Statistikk 2015 frå landbruksavdelinga

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk 2015 frå landbruksavdelinga"

Transkript

1 Statistikk 2015 frå landbruksavdelinga

2 INNHALDSLISTE Utbetaling produksjonstilskot Utgreings- og tilretteleggingsmidlane Drenering - utvikling frå Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar) Regionalt miljøprogram ( RMP-midlane) Refusjon til avløysarhjelp ved sjukdom Landbruksvikarverksemder Tal bruk - utvikling Tal bruk med mjølkekyr - utvikling Tal mjølkekyr - utvikling Tal ammekyr - utvikling Tal storfe - utvikling Tal mjølkegeiter - utvikling Tal sau og lam på utmarksbeite - utvikling Tal verpehøns - utvikling Tal avlspurker - utvikling Planteproduksjonar i jordbruket, dekar Planteproduksjonar i dekar - endring Jordbruksareal pr. bruk - endring Tal for viktige hagebrukskommunar Autorisasjonar plantevern Økologisk landbruk, antal gardsbruk Økologisk planteproduksjon Økologisk husdyrproduksjon Kukontrollen Geitekontrollen Sauekontrollen Storfekjøttkontroll Organisert beitebruk, tap av sau og lam på utmarksbeite Organisert beitebruk, tal dyr på utmarksbeite Klassifisering av lam Skogbruksareal i Sogn og Fjordane Tilskot til skogsvegar, kommuneoversikt Godkjende skogkulturfelt Hogstkvantum Tilskot til skogsdrift i vanskeleg terreng (taubane og hest) Sogn og Fjordane 4H, medlemsfordeling Sogn og Fjordane 4H, tal klubbar og medlemmer pr. kommune Utviklingstrekk for slakt Utviklingstrekk for mjølk Hagebruk - produksjonsmengde i tonn Sogn og Fjordane sin relative del av den nasjonale produksjonen

3 Produksjonstilskot utbetalt Gjeld for søknader pr / , dvs. avtaleåret 2014 (Tilskot utbetalt i 2015) Kilde: Landbruksdirektoratet Kommune Produksjons- tilskot husdyr Areal og kulturlandskapstilskot Tilskot dyr på utmarksbeite Tilskot dyr på beite Økologisk omlegging (karens) Økologisk areal-tilskot Økologisk husdyrhald * Produksjonstilskot totalt (netto) jan 2015/aug 2014 aug 2014 aug 2014 aug 2014 aug 2014 aug 2014 aug 2014 jan 2015/aug FLORA GULEN SOLUND HYLLESTAD HØYANGER VIK BALESTRAND LEIKANGER SOGNDAL AURLAND LÆRDAL ÅRDAL LUSTER ASKVOLL FJALER GAULAR JØLSTER FØRDE NAUSTDAL BREMANGER VÅGSØY SELJE EID HORNINDAL GLOPPEN STRYN Sum Fylket * Totalt produksjonstilskot inneheld også andre mindre ordningar i tillegg til dei som er spesifiserte, t.d. avløysartilskot, og er også korrigert for bunnfrådrag og likande, dvs netto utbetalt. 3

4 Ugreiings- og tilretteleggingsmidlar 2015 Fordeling etter hovudsatsingsområde Antal Prosent Løyving Prosent saker (saker) kroner (kroner) Bygde- og lokalsamfunn Husdyr og fôrproduksjon Økologisk landbruk Skogbruk og bioenergi Mat og reiseliv Bygdenæringar Hagebruk Andre tiltak Sum Ugreiings- og tilretteleggingsmidlar 2015 FORDELING ETTER SØKJAR Antal Prosent Søkjar saker (saker) Organisasjon Selskap Offentlege institusjonar, etatar Personel 0 0 Sum Ugreiings- og tilretteleggingsmidlar 2015 GEOGRAFISK FORDELING Antal Prosent Område saker (saker) Kommunar Region (fleire kommunar) Fylket Sum

5 Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar 2015 fordelt etter hovudsatsingsområde - prosent tal saker Bygde- og lokalsamfunn Husdyr og fôrproduksjon Økologisk landbruk Skogbruk og bioenergi Mat og reiseliv Bygdenæringar Hagebruk Andre tiltak 8 8

6 Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar 2015 fordelt etter hovudsatsingsområde - prosent kr Bygde- og lokalsamfunn 2 Husdyr og fôrproduksjon Økologisk landbruk 16 5 Skogbruk og bioenergi Mat og reiseliv Bygdenæringar Hagebruk Andre tiltak 19

7 Landbruksavelinga Statistikkpakken 2015 Tilskot til drenering av jordbruksjord Forbruk per kommune Kommune Prosentvis fordeling 2015 FLORA ,78 % GULEN ,00 % SOLUND ,20 % HYLLESTAD ,00 % HØYANGER ,50 % VIK ,75 % BALESTRAND ,37 % LEIKANGER ,00 % SOGNDAL ,48 % AURLAND ,67 % LÆRDAL ,54 % ÅRDAL ,00 % LUSTER ,84 % ASKVOLL ,32 % FJALER ,65 % GAULAR ,86 % JØLSTER ,00 % FØRDE ,52 % NAUSTDAL ,00 % BREMANGER ,00 % VÅGSØY ,00 % SELJE ,00 % EID ,47 % HORNINDAL ,68 % GLOPPEN ,93 % STRYN ,42 % SOGN OG FJORDANE % 7

8 Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 2015 Samla tilskot pr føremål Ordning Løyvde kroner Tal saker % kroner Biologisk mangfald ,8 Gamal kulturmark ,5 Tilgjenge/oppleving ,1 Freda og verneverdige bygningar ,3 Kulturminne/kulturmiljø ,3 Miljøtiltak/hydrotekniske tiltak 0 0 0,0 Områdetiltak/planlegging 0 0 0,0 Samla tilskot ,0 SMIL-midlar fordelt på tiltakstype 2015 * 2 % 36 % 10 % 4 % 48 % Biologisk mangfald Gamal kulturmark Tilgjenge/oppleving Freda og verneverdige bygningar Kulturminne/kulturmiljø Miljøtiltak/hydrotekniske tiltak Områdetiltak/planlegging * Tal frå Saturnrapport TS64 8

9 REGIONALT MILJØPROGRAM Samla tilskot pr ordning Ordning Mill kr. % kr. Mill kr. % kr. Mill kr. % kr. Bratt areal , , ,4 Steingardar/Bakkemurar , , ,4 Stølsdrift , , ,2 Organisert beitebruk , , ,9 Styvingstre , , ,9 Beiting verneområde , , ,9 Slåttemark/beitemark , , ,9 Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap , , ,0 Verneverdige husdyrrasar , , ,9 Kulturminne , , ,5 Samla tilskot Søknadsomfang pr ordning i eining Ordning Tal Eining Tal Eining Tal Eining Steingardar og bakkemurar meter meter meter Organisert beitebruk dyr dyr dyr Bratt areal daa daa daa Verneområde dyr dyr dyr Styvingstre stk stk stk Bevaringsverdige husdyrrasar 680 dyr 749 dyr 937 dyr Skøytsel av kystlynghei (siste år 2013) dyr 0 0 Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap dyr dyr dyr Slåttemark/beitemark daa daa daa Automatisk freda kulturminne 272 kulturminne 264 kulturminne 258 kulturminne Stølsdrift 61 stk 59 stk 58 stk Samla tilskot per ordning (kr)

10 REFUSJON TIL AVLØYSARHJELP VED SJUKDOM Kommune Søknader Refusjon Søknader Refusjon Søknader Refusjon Søknader Refusjon Søknader Refusjon Søknader Refusjon FLORA GULEN SOLUND HYLLESTAD HØYANGER VIK BALESTRAND LEIKANGER SOGNDAL AURLAND LÆRDAL ÅRDAL LUSTER ASKVOLL FJALER GAULAR JØLSTER FØRDE NAUSTDAL BREMANGER VÅGSØY SELJE EID HORNINDAL GLOPPEN STRYN SUM FYLKET

11 LANDBRUKSVIKARVERKSEMD Tilskot til avølysarlag Flora avløysarlag Gaular avløysarlag * Gloppen avløysarlag Jølster avløysarlag Hornindal avløysarlag ** Landbrukstenester Nordfjord Vest Landbrukstenester Landbrukstenester Sogn Sunnfjord landbrukstenester Ytre Sogn og Sunnfjord landbrukstenester SUM FYLKET * Gaular avløysarlag er samanslege med Sunnfjord Landbrukstenester frå 2014 ** Hornindal avløysarlag er samanslege med Vest landbrukstenester frå

12 Tal bruk % endring i høve til 2003 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal bruk pr Endring frå 2005 til 2015 Søknad om produksjonstilskot Kommune Endring % endr % endr Flora ,3-22 Gulen ,1-28 Solund ,0 4 Hyllestad ,9-32 Høyanger ,0-35 Vik ,6-18 Balestrand ,2-17 Leikanger ,2-18 Sogndal ,7-12 Aurland ,6-11 Lærdal ,1-10 Årdal ,0-17 Luster ,4-7 Askvoll ,0-29 Fjaler ,0-28 Gaular ,0-26 Jølster ,0-22 Førde ,0-23 Naustdal ,0-23 Bremanger ,8-31 Vågsøy ,4-48 Selje ,6-28 Eid ,2-20 Hornindal ,5-16 Gloppen ,0-19 Stryn ,1-19 Sum fylket ,6-21 Sum landet ,3-22 % endring frå 2005 Årstal Fylket Landet Serie1 Serie Tal bruk, fylket pr

13 Tal bruk med mjølkekyr pr Endring frå 2005 til 2015 Kommune Endring % Endr Flora ,0 Gulen ,4 Solund ,0 Hyllestad ,7 Høyanger ,0 Vik ,5 Balestrand ,0 Leikanger ,0 Sogndal ,3 Aurland ,0 Lærdal ,3 Årdal ,0 Luster ,0 Askvoll ,3 Fjaler ,1 Gaular ,8 Jølster ,7 Førde ,2 Naustdal ,4 Bremanger ,4 Vågsøy ,0 Selje ,7 Eid ,8 Hornindal ,0 Gloppen ,6 Stryn ,0 Sum fylket ,1 Sum landet ,5 % endring frå 2005 Årstal Fylket Landet Tal bruk med mjølkekyr Fylket Landet

14 Tal mjølkekyr pr Endring frå 2005 til 2015 Kommune Endring % Endr Flora ,0 Gulen ,3 Solund ,6 Hyllestad ,4 Høyanger ,0 Vik ,2 Balestrand ,0 Leikanger ,3 Sogndal ,1 Aurland ,3 Lærdal ,8 Årdal ,0 Luster ,8 Askvoll ,1 Fjaler ,3 Gaular ,3 Jølster ,6 Førde ,0 Naustdal ,0 Bremanger ,0 Vågsøy ,8 Selje ,6 Eid ,0 Hornindal ,9 Gloppen ,8 Stryn ,5 Sum fylket ,8 Sum landet ,2 % endring i høve til 2005 Årstal Fylket Landet Tal mjølkekyr Fylket Landet

15 Tal ammekyr Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal ammekyr pr Endring frå 2005 til 2015 Kommune Endring % Endr Flora ,3 Gulen ,2 Solund ,6 Hyllestad ,6 Høyanger ,0 Vik ,0 Balestrand ,0 Leikanger ,0 Sogndal ,9 Aurland ,4 Lærdal ,9 Årdal ,0 Luster ,5 Askvoll ,5 Fjaler ,0 Gaular ,2 Jølster ,0 Førde ,7 Naustdal ,5 Bremanger ,2 Vågsøy ,0 Selje ,0 Eid ,1 Hornindal ,0 Gloppen ,2 Stryn ,3 Sum fylket ,4 Årstal Kontroll Tal ammekyr, fylket pr Årstal 15

16 Tal storfe Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal storfe pr Endring frå 2005 til 2015 Kommune Endring % Endr Flora ,1 Gulen ,2 Solund ,8 Hyllestad ,7 Høyanger ,6 Vik ,2 Balestrand ,8 Leikanger ,6 Sogndal ,5 Aurland ,2 Lærdal ,1 Årdal ,0 Luster ,9 Askvoll ,2 Fjaler ,0 Gaular ,3 Jølster ,1 Førde ,4 Naustdal ,7 Bremanger ,0 Vågsøy ,0 Selje ,1 Eid ,9 Hornindal ,8 Gloppen ,7 Stryn ,6 Sum fylket ,3 Årstal Kontroll Tal storfe, fylket pr Årstal 16

17 Tal mjlkegeiter Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal mjølkegeiter pr Endring frå 2005 til 2015 Kommune Endring % Endr Flora ,0 Gulen ,3 Solund ,0 Hyllestad ,0 Høyanger ,0 Vik ,1 Balestrand ,0 Leikanger ,0 Sogndal ,6 Aurland ,7 Lærdal ,1 Årdal ,0 Luster ,4 Askvoll ,8 Fjaler ,6 Gaular ,5 Jølster ,5 Førde ,0 Naustdal ,0 Bremanger ,0 Vågsøy ,0 Selje ,0 Eid ,0 Hornindal ,0 Gloppen ,4 Stryn ,2 Sum fylket ,1 Årstal Kontroll Tal mjølkegeiter, fylket pr

18 Tal sau og lam på beite pr Endring frå 2005 til 2015 Kode Kommune Endring % Endr Flora ,0 4,4 Gulen ,0 2,3 Solund ,0 2,1 Hyllestad ,0 1,6 Høyanger ,0 9,6 Vik ,0 3,0 Balestrand ,0 11,1 Leikanger ,0 1,7 Sogndal ,0 2,2 Aurland ,0 1,4 Lærdal ,0 0,5 Årdal ,0-7,0 Luster ,0 4,3 Askvoll ,0 3,5 Fjaler ,0-2,0 Gaular ,0 6,3 Jølster ,0 5,2 Førde ,0-1,1 Naustdal ,0 10,6 Bremanger ,0 2,2 Vågsøy ,0-6,9 Selje ,0 11,7 Eid ,0 2,5 Hornindal ,0 2,1 Gloppen ,0 6,8 Stryn ,0-0,3 Sum fylket ,0 3,3 Årstal Kontroll Tal sau og lam på beite

19 Verpehøns Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal verpehøns > 20 veker pr Endring frå 2007 til 2015 Kommune Endring % Endr Flora ,0 Gulen ,3 Solund ,9 Hyllestad ,3 Høyanger ,8 Vik ,9 Balestrand ,0 Leikanger ,0 Sogndal ,6 Aurland ,9 Lærdal ,0 Årdal ,1 Luster ,1 Askvoll ,1 Fjaler ,7 Gaular ,0 Jølster ,9 Førde ,6 Naustdal ,0 Bremanger ,6 Vågsøy ,4 Selje ,4 Eid ,2 Hornindal ,0 Gloppen ,2 Stryn ,6 Sum fylket ,9 Årstal Kontroll Tal verpehøns, fylket pr

20 Tal avlspurker Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal avlspurker pr Endring frå 2005 til 2015 Kommune Endring % Endr Flora ,3 Gulen ,6 Solund ,0 Hyllestad ,0 Høyanger ,9 Vik ,0 Balestrand ,0 Leikanger ,5 Sogndal ,0 Aurland ,0 Lærdal ,0 Årdal ,0 Luster ,0 Askvoll ,0 Fjaler ,9 Gaular ,0 Jølster ,0 Førde ,3 Naustdal ,0 Bremanger ,0 Vågsøy ,0 Selje ,0 Eid ,0 Hornindal ,6 Gloppen ,8 Stryn ,5 Sum fylket ,7 Årstal Kontroll Tal avlspurker, fylket pr Årstal 20

21 PLANTEPRODUKSJONAR 2015 I JORDBRUKET - DEKAR (Kode) Kommune Fulldyrka jord til slått/beite Overfl. dyrka til graspr. Andre grovforvekstar Grønngjødsling Potet Diverse korn-slag Innmaksbeite Veksthus Grønsaker på friland Frukt/ bær Anna areal Sum jordbr. areal Flora , Gulen , Solund , Hyllestad , Høyanger , Vik , Balestrand , Leikanger , Sogndal , Aurland , Lærdal , Årdal , Luster , Askvoll , Fjaler , Gaular , Jølster , Førde , Naustdal , Bremanger , Vågsøy , Selje , Eid , Hornindal , Gloppen , Stryn , SUM , Etter søknader om produksjonstillegg 21

22 PLANTEPRODUKSJONAR I DEKAR - ENDRING Kode Tekst Endring % Tal bruk søknad om prod.tilskot ,9 210 Fulldyrka jord til grasprod ,0 211 Overfl.dyrk.jord til grasprod ,4 212 Gjødsla beite /innmarksbeite ,7 213 Andre grovforvekstar ,0 220 Nepe + kålrot til for 221 Raigras, forraps o.l 222 Anna grønfor/silovekst 223 Grøngjødsling ,5 230 Potet , Diverse kornslag , Grønsaker 264 Grønsaker på friland ,5 SUM ENG, BEITE, ÅKER ,5 271 Moreller ,1 272 Eple ,2 273 Pærer ,5 274 Plommer ,8 280 Jordbær ,2 282 Andre bær ,4 283 Andre fruktarter SUM FRUKT + BÆR , Veksthus (dekar) ,5 285 Planteskule (dekar) ,1 290 Areal som er brakk , Areal ute av drift (fulld + of.d + beite) ,7 SUM JORDBRUKSAREAL ,2 Bruksstorleik, gjennomsnitt dekar 124,5 128,4 132,8 136,0 136,2 137,8 138,9 139,2 141,4 144,0 146, Jordbruksareal Fulldyrka eng + åker + frukt og bær Fulldyrka jord: %-vis endring frå % -1 % -1 % -2 % -5 % -7 % -11 % -14 % -15 % -15 % -15 % 22

23 Areal pr bruk Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Jordbruksareal pr bruk - Endring frå 2005 til 2015 Areal som er med: Eng, beite, åker, hage og areal som ligg brakk. Kodane: ( )+( )+( )+ ( ) Kommune Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Sum Kontroll Årstal Sogn og Fj Areal pr bruk, fylket pr Årstal 23

24 TAL FOR VIKTIGE HAGEBRUKSKOMMUNAR Sogn og Fjordane: Utvikling Tal frå produksjonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple Pære Plomme Moreller Sum frukt Jordbær Andre bær Sum bær Tal for viktige hagebrukskommunar i fylket Leikanger: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple Pære Plomme Moreller Sum frukt Jordbær Andre bær Sum bær Sogndal: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple Pære Plomme Moreller Sum frukt Jordbær Andre bær Sum bær

25 TAL FOR VIKTIGE HAGEBRUKSKOMMUNAR Balestrand: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple Pære Plomme Moreller Sum frukt Jordbær Andre bær Sum bær Vik: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple Pære Plomme Moreller Sum frukt Jordbær Andre bær Sum bær Luster: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple Pære Plomme Moreller Sum frukt Jordbær Andre bær Sum bær Lærdal: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple Pære Plomme Moreller Sum frukt Jordbær Andre bær Sum bær

26 TAL FOR VIKTIGE HAGEBRUKSKOMMUNAR Gloppen: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,8 Pære ,0 Plomme ,8 Moreller ,0 Sum frukt Jordbær ,0 Andre bær ,4 Sum bær Stryn: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,9 Pære ,7 Plomme ,1 Moreller ,3 Sum frukt Jordbær ,6 Andre bær ,5 Sum bær Eid: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,5 Pære ,7 Plomme ,0 Moreller ,0 Sum frukt Jordbær ,0 Andre bær ,0 Sum bær

27 AUTORISASJONAR PLANTEVERN Autorisasjon Kom.nr Kommune i 2009 per i 2010 per i 2011 per i 2012 per i 2013 per i 2014 per i 2015 per Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Fylket

28 ØKOLOGISK LANDBRUK I SOGN OG FJORDANE Gardsbruk som driv økologisk eller er under omlegging til økologisk drift Kommune Tal gardsbruk Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn SUM Fom tom 2010 er tala henta frå søknad om produksjonstillegg pr Fom er tala henta frå Debio 28

29 Økologisk planteproduksjon i Sogn og Fjordane Tal dekar med ulike vekstar og % i høve til landet. Kjelde: Debio Statistikkhefte Sogn og Fjordane Landet Fylket sin andel av landet Endring 14/ % 2013 % 2014 % 2015 Eng og innmarksbeite ,5 4,3 4,5 Grønngjødsling ,2 0,4 0,3 Korn ,0 0,0 0,0 Potet ,2 1,3 1,6 Grønsaker ,5 0,5 0,3 Urter ,1 7,7 7,4 Frukt ,7 28,8 26,3 Bær ,9 13,4 8,0 Annet ,7 1,9 2,0 Sum økologisk areal Økologisk husdyrproduksjon i Sogn og Fjordane Tal dyr av ulike slag og % i høve til landet. Kjelde: Debio Statistikkhefte Sogn og Fjordane Landet Fylket sin andel av landet Endring 14/ % 2013 % 2014 % 2015 Ammekyr ,1 2,3 1,6 Mjølkekyr ,5 0,9 1,0 Andre storfe ,4 1,5 1,2 Sau og lam ,2 11,1 12,6 Geiter ,1 11,9 8,6 Høns ,1 0,0 0,0 29

30 KUKONTROLLEN Kjelde: Tine Sogn og Fjordane Landet Endring Endring Endring Endring ANTAL HEILÅRSBUSKAPAR ANTAL ÅRSKYR ÅRSKYR PR. BUSKAP 15,2 15,8 16,2 17,3 17,5 18,0 19,0 1,0 3,8 20,5 21,4 22,1 23,6 24,2 24,8 25,7 0,9 5,2 KG MJØLK PR. ÅRSKU % - FEITT 4,2 4,2 4,2 4,15 4,23 4,20 4,26 0,1 0,1 4,2 4,2 4,2 4,19 4,26 4,24 4,29 0,05 0,07 % - PROTEIN 3,32 3,32 3,32 3,36 3,34 3,39 3,41 0,0 0,1 3,4 3,4 3,4 3,40 3,39 3,44 3,46 0,02 0,09 Leverings-% 92,9 93,4 93,1 94,5 94,5 94,0 93,8-0,2 0,9 92,8 92,8 92,8 93,6 93,3 93,5 93,5 0,00 0,70 F.E. PR. ÅRSKU , , , , , PR. 100 KG MJØLK 31,4 31,5 32,9 33,3 33, ,0 1,6 28,3 28,9 29,9 30,5 30,2 31,0 30,0-1,0 1,7 KRAFTFÒR % 44,1 44,5 45,2 46,7 47,2 0,0-44,1 40,1 41,0 41,9 42,9 43,4 0,0-40,1 HØY % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0-0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0-0,3 KÅLROT/NEPE/POTET % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0-0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0-0,2 SURFÒR % 45, ,9 44,5 47,0 0,0-45,8 44,8 45,6 45,3 45,1 45,3 0,0-44,8 BEITE % 8,9 8,2 7,6 7,4 4,8 0,0-8,9 13,0 11,6 11,0 10,3 9,7 0,0-13,0 ANNA FÒR % 0,8 0,9 0,9 1,0 0,2 0,0-0,8 1,6 1,4 1,4 1,4 0,5 0,0-1,6 GEITEKONTROLLEN Kjelde: Tine ÅR TAL ÅRS- GEIT MJØLK PROTEIN LAKTOSE FEITT Lever- f.e. f.e.kraftfôr % mjølk tal BUSKAP GEITER PR. KG % % % ings% kraftfôr pr 100 l på beite beite- BUSKAP pr geit mjølk dagar ,23 4,52 4, ,1 42, , ,18 4,45 4, , , ,1 4,45 4,09 84, , , ,09 4,33 3,99 83, , , ,03 4,28 3,82 82, , , ,04 4,36 3, , ,02 4,3 3,79 84, , ,05 4,36 3,73 80, ,92 4,18 3,69 76, ,01 4,32 3,78 81, ,97 4,32 3, ,93 4,17 3,65 78, ,81 4,05 3,54 76, ,83 4,09 3,34 79, ,72 4,08 3,69 80, ,60 3,91 3,54 80, ,72 4,03 3,53 82, ,74 4,21 3,51 80, ,78 4,3 3, ,77 4,36 3,63 79,

Statistikk 2016 frå landbruksavdelinga

Statistikk 2016 frå landbruksavdelinga Statistikk 2016 frå landbruksavdelinga INNHALDSLISTE Utbetaling produksjonstilskot 2016 3 Utgreings- og tilretteleggingsmidlane 2016 4-6 Drenering - utvikling frå 2013-2016 7 Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Detaljer

Statistikk 2010 frå landbruksavdelinga

Statistikk 2010 frå landbruksavdelinga Statistikk 2010 frå landbruksavdelinga INNHALDSLISTE Utbetaling produksjonstilskot 3 Bygdeutviklingsmidlane 4 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar) 6 Regionalt miljøprogram ( RMP-midlane) 7

Detaljer

Statistikk 2012 frå landbruksavdelinga

Statistikk 2012 frå landbruksavdelinga Statistikk 2012 frå landbruksavdelinga INNHALDSLISTE Utbetaling produksjonstilskot 2012 3 Bygdeutviklingsmidlane 2012 4 og 5 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar) 2012 6 Regionalt miljøprogram

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK 2006 INNHALDSLISTE Personaloversyn 3 Utvalg oppnemnde etter pålegg frå landbruksdepartementet 4 Utbetalingar for viktige tilskotsordningar

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK 2005 INNHALDSLISTE Personaloversyn 3 Utvalg oppnemnde etter pålegg frå landbruksdepartementet 4 Utbetalingar for viktige tilskotsordningar

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK 2004 INNHALDSLISTE Personaloversyn 3 Utvalg oppnemnde etter pålegg frå landbruksdepartementet 4 Utbetalingar for viktige tilskotsordningar

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK 2002 INNHALDSLISTE Personaloversyn 3 Utvalg oppnemnde etter pålegg frå landbruksdepartementet 4 Utbetalingar for viktige tilskotsordningar

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK 2003 INNHALDSLISTE Personaloversyn 3 Utvalg oppnemnde etter pålegg frå landbruksdepartementet 4 Utbetalingar for viktige tilskotsordningar

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK 2001 INNHALDSLISTE Personaloversyn 3 Utvalg oppnemnde etter pålegg frå landbruksdepartementet 4 Utbetalingar for viktige tilskotsordningar

Detaljer

Kommune BARNEBØKER Tilvekst Avgang Totalbestand - barnebøker Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER Tilvekst Avgang Totalbestand - barnebøker Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER Tilvekst Avgang Totalbestand - barnebøker Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 75 346 421 7 49 56 1 595 9 765 11 360 Aurland 40 149 189 2 4 6 1 599 7 984 9 583

Detaljer

Dialogmøte i regionane

Dialogmøte i regionane Dialogmøte i regionane Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? www.sfj.no Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 2011 - ferdig

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sogn og Fjordane m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sogn og Fjordane m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 862 11 497 13 359 66 224 290 9 341 18 661 28 002 Aurland 2 149 6 784 8 933 52 238

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 826 11 237 13 063 36 260 296 9 237 18 283 27 520 Aurland 1 612 6 383 7 995 64 338

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sogn og Fjordane m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sogn og Fjordane m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar Barnehage og grunnopplæring sentrale mål og føringar Kva er tilstanden, og kva er utfordringane våre? KS sin haustkonferanse 2012 utdanningsdirektør Åslaug Krogsæter Mål og indikatorar for barnehage Lokale

Detaljer

Landbruk og jordvern i plansaker

Landbruk og jordvern i plansaker Landbruk og jordvern i plansaker KOSTRA- tal for omdisponering av dyrka jord i 2012 Kva vi som sektorstyresmakt legg vekt på i plansaker Kjerneområde landbruk og bruk av omsynssone Erfaring med registrering

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 507 9 265 11 772 28 244 272 6 409 10 202 16 611 Aurland 1 561 4 743 6 304 65 237

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte 2019 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Elevundersøkinga Elevundersøkinga i vidaregåande skule, 2018/2019. VG1, begge kjønn, alle utdanningsprogram. Kjelde:

Detaljer

Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte 208 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 202 - ferdig i 208 Prosent fullført

Detaljer

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking Befolkningsutvikling Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting Befolkningsutvikling Innvandring Fødselsbalanse Flytting Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting 0,8 0,6 0,4 0,2 110 000

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sogn

Dialogmøte med kommunane i Sogn Dialogmøte med kommunane i Sogn Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Forvaltnings- og føretakskontroll av tilskotsordningar i landbruket

Forvaltnings- og føretakskontroll av tilskotsordningar i landbruket Forvaltnings- og føretaks av tilskotsordningar i landbruket RISIKOBASERT KONTROLLPLAN For året: 2016 Godkjent Christian Rekkedal Fylkesmannen i: Sogn og Fjordane Dato: 30.03.2016 Landbruksdirektør 1. Risikovurdering

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Sunnfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Nordfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Vestland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Vestland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Vestland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Vestland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Samhandlingsreforma i Sogn

Samhandlingsreforma i Sogn Samhandlingsreforma i Sogn Sogn regionråd 17.06.11 Vidar Roseth, Helse Førde Status samhandlingsreforma Nasjonal helse- og omsorgsplan og dei to nye lovene vart vedtekne i Stortinget 14. juni Kommuneproposisjonen

Detaljer

Om tabellene. Mars 2019

Om tabellene. Mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Vestland. jan19

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Vestland. jan19 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Februar 2019

Om tabellene. Februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysningar Har du søkt om tilskot før, er grunnopplysningane

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Dialogmøte Sogn. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Sogn. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Sogn Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Unntatt offentlighet. Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Unntatt offentlighet. Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Unntatt offentlighet Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Søknadsomgangen 2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Forord...2 1 Areal-

Detaljer

Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane

Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane 16. oktober 2013 Selje Askvoll Flora Jølster Hyllestad Naustdal Vågsøy Gulen Gloppen Stryn Førde Aurland Eid Solund Sogn og Fjordane fylkeskommune Totalt folketal:

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Bosted. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Bosted. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Regional Gunstig struktur Basis Lav attraktivitet 2009-2014 3 500 3 000 2 500 Offentlig Privat 2 000 1 500 1 892 1 884 2 006 2 204 2 162 2 265 2 250

Detaljer

Demografi og næringsutvikling i Sogn og Fjordane

Demografi og næringsutvikling i Sogn og Fjordane Demografi og næringsutvikling i Sogn og Fjordane NIBR-rapport 09:13. Litt fra demografi-delen. Kjetil Sørlie, Skei, 17.11.09 Samfunnsøkonomisk barometer Asplan/Viak, prosjektleder Christian Skattum Medv:

Detaljer

Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland

Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland Statens hus Bergen 5. mars 2014 Torbjørn Haukås, NILF Program for presentasjonen Status og utviklingstrekk I økonomien Basert på resultat på Vestlandet

Detaljer

Små tal sett frå statistikaren sitt perspektiv. Karl Ove Hufthammer

Små tal sett frå statistikaren sitt perspektiv. Karl Ove Hufthammer Små tal sett frå statistikaren sitt perspektiv Karl Ove Hufthammer Korfor samlar me data? To grunnar til å samla data Seia noko om fortida (sånn var det) Seia noko om framtida (sånn vert det) Om fortida

Detaljer

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Hafs Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak.

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem.

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem. Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem. Økonominettverksamling 30. og 31. mai 2016 Marit Lunde Fylkesmannen Ein glad gjeng etter gjennomført

Detaljer

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014 Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda 2010-2013 Kjell Solstad juni 2014 Bruk av Ålesund og Volda sjukehus for døgnpasienter bosatt i Sogn og Fjordane 2010-2013 etter bostedskommune. Prosentandel sykehusopphold

Detaljer

Landbruket i Oslo og Akershus

Landbruket i Oslo og Akershus LANDBRUKSAVDELINGEN Landbruket i Oslo og Akershus noen utviklingstrekk Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Statistikken i denne presentasjonen viser noen utviklingstrekk for landbruket i Oslo

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysninger Har du søkt om tilskudd tidligere,

Detaljer

TF-notat nr. 15/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 4 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 33 720 33 100 33 379 32 480 31 860 31 240 30 620 30 000 2000K1 30

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2010 Søknaden kan sendast elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Huset i Bygda Ein kulturarena der du bur 24.10.14 «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 lokallag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

KS & Helse Førde HF ønsker velkommen til. Erfaringskonferansen 2019

KS & Helse Førde HF ønsker velkommen til. Erfaringskonferansen 2019 KS & Helse Førde HF ønsker velkommen til Erfaringskonferansen 2019 Kvifor erfaringskonferanse? Dele erfaringar, reflektere saman og lære av kvarandre. Vi er i dag om lag 140 engasjerte helsearbeidarar

Detaljer

Hvordan går det egentlig med. Telemarksforsking

Hvordan går det egentlig med. Telemarksforsking Hvordan går det egentlig med Sogn og Fjordane? telemarksforsking.no 1 Befolkning Næringsutvikling Attraktivitet telemarksforsking.no KNUT VAREIDE 28 05 2010 2 0,8 110 000 108 000 0,6 106 000 0,4 104 000

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

978-82-336-0016-7 60 000 Offentlig Privat 50 000 40 000 30 000 35 810 35 301 35 085 34 891 34 187 34 575 34 875 36 121 36 067 35 326 35 440 35 488 35 293 35 330 35 736 34 057 20 000 10 000 17 247 17

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Nyheitsskriv ehandel SFFI september 2016

Nyheitsskriv ehandel SFFI september 2016 Nyheitsskriv ehandel SFFI september 2016 Statistikk Kommentarar til bruken av ehandel 25 kommunar på ehandel i Sogn og Fjordane Visma som felles plattform Rådgjevar på ehandel i SFFI Statistikk ehandel

Detaljer

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg OM HUSET I BYGDA Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne undersøkingar blant SOFUL-lag som eigde bygg frå 2007 ; Mange ungdomshus var einaste

Detaljer

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysninger (husk å melde endringer til Enhetsregisteret) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Vidaregåande skular i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Samarbeidsforum Dialog mellom skuleeigarane Rektormøte

Detaljer

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter. Definisjoner og vilkår finner du i veiledningsheftet.

Detaljer

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan;

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Areal-krevjande Miljø-messig belastning Kostnads-krevjande Anleggstypar inklusiv

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje Folkebib. 2152900 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Leiarnettverk

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Leiarnettverk Leiarnettverk Fylkeslegens time, Førde 17.10.2017 1 Leiar! Kompleksiteten Krysspress Prioriteringene Enn om Per Fugelli var pasient i heimesjukepleien Eg vil ha fast lege Eg vil bli kjent med min sjukepleiar

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i E39-regionen

Attraktivitet og næringsutvikling i E39-regionen Attraktivitet og næringsutvikling i E39-regionen Førde 8. september 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært idrettskrinsting 2016

Innkalling til ekstraordinært idrettskrinsting 2016 Til Idrettskrinsstyret Særkrinsane Idrettsråda Idrettslaga Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.november 2016 Innkalling til ekstraordinært idrettskrinsting 2016 1. Innkalling Styret i Sogn og Fjordane

Detaljer

Offentlig journal. Oversendingsbrev til fylkesmannen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2014/ /2016

Offentlig journal. Oversendingsbrev til fylkesmannen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2014/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 - ersonalarkiv for HF 31.10.2016 Oversendingsbrev til fylkesmannen - ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Nyheitsbrev ehandel August Forfatter: Frank Have Olesen

Nyheitsbrev ehandel August Forfatter: Frank Have Olesen Nyheitsbrev ehandel August 2017 Forfatter: Frank Have Olesen Innhold Statistikk akk. juli 2017 Kommentar til statistikk Gevinstrealisering Aktuelle analyser på ehandel/fakturering Nasjonale trendar på

Detaljer

Vegliste Mai S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste Mai S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 S ogn og Fjo rd ane Mai 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon /epost:... 2 Tekst Vegliste for modulvogntog Bruksklasse, tillaten

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober Sogn og Fjordane. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober Sogn og Fjordane. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 12/65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Sogn og Fjordane www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2010 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 12/100 SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Sogn og Fjordane www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og. Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning

Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og. Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og Statens landbruksforvaltning genetisk mangfald i kulturlandskapet Av Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning Hovudpunkt Miljøprogram Økonomiske

Detaljer

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Per april 2014 Innhold Del 1 Utvikling i produksjonene... 3 Økologisk... 9 Hamar... 9 Løten... 9 Stange... 10 Del 2 Verdiskaping... 11 Del

Detaljer

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum azk31 azk31_husdyr_buskerud.pdf Landbrukskontoret i Ullensaker og Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Utviklingen av Dyretallet Husdyrproduksjoner 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Mjølkekyr 32

Detaljer