Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 6. mai 2010 kl. 19:00 i samlingssalen, Trosterud skole. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side 2 s.351 Haugerud Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Haugerud Borettslag avholdes torsdag 6. mai 2010 kl. 19:00 i samlingssalen, Trosterud skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2009 A) Årsberetning og regnskap for 2009 B) Disponering av årets resultat 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 4. FORSLAG A) Fra styret om endring av Husordensreglene B) Fra styret om endring av Vedtektene C) Fra styret om bruken av tørkebåsene D) Fra andelseier Sidsel Johansen om gjesteparkering E) Fra andelseier Suleyman Camur om bygging av garasjer/parkeringshus (Forslagene er gjengitt på sidene 24 til 26) 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 2 delegerte med vara til OBOS generalforsamling for 1 år (Valgkomiteens innstilling er gjengitt på side 27) Oslo, I styret for Haugerud Borettslag Jon-Erik Berger /s/ Agatha Al-Saadi /s/ Idar Lauritzen /s/ Tom Erik Trondsen /s/ May Liss Urang /s/

3 Side 3 s.351 Haugerud Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Jon-Erik Berger Stjernemyrvn 40 Nestleder Agatha Al-Saadi Haugerudvn 32 Styremedlem Idar Lauritzen Haugerudvn 8 Styremedlem Tom Erik Trondsen Stjernemyrvn 16 Styremedlem May Liss Urang Stjernemyrvn 6 VARAMEDLEMMER TIL STYRET 1. varamedlem Knut Sælid Haugerudvn 4 2. varamedlem Nina-Helen Horne Haugerudvn varamedlem Nina Østbekk Haugerudnv varamedlem Jorun Slette Stjernemyrvn 14 VALGKOMITEEN Nina-Helen Horne Haugerudvn 66 Knut Sælid Haugerudvn 4 Dag Endal Stjernemyrvn 24 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert Idar Lauritzen Haugerudvn 8 Delegert Tom Erik Trondsen Stjernemyrvn FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har fra ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune og har adresse: Haugerudvn 2 70, 0674 Oslo Stjernemyrvn 2 48, 0673 Oslo Borettslaget består av 577 andelsleiligheter, fordelt på 17 bygninger med 59 oppganger, alle på 5 etasjer inkludert underetasje. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Tomten ble kjøpt i 1986, er på m 2 og har gårdsnr. 141 og bruksnr. 101 / 105. Første innflytting skjedde i 1966.

4 Side 4 s.351 Haugerud Borettslag Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets 5 styremedlemmer er 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget tilstreber likestilling slik at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg av tillitsvalgte og ved ansettelser. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i selskapets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. VAKTMESTERTJENESTE / ANDRE ANSATTE Vaktmester Gunnar Paulsen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret i Haugerudveien 20 har besøks- og ringetid hverdager mellom kl. 12:30 og kl. 13:00 (underetasje inngang). Vaktmester kan da kontaktes på telefon , ellers på vaktmobil Vaktmobilen skal kun brukes når det er påkrevd og om det haster. Vaktmester skal ikke ringes privat. Skriftlige meldinger til vaktmester kan legges i postkasse utenfor underetasjeinngangen i Haugerudveien 20, sendes på fax nr eller som e-post til: Snømåking / strøing i vinterhalvåret og gressklipping i sommerhalvåret utføres av firma Gaard & Tvengsberg Vaktmestertjenester, skjøtsel av grøntanleggene av firma ISS Landscaping. Jennie Urang er ansatt som renholder for lokalene i Haugerudveien 8, 20 og 22. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i STYRET - DAGLIG LEDER - DRIFTSKONTORET Driftskontoret i underetasjen i Haugerudveien 22 er betjent tirsdager og torsdager av daglig leder Jon Pelle Kjellstrøm med besøks- og telefontid de 2 dagene fra kl 12:00 til 13:00, tirsdag også kl 16:00 til 17:00 (ikke juli måned). Daglig leder er som regel også tilgjengelig utover besøkstidene (mellom kl 08:30 og 15:00). Driftskontoret har telefon fax nummer e-postadresse: Styret har ikke fast besøkstid på driftskontoret, men møte med styret kan avtales via daglig leder. Post til styret / daglig leder kan legges i styrets postkasse utenfor underetasjen i Haugerudveien 22. Se også borettslagets utmerkede hjemmeside på Fra 1. november 2009 gikk borettslaget over til ordinær forretningsføreravtale med OBOS. Daglig leder lønnes nå direkte av borettslaget, sannsynligvis fram til sommeren 2011.

5 Side 5 s.351 Haugerud Borettslag RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. PARKERING Alle leilighetene i borettslaget har enten 1 nummerert parkeringsplass ute eller 1 garasje. Borettslaget har ca. 20 gjesteparkeringsplasser, som kan brukes av besøkende (ikke av biler tilhørende / registrert på beboere i Haugerud Borettslag). Det er parkeringskontroll i borettslaget utført av firma Smart Security. Reglene er gjengitt på side 43. NØKLER/SKILT Nøkler til oppgangene bestilles ved henvendelse til vaktmester eller daglig leder. Skilt til ringetablå ute (gratis) og postkasse (betales av beboer) bestilles hos daglig leder. RENHOLD Norvakt og Vask AS har ansvar for renhold av borettslagets 59 oppganger. KABEL-TV, BREDBÅND Fra slutten av februar 2008 overtok Canal Digital kabel-tv tjenestene for borettslaget (med levering av digitale og analoge fjernsynssendinger). I avtalen med borettslaget inngår også et tilbud på bredbånd som ca. 70% av andelseierne har benyttet. Canal Digital treffes på kundeservicetelefon hverdager mellom kl. 08:00 og 23:00 og lørdager mellom kl.10:00 og 18:00. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har gitt OBOS fullmakt til å fremforhandle en avtale om kjøp av elektrisk kraft til fellesanlegg og er tilsluttet fellesavtalen som gjelder til GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon eller Det er registrert 23 bruksoverlatinger i borettslaget pr , hvorav 15 gjelder leiligheter eid av Oslo kommune.

6 Side 6 s.351 Haugerud Borettslag BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat og/eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt eller det er problemer med kontroll/montering, meldes dette skriftlig til styret. Husk å skifte batteri i røykvarsler minst én gang pr. år og kontroller at den fungerer (helst med røyk). HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i denne sammenheng er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD 2009 Vedlikehold av inngangspartier Oppsett av trafikkbommer Utbedring av balkongene på grunn av lekkasjeproblem Ny utebelysning Oppgradering av undersentralene (fyring/varmtvann) 2005 Takutbedringer 2004 Oppussing av 33 oppganger (dugnad) 2003 Oppgradering av de elektriske hovedtavlene Oppgradering av leke- og samlingsplasser, oppgradering av kjøreveien og nye røykvarslere & brannslanger Nye innglassede balkonger og nye inngangspartier (begge sider) Bygging av avfallshus ute Vindusutskifting Utbedring av fasader

7 Side 7 s.351 Haugerud Borettslag 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i NEMI Forsikring ASA med polisenr Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr, samt bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringen via borettslagets vaktmester og / eller daglig leder. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever NEMI en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar eller dersom andelseier har opptrådt uaktsomt. INNBOFORSIKRING Den enkelte andelseier bør ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (dvs. utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Det kan være gunstig å kontakte OBOS Forsikring på telefon for å få tilbud på innboforsikring som har rimelig pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for. 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende.

8 Side 8 s.351 Haugerud Borettslag 6. STYRETS ARBEID Siden generalforsamlingen i mai 2009 har styret avholdt 19 ordinære styremøter. Medlemmer av styret har i tillegg deltatt på en rekke møter med ulike samarbeidspartnere og leverandører, samt vært på mange befaringer i borettslaget. Det har i perioden blitt avholdt to møter med alle oppgangskontaktene, samt beboermøte med barn og voksne fra en av oppgangene i Haugerudveien. UTBEDRINGSARBEIDER OG REHABILITERINGER Også i denne beretningsperioden har problemene med inngangspartiene vært en viktig arbeidsoppgave for styret. Det er utført omfattende utbedringsarbeider på hellene (skiferen) i inngangspartiene, mens utbedring av konstruksjonsproblemene er videre utsatt. Styret har nylig fått den bestilte tilstandsvurdering av borettslagets bygningsmasse, også med delvis ferdig rapport på utvidet kontroll av tak og fasader, samt foreløpig forslag til systematisk vedlikeholdsplan for de kommende 10 årene. Når resten av rapporten foreligger, vil dette danne grunnlag for fremtidige større arbeider i borettslaget. Det er ventet at konklusjonene kan behandles på neste generalforsamling. Styret har også bestilt en egen rapport på ventilasjonssystemet i borettslaget, som bør oppgraderes av hensyn til problem med dårlig inneklima i mange leiligheter. Styret har også under utarbeidelse ny beboerinformasjon om hvordan sikre bedre inneklima i dag, samt bygningsmessige problem som kan oppstå ved ombygginger. Blokkene 1 og 17 har blitt steamet/renset utvendig i fjor. En større lekkasje på rørsystemet fra Haugerud Varmesentral, mellom blokk 3 og 4, er utbedret for borettslagets regning. Vi har dessverre ennå ikke kommet fram til enighet med styret i Solfjellet Borettslag om hvordan slike kostnader heretter skal dekkes. Beboerne i ytterligere 4 oppganger har organisert maling av oppgangene sine. Borettslaget dekker materiellkostnadene som tidligere. TRAFIKALE FORHOLD Styret har i 2009 satt opp ytterligere 10 trafikk-bommer i borettslaget for å redusere unødig og farlig kjøring på vårt område. Etter vedtak på generalforsamlingen i 2009 står nå bommene åpne mellom kl 09:30 og 14:30 på hverdagene. Styret har et klart inntrykk at et stort flertall støtter bommene og ønsker enda flere etter hvert som vi har råd. Den lenge planlagte adkomstveien fra Stjernemyrveiens rundkjøring og fram til Stjernemyra Barnehage (med fysisk sperring mot å kjøre videre derfra) kan muligens bli realisert i 2010 (eller mer sannsynlig i 2011). Når det gjelder reglene for parkering, gjesteparkering og liknende i Haugerud Borettslag, se side 43.

9 Side 9 s.351 Haugerud Borettslag INFORMASJON Det er viktig for styret å informere beboerne om sine aktiviteter og vedtak, og om andre forhold i borettslaget og nærområdet. De viktigste hjelpemidlene for dette er: INFO FRA STYRET og andre rundskriv i postkassene. Oppslag på tavlene i oppgangene. Borettslagets utmerkede hjemmesider på Internett: Om lag 70 % av alle leilighetene har nå bredbåndsavtale med Canal Digital. Det vil i løpet av 2010 bli lagt til rette for bredbånd også i de øvrige 30 % av leilighetene. Alle vil etter det også kunne vurdere billig IP-telefoni fra Canal Digital, noe styret vil informere mer om til høsten. I 2009 ble det omdelt 9 Info fra styret, og i tillegg en rekke informasjonsskriv til enkelte blokker / oppganger. Ordningen med oppgangskontakter er selvsagt også en viktig informasjonskanal til beboerne. Det er nå oppnevnt 41 oppgangskontakter som til sammen dekker 56 oppganger. Kun de 3 oppgangene i blokk 16 (Stjernemyrvn ) mangler nå. Forslag på kandidater mottas med takk. Det er i perioden avholdt 2 svært vellykkede møter mellom alle kontaktene, styret, vaktmester og daglig leder. Styret planlegger for øvrig å trykke et eget hefte på engelsk og urdu med utdrag av husordensreglene, vedtektene og andre viktige informasjoner. AVFALLSHÅNDTERING CONTAINER-DAGER FOR STORSØPPEL Borettslaget vårt har fortsatt sannsynligvis det beste beboertilbudet i hele Oslo med månedlige container-dager, separate innkastluker for papir i de 21 avfallshusene. I tillegg er det på ballplassen midt i borettslaget storcontainer for papir, 2 glass-igloer og container fra UFF for brukte klær og skotøy som kan gjenbrukes. Fra og med våren 2009 ble det også et eget leveringsopplegg for småelektriske artikler en gang i måneden (på container-dagen). Ordningen med container-dager den første onsdagen i hver måned for bortkjøring av storsøppel som ikke skal i lukene i avfallshusene, dekker et stort behov. Selv om det er et kostbart opplegg, vil vi fortsette med dette svært gode service-tilbudet så fremt reglene følges. De er tatt inn i Husordensreglene, som du finner bak i dette heftet. Det er nå satt opp ny komprimator, og om kort tid får vaktmester en flunkende ny og bedre flerbruksmaskin. Dette vil ikke minst lette det omfattende arbeidet vaktmester har med våre gode avfallstilbud. Styret vil også vurdere mulig bruk av komprimatorbil på container-dagene for å gjøre arbeidet enda mer effektivt. Alle oppgangene våre i Stjernemyrveien har fra nyttår vært med i forsøksordningen med kildesortering av søppel. Denne vil etter hvert bli obligatorisk for hele borettslaget.

10 Side 10 s.351 Haugerud Borettslag VELFERD DUGNADER Juletreet i borettslaget ble som før tent 2. søndag i advendt. Også i 2009 var det meget god oppslutning om Vår-dugnaden (Rusken-dagen) rundt om i hele borettslagets område, under kyndig ledelse av vaktmester Gunnar Paulsen. Med økonomisk tilskudd fra Grorudals-midlene via Husbanken, er det bygget en petanq-bane i borettslaget. Den ble behørlig innvidd i september 2009, og fra våren 2010 satser vi på mye ballspill på den fine banen. Sommerfest for store og små er på trappene i løpet av forsommeren BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2009 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. RESULTAT Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr ,- som foreslås overført konto for opptjent egenkapital i balansen. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. INNTEKTER Driftsinntektene i 2009 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. Andre inntekter består i hovedsak av utleie av parkeringsareal til Solfjellet Borettslag og et forsikringsoppgjør for advokatbistand i samband med balkongproblemene. KOSTNADER Driftskostnadene i 2009 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte kostnadsposter. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet).

11 Side 11 s.351 Haugerud Borettslag Kakediagrammet under viser borettslagets kostnader i 2009 fordelt prosentvis og gir en indikasjon på hva felleskostnadene (husleien) brukes til. Her ser man for eks. at borettslagets kostnader til oppvarming / varmtvann og belysning (oppganger & utelys) utgjør hele 25 % av de totale kostnader i Dette betyr (noe forenklet) at ¼ av husleien går med til oppvarming / varmtvann og fellesstrøm. Forretnings førerhonorar 2,2 % Drift og vedlikehold 11,7 % Forsikring 3,4 % Kommunale avgifter 8,5 % Energi / fyring 24,9 % Styrehonorar 1,1 % Personalkostn 3,2 % Kabel-TV 4,1 % Avdrag 13,5 % Konsulent/ revisorhonorar 0,7 % Finanskostn 16,0 % Avskrivninger 0,4 % Andre driftskostn 9,8 % Medlemskontingent 0,5 % 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2009 KOMMUNALE AVGIFTER Oslo Bystyre har vedtatt at renovasjonsavgiften øker med 10 %, men feieavgiften og vann/avløpsavgiften øker ikke. LÅN Borettslaget har totalt 3 lån: Husbanklån 1 er et annuitetslån med halvårlige terminforfall til fastrente 4,9 % som løper til det er nedbetalt Husbanklån 2 er et annuitetslån med kvartalsvise terminforfall til fastrente 4,7 % (gjelder til ). Lånet er iht. betalingsprognose nedbetalt Lån i OBOS er et annuitetslån med månedlige terminforfall til flytende rente 3,65 % pr Lånet er iht. betalingsprognose nedbetalt For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til note 19 i regnskapet.

12 Side 12 s.351 Haugerud Borettslag RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Rente på borettslagets driftskonto i OBOS er 0,10 % pr , mens rente på sparekonto er hhv. 2,75 % og 2,85 % for innskudd under/over kr ,-. FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2010 reduseres med 42 % til kr ,-, som følge av overgang fra daglig leder-ordning i OBOS til ordinær forretningsførerkontrakt utført fra Tveita avdelingskontor (Tveita Senter, Tvetenvn 150). MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. Høsten 2009 ble det gjennomført en anbudskonkurranse for revisjon av borettslagene hvilket har ført til at det fortsatt er lave satser i revisjonshonorar. FORSIKRING Forsikringsselskapene melder om en generell økning av bygningsforsikringen og inkluderer en økning av byggeindeksen med 2,8 %. Indeksøkningen, som reflekterer prisoppgang på håndverkstjenester, er lik for alle forsikringsselskaper Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i borettslagets egen skadesituasjon. Premien for vårt borettslag går ned i forhold til 2009, da 2010 er det første året der vi betaler premie til NEMI for hele driftsåret. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Dette og andre faktorer som påvirker kraftprisene gjør det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften utgjør ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør). Nettleie for transport av den elektriske kraften utgjør ca. 24 % av total strømpris (betales til nettselskapet). Statlige avgifter, dvs. forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift. Disse utgjør ca. 33 % av total strømpris. Fra og med blir det obligatorisk med en energiattest for alle boliger større enn 50 m 2 som skal selges eller leies ut. Energimerking av bygninger er et EU-initiativ, og et konkret miljøtiltak som skal bidra til større bevissthet om energieffektivisering. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen og på kan andelseier utarbeide en energiattest for sin bolig.

13 Side 13 s.351 Haugerud Borettslag BUDSJETT 2010 Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i resultatoppstillingen (budsjett 2010) og viser et forventet årsresultat (overskudd) på kr ,- før betaling av avdrag på lånene. Driften i 2010 forutsetter en økning av felleskostnadene på 9 % fra 1. mars 2010 for både leiligheter og utleielokaler. Balkongtillegget, som er på kr 410 pr måned for alle leiligheter (1-, 2- & 4-roms), ble ikke endret fra 1. mars De økte felleskostnadene vil iht. budsjett føre til at borettslagets disponible midler øker med kr ,-. Dette med henblikk på fremtidig vedlikehold. Som varslet i Info fra styret i januar 2010, kommer styret heretter til å øke felleskostnadene (ikke balkongtillegget) årlig i takt med pris- og lønnsutviklingen. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2010 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. 9. HAUGERUD VARMESENTRAL AS Borettslaget er medeier i Haugerud Varmesentral AS, sammen med Solfjellet Borettslag. Som en orientering er resultatregnskap og balanse pr inntatt bakerst i årsberetningsheftet (side 28 og 29). De som ønsker ytterligere informasjon om varmesentralen, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert årsberetning og regnskap. Oslo, I styret for Haugerud Borettslag Jon-Erik Berger /s/ Agatha Al-Saadi /s/ Idar Lauritzen /s/ Tom Erik Trondsen /s/ May Liss Urang /s/

14 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 NO-0106 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Haugerud Borettslag Revisjonsberetning for 2009 Vi har revidert årsregnskapet for Haugerud Borettslag for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at ingen av budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. Oslo, 16. mars 2010 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

15 Side 15 s.351 Haugerud Borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Tillegg salgssum anl. midler Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

16 Side 16 s.351 Haugerud Borettslag RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

17 Side 17 s.351 Haugerud Borettslag BALANSE Note EIENDELER: ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Varige driftsmidler Aksjer Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital 100 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD: LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, / I styret for Haugerud Borettslag Jon-Erik Berger /s/ Agatha Al-Saadi /s/ Idar Lauritzen /s/ Tom Erik Trondsen /s/ May Liss Urang /s/

18 Side 18 s.351 Haugerud Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Lokaler Nedbetaling Balkongtillegg Utbedring av bad SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Egne lokaler SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Solfjellet Borettslag, tomteleie Adv.firmaet Haavind AS, innestående på klientkonto, overføres Viderefakturerte kostnader, betalt av beboerne NEMI, refusjon for skade Salgsplass for juletrær Haugerud Garasjelag, viderefakturert for skilt til garasjelaget SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Lønn rengjøringshjelp Påløpne feriepenger Fri bolig Motkonto fri bolig Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP - pensjon Yrkesskadeforsikring Refusjon sykepenger Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

19 Side 19 s.351 Haugerud Borettslag NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009 og er på kr I tillegg har styret fått dekket møtemat/servering for kr jf. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand Dr.techn.Kr.Apeland AS, tilstandskontroll, tilstandsrapport, balkonger OBOS Forvaltning, tilleggstjenester OBOS Finansavdeling -544 OBOS Prosjekt AS, våtrom og småoppdrag SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Dr.techn.Kr.Apeland AS S-Bygg, sluttfaktura balkonger S. Kvalum AS, inngangspartier m.m SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasj.anl Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift -286 Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Varmesentralen SUM ENERGI / FYRING

20 Side 20 s.351 Haugerud Borettslag NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie -250 Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff maskiner Vedlikehold maskiner Reisekostnader Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter vedr.kundefordring 152 Renter Haavind SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Husbanklån Husbanklån OBOS-lån Termingebyr husbanklån -240 Termingebyr OBOS-lån -520 Oppbevaringsgebyr Renter leverandørgjeld Prov.byggelån -587 SUM FINANSKOSTNADER

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Side 1 82 Rabben Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Meklenborg Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer