Prospekt for obligasjonslån

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt for obligasjonslån"

Transkript

1 Prospekt for obligasjonslån Lyse Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 19. juni 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38

2 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån på Oslo Børs. Oslo Børs har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 5-7. Ny informasjon av vesentlig betyding for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Oslo Børs' kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handlig er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmoding om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fåes ved henvendelse til Selskapet eller Tilretteleggeren. * Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i avsnittet Definisjoner Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 2 av 38

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Risikofaktorer Definisjoner Ansvarlige Revisorer Opplysninger om utsteder Oversikt over forretningsområder Organisasjonsstruktur Fremtidsutsikter Styre, ledelse og tilsynsorganer Større aksjonærer Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, finansielle stilling og resultater Opplysninger fra tredjepart, sakkyndig og interesseerklæringer Dokumentasjonsmateriale...34 Kryssreferanseliste...35 Vedtekter...36 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 3 av 38

4 1. Risikofaktorer Konsernet har etablert egne systemer og rutiner for styring av finansiell risiko basert på rammer vedtatt av Selskapets styre. Nedenfor følger en omtale av de ulike risikokategoriene. Konsernets risikohåndtering omtales forøvrig i Årsrapport 2006, note 27, side Renterisiko Finansstrategien i Lyse-konsernet fastlegger rammer for durasjon (varighet) til plasseringer og innlån. Lyses renterisiko, uttrykt som veid gjennomsnittlig varighet av samlet overskuddslikviditet og rentebærende gjeld, skal ligge mellom 1 og 5 år. I tillegg skal den samlede resultateffekten etter skatt ved 1 % renteendring ikke overstige 25 millioner kroner for påfølgende 12 måneder. Bakgrunnen for vedtaket er et ønske om å begrense renterisikoen. Korte renter er mer volatile enn lange. Ved det valgte mål vil de årlige netto finanskostnadene være mer forutsigbare enn ved kortere durasjon. Lyse har inngått rentebytteavtaler for millioner kroner med variabel restløpetid på 4-9 år med en gjennomsnittlig fast rente på 5,3 % som avregnes mot 3 måneders NIBOR. Markedsverdien før skatt på rentebytteavtalene var per på -53 millioner kroner. Avtalene er ikke regnskapsført til virkelig verdi etter regnskapslovens 5-8. Valutarisiko Fra og med år 2006 ble både finansielle kontrakter og den fysiske kraftomsetningen på Nord Pool ASA notert og omsatt i EUR. For Lyse Produksjon AS medfører dette en betydelig valutaeksponering. Den største valutaeksponeringen vil ligge på omsetning av fysisk kraft. Lyse har en vedtatt valutastrategi med tre års sikringshorisont. Sikret andel økes frem mot leveransetidspunktet. Som sikringsinstrumenter benyttes terminkontrakter samt opsjoner. Avtalene er ikke regnskapsført til virkelig verdi etter regnskapsloven 5-8. Per ble markedsverdi av valutaposisjonene før skatt fastsatt til følgende: Finansiering: Inkludert i langsiktig gjeld er et lån på EUR 40,99 millioner, tilsvarende 300 millioner kroner ved låneopptak. Hovedstol med EUR 40,99 mill. sikres med rullerende FX-swap hvert halvår. Per var markedsverdien før skatt på denne sikringen -4,5 millioner kroner. Avtalen er ikke regnskapsført til virkelig verdi etter regnskapslovens 5-8. Likviditetsrisiko I samsvar med finansstrategien opprettholder Lyse en beredskapskapital på minimum 500 millioner kroner. Kapitalen kan mobiliseres i løpet av få dager. Det er inngått avtaler om rullerende trekkfasiliteter mot DnB NOR med samlede trekkrettigheter på 700 millioner kroner som går over 5 år fra Konsernet har også trekkrettigheter ovenfor Sparebank 1 SR-Bank på 200 millioner kroner. Det foreligger i tillegg ubenyttede trekkrammer på sertifikatlån på 400 millioner kroner. Motpartsrisiko knyttet til finansielle kraftkontrakter Lyse har hovedsakelig terminkontrakter mot kraftbørsen Nord Pool ASA, målt i antall handler. Alle kontrakter cleares mot Nord Pool ASA når det er mulig. Kontrakter på fremtidige nettoposisjoner målt i volum (MWh) mot Nordpool ASA utgjør ca 54 % for Lyse Produksjon, de øvrige kontrakter handles bilateralt. Finansielle kontrakter handlet hos Nord Pool ASA hvor motivet for handelen er ren spekulasjon, utgjør ca % av handelen Lyse Handel foretar i terminmarkedet målt i volum (MWh). Det øvrige handles bilateralt. Av den bilaterale handelen inngår også en liten stadig synkende andel fysiske kontrakter. I de tilfeller Nord Pool ASA er motpart, trer de inn som juridisk motpart og garanterer for oppgjør, hvilket gjør at motpartsrisikoen blir minimal. Ved bilateral handel, inngås kun kontrakter med store, kjente norske/nordiske foretak, eller mot foretak som Lyse har grundig kjennskap til. Kredittrisiko knyttet til øvrige finansielle instrumenter Lyse påtar seg kredittrisiko ved plassering av overskuddslikviditet og som følge av motpartsrisiko ved bruk av sikringsinstrumenter som blant annet rentebytteavtaler. Kredittrisikoen er begrenset Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 4 av 38

5 ved at midler kun plasseres hos førsteklasses debitorer. Krav til sikkerhet går foran krav til avkastning. Finansstrategien har bestemmelser om rammer for ulike plasseringsformer. Finansstrategien har også bestemmelser om hvilke sikringsinstrumenter som kan benyttes og kravene til motpart til disse er de samme som ved plassering av midler. Forsikringsrisiko Lyse-konsernet har risiko i den operative drift for skade på eiendeler - primært på kraftverk og transmisjonsanlegg. Videre har konsernet risiko for å tape produksjon ved vanntap, og for skade på tredjemanns liv og eiendom. Det er inngått forsikringsavtaler som dekker de vesentligste risiki. Egenandel på skade på eiendeler er 3 millioner kroner pr. skadetilfelle på produksjons- og nettanlegg og for vanntap. For skade på tredjemann er egenandelen 1 million kroner. Egenandel ved skade på bygninger er lavere. Risikostyring i kraftmarkedet Lyse Handel AS har et forvalteransvar for Lyse-konsernets risiko knyttet til kraft- og valutamarkedet. For å få best mulig priser, bruker Lyse Handel AS primært kontrakter i terminmarkedet. Dette er nødvendig for å redusere usikkerhet knyttet til samlede kraftsalgsinntekter- og kostnader som i høy grad varierer med volatil spotpris og varierende volum fra år til år. I denne sammenheng er det ingen forskjell mellom fysiske og finansielle kontrakter som handles bilateralt eller via megler, eller finansielle kontrakter i terminmarkedet (Nord Pool ASA). Det er i første rekke prisen som er avgjørende ved valg av handelsform. Selskapet driver med aktiv risikostyring tilpasset den aktuelle markedssituasjonen innenfor vedtatte rammer for risikostyring. På den måten søker man på lang sikt å oppnå maksimal inntjening i porteføljene. Alle finansielle kontrakter inngås i samsvar med standard kontraktsbetingelser til Nordisk krafthandlerforening. Handel med kraftkontrakter Lyse AS betjener sluttbrukermarkedet med forskjellige produkter. Det benyttes variabelpriskontrakter, fastpriskontrakter og porteføljeforvaltningskontrakter. For variabelpriskontrakter er det opprettet en egen portefølje på Nord Pool ASA som Lyse Handel AS står som eier av. Det er videre opprettet en egen portefølje på Nord Pool for porteføljeforvaltningskontrakter for større bedrifter. Lyse AS står som eier av porteføljen, men hvor det finansielle sluttproduktet, avregningen av porteføljen, viderefaktureres eksternt. Lyse AS sitter således med relativt beskjeden risiko for det finansielle resultatet av denne porteføljen. Alle de ovenfornevnte kontraktstyper avregnes som et resultat av markedspris minus kontraktspris multiplisert med volum i leveringsperioden. Det vil si at kontraktene ikke inngår i balanseregnskapet, men tas med i resultatregnskapet i det de går til levering. Lyse Produksjon AS selger i hovedsak sin produksjon til spotpris. Selskapet har en konsesjonskraftforpliktelse på 475 GWh som selges til selvkostpris. Produsert volum avhenger i stor grad av nedbørssituasjonen fra år til år og prisene i markedet varierer tilsvarende sterkt. Selv om produksjon og pris ofte er negativt korrelert, dvs. at mye vann og høy produksjon medfører lav pris og motsatt, kan dette gi store utslag på Lyse Produksjon AS sitt resultat. Lyse Handel AS har et forvalteransvar for å prissikre produksjonen til Lyse Produksjon AS. Svingningene i resultatet til Lyse Produksjons egenproduksjon, og svingningene i resultatet til sikringsporteføljen, vil i stor grad gå mot hverandre. Dette reduserer resultatsvingningene noe. Pr bestod sikringsporteføljen av en netto salgsposisjon for årene framover: Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 5 av 38

6 Finansielle kontrakter inngått med trading som formål: Tradingporteføljen hadde pr en netto salgsposisjon (åpen posisjon) på om lag 187 GWh. Detaljer om Markedsverdi før skatt av finansielle kraftpriskontrakter som er/ ikke er vurdert til virkelig verdi etter rskl. 5-8 finnes i Årsrapport 2006, note 27, side Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 6 av 38

7 2. Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette Registreringsdokumentet ha følgende betyding: Lyse-konsernet/ Lyse: Selskapet og dets datterselskaper. Låntaker/Selskapet: Lyse Energi AS. NOK: KILE: OED: Norske kroner. Kostnad for ikke levert energi. Ordning innført av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) i 2001 som medfører at nettselskapet skal beregne kostnaden sluttbruker får ved strømbrudd. Kostnaden beregnes etter satser gitt av NVE. Hvert nettselskap har en forventingsramme for hva som vil være årlig forventet KILE-kostnad relatert til strømbrudd. Dersom KILE-kostnadene over tid overstiger forventningsverdien, skal dette komme kunden til gode i form av lavere tariff. Olje- og energidepartementet. Prospekt: Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om notering av obligasjonslån på Oslo Børs. Registreringsdokument: Tilrettelegger: Dette dokumentet. Gyldig i 12 måneder etter at godkjennelse er gitt av Oslo Børs. Prospekt vil i denne perioden kunne utgjøres av Registreringsdokumentet sammen med nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som utstedes. DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets. Verdipapirdokument: Dokument som beskriver obligasjonslån utarbeidet som en del av Prospekt. Det utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som tas opp av Selskapet. VPS: Årsrapport 2006: Årsrapport 2005: Verdipapirsentralen. Selskapets årsrapport for 2006 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Selskapets årsrapport for 2005, slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 7 av 38

8 3. Ansvarlige 3.1 Personer Ansatte i følgende selskaper har deltatt i utarbeidelsen av Registreringsdokumentet: DnB NOR Bank ASA, 0021 Oslo Lyse Energi AS, Postboks 8124, 3.2 Ansvarserklæringer Styrets ansvarserklæring: Lyse Energi AS bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Selskapet kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre Registreringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo, 19. juni 2007 Lyse Energi AS Tilretteleggers ansvarserklæring: DnB NOR Bank ASA v/ DnB NOR Markets har som Tilrettelegger for Selskapet bistått med å utarbeide dette Registreringsdokumentet. De opplysninger som fremkommer i Registreringsdokumentet er så langt Tilrettelegger kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er ikke særskilt kontrollert av Tilrettelegger og Tilrettelegger eller ansatte hos Tilrettelegger kan derfor ikke påta seg noen slags form for ansvar for innholdet av eller fullstendigheten av informasjonen i Registreringsdokumentet. Tilsvarende kan ikke Tilrettelegger påta seg noe ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som blir gitt i forbindelse med presentasjon av Selskapet eller av dette dokumentet. Enhver som mottar dette Registreringsdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette Registreringsdokumentet og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin investeringsbeslutning. Oslo, 19. juni 2007 DnB NOR Bank ASA Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 8 av 38

9 4. Revisorer 4.1 Navn og adresse Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet vært Deloitte AS, Postboks 287 Forus, 4066 Stavanger. Statsautorisert revisor Ommund Skailand har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for 2005 og Deloitte AS er medlem av Den norske Revisorforening. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 9 av 38

10 5. Opplysninger om utsteder 5.1 Utsteders historie og utvikling Selskapsnavn Selskapets registrerte navn er Lyse Energi AS, det kommersielle navnet er Lyse Energi Hjemsted og registreringsnummer Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Registreringsdato Lyse Energi AS ble etablert etter en bred, eierpolitisk prosess i perioden , og det nye selskapet var operativt fra 1. januar Nærmere om utstederen Lyse Energi AS er et energi- og kommunikasjonsselskap eid av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Selskapet er morselskap i Lyse-konsernet og har som viktigste oppgave å ivareta eierrollen i hel- og deleide datterselskaper. Lyse Energi AS organiserer på vegne av konsernet felles funksjoner knyttet til økonomi og finans, organisasjon og sikkerhet, teknologi samt informasjon og samfunnskontakt. Sentrale staber yter tjenester til andre selskaper i konsernet basert på interne, forretningsmessige avtaler. Konsernets virksomhet omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter, samt bygging og drift av infrastruktur. Forretningskontoret er i Stavanger kommune. Lyse Energi AS har virksomheter spredd i hele Sør- Rogaland, og i andre deler av Norge der Selskapet leverer bredbåndstjenester til samarbeidspartnere. Selskapet er underlagt norsk lovgiving, de mest relevante lover for Selskapets virksomhet er gitt ved: Aksjeloven Arbeidsmiljøloven Brann- og eksplosjonsvernloven Ekomloven Energiloven Forurensningsloven Lov om offentlige anskaffelser Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Naturgassloven Personopplysningsloven Plan- og bygningsloven Sikkerhetsloven Selskapets besøksadresse er Breiflåtveien 18, Mariero, 4017 Stavanger, telefonnummer er Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 10 av 38

11 6. Oversikt over forretningsområder 6.1 Hovedvirksomhet Formål, visjon, forretningsidè og verdier Selskapets formål i henhold til vedtektene er å Skape verdier for kundene, eierne og samfunnet Sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning til selskapets kunder Være en kundeorientert, konkurransedyktig aktør og en attraktiv samarbeidspartner Kunne tilby kundeløsninger som gir kunden valgfrihet og mulighet for effektive og miljøvennlige energiløsninger Delta i næringsutvikling og næringsvirksomhet med relevans til kjernevirksomhetene, enten alene eller i samarbeid med andre, gjennom etablering, aksjekjøp, sammenslutning m.v. Selskapets aksjonærer legger til grunn et langsiktig, industrielt perspektiv for utviklingen av konsernet og der lønnsomhet og avkastning fra virksomheten prioriteres høyt. Visjon: Lyse skal forenkle kundenes hverdag med nyttige, trygge og framtidsrettede produkter og tjenester. Forretningsidè: Lyse skal være et nyskapende, samfunnsbevisst og kundeorientert energi- og kommunikasjonsselskap. Selskapet skal sikre en sterk markedsposisjon gjennom en godt utbygd infrastruktur og et variert tilbud av produkter og tjenester. Verdier: Lyses kunder skal forbinde følgende verdier med selskapet: Forenkling, trygghet, nytte. Lyse skal i ord og handling oppfattes som serviceinnstilt, handlekraftig, ærlig og direkte Infrastruktur og marked Infrastruktur En godt utbygd infrastruktur er basis og forutsetning for at Lyse skal lykkes innen så vel energisom telekommunikasjonsdelen av virksomheten. Tilgjengelig og driftssikker infrastruktur er et strategisk konkurransefortrinn for selskapet og en vesentlig forutsetning for å nå eiernes mål om at Stavanger-regionen innen 2020 skal være den storbyregionen i landet som har størst konkurransekraft og evne til verdiskaping. Lyse bygde i km elnett, 35 km gassnett, 9 km varme-/kjølenett og 170 km bredbånd. I forhold til året før ble det bygd 25 % mindre gassnett og 15 % mindre fibernett. Lyse hadde ved utgangangen av km elnett (luftnett og jordkabel), 389 km gassnett, 50 km varme-/kjølenett og 689 km fiberbasert bredbånd. Marked og produkter Lyse selger energi- og telekommunikasjonsprodukter i så vel regionale som nasjonale markeder, til så vel private som bedrifter. Hovedmarkedene ligger i Sør-Rogaland. Det benyttes flere typer salgskanaler med hovedvekt på internett som strategisk salgs- og kommunikasjonskanal overfor kunder, ikke minst for standardiserte produkter og tjenester. Lyses utfordring er å ivareta kundenes stadig økende forventninger om et enkelt og effektivt møte med selskapet når kunden selv ønsker det. Lyses produkter er strøm, gass, varme/kjøling, bredbånd (TV/internett/telefoni i ett) og mobiltelefoni. Strøm selges til private og bedrifter over hele landet, mens naturgass, fjernvarme og kjøling hovedsakelig selges til bedriftssegmentet i regionen. Bredbånd selges direkte av Lyse i regionen, og via partnere andre steder i landet. Lyse selger bredbånd- og mobiltelefoni. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 11 av 38

12 Lysekonsernet er organisert med utstrakt grad av samhandling mellom de enkelte datterselskap og morselskap. IKT er verktøyet som skal muliggjøre og effektivisere både samhandling og utførelse av enkeltoppgaver og prosesser, både internt i konsernet og ikke minst gjennom utvikling av selvbetjening for kundene via personifisert WEB-portal. Lyse har i lengre tid benyttet en tjenesteorientert systemarkitektur (SOA) som også kan betraktes og beskrives som en samhandlingsarkitektur hvor systemer og prosess-støtte kan integreres i helhetsløsninger. Det er også lagt ned betydelig arbeid i å kvalitetssikre drift og systemutvikling gjennom blant annet innføring av ITIL- prosesser (beste praksis, prosedyrer m.v.). I Lyses bredbåndsatsing er prosesser og systemer en viktig del av leveransen, og Lyse leverer pt. integrerte ASP-tjenester til omkring 30 andre selskaper. Omfanget av tjenesteleveransene er blitt så omfattende at utskilling av IKT-virksomheten i eget selskap vurderes Hovedvirksomhet Energisektoren Generelt Selskapet legger vekt på å holde konkurransedyktige priser. Lyse har elnettkunder. Forretningsområdet ekstern porteføljeforvaltning er i stadig vekst og har nådd et betydelig omfang både målt i antall kunder og forvaltningsvolum. Foruten kraftbalansen var det i 2006 en fallende tendens på andre parametre som påvirker den nordiske kraftprisen. Markedet for CO2-kvoter fikk en kraftig rystelse da utslippstallene for 2005 ble kjent i mai. Utslippene var så vidt lave at tildelte utslippskvoter for ble antatt å være større enn faktiske utslipp. Kvoteprisen ble umiddelbart halvert og prisen falt videre mot null utover i året. Dette reduserte produksjonskostnadene i kullkraftverk betraktelig. Olje- og gassprisene hadde også en svak utvikling mot slutten av Endringene i underliggende forhold medførte også store svingninger i framtidige prisforventninger. For eksempel var prisforventningen i markedet for 2007 ca 45 øre/kwh på sitt høyeste, mens den falt til ca 30 øre/kwh mot slutten av året. I andre halvår ble Breiava kraftverk med årsproduksjon på 54 GWh satt i prøvedrift. Olje- og energidepartementet ga i slutten av 2006 Jørpeland Kraft AS konsesjon for utbygging av Jørpelandsvassdraget etter det såkalte kombinasjonsalternativet som fikk stort flertall ved politisk behandling i så vel Strand kommune som Rogaland fylkeskommune. Utbyggingen vil gi 100 GWh kraft. Lyses utbyggings- og driftsselskap, Lyse Infra, skal bygge kraftverket for Jørpeland Kraft AS som eies med 2/3 av Lyse og 1/3 av Scana, og der kraftproduksjonen skal fordeles i henhold til eierandel. Anleggsarbeidene planlegges påbegynt i andre halvår 2007, og det skal bygges to kraftverk ett ved det eksisterende kraftverket i Jørpelandselva og ett inne i fjellet ved Jøssang. Lyse har sikret grunneieravtaler for vindparkene Ulvarudla (830 GWh) og Brusali-Karten (290 GWh), samt videreutviklet Lyses 1/3 eierandel (80 GWh) av Steinsland vindpark. Prosjektene på til sammen 1,2 TWh konsesjonssøkes våren I løpet av forretningsåret er det kartlagt havområder og punkter for nettilknytning for vindparker til havs. Lyse har sammen med Agder Energi, det tyske energikonsernet EWE og det sveitsiske energihandelsselskapet EGL inngått avtale om prosjektutvikling av en 570 km lang undersjøisk kraftkabel (NorGer) mellom Norge og Tyskland. Det ble levert 446 GWh naturgass i 2006 mot 394 GWh året før. Av Lyses samlede energisalg utgjør gass 13 %. Virksomheten innen naturgass og varme har i hovedsak bestått i videre utbygging av distribusjonsnett for naturgass, bygging av varme- og kjølesentraler samt bygging av noen mindre fjernvarme- og fjernkjølenett. Det forventes fortsatt økning i leveransene i 2007 etter hvert som nye kunder knyttes til nettet. Lyse samarbeider med en gruppe lokale investorer samt rederiet I.M. Skaugen om å realisere en LNG-kjede for forsyning av flytende naturgass til kunder i Norden. Kjeden vil bestå av et anlegg for nedkjøling av naturgass til flytende form og transport med bil og båt fram til tankanlegg hos Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 12 av 38

13 kundene. Anlegget vil kunne produsere tonn LNG årlig. Eventuell investeringsbeslutning vil bli tatt i Lyse gikk i 2005 inn i det nyetablerte, Stavangerbaserte oljeselskapet Norwegian Energy Company, Noreco, med en eierandel på 23,28 prosent. Selskapet fikk i løpet av 2006 sju nye lisenser, herav to som operatør. Styret er meget tilfreds med utviklingen i selskapet. Investeringen i Noreco tar sikte på å blant annet spille en risikoavdempende rolle knyttet til å sikre Lyses investeringer i gassektoren. Sommeren 2006 åpnet Lyses første fyllestasjon for naturgass til transportmarkedet. Pumpen står på Statoils stasjon Forus, mellom Stavanger og Sandnes. I løpet av 2007 skal det åpnes to nye fyllestasjoner i henholdsvis Stavanger og Sandnes, og bedrifter og kommuner informeres for å velge naturgass som drivstoff. Lyse Energi AS, Statoil og Shell eier i fellesskap Energiparken AS, som skal stimulere til næringsutvikling basert på naturgass. Ved mottaksanlegget i Risavika har Energiparken AS kjøpt et område som i neste omgang vil bli solgt ut til gassbrukende bedrifter som kan ha gjensidig nytte av samlokalisering. Lyse Energi AS har i tillegg kjøpt et 50 da stort område som kan benyttes til eventuelt gasskraftverk. Lyse, Shell, Statoil, Universitetet i Stavanger og IRIS (International Research Institute of Stavanger) opprettet i 2005 Risavika Senter for Miljø- og Gassteknologi, som med basis i naturgass skal utvikle teknologi for ren og effektiv produksjon av elektrisitet, varme og hydrogen. For å stimulere den regionale energisatsingen, har Lyse forpliktet seg til 15 millioner kroner i Såkorn Invests såkornfond øremerket nye energiprosjekter. Nærmere om Lyse Produksjon AS Selskapets virksomhet Lyse Produksjon AS er et heleid datterselskap av Lyse Energi AS. Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune. Selskapet eier kraftverk og har ansvar for vannhusholdningen og produksjonsstyringen. Ca 35 % av selskapets krafttilgang kommer fra 12 heleide kraftstasjoner i Sør-Rogaland hvor selskapet også står for den tekniske drift og vedlikehold av anleggene. Øvrig krafttilgang kommer fra 41,1 % eierandel i Sira-Kvina kraftselskap, 18,0 % i Ulla-Førre verkene og 66,7 % i Jørpeland Kraft as. I tillegg er Lyse Produksjon AS eier og konsesjonshaver for distribusjonsnettet i Lysebotn. Selskapets kraftproduksjon selges til spotpris utenom den andel som dekker selskapets konsesjonskraftforpliktelser. Selskapet har også andel i kraftutvekslingsavtale med det danske selskapet ELSAM. Lyse Produksjon AS har en finansiell kraftportefølje for risikostyring av produksjonsinntektene. Selskapet har inngått en forvaltningsavtale med Lyse Handel AS som innebærer at den operative risikostyringen blir ivaretatt av Lyse Handel AS. I 2006 ble det vedtatt en strategiplan for vannkraft og vindkraft i selskapet. Lyse Produksjon AS har som mål å realisere 300 GWh ny vannkraft frem til 2013, og selskapet skal ha fokus på anlegg som fortrinnsvis er større enn 1 MW. Selskapet skal innen 2010 sikre seg grunneieravtaler for vindparker på land med en produksjonsevne på GWh, og har som mål å oppnå konsesjon for vindparker på land med produksjonskapasitet på 800 GWh. Videre skal en vurdere å kjøpe opp hele eller deler av lønnsomme vindparkprosjekter i fylket. Vindkraft til havs kan bli den viktigste kilden for ny fornybar krafttilgang i Norge og for andre kystnasjoner. Lyse ønsker å sikre seg rettigheter og posisjoner som sikrer parkarealer til havs. Norsk maritim- og olje/gass-teknologi kan være et konkurransefortrinn, som gir mulighet for å utvikle produkter og tjenester til havparker. Markedsforhold og produksjon Snøsmelting, god magasinbeholdning og mer nedbør enn normalt har ført til at vannkraftproduksjonen i Norge har vært høy på forsommeren I Sverige og Finland er flere kjernekraftverk tatt ut av drift for årlig vedlikehold våren Dette har blant annet, sammen med lav vindkraftproduksjon, ført til økte priser i resten av Norden. Ved utgangen av uke 21 i 2007 var fyllingsgraden i de norske magasinene 48,1 prosent som er 3,7 prosentpoeng høyere enn Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 13 av 38

14 normalt. I Sverige var fyllingsgraden 51,3 prosent som er 9,2 prosentpoeng høyere enn normalt. Fremtidsforventningene er positive. Ytre miljø Lyse Produksjons energiproduksjon er i hovedsak basert på vannkraft som utslippsmessig er miljøgunstig, men som relatert til utbygging medfører inngrep i og påvirkning av naturen. For å imøtekomme pålegg er det satt ut nær stk. laksesmolt i Årdalselven med en vekt på 30 til 70 gram. Etter særskilt avtale med Fylkesmannen i Rogaland er det i tillegg satt ut sommerforet yngel i Øvre Tysdalsvatn. Produksjon av smolt er basert på fangst av stamfisk fra Årdalselva iht. gjeldende pålegg. I reguleringsmagasinene Nilsebutvatn og Lyngsvatn er det satt ut om lag aure av stedegen stamme. Vannkraft Utbygging av Breiava kraftverk mellom Nilsebuvatn og Breiava er gjennomført. Kraftverket ble idriftsatt høsten 2006, og vil ha en produksjon på ca 55 GWh. Tillatelse til kraftutbygging i Jørpelandsvassdraget ble vedtatt ved kongelig resulosjon av Jørpelandsutbyggingen skal endelig besluttes i regi av Jørpeland Kraft som er et felleseid selskap med Scana Industrier. Tillatelsen innebærer bygging av et nytt Jøssang kraftverk og opprusting av eksisterende Jørpeland II. Eksisterende reguleringer skal videreføres, og Brokavatn skal overføres til Jørpelandsvassdraget. De to kraftverkene vil få en årlig produksjon på om lag 100 GWh, en økning på om lag 63 GWh i forhold til dagens produksjon i vassdraget. Lyse Produksjon AS vurderer også bygging av nytt kraftverk i Lysebotn, enten i tillegg til eller i stedet for dagens Lysebotn kraftverk. Nytt Lysebotn kraftverk vil gi en netto produksjonsøkning på ca 160 GWh/år hovedsakelig på grunn av økt fallhøyde, økt virkningsgrad og reduserte vanntap. Større effektinstallasjon vil øke fleksibiliteten slik at en større del av produksjonen kan legges til høyprisperioder. Vindkraft Lyse sikret seg i 2006 grunneieravtaler for vindparkene Ulvaruda (830 GWh) og Brusali-Karten (290 GWh), samt videreutviklet Lyses 1/3 eierandel (80 GWh) av Steinsland vindpark. Disse tre prosjektene på totalt 1,2 TWh planlegges konsesjonssøkt 1. halvår I 2006 har Lyse også utført kartlegging av egnede havområder og nettilknytningspunkt for vindparker til havs, og Lyse planlegger å forhåndsmelde to havparker i Figur: Lyses vindaktiviteter Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 14 av 38

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845 ÅRSRAPPORT Bystyret 14.09.10 sak 104/10 vedlegg 3 Nøkkeltall for Lyse 2008 2007 2006 2005* Drift Driftsinntekter Mill. kr. 4 273 4 395 3 310 3 545 2 780 Driftsresultat Mill. kr. 1 637 2 445 1 201 1 752

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3 ÆrMERE Innhold ÅRSRAPPORT 2005 Til tjeneste Leder 3 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2005 5 Da fiber kom til bygda 6 Dårlig vær gjør oss dyktige 8 Vi har fått sjumilsstøvler 10 Får vi låne litt strøm av

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Hafslund har i 2012 fokusert på å videreutvikle posisjonen som et ledende energikonsern, med hovedfokus på kjerneområdene produksjon, nett, varme og marked. Konsernet vokser organisk

Detaljer

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Prospekt Registreringsdokument for FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Sandnes, 12. januar 2012 SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO 001

Detaljer

Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger

Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger Bred strek markerer de 14 kommunene som inngår i Stavanger-regionen. 12.12.2006 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvorfor samarbeide

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum!

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum! EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL MIKKEL sandbeck.no Sammen med deg sørger vi for lyd til Festspillene i Elverum! Velg vår mest populære strømavtale InnlandsSpot og få konsertbillett! Alt henger sammen 1.

Detaljer

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 I 2014 side 7 Hovedtall side 8 Fibersuksess i 10 år side 10 100 år med elektrisitet side

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future Årsrapport 2010 Fornybar energi for framtiden Renewable energy for the future 1 Høydepunkter 2010 APRIL 1. april fikk vindparken Tooma I i Estland endelig godkjennelse fra myndighetene. Parken består av

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen:

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen: SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2004 04 Hans August Hanssen: Endringsvillig konsernsjef Kraftverket på Rødberg: Sparer millioner på samarbeid Gasskraft i Grenland: Full gass mot 2010 Skagerak Nett: Snart ferdig

Detaljer