Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar"

Transkript

1

2 Leiaren har ordet 2009 har på mange måtar vore eit utfordrande, men spanande år for NLR Sogn og Fjordane. Styret og dagleg leiar har jobba godt og tett saman om desse utfordringane, slik som innføringa av nytt system for medlemskontingent, tidvis mangelfull bemanning, utarbeiding av personalhandbok og dei siste års underskot. Noko av det vi har jobba med er å utvikle vår kapasitet på rettleiing innan frukt og bær i Sogn, likeeins å utvikle satsinga vår på bygningsplanlegging. Resultatet er at vi no har lyst ut 2 faste stillingar i NLR Sogn og Fjordane, ein som rettleiar innan frukt og bær i Sogn, og ein ny bygningsplanleggar i tillegg til den vi har frå før. Stillinga som rettleiar innan frukt og bær i Sogn er eit samarbeidsprosjekt mellom frukt- og bærmottaka, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Innovasjon Noreg, Njøs frukt- og bærsenter, fleire kommunar og NLR Sogn og Fjordane. NLR Sogn og Fjordane har fått oppgåva å administrere eit landsdekkande grønt nummer frå NLR sentralt, ein jobb som er direkte knytt til eit landsdekkande nettverk av bygningsplanleggarar. Med 2 tilsette bygningsplanleggarar er vi i stand til å ta hand om denne jobben, auka kapasiteten på testing av sprøyter og ikkje minst; kunne tilby våre medlemmar og andre auka kapasitet og kompetanse på bygningsplanlegging. Summen av tiltak det siste året, spesielt omlegginga av medlemskontigenten, gjer at vi i år kan legge fram rekneskapen med eit akseptabelt overskot. Det gjer og at vi kan budsjettere med overskot i 2010, og dermed bevege oss sakte men sikkert mot målet om styrka eigenkapital. I året som kjem vil vi halde fokus på det arbeidet vi har starta, med auka bemanning, auka kompetanse og tenestetilbod, og ikkje minst; Å oppretthalde fokuset på økonomien og styrking av eigenkapitalen. Vidare vil vi kunne tilby ei betre rettleiing for alle, dels gjennom styrking av bemanninga, men og ved å samarbeide tettare med andre avdelingar av NLR, der målet er at alle skal få rettleiing og fagmeldingar innan den enkelte sine produksjonar. Til slutt vil eg gjerne oppfordre alle medlemmar som vurderer tanken om økologisk produksjon om å ta kontakt med ein av rettleiarane, slik at vi kan besøkje garden og føreta gratis førsteråd, eit godt tilbod som kan nyttast av alle, både medlemmar og andre. Eg har funne arbeidet som styreleiar i NLR Sogn og Fjordane både interessant og utfordrande, og føler at til tross for mange nye medlemmar i styret frå siste årsmøte, har vi hatt eit godt arbeidande og engasjert styre, som har teke styrearbeidet og utfordringane seriøst og med god medverknad. Samarbeidet og kontakten med dagleg leiar og rettleiarane har og vore god. Eg ynskjer alle våre medlemmar eit godt driftsår. Ola Hopperstad Styreleiar 2

3 3

4 Innkalling til årsmøte Laurdag 20. mars 2010 kl 12:00 Henjatunet, Leikanger i Sogn Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, skrivar og to personar til å underskrive protokollen 3. Årsmelding Revidert rekneskap Budsjett for Arbeidsplan for Val a b c d e f Val av 3 styremedlemar Val av leiar Val av tre varamedlemar i nummerrekkefølgje Val av revisor Val av valnemnd med varamedlem til neste års val Val av leiar i valnemnda 8. Godtgjersle til tillitsvalde Kl 13:00 Enkel servering Kl 14:00 Fagtema: Hagebruksrådgjeving i Sogn breidt samarbeid gir ny giv Rikard Lysne, Lærdal Grønt Bygningsplanlegging - uavhengig rådgjeving til bonden Edvin-A Hugvk, NLR Sogn og Fjordane Vel møtt! 4

5 Sak Årsmelding 2009 Styret 2009 Leiar Nestleiar Styremedl Styremedl Styremedl Styremedl Ola S. Hopperstad (Vik) Hans Frislid (Eid) Bente Drageset (Stryn) Per Magnar Sognnes (Hyllest) Jan Erik Horstad (Naustdal) Rune Vereide (tilsettrepr) 1.varamedlem: Sigurd Reksnes, Eid 2.varamedlem: Jon Arve Førde, Jølster 3.varamedlem: Henrik Ravnøy, Solund Vara for tilsette: Astrid Sandvik Valnemnd Leiar: Medlem: Medlem: Revisorar Ivar Frøysland, Gaular Gunnar Råheim, Gaular Unn Karin Kleppe, Gaular Finn Solend, Høyanger May Årvik Ligia Tilsette og kontor Ved utgongen av 2009 hadde Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane ni tilsette. I tillegg til dagleg leiar har vi fem rådgjevarar innan jordbruk, to innan hagebruk, og ein bygningsplanleggar. Stein Inge Refvik som også arbeidde som bygningsplanleggar, slutta og gjekk over i ny stilling i august. Vi har fem kontor; Brekke, Fureneset, Leikanger, Måløy og Sandane. Styrearbeidet Styret har vore samla til sju møte i 2009 og har i tillegg hatt eit telefonstyremøte i samband med lønsforhandlingane. I alt er 56 saker handsama av styret. Styreleiar Ola Hopperstad og styremedlem Bente Drageset deltok på årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving på Gardermoen i mars. Heile styret deltok på sommarsamling for styre og tilsette i Førde i august. Styreleiar har delteke på årsmøte i Samarbeidsrådet for Hordaland og Sogn og Fjordane i september og på samling for styreleiarar og daglege leiarar under kursveka til Norsk Landbruksrådgiving i november. Tilsette og styre var samla til fagleg og sosial sommarsamling i Førde i august. Ei slik årleg samling er nyttig både for styre og medarbeidarar, og vert m.a. nytta til å drøfte utviklinga av organisasjonen og rådgjevingstilbodet vårt, få fagleg påfyll, besøke medlemsbønder og til å bli betre kjende med kvarandre. Årsmøte 2009 Årsmøte 2009 vart halde på Fjordhestgarden på Breim den 28.mars med kun ti frammøtte medlemar. Det faglege programmet med miljøvenleg husdyrgjødselspreiing som tema hadde ein god del fleire interesserte deltakarar. Innleiarar var Per Hilleren frå Sogn og Fjordane Bondelag, Truls Hansen Folkestad frå Fylkesmannen si landbruksavdeling og vår eigen rådgjevar Dag Arne Eide. Medlemstal per 31/ Askvoll 55 Aurland 34 Balestrand 35 Bremanger 74 Eid 116 Fjaler 61 Flora 101 Førde 30 Gaular 67 Gloppen 242 Gulen 79 Hornindal 50 Hyllestad 22 5 Høyanger 57 Jølster 98 Leikanger 31 Luster 38 Lærdal 41 Naustdal 68 Selje 47 Sogndal 64 Solund 15 Stryn 197 Vik 61 Vågsøy 27 Årdal 8 I alt 1719

6 Kommunestøtte 2009 Askvoll Kr 0,- Aurland Kr ,- Balestrand Kr ,- Bremanger Kr 0,- Eid Kr 0,- Fjaler Kr ,- Flora Kr ,- Førde Kr 0,- Gaular Kr 0,- Gloppen Kr ,- Gulen Kr ,- Hornindal Kr ,- Hyllestad Kr 0,- Høyanger Kr 0,- Jølster Kr 0,- Leikanger Kr ,- Luster Kr ,- Lærdal Kr ,- Naustdal Kr 0,- Selje Kr 0,- Sogndal Kr ,- Solund Kr ,- Stryn Kr ,- Vik Kr ,- Vågsøy Gratis kontor Årdal Kr 8.700,- Støttemedlemar 2009 Breivik kalkverk Felleskjøpet Agri Fiskå Mølle Fjaler Bondelag Fjordane Grønsakdyrkarlag Gloppen Produsentlag Hole Traktor og Maskin Holmedal og Askvoll Bondelag Innvik Fruktlager LOG Norgro Sagaplant Skogbruksetaten i Gloppen Skogbruksetaten i Stryn Sogn og Fjordane Bondelag Thor Tenden transport Yara Medlemsaktiviteten i 2009: Jordprøver og gjødslingsplaner Arbeidet med å gje gardbrukaren eit godt agronomisk og økonomisk grunnlag for plantedyrkinga på garden er hovudfokus for dei fem jordbruksrådgjevarane våre frå september til mars. I 2009 tok vi om lag 1070 jordprøver og laga kring 250 gjødselplaner for medlemer. Våronnmøte, markdagar og demonstrasjonar innan jordbruk Alt i februar, lenge før vinteren slepper taket, er vi i gong med å førebu våronna saman med bøndene på dei tradisjonelle våronnmøta våre. I 2009 hadde vi i alt 31 slike møte innan jordbruk. Når våren kjem, og utover i vekstsesongen inviterer vi til markdagar, i 2009 vart det invitert til 16 markdagar og tre demonstrasjonar omkring i fylket (sjå meir omtale på sidene med Glimt frå fagaktivitetar ). I 2009 sende vi invitasjonar både til våronnmøte og markdagar via e-post rådgjevinga og per sms. Dette har vi fått gode tilbakemeldingar på. Markdagar og demonstrasjonar innan hagebruk Markdagar gjennom heile sesongen er spesielt viktige innan hagebruksrådgjevinga. I 2009 hadde vi heile 17 markdagar i frukt og bær i Sogn og i Nordfjord 8 markdagar i frukt og bær og tre skjeringsdemomstrasjonar. I Sogn har vore halde kurs i same tema. Startblomstring i eple i Gloppen 6

7 Kurs og fagmøte 15.01: Autorisasjonskurs plantevern, Sogn. (Olav) 17.01: Autorisasjonskurs i plantevern i Nordfjord (Rune) 10/2 + 13/5. EB kurs i frukttreskjering, plomme, Sogn(Olav) 17.02: EB-kurs, grovfôrdyrking, Fjærland, (Marit) : EB-kurs, økologisk landbruk, Askrova, (Sigmund) 02.04: Skjeringskurs, pære, Leikanger. (Olav) 16.04: Kurs, Autorisasjon Plantevernmiddel, Lavik, (Astrid) 25/6 + 8/7. EB kurs integrert fruktdyrking, Sogn (Olav) : EB-kurs, økologisk landbruk, Askrova, (Sigmund) 29.09: Møte grovfôrkvalitet, Mo, AA (FKA, TINE, NLR) 30.09: Møte grovfôrkvalitet, Breim, DAE (FKA, TINE, NLR) 09.10: EB-kurs dyrking/drenering, Dvergsdalen, (Arve) 19.10: Fagmøte, Økologisk frukt og bær, Balestrand. (Olav) 28.10: Miljøplankurs, Stryn. (Dag-Arne og Astrid) 28.10: Miljøplankurs, Førde, (Astrid) 29.10: Miljøplankurs, Solund, (Astrid) 29.10: Økologisk kurs og lokal foredling, Solund, (Sigmund og Astrid) 01.12: Miljøplankurs, Brekke, (Astrid) Gjennom sesongen: 8 fagmøte frukt og bær i Nordfjord Forsøksfelt og utprøvingar 2009 Middelprøving bladmiddprep. i br.bær Bladmiddbekj. i bringebær etter avhausting Restanalyse Envidor, tunnellbringebær Restanalyse Signum, tunnellbringebær Restanalyse Topas, tunnelljordbær Tynningsforsøk i tre plommesortar Kompost i gjenlegg (3.og siste år) Økologisk eng, kamp mot høymola Prognosehausting, grovfôr Søren Nybø, Vereide John-Elling Vereide, Vereide Matias Hestenes, Hestenesøyra Matias Hestenes, Hestenesøyra Ivar Myrold, Stårheim Atle Skaaden, Innvik Hans Petter og Merete Myklebust, Myklebustdalen, Gloppen Johannes Eggen Mundal, Fjærland Mange vertar Glimt frå fagaktivitetar i 2009 Miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel I 2009 blei det nasjonale pilotprosjektet Miljøvenlege spreiemetodar for husdyrgjødsel utvida også til Sogn og Fjordane. 1 mill kroner skulle brukast her i fylket, som arealtilskot der nærmare spesifisert spreieutstyr blei brukt. Heile, eller deler av, kommunane Gloppen, Stryn, Jølster, Førde og Sogndal blei plukka ut til å kome med i prosjektet. I april blei første demonstrasjonen av nedfellingsutstyr og stripespreiar gjennomført i Breim. Seinare vart det liknande demonstrasjonar i Førde og i Stryn. I Førde var hovudmotivet for demonstrasjonen å få vist/testa utstyr som gir mindre luktplager av husdyrgjødsla. Frå prosjektet er det skrive fagartikkel i VL nr 12/2009 og rapportar til NLR sentralt og til Fylkesmannen. Stripespreiar fungerer godt når gjødsla er tynn 7

8 Miljøplan Miljøplan 1 og 2 er eit system for registrering, planlegging og dokumentasjon av tiltak som skal medverka til meir miljøvenleg jordbruksproduksjon. Arbeidet som desse ordingane medfører, kan få fram verdiar på bruket som gjer miljøarbeidet interessant både for bøndene sjølve og for dei som ser gardane frå utsida. Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane hjalp einskild-medlemmer med miljøplanar. I tillegg vart det arrangert kurs opne for alle. Møta var i Stryn, Førde, Solund og Brekke. Representantar frå kommunen deltok aktivt på møta i Stryn, Solund og Brekke. I alt 50 bønder møtte. Kurs 1-2-dagars kurs er ein viktig del av det faglege tilbodet NLR Sogn og Fjordane tilbyr medlemmene. Då er det rom for å gå litt i djupna i eit fagområde, og ofte er det med eksterne personar som foredragshaldarar. God informasjon i førekant av kursa er viktig for å klare å få nok deltakarar til dei ulike kursa. Rådgjevingsmeldingane på e-post er den viktigaste kanalen for slike kunngjeringar. Vestlandsk Landbruk vert også nytta. Bilete syner deltakarar på grovfôrkurset i Fjærland der Samson L. Øpstad frå Bioforsk Vest Fureneset var med på deler av fagprogrammet. På grovfôrsida vart det arrangert vellukka kurs i økologisk grovfôrdyrking på Askrova og dyrkings- og dreneringskurs i Dvergsdalen. 8

9 Rådgjevingsmeldingar på e-post I mai i 2009 vart den første rådgjevingsmeldinga for grovfôrdyrkarane sendt ut på e-post. Dette er korte meldingar med dagsaktuelle tema og kunngjeringar av arrangement etter mal frå hagebruksmeldingane. I framkant av dette vart det gjort ein stor innsats for å hente inn e-postadresser til medlemmene. Det er kome gode tilbakemeldingar på dette tiltaket. Framleis manglar vi e- postadresse til ein del medlemmer. Vi arbeider no med å få på plass rådgjevingsmeldingar i andre kulturar. Skjeringsdemonstrasjon i plomme Det var godt frammøte av dyrkarar både frå Sogn og Nordfjord då den hollandske rådgjevaren Jop Westplate demonstrerte skjering i fleire plommefelt på Leikanger, her i aksjon i nyplanting hjå Olav Gjerde. Det er etterkvart blitt mange nye tettplantingar med plomme kring i fylket, desse krev andre skjerings- og formingsmetodar enn i dei gamle hagane. Jop har lang erfaring med skjering og forming i morelle og deltok også med skjeringsdemonstrasjonar i Lærdal. Mange av skjeringsprinsippa frå morelle kan overførast til plomme. Plommetynningsprosjektet heldt fram med nye feltforsøk i 2009, her frå Mallard i full blomstring 30. april og klart til tynningssprøyting. Det er stort behov for kjemiske tynningsmidlar i plomme etter at svovelkalk er gått ut. Gjennom fleire sesongar har ein prøvd ulike tynningsstrategiar i plomme m.a. med ATS, Thiovit, Cerone og olje. Førebels har ATS vore mest lovande, brukt som bladgjødslingsmiddel under full blomstring, med svieffekt på opne blomstrar som ikkje er pollinerte. Dei ulike plommesortane har ulik toleranse for ATS og ved overdosering får ein overtynning. Thiovit har vore brukt heilt opp i 5 % styrke, utan at tynningseffekten har vore god nok. Cerone er eit stoff som er svært vanskeleg å dosere i riktig mengde og gjev svært temperaturavhengig verknad. Middelet er no ikkje godkjent som tynningsmiddel i plomme. Prøvingane held fram komande sesong. 25 tonn Aroma i hus på slede Regn og sleipt føre hausten 2009 gjorde det uframkomeleg med traktor i bratte frukthagar. I perioden 16. juli-10.okt. var det kun 10 dagar utan nedbør på Sandane. I august kom 233 % av normalnedbøren, i sept. 183 %. På Tystad i Gloppen vart den gamle skikjelken reserveløysing. Her er kårkall Magne Tystad på veg nedover bakkane med omlag 200 kg Raud Aroma på lasset. Det går unna med stor fart og god balanse, utan eit einaste havari. Småkassar blir brukt då det framleis er heimepakking til grossisten Giørtz i Ålesund. Under plommesesongen førte langvarig regnver til vasskadar og kvalitetsfeil. Mallardsesongen starta med høg temperatur og regn kring 20. august og mykje plomme kollapsa med skalsprekker og samanbrot i fruktkjøtet. Seinare i sesongen sleit også fleire sortar med mykje sprekking. 9

10 Spinnmidd i bringebærtunnellane Det har siste sesongane vore mest fokus på bladmiddskade i bringebæra, men med vekst i tunnellproduksjonen har ein og sett aukande spinnmiddskade. På bilete er plasten fjerna og tunnellbringebæra er gjort klar til overvintring etter fjorårssesongen. Legg merke til lyse, avfarga blad innover i tunnellen, dette skuldast spinnmiddangrep. Denne skadegjeraren trivst ekstra godt i tunnell, gjerne med høgare temperatur og tørrare luft enn på friland. På det grøne bladverket i tunnellopningen i framkant på bilete har spinnmidden hatt dårlegare forhold pga. meir uteklima og skaden er ubetydeleg. I 2009 fekk ein off-label godkjenning for bruk av Nissorun i bringebærtunnellar, denne gjeld ut sesongen Funksjonstest av åkersprøyter Vi har eigen testhengar som vi kan dra med oss på kryss og tvers i heile fylket. Vi tilbyr testing av åkersprøyte både for medlemer og ikkjemedlemer. Edvin-André Hugvik er den einaste rådgjevaren som er sertifisert til denne jobben. I 2009 testa vi 9 åkersprøyter. Vi kan no også tilby testing av sprøytebom for jordbær. Du kan lese meir om korleis du bestiller testing på heimesida vår sognogfjordane.lr.no Tilbygg til sau 10

11 Bygningsplanlegging Vi har hatt bra med oppdrag i 2009, og fleire av prosjekta har motteke støtte frå Innovasjon Noreg. Mange satsar på sau, og vi har planlagt fleire nybygg i året som gjekk. I tillegg har vi prosjektert eit større mjølkefjøs til om lag 50 mjølkekyr som i dag er i full drift. Vi byrja året med to bygningsplanleggarar i deltidsstilling, men i august gjekk Stein Inge Refvik over i anna arbeid, og frå 1/ vil Edvin Hugvik arbeide i 100 % stilling. Norsk Landbruksrådgiving har fått ansvar for å tilby tenester som dekker landbruket sitt behov for teknisk bygningsplanlegging i heile landet frå 1/ I samband med overføring av denne tenesta frå Fylkesmannen vart det også bestemt at det skulle innførast eit landsdekkande Grønt nummer tel der dei som har byggeplaner kan ringe frå heile landet og få informasjon om planleggingstilbodet i sin region. NLR Sogn og Fjordane sitt kontor på Sandane har fått ansvaret for å drive denne tenesta. Andre prosjekt og tiltak 2009 Solundprosjektet : Korleis få fram att gammal kulturmark på kysten? I Solund har det dei siste 10 åra vore arbeidd med metodar for fornying av beite på kysten. Kommunen har aktivt brukt SMIL-midlar til tiltak hos tre gardbrukarar i Solund til eit arbeid der Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane (og tidlegare Ytre Sogn forsøksring) har hatt prosjektleiinga. Rapport frå prosjektet finn du på heimesida vår. Omsetnad av økokjøt Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane har lenge hatt rådgjevingstilbod både før og etter omlegging til økologisk drift. Med midlar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vart det våren 2009 starta opp eit 3-årig prosjekt med det formål å fremje omsetnad og distribusjon av økologisk kjøt. Samarbeidspartane er Økoringen Vest, Selje Kystmat, Vikja Kjøt og Mobilslakt AS. Økologisk grovforkvalitet Med midlar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vart det starta opp eit grovforregistreringsprosjekt på økologiske bruk. Dette prosjektet er eit samarbeid med NLR Hordaland som er støtta tilsvarande av Fylkesmannen i Hordaland. Prosjektet vil gå over to sesongar og formålet med prosjektet er å få betre grunnlag for å seie noko om avlingspotensialet og kvaliteten på grovfor i økologisk landbruk. Økorådgjeving Vi kan tilby alle bønder i fylket eit gratis eller sterkt subsidiert rådgivingstilbod innan økologisk landbruk. I 2009 nytta 26 bønder seg av tilbodet om Gratis fyrsteråd, fem omlagde bruk nytta seg av Rådgjevingsavtaler og vi hadde fem dyrkingsgrupper med 5-10 deltakarar. På heimesida vår finn du meir om rådgjevingstilbodet vårt innan økologisk landbruk. Kurs og fagleg oppdatering for tilsette: Fornyingskurs funksjonstest. Arr. Mattilsynet (Edvin-A) Plantevernmøte, Bergen Arr. NLR (Olav, Rune) Fagtur sau Austlandet. Arr. Vik kommune (Edvin-A) Fagmøte gjødsel, ensilering m.m. Skei Arr. FKA og NLR (Dag-Arne, Astrid. Marit, Sigmund, Olav, Arve, Rune, Åse) Økologisk kurs i Bergen Arr. NLR (Sigmund) Dagleg leiar-samling, NLR (Åse) Tariffkonferanse, Oslo Arr. Agrar (Astrid) Yara-møte på Skei Arr.Yara (Dag-Arne, Astrid, Arve) Hagebrukskonferanse, Ulllensvang Arr. Innovasjon Norge (Rune) Plantevernsamling Valldal og Nordfjord - NLR (Rune, Olav) Fagtur til Glomfjord Arr. Yara (Arve) Kurs Byggeledelse, del 1 (Edvin-A) Kurs merkevarebygging, Sandane Arr. ABP Frukt og Bær (Rune) HMS kurs for øverste leder, HSH-Bergen (Åse) Kurs i økologisk landbruk Arr. NLR (Sigmund) Fagtur frukt, Sør-Tyrol Arr. Fruktlagerinspektøren (Rune) 11

12 Kurs i bruk av Skifteplan, Førde Eige.arr (Arve, Astrid, Dag-Arne, Marit, Sigmund) Kurs med Fylkesmannen (Sigmund) Kurs for dagleg leiar / styreleiar, Sarpsborg (Ola, Åse) Kursveka Sarpsborg (Åse, Astrid, Ola) Fagdag bringebær, Vik (Olav, Rune) Fagmøte Økologisk sau (Sigmund, Edvin-A) Innleiing / deltaking på kurs og fagmøte i regi av andre Fagmøte Førde FKA, Nortura, Tine og NLR - (Dag-Arne, Marit, Arve) Grovfôrkurs for bønder i Ørsta, (Dag-Arne) Fagmøte Fjærland Fjærland Bondelag (Marit) Fagmøte grovfor, Eid (Dag-Arne) Fagmøte grovfor, Skei (Arve) Kurs i økologisk fruktdyrking, Aurland SJH/Ø.V. (Olav, Rune) Fagmøte bær, Lærdal Grønt, Lærdal (Olav) Fagmøte/årsmøte Fresvik Kjølelager AL (Olav ) Foredrag, Vårbeite, FMLA og beitelaga, Nordfjord, (Astrid) Foredrag, Vårbeite, FMLA og beitelaga, Førde, (Astrid) Foredrag, Vårbeite, FMLA og beitelaga, Sogndal, (Astrid) Vurdering fjellbeite, Vaksdal-fjellet. Arr.Lindås og Meland Sau og geit (Astrid) Framfor Norsk Fruktsesong, Geilo Fruktlagerinspektøren (Rune) Fagmøte økol. Frukt- og bærdyrking, Balestrand - NLR/Ø.V.Olav Foredrag årsmøte Hyllestad Bondelag, Sørbøvåg, (Arve) Byggsamling Skei Prosj.Framtidsretta sauehald (Edvin-A) Møte med / oppdrag for samarbeidspartar og Miljøvenleg spreiing av husdyrgj. FMLA Sogn og Fj. Førde (Arve, Dag Arne, Åse) Fellesmøte ringane på Vestlandet Skei - NLR Vestlandet (Alle) Planleggingsmøte økol.fruktd., Njøs - Økoringen, FMLA, Njøs frukt og bærsenter (Olav) Siv-prosjekt, møte på Fureneset - Bioforsk (Arve) Nofima, Ås Industribærprosjektet (Rune) Møte plommetynningsprosj., Njøs - Prosjektleiinga (Rune) Brukarmøte Super Office, Gardermoen (Åse) Pærebrann-møte m/mattilsynet, Innvik Mattilsynet (Rune) Fagsamling, Sundvolden- Prosjekt nye eplesortar (Rune) 11.08: Foredrag gj.planlegging, FMLA Førde, (Arve) Møte Sognefrukt, Leikanger (Olav) Møte i Økokjøtprosjektet - Førde (Sigmund) Feltarbeid nematode- og virusundersøk -Fresvik og Leikanger - Bioforsk plantehelse (Olav) Handlingsplan økologisk landbruk FMLA Bergen (Ola, Arve) Møte om lérrôte i industri-jordbær Lerum, Leikanger (Olav) Møte i Samarbeidsrådet for Hordaland og Sogn og Fjordane, Sogndal (Ola og Åse) Fagsamling, Telemark- Prosjekt nye eplesortar (Rune) Fagsamling, intern Førde NLR (Alle) Møte med Jo Helge Sunde, Byrkjelo TINE/NLR (Arve, Dag-Arne) Møte om økokjøt, foredling og omsetning Mo jordbruksskule (Sigmund ) Arena-prosjektsøknad, Sogndal Arenaprosj.(Rune) Handlingsplan økologisk landbruk FMLA Sigmund Møte i prosjektgruppe frukt og bær, Bergen Økologisk handl. Plan S. og Fj./Hordaland (Rune) Møte med TINE-rådgjevarar, Eid, (Dag-Arne) 12

13 Grovforutvalet og beitekursgruppa i NLR har hatt ni møte / telefonmøte (Astrid) Samarbeidsforum Vest har hatt fem møte/telefonmøte (Arve og Åse har veksla på å delta) Regionalt Miljøprogram-gruppa til Fylkesmannen i Sogn og Fj. har hatt 2 møte (Astrid) Styringsgruppa i ABP-Frukt og Bær Nordfjord rundt har hatt 7 møte (Rune og Åse) TINE leigde Dag-Arne i deler av året (ca 140 timar). Der hadde han m.a. 25 grunnpakkebesøk og 6 teammøte og arbeidde med Grovfôrkampen, Norsk Landbruk Vestlandsk Landbruk 2009 Publikasjonar Nr 1: Arstein, A. Utvidar gjødsellageret i Askvoll optimal bruk av husdyrgjødsla. Side 6-7. Nr 2: Vereide, R. God oppslutnad om Fagdag bringebær. Side 4-7. Nr 3: Eide, D-A. Rett gjødsling til våren? Side 4-6. Halsnes, M. H. Kløver i fokus. Side Vereide, R. Nytt om plantevernmiddel til komande sesong. Side 16. Halsnes, M. H. Såfrø. Side 21. Nr 4: Sandvik, A. Vårbeite til sau og lam. Side Nr 5: Sørum, O. Nyttedyr i frukt- og bærhagen. Side Nr 6: Sandvik A, & A. Arstein. Hykor raisvingel- sikker treslåttseng. Side 4-5. Sørum, O. Bringebærmøllet - nytt trugsmål i tunellbringebæra. Side Nr 7/8: Larsen, S., M. H. Halsnes, A. Sandvik og D-A Eide. Kløver er viktig i engdyrkinga. Side 4-6. Nr 9: Sandvik, A.Miljøplan trinn 1 og 2. Side 20. Nr 10: Hugvik, E. A. Vinterlagring av åkersprøyta. Side 17. Nr 11: Vereide, R. Langskotproduksjon av bringebærplanta. Side Sørum, O. Problemskadedyr i frukt og bær vekstsesongen Side Nr 12: Halsnes, M. H. Jerv i Leikanger. Side 4-5. Eide, D.-A. Nytt utstyr for gjødselspreiing. Side Norsk Frukt og Bær 2009 Nr 1: Vereide, R. God oppslutning om fagdag bringebær. Side Nr 2: Sørum, O. Nyttedyr i frukt- og bærhagen. Side Nr 3: Sørum, O. Sjå opp for bringebærmøllet i tunnell! Side 4 5. Vereide, R. /Mogan S. Skade av plantevernmidlar på frukt. Side 26. Nr 4: Sørum, O. Skadedyr i frukt og bær vår og sommar -09. Side Nr 6: Sørum, O. Integrert skadedyrbekjemping i frukt. Kanskje på tide med nye kurs att? S Buskap Nr 2: Arstein, A. Raisvingel i skotet. Side 24. Nr 4: Sandvik, A. Beite til storfe. Side Rådgjevingsmeldingar frukt og bær pr. e-post: 19 stk Rådgjevingsmeldingar grovfôr pr. e-post: 9 stk Veksttorget i Nationen 12 meldingar om Vær og vekst i Nationen gjennom vekstsesongen. Sogn og Fjordane Sau og Geit, Årsmelding Astrid Sandvik og Olav Aas (UiB): Alveld Det vert brukt ein del tid på å skrive artiklar i medlemsbladet. Dei fleste artiklane vil du også finne på heimesida vår: sognogfjordane.lr.no 13 Rådgjevingsmeldingar på e-post er i løpet av 2009 blitt eit tilbod til alle medlemmer.

14 14

15 15

16 Sak Framlegg til arbeidsplan for 2010 Spissing av fagleg kompetanse, og god utnytting av denne, bør utviklast vidare i Tilsette skal tilby medlemane best mogeleg teneste til ei kvar tid. Bruk av ein kollega sin kompetanse skal difor vere like naturleg som å tilby sin eigen. Styre og dagleg leiar 5-6 styremøte Medarbeidarsamlingar (2-4) og sommarsamling med både styre og tilsette Medarbeidarsamtaler og stillingsinstruksar for alle tilsette HMS/internkontroll Samarbeid med Økoringen Vest og andre rådgjevingseiningar på Vestlandet Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving lokalt og sentralt Delta i ulike samarbeidsfora regionalt og nasjonalt Styrke rådgjevinga på bygningsplanlegging i heile fylket og hagebruksrådgjevinga i Sogn Fagleg arbeid Medlemsbesøk - Fagrådgjeving på garden etter behov - Besøke nye medlemar, elles etter behov Gjødselplanlegging, ca 270 planar Fagartiklar - Vestlandsk Landbruk, 2 artiklar pr nr i gjennomsnitt - Buskap - Norsk Frukt og Bær - Andre fagtidsskrift, veksttorget i Nationen E-post-skriv/sms-rådgjeving - Jamleg utsending av e-postskriv til jord-og hagebrukarar i vekstsesongen Markdagar/demonstrasjonar - Etter ynskje og behov i heile vekstsesongen Fagmøte - Våronnmøte - god dekning i heile fylket som tidlegare - Plantevernmøte frukt og bær, samarbeid FMLA - Infomøte økologisk - Samarbeid med Tine, Nortura, FKA o.a. om fagarr. Kurs - Autorisasjonskurs plantevern - Etterutdanningskurs Grovfôr og beite Miljøplan Dyrkingskurs Jølster, framhald frå 2009 Integrert produksjon, Sogn Eple-pærekurs m/aad Wisse. Samarbeid m. Njøs frukt og bærsenter Skjeringskurs m. Jop Westplate, samarbeid m. mottaka + lokale skjeringsdem. Økologisk rådgjeving - GFR Mjølk (5) og sau (30) - GFR Frukt, bær og storfe (12) - Rådgjevingspakkar (8) - Dyrkingsgrupper (7) Prosjekt/forsøk - Sivprosjekt, samarbeid Bioforsk - Haustetidsprognose eng eng - Raisvingel oppfølging på dyrking og kvalitet - Husdyrgjødsel, miljøvenleg spreiing, pilotprosjekt FMLA, Gjødsling til eng, store mengder husdyrgjødsel, ny 16

17 - Frøblandingar til eng med mykje hjorteskade, ny - Rognebærmøll-prognosar i eple - Insektregistreringar økofelt frukt; Aurland, Njøs - Industribær-prosjektet, fl. samarbeidspartnarar - Plommetynnings-prosjektet, fleire feltforsøk - Epleprosjekt; sortsprøving; utplanting av storskala prøvefelt våren Frukt og bær Nordfjord rundt, samarbeid m. styringsgruppa - Div. feltforsøk i samarbeid m. Bioforsk m.fl. - Pæreprosjekt, samarbeid m. Njøs frukt og bærsenter Kvalitetsprøver av avling, tolking av resultat/rådgjeving Jordprøvar Sak Val Valnemnda for årsmøte 2010 har vore samansett av (Unn Karin Kleppe (leiar), og Finn Solend og May Sissel Årvik Ligia. Valnemnda si innstilling er som følgjer: a).val av tre styremedlemer for 2 år Bente Drageset, Stryn - Attval Per Magnar Sognnes, Hyllestad - Attval Styremedlem valt av og blant dei tilsette for 2 år: Rune Vereide Attval - b) Val av leiar for 1 år Ola S Hopperstad, Vangsnes - Attval c) Val av tre varemedlemer for 1 år i nummerrekkefølgje. 1. Vara : Sigurd Reksnes, Eid - attval 2. Vara: Jon Arve Førde, Jølster - attval 3. Vara: Henrik Ravnøy, Solund - attval d) Val av revisorar for 1 år Ivar Frøysland, Førde - Attval Gunnar Råheim, Viksdalen- Attval e) Val av valnemnd med varamedlem til neste års val Unn Karin Kleppe går ut av valnemda Framlegg til nytt medlem for 3 år: Jo Eirik Aarnes, Gaular Framlegg til ny varamedlem til valnemnda: Hallvar S Oppedal, Gulen f) Val av leiar til i valnemnda for 1 år Sak Godtgjersle til tillitsvalde Styreleiar årleg godtgjersle kr 6000,- (uendra) Revisorar - årleg godtgjersle kr 3000,- (uendra) Møte heil dag kr 1600,- Møte halv dag kr 800,- Telefonmøte kr 300,- (uendra) 17

18 18

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

KURSKATALOG 2009 2010

KURSKATALOG 2009 2010 KURSKATALOG 2009 2010 VED KURSSENTRA Mo og Jølster vidaregåande skule Sogn Jord- og Hagebruksskule Forsøksringen Sogn og Fjordane KURSOVERSIKT KURSNAMN PÅMELDINGSFRIST SIDE Kurs i regi av Mo og Jølster

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 Medlemsblad for BA RINGREVEN Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 2 Innhold Møter og kurs... 2 Informasjon fra LNV... 4 Hvordan gjøre penger av møkk... 6 Normal eller tynn møkk... 7 Analyse av

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

Valkamputvalet sin sluttrapport

Valkamputvalet sin sluttrapport Valkamputvalet sin sluttrapport Vi slår det fast med ein gong: Sogn og Fjordane Venstre nådde målsetjinga vi har slåss for sidan 1969. Gunvald Ludvigsen vart etter nervepirrande oppteljingar vald som stortingsrepresentant

Detaljer

Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011

Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011 Idrettskrinstinget 2011 Førde, laurdag 9. april 2011 Innhald Idrettskrinstinget Program for tinget Side 2 Saksliste Side 3 Årsmelding 2007-2008-2009-2010 Side 15 Handlingsprogram 2011-2015 Side 89 Lov

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Beiteprosjektet i NT. Årsrapport 2012

Beiteprosjektet i NT. Årsrapport 2012 Telefon : 74160790 Epost : solrun.kolstad@lr.no Adresse: Strandvn 22 B Postnr. : 7713 STEINKJER Bankgiro: 4202.01.27834 Org.nr. : 988 009 032 MVA Årsrapport 2012 Beiteprosjektet i NT Anders Mona Prosjektleiar

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

E-handel for småskala matprodusentar

E-handel for småskala matprodusentar Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 14/2002 E-handel for småskala matprodusentar Av Terje Aaberge og Øyvind Heimset Larsen VF Prosjektrapport

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro ÅRSMELDING 2012 Vi får Telemark til å gro gjensidige.no/landbruk benytt deg av dine medlemsfordeler Årsmelding 2012 A20782/09.11/Foto: Sverre Jarild Vi kjenner bondens hverdag og følger nøye med i utviklingen

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer