Årsmelding og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap"

Transkript

1 Det hendte i 2005 Årsmelding og regnskap Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

2 Innhold Årsmelding 2005 LNUs leder har ordet: Tre milliarder grunner 1 1. LNU som kompetansebank 1 2. LNU som interesseorganisasjon 5 3. LNU som forvaltningsorgan 8 4. Mediearbeid og kommunikasjon Representasjoner Styringsstruktur Sekretariatet 17 Regnskap Revisjonsberetning Balanseregnskap Resultatregnskap Spesifikasjoner av resultatregnskapet 21 Grafisk utforming: Ida Skagen 1

3 LNUs leder har ordet: Tre milliarder grunner 48 % av verdens befolkning er under 25 år. Det er tre milliarder mennesker. 350 millioner av disse er barnearbeidere. 250 millioner av disse arbeider under farlige forhold. 100 millioner barn får ikke gå på skole, de fleste av dem jenter. Slavehandelen er større i dag enn under kolonitida, og ofre ender i Vest-Europa. Hva skal du gjøre for å gjøre verden bedre i året som kommer? Visste du at Press Redd Barna Ungdom samarbeider med organisasjonen Namma Sabbha for å styrke rettighetene til barnearbeidere i India? deltar aktivt i arbeidet med EU-programmene som angår barn og unge og arbeider i FN-systemet? Derfor trenger LNU et politisk mandat. Barne- og ungdomstinget 2006 er stedet der LNU staker ut kursen. LNU legger fram et forslag til et internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program. LNU skal gjøre alle de tidvis kjipe og kjedelige jobbene som kan gjøre jobben din og arbeidshverdagen for din organisasjon enklere. Visumprosedyrer, frivillighetsregister og rapporteringskrav, for å nevne noe. LNU skal være med på de spennende utviklingsjobbene. Når organisasjonene skal få bedre behandling av UDI, skal LNU være på barrikadene. Når organisasjonene søker råd, skal LNU være forberedt. Når det norske samfunnet søker kompetanse på demokrati, mangfold og rettighetene til barn og unge, skal LNU være i front. Alt for å gjøre verden bedre - sammen! Visste du at Europeisk Ungdom har et utstrakt samarbeid med organisasjoner på Balkan? Slik setter organisasjonene fokus på demokrati, unges rettigheter og dialog på tvers av kulturer og etnisitet. Visste du at Røde Kors Ungdom forebygger HIV/aids sammen med søsterorganisasjonen i Uganda? Gjennom prosjektet Propaganda skal organisasjonen bli tydeligere og flinkere til å kommunisere med medlemmer, medier og mektige medspillere. Prosjektet er utrolig spennende, jeg er sikker på at mange av medlemsorganisasjonene ville ha lært mye av en slik prosess. Christoffer Grønstad Styreleder i LNU Mektig og mangfoldig møteplass Er du nysgjerrig på Propaganda-prosjektet, skal du vite at Røde Kors Ungdom er representert i LNUs arbeidsgrupper. Er din organisasjon der? Her utformes politikk, her møter du spennende folk, og her får du muligheter få organisasjoner kan gi deg. LNU er nemlig en organisasjon med gjennomslagskraft. Visste du at LNU er en anerkjent partner av Europarådet, 1. LNU som kompetansebank LNUs langtidsplan, vedtatt på Barne- og ungdomstinget (BUT) i 2005, slår fast at LNU skal ha kompetanse på saker som angår barn og unge, og være premissleverandør for en helhetlig barne- og ungdomspolitikk. LNU skal videreføre kompetanse til organisasjonene og yte service for organisasjonene. Til grunn for dette arbeidet ligger FNs barnekonvensjon. I 2005 har LNU utviklet en strategi for arbeid med kompetansebygging. Med ekstern hjelp fra Læringsentrepenørene (LENT) har både medlemsorganisasjonene, styret og de ansatte vært involvert i prosessen. Strategien ble vedtatt i oktober og konkretiserer sentrale utfordringer og satsningsområder for LNU. I 2005 LNU-leder Christoffer Grønstad samler 71 medlemsorganisasjoner under LNU-paraplyen.(Foto: Unni Irmelin Kvam) gjennomførte LNU behovsanalyser i organisasjonene for å bedre dialogen med medlemsorganisasjonene og utviklet et system for evaluering av kurs, samt et helhetlig kurstilbud fra LNU i form av en organisasjonsskole. LNU lager hvert år en kurskatalog for å promotere sine kurs og seminar overfor medlemsorganisasjonene og andre, og bruker også nettsidene ungnett.org for å reklamere for kurs, seminar og tilbud. 1.1 Nasjonalt LNU-prosjekt ZINO Prosjektet ZINO, som handlet om å få minoritetsungdom til å si no` om sin egen hverdag gjennom film og andre uttrykk, ble avsluttet i januar med en åpen filmvisning på 2

4 Soria Moria kino i Oslo. Statsråd Erna Solberg var blant de over 100 deltakerne. På bakgrunn av resultatene i ZINO, utarbeidet LNU et magasin med en DVD med filmer fra prosjektet. Magasinet gir tips og råd til aktuelle spørsmål som kan følges opp, og oppgaver og aktiviteter som kan gjennomføres av organisasjoner og andre. ZINO har egne nettsider: ungnett.org/zino. Målsettingen er å bygge videre på erfaringene fra ZINO i arbeidet med Åpen og inkluderende-prosjektet. ZINO ble avsluttet med kinovisning av filmene fra prosjektet. Erna Solberg var blant publikum i salen. (Foto: Unni Irmelin Kvam) Åpen og inkluderende LNU startet planleggingen av forprosjektet til Åpen og inkluderende i april For perioden har LNU valgt å prioritere arbeidet med inkludering av etniske minoriteter. Forprosjektet begynte i oktober, og fikk egen side under LNUs nettsider, ungnett.org. Her kan alle medlemsorganisasjonene følge utviklingen av prosjektet. LNU inviterte alle medlems- og observatørorganisasjonene til å bli pilotorganisasjoner i Åpen og inkluderende. 15 av organisasjonene meldte sin interesse. LNU valgte ut seks av disse til å bli pilotorganisasjoner: Arbeidernes Ungdomsfylking, Noregs Ungdomslag, Norges Musikkorpsforbund, Norges Speiderforbund, Norske Baptisters barne- og ungdomsforbund og Skeiv Ungdom. Pilotorganisasjonene gjennomfører ulike inkluderingsprosjekter, og deler erfaringer og kunnskap etter gjennomført prosjekt. LNU besøkte Dansk Ungdom Fællesråd (DUF), LNUs danske søsterorganisasjon, og andre organisasjoner i Danmark for å høre om deres erfaringer med tilsvarende prosjekt. LNU oversatte deler av DUF sin publikasjon Foreninger fremmer forståelsen til norsk og publiserte deler av den på ungnett. I desember 2005 vedtok LNU en prosjektskisse og aktivitetsplan for Åpen og inkluderende. Samarbeid Barne- og Ungdomsråda (BUR) og samarbeidsavtale med BUR-au LNU ble i januar enig med arbeidsutvalget til de fylkesvise barne- og ungdomsrådene (BUR-au) om en ny samarbeidsavtale. I tråd med avtalen har LNU og BUR gjennomført to nasjonale konferanser. Vårkonferansen i Tønsberg i juni satte fokus på oppfølgingen av FNs barnekonvensjon i Norge, mens høstkonferansen i Fredrikstad i november satte fokus på utfordringene for å bli åpne og inkluderende organisasjoner. BUR-au har holdt fire møter der LNU har vært representert. Aktuell informasjon fra BUR har blitt publisert på LNUs nettsider ungnett.org/bur, i LNUs kalender og videreformidlet i LNUs nyhetsbrev. Arbeidgrupper Arbeidsgruppene består både av LNU-ere og representanter fra medlemsorganisasjonene, som nomineres fra organisasjonene. Gruppene jobber sammen om tema på et gitt felt. Nasjonal arbeidsgruppe Gruppen har i 2005 arrangert en rundebordskonferanse om frivillighetsregister, og deltok i planleggingen av vårkonferansen med fokus på FNs barnekonvensjon. Det ble også arbeidet med en resolusjon om dette tema. Gruppen har ikke vært virksom etter at et nytt mandat ble vedtatt i mai 2005, ettersom det kun kom inn to nominasjoner til arbeidsgruppen. Kurs og seminar LNU gir kompetansehevende tilbud av ulike slag innenfor internasjonale og nasjonale tema. LNUs kurs favner tematikk som Barnekonvensjonen og menneskerettighetsopplæring, tilrettelegging, frivillighetsregister, retorikk, lobby, drift av organisasjoner, kurstilbud for å skape trygge organisasjoner (trygg!), rekruttering og annet. LNU vedtok i 2005 at LNU i enda sterkere grad skal bidra til kompetanseheving i medlemsorganisasjonene og utformet derfor en kompetansestrategi som nevnt over. Åpen og inkluderende fikk sine pilotorganisasjoner på plass i år. Her har man samlet flere på ett brett. (Foto: Unni Irmelin Kvam) I 2005 har LNU blant annet arrangert seminar om kultursponsing med Linda Rønningen, som har skrevet hovedfagsoppgave om kultursponsing, som innleder. I tillegg ble det arrangert rundebordskonferanse om politiattest i forkant av høringsfristen for loven om politiattest. Innspillene som kom fram ble med i høringsbrevet som ble sendt til Justis- og politidepartementet i november. 3

5 LNU har også avholdt lobbykurs, som denne gangen omhandlet både nasjonal og internasjonal politisk påvirkning. Kurset var utformet for tillitsvalgte og ansatte i organisasjoner som jobber med påvirkning opp mot norske myndigheter og internasjonale strukturer og organisasjoner. Utgangspunktet for kurset var den nye situasjonen i det norske politiske landskapet etter valget og evalueringen av FNs ungdomspolitikk. LNU har også holdt kurs i retorikk og argumentasjonsoppbygging, og har avholdt en rundebordskonferanse om frivillighetsregister. LNU har kompetanse innenfor prosjektstyring og hadde i vår kurset Fra idé til penger, et grunnleggende kurs om tilskuddsordninger, søknadsskriving og prosjektstyring, samt et videregående kurs Fra penger til rapport. Høsten 2005 ble det arrangert et samlet kurs i prosjektstyring. Gjennom hele året har LNU profilert tilbudet Lån en LNU-konsulent, der organisasjonene kan bestille en LNU-er til å bidra på kurs og seminar. LNU har i stor grad klart å ivareta organisasjonenes innmeldte behov, men har måttet avslå enkelte forespørsler av kapasitetshensyn. 1.2 Internasjonalt LNU søker å heve kompetansen i barne- og ungdomsorganisasjonene om blant annet FN, Europa, Norden, Nord/Sør og Øst- og Sentraleuropa gjennom arbeidsgrupper for spesifikke arbeidsfelt, kurs og seminar og forvaltning av støtteordninger som bidrar til utvekslingsarbeid og kontakt mellom organisasjoner i Norge og partnerorganisasjoner i andre land, se LNU som forvaltningsorgan. Arbeidsgrupper internasjonalt Forum for Øst- og Sentraleuropa (FØSE) Forum for Øst- og Sentraleuropa har fortsatt i 2005 som et forum for kompetansebygging og erfaringsoverføring for medlemsorganisasjoner som er engasjert i Øst- og Sentraleuropa. Våren 2005 ble det holdt flere innledninger: NRKs Morten Jentoft holdt en innledning om situasjonen i Ukraina etter valget, Finn Denstad, som har jobbet i OSSE på Balkan, holdt en innledning om situasjonen for ungdom i regionen, og Elisabeth L Orange Fürst holdt foredrag om Moldova. FØSE reiste høsten 2005 på en prosjektreise til Serbia for å lære mer om situasjonen i landet, og møtte representanter for norske myndigheter, menneskerettighetsaktivister, organisasjoner og den serbiske utdanningsministeren. FØSE har også fungert som et høringsorgan for relevante saker til styret i LNU. Arbeidsgruppa Internasjonal Politikk (AGIP) Arbeidsgruppa arbeidet med saker fra Det Europeiske Ungdomsforumet, der de blant annet har deltatt på ulike arrangement og møter. Europarådskampanjen All Different - All Equal har stått høyt på arbeidsgruppas arbeidsliste, både når det gjelder planlegging og påvirkning i Europarådet, samt i forbindelse med sikring av gjennomføring av kampanjen på nasjonalt nivå. Hvert år sender LNU to ungdomsdelegater til FNs generalforsamling. I forbindelse med ungdomsdelegatenes deltakelse på FNs generalforsamling i oktober, jobbet arbeidsgruppa mye med utforming av innlegget som ble holdt, arbeidet rundt, og forberedelsen av delegatene. Særlig jobbet arbeidsgruppa mye med evalueringsprosessen i forbindelse med FNs ungdomspolitikk og ungdomsresolusjonen som ble lagt frem av Portugal. Arbeidsgruppa Nord/Sør (AGNS) Møtene i arbeidsgruppen har startet med faglige innledninger for å øke kompetansen til medlemmene. I løpet av året har arbeidsgruppa Nord/Sør behandlet søknader om tilskudd fra Informasjonsstøtta nord/sør. Arbeidsgruppen Nord/Sør gjennomførte i 2005 et informasjonsprosjekt om FNs barnekonvensjon, med fokus på retten til å organisere seg. Situasjonen for barn og unge i Guatemala ble brukt som et eksempel. Arbeidsgruppa bidro til den internasjonale konferansen Global Youth Partnership. Gruppa har også satt i gang et informasjonsprosjekt om den globale flyktningsituasjonen og om hvordan barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge kan bli mer åpne og inkluderende overfor barn og unge med flyktningbakgrunn. Kurs og seminar LNU har arrangert to kurs i menneskerettighetsundervisning med særlig vekt på COMPASS - et verktøy for menneskerettighetsundervisning utviklet av Europarådet. Arbeidsgruppa Nord/Sør gjennomførte en lang rekke besøk til LNUs medlemsorganisasjoner med filmvisning, bildeutstilling og foredrag om FNs barnekonvensjon og retten til å organisere seg. Forum for Øst- og Sentraleuropa reiste til Serbia for å møte ungdom i frivillige organisasjoner der. 70% av alle unge under 24 år har aldri vært ute av landet. Line Weber Skjærpe i LNUs styre, midt i bildet, er leder for FØSE (Foto: Vegard Foseide, FØSE) 4 I november arrangerte LNU sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd den internasjonale konferansen Global Youth Partnership i Danmark. Ungdommer fra åtte land deltok på konferansen med tema FNs tusenårsmål, og FNs barnekonvensjon, hvordan organisasjonene kan samarbeide internasjonalt om å bekjempe fattigdom og hiv og aids og å fremme likestilling og barn og unges rettigheter. LNU lanserte også i 2005 nettsider om FNs barnekonvensjon.

6 2. LNU som interesseorganisasjon Driftsstøtte og Ødegårdutvalget LNUs representantskapsmøte vedtok i 2005 en resolusjon med krav om et mer varig og stabilt regelverk for driftstøtten. I august satte regjeringen ned et utvalg som skal vurdere den statlige støttepolitikken overfor de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene. Alise Narjord og Christoffer Grønstad sitter i utvalget for LNU. Utvalget skal levere sin rapport i juni LNUs langtidsplan fra Barne- og ungdomstinget 2005 slår fast at LNU skal være en interesseorganisasjon for medlemsorganisasjonene og fremme organisasjonenes felles interesser og egenart overfor styresmakter og viktige samfunnsaktører. LNU skal synliggjøre medlemsorganisasjonenes arbeid nasjonalt og internasjonalt, og være et møtested og en diskusjonsarena for tillitsvalgte og ansatte i organisasjonene. I 2005 har LNU utviklet en ny og utvidet interessepolitisk strategi med basis i flere dokumenter. Slik har LNU arbeidet fram en felles strategi for alle interessepolitiske felt, nasjonalt og internasjonalt. Interessepolitisk informasjonsarbeid er også inkludert i strategien. Strategien ble vedtatt i oktober. De viktigste sakene i år har vært Frivillighetsregister, arbeid med statsbudsjett, sikring av Frifond, fokus på Guatemala og unges rett til å organisere seg, Utviklingsmeldingen, samt å få til en nasjonal gjennomføring av kampanjen All Different - All Equal. 2.1 Nasjonalt Statsbudsjettet LNU sendte innspill til Bondevik II-regjeringens statsbudsjett, og jobbet med statsbudsjettet fra Bondevik II da det kom i oktober. Samme dag som statsbudsjettet ble lagt fram, avholdt LNU en budsjett-frokost hvor organisasjonene kom for å dele erfaringer og tanker, pressemeldinger og synspunkt med hverandre. LNU brukte nettsidene til å legge ut utfyllende informasjon om budsjettposter, økninger og reduksjoner, samt hvilke politiske signal man kan tolke inn i budsjett-teksten. Dette er ment som en service til LNUs medlemsorganisasjoner. LNU kommenterte alle postene som kunne tenkes å berøre den generelle barne- og ungdomspolitikken, frivillige organisasjoner, moms og rammevillkår. Basert på dette sendte LNU innspill med ønsker for budsjettprioriteringer til partigruppene på Stortinget. På grunn av valg og ny regjering, ble dette et ekstraordinært år. En tilleggsproposisjon kom fra Stoltenberg II-regjeringen omtrent en måned etter at Bondevik II hadde lagt frem sitt statsbudsjett. I tilleggsproposisjonen vant LNU tilbake 15 millioner til Frifond. Disse pengene var opprinnelig kuttet i Bondevik II-budsjettet. LNUs arbeid med statsbudsjettet kan man lese mer om på ungnett.org/statsbudsjettet06 Guro Ødegård har gått fra Makt- og demokratiutredningen til å lede et utvalg som blant annet skal se på driftsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene. (Foto: Unni Irmelin Kvam) Frivillighet Norge 14. februar 2005 ble Frivillighet Norge konstituert. Organisasjonen har utspring i nedlagte Frisam og FIO. Årsmøtet ble holdt 19. september. Frivillighet Norge er en interesseorganisasjon for organisasjoner i det sivile samfunn. Frivillighet Norge skal stimulere til økt frivillig innsats til beste for den enkelte og samfunnet, og bidra til å videreutvikle bredden i det frivillige arbeidet i Norge. Medlemskap er åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-kommersiell/ ikke-offentlig basis i Norge. LNU har vedtatt å melde seg inn i Frivillighet Norge og er representert ved generalsekretær Trond Enger i styret. Saker som Frivillighet Norge har jobbet med i 2005 er momskompensasjon for frivillige organisasjoner og frivillighetsregister. Frifond og ny fordelingsnøkkel Fra 1. januar 2005 ble ansvaret for LNUs Frifondtilskudd flyttet fra Barne- og familiedepartementet (BFD) til Kultur- og kirkedepartementet (KKD). Tilskuddsovertakelsen skjedde etter ønske fra LNU. KKD hadde fra før ansvaret for tildelingen til Norsk Musikkråd (NMR) og Teaterrådet, som LNU har et godt samarbeid med. LNU har jevnlig kontakt med de andre to forvalterparaplyene. Å forholde seg til ett departement har styrket samarbeidet mellom forvalterparaplyene. I 2005 fortsatte man arbeidet med å få gjennom et felles krav om endring i fordelingsnøkkelen mellom paraplyene. I dialogen med departementet kom det frem at disse endringene ikke kunne bli gjennomført før i 2006, (da det for 2005-tildelingen allerede var blitt lagt føringer for tildelingen høsten 2004 under behandlingen av statsbudsjett i Stortinget). Paraplyene samarbeidet derfor med departementet om nye innspill til budsjettbehandlingen høsten Signalene fra departementet har vært entydige om at i 2006 skal den nye fordelingsnøkkelen være på plass. Samarbeidet om Frifondforvaltningen har dessuten dreid seg om synergi-effekter innenfor informasjonsarbeidet. 5

7 Frifond barn og unge, Frifond musikk og Frifond teater har en annen målgruppe enn den LNU vanligvis forholder seg til. Dette gjør at man må ha stort fokus på informasjonsarbeid. LNU, NMR og Teaterrådet har derfor et samarbeid om markedsføring, og har fått hjelp til det av profesjonelle aktører innenfor feltet. Resultatet av dette er et nytt grafisk uttrykk, samt Frifondkampanjen 2006 som hadde som mål å gi Frifond redaksjonell omtale i aviser og andre media. Denne kampanjen har vist svært gode resultater. Barn og unges rett til å organisere seg Arbeidsgruppa Nord/Sør fortsatte i 2005 sitt informasjonsprosjekt om FNs barnekonvensjon og retten til å organisere seg. De fokuserte særlig på situasjonen i Guatemala der barne- og ungdomsorganisasjoner opplever brudd på retten til å organisere seg. En resolusjon fra Barne- og ungdomstinget krever at norske myndigheter legger press på FNs medlemsland for at alle skal ratifisere Barnekonvensjonen, inkorporere den i eget lovverk, samt faktisk se til at barn og ungdoms rett til å organisere seg blir ivaretatt. Resolusjonen krevde også at norske myndigheter legger press på guatemalanske myndigheter for å stanse brudd på retten til å organisere seg. LNU sendte derfor et brev til utenriksminister Jan Petersen der disse kravene ble formidlet. Den norske ambassaden i Guatemala har i etterkant tatt opp saken med Guatemalas menneskerettighetsombud og lederen for kommisjonen for menneskerettigheter som er satt ned av presidenten. Posten Fra 1. januar 2006 endret Posten kravene for utsending av medlemsblad. Kravene for å bli inkludert i ordningen ekskluderer de fleste medlemsutsendinger fra LNUs organisasjoner. LNU ble gjort oppmerksom på denne saken av flere medlemsorganisasjoner på senhøsten 2005, og tok kontakt med Stortinget, regjeringen og Posten Norge. Retten til å organisere seg tar mange norske ungdommer for gitt. LNU satte press på norske myndigheter for å få reell organisasjonsfrihet i Guatemala. (Foto: Arbeidsgruppa Nord/Sør) Målungdommen tok kontakt med LNU og fortalte om Posten og problemene der. LNU tok tak i saken og har fått inn mange reaksjoner fra barne- og ungdomsorganisasjonene. (Foto: Aslak Johannessen) 2.2 Internasjonalt Norsk utviklingsstrategi for barn og ungdom i Sør LNU kom med innspill til strategien som regjeringen lanserte i mars 2005: Tre milliarder grunner - Norsk utviklingsstrategi for barn og ungdom i sør. Strategien tar for seg hvordan Norge kan fremme barn og unges rettigheter gjennom utviklingssamarbeidet. LNU opplevde i stor grad at våre innspill ble tatt med i strategien, særlig knyttet til barn og unges rett til å bli hørt og delta gjennom mobilisering, lederutdanning og organisasjonsutvikling. Europarådskampanjen All Different - All Equal Europarådet gjennomførte i 1995 en felles europeisk kampanje med navnet All Different - All Equal. Kampanjen ble vedtatt under den første ministerkonferansen i Wien i 1993 etter norsk initiativ. Under Europarådets statsoverhodemøte i Polen i mai 2005 ble det bestemt at en ny kampanje med samme navn skal gjennomføres i 2006 og Begge kampanjene har mangfold, likeverd og menneskerettigheter som tema, men den nye kampanjen har i tillegg et sterkt fokus på deltakelse. LNU arbeidet hardt for å få rammene på plass på europeisk plan gjennom strukturene vi er representert i, som for eksempel YFJ, og Advisory Council on Youth i Europarådet. Nasjonalt ble det også arbeidet mye med å trekke kampanjen hjem til Norge og finne gode praktiske og økonomiske løsninger til gjennomføringen av kampanjen. I statsbudsjettarbeidet var kampanjen en av hovedsakene til LNU. Denne logoen kommer du til å se mye framover. Kampanjen All Different - All Equal skal utformes i en nasjonal kampanjekomité der organisasjoner blir sterkt representert. 6

8 Samarbeid LNU har mange interessepolitiske samarbeidspartnere for å fremme de sakene LNU mener er viktige. Sekretariat for Forum for Barnekonvensjonen LNU har for andre og siste året hatt sekretariatsansvaret for Forum for Barnekonvensjonen (FFB) og samarbeidet med arbeidsutvalget (FFB-au). I 2005 har det vært fem møter i arbeidsutvalget, samt to møter der alle medlemmene i Forumet ble invitert. På møtet i januar innledet barneombud Reidar Hjermann, og på møtet i desember innledet politisk rådgiver i Barneog likestillingsdepartementet, Marthe Scharning Lund. Leder i Forumet, Heidi Brynhildsen Grande fra PRESS - Redd Barna Ungdom, deltok både på forberedende møte med FNs komité for barnets rettigheter i januar og avsluttende møte i mai, i forbindelse med behandlingen av Norges rapport til komiteen. Forumet arrangerte i september et åpent møte med Norges nye ambassadør for barn og unges rettigheter i utviklingssamarbeidet, Ragne Birthe Lund, og daværende rådgiver i Utenriksdepartementet med ansvar for oppfølgingen av Tre milliarder grunner - Norsk strategi for barn og ungdom i sør, David Hansen. FN I 2005 var FNs ungdomspolitikk oppe til evaluering under FNs generalforsamling. Det var 10 år siden FNs ungdomspolitikk, World Program on Action for Youth (WPAY) ble lansert. WPAY inneholder 15 ulike prioriteringstemaer rettet mot ungdom. LNU har jobbet med innspill til denne prosessen over flere år, blant annet har organisasjonene hatt mulighet til å komme med innspill, samtidig som LNU har vært med i prosessen gjennom arbeidet i YFJ. FNs ungdomspolitikk var også høyt oppe på agendaen til årets ungdomsdelegater til Generalforsamlingen. Victoria Uwonkunda og Thorbjørn Røe Isaksen reiste til FNs generalforsamling i New York og holdt et innlegg blant annet om flyktninger. (Foto: Rune Arctander) Youth i oktober. I tillegg har LNU arbeidet med å rekruttere, forberede og følge opp kandidater til kurs og seminar i regi av Europarådet og YFJ. Norden LNU er aktiv i nordisk sammenheng, har deltatt på Nordisk kontaktmøte, og vært aktive i Nordisk Ungdomskomite, hvor LNU har sittet i arbeidsutvalget. I tillegg har LNU sendt representanter til ulike konferanser og møter i nordisk sammenheng. Østersjøsamarbeid Etter at de baltiske landene er blitt medlemmer av EU, har det blitt vanskeligere for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge og partnere i Baltikum å finne finansiering av felles prosjekter. LNU samarbeider med landsrådene i Estland, Latvia og Litauen. I 2005 har det vært viktig for LNU å påvirke utformingen av NGO-fondene. Disse blir opprettet som en del av de norske EØS-finansieringsordningene i Sentral-Europa, og i 2005 har det vært viktig å sørge for at barne- og ungdomsorganisasjonene får tilgang til fondene. LNU har gjennom mange år hatt et spesielt samarbeid med det litauiske landsrådet LiJOT. Som en del av dette samarbeidet fant det sted et møte mellom LNU og LiJOT i Temaet for møtet var hvordan utvekslingsprogrammet mellom de to landsrådene kan fortsette i 2006, samt felles samarbeid i forhold til europeiske strukturer. Øst-Europa LNU reiste til Eastern European Youth Cooperation i Moldova og møtte representanter fra alle landsrådene i regionen, samt representanter fra Kaukasus. LNU deltok også på en Barentskonferanse for å gjøre mulighetene for prosjekter i Nordvest-Russland mer kjent. LNU har merket en økt interesse for samarbeid med partnere i Russland, Hviterussland, Ukraina og Moldova. Frivillig sektor i disse landene står overfor store utfordringer, spesielt i Hviterussland hvor regimet slår stadig hardere ned på barne- og ungdomsorganisasjoner. Balkan Høsten 2005 var fokuset spesielt rettet mot Balkan og gjennomføringen av en prosjektreise til Serbia i november. Det var LNUs Forum for Øst- og Sentraleuropa (FØSE) som reiste. Det har vært en nedgang i antallet samarbeidsprosjekter på Balkan til tross for at situasjonen i regionen fortsatt er preget av at det sivile samfunn står veldig svakt. Europasamarbeid LNU er aktiv i Det Europeiske Ungdomsforumet (YFJ). Under medlemsmøtene i april og oktober 2005 samarbeidet LNU godt sammen med de andre nordiske og baltiske ungdomsrepresentantene for å fremme felles standpunkt og interesser. Blant annet ble Christine Øverli Eriksen valgt inn i YFJs rådgivende kommisjon med ansvar for Europarådsspørsmål i april, og i Advisory Council on 7

9 3. LNU som forvaltningsorgan I 2005 bestemte LNU seg for å øremerke en million kroner til filmaktivitet, gjennom prosjektet Frifond Film. Det ble satt ned et eget fordelingsutvalg for Frifond Film som bestod av en styrerepresentant fra LNU og fem med erfaring fra film eller skuespillerbransjen. Totalt mottok Frifond 60 søknader og 18 prosjekter fikk tildelt støtte. LNUs langtidsplan slår fast at LNU skal være et forvaltningsorgan for støtteordninger som er åpne for alle medlemsorganisasjonene. Bakgrunnen er LNUs nære kontakt med organisasjonene og kunnskap om organisasjonenes behov. LNU forvalter ni ulike støtteordninger på vegne av ulike departement og direktorat. LNU har utviklet en forvaltningsmanual som fungerer som et prinspippdokument for tilskuddsforvaltning i LNU. I 2005 er det også utviklet en egen forvaltningsstrategi som etablerer utviklingsmål for LNUs forvaltning. LNU har også avholdt en samling med erfaringsutveksling og faglig skolering for støttemottakere av Ungdomsbevilgningen, Demokrati- og Balkanmidlene. 3.1 Nasjonalt Frifond generelt Kultur- og kirkedepartementet overtok forvaltningsansvaret for LNUs Frifond-midler 1. januar LNU deler nå forvalterdepartment med Frifond-samarbeidspartnerne Norsk musikkråd og Teaterrådet, etter å ha vært underlagt Barne- og familiedepartementets forvaltningsansvar siden år LNU har et nært samarbeid med Teaterrådet og Norsk Musikkråd om informasjonsarbeidet og videreutvikling av den samlede Frifond-ordningen. Frifond barn og unge LNU mottok totalt 6165 søknader til Frifond barn og unge i løpet av Det er nesten 2000 mer enn i Litt i overkant av 2000 søknader fikk innvilget støtte, og LNU fordelte rundt 12,5 millioner gjennom Frifond barn og unge i Frifond barn og unge gir blant annet penger til grupper som driver med kaninhopping, skating og paintball. (Foto: Frifond) Samarbeid mellom de tre forvalterparaplyene av Frifond gir synergieffekter ved markedsføring av støtteordningen. (Foto: Frifond) Frifond organisasjon I 2005 fordelte LNU 71,1 millioner kroner i to separate utbetalingsrunder til 97 mottakerorganisasjoner gjennom støtteordningen Frifond organisasjon. 10 av disse organisasjonene hadde kontrollbesøk av LNU høsten Kontrollbesøkene viste at organisasjonene har svært ulik praksis med hensyn til forvaltningen av midlene og dette er et område LNU vil fortsette å veilede organisasjonene i. Besøk hos mottakerorganisasjoner har vært gjennomført på årsbasis siden år 2000, men LNU endret sine rutiner for slike besøk etter at Riksrevisjonen avsluttet sin gjennomgang av LNUs Frifond-forvaltning i Det årlige brukerseminaret for mottakerorganisasjonene ble avholdt i juni, med representanter fra omlag 30 organisasjoner til stede. Idébanken Idébanken var i 2005 inne i sitt åttende tilskuddsår. Ordningen er finansiert av Barne- og familiedepartementet (BFD). I 2005 var det kroner til fordeling. Idébanken mottok 132 søknader. 54 prosjekter mottok støtte. Gjennomsnittlig støttebeløp er rundt Idébanken har sitt eget fordelingsutvalg. På høstparten 2005 ble retningslinjene til Idébanken revidert. De nye endringene trådte i kraft fra Kulturmidlene Kulturmidlene er en tilskuddsordning for kulturarbeid i landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner. Prosjektordningen finansieres av Kultur- og kirkedepartementet. I 2005 ble det delt ut omtrent 2 millioner kroner fordelt på 33 kulturprosjekter. 3.2 Internasjonalt Balkanmidlene Balkanmidlene ble videreført i 2005 som en støtteordning for barne- og ungdomsorganisasjonenes demokratibyggende prosjekter på Vest-Balkan. Støtteordningen er finansiert av Utenriksdepartementet. Det har i 2005 blitt fordelt i underkant av 1 million kroner til 14 prosjekter. Høsten 2005 har det blitt satt et særlig fokus på å heve kvaliteten 8

10 på søknadene, som en del av utarbeidelsen av LNUs forvaltningsstrategi. Det har også vært et mål å rekruttere et større spekter av organisasjoner til prosjekter på Balkan. Demokratimidlene Demokratimidlene ble videreført som en tilskuddsordning for samarbeidsprosjekt med partnere i Russland, Ukraina og Hviterussland var siste året det var mulig å søke om Demokratimidler til prosjekter i Sentral-Europa og Baltikum. Dette skyldes norske myndigheters utfasing av Handlingsplanen for søkerlandene til EU. I 2005 ble det gitt støtte slik at organisasjonene skulle få mulighet til å avslutte sine prosjekter. Omtrent kroner har gått til samarbeidsprosjekter i Øst-Europa og omlag til prosjekt i Sentraleuropa. LNU har gjennom hele året drevet oppfølging av søkere og prosjekt. Ungdomsbevilgningen Nord/Sør LNU har delt ut i underkant av 1,3 millioner kroner til 19 norske barne- og ungdomsorganisasjoner, for å gjennomføre i alt 22 samarbeidsprosjekter med barne- og ungdomsorganisasjoner i Sør. Tilskuddsordningen er finansiert av NORAD. Informasjonsstøtta Nord/Sør LNU har delt ut i underkant av kroner til 15 barne- og ungdomsorganisasjoners informasjonstiltak om internasjonale spørsmål. Tilskuddsordningen er finansiert av NORAD. U-lederprogrammet U-lederprogrammet er et program for utveksling av ungdomsledere mellom barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge og deres søsterorganisasjoner i Sør. Programmet er finansiert av Fredskorpset. Sjette runde av U-lederprogrammet ble utlyst høsten 2004, og tre prosjekter med til sammen seks organisasjoner ble tatt inn i denne runden. Våren 2005 drev prosjektene planlegging, rekruttering og forberedelser. I august startet selve utvekslingen med et felles forberedelseskurs på tre uker for U-ledere fra alle organisasjonene. Tre prosjekter med til sammen syv organisasjoner ble tatt inn i den sjuende runden av U-lederprogrammet høsten Mediearbeid og kommunikasjon LNUs informasjonsstrategi- og mål er fra i år strukturert inn i den interessepolitiske strategien og strategien for kompetanseutvikling. Kommunikasjonsarbeidet i LNU følger en push-pull-strategi, der LNUs nettsider ungnett.org er hovedkanal og nyhetsbrev, både elektroniske og i papirformat har som målsetting å få flere brukere til ungnett. Det papirbaserte politiske nyhetsbrevet har fått utvidet målgruppe: medlemsorganisasjonene, journalister, politikere og andre. De to elektroniske nyhetsbrevene Smånytt og Internasjonalt nyhetsbrev fungerer som før. LNUs informasjonsarbeid kommer til syne i alle LNUs roller, som interessepolitisk organ, forvaltningsorgan og kompetansebyggende organisasjon. 4.1 Ungnett LNUs nettsider ungnett.org er LNUs viktigste kommunikasjonskanal, både når det gjelder intern kommunikasjon med medlemsorganisasjonene og i forhold til eksterne målgrupper. Fra 2004 til 2005 har nettsidene hatt en liten nedgang i antall tilbakevendende brukere, fra (4. kvartal 2004) til (4. kvartal 2005). I samme periode har det vært en stor oppgang i antall besøk (fra til ), noe som kan tyde på at brukerne i større grad ser at det er nyttig å besøke nettsidene jevnlig for å holde seg oppdatert. Ungnett inneholder store menger informasjon og i 2005 ble det gjort noen små endringer i design for å kunne presentere denne bredden av informasjon bedre. Blant annet er det nå mulig å bruke banner på forsiden til å reklamere for undersider om kurs, støtteordninger eller lignende. 4.2 Mediearbeid LNU sitt mediearbeid har det siste året fulgt en todeling: saksprofilering og lederprofilering. For å profilere LNU og nye styremedlemmer i lokale media ble det avholt en lokalavisaksjon rett etter Barne- og ungdomstinget. Hovedtyngden av medieoppslag er stadig å finne i aviser og på Internett. Særlig økende er LNUs omtale i nettaviser og nettvarianter av større media, som for eksempel NRK.no. LNUs store mediesaker har blant annet vært knyttet opp til avslutning av ZINO, Frivillighetsregister, støtteordninger, (for eksempel Frifond og Film-millionen), tippemiddelregnskap, det rød-grønne kulturløftet og feiringen av LNUs 25-års jubileum. Forståelse mellom Nord og Sør er en viktig sak for LNU. (Foto: Arbeidsgruppa Nord/Sør) LNU har laget et digitalisert fotoarkiv med foto tilbake til 1970-tallet. Fotoarkivet holder rundt foto, med duplikater. Fotodigitaliseringen ble gjort i forbindelse med utgivelsen av en bok om LNUs 25-årige historie og i forbindelse med markeringen av LNUs 25-årsjubileum. 9

11 LNU feiret sitt 25-årsjubileum med medlemsorganisasjoner på stands og scene, og gav ut en bok med to historiske artikler, tegneserier og featureartikler om LNUs historie. (Illustrasjon: Unni Irmelin Kvam) 4.3 Politisk informasjon Utforming av politisk informasjon skjer på flere nivå i organisasjonen. LNU har det siste året fått innarbeidet kommunikasjonsmålsettinger i strategiene for interessepolitikk og kompetanseutvikling, slik at man både ser og opplever samspill mellom LNUs ulike roller. En del av den interessepolitiske informasjonsjobben har vært produksjon og publisering av et historisk festskrift i forbindelse med LNUs 25-årige historie. En annen viktig kanal har vært LNUs interessepolitiske nyhetsbrev på papir. LNUs politikk utformes av barne- og ungdomsorganisasjonene på Barne- og ungdomstinget og videreutvikles av LNUs styre og arbeidsgrupper. bestem 1209 I forbindelse med stortings- og sametingsvalget i 2005 gjennomførte LNU informasjonsprosjektet bestem1209. Prosjektet var rettet mot LNUs medlemsorganisasjoner og hadde som hovedmål å sette fokus på spørsmål ungdom er opptatt av i forbindelse med valget. Prosjektet ble støttet av Kommunal- og regionaldepartementets støtteordning for valginformasjon. I forbindelse med bestem1209 ble det arrangert politisk møte, utarbeidet et opprop og produsert egne nettsider med fokus på valget. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med de åtte største ungdomspolitiske partiene. Evalueringen av bestem1209 konkluderte med at prosjektet oppnådde mye, i form av medieomtale, nettverksbygging og oppmerksomhet blant en del av LNUs medlemsorganisasjoner. 5. Representasjoner 5.1 Nasjonale representasjoner Christoffer Grønstad deltok fra LNU i programkomiteen for presentasjonskonferansen om det nordiske likestillingsarbeidet Christoffer Grønstad og Alise Narjord Thue representerer LNU i Ødegårdsutvalget. Christoffer Grønstad representerte LNU som juryleder for utvelging av årets barne- og ungdomskommune. Eivind Vad Petersson deltok fra LNU på Europeisk Ungdoms landsmøte Trond Enger deltok fra LNU på NSUs landsting april. Trond Enger deltok fra LNU på Kulturelt mangfold i kulturbudsjettet. Christoffer Grønstad deltok fra LNU på konferansen Ungdom i utkant i Norden i regi av Nordisk Ministerråd. Bjarne Kristoffersen deltok fra LNU på årsmøtet til RORG-samarbeidet. presentasjonskonferansen om det nordiske likestillingsarbeidet Christoffer Grønstad og Maria Rygge deltok fra LNU på høringen om St. meld. nr. 17 ( ) Makt og demokrati. Bjarne Kristoffersen deltok fra LNU på årsmøte i UNI- CEF. Marttin Dalin, Christoffer Grønstad, Toril Berge, Idunn Seland og Gro Tvedt Anderssen deltok fra LNU på Kultur- og kirkedepartementets konferanse om frivillig sektor. Monica Sydgård og Christoffer Grønstad deltok fra LNU på konferanse om bærekraftig utvikling i regi av Finansdepartementet, juni. Gro Tvedt Anderssen deltok fra LNU på SVs konferanse om frivillighetspolitikk. Eivind Vad Petersson deltok fra LNU på Ungdom mot Narkotika og Oslo Jazzfestivals arrangement på Stortorget. Martin Dalin og Maria Rygge fra styret og Trond Enger og Ida Skagen fra sekretariatet deltok på Barne- og ungdomskonferansen LNU oppnevnte Armand Odden (KFUK-KFUM), Mari Bunes Myhrer (Ungdom mot narkotika), Kamile Gursel (Norges Tyrkiske Ungdomsforening) og Anders Skauger (Norges 4H) til å sitte i ressursgruppe for innspill til nasjonal handlingsplan for barns helse og miljø. Thomas Rasmussen (Europeisk Ungdom) og Nina 10

12 Rones (Norges Speiderforbund) nomineres av LNU til Landsrådet for Heimevernet. Nichlas Dalstein (Hyperion) og Claire Whelan (Europeisk Ungdom) nomineres som vararepresentanter. Christoffer Grønstad deltok fra LNU på Skeiv Ungdoms landsmøte. Christoffer Grønstad deltok fra LNU på Senterungdommens landsmøte. Christoffer Grønstad deltok fra LNU på møtet mellom norske frivillige organisasjoner og den nye utviklingspolitiske ledelsen i UD 10. november. Eili Vigestad Berge, Trond Enger, Monica Sydgård og Camilla Bakken Øvald deltok fra LNU på høring om statsbudsjettet i utenrikskomiteen 17. november. Trond Enger representerte LNU på konstituerende møte for Frivillighet Norge. Marttin Dalin representerte LNU på årsmøtet i Du store verden 14. april. Idunn Seland deltok fra LNU på Norsk musikkråds landsmøte. Christoffer Grønstad deltok på Norges speiderforbund sin landsleir 4. juli. 5.2 Internasjonale representasjoner Torbjørn Røe Isaksen (Unge Høyre) og Victoria Uwonkunda (NSU) var ungdomsdelegater til FNs Generalforsamling i Verdens handelsorganisasjon (WTO): Heidi Brynildsen Grande (PRESS Redd Barna Ungdom) og Andreas Kokkvoll Tveit (Natur og Ungdom) mottok stipend fra LNU for å delta på toppmøte i WTO i desember Christoffer Grønstad deltok fra LNU som rådgiver i den norske delegasjonen til FNs kvinnekommisjon i New York mars. Christoffer Grønstad deltok fra LNU på det 13. møtet i Advisory Council on Youth i Europarådet i februar. Christine Øverli Eriksen deltok fra LNU på det 14. møtet i Advisory Council on Youth i Europarådet. o Sturla Hendriksbø (KrFU) representerte LNU på generalforsamlingen i FNs bosetningsprogram i Nairobi april. Christine Øverli Eriksen deltok fra LNU på Europarådets 2nd European Youth Summit i Polen mai Maria Andersen, Christine Øverli Eriksen, Christine Weima Lager, Gro Tvedt Andersen og Trond Enger deltok fra LNU på YFJs medlemsmøte, COMEM, april Christoffer Grønstad, Christine Øverli Eriksen og Rune Arctander deltok for LNU på YFJs medlemsmøte, CO- MEM, i Brussel november. Marttin Dalin deltok for LNU på møter i arbeidsgruppa om ETNOrden. Peder Walberg Olstad (ANSA), Kjerstin Fredlund (4H) og Astri Bergmål (Europeisk Ungdom) deltok på Europarådets språkkurs. Christer Guldbrandsen og Christoffer Grønstad deltok på Youth Event under Luxemburgs formannskap i EU, april, i Luxemburg Christoffer Grønstad deltok fra LNU på Europa-møte i World Federation of UN Associations (WFUNA), Brussel april. Eivind Vad Petersson deltok fra LNU på workshopen om ungdomsdialog mellom kulturer Reykjavik april. Christoffer Grønstad, Eivind Vad Petersson og Trond Enger deltok fra LNU på møte med generalsekretærene og lederne i de skandinaviske landsrådene i København 13. mai. Christoffer Grønstad og Maria Andersen fra LNU deltok på North-South Youth Think-tank i Stockholm 29. mai Christoffer Grønstad har deltatt fra LNU på Information and Networking Days om Den åpne koordineringsmetoden for EUs ungdomspolitikk. Christine Øverli Eriksen deltok på Europarådets ministerkonferanse, september 2005, i Budapest. Kjersti Koffeld fra sekretariatet deltok på European Environment and Health Committee workshop i Dublin september. Irene Dotterud (PRESS) og Eivind Vad Petersson (LNU) deltok på UNESCOs ungdomsforum og generalkonferanse i Paris i oktober. Trond Enger deltok på møte i European Steering Committee for Youth (CDEJ) i Budapest februar. Rune Arctander deltok fra LNU på møte i European Steering Committee for Youth (CDEJ) i Strasbourg oktober. Khanh Bui deltok for LNU på ungdomskonferansen om Europarådskampanjen All different - All equal i Strasbourg oktober. Christoffer Grønstad deltok fra LNU på YFJs informasjon og nettverksdager om EUs ungdomsprogram i november. Christoffer Grønstad og Arnfinn Nordbø (Senterungdommmen) deltok på European Youth Event i Moskva, desember Christoffer Grønstad representerte LNU ved LSUs repskap Trond Enger representerte LNU ved DUFs årsmøte Eili Vigestad Berge representerte LNU på møte mellom Forum for Barnekonvensjonen og UD (ved politisk rådgiver David Hansen og barneambassadøren Ragne Birthe Lund) om oppfølgingen av utviklingsstrategien for barn og ungdom i Sør. 5.3 Faste representasjoner Fordelingsutvalget for driftsstøtta til barne- og ungdomsorganisasjonene: Til august: Nils Hidle, Eli M. Ulvestad, Kjartan Almenning (vara) Fra september: Inge Carlén, Eli M. Ulvestad, Nils Hidle (vara) 11

13 Council of Europe Affairs Commision: Lasse Thue (til februar) Council of Europe Affairs Commision: Christine Øverli Eriksen (fra april) European Union Affairs Commision: Christoffer Grønstad Advisory Council on Youth: Lasse Thue (til februar) Pool of Trainers: Vegard Thise Styret i FN-sambandet: Lars-Erik Baugstø (til mai), Christoffer Grønstad (fra mai) Nordisk Ungdomskomité: Eivind Vad Petersson, Christine Weima Lager (vararepresentant til august), Rune Arctander (Vararepresentant fra august) UNESCO-kommisjonen: Eivind Vad Petersson Styret i Frivillighet Norge: Trond Enger (fra september) Forbrukerpolitisk Forum (FPF): Ragnhild Bjørlykkhaug og Haldis Gjømle (vara) 6. Styringsstruktur 6.1 Medlems- og observatørorganisasjoner I alt 71 barne- og ungdomsorganisasjoner har vært tilknyttet LNU i av disse har fullt medlemskap, mens 15 organisasjoner har observatørmedlemskap. LNUs medlemsorganisasjoner er organisert i 9 medlemsgrupper. Barn og speider CISV Norge Internasjonale Barneleire Norges KFUK-KFUM-speidere Framfylkingen Norges speiderforbund 12 By og bygd Norske 4H Norges Bygdeungdomslag Kristne ACTA, Barn og unge i Normisjon De Frie Evangeliske Forsamlingers Barne- og Ungdomsråd Frelsesarmeens Barn og Ungdom Frikirkens Barn og Unge Indremsjonsforbundets Barne- og Ungdomsavdeling Norges KFUK-KFUM Kristen Idrettskontakt Metodistkirkens Ungdomsforbund Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon Det Norske Misjonsforbunds Ungdom Norges Unge Katolikker Ny Generasjon Elev- og Studentunion Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg Musikk Ung Kirkesang Norges Musikkorps Forbund Norges Barne- og ungdomskorforbund Norsk Skoleorkesterforbund Partipolitiske Arbeidernes Ungdomsfylking Kristelig Folkepartis Ungdom Sosialistisk Ungdom Senterungdommen Unge Høyres Landsforbund Norges Unge Venstre Politiske Europeisk Ungdom Norsk Målungdom

14 Natur og Ungdom PRESS - Redd Barna Ungdom SOS-Rasisme Ungdom mot EU Rusgiftspolitiske Blå Kors Ungdomsforbund Juvente Motorførernes Avholdsforbund Ungdomsforbund Ungdom Mot Narkotika ungdomstinget med landsmøtet i Kristelig Folkeparti. Dermed var både Frivillighetsminister Valgerd Svarstad Haugland og Barne- og familieminister Laila Dåvøy forhindret fra å delta. Tilstede ved Barne- og ungdomstinget var derfor Berit Øksnes Gjerløw, statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet Student og elev AFS Norge Internasjonal Utveksling ANSA - Sambandet for Norske Studenter i Utlandet Elevorganisasjonen i Norge IFMSA - Norge Norsk Studentunion Studentens Landsforbund Youth for Understanding Andre Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Davvi Nuorra Hyperion - Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser Norges Blindeforbunds Ungdom Norges Handikapforbunds Ungdom Norges Tyrkiske Ungdomsforening Tamilsk Ungdomsforum Ungdommens Sjakkforbund Organisasjoner med observatørstatus AKKS- Norge Den Norske Turistforenings Ungdom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Ungdom Norsk Folkehjelp Ungdom Norsk Frilynt Ungdomsforbund Himmilo Youth in Norway Høyres Studentforbund IOGTs Juniorforbund Norges Kristelige Studentforbund Noregs Ungdomslag Norsk Søndagsskoleforbund Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond Skeiv Ungdom Landsforeningen Ungdom og Fritid Røde Kors Ungdom 6.2 Møteplasser mellom LNU og organisasjonene Barne- og ungdomstinget 2005 LNU sitt representantskapsmøte og Barne- og ungdomstinget 2005 ble arrangert april på Sørmarka kursog konferansesenter. I alt hadde BUT 119 deltakere, 73 av disse delegater og 7 observatører på representantskapsmøtet. I alt var 43 medlemsorganisasjoner og 7 observatørorganisasjoner representert på BUT. Barne- og ungdomstinget hadde i år gjester fra Barne- og familiedepartementet, Teaterrådet, Norsk musikkråd og Akershus barne- og ungdomsråd. I år kolliderte Barne- og Barne- og ungdomstinget startet feiringen av LNUs 25-årjubileum med kake og bursdagsleker. (Foto: Assad Nasir) I forkant av representantskapet ble det arrangert seminar med teamene: Brudd på barnekonvensjonen; Internasjonalt og i Norge. Frivillighetspolitikk i endring? Mellom fortid og framtid... Hva nå? Leder Christoffer Grønstad åpnet BUT og statssekretær Berit Øksnes Gjerløw innledet til generell debatt. Tema som statssekretæren la vekt på i sin tale var blant annet videre arbeid med forslag om et frivillighetsregister, betydningen av frivillig sektor, et enklere frivillighets-norge, utvikle arenaer for dialog, frivillighetssentralene og Frifond. Representantskapet 2005 vedtok følgende resolusjoner: 1. Frivillige organisasjoner - en plattform for alle 2. Varig og stabilt regelverk 3. Barn og unge sin rett til organisasjonsfridom 4. Opprett frivilligheitsregisteret no! 5. Noreg må følgje opp barnekonvensjonen! 6. Ungdom må få sprenga grenser! Ungdomslederprisen 2005, den første i sitt slag, ble tildelt Ane Hammerø fra Ungdom mot Narkotika. I juryens begrunnelse heter det at prisvinneren har tilført Ungdom mot narkotika menneskelige, organisatoriske og økonomiske ressurser i en situasjon der organisasjonen trengte det som mest. Ane Hammerø ble blant annet tildelt coaching som pris for sin innsats i organisasjonen Ungdom mot Narkotika. (Foto: Unni Irmelin Kvam) 13

15 Lederkonferansen LNUs årlige lederkonferanse ble arrangert 20. oktober. Her deltok 49 deltakere fra 32 organisasjoner. Tema for årets lederkonferanse var forventninger til en rød-grønn regjering og kriseberedskap hos frivillige organisasjoner, samt Ødegårdutvalget, som rørte ved hva organisasjonenes rolle i samfunnet er og skal være. Statsviter Trond Nordby holdt innledning. Det gjorde også leder for ANSA, Rasmus Myklebust, som snakket om deler av innholdet i ANSAs beredskapsplan. Christoffer Grønstad innledet om Ødegårdutvalget. 6.3 Styret Til BUT Christoffer Grønstad (Norges Bygdeungdomslag), leder Eivind Vad Petersson (Norsk studentunion), nestleder Maria Rygge (Norges KFUM-KFUK-speidere) Julie Emilsen Bäckstrøm (Norges 4H) Marttin Dalin (Natur og Ungdom) Vegard Thise (Sosialistisk Ungdom) Maria Andersen (Ungdommens sjakkforbund) Frode Dal Fjeldavli (Europeisk Ungdom) Borgny Kjølstad Grande (Senterungdommen) Eili Vigestad Berge (Norges KFUK-KFUM) Stein Erik Skotkjerra (Norges Blindeforbunds Ungdom) Susanne Rodvelt Hansen (Ung Kirkesang) Bjarne Kristoffersen (PRESS) Varamedlemmer: Siri Aarsland (Det norske misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon) Toril Berge (Norges Unge Venstre) Morten Ellingsen (Juvente) Fra BUT Christoffer Grønstad (Norges Bygdeungdomslag), leder Eivind Vad Petersson (Norsk studentunion), nestleder Maria Rygge (Norges KFUM-KFUK-speidere) Julie Emilsen Bäckstrøm (Norges 4H) Martin Dalin (Natur og Ungdom) Toril Berge (Norges Unge Venstre) Trine Lie Larsen (Arbeidernes Ungdomsfylking) Roald Sikveland (Norske baptisters barne- og ungdomsforbund) Inge Carlén (Hyperion) Eili Vigestad Berge (Norges KFUK-KFUM) Stein Erik Skotkjerra (Norges Blindeforbunds Ungdom) Susanne Rodvelt Hansen (Ung Kirkesang) Bjarne Kristoffersen (PRESS) Varamedlemmer: Eirik Bogsnes (ANSA) Anders Handberg (Ungdom mot narkotika) Line Weber Skjærpe (Unge Høyres Landsforbund) 6.4 Styrets arbeidsutvalg Til BUT Christoffer Grønstad (Norges Bygdeungdomslag), leder Eivind Vad Petersson (Norsk studentunion), nestleder Maria Rygge (Norges KFUM-KFUK-speidere) Julie Emilsen Bäckstrøm (Norges 4H) Marttin Dalin (Natur og Ungdom) Fra BUT Christoffer Grønstad (Norges Bygdeungdomslag), leder Eivind Vad Petersson (Norsk studentunion), nestleder Maria Rygge (Norges KFUM-KFUK-speidere) Marttin Dalin (Natur og Ungdom) Toril Berge (Norges Unge Venstre) 6.5 Komiteer, arbeidsgrupper og utvalg Kontrollkomité Til BUT Torstein Bae (Ungdommens sjakkforbund) Maris Slørdahl Hjort (Norges barne- og ungdomskorforbund) Hans Christian Enge (Elevorganisasjonen i Norge) LNUs styre 2005 til 2006, fra venstre: Line Weber Skjærpe, Susanne Rodveldt Hansen, Roald Sikveland, Martin Dalin, Toril Berge, Stein Erik Skotkjerra, Trine Lie Larsen, Bjarne Kristoffersen, Eili Vigestad Berge, Eivind Vad Petersson, Anders Handberg, og Eirik Bogsnes. Foran: Christoffer Grønstad. Ikke tilstede: Maria Rygge, Julie Emilsen Bäckstrøm og Inge Carlén. (Foto: Assad Nasir). 14

16 Fra BUT Maria Astrup Hjort (Norges barne- og ungdomskorforbund) Hans Christian Enge (Elevorganisasjonen i Norge) Nils Hidle (Ung Kirkesang) Valgkomité Til BUT Kristian Thaysen (Norges Misjonsforbunds Ungdom) Trond Martin Sæterhaug (Sosialistisk Ungdom) Jørgen H. Modalsli (Norges KFUK-KFUM-speidere) Lasse Thue (CISV - Norges Internasjonale Barneleire) Tina W. Moen (Ungdom mot narkotika) Ingrid Langerud (Europeisk Ungdom) Maria Rygge (Styret i LNU) Forum for Øst- og Sentraleuropa Frem til juni Stein Erik Skotkjerra (LNU/Norges Blindeforbunds Ungdom), leier Morten Ellingsen (LNU/Juvente) Vegard Thise (LNU/Sosialistisk Ungdom) Fabian Fredrik Heffermehl (Norges Unge katolikker) Morten Kroslid (Kristelig Folkepartis Ungdom) Roald Sikveland (Norges baptisters barne- og ungdomsforbund) Camilla Myrslo Andersen ( Norge Musikkorpsforbund) Elisabeth Torkildsen (Norsk Studentunion) Sven Tore Relling (vara, Norsk Studentunion) Sekretær: Maria Gjørwad Hagen, LNU (frem til mai) Sekretær: Marius Seljedal, LNU (fra mai) Sekretær: Eli M. Ulvestad, LNU Fra BUT Jørgen H. Modalsli (Norges KFUK- KFUM) Lasse Thue (CISV - Norge Internasjonale Barneleire) Tina Wikstrøm Moen (Ungdom mot narkotika) Alexander Fosse Andersen (Senterungdommen) Mari Andresen (PRESS - Redd barna ungdom) Johannes Aicher (Norsk Skoleorkesterforbund) Eili Vigestad Berge (Styret i LNU) Sekretær: Eli M. Ulvestad, LNU Klageutvalg Til BUT Torstein Bae (Kontrollkomiteen) Maris Slørdahl Hjort (Kontrollkomiteen) Hans Christian Enge (Kontrollkomiteen) Toril Berge (Styret i LNU) Marttin Dalin (Styret i LNU) Fra BUT Maria Astrup Hjort (Kontrollkomiteen) Hans Christian Enge (Kontrollkomiteen) Nils Hidle (Kontrollkomiteen) Inge Carlén (Styret i LNU) Susanne Rodvelt Hansen (Styret i LNU) Nasjonal arbeidsgruppe Frem til mai 2005 Julie Emilsen Backstrøm (LNU/Norges 4H), leder Marttin Dalin (LNU/Natur og Ungdom) Anne Bjerke (Norges Unge Venstre) Brit Tove Krekling (Norges Bygdeungdomslag) Johannes Aicher (Norsk Skoleorkesterforbund) Maria Rygge (LNU/Norges KFUK-KFUM-speidere) Ragnhild Bjørlykhaug (Ung Kirkesang) Stein Erik Skotkjerra (LNU/Norges Blindeforbunds ungdom) Susanne Rodvelt Hansen (LNU/Ung Kirkesang) Sekretær: Gro Tvedt Andersen og Håvard Bjerke, LNU Etter juni Line Weber Skjærpe (LNU/Unge Høyre), leder Stein Erik Skotkjerra (LNU/Norges Blindeforbunds Ungdom) Anders Handberg (LNU/Ungdom Mot Narkotika) Monika Olsen (KFUK-KFUM Global) Elisabeth Torkildsen (Høyres studentforbund) Vegard Troøyen Foseide (Norsk målungdom) Iselin A. Rud-Goksøyr (Studentparlamentet, Oslo) Sunniva Flakstad Ihle (Unge Høyre) Arbeidsgruppa Nord/Sør Fram til juni 2005 Eili Vigestad Berge (LNU/Norges KFUK-KFUM), leder Bjarne Kristoffersen (LNU/PRESS Redd Barna Ungdom) Toril Berge (LNU/Norges Unge Venstre) Elin Kjelstadli (Norges 4H) Solveig Engevik (Det norske misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon) Mari Sognnæs Andresen (PRESS - Redd Barna Ungdom) Kathrine Sund (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) Ragnhild Eline Hoen (Norsk Studentunion) Maria Collett Knagenhjelm (Norsk Studentunion) Åshild Stordrange (Kristelig Folkepartis Ungdom) Solveig Moltzau (Norges speiderforbund) Jon Magnus Haga (IFMSA- Norge) Celine Urdal (Norges KFUK-KFUM) Bård Mjåland (Studentenes Landsforbund) Sekretær: Monica Sydgård, LNU Etter juni 2005 Eili Vigestad Berge (LNU/Norges KFUK-KFUM) Bjarne Kristoffersen (LNU/PRESS - Redd Barna Ungdom) Trine Lie Larsen (LNU/Arbeidernes Ungdomsfylking) Olaug Strand (Norges Røde Kors Ungdom) Nils Johan Svalastog Garnes (Juvente) Solveig Moltzau (Norges speiderforbund) Claire Anette Whelan (CISV-Norge Internasjonale Barneleire) Eli Sønmør (Kristelig Folkepartis Ungdom) Marthe Helene Bogerud (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom) Aina Holm (Studentenes og Akademikernes Internasjonale 15

17 Hjelpefond) Mina Sofie Homstvedt (Norges Bygdeungdomslag) Melike Leblebicioglu (Norges Tyrkiske Ungdomsforening) Marianne Nerland (PRESS - Redd Barna Ungdom) Torbjørn Gjefsen (Norges KFUK-KFUM) Sekretær: Monica Sydgård, LNU Arbeidsgruppa Internasjonal Politikk Fra august 2004 Kjersti Koffeld (AFS Norge Internasjonal Utveksling) Finn Myrstad (CISV) Christer Gulbrandsen (Europeisk Ungdom) Christine Øverli Eriksen (Norges KFUK-KFUM speidere) Køksal Ayhan (Norges Tyrkiske Ungdomsforening) Kjartan Almenning (Norges Unge Venstre) Aslak Solumsmoen (Norsk Studentunion) Ida Søraunet Wangberg (PRESS - Redd Barna Ungdom) Thusanthi Fernando (Tamilsk Ungdomsforum) Hedda Haakestad (Ungdom mot EU) Per-Steinar Osmundsen (Kristelig Folkepartis Ungdom) Observatører: Lars-Erik Baugstø Lasse Thue Styrerepresentanter: Maria Andersen (LNU/Ungdommens sjakkforbund) Eivind Vad Petersson (LNU/Norsk Studentunion) Borgny Grande (LNU/Senterungdommens Landsforbund) Sekretær: Christine Weima Lager, LNU Fra september 2005 Jens Kihl, Norsk Målungdom Andreas Lindrupsen (Norges Blindeforbunds Ungdom) Zuleyha Karaagac (Norges Tyrkiske Ungdomsforbund Maren Dahle Lauten (Ungdom mot EU) Claire Annette Whelan (Europeisk Ungdom) Anders Hosar (PRESS - Redd Barna Ungdom) Kjartan Almenningen (Unge Venstre) Torbjørn Røe Isaksen (Unge Høyre) Victoria Uwonkunda (Norsk Studentunion)U Observatører: Christoffer Grønstad, LNU Christine Øverli Eriksen Styrerepresentanter: Eivind Vad Petersson. LNU (Leder av arbeidsgruppa) Susanne Rodvelt Hansen, LNU Eirik Bogsnes, LNU Sekretær: Rune Arctander, LNU Fordelingsutvalg for Informasjonsstøtta Nord/Sør (MS) Arbeidsgruppa Nord/Sør er fordelingsutvalg for informasjonsstøtta. Fordelingsutvalget for U-lederprogrammet og Ungdomsbevilgningen Nord/Sør Til november Christoffer Grønstad (LNU/Norges Bygdeungdomslag) Eili Vigestad Berge (LNU/Norges KFUK-KFUM) Bård Mjåland (Studentenes Landsforbund) Kristina Rødahl (ekstern fagperson) Fra november Eili Vigestad Berge (LNU/Norges KFUK-KFUM) Nils Johan Svalastog Garnes (Juvente) Marianne Nerland (PRESS - Redd Barna Ungdom) Kristina Rødahl (ekstern fagperson) Fordelingsutvalget for Balkanmidlene Stein Erik Skotkjerra (LNU/Norges Blindeforbunds Ungdom), til april Line Weber Skjærpe (LNU/Unge Høyre), fra april Sigbjørn Gjelsvik (Nei til EU) Marianne Marthinsen (Arbeidernes Ungdomsfylking) Sylo Taraku (fagrepresentant), til juni Elisabeth Torkildsen (Norsk Studentunion), frå juni Sekretær: Maria Gjørwad Hagen, LNU (til april) Sekretær: Marius Seljedal, LNU (fra april) Innstillingsutvalget for Demokratimidlene Vegard Thise (LNU/Sosialistisk Ungdom), til april Stein Erik Skotkjerra (LNU/Norges Blindeforbunds Ungdom), Heidi Furustøl (fagrepresentant) Wanda Voldner (Natur og Ungdom) Kjetil Fretheim (Norges KFUK-KFUM-speidere). Sekretær: Maria Gjørwad Hagen, LNU (til april) Sekretær: Marius Seljedal, LNU (fra april) Fordelingsutvalget for Frifond Film: Susanne R. Hansen (styret LNU) Line Rustad (Norsk Tipping) Hermann Greul (Nordisk Ungdomsfilmfestival) Gunnar Strøm (Høgskulen i Volda) Håvard Bakke (skuespiller) Pia Tjelta (skuespiller) Sekretær: Kristian Fjellanger og Haldis Gjømle, LNU Fordelingsutvalget for Frifond barn og unge: Camilla Bilstad (Norges Ungdomslag) Jens Pedersen (ACTA) Vidar Skeie (Rikskonsertene) Sekretærer: Kristian Fjellanger og Haldis Gjømle, LNU 16

18 Fordelingsutvalget for Idebanken Marttin Dalin (styret i LNU) Nadeem Butt (Antirasistisk senter) Pham Cong Thuan (Norge Unge Katolikker) Meena Adampur (MIRA-senteret) Vara: Thao Le (Vietnamesisk studentforening) Sekretær: Kristian Fjellanger, LNU 7. Sekretariatet LNU leier kontorlokaler i Øvre Slottsgate 2b. Utleier er Entra Eiendom. Sekretariatet har i 2005 hatt 16 faste stillinger, det samme antallet man hadde ved utgangen av har vært preget av et generasjonsskifte i sekretariatet, der flere av LNUs ansatte har gått videre til nye jobber, og dermed har det også vært en del nyansettelser. 7.1 Generalsekretæren LNUs vedtekter fastsetter at sekretariatet i LNU skal ledes av en generalsekretær, som ansettes av styret på åremål. Generalsekretærens oppgave er primært å være styrets utøvende organ for gjennomføring av LNUs oppgaver, slik de er nedfelt i vedtekter og planer. Trond Enger er ansatt som generalsekretær i LNU, på tre års åremål fra 1. juli 2004 til 30. juni Fra LNU-sekretariatets julekort (Foto: Assad Nasir, bearbeiding: Ida Skagen Steilnes). Ledelsen av LNUs sekretariat har vært delt mellom generalsekretær og personal- og administrasjonsleder. Styret valgte i november å gjøre om stillingsbenevnelsen som personal- og administrasjonsleder til assisterende generalsekretær, for å tydeliggjøre funksjonen som generalsekretærens stedfortreder. 7.2 Ansatte i sekretariatet Eli M. Ulvestad, personal- og administrasjonsleder. Assisterende generalsekretær fra november. Sindre Rikheim, administrasjonssekretær Ida Skagen, kontorfullmektig Unni Irmelin Kvam, informasjonskonsulent Stian Slotterøy Johnsen, internettredaktør 17 Nasjonale konsulenter Idunn Seland (til september) Gro Tvedt Anderssen (til september) Camilla Bakken Øvald (fra oktober) Stine Frimann (til desember) Rakel Polden (vikar fra oktober) Håvard Bjerke Kristian Fjellanger Haldis Gjømle (permisjon til april) Stig Arne Somby (vikariat til mai) Internasjonale konsulenter Monica Sydgård Jon Christian Ottersen (til juli) Thomas Johansen (vikar fra juli til september) Kjersti Koffeld (fra september) Maria Gjørwad Hagen (permisjon fra mai) Marius Seljedal (vikar fra juni) Christine Weima Lager (til juli) Rune Arctander (fra august) Andre Stig Kringen, praksisstudent (fra februar til april) Assad Nasir, sivilarbeider (til juli)

19

20 Balanseregnskap 2005 Eiendeler Datautstyr Avskriving, datautstyr Sum utstyr Kundefordringer Note 1 Forskuddsbetalte kostnader Kontanter, bankinnskudd og pengefond Note 2 Sum midler til omsetning Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Jubileumsmarkering Aktivitetsfond Reservefond Fri egenkapital Sum egenkapital Leverandørgjeld Skyldig skatt/arbeidsgiveravgift/feriepenger Bevilgede, ikke utbetalte tilskudd til organisasjonene Påløpte kostnader Forskutterte inntekter Prosjektresultat for overføring til neste år Prosjektstøtteordninger til fordeling Note 3 Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til balanseregnskapet Note 1 - Kundefordringer Krav til departemenent og andre offentlige instanser Krav til organisasjoner og privatpersoner Avsatt til tap på fordringer Sum kundefordringer Note 2 - Spesifikasjon av kontanter, bankinnskudd og pengefond Prosjektstøtteordningar til fordeling (jf. note 3) Bevilgede, ikke utbetalte tilskudd til organisasjonene Skattetrekkskonto Pengemarkedsfond (reservefondet) Frie bankinnskudd Sum bankinnskudd Note 3 - Prosjektstøtteordningar til fordeling Idebanken U-lederprogram 6. Runde U-lederprogram 7. Runde Informasjonsstøtta nord/sør Demokratimidlene Frifond organisasjon Frifond barn og unge Sum overføringer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning 2008 1 2 3 Innhold Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for hele frivillig sektor. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar

Detaljer

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 Rapportering til Barne- og likestillingsdepartementet og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet Utarbeidet av kampanjekoordinator Claire Annette Whelan 1.0 Introduksjon

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet Årsmelding 2013 Voksenopplæringsforbundet Innhold Konsolideringens år... 3 VOFO som interesseorganisasjon... 4 Fellesoppgaver... 7 VOFOs arbeid med mangfold, utvikling og ny kunnskap... 10 Prosjekter...

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6.

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 3 Innhold Styreleiaren har ordet 3 Hovedsatsningsområder 4 FN-dagen 5 FN-sambandet på nett 6 FN-stafetten 10 Vervekampanjen 12 Prosjekter 13 Internasjonal

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2008 Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25, Oslo Web: www.kfuk-kfum-global.no E-post: global@kfuk-kfum.no Organisasjonsnr.: 971

Detaljer

FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR GRUNNSTØTTE TIL DE FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONENE - HØRING

FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR GRUNNSTØTTE TIL DE FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONENE - HØRING Høringsinstanser i følge liste Deres ref Vår ref Dato 200603300.07.2007 FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR GRUNNSTØTTE TIL DE FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONENE - HØRING Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar

Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar s.3 s.6 s.10 s.15 s.16 Innhold: 2 3: Leder og nyheter 4 5: Nå er makten i nye hender 6 7: Arven, gjeldspolitikk de siste 15 årene 8 11: De borgerliges ansvar

Detaljer

1 Årsrapport 2014. LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive

1 Årsrapport 2014. LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive 1 ÅRSRAPPORT Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive 2 LLH - landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og Årsrapport for 2014 Foto: LLH Layout: Inger Kristin Haugsevje Utgitt februar 2015 3 Lederen har ordet

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2010 Sekretariat Utenlandssjef: Kjetil Østnor Ass. Utenlandssjef og rådgiver Midtøsten: Kjersti Lindøe Prosjektrådgiver Asia og Afrika: Tor Kjetil Edland Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er en frivillig organisasjon som

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å:

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å: D U S T O R E V E R D E N! Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 KULTURNETTVERKET DU STORE VERDEN! INNHOLD Du store verden! er et nettverk av arrangører, organisasjoner, institusjoner, artistgrupper og ressurspersoner

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer