Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer"

Transkript

1 Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 11:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Møtet er ope for tilhørarar. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland LEIAR Arvid Ole Refvik NESTL Torunn Augusta Emma Johansen MEDL Grete Marit Veka Maraas MEDL SP Trude Miland Helland MEDL Varamedlemar Funksjon Representerer Inga Helene Skumsnes VARA Trygve Petter Eiken VARA Ole Anders Haukeland VARA Vigdis Røen Leirvik VARA AP Vigdis Tislevoll VARA Eva Pernille Tufteland leiar Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendt utan signatur. 1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 43/18 Godkjenning av møteinnkalling PS 44/18 Godkjenning av saksliste PS 45/18 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet PS 46/18 Orienteringssaker PS 47/18 Plan for habilitering og rehabilitering i Fitjar PS 48/18 Digihjelp - Val av representant frå Eldrerådet PS 49/18 Møteplan 1. halvår 2019 PS 50/18 Ymse 2

3 Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/68 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: SAKSFRAMLEGG Godkjenning av møteinnkalling Utval sak Utval Møtedato 43/18 Eldrerådet Bakgrunn: Godkjenning av møteinnkalling. Vurdering: Eldrerådet godkjenner møteinnkalling til møtet Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 3

4 Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/68 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: Godkjenning av saksliste SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 44/18 Eldrerådet Bakgrunn: Godkjenning av saksliste for møtet Vurdering: Eldrerådet godkjenner sakslista for møtet Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 4

5 Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/68 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: SAKSFRAMLEGG Godkjenning av møteprotokoll frå møtet Utval sak Utval Møtedato 45/18 Eldrerådet Vedlegg: Møteprotokoll frå møtet den Bakgrunn: Godkjenning av møteprotokoll. Vurdering: Eldrerådet godkjenner møteprotokoll frå møtet Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 5

6 Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eva Pernille Tufteland Arvid Ole Refvik Trude Miland Helland Torunn Johansen LEIAR NESTL MEDL MEDL Forfall: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas MEDL SP Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Frå administrasjonen møtte: Namn Wenche Tislevoll Trond Salmo Anne Økland Marianne Ytrearne Stilling Ordførar Økonomisjef Helse- og sosialsjef Sekretær Eva Pernille Tufteland leiar Marianne Ytrearne sekretær Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendt utan signatur 6 1

7 Saksnr Innhald Lukket PS 37/18 Godkjenning av møteinnkalling PS 38/18 Godkjenning av saksliste PS 39/18 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet PS 40/18 Orienteringssaker PS 41/18 Budsjett 2019 PS 42/18 Ymse 7 2

8 PS 37/18 Godkjenning av møteinnkalling Eldrerådet godkjenner møteinnkalling til møtet Behandling i Eldrerådet : Eldrerådet hadde ingen merknader til innkallinga og godkjente denne. Vedtak: Eldrerådet godkjente møteinnkallinga til dagens møte. PS 38/18 Godkjenning av saksliste Eldrerådet godkjenner sakslista for møtet Behandling i Eldrerådet : Eldrerådet godkjente sakslista for dagens møte. Vedtak: Eldrerådet godkjente sakslista. PS 39/18 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet Eldrerådet godkjenner møteprotokoll frå møtet Behandling i Eldrerådet : Eldrerådet godkjente møteprotokoll frå møtet Vedtak: Eldrerådet godkjente møteprotokollen frå førre møte. PS 40/18 Orienteringssaker Eldrerådet tek orienteringssakene til vitande. Behandling i Eldrerådet : Kommunefysioterapeut Sigrid Fangel hadde ikkje anledning til å møte i dagens møte. Eldrerådet vil ta saka opp igjen i neste møte, 10.desember

9 Vedtak: Eldrerådet tok orienteringssakene punkt 1 og 2 til vitande. PS 41/18 Budsjett 2019 Behandling i Eldrerådet : Økonomisjef Trond Salmo, helse- og sosialsjef Anne Økland og ordførar Wenche Tislevoll orienterte om budsjett Fitjar Eldreråd kjem med desse innspel til budsjettet: Eldreomsorga: Når fokuset skal vera på førebygging i alle fasar, samtidig som det er ombygging av FBB, er det for få sjukeheimsplassar i kommunen. Det vil sei at pasientar må bu lenger heime. Men dette fører med seg større press på heimesjukepleiarane, anna helsepersonelll og pårørande. Stadig sjukare pasientar kjem heim til eigen bustad og har behov for stor hjelp frå heimesjukepleien. Fleire og fleire ønskjer også å få være heime til livets slutt. Dette krev at det er nok kompetent helsepersonell i tenesta til å kunne ta seg av dette til ei kvar tid. Eldrerådet er opptatt av at det bør vera fokus på at det må vera ein kombinasjon av nok kompetent helsepersonell til å ta seg av desse utfordringane framover, slik at innbyggarane i Fitjar Kommune får eit godt og verdig liv frå start til slutt. Det må vera nok helsepersonell til å kunna utføre jobben på ein forsvarleg måte, og at bruken av ny velferdsteknologi blir inkludert i kvardagen til pasientar og helsepersonell. Heimehjelp tenesta i Fitjar kommune. Eldrerådet er gjort kjend med at brukarar seier opp tenesta, eller nytta private for dei synes tenesta er for dyr. Dette undergrev tenesta. Det tek bort observering av stoda i heimen. Det kan være så enkelt som formidle trong for enkle hjelpemiddel, kostråd og kva tilbod ein kan være med på. Dette føreset ei sterk heimehjelp teneste som kan vera bindeledd mellom brukar og andre hjelpeinstansar i kommunen. Heimehjelpa kan fange opp forandringar og utfordringar no som fleire eldre bur heime lenger. Eldrerådet ber om at ein ser på prisane på nytt og slik styrker heimehjelpstenesta. Vedtak: Eldrerådet sender uttale til politisk handsaming. PS 42/18 Ymse 9 4

10 Behandling i Eldrerådet : Leiar Eva Pernille Tufteland har laga rekneskap over Eldredagen Overskotet vart på kr. 5485,-. Vedtak: 10 5

11 Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/68 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: SAKSFRAMLEGG Orienteringssaker Utval sak Utval Møtedato 46/18 Eldrerådet Bakgrunn: Varamedlem Trygve Eiken orienterar frå kompetanseseminaret ««Trygt og universielt nærmiljø», som blei arrangert Oppdatering/status på prosjektmidlar som er kobla opp mot oppvekst og omsorg, og korleis desse midlane er tenkt brukt. Dette blei tatt opp i møte i Utval for oppvekst og omsorg, : Helse og sosialsjef Anne Økland: Når det gjeld desse midlane er det i tillegg til arbeidet med søknadsprosessane, mykje meir arbeid med kontrollfunksjonar. Det krevst rapporteringar om både mål og resultat samt rekneskap kontrollert av revisor. Dersom ein ikkje bruker opp midlane i tildelingsåret, må ein som regel gjere opp førebels status og søkje overføring til neste år innan november i tildelingsåret. Det er også usikre moment når det gjeld midlar frå år til år og rekruttering av god kompetanse. Oversikt over tilskot til Helse og sosiale tenester 2018 Tilskotsordningar Sum tildelt Merknad Arbeids- og Velferdsdep. /Fylkesmannen Tilskot til å utvikle sosiale tenester i NAV Me søkte om midlar til stillinga NAV i vidareg. skule i 2017 Midlar vart overført frå 2017 Kr Måtte søkje på ny i 2018 trass overføring. Tilskotet vart ikkje nytta i 2017 då me ikkje fekk tilsett folk som kunne starte før april 18 Arbeids- og Velferdsdep./Fylkesmannen Tilskot til å utvikle sosiale tenester i NAV Statleg tilskot til kommunalt arbeid mot barnefattigdom. Stilling som heimekonsulent 60 % Kr nye Kr på fond Hadde unytta løyving frå 2017 til å bruke i -18 Vidareført stilling 11

12 Helsedirektoratet Kommunal rusomsorg Ny stillingsressurs 1,1 Rus/Bustadsosial oppfølging 0.6st Helsedirektoratet. Styrking av feltet Rehabilitering og Habilitering Kr Kr Kr Kr Hadde også midlar på fond her frå 2017 som inngår i summen Går til å dekka stillingsressursar på rus også LAR utdeling og noko oppfølging unge Finansierer stilling til å skrive ny plan i 2018 og 2019 Helsedirektoratet Tilskotsordninga Aktivitetstiltak for seniorer for å motvirke ensomhet og passivitet. Helsedirektoratet Barn som pårørande Helsedirektoratet Tilskot til utvikle helsestasjonen med fokus på tidlig innsats og betre tverrfaglig innsats Styrke kjernekompetansen i helsestasjonen og auka tilgjengeligheta også Helsedirektoratet: Tilskot til kommunar som har vanskar med å rekruttera fastlege Hordaland Fylkeskommune Tilskot til arbeid med folkehelse Kr Kr Kr Kr Kr Tiltaket er eit samarbeid mellom Fitjar kommune, frivilligsentralen og Fitjar vidareg. skule helseavdelinga. Prosjektet vert kombinert med førebyggjande heimebesøk til eldre Dette går inn til å dekke utgifter i arbeidet med å utvikle rutinar og implementere BTI i kommunen og det å følgje opp forskrifta om barn som pårørande i kommunen, desse to tinga går over i kvarandre Heng saman med tilskotet ovanfor i noko grad. Til rekrutterings og til å digitalisera gammalt pairarkiv. Delfinansierer rådgjevarstillinga på helse Helsedirektoratet Demensplan 2010 Dagaktivitetstilbod demente Fylkesmannen i Hordaland Tilskot til kompetanseutvikling vidareutdanning og inovasjon BUF. Dir Nasjonal tilskotsordning for barnefattigdom Midlane vart søkt av Fitjar frivilligsentral til OPE HUS via kommunen sin knutepunktfunksjon (underteikna) Arbeids- og Velferdsdep. /Fylkesmannen Tilskot til å utvikle sosiale tenester i NAV Søkte om ei stilling som skulle gi auka handlingsrom til å styrka arbeidet med utvida fokus på gjeld både rådgjeving og hjelp til gjeldsproblematikk til unge især Kr Tilskot til 3 fulle plassar 5 dagar i veka Kr Kr Avslag Til opplæringstiltak og vidareutdanning Fitjar kommune fekk midlane og overførte desse til omsøkt tiltak. 12

13 Kommunen har også søkt om ekstra midlar på flyktningområdet knytt mot einskildbrukarar. Det blir ikkje gitt meir opplysningar om dette. Helse og sosialsjef Anne Økland kan opplyse om at kommunen har andre spennande søknader inne, meir info kan følgje. Vurdering: Eldrerådet tek orienteringssakene til vitande. Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 13

14 Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/68 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: SAKSFRAMLEGG Plan for habilitering og rehabilitering i Fitjar Utval sak Utval Møtedato 47/18 Eldrerådet Vedlegg: Bakgrunn: Kommunefysioterapeut Sigrid Fangel orienterer frå «Plan for habilitering og rehabilitering i Fitjar». Eldrerådet kan koma med innspel til denne. Vurdering: Eldrerådet legg fram innspel: Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 14

15 Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/68 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: SAKSFRAMLEGG «Digihjelpen» - Val av representant frå Eldrerådet Utval sak Utval Møtedato 48/18 Eldrerådet Bakgrunn: Digihjelp Oppnemning av representant til gruppa. Helse og sosialsjef Anne Økland orienterte om Digihjelpen i møte for Utval for oppvekst og omsorg Ho har vore i møte med Digihjelpen vedkom-mande kommunalt veiledningstilbod for å heva den grunnleggande digitale kompetansen til innbyggarane. Det skal vera eit lavterskel tilbud, og det vil vera ulike behov. Utval for oppvekst og omsorg ba administrasjonen om å setta ned ei gruppe som jobbar vidare med dette. Arbeidsgruppa bør ha representantar frå utvalet, råd for funksjonshemma, eldrerådet og seniorsenteret. Meir informasjon kan ein finne her: Vurdering: Eldrerådet vel... som representant fra eldrerådet til gruppa. Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 15

16 Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/68 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: Møteplan 1. halvår 2019 SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 49/18 Eldrerådet Vedlegg: Bakgrunn: Eldrerådet set opp møteplan for 1. halvår Vurdering: Saka blir lagt fram utan tilråding. Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 16

17 Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/68 Sakshandsamar: Marianne Ytrearne Dato: SAKSFRAMLEGG Ymse Utval sak Utval Møtedato 50/18 Eldrerådet Vedlegg: Bakgrunn: Vurdering: Olaug Haugen Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 17