Prospekt for obligasjonslån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt for obligasjonslån"

Transkript

1 Prospekt for obligasjonslån Lyse Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 19. juni 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38

2 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån på Oslo Børs. Oslo Børs har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 5-7. Ny informasjon av vesentlig betyding for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Oslo Børs' kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handlig er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmoding om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fåes ved henvendelse til Selskapet eller Tilretteleggeren. * Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i avsnittet Definisjoner Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 2 av 38

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Risikofaktorer Definisjoner Ansvarlige Revisorer Opplysninger om utsteder Oversikt over forretningsområder Organisasjonsstruktur Fremtidsutsikter Styre, ledelse og tilsynsorganer Større aksjonærer Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, finansielle stilling og resultater Opplysninger fra tredjepart, sakkyndig og interesseerklæringer Dokumentasjonsmateriale...34 Kryssreferanseliste...35 Vedtekter...36 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 3 av 38

4 1. Risikofaktorer Konsernet har etablert egne systemer og rutiner for styring av finansiell risiko basert på rammer vedtatt av Selskapets styre. Nedenfor følger en omtale av de ulike risikokategoriene. Konsernets risikohåndtering omtales forøvrig i Årsrapport 2006, note 27, side Renterisiko Finansstrategien i Lyse-konsernet fastlegger rammer for durasjon (varighet) til plasseringer og innlån. Lyses renterisiko, uttrykt som veid gjennomsnittlig varighet av samlet overskuddslikviditet og rentebærende gjeld, skal ligge mellom 1 og 5 år. I tillegg skal den samlede resultateffekten etter skatt ved 1 % renteendring ikke overstige 25 millioner kroner for påfølgende 12 måneder. Bakgrunnen for vedtaket er et ønske om å begrense renterisikoen. Korte renter er mer volatile enn lange. Ved det valgte mål vil de årlige netto finanskostnadene være mer forutsigbare enn ved kortere durasjon. Lyse har inngått rentebytteavtaler for millioner kroner med variabel restløpetid på 4-9 år med en gjennomsnittlig fast rente på 5,3 % som avregnes mot 3 måneders NIBOR. Markedsverdien før skatt på rentebytteavtalene var per på -53 millioner kroner. Avtalene er ikke regnskapsført til virkelig verdi etter regnskapslovens 5-8. Valutarisiko Fra og med år 2006 ble både finansielle kontrakter og den fysiske kraftomsetningen på Nord Pool ASA notert og omsatt i EUR. For Lyse Produksjon AS medfører dette en betydelig valutaeksponering. Den største valutaeksponeringen vil ligge på omsetning av fysisk kraft. Lyse har en vedtatt valutastrategi med tre års sikringshorisont. Sikret andel økes frem mot leveransetidspunktet. Som sikringsinstrumenter benyttes terminkontrakter samt opsjoner. Avtalene er ikke regnskapsført til virkelig verdi etter regnskapsloven 5-8. Per ble markedsverdi av valutaposisjonene før skatt fastsatt til følgende: Finansiering: Inkludert i langsiktig gjeld er et lån på EUR 40,99 millioner, tilsvarende 300 millioner kroner ved låneopptak. Hovedstol med EUR 40,99 mill. sikres med rullerende FX-swap hvert halvår. Per var markedsverdien før skatt på denne sikringen -4,5 millioner kroner. Avtalen er ikke regnskapsført til virkelig verdi etter regnskapslovens 5-8. Likviditetsrisiko I samsvar med finansstrategien opprettholder Lyse en beredskapskapital på minimum 500 millioner kroner. Kapitalen kan mobiliseres i løpet av få dager. Det er inngått avtaler om rullerende trekkfasiliteter mot DnB NOR med samlede trekkrettigheter på 700 millioner kroner som går over 5 år fra Konsernet har også trekkrettigheter ovenfor Sparebank 1 SR-Bank på 200 millioner kroner. Det foreligger i tillegg ubenyttede trekkrammer på sertifikatlån på 400 millioner kroner. Motpartsrisiko knyttet til finansielle kraftkontrakter Lyse har hovedsakelig terminkontrakter mot kraftbørsen Nord Pool ASA, målt i antall handler. Alle kontrakter cleares mot Nord Pool ASA når det er mulig. Kontrakter på fremtidige nettoposisjoner målt i volum (MWh) mot Nordpool ASA utgjør ca 54 % for Lyse Produksjon, de øvrige kontrakter handles bilateralt. Finansielle kontrakter handlet hos Nord Pool ASA hvor motivet for handelen er ren spekulasjon, utgjør ca % av handelen Lyse Handel foretar i terminmarkedet målt i volum (MWh). Det øvrige handles bilateralt. Av den bilaterale handelen inngår også en liten stadig synkende andel fysiske kontrakter. I de tilfeller Nord Pool ASA er motpart, trer de inn som juridisk motpart og garanterer for oppgjør, hvilket gjør at motpartsrisikoen blir minimal. Ved bilateral handel, inngås kun kontrakter med store, kjente norske/nordiske foretak, eller mot foretak som Lyse har grundig kjennskap til. Kredittrisiko knyttet til øvrige finansielle instrumenter Lyse påtar seg kredittrisiko ved plassering av overskuddslikviditet og som følge av motpartsrisiko ved bruk av sikringsinstrumenter som blant annet rentebytteavtaler. Kredittrisikoen er begrenset Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 4 av 38

5 ved at midler kun plasseres hos førsteklasses debitorer. Krav til sikkerhet går foran krav til avkastning. Finansstrategien har bestemmelser om rammer for ulike plasseringsformer. Finansstrategien har også bestemmelser om hvilke sikringsinstrumenter som kan benyttes og kravene til motpart til disse er de samme som ved plassering av midler. Forsikringsrisiko Lyse-konsernet har risiko i den operative drift for skade på eiendeler - primært på kraftverk og transmisjonsanlegg. Videre har konsernet risiko for å tape produksjon ved vanntap, og for skade på tredjemanns liv og eiendom. Det er inngått forsikringsavtaler som dekker de vesentligste risiki. Egenandel på skade på eiendeler er 3 millioner kroner pr. skadetilfelle på produksjons- og nettanlegg og for vanntap. For skade på tredjemann er egenandelen 1 million kroner. Egenandel ved skade på bygninger er lavere. Risikostyring i kraftmarkedet Lyse Handel AS har et forvalteransvar for Lyse-konsernets risiko knyttet til kraft- og valutamarkedet. For å få best mulig priser, bruker Lyse Handel AS primært kontrakter i terminmarkedet. Dette er nødvendig for å redusere usikkerhet knyttet til samlede kraftsalgsinntekter- og kostnader som i høy grad varierer med volatil spotpris og varierende volum fra år til år. I denne sammenheng er det ingen forskjell mellom fysiske og finansielle kontrakter som handles bilateralt eller via megler, eller finansielle kontrakter i terminmarkedet (Nord Pool ASA). Det er i første rekke prisen som er avgjørende ved valg av handelsform. Selskapet driver med aktiv risikostyring tilpasset den aktuelle markedssituasjonen innenfor vedtatte rammer for risikostyring. På den måten søker man på lang sikt å oppnå maksimal inntjening i porteføljene. Alle finansielle kontrakter inngås i samsvar med standard kontraktsbetingelser til Nordisk krafthandlerforening. Handel med kraftkontrakter Lyse AS betjener sluttbrukermarkedet med forskjellige produkter. Det benyttes variabelpriskontrakter, fastpriskontrakter og porteføljeforvaltningskontrakter. For variabelpriskontrakter er det opprettet en egen portefølje på Nord Pool ASA som Lyse Handel AS står som eier av. Det er videre opprettet en egen portefølje på Nord Pool for porteføljeforvaltningskontrakter for større bedrifter. Lyse AS står som eier av porteføljen, men hvor det finansielle sluttproduktet, avregningen av porteføljen, viderefaktureres eksternt. Lyse AS sitter således med relativt beskjeden risiko for det finansielle resultatet av denne porteføljen. Alle de ovenfornevnte kontraktstyper avregnes som et resultat av markedspris minus kontraktspris multiplisert med volum i leveringsperioden. Det vil si at kontraktene ikke inngår i balanseregnskapet, men tas med i resultatregnskapet i det de går til levering. Lyse Produksjon AS selger i hovedsak sin produksjon til spotpris. Selskapet har en konsesjonskraftforpliktelse på 475 GWh som selges til selvkostpris. Produsert volum avhenger i stor grad av nedbørssituasjonen fra år til år og prisene i markedet varierer tilsvarende sterkt. Selv om produksjon og pris ofte er negativt korrelert, dvs. at mye vann og høy produksjon medfører lav pris og motsatt, kan dette gi store utslag på Lyse Produksjon AS sitt resultat. Lyse Handel AS har et forvalteransvar for å prissikre produksjonen til Lyse Produksjon AS. Svingningene i resultatet til Lyse Produksjons egenproduksjon, og svingningene i resultatet til sikringsporteføljen, vil i stor grad gå mot hverandre. Dette reduserer resultatsvingningene noe. Pr bestod sikringsporteføljen av en netto salgsposisjon for årene framover: Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 5 av 38

6 Finansielle kontrakter inngått med trading som formål: Tradingporteføljen hadde pr en netto salgsposisjon (åpen posisjon) på om lag 187 GWh. Detaljer om Markedsverdi før skatt av finansielle kraftpriskontrakter som er/ ikke er vurdert til virkelig verdi etter rskl. 5-8 finnes i Årsrapport 2006, note 27, side Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 6 av 38

7 2. Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette Registreringsdokumentet ha følgende betyding: Lyse-konsernet/ Lyse: Selskapet og dets datterselskaper. Låntaker/Selskapet: Lyse Energi AS. NOK: KILE: OED: Norske kroner. Kostnad for ikke levert energi. Ordning innført av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) i 2001 som medfører at nettselskapet skal beregne kostnaden sluttbruker får ved strømbrudd. Kostnaden beregnes etter satser gitt av NVE. Hvert nettselskap har en forventingsramme for hva som vil være årlig forventet KILE-kostnad relatert til strømbrudd. Dersom KILE-kostnadene over tid overstiger forventningsverdien, skal dette komme kunden til gode i form av lavere tariff. Olje- og energidepartementet. Prospekt: Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om notering av obligasjonslån på Oslo Børs. Registreringsdokument: Tilrettelegger: Dette dokumentet. Gyldig i 12 måneder etter at godkjennelse er gitt av Oslo Børs. Prospekt vil i denne perioden kunne utgjøres av Registreringsdokumentet sammen med nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som utstedes. DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets. Verdipapirdokument: Dokument som beskriver obligasjonslån utarbeidet som en del av Prospekt. Det utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som tas opp av Selskapet. VPS: Årsrapport 2006: Årsrapport 2005: Verdipapirsentralen. Selskapets årsrapport for 2006 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Selskapets årsrapport for 2005, slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 7 av 38

8 3. Ansvarlige 3.1 Personer Ansatte i følgende selskaper har deltatt i utarbeidelsen av Registreringsdokumentet: DnB NOR Bank ASA, 0021 Oslo Lyse Energi AS, Postboks 8124, 3.2 Ansvarserklæringer Styrets ansvarserklæring: Lyse Energi AS bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Selskapet kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre Registreringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo, 19. juni 2007 Lyse Energi AS Tilretteleggers ansvarserklæring: DnB NOR Bank ASA v/ DnB NOR Markets har som Tilrettelegger for Selskapet bistått med å utarbeide dette Registreringsdokumentet. De opplysninger som fremkommer i Registreringsdokumentet er så langt Tilrettelegger kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er ikke særskilt kontrollert av Tilrettelegger og Tilrettelegger eller ansatte hos Tilrettelegger kan derfor ikke påta seg noen slags form for ansvar for innholdet av eller fullstendigheten av informasjonen i Registreringsdokumentet. Tilsvarende kan ikke Tilrettelegger påta seg noe ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som blir gitt i forbindelse med presentasjon av Selskapet eller av dette dokumentet. Enhver som mottar dette Registreringsdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette Registreringsdokumentet og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin investeringsbeslutning. Oslo, 19. juni 2007 DnB NOR Bank ASA Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 8 av 38

9 4. Revisorer 4.1 Navn og adresse Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet vært Deloitte AS, Postboks 287 Forus, 4066 Stavanger. Statsautorisert revisor Ommund Skailand har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for 2005 og Deloitte AS er medlem av Den norske Revisorforening. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 9 av 38

10 5. Opplysninger om utsteder 5.1 Utsteders historie og utvikling Selskapsnavn Selskapets registrerte navn er Lyse Energi AS, det kommersielle navnet er Lyse Energi Hjemsted og registreringsnummer Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Registreringsdato Lyse Energi AS ble etablert etter en bred, eierpolitisk prosess i perioden , og det nye selskapet var operativt fra 1. januar Nærmere om utstederen Lyse Energi AS er et energi- og kommunikasjonsselskap eid av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Selskapet er morselskap i Lyse-konsernet og har som viktigste oppgave å ivareta eierrollen i hel- og deleide datterselskaper. Lyse Energi AS organiserer på vegne av konsernet felles funksjoner knyttet til økonomi og finans, organisasjon og sikkerhet, teknologi samt informasjon og samfunnskontakt. Sentrale staber yter tjenester til andre selskaper i konsernet basert på interne, forretningsmessige avtaler. Konsernets virksomhet omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter, samt bygging og drift av infrastruktur. Forretningskontoret er i Stavanger kommune. Lyse Energi AS har virksomheter spredd i hele Sør- Rogaland, og i andre deler av Norge der Selskapet leverer bredbåndstjenester til samarbeidspartnere. Selskapet er underlagt norsk lovgiving, de mest relevante lover for Selskapets virksomhet er gitt ved: Aksjeloven Arbeidsmiljøloven Brann- og eksplosjonsvernloven Ekomloven Energiloven Forurensningsloven Lov om offentlige anskaffelser Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Naturgassloven Personopplysningsloven Plan- og bygningsloven Sikkerhetsloven Selskapets besøksadresse er Breiflåtveien 18, Mariero, 4017 Stavanger, telefonnummer er Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 10 av 38

11 6. Oversikt over forretningsområder 6.1 Hovedvirksomhet Formål, visjon, forretningsidè og verdier Selskapets formål i henhold til vedtektene er å Skape verdier for kundene, eierne og samfunnet Sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning til selskapets kunder Være en kundeorientert, konkurransedyktig aktør og en attraktiv samarbeidspartner Kunne tilby kundeløsninger som gir kunden valgfrihet og mulighet for effektive og miljøvennlige energiløsninger Delta i næringsutvikling og næringsvirksomhet med relevans til kjernevirksomhetene, enten alene eller i samarbeid med andre, gjennom etablering, aksjekjøp, sammenslutning m.v. Selskapets aksjonærer legger til grunn et langsiktig, industrielt perspektiv for utviklingen av konsernet og der lønnsomhet og avkastning fra virksomheten prioriteres høyt. Visjon: Lyse skal forenkle kundenes hverdag med nyttige, trygge og framtidsrettede produkter og tjenester. Forretningsidè: Lyse skal være et nyskapende, samfunnsbevisst og kundeorientert energi- og kommunikasjonsselskap. Selskapet skal sikre en sterk markedsposisjon gjennom en godt utbygd infrastruktur og et variert tilbud av produkter og tjenester. Verdier: Lyses kunder skal forbinde følgende verdier med selskapet: Forenkling, trygghet, nytte. Lyse skal i ord og handling oppfattes som serviceinnstilt, handlekraftig, ærlig og direkte Infrastruktur og marked Infrastruktur En godt utbygd infrastruktur er basis og forutsetning for at Lyse skal lykkes innen så vel energisom telekommunikasjonsdelen av virksomheten. Tilgjengelig og driftssikker infrastruktur er et strategisk konkurransefortrinn for selskapet og en vesentlig forutsetning for å nå eiernes mål om at Stavanger-regionen innen 2020 skal være den storbyregionen i landet som har størst konkurransekraft og evne til verdiskaping. Lyse bygde i km elnett, 35 km gassnett, 9 km varme-/kjølenett og 170 km bredbånd. I forhold til året før ble det bygd 25 % mindre gassnett og 15 % mindre fibernett. Lyse hadde ved utgangangen av km elnett (luftnett og jordkabel), 389 km gassnett, 50 km varme-/kjølenett og 689 km fiberbasert bredbånd. Marked og produkter Lyse selger energi- og telekommunikasjonsprodukter i så vel regionale som nasjonale markeder, til så vel private som bedrifter. Hovedmarkedene ligger i Sør-Rogaland. Det benyttes flere typer salgskanaler med hovedvekt på internett som strategisk salgs- og kommunikasjonskanal overfor kunder, ikke minst for standardiserte produkter og tjenester. Lyses utfordring er å ivareta kundenes stadig økende forventninger om et enkelt og effektivt møte med selskapet når kunden selv ønsker det. Lyses produkter er strøm, gass, varme/kjøling, bredbånd (TV/internett/telefoni i ett) og mobiltelefoni. Strøm selges til private og bedrifter over hele landet, mens naturgass, fjernvarme og kjøling hovedsakelig selges til bedriftssegmentet i regionen. Bredbånd selges direkte av Lyse i regionen, og via partnere andre steder i landet. Lyse selger bredbånd- og mobiltelefoni. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 11 av 38

12 Lysekonsernet er organisert med utstrakt grad av samhandling mellom de enkelte datterselskap og morselskap. IKT er verktøyet som skal muliggjøre og effektivisere både samhandling og utførelse av enkeltoppgaver og prosesser, både internt i konsernet og ikke minst gjennom utvikling av selvbetjening for kundene via personifisert WEB-portal. Lyse har i lengre tid benyttet en tjenesteorientert systemarkitektur (SOA) som også kan betraktes og beskrives som en samhandlingsarkitektur hvor systemer og prosess-støtte kan integreres i helhetsløsninger. Det er også lagt ned betydelig arbeid i å kvalitetssikre drift og systemutvikling gjennom blant annet innføring av ITIL- prosesser (beste praksis, prosedyrer m.v.). I Lyses bredbåndsatsing er prosesser og systemer en viktig del av leveransen, og Lyse leverer pt. integrerte ASP-tjenester til omkring 30 andre selskaper. Omfanget av tjenesteleveransene er blitt så omfattende at utskilling av IKT-virksomheten i eget selskap vurderes Hovedvirksomhet Energisektoren Generelt Selskapet legger vekt på å holde konkurransedyktige priser. Lyse har elnettkunder. Forretningsområdet ekstern porteføljeforvaltning er i stadig vekst og har nådd et betydelig omfang både målt i antall kunder og forvaltningsvolum. Foruten kraftbalansen var det i 2006 en fallende tendens på andre parametre som påvirker den nordiske kraftprisen. Markedet for CO2-kvoter fikk en kraftig rystelse da utslippstallene for 2005 ble kjent i mai. Utslippene var så vidt lave at tildelte utslippskvoter for ble antatt å være større enn faktiske utslipp. Kvoteprisen ble umiddelbart halvert og prisen falt videre mot null utover i året. Dette reduserte produksjonskostnadene i kullkraftverk betraktelig. Olje- og gassprisene hadde også en svak utvikling mot slutten av Endringene i underliggende forhold medførte også store svingninger i framtidige prisforventninger. For eksempel var prisforventningen i markedet for 2007 ca 45 øre/kwh på sitt høyeste, mens den falt til ca 30 øre/kwh mot slutten av året. I andre halvår ble Breiava kraftverk med årsproduksjon på 54 GWh satt i prøvedrift. Olje- og energidepartementet ga i slutten av 2006 Jørpeland Kraft AS konsesjon for utbygging av Jørpelandsvassdraget etter det såkalte kombinasjonsalternativet som fikk stort flertall ved politisk behandling i så vel Strand kommune som Rogaland fylkeskommune. Utbyggingen vil gi 100 GWh kraft. Lyses utbyggings- og driftsselskap, Lyse Infra, skal bygge kraftverket for Jørpeland Kraft AS som eies med 2/3 av Lyse og 1/3 av Scana, og der kraftproduksjonen skal fordeles i henhold til eierandel. Anleggsarbeidene planlegges påbegynt i andre halvår 2007, og det skal bygges to kraftverk ett ved det eksisterende kraftverket i Jørpelandselva og ett inne i fjellet ved Jøssang. Lyse har sikret grunneieravtaler for vindparkene Ulvarudla (830 GWh) og Brusali-Karten (290 GWh), samt videreutviklet Lyses 1/3 eierandel (80 GWh) av Steinsland vindpark. Prosjektene på til sammen 1,2 TWh konsesjonssøkes våren I løpet av forretningsåret er det kartlagt havområder og punkter for nettilknytning for vindparker til havs. Lyse har sammen med Agder Energi, det tyske energikonsernet EWE og det sveitsiske energihandelsselskapet EGL inngått avtale om prosjektutvikling av en 570 km lang undersjøisk kraftkabel (NorGer) mellom Norge og Tyskland. Det ble levert 446 GWh naturgass i 2006 mot 394 GWh året før. Av Lyses samlede energisalg utgjør gass 13 %. Virksomheten innen naturgass og varme har i hovedsak bestått i videre utbygging av distribusjonsnett for naturgass, bygging av varme- og kjølesentraler samt bygging av noen mindre fjernvarme- og fjernkjølenett. Det forventes fortsatt økning i leveransene i 2007 etter hvert som nye kunder knyttes til nettet. Lyse samarbeider med en gruppe lokale investorer samt rederiet I.M. Skaugen om å realisere en LNG-kjede for forsyning av flytende naturgass til kunder i Norden. Kjeden vil bestå av et anlegg for nedkjøling av naturgass til flytende form og transport med bil og båt fram til tankanlegg hos Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 12 av 38

13 kundene. Anlegget vil kunne produsere tonn LNG årlig. Eventuell investeringsbeslutning vil bli tatt i Lyse gikk i 2005 inn i det nyetablerte, Stavangerbaserte oljeselskapet Norwegian Energy Company, Noreco, med en eierandel på 23,28 prosent. Selskapet fikk i løpet av 2006 sju nye lisenser, herav to som operatør. Styret er meget tilfreds med utviklingen i selskapet. Investeringen i Noreco tar sikte på å blant annet spille en risikoavdempende rolle knyttet til å sikre Lyses investeringer i gassektoren. Sommeren 2006 åpnet Lyses første fyllestasjon for naturgass til transportmarkedet. Pumpen står på Statoils stasjon Forus, mellom Stavanger og Sandnes. I løpet av 2007 skal det åpnes to nye fyllestasjoner i henholdsvis Stavanger og Sandnes, og bedrifter og kommuner informeres for å velge naturgass som drivstoff. Lyse Energi AS, Statoil og Shell eier i fellesskap Energiparken AS, som skal stimulere til næringsutvikling basert på naturgass. Ved mottaksanlegget i Risavika har Energiparken AS kjøpt et område som i neste omgang vil bli solgt ut til gassbrukende bedrifter som kan ha gjensidig nytte av samlokalisering. Lyse Energi AS har i tillegg kjøpt et 50 da stort område som kan benyttes til eventuelt gasskraftverk. Lyse, Shell, Statoil, Universitetet i Stavanger og IRIS (International Research Institute of Stavanger) opprettet i 2005 Risavika Senter for Miljø- og Gassteknologi, som med basis i naturgass skal utvikle teknologi for ren og effektiv produksjon av elektrisitet, varme og hydrogen. For å stimulere den regionale energisatsingen, har Lyse forpliktet seg til 15 millioner kroner i Såkorn Invests såkornfond øremerket nye energiprosjekter. Nærmere om Lyse Produksjon AS Selskapets virksomhet Lyse Produksjon AS er et heleid datterselskap av Lyse Energi AS. Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune. Selskapet eier kraftverk og har ansvar for vannhusholdningen og produksjonsstyringen. Ca 35 % av selskapets krafttilgang kommer fra 12 heleide kraftstasjoner i Sør-Rogaland hvor selskapet også står for den tekniske drift og vedlikehold av anleggene. Øvrig krafttilgang kommer fra 41,1 % eierandel i Sira-Kvina kraftselskap, 18,0 % i Ulla-Førre verkene og 66,7 % i Jørpeland Kraft as. I tillegg er Lyse Produksjon AS eier og konsesjonshaver for distribusjonsnettet i Lysebotn. Selskapets kraftproduksjon selges til spotpris utenom den andel som dekker selskapets konsesjonskraftforpliktelser. Selskapet har også andel i kraftutvekslingsavtale med det danske selskapet ELSAM. Lyse Produksjon AS har en finansiell kraftportefølje for risikostyring av produksjonsinntektene. Selskapet har inngått en forvaltningsavtale med Lyse Handel AS som innebærer at den operative risikostyringen blir ivaretatt av Lyse Handel AS. I 2006 ble det vedtatt en strategiplan for vannkraft og vindkraft i selskapet. Lyse Produksjon AS har som mål å realisere 300 GWh ny vannkraft frem til 2013, og selskapet skal ha fokus på anlegg som fortrinnsvis er større enn 1 MW. Selskapet skal innen 2010 sikre seg grunneieravtaler for vindparker på land med en produksjonsevne på GWh, og har som mål å oppnå konsesjon for vindparker på land med produksjonskapasitet på 800 GWh. Videre skal en vurdere å kjøpe opp hele eller deler av lønnsomme vindparkprosjekter i fylket. Vindkraft til havs kan bli den viktigste kilden for ny fornybar krafttilgang i Norge og for andre kystnasjoner. Lyse ønsker å sikre seg rettigheter og posisjoner som sikrer parkarealer til havs. Norsk maritim- og olje/gass-teknologi kan være et konkurransefortrinn, som gir mulighet for å utvikle produkter og tjenester til havparker. Markedsforhold og produksjon Snøsmelting, god magasinbeholdning og mer nedbør enn normalt har ført til at vannkraftproduksjonen i Norge har vært høy på forsommeren I Sverige og Finland er flere kjernekraftverk tatt ut av drift for årlig vedlikehold våren Dette har blant annet, sammen med lav vindkraftproduksjon, ført til økte priser i resten av Norden. Ved utgangen av uke 21 i 2007 var fyllingsgraden i de norske magasinene 48,1 prosent som er 3,7 prosentpoeng høyere enn Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 13 av 38

14 normalt. I Sverige var fyllingsgraden 51,3 prosent som er 9,2 prosentpoeng høyere enn normalt. Fremtidsforventningene er positive. Ytre miljø Lyse Produksjons energiproduksjon er i hovedsak basert på vannkraft som utslippsmessig er miljøgunstig, men som relatert til utbygging medfører inngrep i og påvirkning av naturen. For å imøtekomme pålegg er det satt ut nær stk. laksesmolt i Årdalselven med en vekt på 30 til 70 gram. Etter særskilt avtale med Fylkesmannen i Rogaland er det i tillegg satt ut sommerforet yngel i Øvre Tysdalsvatn. Produksjon av smolt er basert på fangst av stamfisk fra Årdalselva iht. gjeldende pålegg. I reguleringsmagasinene Nilsebutvatn og Lyngsvatn er det satt ut om lag aure av stedegen stamme. Vannkraft Utbygging av Breiava kraftverk mellom Nilsebuvatn og Breiava er gjennomført. Kraftverket ble idriftsatt høsten 2006, og vil ha en produksjon på ca 55 GWh. Tillatelse til kraftutbygging i Jørpelandsvassdraget ble vedtatt ved kongelig resulosjon av Jørpelandsutbyggingen skal endelig besluttes i regi av Jørpeland Kraft som er et felleseid selskap med Scana Industrier. Tillatelsen innebærer bygging av et nytt Jøssang kraftverk og opprusting av eksisterende Jørpeland II. Eksisterende reguleringer skal videreføres, og Brokavatn skal overføres til Jørpelandsvassdraget. De to kraftverkene vil få en årlig produksjon på om lag 100 GWh, en økning på om lag 63 GWh i forhold til dagens produksjon i vassdraget. Lyse Produksjon AS vurderer også bygging av nytt kraftverk i Lysebotn, enten i tillegg til eller i stedet for dagens Lysebotn kraftverk. Nytt Lysebotn kraftverk vil gi en netto produksjonsøkning på ca 160 GWh/år hovedsakelig på grunn av økt fallhøyde, økt virkningsgrad og reduserte vanntap. Større effektinstallasjon vil øke fleksibiliteten slik at en større del av produksjonen kan legges til høyprisperioder. Vindkraft Lyse sikret seg i 2006 grunneieravtaler for vindparkene Ulvaruda (830 GWh) og Brusali-Karten (290 GWh), samt videreutviklet Lyses 1/3 eierandel (80 GWh) av Steinsland vindpark. Disse tre prosjektene på totalt 1,2 TWh planlegges konsesjonssøkt 1. halvår I 2006 har Lyse også utført kartlegging av egnede havområder og nettilknytningspunkt for vindparker til havs, og Lyse planlegger å forhåndsmelde to havparker i Figur: Lyses vindaktiviteter Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 14 av 38

15 Nærmere om Lyse Gass AS Selskapets virksomhet Lyse Gass AS ble stiftet høsten 2000 og er heleid av Lyse Energi AS. Selskapets forretningskontor er i Stavanger. Selskapets hovedformål er å bygge og drive transport og distribusjonsanlegg for naturgass i Sør-Rogaland, å kjøpe og selge naturgass samt å eie og drive anlegg for produksjon og distribusjon av varme og kjøling. Utbyggingen og markedsaktivitetene skjer i nært samarbeid med flere andre selskaper i Lyse-konsernet. Lyses engasjement innen naturgass er begrunnet i flere forhold. Norge har behov for ny energi etter at det meste av vannkraften er bygget ut. Naturgass er, på samme måte som elektrisitet, en ledningsbunden energi med mange av de samme bruksområdene som elektrisitet og fjernvarme. Naturgass er en miljøvennlig energikilde som kan redusere utslipp til luft vesentlig når den erstatter forurensende energikilder som for eksempel olje. Lyses eierkommuner er også opptatt av den videre næringsutvikling i regionen. Naturgass er et virkemiddel for å skape ny virksomhet og styrke konkurranseevnen for eksisterende bedrifter. For å dekke en stadig økende etterspørsel etter energi er Lyse også opptatt av å utnytte de lokale energikildene som finnes i regionen. Utnyttelse av disse energikildene forutsetter et vannbasert distribusjonsnett. Fjernvarme er miljøvennlig i det varmeproduksjonen i stor grad skjer ved forbrenning av restavfall eller naturgass og ved bruk av varmepumper. Investeringer i infrastruktur Det er lagt en 50 km lang høytrykks sjøledning fra Kårstø i Tysvær kommune til Risavika i Sola kommune med en avgreining inn til Nørevågen i Rennesøy kommune. Det er videre bygget lavtrykks distribusjonsnett for naturgass i Jær-regionen samt på øyene Rennesøy, Finnøy, Talgje og Fogn. Ved utgangen av året var det bygget 389 km lavtrykks distribusjonsnett inklusive 8 km sjøledning mellom øyene. Leveranser av naturgass til kunder startet opp 1. mars Sammen med IVAR (Interkommunalt vann- avløp og renovasjonsverk) og Westco AS eier Lyse Gass AS et energigjenvinningsanlegg på Forus hvor restavfall fra husholdning blir energigjenvunnet. Selskapet Forus Energigjenvinning KS produserer ca 90 GWh damp som overtas i sin helhet av Lyse. Dampen benyttes dels til strømproduksjon via en dampturbin og dels i et fjernvarmenett. Det blir brukt naturgass som spisslast i fjernvarmeanlegget. Det bygges også opp et fjernkjølenett i området slik at leveranse av varme og kjøling kan optimaliseres for kunden. Lyse Gass AS eier og driver også noen mindre nærvarmenett hvor energien kommer fra varmepumper eller naturgass. Virksomheten bestod i 2006 hovedsakelig i videre utbygging av distribusjonsanlegg for naturgass, bygging av varme- og kjølesentraler samt bygging av en mindre andel fjernvarme- og fjernkjølenett. Det er i løpet av året bygget 35 km gass distribusjonsnett og total lengde på naturgassnettet er nå 389 km. Det er videre bygget 9 km fjernvarme- og kjølenett samt energisentraler for forsyning av varme og kjøling til kunder. Totalt sett er det bygget 50 km fjernvarme- og kjølenett. Prosjektering og utbygging av landnettet utføres av Lyse Infra AS på oppdrag fra Lyse Gass AS. Salgsarbeidet utføres i henhold til avtale av Lyse AS. Energileveranser Lyse Gass AS leverte totalt sett 446 GWh energi i 2006 sammenlignet med 394 GWh i Det forventes fortsatt økning i leveransene i 2007 etter hvert som nye kunder knyttes til nettet. Figur: Naturgassleveranser Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 15 av 38

16 Leverander av naturgass GWh Leveranser År Ytre miljø Lyse Gass AS har utarbeidet eget miljøregnskap for gassvirksomheten der utslippene dokumenteres. Regnskapet oppdateres kontinuerlig, og viser at det er inngått kontrakter som reduserer de globale utslippene av CO2 med over tonn/år. Det globale utslippet av Nox reduseres med 39 tonn/år mens det lokale utslippet av SO2 reduseres med 5300 kg/år. I tillegg reduseres utslippet av støvpartikler. Øvrig virksomhet Lyse Energi AS, Statoil og Shell eier i fellesskap Energiparken AS, som skal stimulere til næringsutvikling basert på naturgass. Ved mottaksanlegget i Risavika har Energiparken AS kjøpt et område som i neste omgang vil bli solgt ut til gassbrukende bedrifter som kan ha gjensidig nytte av samlokalisering. Lyse Energi AS har i tillegg kjøpt et 50 da stort område som kan benyttes til gasskraftverk. Lyse, Shell, Statoil, Universitetet i Stavanger og IRIS (International Research Institute of Stavanger) opprettet i 2005 Risavika Senter for Miljø- og Gassteknologi, som med basis i naturgass skal utvikle teknologi for ren og effektiv produksjon av elektrisitet, varme og hydrogen. Lyse Gass samarbeider med en gruppe lokale investorer samt rederiet I.M. Skaugen om å realisere en LNG-kjede for forsyning av flytende naturgass til kunder i Norden. Kjeden vil bestå av et anlegg for nedkjøling av naturgass til flytende form og transport med bil og båt fram til tankanlegg hos kundene. Anlegget vil kunne produsere tonn LNG årlig. Eventuell investeringsbeslutning vil bli tatt i Nærmere om Lyse Handel AS Selskapets virksomhet Lyse Handel AS er et heleid datterselskap av Lyse Energi AS og er Lyse-konsernets redskap i engrosmarkedet for kraft og valuta. Lyse-konsernet har samlet all krafthandelsaktivitet i et eget selskap for å rendyrke kompetansen på området og for å samle håndteringen av kraftpris- og valutarisiko på et sted. Dette medfører at Lyse Produksjon AS og sluttbrukerselskapet Lyse AS kan konsentrere seg fullt ut om sine kjerneoppgaver. Selskapet drives fra Stavanger. Selskapets oppgave er å optimalisere verdien av konsernets produksjons- og sluttbrukerportefølje gjennom handel i engrosmarkedet, samtidig som risikoen holdes på et akseptabelt nivå. Disse oppgavene er organisert som forvaltningsoppdrag hvor handelen skjer for porteføljeeiernes regning og risiko, men utføres av Lyse Handel AS innenfor vide fullmakter og med avtalte risikorammer. Resultatene fra disse porteføljene blir regnskapsført i henholdsvis Lyse Produksjon AS og Lyse AS, mens Lyse Handel AS får en hovedsakelig resultatbasert godtgjørelse for forvaltningen. Selskapet driver også tradingvirksomhet i egen regi. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 16 av 38

17 Selskapet utfører anmeldings- og avregningsfunksjonene på engrosnivå for hele konsernet og for noen få eksterne kunder. Fra og med året 2006 ble kraftflyten i konsernet endret. Lyse Handel AS kjøper inn kraft fra Nord Pool, Statnett og lokale aktører for så å selge kraften videre til Lyse AS, Lyse Nett AS og andre eksterne parter. Lyse Handel AS forvalter også eksterne kraftporteføljer. Markedsmessige forhold Foruten kraftbalansen var det en fallende tendens på andre parametre som påvirker den nordiske kraftprisen. Markedet for CO2-kvoter fikk en kraftig rystelse da utslippstallene for 2005 ble kjent i mai. Utslippene var så vidt lave at tildelte utslippskvoter for ble antatt å være større enn faktiske utslipp. Kvoteprisen ble umiddelbart halvert og prisen falt videre mot null utover i året. Dette reduserte produksjonskostnadene i kullkraftverk betraktelig. Olje- og gassprisene hadde også en svak utvikling mot slutten av Endringene i underliggende forhold medførte også store svingninger i framtidige prisforventninger. For eksempel var prisforventningen i markedet for 2007 ca 45 øre/kwh på sitt høyeste, mens den falt til ca 30 øre/kwh mot slutten av året Telekommunikasjonssektoren Generelt Telemarkedet kjennetegnes ved at tilbudet av både produkter og tjenester er økende, og det er en sterk bevegelse i retning av konvergens mellom ulike formidlingsplattformer. I 2006 kjøpte Bredbåndsalliansen, der Lyse er en av eierne, 50 % av Bane Tele AS. Fundamentet for BaneTeles virksomhet er det redundante fiberoptiske nettet (landsdekkende nett med reserveframføring) som i hovedsak følger jernbanenettet og energiselskapenes infrastruktur gjennom Norge. Nettet er km langt og knytter sammen over 70 byer og tettsteder fra Tromsø i nord til Farsund i sør. Gjennom kjøpet av BaneTele vil Lyse og partnere kunne tilby kunder et ende til ende tilbud av bredbåndtjenester over hele landet. Lyse gikk i 2006 inn med en eierandel på omkring 3 prosent i Network Norway AS, som etablerer seg med telefoniløsninger i konkurranse med Telenor og NetCom, bl.a. gjennom å bygge et tredje nasjonalt GSM-nett. Lyse har inngått en treårs avtale med Network Norway som skal levere mobilnett og trafikktjenester. Avtalen innebærer at Lyse leier infrastruktur av Network Norway for produksjon av mobile tjenester. Lyse besitter teknologi og kompetanse som gjør det naturlig å utvikle samfunnsnyttige produkter og tjenester. Et eksempel på dette er prosjektet IS-Home som på nyåret 2007 ble tildelt 11,2 millioner kroner av Norges Forskningsråd. En gruppe med Lyse, Telsey, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical skal i et prosjekt som også innbefatter to doktorgradstipendiater utvikle målings- og registreringsløsninger til bruk i hjemmet. Arbeidet med å tilby Lyses triple play-løsning til nye partnere samt å styrke samarbeidet med eksisterende partnere, har hatt høy oppmerksomhet. Også i 2006 har selskapet hatt betydelig nasjonal aktivitet, og hadde ved årets utgang avtaler med 27 partnere på leveranse av bredbåndtjenester på fibernett andre steder i landet, fra Kragerø i sør til Vesterålen i nord. Det er inngått en strategisk partneravtale i Danmark med Midt-Vest Bredbånd, for å håndtere det danske markedet på samme vis som i Norge. Det legges i alle deler av landet vekt på å selge i tråd med den lokale og regionale styrke, og TVportal med blant annet lokale nyheter er lansert i samarbeid med ca 20 aviser landet over hvor hver representerer sin region. Lyse ønsker å kombinere kompetanse på internasjonalt nivå med sterk lokal forankring. Lyses løsninger har blitt svært godt mottatt av kundene. I alle områder der Selskapet har bygget ut bredbånd har over 60 % av husstandene i området takket ja til tjenesten. Det er utviklet et eget merke, altibox, som fellesbetegnelse for triple play-produktene Lyse og partnerne selger. Dette er gjort for å kunne framstå mest mulig samlet og enhetlig, kombinert med konkurransefortrinnet knyttet til å selge i det lokale selskapets navn. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 17 av 38

18 Ved utgangen av 2006 hadde Selskapet tegnet nær kontrakter på leveranse av fiber-basert bredbånd hvorav kunder er levert, i tillegg til mobilkunder. Nær kunder stod ved utgangen av 2006 på venteliste for å få bredbånd. Nærmere om Lyse Tele AS Lyse Tele AS er et heleid datterselskap av Lyse Energi AS. Selskapet skal utvikle, levere og drifte infrastruktur og kommunikasjonstjenester til Lyses kunder. Selskapet skal bygge et tjenestetilbud som gir verdiskapning for kundene og derved økt omsetning og inntjening. Tjenestene er primært telefoni, mobiltelefoni, bredbånds Internett og digital TV-distribusjon. Videre skal Lyse Tele delta i næringsutvikling og næringsvirksomhet med relevans til kjernevirkomheten, enten selv eller i samarbeid med andre, gjennom etablering, aksjekjøp, eller annet. Lyses telesatsning ble lansert i Selskapet lanserte grunnproduktene Lyse Mobil, Lyse Fasttelefon og Lyse Bredbånd der sistnevnte er en pakke med TV, Internett og fasttelelefoni levert via et fiberoptisk nett. Målgruppen er privatpersoner samt små og mellomstore bedrifter. Selskapet gikk inn i noen av de mest konkurranseutsatte sektorene, og meldte seg på som utfordrer til en rekke veletablerte aktører som GET, Telenor, Nextgentel, NetCom og Tele2, samtidig som en moderne og framtidsrettet infrastruktur ble etablert både på salg, installasjon og levering. I 2003 startet Lyse Tele også opp en nasjonal grossistvirksomhet med leveranse av TV/Internett/Telefoni til andre kraftselskaper og kommuner som bygger fibernett, en satsning som har fått oppmerksomhet både kommersielt og politisk. Også i 2006 har selskapet hatt betydelig nasjonal aktivitet, og hadde ved årets utgang avtaler med 27 partnere på leveranse av bredbåndstjenester på fibernett andre steder i landet, fra Kragerø i sør til Vesterålen i nord. Det er inngått en strategisk partneravtale i Danmark med Midt-Vest Bredbånd, for å håndtere det danske markedet på samme vis som i Norge. Det legges i alle deler av landet vekt på å selge i tråd med den lokale og regionale styrke, og TVportal med blant annet lokale nyheter er lansert i samarbeid med ca 20 aviser landet over hvor hver representerer sin region. Selskapet ønsker å kombinere kompetanse på internasjonalt nivå med sterk lokal forankring. Lyse Teles løsninger har blitt svært godt mottatt av kundene. I alle områder der Lyse har bygget ut bredbånd har over 60 % av husstandene i området takket ja til tjenesten. Ved utgangen av 2006 hadde selskapet tegnet nær kontrakter på leveranse av fiber-basert samt mobilkunder. Nær kunder stod på venteliste for å få bredbånd Øvrig virksomhet Nærmere om Lyse AS Selskapets virksomhet Lyse-konsernets vedtatte strategiske føringer innebærer en selskapsutvikling mot flerprodukts- /flernytte selskap (multiutility). Lyse AS rendyrket i løpet av 2006 salgs- og kundeserviceoppgavene for samtlige av konsernets produkter som tilbys i sluttbrukermarkedet. Lyse AS er også kontraktsmotpart mot kundene og ivaretar faktureringstjenestene. Selskapet har hovedtyngden av sitt marked i Sør-Rogaland. Hovedkontor er i Stavanger. Selskapet er heleid av Lyse Energi AS. Marked Kraft Selskapet har leveranser over hele Norge og leverer til ca kunder. Omsatt kraftmengde i 2006 var 3,0 TWh, 0,2 TWh lavere enn i Lyse har konkurransedyktige priser over tid. Lyse opprettholder en sterk posisjon i privat- så vel som bedriftsmarkedet. Denne posisjonen har vært relativt stabil i 2006 og det forventes tilsvarende i Gass Av Lyse sitt samlede energisalg utgjør gass nå ca 13 % av totalt volum. Fokus har vært rettet mot salg til industri og områder i umiddelbar nærhet til allerede etablert infrastruktur. Det har vært jobbet med å etablere et konsept for salg av gass til nye utbyggingsområder. Salg til utbyggere gjennom dette konseptet vil være hovedsatsingen mot privatmarkedet framover. Bredbånd Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 18 av 38

19 Lyse leverer nå bredbåndstjenester til en betydelig andel av husstandene i eget nettområde. I 2006 har det vært fokusert på å øke kvaliteten på kundekommunikasjonen og leveransene av bredbåndtjenester. Kundetilfredsheten har hatt en positiv utvikling gjennom hele året. Prosessen med å øke kvaliteten på leveransene og tjenestene vil også prioriteres i Bredbånd til bedriftsmarkedet ble introdusert i 2005, og vil være et satsingsområde i Mobiltelefoni Lyse har økt antall mobilkunder i løpet av året. Hovedutfordringen har vært, og er fortsatt å beholde kunden over tid. Merkevarebygging Lyse inngikk ny kontrakt som hovedsponsor for Viking i I tillegg ble det i februar 2007 inngått kontrakt om hovedsponsorat for Stavanger Lyse er blant de 4-5 best kjente kraftleverandørene ifølge Norsk Gallup på nasjonal basis og den mest kjente på sørvestlandet. Framtidsutsikter Selskapet er opptatt av å videre forbedre markedsposisjonen. Internett er et viktig redskap hvor kunden får 24 timerstilgang, 7 dager i uken. Selskapet arbeider kontinuerlig med videreutvikling av Internettkanalen. Oppgavene kunden forventer at Lyse skal løse, er i fokus. Kundene kan som tidligere registrere måleravlesningen via Internett eller sjekke eget strømforbruk. Fra 2007 er det også mulig å registrere måleravlesningen via mobil. I tillegg kan man nå bestille strøm og telefoni via Internett og melde inn eller utflytting. Det skal være enkelt for kunder å kontakte selskapet for å eksempelvis bestille tjenester, registrere feilmeldinger eller få råd om energisparing. Utfordringene for Lyse AS i den nærmeste tiden framover er å sikre kundens stadig økende forventninger om; tilgjenglighet, enkelhet og effektivitet i møtet med Lyse, uansett hvilken kanal kunden kontakter selskapet i eller hvilket produkt henvendelsen gjelder. Lyse AS vil i 2007 få et større totalansvar for å styre konsernets bredbåndsleveranser til kunder i eget område. Organisasjonsmessige endringer, godt kvalifiserte og motiverte medarbeidere, effektive arbeidsprosesser og videreutvikling av kunderelasjonssystemet vil være en kritisk suksessparameter for hvorvidt Lyse skal lykkes strategisk framover. Nærmere om Lyse Infra AS Selskapets virksomhet Lyse Infra AS er et selskap i Lyse-konsernet. Lyse Infra driver all elnettvirksomhet i Lyses konsesjonsområde, og er ansvarlig for bygging og drift av veilysanlegg. Selskapet bygger og drifter infrastruktur for gass, varme, kjøling og bredbånd på oppdrag fra Lyse-konsernets datterselskaper. Selskapet har forretningsadresse i Sandnes kommune. Selskapet er heleid av Lyse Energi AS. Innen utbygging og drift av annen infrastruktur enn elnett, er målsetningen å tilfredsstille de konserninterne oppdragsgivernes forventninger til kvalitet, konkurransedyktige priser og leveringstidspunkt. Lyse Infra har ansvar for drift og vedlikehold av veilys med lampepunkter i konsesjonsområdet. I Sør-Rogaland ble elforbruket redusert med 0,4 % i forhold til fjoråret. Forbruket i regionen i 2006 var på GWh mens det året før var GWh. I konsesjonsområdet til Lyse Infra ble elforbruket redusert med 0,3 %. El - overføring NVE ga i 1996 konsesjon for ny 300 kv-linje mellom Lysebotn og Stokkeland, Sandnes, som skal bidra til å øke forsyningssikkerheten, men konsesjonen er påklaget til departementet som har iverksatt tilleggsutredninger. Fordi den omsøkte linjen mellom Lysebotn og Stokkeland ikke har direkte innvirkning på forsyningen til nordre del av Sandnes og Stavanger - områdene med den største delen av belastningen i regionen - iverksatte Lyse sammen med Statnett i 1999 planlegging av alternativ linjetrasé. Dette alternativet innebærer at linjen legges direkte fra Lysebotn til Stølaheia i Stavanger, i eksisterende ledningstrasé på nordsiden av Lysefjorden og videre via Dalen i Strand kommune og Riska i Sandnes kommune. Lyse Infra søkte om konsesjon sammen med konsekvensutredning til NVE i juni Lyse Infra har gjort ytterligere tilleggsutredninger, Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 19 av 38

20 som nå ligger hos NVE til behandling. Med bakgrunn i utredning foretatt i forbindelse med nødvendig økende vedlikeholdsaktivitet på transformatorstasjonene Tronsholen, Skeiane, Stokkeland, Vagle og Ullandhaug, er det besluttet å erstatte de to første med en ny samt foreta betydelige oppgraderinger i Stokkeland, Vagle og Ullandhaug. Skeiane blir oppgradert til 132 kv spenningsnivå. Beslutningen innebærer også en oppbygging av sterke stammer på 22 kv mellom transformatorstasjonene i Sandnes, slik at de kan være reserve for hverandre. Beslutningen muliggjør også en start på standardisering av 132/22 kv stasjonsoppbygging for store regionalnettstasjoner. Oppgraderingen i Vagle transformatorstasjon er nesten ferdig, Ullandhaug påbegynnes i Den 7. juni 2002 var det et 4 timer langt avbrudd i 300 kv sentralnettet og 132 kv regionalnettet inn til Nord-Jæren med KILE-kostnad for avbruddet på 53,6 millioner kroner. Lyse Infra AS har søkt om fritak, eventuelt reduksjon av KILE-konsekvensen på bakgrunn av den samfunnsøkonomiske usikkerheten som har vært i forsterkningstiltaket. Lyse Infra har fått avslag på søknaden, men avslaget er klaget inn til OED. Meget høy anleggsaktivitet i området både av eksterne og andre selskap i konsernet har gitt elnettet en mulighet til å reinvestere og forsterke nettet i betydelig grad ved å utnytte felles grøftetraseer. Utbygging infrastruktur Lyse Infra AS bygde i km gasstrasèer, 250 km elnettrasèer og 9 km fjernvarmetrasèer. Det er i tillegg bygd bredbånd til kunder som tilsvarer ca 170 km bredbåndtrasèer. Dette er en reduksjon av gassutbygging på 25 % og reduksjon i bredbåndsutbyggingen med 15 %, men mer enn en dobling av fjernvarmeutbyggingen i forhold til Utbygging av elnett er for egen regning og risiko. Utbygging av infrastruktur til gass, fjernvarme/-kjøling og bredbånd for henholdsvis Lyse Gass AS og Lyse Tele AS er levert i henhold til bestilling. Utbygging av infrastruktur for andre i konsernet er basert på avtaler som i større grad enn før baserer seg på enhetspriser. Drift og vedlikehold Det var få større driftsforstyrrelser i De største var en avbrent linje i Ryfylke som ga 2 millioner kroner i KILEkostnader. Saltnedslaget på 300 kv-linjen Bærheim Stølaheia ga 1 million kroner i KILE-kostnader. Kabelmuffefeilen i Ullandhaug transformatorstasjon ga 1 million kroner i KILE-kostnader. De totale KILE-kostnadene for året ble 11 millioner kroner. Tildelt ramme for året var 27 millioner kroner. Ikke levert energi tilsvarer 0,011 % av total energimengde. Målsettingen om at ingen kunder skal oppleve lengre stømavbrudd en 7 timer ble oppnådd for hele 99,2 % av leveringspunktene. Målsettingen om at 95 % av kundene ikke skal oppleve flere enn 5 avbrudd pr år ble kun oppnådd for 86,8 % av kundene. Her telles både kortvarige og langvarige feil samt planlagte avbrudd. Spesielt er det på Rennesøy og noen områder i Sandnes hvor det har vært mange avbrudd. Framtidsutsikter Utbygging av infrastruktur i Lyse Infra i 2007 vil sannsynligvis være på nivå med aktivitetsnivået i Flere store utbyggingsprosjekter står for døren. Eventuell bygging av LNG-fabrikk i Risavika vil bli besluttet våren Jørpeland Kraft AS har fått konsesjon for bygging av nytt kraftverk i Jørpelandsvassdraget. Lyse Infra er engasjert i forprosjektet. Investeringsbeslutning forventes tatt medio Nærmere om Lyse Elnett AS Lyse Elnett AS er heleid av Lyse Energi AS og er således et selskap i Lyse-konsernet. Selskapet eier elnettet i Lyses konsesjonsområde. Elnettvirksomheten er en monopolbasert tjeneste, og er derfor underlagt særskilt myndighetskontroll av Norges vassdrags- og energidirektorat som har fastsatt nærmere rammer for virksomheten. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 20 av 38

Risikostyring i et helhetlig styringssystem. Egil Johansen Lyse Energi AS

Risikostyring i et helhetlig styringssystem. Egil Johansen Lyse Energi AS Risikostyring i et helhetlig styringssystem Egil Johansen Lyse Energi AS Innhold Presentasjon av Lyse konsernet Helhetlig styringssystem = Helhetlig risikostyring Utfordringer, erfaring og mål Energi &

Detaljer

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010 Lyses strategi for bruk av gass Gasskonferansen i Bergen 2010 Innhold 1. Lyse 2. Regional verdiskaping 3. Biogass 4. Transportsektoren 5. Fjernvarme 6. LNG Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyses nye LNG-anlegg Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger 43,676 % Sandnes 19,531 % Sola 8,741 % Time 5,832 % Klepp 4,229 % Hå 3,785 % Randaberg 3,279

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet besto i 2013 av morselskapet Tafjord Kraft AS

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11 SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11 Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Innhold 1. Lyse - Regional verdiskaping 2. Infrastruktur for biogass 3. Transportsektoren Offentlige

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10 Viktig informasjon*

Detaljer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) VEDLEGG IX MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger,

Verdipapirdokument. 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger, Lyse AS, 24.05.2017 Verdipapirdokument ISIN NO0010786197 Verdipapirdokument 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO0010786197 Tilrettelegger: Stavanger, 24.05.2017 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Presentasjon av Småkraftforeninga Stiftet i 2001 Har om lag 570 kraftverk/planlagte

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 26. august 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO Tilrettelegger: Sandane,

Verdipapirdokument. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO Tilrettelegger: Sandane, Sogn og Fjordane Energi AS, 14.03.2016 Verdipapirdokument ISIN NO0010759087 Verdipapirdokument 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO0010759087 Tilrettelegger: Sandane,

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Tilsig av vann og el-produksjon over året

Tilsig av vann og el-produksjon over året Tilsig av vann og el-produksjon over året 7 6 5 Fylling av magasinene Kraftproduksjon Tilsig TWh 4 3 2 1 Tapping av magasinene 1 4 7 1 13 16 19 22 25 28 31 34 37 4 43 46 49 52 Uke Fakta 22 figur 2.1 Kilde:

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Energirikekonferansen 8. august 2006 Tilstrekkelig tilgang på energi er

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Oslo 22.09.2003 Øyvind Håbrekke, politisk rådgiver Olje- og energidepartementet Utviklingen i kraftbalansen - midlere produksjonsevne og forbruk 140

Detaljer

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument.

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument. Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS åpent obligasjonslån 2009/2012 Tilrettelegger Oslo, 9. september 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO 001 0662893 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www.hafslund.no

Detaljer

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015 Investorpresentasjon Årsrapport 2014 30. april 2015 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet Vår visjon Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk. 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS

Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk. 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS Lyse sine forretningsområder: Energi Infrastruktur Tele/IT/Teknologi TELE/IT/TEKNOLOGI

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

Strømsituasjonen kommende vinter

Strømsituasjonen kommende vinter Strømsituasjonen kommende vinter Fylkesberedskapsrådet 02.12.2014 Torbjørn Johnsen KDS Rogaland Lyse er organisert som et konsern med Lyse Energi AS som morselskap. Konsernet er organisert i tre forretningsområder:

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22

Detaljer

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2016 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal)

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) VEDLEGG IV Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO 001 0675424 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO 001 0657539 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43

Detaljer

DnB NOR Bank ASA, Prospekt av 19. februar 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for

DnB NOR Bank ASA, Prospekt av 19. februar 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for Prospekt Verdipapirdokument for 4,20 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2012 Tilrettelegger Oslo, 19. februar 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 11 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Investorpresentasjon. Årsrapport april 2017

Investorpresentasjon. Årsrapport april 2017 Investorpresentasjon Årsrapport 2016 7. april 2017 Agenda Om Agder Energi Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet Vår visjon Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 30. april 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Effektiv nettutbygging samhandling med andre infrastrukturer. Nettkonferansen 1. 2.desember 2011 Torbjørn Johnsen, Lyse Energi AS

Effektiv nettutbygging samhandling med andre infrastrukturer. Nettkonferansen 1. 2.desember 2011 Torbjørn Johnsen, Lyse Energi AS Effektiv nettutbygging samhandling med andre infrastrukturer Nettkonferansen 1. 2.desember 2011 Torbjørn Johnsen, Lyse Energi AS Utbygging infrastruktur Ulikheter og fellesnevnere i anleggsmassen Lyse

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Liten og kjapp eller stor og slapp?

Liten og kjapp eller stor og slapp? Liten og kjapp eller stor og slapp? Norske nettselskaper ved et veiskille Bernt Grimstvedt Adm dir, Fusa Kraftlag Fusa Kraftlag SA Et klassisk mindre vertikalintegrert lokalt energiselskap (+) Etablert

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer