Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar"

Transkript

1

2 Leiaren har ordet 2009 har på mange måtar vore eit utfordrande, men spanande år for NLR Sogn og Fjordane. Styret og dagleg leiar har jobba godt og tett saman om desse utfordringane, slik som innføringa av nytt system for medlemskontingent, tidvis mangelfull bemanning, utarbeiding av personalhandbok og dei siste års underskot. Noko av det vi har jobba med er å utvikle vår kapasitet på rettleiing innan frukt og bær i Sogn, likeeins å utvikle satsinga vår på bygningsplanlegging. Resultatet er at vi no har lyst ut 2 faste stillingar i NLR Sogn og Fjordane, ein som rettleiar innan frukt og bær i Sogn, og ein ny bygningsplanleggar i tillegg til den vi har frå før. Stillinga som rettleiar innan frukt og bær i Sogn er eit samarbeidsprosjekt mellom frukt- og bærmottaka, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Innovasjon Noreg, Njøs frukt- og bærsenter, fleire kommunar og NLR Sogn og Fjordane. NLR Sogn og Fjordane har fått oppgåva å administrere eit landsdekkande grønt nummer frå NLR sentralt, ein jobb som er direkte knytt til eit landsdekkande nettverk av bygningsplanleggarar. Med 2 tilsette bygningsplanleggarar er vi i stand til å ta hand om denne jobben, auka kapasiteten på testing av sprøyter og ikkje minst; kunne tilby våre medlemmar og andre auka kapasitet og kompetanse på bygningsplanlegging. Summen av tiltak det siste året, spesielt omlegginga av medlemskontigenten, gjer at vi i år kan legge fram rekneskapen med eit akseptabelt overskot. Det gjer og at vi kan budsjettere med overskot i 2010, og dermed bevege oss sakte men sikkert mot målet om styrka eigenkapital. I året som kjem vil vi halde fokus på det arbeidet vi har starta, med auka bemanning, auka kompetanse og tenestetilbod, og ikkje minst; Å oppretthalde fokuset på økonomien og styrking av eigenkapitalen. Vidare vil vi kunne tilby ei betre rettleiing for alle, dels gjennom styrking av bemanninga, men og ved å samarbeide tettare med andre avdelingar av NLR, der målet er at alle skal få rettleiing og fagmeldingar innan den enkelte sine produksjonar. Til slutt vil eg gjerne oppfordre alle medlemmar som vurderer tanken om økologisk produksjon om å ta kontakt med ein av rettleiarane, slik at vi kan besøkje garden og føreta gratis førsteråd, eit godt tilbod som kan nyttast av alle, både medlemmar og andre. Eg har funne arbeidet som styreleiar i NLR Sogn og Fjordane både interessant og utfordrande, og føler at til tross for mange nye medlemmar i styret frå siste årsmøte, har vi hatt eit godt arbeidande og engasjert styre, som har teke styrearbeidet og utfordringane seriøst og med god medverknad. Samarbeidet og kontakten med dagleg leiar og rettleiarane har og vore god. Eg ynskjer alle våre medlemmar eit godt driftsår. Ola Hopperstad Styreleiar 2

3 3

4 Innkalling til årsmøte Laurdag 20. mars 2010 kl 12:00 Henjatunet, Leikanger i Sogn Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, skrivar og to personar til å underskrive protokollen 3. Årsmelding Revidert rekneskap Budsjett for Arbeidsplan for Val a b c d e f Val av 3 styremedlemar Val av leiar Val av tre varamedlemar i nummerrekkefølgje Val av revisor Val av valnemnd med varamedlem til neste års val Val av leiar i valnemnda 8. Godtgjersle til tillitsvalde Kl 13:00 Enkel servering Kl 14:00 Fagtema: Hagebruksrådgjeving i Sogn breidt samarbeid gir ny giv Rikard Lysne, Lærdal Grønt Bygningsplanlegging - uavhengig rådgjeving til bonden Edvin-A Hugvk, NLR Sogn og Fjordane Vel møtt! 4

5 Sak Årsmelding 2009 Styret 2009 Leiar Nestleiar Styremedl Styremedl Styremedl Styremedl Ola S. Hopperstad (Vik) Hans Frislid (Eid) Bente Drageset (Stryn) Per Magnar Sognnes (Hyllest) Jan Erik Horstad (Naustdal) Rune Vereide (tilsettrepr) 1.varamedlem: Sigurd Reksnes, Eid 2.varamedlem: Jon Arve Førde, Jølster 3.varamedlem: Henrik Ravnøy, Solund Vara for tilsette: Astrid Sandvik Valnemnd Leiar: Medlem: Medlem: Revisorar Ivar Frøysland, Gaular Gunnar Råheim, Gaular Unn Karin Kleppe, Gaular Finn Solend, Høyanger May Årvik Ligia Tilsette og kontor Ved utgongen av 2009 hadde Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane ni tilsette. I tillegg til dagleg leiar har vi fem rådgjevarar innan jordbruk, to innan hagebruk, og ein bygningsplanleggar. Stein Inge Refvik som også arbeidde som bygningsplanleggar, slutta og gjekk over i ny stilling i august. Vi har fem kontor; Brekke, Fureneset, Leikanger, Måløy og Sandane. Styrearbeidet Styret har vore samla til sju møte i 2009 og har i tillegg hatt eit telefonstyremøte i samband med lønsforhandlingane. I alt er 56 saker handsama av styret. Styreleiar Ola Hopperstad og styremedlem Bente Drageset deltok på årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving på Gardermoen i mars. Heile styret deltok på sommarsamling for styre og tilsette i Førde i august. Styreleiar har delteke på årsmøte i Samarbeidsrådet for Hordaland og Sogn og Fjordane i september og på samling for styreleiarar og daglege leiarar under kursveka til Norsk Landbruksrådgiving i november. Tilsette og styre var samla til fagleg og sosial sommarsamling i Førde i august. Ei slik årleg samling er nyttig både for styre og medarbeidarar, og vert m.a. nytta til å drøfte utviklinga av organisasjonen og rådgjevingstilbodet vårt, få fagleg påfyll, besøke medlemsbønder og til å bli betre kjende med kvarandre. Årsmøte 2009 Årsmøte 2009 vart halde på Fjordhestgarden på Breim den 28.mars med kun ti frammøtte medlemar. Det faglege programmet med miljøvenleg husdyrgjødselspreiing som tema hadde ein god del fleire interesserte deltakarar. Innleiarar var Per Hilleren frå Sogn og Fjordane Bondelag, Truls Hansen Folkestad frå Fylkesmannen si landbruksavdeling og vår eigen rådgjevar Dag Arne Eide. Medlemstal per 31/ Askvoll 55 Aurland 34 Balestrand 35 Bremanger 74 Eid 116 Fjaler 61 Flora 101 Førde 30 Gaular 67 Gloppen 242 Gulen 79 Hornindal 50 Hyllestad 22 5 Høyanger 57 Jølster 98 Leikanger 31 Luster 38 Lærdal 41 Naustdal 68 Selje 47 Sogndal 64 Solund 15 Stryn 197 Vik 61 Vågsøy 27 Årdal 8 I alt 1719

6 Kommunestøtte 2009 Askvoll Kr 0,- Aurland Kr ,- Balestrand Kr ,- Bremanger Kr 0,- Eid Kr 0,- Fjaler Kr ,- Flora Kr ,- Førde Kr 0,- Gaular Kr 0,- Gloppen Kr ,- Gulen Kr ,- Hornindal Kr ,- Hyllestad Kr 0,- Høyanger Kr 0,- Jølster Kr 0,- Leikanger Kr ,- Luster Kr ,- Lærdal Kr ,- Naustdal Kr 0,- Selje Kr 0,- Sogndal Kr ,- Solund Kr ,- Stryn Kr ,- Vik Kr ,- Vågsøy Gratis kontor Årdal Kr 8.700,- Støttemedlemar 2009 Breivik kalkverk Felleskjøpet Agri Fiskå Mølle Fjaler Bondelag Fjordane Grønsakdyrkarlag Gloppen Produsentlag Hole Traktor og Maskin Holmedal og Askvoll Bondelag Innvik Fruktlager LOG Norgro Sagaplant Skogbruksetaten i Gloppen Skogbruksetaten i Stryn Sogn og Fjordane Bondelag Thor Tenden transport Yara Medlemsaktiviteten i 2009: Jordprøver og gjødslingsplaner Arbeidet med å gje gardbrukaren eit godt agronomisk og økonomisk grunnlag for plantedyrkinga på garden er hovudfokus for dei fem jordbruksrådgjevarane våre frå september til mars. I 2009 tok vi om lag 1070 jordprøver og laga kring 250 gjødselplaner for medlemer. Våronnmøte, markdagar og demonstrasjonar innan jordbruk Alt i februar, lenge før vinteren slepper taket, er vi i gong med å førebu våronna saman med bøndene på dei tradisjonelle våronnmøta våre. I 2009 hadde vi i alt 31 slike møte innan jordbruk. Når våren kjem, og utover i vekstsesongen inviterer vi til markdagar, i 2009 vart det invitert til 16 markdagar og tre demonstrasjonar omkring i fylket (sjå meir omtale på sidene med Glimt frå fagaktivitetar ). I 2009 sende vi invitasjonar både til våronnmøte og markdagar via e-post rådgjevinga og per sms. Dette har vi fått gode tilbakemeldingar på. Markdagar og demonstrasjonar innan hagebruk Markdagar gjennom heile sesongen er spesielt viktige innan hagebruksrådgjevinga. I 2009 hadde vi heile 17 markdagar i frukt og bær i Sogn og i Nordfjord 8 markdagar i frukt og bær og tre skjeringsdemomstrasjonar. I Sogn har vore halde kurs i same tema. Startblomstring i eple i Gloppen 6

7 Kurs og fagmøte 15.01: Autorisasjonskurs plantevern, Sogn. (Olav) 17.01: Autorisasjonskurs i plantevern i Nordfjord (Rune) 10/2 + 13/5. EB kurs i frukttreskjering, plomme, Sogn(Olav) 17.02: EB-kurs, grovfôrdyrking, Fjærland, (Marit) : EB-kurs, økologisk landbruk, Askrova, (Sigmund) 02.04: Skjeringskurs, pære, Leikanger. (Olav) 16.04: Kurs, Autorisasjon Plantevernmiddel, Lavik, (Astrid) 25/6 + 8/7. EB kurs integrert fruktdyrking, Sogn (Olav) : EB-kurs, økologisk landbruk, Askrova, (Sigmund) 29.09: Møte grovfôrkvalitet, Mo, AA (FKA, TINE, NLR) 30.09: Møte grovfôrkvalitet, Breim, DAE (FKA, TINE, NLR) 09.10: EB-kurs dyrking/drenering, Dvergsdalen, (Arve) 19.10: Fagmøte, Økologisk frukt og bær, Balestrand. (Olav) 28.10: Miljøplankurs, Stryn. (Dag-Arne og Astrid) 28.10: Miljøplankurs, Førde, (Astrid) 29.10: Miljøplankurs, Solund, (Astrid) 29.10: Økologisk kurs og lokal foredling, Solund, (Sigmund og Astrid) 01.12: Miljøplankurs, Brekke, (Astrid) Gjennom sesongen: 8 fagmøte frukt og bær i Nordfjord Forsøksfelt og utprøvingar 2009 Middelprøving bladmiddprep. i br.bær Bladmiddbekj. i bringebær etter avhausting Restanalyse Envidor, tunnellbringebær Restanalyse Signum, tunnellbringebær Restanalyse Topas, tunnelljordbær Tynningsforsøk i tre plommesortar Kompost i gjenlegg (3.og siste år) Økologisk eng, kamp mot høymola Prognosehausting, grovfôr Søren Nybø, Vereide John-Elling Vereide, Vereide Matias Hestenes, Hestenesøyra Matias Hestenes, Hestenesøyra Ivar Myrold, Stårheim Atle Skaaden, Innvik Hans Petter og Merete Myklebust, Myklebustdalen, Gloppen Johannes Eggen Mundal, Fjærland Mange vertar Glimt frå fagaktivitetar i 2009 Miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel I 2009 blei det nasjonale pilotprosjektet Miljøvenlege spreiemetodar for husdyrgjødsel utvida også til Sogn og Fjordane. 1 mill kroner skulle brukast her i fylket, som arealtilskot der nærmare spesifisert spreieutstyr blei brukt. Heile, eller deler av, kommunane Gloppen, Stryn, Jølster, Førde og Sogndal blei plukka ut til å kome med i prosjektet. I april blei første demonstrasjonen av nedfellingsutstyr og stripespreiar gjennomført i Breim. Seinare vart det liknande demonstrasjonar i Førde og i Stryn. I Førde var hovudmotivet for demonstrasjonen å få vist/testa utstyr som gir mindre luktplager av husdyrgjødsla. Frå prosjektet er det skrive fagartikkel i VL nr 12/2009 og rapportar til NLR sentralt og til Fylkesmannen. Stripespreiar fungerer godt når gjødsla er tynn 7

8 Miljøplan Miljøplan 1 og 2 er eit system for registrering, planlegging og dokumentasjon av tiltak som skal medverka til meir miljøvenleg jordbruksproduksjon. Arbeidet som desse ordingane medfører, kan få fram verdiar på bruket som gjer miljøarbeidet interessant både for bøndene sjølve og for dei som ser gardane frå utsida. Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane hjalp einskild-medlemmer med miljøplanar. I tillegg vart det arrangert kurs opne for alle. Møta var i Stryn, Førde, Solund og Brekke. Representantar frå kommunen deltok aktivt på møta i Stryn, Solund og Brekke. I alt 50 bønder møtte. Kurs 1-2-dagars kurs er ein viktig del av det faglege tilbodet NLR Sogn og Fjordane tilbyr medlemmene. Då er det rom for å gå litt i djupna i eit fagområde, og ofte er det med eksterne personar som foredragshaldarar. God informasjon i førekant av kursa er viktig for å klare å få nok deltakarar til dei ulike kursa. Rådgjevingsmeldingane på e-post er den viktigaste kanalen for slike kunngjeringar. Vestlandsk Landbruk vert også nytta. Bilete syner deltakarar på grovfôrkurset i Fjærland der Samson L. Øpstad frå Bioforsk Vest Fureneset var med på deler av fagprogrammet. På grovfôrsida vart det arrangert vellukka kurs i økologisk grovfôrdyrking på Askrova og dyrkings- og dreneringskurs i Dvergsdalen. 8

9 Rådgjevingsmeldingar på e-post I mai i 2009 vart den første rådgjevingsmeldinga for grovfôrdyrkarane sendt ut på e-post. Dette er korte meldingar med dagsaktuelle tema og kunngjeringar av arrangement etter mal frå hagebruksmeldingane. I framkant av dette vart det gjort ein stor innsats for å hente inn e-postadresser til medlemmene. Det er kome gode tilbakemeldingar på dette tiltaket. Framleis manglar vi e- postadresse til ein del medlemmer. Vi arbeider no med å få på plass rådgjevingsmeldingar i andre kulturar. Skjeringsdemonstrasjon i plomme Det var godt frammøte av dyrkarar både frå Sogn og Nordfjord då den hollandske rådgjevaren Jop Westplate demonstrerte skjering i fleire plommefelt på Leikanger, her i aksjon i nyplanting hjå Olav Gjerde. Det er etterkvart blitt mange nye tettplantingar med plomme kring i fylket, desse krev andre skjerings- og formingsmetodar enn i dei gamle hagane. Jop har lang erfaring med skjering og forming i morelle og deltok også med skjeringsdemonstrasjonar i Lærdal. Mange av skjeringsprinsippa frå morelle kan overførast til plomme. Plommetynningsprosjektet heldt fram med nye feltforsøk i 2009, her frå Mallard i full blomstring 30. april og klart til tynningssprøyting. Det er stort behov for kjemiske tynningsmidlar i plomme etter at svovelkalk er gått ut. Gjennom fleire sesongar har ein prøvd ulike tynningsstrategiar i plomme m.a. med ATS, Thiovit, Cerone og olje. Førebels har ATS vore mest lovande, brukt som bladgjødslingsmiddel under full blomstring, med svieffekt på opne blomstrar som ikkje er pollinerte. Dei ulike plommesortane har ulik toleranse for ATS og ved overdosering får ein overtynning. Thiovit har vore brukt heilt opp i 5 % styrke, utan at tynningseffekten har vore god nok. Cerone er eit stoff som er svært vanskeleg å dosere i riktig mengde og gjev svært temperaturavhengig verknad. Middelet er no ikkje godkjent som tynningsmiddel i plomme. Prøvingane held fram komande sesong. 25 tonn Aroma i hus på slede Regn og sleipt føre hausten 2009 gjorde det uframkomeleg med traktor i bratte frukthagar. I perioden 16. juli-10.okt. var det kun 10 dagar utan nedbør på Sandane. I august kom 233 % av normalnedbøren, i sept. 183 %. På Tystad i Gloppen vart den gamle skikjelken reserveløysing. Her er kårkall Magne Tystad på veg nedover bakkane med omlag 200 kg Raud Aroma på lasset. Det går unna med stor fart og god balanse, utan eit einaste havari. Småkassar blir brukt då det framleis er heimepakking til grossisten Giørtz i Ålesund. Under plommesesongen førte langvarig regnver til vasskadar og kvalitetsfeil. Mallardsesongen starta med høg temperatur og regn kring 20. august og mykje plomme kollapsa med skalsprekker og samanbrot i fruktkjøtet. Seinare i sesongen sleit også fleire sortar med mykje sprekking. 9

10 Spinnmidd i bringebærtunnellane Det har siste sesongane vore mest fokus på bladmiddskade i bringebæra, men med vekst i tunnellproduksjonen har ein og sett aukande spinnmiddskade. På bilete er plasten fjerna og tunnellbringebæra er gjort klar til overvintring etter fjorårssesongen. Legg merke til lyse, avfarga blad innover i tunnellen, dette skuldast spinnmiddangrep. Denne skadegjeraren trivst ekstra godt i tunnell, gjerne med høgare temperatur og tørrare luft enn på friland. På det grøne bladverket i tunnellopningen i framkant på bilete har spinnmidden hatt dårlegare forhold pga. meir uteklima og skaden er ubetydeleg. I 2009 fekk ein off-label godkjenning for bruk av Nissorun i bringebærtunnellar, denne gjeld ut sesongen Funksjonstest av åkersprøyter Vi har eigen testhengar som vi kan dra med oss på kryss og tvers i heile fylket. Vi tilbyr testing av åkersprøyte både for medlemer og ikkjemedlemer. Edvin-André Hugvik er den einaste rådgjevaren som er sertifisert til denne jobben. I 2009 testa vi 9 åkersprøyter. Vi kan no også tilby testing av sprøytebom for jordbær. Du kan lese meir om korleis du bestiller testing på heimesida vår sognogfjordane.lr.no Tilbygg til sau 10

11 Bygningsplanlegging Vi har hatt bra med oppdrag i 2009, og fleire av prosjekta har motteke støtte frå Innovasjon Noreg. Mange satsar på sau, og vi har planlagt fleire nybygg i året som gjekk. I tillegg har vi prosjektert eit større mjølkefjøs til om lag 50 mjølkekyr som i dag er i full drift. Vi byrja året med to bygningsplanleggarar i deltidsstilling, men i august gjekk Stein Inge Refvik over i anna arbeid, og frå 1/ vil Edvin Hugvik arbeide i 100 % stilling. Norsk Landbruksrådgiving har fått ansvar for å tilby tenester som dekker landbruket sitt behov for teknisk bygningsplanlegging i heile landet frå 1/ I samband med overføring av denne tenesta frå Fylkesmannen vart det også bestemt at det skulle innførast eit landsdekkande Grønt nummer tel der dei som har byggeplaner kan ringe frå heile landet og få informasjon om planleggingstilbodet i sin region. NLR Sogn og Fjordane sitt kontor på Sandane har fått ansvaret for å drive denne tenesta. Andre prosjekt og tiltak 2009 Solundprosjektet : Korleis få fram att gammal kulturmark på kysten? I Solund har det dei siste 10 åra vore arbeidd med metodar for fornying av beite på kysten. Kommunen har aktivt brukt SMIL-midlar til tiltak hos tre gardbrukarar i Solund til eit arbeid der Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane (og tidlegare Ytre Sogn forsøksring) har hatt prosjektleiinga. Rapport frå prosjektet finn du på heimesida vår. Omsetnad av økokjøt Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane har lenge hatt rådgjevingstilbod både før og etter omlegging til økologisk drift. Med midlar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vart det våren 2009 starta opp eit 3-årig prosjekt med det formål å fremje omsetnad og distribusjon av økologisk kjøt. Samarbeidspartane er Økoringen Vest, Selje Kystmat, Vikja Kjøt og Mobilslakt AS. Økologisk grovforkvalitet Med midlar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vart det starta opp eit grovforregistreringsprosjekt på økologiske bruk. Dette prosjektet er eit samarbeid med NLR Hordaland som er støtta tilsvarande av Fylkesmannen i Hordaland. Prosjektet vil gå over to sesongar og formålet med prosjektet er å få betre grunnlag for å seie noko om avlingspotensialet og kvaliteten på grovfor i økologisk landbruk. Økorådgjeving Vi kan tilby alle bønder i fylket eit gratis eller sterkt subsidiert rådgivingstilbod innan økologisk landbruk. I 2009 nytta 26 bønder seg av tilbodet om Gratis fyrsteråd, fem omlagde bruk nytta seg av Rådgjevingsavtaler og vi hadde fem dyrkingsgrupper med 5-10 deltakarar. På heimesida vår finn du meir om rådgjevingstilbodet vårt innan økologisk landbruk. Kurs og fagleg oppdatering for tilsette: Fornyingskurs funksjonstest. Arr. Mattilsynet (Edvin-A) Plantevernmøte, Bergen Arr. NLR (Olav, Rune) Fagtur sau Austlandet. Arr. Vik kommune (Edvin-A) Fagmøte gjødsel, ensilering m.m. Skei Arr. FKA og NLR (Dag-Arne, Astrid. Marit, Sigmund, Olav, Arve, Rune, Åse) Økologisk kurs i Bergen Arr. NLR (Sigmund) Dagleg leiar-samling, NLR (Åse) Tariffkonferanse, Oslo Arr. Agrar (Astrid) Yara-møte på Skei Arr.Yara (Dag-Arne, Astrid, Arve) Hagebrukskonferanse, Ulllensvang Arr. Innovasjon Norge (Rune) Plantevernsamling Valldal og Nordfjord - NLR (Rune, Olav) Fagtur til Glomfjord Arr. Yara (Arve) Kurs Byggeledelse, del 1 (Edvin-A) Kurs merkevarebygging, Sandane Arr. ABP Frukt og Bær (Rune) HMS kurs for øverste leder, HSH-Bergen (Åse) Kurs i økologisk landbruk Arr. NLR (Sigmund) Fagtur frukt, Sør-Tyrol Arr. Fruktlagerinspektøren (Rune) 11

12 Kurs i bruk av Skifteplan, Førde Eige.arr (Arve, Astrid, Dag-Arne, Marit, Sigmund) Kurs med Fylkesmannen (Sigmund) Kurs for dagleg leiar / styreleiar, Sarpsborg (Ola, Åse) Kursveka Sarpsborg (Åse, Astrid, Ola) Fagdag bringebær, Vik (Olav, Rune) Fagmøte Økologisk sau (Sigmund, Edvin-A) Innleiing / deltaking på kurs og fagmøte i regi av andre Fagmøte Førde FKA, Nortura, Tine og NLR - (Dag-Arne, Marit, Arve) Grovfôrkurs for bønder i Ørsta, (Dag-Arne) Fagmøte Fjærland Fjærland Bondelag (Marit) Fagmøte grovfor, Eid (Dag-Arne) Fagmøte grovfor, Skei (Arve) Kurs i økologisk fruktdyrking, Aurland SJH/Ø.V. (Olav, Rune) Fagmøte bær, Lærdal Grønt, Lærdal (Olav) Fagmøte/årsmøte Fresvik Kjølelager AL (Olav ) Foredrag, Vårbeite, FMLA og beitelaga, Nordfjord, (Astrid) Foredrag, Vårbeite, FMLA og beitelaga, Førde, (Astrid) Foredrag, Vårbeite, FMLA og beitelaga, Sogndal, (Astrid) Vurdering fjellbeite, Vaksdal-fjellet. Arr.Lindås og Meland Sau og geit (Astrid) Framfor Norsk Fruktsesong, Geilo Fruktlagerinspektøren (Rune) Fagmøte økol. Frukt- og bærdyrking, Balestrand - NLR/Ø.V.Olav Foredrag årsmøte Hyllestad Bondelag, Sørbøvåg, (Arve) Byggsamling Skei Prosj.Framtidsretta sauehald (Edvin-A) Møte med / oppdrag for samarbeidspartar og Miljøvenleg spreiing av husdyrgj. FMLA Sogn og Fj. Førde (Arve, Dag Arne, Åse) Fellesmøte ringane på Vestlandet Skei - NLR Vestlandet (Alle) Planleggingsmøte økol.fruktd., Njøs - Økoringen, FMLA, Njøs frukt og bærsenter (Olav) Siv-prosjekt, møte på Fureneset - Bioforsk (Arve) Nofima, Ås Industribærprosjektet (Rune) Møte plommetynningsprosj., Njøs - Prosjektleiinga (Rune) Brukarmøte Super Office, Gardermoen (Åse) Pærebrann-møte m/mattilsynet, Innvik Mattilsynet (Rune) Fagsamling, Sundvolden- Prosjekt nye eplesortar (Rune) 11.08: Foredrag gj.planlegging, FMLA Førde, (Arve) Møte Sognefrukt, Leikanger (Olav) Møte i Økokjøtprosjektet - Førde (Sigmund) Feltarbeid nematode- og virusundersøk -Fresvik og Leikanger - Bioforsk plantehelse (Olav) Handlingsplan økologisk landbruk FMLA Bergen (Ola, Arve) Møte om lérrôte i industri-jordbær Lerum, Leikanger (Olav) Møte i Samarbeidsrådet for Hordaland og Sogn og Fjordane, Sogndal (Ola og Åse) Fagsamling, Telemark- Prosjekt nye eplesortar (Rune) Fagsamling, intern Førde NLR (Alle) Møte med Jo Helge Sunde, Byrkjelo TINE/NLR (Arve, Dag-Arne) Møte om økokjøt, foredling og omsetning Mo jordbruksskule (Sigmund ) Arena-prosjektsøknad, Sogndal Arenaprosj.(Rune) Handlingsplan økologisk landbruk FMLA Sigmund Møte i prosjektgruppe frukt og bær, Bergen Økologisk handl. Plan S. og Fj./Hordaland (Rune) Møte med TINE-rådgjevarar, Eid, (Dag-Arne) 12

13 Grovforutvalet og beitekursgruppa i NLR har hatt ni møte / telefonmøte (Astrid) Samarbeidsforum Vest har hatt fem møte/telefonmøte (Arve og Åse har veksla på å delta) Regionalt Miljøprogram-gruppa til Fylkesmannen i Sogn og Fj. har hatt 2 møte (Astrid) Styringsgruppa i ABP-Frukt og Bær Nordfjord rundt har hatt 7 møte (Rune og Åse) TINE leigde Dag-Arne i deler av året (ca 140 timar). Der hadde han m.a. 25 grunnpakkebesøk og 6 teammøte og arbeidde med Grovfôrkampen, Norsk Landbruk Vestlandsk Landbruk 2009 Publikasjonar Nr 1: Arstein, A. Utvidar gjødsellageret i Askvoll optimal bruk av husdyrgjødsla. Side 6-7. Nr 2: Vereide, R. God oppslutnad om Fagdag bringebær. Side 4-7. Nr 3: Eide, D-A. Rett gjødsling til våren? Side 4-6. Halsnes, M. H. Kløver i fokus. Side Vereide, R. Nytt om plantevernmiddel til komande sesong. Side 16. Halsnes, M. H. Såfrø. Side 21. Nr 4: Sandvik, A. Vårbeite til sau og lam. Side Nr 5: Sørum, O. Nyttedyr i frukt- og bærhagen. Side Nr 6: Sandvik A, & A. Arstein. Hykor raisvingel- sikker treslåttseng. Side 4-5. Sørum, O. Bringebærmøllet - nytt trugsmål i tunellbringebæra. Side Nr 7/8: Larsen, S., M. H. Halsnes, A. Sandvik og D-A Eide. Kløver er viktig i engdyrkinga. Side 4-6. Nr 9: Sandvik, A.Miljøplan trinn 1 og 2. Side 20. Nr 10: Hugvik, E. A. Vinterlagring av åkersprøyta. Side 17. Nr 11: Vereide, R. Langskotproduksjon av bringebærplanta. Side Sørum, O. Problemskadedyr i frukt og bær vekstsesongen Side Nr 12: Halsnes, M. H. Jerv i Leikanger. Side 4-5. Eide, D.-A. Nytt utstyr for gjødselspreiing. Side Norsk Frukt og Bær 2009 Nr 1: Vereide, R. God oppslutning om fagdag bringebær. Side Nr 2: Sørum, O. Nyttedyr i frukt- og bærhagen. Side Nr 3: Sørum, O. Sjå opp for bringebærmøllet i tunnell! Side 4 5. Vereide, R. /Mogan S. Skade av plantevernmidlar på frukt. Side 26. Nr 4: Sørum, O. Skadedyr i frukt og bær vår og sommar -09. Side Nr 6: Sørum, O. Integrert skadedyrbekjemping i frukt. Kanskje på tide med nye kurs att? S Buskap Nr 2: Arstein, A. Raisvingel i skotet. Side 24. Nr 4: Sandvik, A. Beite til storfe. Side Rådgjevingsmeldingar frukt og bær pr. e-post: 19 stk Rådgjevingsmeldingar grovfôr pr. e-post: 9 stk Veksttorget i Nationen 12 meldingar om Vær og vekst i Nationen gjennom vekstsesongen. Sogn og Fjordane Sau og Geit, Årsmelding Astrid Sandvik og Olav Aas (UiB): Alveld Det vert brukt ein del tid på å skrive artiklar i medlemsbladet. Dei fleste artiklane vil du også finne på heimesida vår: sognogfjordane.lr.no 13 Rådgjevingsmeldingar på e-post er i løpet av 2009 blitt eit tilbod til alle medlemmer.

14 14

15 15

16 Sak Framlegg til arbeidsplan for 2010 Spissing av fagleg kompetanse, og god utnytting av denne, bør utviklast vidare i Tilsette skal tilby medlemane best mogeleg teneste til ei kvar tid. Bruk av ein kollega sin kompetanse skal difor vere like naturleg som å tilby sin eigen. Styre og dagleg leiar 5-6 styremøte Medarbeidarsamlingar (2-4) og sommarsamling med både styre og tilsette Medarbeidarsamtaler og stillingsinstruksar for alle tilsette HMS/internkontroll Samarbeid med Økoringen Vest og andre rådgjevingseiningar på Vestlandet Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving lokalt og sentralt Delta i ulike samarbeidsfora regionalt og nasjonalt Styrke rådgjevinga på bygningsplanlegging i heile fylket og hagebruksrådgjevinga i Sogn Fagleg arbeid Medlemsbesøk - Fagrådgjeving på garden etter behov - Besøke nye medlemar, elles etter behov Gjødselplanlegging, ca 270 planar Fagartiklar - Vestlandsk Landbruk, 2 artiklar pr nr i gjennomsnitt - Buskap - Norsk Frukt og Bær - Andre fagtidsskrift, veksttorget i Nationen E-post-skriv/sms-rådgjeving - Jamleg utsending av e-postskriv til jord-og hagebrukarar i vekstsesongen Markdagar/demonstrasjonar - Etter ynskje og behov i heile vekstsesongen Fagmøte - Våronnmøte - god dekning i heile fylket som tidlegare - Plantevernmøte frukt og bær, samarbeid FMLA - Infomøte økologisk - Samarbeid med Tine, Nortura, FKA o.a. om fagarr. Kurs - Autorisasjonskurs plantevern - Etterutdanningskurs Grovfôr og beite Miljøplan Dyrkingskurs Jølster, framhald frå 2009 Integrert produksjon, Sogn Eple-pærekurs m/aad Wisse. Samarbeid m. Njøs frukt og bærsenter Skjeringskurs m. Jop Westplate, samarbeid m. mottaka + lokale skjeringsdem. Økologisk rådgjeving - GFR Mjølk (5) og sau (30) - GFR Frukt, bær og storfe (12) - Rådgjevingspakkar (8) - Dyrkingsgrupper (7) Prosjekt/forsøk - Sivprosjekt, samarbeid Bioforsk - Haustetidsprognose eng eng - Raisvingel oppfølging på dyrking og kvalitet - Husdyrgjødsel, miljøvenleg spreiing, pilotprosjekt FMLA, Gjødsling til eng, store mengder husdyrgjødsel, ny 16

17 - Frøblandingar til eng med mykje hjorteskade, ny - Rognebærmøll-prognosar i eple - Insektregistreringar økofelt frukt; Aurland, Njøs - Industribær-prosjektet, fl. samarbeidspartnarar - Plommetynnings-prosjektet, fleire feltforsøk - Epleprosjekt; sortsprøving; utplanting av storskala prøvefelt våren Frukt og bær Nordfjord rundt, samarbeid m. styringsgruppa - Div. feltforsøk i samarbeid m. Bioforsk m.fl. - Pæreprosjekt, samarbeid m. Njøs frukt og bærsenter Kvalitetsprøver av avling, tolking av resultat/rådgjeving Jordprøvar Sak Val Valnemnda for årsmøte 2010 har vore samansett av (Unn Karin Kleppe (leiar), og Finn Solend og May Sissel Årvik Ligia. Valnemnda si innstilling er som følgjer: a).val av tre styremedlemer for 2 år Bente Drageset, Stryn - Attval Per Magnar Sognnes, Hyllestad - Attval Styremedlem valt av og blant dei tilsette for 2 år: Rune Vereide Attval - b) Val av leiar for 1 år Ola S Hopperstad, Vangsnes - Attval c) Val av tre varemedlemer for 1 år i nummerrekkefølgje. 1. Vara : Sigurd Reksnes, Eid - attval 2. Vara: Jon Arve Førde, Jølster - attval 3. Vara: Henrik Ravnøy, Solund - attval d) Val av revisorar for 1 år Ivar Frøysland, Førde - Attval Gunnar Råheim, Viksdalen- Attval e) Val av valnemnd med varamedlem til neste års val Unn Karin Kleppe går ut av valnemda Framlegg til nytt medlem for 3 år: Jo Eirik Aarnes, Gaular Framlegg til ny varamedlem til valnemnda: Hallvar S Oppedal, Gulen f) Val av leiar til i valnemnda for 1 år Sak Godtgjersle til tillitsvalde Styreleiar årleg godtgjersle kr 6000,- (uendra) Revisorar - årleg godtgjersle kr 3000,- (uendra) Møte heil dag kr 1600,- Møte halv dag kr 800,- Telefonmøte kr 300,- (uendra) 17

18 18

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Årsmelding 2014 for Sognefrukt SA

Årsmelding 2014 for Sognefrukt SA Årsmelding 2014 for Sognefrukt SA Innkalling til årsmøte. Sognefrukt SA kallar inn til årsmøte på Sognefjord Hotell onsdag 20. Mai 2015 kl 17:00 Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Val av skrivar

Detaljer

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest Nye satsingar for landbruksrågivinga Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest I 2016 : Omorganisering av Norsk Landbruksrådgiving i heile landet. Frå 1.1.2017:

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Hafs Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak.

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

Hageselskapet Sogn og Fjordane ÅRSMELDING Årsmelding 2016 Side 1

Hageselskapet Sogn og Fjordane ÅRSMELDING Årsmelding 2016 Side 1 ÅRSMELDING 2016 Årsmelding 2016 Side 1 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING FRÅ 1/1-31/12 -------------------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2016

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2015 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2015 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-14 TIL 31/8-15 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2014-2015

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar 3. Val av skrivar 4. Val av to til å underskriva

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Nordfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Årsmelding 2011 for Sognefrukt BA

Årsmelding 2011 for Sognefrukt BA Årsmelding 2011 for Sognefrukt BA Innkalling til årsmøte. Sognefrukt BA kallar inn til årsmøte på Sognefjord Hotell onsdag 23. Mai 2012 kl 17:00 Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Val av skrivar

Detaljer

Styret for SEKOM-sekretariat SEKOM-sekretariat

Styret for SEKOM-sekretariat SEKOM-sekretariat Styret for SEKOM-sekretariat SEKOM-sekretariat Møtebok Møtestad: Førde rådhus, møterom Haukedalen i 4.etg Dato: 17.03.2016 Tid: Kl. 11:00-13:45 Faste representantar som møtte: Arne Leif Osland Arnhild

Detaljer

Landbruk og jordvern i plansaker

Landbruk og jordvern i plansaker Landbruk og jordvern i plansaker KOSTRA- tal for omdisponering av dyrka jord i 2012 Kva vi som sektorstyresmakt legg vekt på i plansaker Kjerneområde landbruk og bruk av omsynssone Erfaring med registrering

Detaljer

Dialogmøte i regionane

Dialogmøte i regionane Dialogmøte i regionane Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? www.sfj.no Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 2011 - ferdig

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Sunnfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Møtedato: 09.06.2015 Møtestad: Møterom i 1. etasje Møtetid: Kl. 09:30 Møteinnkalling Innkalling: Faste medlemar i utvalet Dersom du ikkje

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Informasjon frå SEKOM-sekretariat 2014 Hovudpunkt Dato: 31.07.2014 Vår referanse: 14/179 Arkiv: FE-060 Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette

Detaljer

Kontrollutvalet. Målet i dag

Kontrollutvalet. Målet i dag Kontrollutvalet 2015 2019 Oppstartmøte Målet i dag Gi dykk som er folkevalde i kontrollutvalet ein god start på 4-årsperioden.. Bli kjende med kvarandre Gi ein introduksjon om kontrollutvalet sin funksjon

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Tiltak for å redusere tap av næringsstoff

Tiltak for å redusere tap av næringsstoff Tiltak for å redusere tap av næringsstoff Vik 22. mars 2017 Marit Henjum Halsnes, rådgivar jordbruk NLR Vest Sunnmøre Sogn og Fjordane Hordaland 4000 medlemar 35 rådgivarar 2 Norsk Landbruksrådgiving Vest

Detaljer

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar Barnehage og grunnopplæring sentrale mål og føringar Kva er tilstanden, og kva er utfordringane våre? KS sin haustkonferanse 2012 utdanningsdirektør Åslaug Krogsæter Mål og indikatorar for barnehage Lokale

Detaljer

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Huset i Bygda Ein kulturarena der du bur 24.10.14 «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 lokallag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sogn

Dialogmøte med kommunane i Sogn Dialogmøte med kommunane i Sogn Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Avtale mellom.kommune og Flora kommune

Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale om interkommunalt krisesentertilbod 1 Avtale om retningsliner for interkommunalt samarbeid om krisesentertenester frå 2016. 1. Bakgrunn Lov om kommunale krisesentertilbod,

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Haugaland landbruksrådgjeving Side - 19

Haugaland landbruksrådgjeving Side - 19 Kontingent for samdrifter Samdrifter som er ei organisatorisk eining skal betala ein avdelingskontingent + grunnkontingent for kvar av deltakarane i samdrifta. Dei samdriftmedlemene som i tillegg har ei

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Nyheitsskriv ehandel SFFI september 2016

Nyheitsskriv ehandel SFFI september 2016 Nyheitsskriv ehandel SFFI september 2016 Statistikk Kommentarar til bruken av ehandel 25 kommunar på ehandel i Sogn og Fjordane Visma som felles plattform Rådgjevar på ehandel i SFFI Statistikk ehandel

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Statistikk 2015 frå landbruksavdelinga

Statistikk 2015 frå landbruksavdelinga Statistikk 2015 frå landbruksavdelinga INNHALDSLISTE Utbetaling produksjonstilskot 2015 3 Utgreings- og tilretteleggingsmidlane 2015 4-6 Drenering - utvikling frå 2013-2015 7 Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Detaljer

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram Side 1 av 5 Samferdsleavdelinga Adresseliste Sakshandsamar: E-post: Oystein.Wilkensen@sfj.no Tlf: Vår ref. Sak nr.: 12/794-27 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 15410/12 Dykkar ref. Dato

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg OM HUSET I BYGDA Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne undersøkingar blant SOFUL-lag som eigde bygg frå 2007 ; Mange ungdomshus var einaste

Detaljer

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Vidaregåande skular i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Samarbeidsforum Dialog mellom skuleeigarane Rektormøte

Detaljer

Statistikk 2016 frå landbruksavdelinga

Statistikk 2016 frå landbruksavdelinga Statistikk 2016 frå landbruksavdelinga INNHALDSLISTE Utbetaling produksjonstilskot 2016 3 Utgreings- og tilretteleggingsmidlane 2016 4-6 Drenering - utvikling frå 2013-2016 7 Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Detaljer

Figur 1. Tur for dei tilsette

Figur 1. Tur for dei tilsette Figur 1. Tur for dei tilsette Produsentlaget for norske delikatessebær I gjekk Norske Delikatessebær og Norsk Jordbærdyrkarlagt saman og danna Norsk Bærdyrkerlag. Haugaland Landbruksrådgjeving hadde leiar

Detaljer

Status og utfordringar i den kommunale hjorteviltforvaltninga i Hordaland

Status og utfordringar i den kommunale hjorteviltforvaltninga i Hordaland Status og utfordringar i den kommunale hjorteviltforvaltninga i Hordaland FoU ansvarleg Stein Joar Hegland Norsk Hjortesenter www.hjortesenteret.no Spørjeundersøkinga 23 av 26 kommunar svarte på om lag

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Innkalling til idrettskrinstinget 2016

Innkalling til idrettskrinstinget 2016 Til Idrettskrinsstyret Særkrinsane Idrettsråda Idrettslaga Leiar kontrollkomiteen i idrettskrinsen Tilsett revisor Leiar i valnemnda Vår referanse: Deres referanse: Dato: 08.januar 2016 Innkalling til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Norsk økologisk frukt til forbrukar og andre økofruktprosjekt

Norsk økologisk frukt til forbrukar og andre økofruktprosjekt Norsk økologisk frukt til forbrukar og andre økofruktprosjekt Eivind Vangdal Bioforsk Ullensvang Presentasjon og litt resultat frå prosjektet m/ delprosjekta: Utfordringar i økologisk fruktdyrking Informasjon

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 862 11 497 13 359 66 224 290 9 341 18 661 28 002 Aurland 2 149 6 784 8 933 52 238

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 826 11 237 13 063 36 260 296 9 237 18 283 27 520 Aurland 1 612 6 383 7 995 64 338

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Sogn og Fjordane Sau og Geit

Sogn og Fjordane Sau og Geit MEDLEMSINFO DESEMBER 2015 ÅRSMØTE 2015 Styret har vedteke at årsmøte i SFSG for 2015 vert på Skei Hotel, FREDAG 26. FEBRUAR 2016, med påfølgjande fagdag laurdag 27.februar. Saker som lokallag ønskjer skal

Detaljer

Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane

Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane 16. oktober 2013 Selje Askvoll Flora Jølster Hyllestad Naustdal Vågsøy Gulen Gloppen Stryn Førde Aurland Eid Solund Sogn og Fjordane fylkeskommune Totalt folketal:

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane Tid og stad for møtet Tid Onsdag, 19. november 2014 kl. 13.00 15.00 Stad Førdegården rom 314/virtuelt møterom 998362 Deltakarar Jan Helge Dale Solveig Horstad Berget Gro Hovland

Detaljer

Ringbladet. Medlemskriv for Haugaland landbruksrådgjeving. Nr. 1. 19. februar 2007 3. årgang

Ringbladet. Medlemskriv for Haugaland landbruksrådgjeving. Nr. 1. 19. februar 2007 3. årgang Ringbladet Medlemskriv for Haugaland landbruksrådgjeving Nr. 1. 19. februar 2007 3. årgang - om Jordbruk og utbytte I Norge er Fullgjødsel et eksempel på skreddersydd produktutvikling med dokumenterte

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale.

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale. Fra: asbjørn eikerol [aeikerol@hotmail.com] Til: Postmottak Sentraladm [Postmottak.Sentraladm@sfj.no] Kopi: Sendt: 06.06.2016 00:05:58 Emne: Tannhelsetenesta. Tannklinikkar kan bli lagde ned. Vedlegg:

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK Bremanger kommune Postboks 104 6721 SVELGEN Att: Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Arkivopplysningar Dato 11/1356 10/1199-7 / / K54 / 16.02.2011 Innkalling til møte

Detaljer

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228

SEKOM-sekretariat  Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Arbeidsplan 2018 Styret si handsaming: Dato: 20.9.2017 Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 Innleiing SEKOM-sekretariat er ei interkommunal verksemd etter kommunelova

Detaljer

Statistikk 2010 frå landbruksavdelinga

Statistikk 2010 frå landbruksavdelinga Statistikk 2010 frå landbruksavdelinga INNHALDSLISTE Utbetaling produksjonstilskot 3 Bygdeutviklingsmidlane 4 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar) 6 Regionalt miljøprogram ( RMP-midlane) 7

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane INNKALLING TIL ÅRSMØTE FREDAG 13. MARS 2015 KL 11.30 GLOPPEN HOTELL, SANDANE Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar og skrivar

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 Hardanger Avdeling ÅRSMELDING 2009 NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 ORGANISASJON Styret i Negotia Hardanger Avdeling har siste året vore samansett slik: Laila T. Blokhus Merete Hersvik Karin

Detaljer

Godt gjort er bedre enn godt sagt

Godt gjort er bedre enn godt sagt M ed Fiskå Melketopp får du et sluttresultat som gir bedre lønnsomhet og sunnere dyr Det er dokumentert i egne og utenlandske forsøk at ved å erstatte bygg med mais i kraftfôret, bedres vommiljøet og fordøyelsen

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Rapport 2012. Levande jord. Ane Harestad 1

Rapport 2012. Levande jord. Ane Harestad 1 Rapport 2012 Levande jord Ane Harestad 1 November 2012 Innhald Innhald... 2 Samandrag... 3 Samarbeidspartnarar... 3 Mål... 3 Bakgrunn... 3 Metode... 4 Tre ledd på Særheim og to ledd i Randaberg... 4 Aerob

Detaljer

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen Reformer i regional stat Anne Karin Hamre Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket Kåre Træen Reformer i regional stat - Høgskule - Fylkesmenn - Nav - Skatteetaten - Sivilforsvaret - Spesialisthelsetenesta

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer