Samiske samfunn i omstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samiske samfunn i omstilling"

Transkript

1 Rapport 2003:5 Samiske samfunn i omstilling Sluttevaluering av Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark Elisabeth Angell Stig Karlstad Vigdis Nygaard

2 Tittel: Forfatter: Samiske samfunn i omstilling. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet for Indre Finnmark Elisabeth Angell, Stig Karlstad og Vigdis Nygaard Norut NIBR Finnmark rapport: 2003:5 ISBN: Oppdragsgiver: Prosjektleder: Oppsummering: Kommunal- og regionaldepartementet Elisabeth Angell Fra pågikk Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark. Dette ble initiert utfra en meget vanskelig situasjon i reindrifta og en generell høy arbeidsledighet i regionen. Programmet hadde tre satsingsområder; næringsutvikling, kompetanseutvikling og levekår. Omstillingslønn for reindriftsutøvere som avviklet sin reindrift var det største enkelttiltaket. I denne sluttevalueringen er det i) analysert hvilke effekter programmet har hatt, med fokus på omstillingslønn og næringstiltakene, ii) i hvor stor grad ble målsetningene for programmet nådd og iii) hva var programmets bidrag til samfunnsutviklingene i Indre Finnmark på 1990-tallet. Emneord: Omstilling, Samiske samfunn, Næringsutvikling, Reindrift Utdanning Dato: Juli 2003 Antall sider: 213 sider Pris: Kr. 250,- Utgiver: Norut NIBR Finnmark Follums vei ALTA Foretaksnummer NO MVA Telefon: Telefaks: E-post: Trykk: Norut NIBR Finnmark as Norut NIBR Finnmark 2003

3 1 Forord Rapporten er en sluttevaluering av Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark. Programmet pågikk i perioden , deretter var det en toårig overgangsperiode i Sluttevalueringen har vektlagt det som skjedde fra og med Evalueringen er gjennomført i perioden august 2002 til mai Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har vært oppdragsgiver for evalueringsprosjektet. Eli Nygaard og Morten Gulsrud har vært våre kontaktpersoner i KRD og vi takker for godt samarbeid. Det har vært to referansegrupper i tilknytning til dette evalueringsarbeidet og hver har hatt to møter. Referansegruppe I har bestått av: Tore Gundersen (hvor hhv. Outi Torvinen og Roger Halvari møtte på ett møte hver), Jon Meløy, James Karlsen, Vera Lysklæt, Geir Aarskog og Aili Keskitalo. Referansegruppe II har bestått av: Hjalmar Strømeng, Per Aslaksen Eira, Ellinor Guttorm Utsi og Marit Ragnhild J. Gaup. Vi takker alle dere for gode innspill i arbeidet. Vi vil også takke de som har satt av tid til intervju og samtaler med oss i dette evalueringsarbeidet. Det gjelder tidligere omstillere, personer i virkemiddelapparatet og andre som arbeidet med Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark, og vi trekker særlig fram Aetat som har hjulpet oss med mye stoff fra sine arkiv og også enkelte av kommunene. Forskergruppen som har gjennomført dette prosjektet består av Elisabeth Angell (prosjektleder), Vigdis Nygaard og Stig Karlstad. I hovedsak har Nygaard skrevet kapitlene 2.4 og 4, Karlstad har skrevet kapittel 5 og kapittel og Angell de øvrige. Vurderinger og konklusjoner som er gjort er forfatterne ansvarlig for. Alta, juli 2003 Sveinung Eikeland Adm. direktør

4 2 Innhold Forord... 1 Tabelloversikt... 5 Figuroversikt... 7 Sammendrag... 8 Summary Čoahkkáigeassu Overordnet mål og opplegg Omstillingsprogrammets mål og innsatsfaktorer Omstilling i Indre Finnmark omstilling i/fra reindrifta Evalueringsopplegget Hovedproblemstillingene Metode Organisering av rapporten Organisering og overordnet styring av programmet Faser og aktører endringer over tid Initieringsfasen, før Programfasen Overgangsfasen Normalfasen fra og med Oversikt over de økonomiske tildelinger Levekår Aktørene innen levekår Mål for levekårssatsingen Målgruppe Disponering av midlene til levekår Oppsummering Kompetanse Aktører innenfor innsatsområdet utdanning og kompetanseutvikling Definerte mål for innsatsområdet utdanning og kompetanse Prioriterte målgrupper endring over tid Virkemiddel Prosess for styring av virkemiddelbruk Beslutnings- og gjennomføringsprosessen Samordning Videreføring av kompetansehevingsarbeidet i kommunenes ordinære apparat Oppsummering Levekår hva har skjedd med omstillerne Kjennetegn ved omstillerne Virkning av omstillingslønnsordningen... 63

5 Velferdseffekten Avviklingseffekten Mer krevende omstilling? Omstilling fra reindrifta til? Utdanning og kompetanse et løft for kunnskapsnivået Administrative tiltak Ungdomsprosjekter Tiltak basert på realkompetanse og spesielt rettet mot omstillere Studiekompetansekurs og høyere utdanning Næringsrettede kurs Ordinært utdanningsløp Oppsummering Næringsutvikling Overordnet om mål, organisering og rammebetingelser for næringsutviklingsarbeidet De økonomiske rammene fra KRD til næringsutvikling fordelt på hovedaktører i omstillingsarbeidet Ekstraordinære rammer til næringsutvikling KRD s bevilgningsrammer til næringsutvikling og programstyring Kommunenes og OFFAs rolle i omstillingsarbeidet Organisering og bemanning ved næringsetatene i kommunene Mål og strategier i kommunene Kommunenes næringsøkonomiske virkemidler Kommunale tilskudd til næringsutvikling Arbeidet, oppgaver og resultater i kommunene OFFAs organisering, mål, arbeid og resultater Utbyggingsetatens/fylkeskommunens og SOIFs rolle i omstillingsarbeidet Organisering og oppgaver Samordning og samarbeid - herunder SOIF sin medvirkning Mål og strategier - Regionalt utviklingsprogram (RUP) for Indre Finnmark Virkemidler for næringsutvikling under fylkeskommunen/snd Finnmark fylkeskommune - hovedtall for næringsutviklingstilskudd og fordelt etter virkemidler Resultater - arbeidet med og gjennomføring av viktige saker og tiltak SND Finnmarks rolle i omstillingsarbeidet Organisering og rolle Mål og strategier SND-tilskudd : hovedtall, fordelt virkemidler og næringer i Indre Finnmark og fylket Resultater - arbeidet med viktige saker, innvilgning/avslag og gjennomføring tiltak Sametingets rolle i omstillingsarbeidet Organisering og bemanning Mål og strategier Virkemidler for næringsutvikling under Sametinget/Samisk næringsråd Sametingets bruk/fordeling av næringsutviklingsmidler Resultater og konklusjoner vedr. Sametingets strategiutviklingsarbeid, rolle i næringsutviklingen og av arbeidet med viktige saker

6 4 5.7 Oppsummering: noen erfaringer, resultater og utfordringer vedrørende næringsutvikling Endringer i organisering og roller Om virkemidler og ressursbruk etter formål Om resultater i arbeidet med viktige saker, utvikling av arbeidsplasser og andre effekter Avsluttende kommentarer om noen overordnede utfordringer i næringsutviklingen Utviklingstrekk og effekter av omstillingsprogrammet på ulike målområder Indre Finnmark Utviklingstrekk for reindriften Utdanning Potensiell arbeidsstyrke Guovdageaidnu-Kautokeino Næringsutvikling Utdanning og arbeidsmarked Særtrekk for Guovdageaidnu-Kautokeino - oppsummering Porsáŋgu-Porsanger Næringsutvikling Utdanning og arbeidsmarked Særtrekk for Porsáŋgu-Porsanger oppsummering Kárášjohka-Karasjok Næringsutvikling Utdanning og arbeidsmarked Særtrekk for Kárášjohka-Karasjok - oppsummering Deatnu-Tana Næringsutvikling Utdanning og arbeidsmarked Særtrekk for Deatnu-Tana - oppsummering Unjárga-Nesseby Næringsutvikling Utdanning og arbeidsmarked Særtrekk for Unjárga-Nesseby oppsummering Oppsummerende drøfting og konklusjoner Virkninger av Omstillingsprogrammet Hvordan er bevilgningene til næringsutvikling brukt? Hva har skjedd med omstillerne? Hva har kompetansemidlene bidratt til? Hvordan er programmet styrt? Omstillingsprogrammets bidrag i samfunnsutviklingen? Hva har skjedd innen næringsutvikling? Formalkompetansen øker Levekår - i eller utenfor reindriften Litteratur Vedlegg 1 Utsagn fra aktører i omstillingsarbeidet om arbeidet med næringsutvikling 202 Vedlegg 2 Tilskudd til næringsutvikling - SND Vedlegg 3 Tilskudd fra kommunale nærings- og omstillingsfond Vedlegg 4 Utdanningsnivå videregående skole eller høyere

7 5 Tabelloversikt Tabell 2.1 Skisse over den overordnede samordningsorganene i omstillingsarbeidet Tabell 2.2 Aktivitet i programstyret Tabell 2.3 Oversikt over bevilget midler til hvert av satsingsområdene i Omstillingsprogrammet. Målt i 1000 kroner Tabell 2.4 Oversikt over midler bevilget og brukt innenfor levekår. Målt i 1000 kr Tabell 2.5 Oversikt over antall deltakere og omstillere på kompetansehevende kurs registrert av SUFUR i perioden Tabell 3.1 Antall personer som mottok omstillingslønn fordelt etter kjønn, alder og område Tabell 3.2 Oversikt over hva omstillere gjorde i 1996 og Tabell 3.3 Oversikt over gjenopptatte driftsenheter Tabell 5.1 KRDs særskilte bevilgninger over Statsbudsjettet til næringsutvikling vedr. omstillingsarbeidet i Indre Finnmark Tabell 5.2 Del av bevilgninger fra KRD til kommunenes omstillingsfond og tiltaksapparat som er bevilget til å styrke bemanningen ved kommunenes plan- og næringsavdelinger (iht. kommunenes prioriteringer) Tabell 5.3 Antall ansatte i omstillingskommunene som arbeidet med næringsutvikling per første halvår Faste stillinger og prosjektstillinger av en viss varighet Tabell 5.4 Kommunale nærings-/omstillingsfond:tilskudd etter hovedkategori Tabell 5.5 Bedriftsrettede virkemidler fra kommunale nærings-/omstillingsfond fordelt på næring Tabell 5.6 Årsaker til avslag på søknad om tilskudd fra kommunalt nærings- /omstillingsfond i Indre Finnmark. Prosent Tabell 5.7 Antall tilskudd bevilget fra kommunale nærings-/omstillingsfond i Indre Finnmark perioden (inkl. midler fra evt. kraftfond, kommunale driftsmidler og andre overføringer) Tabell 5.8 Antall nyetablerte bedrifter med støtte fra kommunale næringsfond og antall arbeidsplasser i disse nyetablerte bedriftene for hvert av årene Tabell 5.9 Finnmark fylkeskommune. Samlede tilskudd fra Program for regional utvikling og Tiltaksarbeid for Indre Finnmark til omstillingskommunene (4). Beløp i 1000 kr Tabell 5.10 Finnmark fylkeskommune. Tilskudd etter virkemidler i Indre Finnmark(4) kr Tabell 5.11 Tilskudd til større fysiske investeringer - tilskudd fra sentrale midler (KRD), kap. 551 post 51. Beløp i 1000 kr Tabell 5.12 Bedriftsrettede distriktspolitiske tilskudd fra SND til omstillingskommunene i Indre Finnmark - hovedtall fordelt på kommuner kr

8 6 Tabell 5.13 SNDs bedriftsrettede tilskudd etter virkemidler og kommuner kr Tabell 5.14 SND-tilskudd fordelt på næringer i Indre Finnmark Næringenes andel (%) av samlede tilskudd for hver kommune, Indre Finnmark og fylket Tabell 5.15 Antall behandlede saker om SND-tilskudd og andel avslag for fordelt på kommuner i Indre Finnmark og for fylket Tabell 5.16 Tilskudd fra Samisk utviklingsfond fordelt på kommuner i Indre Finnmark og landet totalt. Beløp i 1000 kr Tabell 5.17 Tilskudd til næringskombinasjoner (driftstilskudd) til kommuner i Indre Finnmark og landet. Beløp i 1000 kr Tabell 5.18 Sum tilskudd Samisk utviklingsfond og Næringskombinasjoner (driftstilskudd) fordelt på kommuner i Indre Finnmark og landet kr Tabell 5.19 Samisk utviklingsfond - tilskudd fordelt etter næring. Landet. Tall oppgitt i 1000 kr (øverste tabell) og den enkelte nærings andel (%) av samlet tilskudd (nederste tabell) Tabell 5.20 Samisk utviklingsfond. Tilskudd fordelt på næringer i omstillingskommunenei Indre Finnmark Tabell 6.1 Sysselsetting etter næring og relative endringer over tid, samlet for fem kommuner i Indre Finnmark. Målt i prosent Tabell 6.2 Sysselsetting etter næring og relative endringer over tid, samlet for Finnmark. Målt i prosent Tabell 6.3 Antall driftsenheter i Finnmark , og driftsenheter i 2002 fordelt på aktive-, omstilte-, avviklede- og gjenopptatte driftsenheter Tabell 6.4 Reintall i Finnmark og antall gjenopptatte driftsenheter per Tabell 6.5 Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning, målt i prosent Tabell 6.6 Andel menn og kvinner med høyskole og universitetsutdannelse minst på lavere nivå, i aldersgruppen år. Målt i prosent Tabell 6.7 Helt ledige og personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak, fordelt på kjønn, målt i prosent (årsgjennomsnitt.) Tabell 6.8 Sysselsetting etter næring, og relative endringer over tid, Guovdageaidnu- Tabell 6.9 Kautokeino Sysselsetting etter næring, og relative endringer over tid, Porsáŋgu- Porsanger Tabell 6.10 Sysselsetting etter næring, og relative endringer over tid, Kárášjohka- Karasjok Tabell 6.11 Sysselsetting etter næring, og relative endringer over tid, Deatnu-Tana Tabell 6.12 Sysselsetting etter næring, og relative endringer over tid, Unjárga- Nesseby Tabell V2.1 SND-tilskudd fordelt på næringer i omstillingskommuner, Indre Finnmark og Finnmark totalt. Beløp i kroner Tabell V3.2 Tilskudd etter hovedkategori fra kommunale nærings-/omstill.fond , Indre Finnmark. Beløp i 1000 kr Tabell 7.3 Bedriftsrettede tilskudd fra kommunale nærings-/omstillingsfond fordelt på næringer kr Tabell V4.4 Andel menn og kvinner i alderen år med avsluttet videregående skole eller høyere. Målt i prosent

9 7 Figuroversikt Figur 1.1 Forholdet mellom aktørgrupper i en omstillingsprosess Figur 1.2 Fra intensjon til virkning Figur 1.3 Virkninger og bivirkninger av et tiltak Figur 3.1 Tidspunkt for når omstillere kom inn i programmet Figur 6.1 Potensiell arbeidsstyrke. Utviklingen i antall yrkesaktive, ledige, uføretrygdede og reservearbeidsstryken i fem kommuner i Finnmark

10 8 Sammendrag Elisabeth Angell, Stig Karlstad og Vigdis Nygaard Samiske samfunn i omstilling Sluttevaluering av Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark Norut NIBR prosjektrapport 2003: 5 Denne rapporten er resultatet av sluttevalueringen av Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark. Prosjektet er gjennomført av Norut NIBR Finnmark 1 i perioden august 2002 til mai Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark omfattet de fire kommunene Deatnu- Tana, Porsáŋgu-Porsanger, Kárášjohka-Karasjok og Guovdageaidnu-Kautokeino. Programmet pågikk i perioden , deretter var det en toårig overgangsperiode ( ) for å få en gradvis tilpasning til en ordinær situasjon fra Bakgrunnen for programmet var den vanskelige ressursmessige, økonomiske og sosiale situasjonen i reindriftsnæringa. Programmet hadde et tosidig siktemål ved at det på den ene siden skulle være et bredt og generelt program, ikke rettet mot en spesiell nærings- eller befolkningsgruppe. Samtidig var behovene innen reindrift særlig store og krevde egne satsinger. Ut i fra målene i programmet var det konkretisert tre satsingsområder: næringsutvikling, utdanning- og kompetanseheving og levekårstiltak. Under hvert av områdene var det utviklet tiltak. Det største enkelttiltaket var omstillingslønn og var det eneste tiltaket under levekår. Utvidede økonomiske støttemuligheter, gjennom endret regelverk som åpnet for høyere støttesatser og mer penger til næringssatsing samt økt bemanning i virkemiddelapparatet, var tiltakene innen næringsutvikling. Mens en rekke kurs, undervisnings- og motivasjonstiltak var tiltak under kompetanseheving. Styring og organisering Omstillingsprogrammet var organisert med et eget sekretariat og et rådgivende programstyre som var bredt sammensatt av representanter fra kommunene, staten, fylkeskommunen, Sametinget og Reindrifta. Programorganiseringen ble avsluttet i 1998 da overgangsperioden startet og fylkeskommunen fikk ansvar for både sekretariat og fortsatt ledelse av omstillingsarbeidet innenfor sitt ordinære arbeid. Samtidig ble statens deltakelse i overgangsstyret, Utviklingsforum for Indre Finnmark, redusert. Fra ordinærfasen (2001) ble dette styret avviklet, og arbeidet fult ut lagt til de ulike virkemiddelaktørenes ordinære arbeid. I åtteårs perioden ble det totalt brukt 330 mill. kr. til dette ekstra omstillingsarbeidet i Indre Finnmark 2. Fordelingen var 100 mill. kr. til omstillingslønn, 1 Fra ble Norut Finnmark og NIBR Nord-Norge sammenslått til Norut NIBR Finnmark. 2 Dette er mindre enn hva som er brukt i andre omstillingsområder, for eksempel i Sør-Varanger.

11 9 185 mill. kr. til næringssatsing og 24 mill. kr. til kompetanseheving. I tillegg gikk det knappe 20 mill. kr. til administrasjon av programmet. I St.meld. 28 var det antydet at Landbruksdepartementet skulle bruke 50 mill. kr. men det var ikke angitt noen total ramme for programmet. Omstillingslønnen var regelbundet og bevilgningen var avhengig av hvor mange som til enhver tid var med i ordningen. De øvrige satsingsområdene fikk i stor grad bevilget samme sum hvert år, med en gradvis reduksjon i overgangsperioden. Ettersom programperioden ble utvidet først med ett år innenfor ordinært program og deretter en to års overgangsperiode kan en anta at det gikk med mer penger enn først planlagt fra statens side. Samtidig viser det at omstillingsarbeid tar tid, og at en periode på fem år var for optimistisk. Kompetanseheving var det satsingsområdet som hadde lavest prioritet både av Programstyret og målt i økonomisk ramme. Aktørene, der Samordningsutvalget for Finnmark utdanningsregion (SUFUR) var størst, hadde stort spillerom i å utforme retningen på satsingen. Samordningen mellom de ulike fora fungerte godt og bevilgningene fungerte som såkorn slik at det kom mye ut disse pengene. Målstrukturen og evnen til å nå målene innenfor kompetanseområdet var gode under selve omstillingsprogrammet, selv om det tok tid før omstillerne ble nådd. I overgansperioden var målene mer uklare, og måloppnåelsen følgelig vanskeligere å måle. De fleste kommunene avviklet dette satsingsområdet etter at de øremerkede midlene forsvant. Det stilles spørsmål om KUF eller andre kompetanseaktører burde har vært med i Programstyret slik at kompetansefeltet hadde fått større tyngde. Hva skjedde med omstillerne? Til sammen 160 personer gikk ut i omstilling. 2/3 var fra Vest Finnmark og hele 89 personer fra Guovdageaidnu-Kautokeino. Alder og andre bakgrunnskjennetegn viste at omstillerne i øst og vest hadde ulike utgangspunkt. Det kom flest omstillere inn i programmets sluttfase, dvs. de startet sin omstilling fra 1995 og På ett gitt tidspunkt i 2002 forsøkte vi å få et bilde av hva omstillerne gjorde etter omstillingsperioden var avsluttet. Dette viste at omstillerne fra Øst Finnmark i større grad var inkludert i arbeidsmarkedet enn hva som var tilfelle for omstillerne fra vest. Over halvparten av omstillerne i Vest Finnmark var utenfor arbeidsmarkedet, enten som ledige, forlenget omstillingslønn, uføre eller alderspensjon. Et annet funn var at kvinnene i større grad enn mennene var i arbeid. Intervju med omstillere avdekker at mange opplevde at virkemiddelapparatet ikke møtte dem utfra de behovene de hadde. Dels følte noen seg klientgjort, andre opplevde bistanden de fikk som lite relevant og noen følte sterke forventinger om å ta utdanning, mens de selv ikke ønsket det. Disse funnene var ikke entydige, og vi fant også eksempler på personer som hadde fått god hjelp. Programstyret og sekretariatet tok en rekke ganger opp problemer omstillerne møtte. Etter at disse organene ble nedlagt ser det ut for å mangle organ som fokuserer på tidligere omstillere. Dette kom fram for eksempel i forhold til de som mottar forlenget omstillingslønn 3. Disse om lag 20 personene mottar samme kronebeløpet per år i omstillingslønn som ble satt i 1993 da nivået ble fastlagt. Beløpet er ikke prisjustert, og de som skal leve av forlenget omstillingslønn har sakket akterut velferdsmessig sammenlignet med samfunnet for øvrig. Allerede i underveisevalueringen var det klart at mange av omstillerne vurderte å ta opp driftsenheten. Det ble ikke jobbet målrettet for å forebygge dette. Hele 62 (av 101) 3 Omstillere over 50 år hadde ikke krav om aktiv omstilling, slik omstillerne under 50 år hadde. Dersom de frasa seg driftsenheten ved omstillingsperiodens slutt kunne de søke om forlenget omstillingslønn fram til pensjonsalderen.

12 10 driftsenheter ble tatt opp. Det har vært en avviklingseffekt både ved at antall folk og antall rein ble noe redusert, men slik regelverket ble utformet var dette i første rekke en midlertidig effekt så lenge omstillingsprogrammet pågikk. Den direkte effekten på reintallet gjennom nedslakting og deretter oppbygging av de gjenopptatte driftsenhetene viser en reduksjon på rein. Indirekte effekter, for eksempel gjennom at eksisterende flokker kunne ha blitt utvidet er ikke tatt med i det tallet. Unge som har valgt utdanning var de omstillerne som lyktes best i å skaffe seg alternativt arbeid. Blant etablerere var det en del som lyktes i å etablere virksomhet, men mange lyktes ikke med å få virksomheten til å gå. En stor gruppe av de tidligere omstillerne mottok offentlig stønad (forlenget omstillingslønn, uføretrygd, ledighetstrygd, pensjon) blant disse hadde flere en vanskelig livssituasjon. Et entydig trekk var at de som avviklet fremdeles har en sterk tilknytning til reindrifta. Særlig fant vi dette blant menn. Omstilte kvinner synes i mindre grad å delta i reindrifta, men det var avhengig av hvor nære relasjonene de hadde til aktive utøvere. Næringsutvikling Over halvparten av midlene til næringsutvikling gikk direkte til kommunene. Av dette gikk mesteparten (83 pst.) til kommunenes næringsfond, resten gikk til å styrke bemanningen i kommunenes tiltaksapparat. Ettersom kommunene behandlet de minste søknadene viser dette en profil der de minste prosjektene hadde høy prioritet. I underkant av 40 pst. gikk til fylkeskommunen/snd og om lag 10 pst. til Sametinget. Fra overgangsperioden, og særlig fra ordinærsituasjonen (i 2001) ble bevilgede beløp fra fylkeskommunen/snd til de fire omstillingskommunene redusert, unntaket er fra Samisk utviklingsfond. Det viser at det ordinære virkemiddelapparatet prioriterte Indre Finnmark under omstillingsperioden. Kommunale næringsfond prioriterte den bedriftsrettede støtten høyest (53 pst.) og deretter kommunalt tiltaksarbeid (31 pst.). Dette er om lag samme fordeling som de øvrige kommunene i fylket. Unntaket var at omstillingskommunene prioriterte kommunalt tiltaksarbeid høyere, og dette arbeidet hadde økende fokus utover i omstillingsperioden. Annen service, handel, håndverk og turisme var de næringene som mottok størst andel av de bedriftsrettede tilskuddene. Kommunene rapportere at det ble etablert 295 bedrifter som gav 470 nye jobber, med støtte fra de kommunale næringsfondene i perioden Etableringer uten støtte og med støtte fra andre, innskrenkninger og nedleggelser i eksisterende bedrifter gir utslag for det totale antallet bedrifter og jobber. Kommunale næringsfond gav flest nyetableringer og jobber i Porsáŋgu-Porsanger. På regionalt nivå har fylkeskommunen støttet mer utviklingsrettede prosjekter mens SND har vært mer innrettet mot bedriftsrettet støtte. Totalt disponerte SND om lag dobbelt så mye midler som fylkeskommunen til Indre Finnmark ( ). Samlet hadde de regionale midlene en klar profil i å støtte utviklingstiltak, og investeringstilskudd utgjorde godt under halvparten av disse samlede midlene. De næringsrettede virkemidlene hadde en generell innretning og fungerte som påplussingsmidler. Midlene ble kanskje fordelt på for mange søknader og prosjekter til å få resultater innen en relativ kort tidshorisont (reelt sett fem år). Utviklingsstrategien var i stor grad basert på en utvikling av lokalt basert kompetanse og ressurser. Støtte til tradisjonelle næringer basert på lokale ressurser var gitt høy prioritet og etableringene var i stor grad basert på lokale markeder innen handel og service og mange av etableringene besto av småskala virksomheter. Det skal understrekes at det private næringslivet i Indre

13 11 Finnmark er svakt, lite differensiert og lite robust og i stor grad basert på lokale markeder. En supplerende strategi hadde vært å gjøre større punktsatsinger enten gjennom offentlige arbeidsplasser eller fra private bedrifter. De forsøkene som ble gjort i forhold til offentlige etableringer nådde i liten grad fram (utenom det tidsbegrensede prosjektet Unireg som ble betegnet som vellykket i perioden det pågikk). Etableringen av Indre Finnmark utviklingsselskap ble på mange måter en videreføring av Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark og har skjedd etter omstillingsperioden, selv om Kautokeino står utenfor dette arbeidet. Omstillingsprogrammets hovedmål var å favne bredt. I kapittel 6 beskrives viktige generelle utviklingstrekk for 1990-tallet, i tiden mens programmet pågikk. Totalt ble antall sysselsatte i Indre Finnmark noe redusert, men det var på sitt høyeste i Offentlig sektor har styrket sin betydning relativt sett. Mens forsvaret ble bygd ned har det vært økning i annen statlig virksomhet, særlig knyttet til nasjonale samiske institusjoner. Veksten i kommunal sektor har stanset opp. Primærnæringene er redusert, både reindrift men også landbruk. Utdanningsnivået har økt i Indre Finnmark, men økningen er svakere enn gjennomsnittstallene for fylket og landet. Guovdageaidnu- Kautokeino har imidlertid hatt sterkere økning i andel med høyere utdanning enn landet, og det gjelder i første rekke kvinner. Forskjellene i utdanningsnivå mellom kjønnene er store, særlig i Guovdageaidnu-Kautokeino og Kárášjohka-Karasjok. Ved overgangen til en ordinær situasjon har Indre Finnmark fremdeles høyere ledighet enn fylkesgjennomsnittet. Den meget høye ledigheten i Guovdageaidnu-Kautokeino, særlig blant menn er en viktig forklaring. Deatnu-Tana hadde de siste årene lavere ledighet enn fylkesgjennomsnittet. Også i Porsáŋgu-Porsanger og Kárášjohka-Karasjok er det i første rekke blant menn ledighetssituasjonen er høyere enn fylkesgjennomsnittet, blant kvinner er den om lag på nivå med fylket. Omstillingsprogrammet har virket i en periode det har skjedd en rekke andre begivenheter, så det er ikke enkelt å isolere hva som er effekter av programmet. Det er heller ikke mulig å kontrollere hva situasjonen uten omstillingsprogrammet hadde vært. Kompetansesatsingen har virket positivt inn i det øvrige fokuset på kompetanseheving, men timingen kom for tidlig i forhold kompetansereformen. Dersom dagens regelverk hadde vært på plass i starten av programmet kunne effekten av kompetansesatingen trolig ha blitt sterkere. Det var mye midler tilgjengelig for næringssatsing. Det ble satset på å utvikle og etablere virksomheter, særlig på små- og microbedrifter. På mange måter er nok det lokale etableringspotensialet tatt ut, i alle fall på kort sikt. I det videre må det arbeides på andre måter for å få etablert nye arbeidsplasser. Behovet er stort for arbeidsplasser for menn med liten formell kompetanse. Situasjonen i reindrifta var meget vanskelig ved oppstart av omstillingsprogrammet. De som ønsket seg ut av reindrifta fikk en mulighet til en mykere overgang. Imidlertid var utformingen av omstillingslønn lite målrettet i forhold til de områdene reindriften hadde størst problem. Oppfølgingen av omstillerne har variert og det tok tid før virkemiddelapparatet differensierte tilbudene slik at det favnet de ulike behovene. Avkortingen av omstillingslønna ved annen inntekt gav ikke gode nok incitament til å prøve ut annet (lønns-)arbeid, og bidro trolig til at svært mange satset på etablering av egen virksomhet. Med de utfordringene reindriften sto overfor kan det spørres om ikke disse kunne bedre ha blitt ivaretatt gjennom en sterkere målretting av tiltak i forhold til omstillere og reindriftspolitikken. Organisatorisk kom samarbeidet mellom kommunene i Indre Finnmark inn i formaliserte former, dette var nytt. På regionalt nivå ble det etablert samordningsarenaer for å koordinere vikremiddelappatatet bedre. Mye av disse arbeidsmetodene er videreført og dels videreutviklet etter Omstillingsprogrammet.

14 12 Summary Elisabeth Angell, Stig Karlstad and Vigdis Nygaard Sami society in flux Final evaluation of the Conversion Programme for Inner Finnmark Norut NIBR Project Report 2003: 5 This report is the result of the final evaluation of the Conversion Programme for Inner Finnmark, carried out by Norut NIBR Finnmark. 4 The evaluation project lasted from August 2002 to May The Conversion Programme for Inner Finnmark The Conversion Programme for Inner Finnmark involved four municipalities: Deatnu- Tana, Porsáŋgu-Porsanger, Kárášjohka-Karasjok and Guovdageaidnu-Kautokeino and extended from 1993 to It was followed by a two-year transition process ( ) leading back to ordinary working conditions by It was the difficult economic, social and resource-related situation in the reindeer husbandry sector that lay behind the initiative to put the programme in place. Its focus was two-pronged inasmuch as it was designed, on the one hand, as an broad-brush, general programme, focusing on no particular industry or demographic group, while, on the other, due to the extent of the difficulties facing the reindeer husbandry sector, especially targeted measures were also called for. On this basis, three focus areas were singled out: industrial and commercial development; training and competence-building and living conditions. Measures were developed for each of these areas. The widest ranging of them all was the conversion wage, 5 which also happened to be the sole initiative under the living conditions area. Regulatory changes resulted in raising support ceilings and making more money available for commercial schemes under the industrial and commercial development area, while a range of courses, training schemes and motivation measures were put in place under the competencebuilding area. Management and organisation The Conversion Programme had its own secretariat and a broadly composed advisory Programme Board, with representatives from local and county councils, central government, the Sami Parliament and the reindeer husbandry sector. The programme was terminated in 1998, at which time the transitional process began and the county council assumed responsibility for both the secretariat and the management of conversion schemes as part of its ordinary duties. At the same time, central government representation on the transitional board, known as the Development Forum for Inner 4 Norut Finnmark and NIBR Division North Norway were amalgamated as of 1 January Reindeer herders were offered a conversion wage over a five-year period in return for giving up their jobs in the reindeer husbandry sector and finding alternative employment.

Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene

Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene I samarbeid med Rapport 2012:2 Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene Elisabeth Angell (red), Sveinung Eikeland, Leo A.Grünfeld (Menon), Ivar Lie, Sindre

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Pakkeløsning for kystkrisen?

Pakkeløsning for kystkrisen? Rapport 2008:10 Pakkeløsning for kystkrisen? Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004 Vigdis Nygaard Toril Ringholm Stig Karlstad Elisabeth Angell Forside; Kjøllefjord havn,

Detaljer

De nye hjemmetjenestene

De nye hjemmetjenestene NIBR-rapport 2010:2 Ivar Brevik De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg Utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester 1989-2007 De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg

Detaljer

Forklaringer på bostedsløshet

Forklaringer på bostedsløshet NIBR-rapport 2013:6 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Forklaringer på bostedsløshet Forklaringer på bostedsløshet Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:8

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Helse og kultur. Bergljot Baklien og Yngve Carlsson. Prosessevaluering av en nasjonal satsing på kultur og helsefremmende virkemiddel

Helse og kultur. Bergljot Baklien og Yngve Carlsson. Prosessevaluering av en nasjonal satsing på kultur og helsefremmende virkemiddel Bergljot Baklien og Yngve Carlsson Helse og kultur Prosessevaluering av en nasjonal satsing på kultur og helsefremmende virkemiddel Bergljot Baklien og Yngve Carlsson Helse og kultur Prosessevaluering

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune

Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune Helge Renå Camilla Lied Per Medby Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune En ekstern foranalyse Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2011:33 NIBR-rapport

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Susanne Søholt Kristian Rose Tronstad Hild Marte Bjørnsen Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv En kunnskapsoppsummering Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Andre publikasjoner

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Husleielovens varslingsregel

Husleielovens varslingsregel Arne Holm Husleielovens varslingsregel Husleielovens varslingsregel Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:18 NIBR-rapport 2011:13 NIBR-rapport 2009:26 NIBR-rapport 2009:17 NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Hild Marte Bjørnsen Steinar Johansen Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:08 NIBR-rapport 2008:22

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Nedre Eiker kommune

Boligsosialt arbeid i Nedre Eiker kommune NIBR-rapport 2012:15 Camilla Lied Helge Renå Per Medby Boligsosialt arbeid i Nedre Eiker kommune Foranalyse Boligsosialt arbeid i Nedre Eiker kommune Andre publikasjoner fra NIBR NIBR-rapport 2012:14 NIBR-rapport

Detaljer

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Sluttrapport fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av Kunnskapsløftet Berit Lødding

Detaljer