever og foreldre skal vite at tryggheten er basert på at skolen faktisk er et trygt og hyggelig sted. Innen rammene av nasjonale lover, skal Drammens grunnskoler bruke så tydelige virkemidler mot mobbing, trakassering, tyverier og vold, at alle oppfatter nulltoleranse som reell. Drammen FrP mener at tiltak i enkeltsaker alltid skal ha, den minst mulige belastning for offeret, som mål. En elev som har mobbet, og ikke raskt endret adferd etter at skolen er blitt klar over mobbingen, skal straks flyttes til annen skole, for å skåne offeret, bryte ned negative nettverk og gi dem mulighet til å endre adferd. Ofre skal aldri presses til å konfrontere mobbere, delta i konfliktråd eller lignende. 14 Arbeide for en skole hvor valgfrihet, kunnskap og kvalitet står i fokus. Gå imot all form for morsmålsopplæring i skolen annet enn norsk. At fritt skolevalg skal bli en realitet. Arbeide for at norsk sidemål blir valgfag. Fokusere spesielt på fagene som er sentrale for videre utdannelse og yrkesliv. Stille seg positiv til etablering av private skoler. Fokusere på oppnåelse av Norges beste skoles uttalte mål. Bedre rådgivningstjenesten i ungdomsskolen, slik at eleven har godt grunnlag for videre valg, og er kjent med hvilke konsekvenser valgene vil kunne ha for yrkesmuligheter og levestandard. Styrke vikarberedskapen At det settes krav til at ansatte i skolen har så gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk, at de kan tilføre samtlige elever bedre norskkunnskaper. Øke satsingen på fysisk aktivitet i skolen. Samferdsel Det offentlige har ansvar for at landet har en moderne infrastruktur med et godt samferdsels- og kommunikasjonsnett. Utbygging, drift og vedlikehold skal skje gjennom åpne anbud og konkurranse. Kapasiteten i Drammens veinett er snart sprengt. Det er avgjørende at det fremskaffes midler til veibygging og at de viktigste traséene prioriteres først. Ny Konnerudnedføring, 4-felts E134, Ny svelvikvei, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate og utbygging av broene ved Holmen er blant de viktigste prosjektene. Det er viktig at kommunen jobber for å få realisert disse prosjektene i en ny veipakke for Drammen. Sammenblanding av en rekke andre prosjekter og tiltak i Buskerudbyen er lite gunstig for å få realisert disse viktige tiltakene. FrP har merket seg at Statens Vegvesen har relansert FrPs gamle forslag om ny lang tunell gjennom Bragernesåsen. Vi mener dette gir byen mulighet for en effektiv ringvei som leder mer av gjennomgangsstrafikken utenom byen, og forbedrer trafikkflyten. 15

9 FrP vil motsette seg ethvert forsøk på innføring av bompenger i Drammen. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på veinettet i Drammen. Det må utarbeides en handlingsplan for å ta igjen dette etterslepet. Denne handlingsplanen må ses i sammenheng med plan for trygge skoleveier og forbedret gang- og sykkelveinett. FrP ønsker å finne fleksible og gode parkeringsordninger som bidrar til å styrke bysentrum som et levende og konkurransedyktig alternativ til kjøpesentrene. Prøveordninger med gratis parkering bør gjennomføres for å finne de beste løsningene. Kommunen bør også bidra til å få til et samarbeid med private aktører om felles parkeringsbestemmelser for utvalgte områder. FrP vil gå imot et piggdekkforbud / piggdekkavgift fordi dette betyr svekket trafikksikkerhet og miljøgevinsten er usikker. 16 Gå imot bompenger som finansiering av nye veier, med mindre et flertall i folkeavstemming sier ja til det. Prioritere veibygging som gir bedret trafikksikkerhet, bl.a. gjennom bedre veistandard. Sørge for at kommunale veier vedlikeholdes regelmessig for å unngå forfall. Sørge for godt vintervedlikehold. Arbeide for at Oslofjord forbindelsen (Rv 23) ferdigstilles og kobles opp til E18. Innvandring Drammen kommune har en svært høy andel innvandrere sett i forhold til andre kommuner. Dessverre har kommunen betydelige utfordringer med hensyn til integrering. Grunnlaget for Drammen FrPs innvandringspolitikk er likebehandling og nulltoleranse for diskriminering. Hverken enkeltpersoner eller grupper skal ha særfordeler. Drammen FrP mener at morsmåls-undervisning (i andre språk enn norsk) faller utenfor det offentliges oppgaver. Sports- og kulturaktiviteter skal tilbys på samme måte for alle innbyggere i de enkelte aldersgrupper. Drammen FrP ønsker ikke at det offentlige skal tilrettelegge eller finansiere spesielle aktiviteter for innvandrere, flyktninger eller asylanter. FrP mener at Drammen i en årrekke har tatt i mot utenlandske tilflyttende i et tempo som kraftig har oversteget det ansvarlige. Byens økning av innbyggertall - som kommer som følge av innvandring, omplassering av flyktninger og såkalt familiegjenforening - krever omfattende utbygging av offentlige tilbud, som støtteordninger for bolig, utbygging av skoler og fritidsanlegg, økninger i driftsutgiftene til legevakt, krisesentre og mye annet. Innvandringens økonomiske bidrag til lokalsamfunnet er meget lavt, og har dessverre ingen god trend. Drammen har subkulturer med holdninger og praksis som er uforenelig med både det trygge samfunnet som Drammenserne har kunnet nyte og et velfungerende demokrati. Betydelige ressurser brukes på å dempe skadevirkninger og å bekjempe tvangsekteskap, vold mot kvinner, kjønnslemlestelse, mafiavirksomhet, æresrelatert kriminalitet og andre problemer som inntil for få år siden var ukjent for byen vår. Innvandringen som Drammen har opplevd i en årrekke, kombinerer altså negativ inntekt med store nye omkostninger, noe som ikke gir en bærekraftig kommuneøkonomi. Hvis trenden videreføres, og kommunens gjeld økes, vil Drammens innbyggere oppleve kutt i offentlige tilbud som de i dag tar for gitt. Drammen FrP mener at det er uansvarlig overfor kommende generasjoner å fortsette økningen av kommunegjelden. Det er betydelig usikkerhet knyttet til om kommunen vil kunne betjene gjelden i fremtiden, og FrP godtar ikke at vår generasjon velter byrden over på de unge. Drammen FrP mener at det eneste ansvarlige i overskuelig fremtid, er å si nei til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere, og si nei til familiegjenforening og øvrig innvandring som ikke oppfyller økonomisk bærekraft. jobbe overfor regjeringen for å få dette til. Drammen FrP mener at barnevernet skal gripe inn overfor den omsorgssvikt det er når barn født i Norge møter ved skolestart uten å kunne snakke norsk. Gå imot offentlig finansiering av tiltak som gir innvandrere særrettigheter. Motarbeide at Drammen tar imot nye flyktninger og asylsøkere i Drammen. Arbeide mot kjønnslemlestelse, samt ekteskap inngått ved tvang. At det skal stilles krav til at innvandrer tilegner seg norsk kunnskaper og viser opplæringsvilje. 17

10 Drammen FrP er positive til at kommunen stiller egnede områder og lokaler til disposisjon for både organisert og uorganisert fritidsaktivitet. Det er også viktig at psykisk funksjonshemmede, eldre og andre grupper med behov for ekstra tilrettelegging også kan drive aktiv idrett og friluftsliv. Drammen FrP stiller seg positiv til tiltak som øker disse gruppenes aktivitetsmuligheter. Kirken er en sentral grunnpilar i norsk samfunn og kultur. Menighetene driver også et viktig kulturelt og sosialt arbeid. sørge for at kirken har nødvendige midler til sitt arbeid og til å ivareta kirkebyggene. Vil gi amatørkulturen i Drammen gode rammevilkår. Legge til rette for bygging av en marina, for å tiltrekke seg båtturister. Ulf Erik Knudsen, nr. 5 på FrPs liste Kultur og fritid konsentrere kommunens kulturengasjement rundt aktiviteter som kommer mange av byens befolkning til gode, engasjerer bredt, ivaretar norsk kultur og bidrar positivt til byens omdømme. Drammen FrP ser på den jobben frivillige lag og foreninger gjør som særdeles verdifull. Drammen har et rikt og mangfoldig kulturliv som er med på å gjøre byen til en av Norges flotteste byer. Drammen FrP mener kommunens viktigste oppgave innen kultursektoren er å legge til rette for det arbeide frivillige legger ned innefor kor, korps, idrett, speiderbevegelse og øvrig foreningsliv. stille krav til Drammen Museum om at de må ivareta sin funksjon som lokalmuseum bedre. Bygningsmassen museet har ansvaret for må vedlikeholdes bedre. Drammen FrP stiller seg positive til kulturfestivaler som engasjerer det brede lag av befolkningen, herunder blant annet Johan Halvorsen Musikk Fest, Elvefestivalen og World Cup Skisprint. Drammen FrP ser på idretten som en spesielt viktig del av fritidstilbudet i Drammen, særlig ønsker vi å prioritere barne- og ungdomsidrett. Dette skjer best gjennom et nært praktisk og økonomisk samarbeid med idrettens egne organisasjoner. 18 Stille krav om at Drammen Museum må ivareta sin funksjon som lokalmuseum bedre. Arbeide for å ivareta byens historiske bygninger og arkitektoniske særtrekk som preger enkelte strøk. I dette arbeidet må det også sikres en behørlig respekt for eiendomsrett og byutvikling. Sikre kirken nødvendige midler til sitt virke og til vedlikehold av bygningsmassen. Stille seg positiv til videreutvikling av Marienlystområdet med idrett og boliger. Næringsliv FrP vil legge forholdene til rette for at næringslivet får friere spillerom slik at det skapes ytterligere verdier. Lover, løyver, konsesjoner, dispensasjoner og bevillinger legger ofte unødige hindre i veien for produksjonen. Drammen FrP ønsker derfor, så langt det er mulig, å redusere eller fjerne bruken av disse. Byråkratiet, skjemaveldet og forskriftsjungelen må reduseres. Det er skattebetalernes penger som betaler for offentlige arbeidsplasser og det bør derfor vises respekt for dette i det offentlige. Drammen FrP ønsker en aktiv markedsføring av byens mangfoldige næringsliv. Ved avvikling av større festivaler bør lokalt næringsliv prioriteres i bybildet på bekostning av tilreisende selgere. Kommunen har et spesielt ansvar for å gi gode rammevilkår til sentrumshandelen og for å skape et levende sentrum. Kommunen skal derfor strekke seg langt for å imøtekomme næringslivets ønsker og fungere som et bindeledd mellom forskjellige aktører i næringslivet. 19

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Arne-Rune Gjelsvik. Program Sørum FrP 2003 2007. Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til?

Arne-Rune Gjelsvik. Program Sørum FrP 2003 2007. Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til? Program Sørum FrP 2003 2007 Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til? Nei, ikke så veldig godt, svarer vel de fleste. Fremskrittspartiet har i 16 år i Sørum prøvd å få de andre

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER

SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER Resolusjon nr. 3 Vedtatt av Høyres landsmøte 2010 SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER Høyres landsmøte tror på det lokale selvstyret. Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av mennesker

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Innhold 1. Virksomhetsplan... 3 2. Serviceerklæring... 5 1. Tilbudet bygger på:... 5

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 Hovtun, Klokkarstua. Hurum har en flott beliggenhet, nydelig natur og store muligheter.

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

Psykososialt arbeid Drammensbarnehagene og skolen Bystyrekomitéen for oppvekst og utdanning

Psykososialt arbeid Drammensbarnehagene og skolen Bystyrekomitéen for oppvekst og utdanning Psykososialt arbeid Drammensbarnehagene og skolen Bystyrekomitéen for oppvekst og utdanning 09.02.2016 Læringsmiljøet er på mange områder bedre i Drammen enn i landet for øvrig og holdt opp mot et knippe

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 Samarbeidsprosjekt Trondheim & Drammen i Framtidens byer Sentrumsutvikling God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 La det ikke være noen tvil.. Regional

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Valgprogram Sørum FrP

Valgprogram Sørum FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram Sørum FrP 2015 2019 Sørum FrPs lokallagsprogram bygger på Fremskrittspartiets Prinsipp- og handlingsprogram for 2013-2017. Sørum FrP ditt ombud! Kommunen er

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Lokalvalgsprogram

Lokalvalgsprogram INNLEDNING Ideologisk grunnlag Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig kulturarv, med basis i det kristne livssyn. Fremskrittspartiets

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Sør- Aurdal Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Fv. Magnhild Huseby, Olav Kristian Huseby, Kari- Anne Rustebakke og Kristian Bergsund Våre kandidater 1. Olav Kristian Huseby, 54 år 2. Magnhild

Detaljer

Med tanke på fremtiden

Med tanke på fremtiden Med tanke på fremtiden Lyngdal Arbeiderparti Kommunevalget 2015 Skoler og barnehager. Barnehager og skoler er svært viktige plattformer for barns utvikling og trivsel. Vi må ha moderne og hensiktsmessige

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no En skole for alle, med blikk for den enkelte Elverum kommune Bilde: www.forskningsradet.no FORORD Skole er viktig for alle Dette heftet beskriver hvilke forventninger det er mellom skole og hjem i Elverum.

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget.

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. 1 Formål Fremskrittspartiet sitter i dag i posisjon i Røyken kommune sammen med Høyre og Venstre. Vi har i løpet av de siste to periodene

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 Arbeidslag 7 Innbygger og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 De første resultatene Formannskapet 3. mai 2017 Side 1 Innbyggerundersøkelsen 2017 Side 2 Innbyggerundersøkelsen 2017

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE 2012-2015 ----------------------- ----------------------- Kjellaug Nakkim Moss Høyre Erlend Wiborg Moss FrP ----------------------- ----------------------- Sindre

Detaljer

Program 2015-2019. Vestby FrP

Program 2015-2019. Vestby FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Program 2015-2019 Vestby FrP VÅR ORDFØRERKANDIDAT: Trygve Thorsen Vi er nå en av landets mest veldrevne kommuner og den størrelse som anses som bærekraftig uten sammenslåing.

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

med Lier Fremskrittsparti

med Lier Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG for folk flest En enklere hverdag med Lier Fremskrittsparti KOMMUNEVALGPROGRAM FOR ET SELVSTENDIG OG VITALISERT LIER lier frp vil arbeide for et fremtidsrettet og vitalisert lier som

Detaljer

Inn på tunet og samfunnets behov for velferdstjenester

Inn på tunet og samfunnets behov for velferdstjenester Inn på tunet og samfunnets behov for velferdstjenester Bygdeforskningsdagen sesjon III Anne Strøm Prestvik og Ivar Pettersen, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Inn på tunet Definisjon: Tilrettelagte

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Drammensskolen 1 Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Hvorfor søke Drammen? Vi har høye ambisjoner og vil skape Tore Isaksen 2 utdanningsdirektør Norges beste skole Vi har en konkret

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

bypartiet.folketsbypakke.no

bypartiet.folketsbypakke.no Kortversjon Partiprogram Kommunevalget Skien 2015 Fullstendig valgprogram på vår nettside: bypartiet.folketsbypakke.no Dette er en kortversjon av partiprogrammet til Bypartiet, som er et moderne, urbant,

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer