ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER"

Transkript

1 ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER FORPROSJEKT

2 1 BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER INNHOLD FORPROSJEKTRAPPORT 0. SAMMENDRAG 0.0 Bakgrunn for prosjektet 0.1 Beskrivelse av prosjektet 0.4 Arealer og nøkkeltall 0.5 Høringsuttalelser 0.6 Kalkyle (det er utarbeidet en separat kalkyle) 1. GENERELT 1.1 Dokumentliste 1.2 Prosjektorganisering 1.3 Beskrivelse 1.4 Arealer / romprogram 2. BYGNING 2.0 Bygningsteknikk 2.3 Yttervegger 2.4 Innervegger 2.5 Dekker 2.6 Yttertak 2.7 Fast innredning 3. VVS-INSTALLASJONER 3.1 Sanitæranlegg 3.2 Varmeanlegg 3.3 Brannslokkeranlegg 3.5 Kuldeanlegg 3.6 Luftbehandlingsanlegg 3.8 Bygningsmessige arbeider VVS 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.1 Generelle anlegg 4.3 Fordelingsanlegg 4.4 Lysanlegg 4.5 El-varme 4.6 Driftstekniske anlegg 4.9 Demontering / riving 5. TELE- OG AUTOMATISERINGSANLEGG 5.1 Genrelle tele- og automatiseringsanlegg 5.2 Data 5.3 Telefon 5.4 Alarm- og signalanlegg 5.6 Automatiseringsanlegg 6. ANDRE INSTALLASJONER 7. UTOMHUSANLEGG 7.0 Generelt 8. MILJØKONSEKVENSER 8.1 Ytre miljø 8.2 HMS 8.4 Miljøsanering VEDLEGG 1: VEDLEGG 2: VEDLEGG 3: VEDLEGG 4: VEDLEGG 5: VEDLEGG 6: VEDLEGG 7: Arkitekttegning Funksjonsbeskrivelse HMS rapport Reserveløsninger for ultrafrysere ROS - analyse Miljørapport Prinsippskjema automasjon

3 2 0. SAMMENDRAG 0.0 Bakgrunn for prosjektet Ullevål universitetssykehus, UUS Eiendom skal gjennomføre etablering av biobank i et bestemt areal i kjeller i Bygg 3 Medisinsk bygning. Det skal etableres 145 m2 areal for oppbevaring av ultrafrysere (mekaniske frysere, -80 gr.c) med humant biologisk materiale. Det er ved prosjekteringen av dette arealet samtidig meningen å forberede for et fremtidig og arealmessig vesentlig større biobankprosjekt. 0.1 Beskrivelse av prosjektet: Forprosjektet viser utnyttelse av tilgjengelig kjellerareale i Bygg 3 Medisin til lagerrom med tilhørende tekniske anlegg. Det er vist plassering av 14 frysebokser og 16 fryseskap. 0.4 Arealer og nøkkeltall: Kjellerareal disponibelt til biobank : m2 Hvorav sjaktareal : 13.0 m2 Netto biobank : m2 Netto teknisk rom elektro : 16.0 m2 Netto teknisk rom ventilasjon : 14.0 m2 Totalt netto : m2 0.5 Høringsuttalelser: Aktuelle høringsinstanser er håndtert i henhold til UUS Eiendoms prosjekthåndbok. Kommentarene er innarbeidet i prosjektet. 0.6 Kalkyle: Forprosjektkalkyle er utarbeidet som eget dokument.

4 3 1. GENERELT 1.1 Dokumentliste: Rapporten har følgende vedlegg: Vedlegg 1: Arkitekttegning: 23P-03-U10: Biobank plan/snitt - Mål: 1:100 (A3) Datert Vedlegg 2: Funksjonsbeskrivelse: Ombygging av arealer for biobankvirksomhet i Medisinsk bygning - Funksjonsbeskrivelse og kravspesifikasjon for oppbevaring av -80gr. C frysere. Datert Vedlegg 3: HMS rapport. Helse, Miljø og Sikkerhetsrelaterte prosesser vedrørende håndtering av frossent biologisk materiale ved Ullevål universitetssykehus HF Utarbeidet mai-juni 2005 Vedlegg 4: Reserveløsninger for ultrafrysere Utarbeidet september 2005 Vedlegg 5: ROS analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse UUS biobank, Medisin 3. For godkjenning Vedlegg 6: Miljørapport UUS Medisinsk bygning biobank. Miljøkartlegging. Datert Vedlegg 7: Prinsippskjema automasjon Datert

5 4 1.2 Prosjektorganisering: Følgende har deltatt i arbeidet med forprosjektet: Byggherre: Bruker: Bygningsforvaltere: Prosjektledelse: UUS Eiendom Jarle Hansen UUS: Roger Bjugn Mette B. Stinessen Jan M. Thomassen Gunn Skilbred UUS Teknisk avdeling Knut Neergaard Finn Olsen NOR Engineering AS Knut Henning Iversen ØKAW AS Arkitekter MNAL Øyvind Almaas Håvard Iversen RIE: RIV: SD-anlegg/Automasjon: ROS-analyse: Multiconsult AS Tore Knutsen Multiconsult AS Petter Hauge Breistøl Multiconsult AS Hans-Petter Kaardal Multiconsult AS Tom E. Ødegaard Følgende har i tillegg deltatt i møter: For å sikre at alle berørte parter på sykehuset er hensyntatt i forprosjektfasen, har følgende vært invitert til prosjekteringsmøtene og deltatt etter behov og eget ønske: UUS Eiendom: UUS Hygiene: UUS IT-avdelingen: UUS Sikkerhetsavdelingen: UUS Renhold: Iver Fjæstad Mette Rasch Ole Eken Carl Fredrik Tøraasen Adelheid Eriksen Det er avholdt 5 forprosjektmøter.

6 5 1.3 Beskrivelse: Ved etablering av ny biobank i et bestemt avgrenset område i kjeller i medisinsk bygning etableres 145m2 areal for oppbevaring av ultrafrysere med humant biologisk materiale. De tekniske installasjoner er av eldre dato, og tilfredsstiller ikke de nye funksjonene og dagens forskrifter. Eksisterende situasjon: Eksisterende arealer benyttes i dag til lagerrom. Omfang ombygningsarbeider: Arbeidene omfatter både ombygging og full bygningsmessig og teknisk renovering av det aktuelle lokalet. De mest omfattende arbeidene forventes i forbindelse riving av eksisterende delevegger og kanaler, utvidelse av eksisterende døråpning og hulltagning for ny døråpning og tekniske føringer. For øvrig omfatter prosjektet oppbyggnig av ny delevegg og vegger til nytt sjaktareale, igjenmuring av dør/vindusåpninger i eksisterende vegger. Det vil i tillegg være behov for tiltak for å utbedre dreneringen på utsiden av bygget i det aktuelle området. Løsningsforslaget: Forslaget viser en løsning hvor man ved å rive 2.stk. eksisterende delevegger og sette inn en ny delevegg i en annen posisjon etablerer et samlet område med et stort rom for biobank med tilhørende tekniske rom for elektro og ventilasjon. Av branntekniske hensyn rives også de eksisterende murte ventilasjonskanalene mot korridor. For å ivareta nedløp fra etasjene over etableres det et nytt sjaktareal mellom biobankrom og korridor. Sjaktarealet gjøres tilgjengelig ved inspeksjonsluker. Illustrasjon 1. Eksisterende plan Illustrasjon 2. Ny plan

7 6 1.4 Arealer / romprogram: Sammendrag romprogram: Biobank : m2 Teknisk rom: elektro : 16.0 m2 Teknisk rom: ventilasjon : 14.0 m2 Sum programmerte nettoarealer : m2 Romprogram: Generelt: Romprogrammet er framkommet i nært samarbeid med brukergruppen og øvrige berørte parter på sykehuset. Romnr.: Ant.: Areal: Sum: 03U1123 Biobank U1124 Tekniskrom: elektro U1125 Tekniskrom: ventilasjon

8 7 2. BYGNING 2.0 Bygningsteknikk: De foreslåtte ombyggings- og rehabiliteringsarbeidene medfører følgende inngripen i eksisterende bærende konstruksjoner: o o o o o Utvidelse av 1.stk døråpning i bærende vegg Hulltaking for ny døråpning i bærende vegg Gjenmuring av 1.stk døråpning Gjenmuring av 8.stk vindusåpninger Hulltagning i vegger for tekniske føringer De foreslåtte ombyggings- og rehabiliteringsarbeidene medfører følgende inngripen i eksisterende ikkebærende konstruksjoner: o o Riving av murte skillevegger Riving av murte ventilasjonskanaler Utvidelse av 1.stk. døråpning i bærende vegg Eksisterende dør med åpning 10M utvides til 12M. Det må vurderes om det er behov for å legges inn ekstra stålbjelke over døråpning for å ivareta lastene som kommer ovenfra. Arbeidene vil også omfatte puss på ny mur samt pussreparasjoner i smyg og innpussing av stål for brannbeskyttelse. Hulltaking for ny døråpning i bærende vegg Ny døråpning i vegg fra korridor til nytt ventilasjonsrom. Det må vurderes om det er behov for utvekslingsbjelke i stål. Arbeidene omfatter også pussreparasjon i smyg samt innpussing av stål for brannbeskyttelse. Tetting / gjenmuring av eksisterende dør- / vindusåpninger Åpninger som skal tettes er 1.stk. 12M døråpning mot korridor og 8.stk. vindusåpninger i fasaden. Åpninger i bærevegger mures igjen i hele veggens tykkelse. Gjenmurte åpninger skal pusses på begge sider med puss som sammenfaller med øvrige overflater / gammel puss. I tillegg skal utvendig skiferkledning på sokkel reetableres. Vinduer i tekniske rom får utsparinger for gjennomføring av kanaler. Ny delevegg mellom rom for biobank og nytt ventilasjonsrom Det mures opp den ny delevegg mellom rom for biobank og nytt ventilasjonsrom. Veggen oppføres i pusset Leca. Sjaktareal Det etableres et nytt sjaktareal mellom rom for biobank og korridor. Nye vegger oppføres i pusset Leca. Det installeres inspeksjonsluker inn til sjaktarealet. Hulltagning i vegg for tekniske føringer Hull kjernebores

9 8 2.3 Yttervegger: Gjenmuring og pussing av vindusåpninger. Reetablering av skiferkledning på utvendig sokkel. Graving og utbedring av drenering i det aktuelle området, herunder beskyttelse av grunnmur under terreng. Montering av tørrkjølere/kondensatorer med ledninger og eventuell innkledning av disse. 2.4 Innervegger: Alle innvendige vegger skal ha overflater i tråd med anbefalinger fra: - UUS Avdeling for hygiene og smittevern - Renholdsavdelingen Alle overflater skal være vaskbare og tåle kloramin (5 %) Vegger: Eksisterende innvendige vegger er hovedsakelig utført av pusset og malt mur. Vegger helsparkles og malerbehandles. Nye innvendige vegger oppføres av Lecablokker som pusses og malerbehandles. Vegger avfuktes før sluttbehandling. Fliskledning bak og over vasker. Dører: 4. stk. nye korridordører skal utføres som vanntette trykk- /branndører i pulverlakkert stål. Dette som sikkkerhet for vanninntrengning fra korridor ved eventuelt brudd på sprinklerhovedledning. Det er registrert setninger i bygget som kan forårsake ledningsbruddet. Brannkravet er EI60C. Alle dører skal ha FG godkjent låskasser, kortleser og adgangskontroll i henhold til elektrobeskrivelse og ønske fra UUS. 2.5 Dekker: Gulv: Alle gulv avrettes før endelig behandling. Det skal innstalleres nytt avløp i ventilasjonsrommet som dekkes av påstøp. Gulvet fuktsikres med membran i form av banebelegg. Banebelegg på alle gulv. Homogen vinyl lagt i hulkil opp mot vegg. Type belegg velges etter anbefalinger fra: - UUS Avdeling for hygiene og smittevern - Renholdsavdelingen Himlinger: Underside av eksisterende dekker helsparkles og malerbehandles. 2.6 Yttertak: Prosjektet omfatter sannsynligvis ingen arbeider i forbindelse med yttertak. 2.7 Fast innredning: Ny håndvask med fotocelle i biobankrom. Ny utslagsvaskvask i ventilasjonsrom.

10 9 3. VVS-INSTALLASJONER 3.1 Sanitæranlegg: Eksisterende rørføringer til sanitæranlegg i arealene er i dårlig forfatning, det er allerede i dag tegn på mindre lekkasjer. For å begrense faren for lekkasjer i fremtiden anbefaler vi at eksisterende rørføringer i biobankarealet byttes. Nye føringer tilknyttes eksisterende i 1 etasje, dette for at evt. videre oppgradering av røranlegget ikke påvirker driften i biobanken. Dette betyr at ledningene settes ut av drift i en kort periode. For nye spillvannsledninger benyttes MA. Nye synlige vannledninger skal være i forkrommet utførelse. Skjulte vannledninger skal være som type rør-i-rør. I forbindelse med Teknisk rom skal det monteres sluk og utslagsvask. Det skal videre være servant i Ultrafryserrommet med fotocelle styrt armatur. Foran hvert sanitærutstyr skal det være ballofiks avstengnings-ventiler eller tilsvarende. I tillegg skal det etableres avstengningsventiler ved tilknytning til oppleggene og ved nye ledninger i kjeller. Ved alle rørgjennomføringer skal det påføres dekkskiver. I rom med sluk skal minimum ett av avløpene fra utstyr tilknyttet vann, tilknyttes sluket for å hindre uttørring. Sluk skal være med klemring for vinyl banebelegg. 3.2 Varmeanlegg: Bygg 3 varmes ved hjelp av vannbåren varme. Rørføringene som i dag går i arealene til biobanken er av gammel årgang. For å begrense faren for lekkasjer i fremtiden anbefaler vi at eksisterende rørføringer i biobanken byttes. Nye føringer tilknyttes eksisterende i 1 etasje, dette for å at evt. videre oppgradering av røranlegget ikke påvirker driften i biobanken. 3.3 Brannslokkeranlegg: Ved en utløsning av et evt. sprinklersystem vil man måtte stoppe all strøm til samtlige ultrafrysere i biobanken. Dette for å unngå kortslutning. Det vil ikke være mulig å koble til strømforsyningen før alt vannet er ute og all elektronikk er tørket. Dette kan ta flere dager og materialet i fryserne vil mest sannsynlig gå til spille. På bakgrunn av dette mener vi at det ikke er hensiktsmessig å benytte sprinkleranlegg, eller annen form for væske som slukkemedium i biobanken. Som automatisk slukkesystem anbefaler vi et Argonite slukkeanlegg som aktiveres når røykdetektorene i taket, i ett eller flere rom, har løst ut. Anlegget består av 11 flasker à 67,5 liter som fastmonteres stående på gulv, i ventilasjonsrom. Utløp fra flaskene skal være sideveis. Flaskene har ingen lekkasje og trenger intet ettersyn eller kontroll. Flaskenes ventiler er plasser øverst på flaskene, dette medfører at de ikke er i noen umiddelbar faresone ved at noen skulle komme borti el. Videre er flaskene plassert i ventilasjonsrom hvor kun tekniskpersonell har adgang. Etter en utløsning av slukkeanlegget bytter man ut alle flaskene. Ved et evt branntilløp vil anlegget redusere oksygennivået til 11,57 %, dette fører til at flammene kveles. Det er ikke forbundet med noen fare for personell å oppholde seg i et rom med et oksygennivå på 11,57 %. Det anbefales allikevel at oppdragsgiver foretar en HMS vurdering av dette. Det understrekes at ved indikasjon på brann, utløses lydanlegg og da skal rommet rømmes umiddelbart. I forbindelse med at det er oppdaget at hovedsprinklerrør i kulvert er utsatt for stress grunnet setninger i bygget er det konkludert med at dørene inn til biobank bør være vanntette. Dette for å forhindre vanninntregning ved et evt. brudd på hovedsprinklerrøret. Det kritiske området er utenfor biobankens umiddelvare nærhet, følgelig vil andre arealer ta av for den vannmengde som måtte komme. Allikevel kan et tiltak være å montere opp trykkføler på hovedsprinklerrøret. Trykkføleren kobles til SD -anlegget til biobanken, herfra vil det gå alarm til vaktpersonell pr. SMS. Det er også mulig å bytte ut dagens oppheng med et fjærbelastet oppheng som tar av for spenningene. Videre kan det vurderes å sette inn et fleksibelt rør i det kritiske området. Dette er vurderinger som ikke er nærmere prosjektert og kvalitetssikret, men som kan være løsningen på problemet, ved en mer detaljert prosjektering.

11 Kuldeanlegg: Kjøleanlegget utføres med 100 % backup, det settes derfor inn 4 stk kjølemaskiner av type dataromskjøler. De plasseres parvis på hver kortende av rommet. Ved daglig drift vil kun 2 stk, èn på hver kortende, operere. Dette for å gi en optimal fordeling av kjølt luft. Tørrkjølerne (kondensatorene) plasseres utvendig på kortvegg. Alternativt kan de plasseres på tak. Dette vil medføre en økning av kostnader på ca , Luftbehandlingsanlegg: Dimensjoneringskriteriene for ventilasjonsmengden i rommet er beregnet ut fra lagerrom, ca 2,5 luftutskiftninger pr time, dvs. ingen permanent opphold av personer. Rommet skal ha balansert ventilasjon med minimum luftmengde på 700m 3 /h. Tilluft og avtrekkskanalene føres i rommet oppunder taket langs fasadevegg i hele rommets lengde. Inntaks- og avkastskasse plasseres utenfor teknisk rom. Ventilasjonsaggregatet plasseres i eget ventilasjonsrom vegg i vegg med Biobanken. Type kompaktanlegg med påmontert undersentral for kommunikasjon med SD-anlegget via LON BUS. Fotnote: Det ble i møte 29/9-05 tatt opp de innspill som var gitt av Hygienesykepleier Mette Rasch om behov for undertrykk i rommet, hepafilter på tilluft og avtrekk samt 6 luftutskiftninger pr døgn. Tilbakemelding i møte 30/9-05 fra bruker v/ Roger Bjugn var at brukerne anså lokalet som lager og at materialets art og beskaffenhet ikke tilsier hepafilter. På bakgrunn av dette, samt våre faglige vurderinger, ser vi ikke behov for mer luftutskiftninger enn ca 2,5 pr time. Ut fra den bruk som er definert ser vi heller ikke behov for hepafilter, kun vanlig filter. Videre er det hensiktsmessig at ventilasjonen i rommet er balansert, ved undertrykk vil man dra luft fra omkringliggende arealer og følgelig trekke inn smuss via åpninger og sprekker i bygget. Ved balansert ventilasjon har man kontroll på luften man forsyner Biobanken. Hvis man konkluderer med at man ønsker Hepafilter og 6 luftutskiftninger vil konsekvensen av dette føre til at man må justerer opp kapasiteten på ventilasjonsaggregatet samt dimensjonen på kanalene. Dette vil gi en ekstrakostnad på ca ,- 3.8 Bygningsmessige arbeider VVS: Det skal etableres hull for friskluft og avkast i fasade, videre skal det etableres hull for føringer av tilluft og avtrekk fra ventilasjonsrom til biobank. Gulvet i ventilasjonsrom heves slik at man kan etablere nytt sluk tilkoblet eksisterende spillvannsledning uten å måtte pigge/slisse i eksisterende dekke. Ventilasjonsrommet skal bygges som et våtrom. Det må hullbores i fasade for føring av kjølerør til tørrkjølere på fasade. Søyler langs innervegg kles inn. Det monteres fuktfølere på innsiden av sjaktarealet (se kap 5.6) samt inspeksjonsluker i veggen. Gjennomføringer i branncellebegrensende bygningsdeler skal branntettes. Rundt gjennomføringer skal det fuges med godkjent elastisk masse slik at lyd ikke overføres mellom rom. Under demontering av eksisterende kanaler og rør mm kan det være behov for å pigge rundt føringene for å få demontert disse. Eksisterende hull og sår i vegger og dekker som ikke benyttes skal tettes slik at veggens/dekkets brannmotstand ivaretas. Det skal benyttes materialer som er lavemitterende.

12 11 4. ELKRAFTINSTALLASJONER De elektrotekniske anlegg utføres i henhold til følgende forutsetninger: Premisser: - Lov av 21. februar 2003 nr. 12 om biobanker (biobankloven) - Interne retningslinjer og etablerte systemer ved UUS - Internationale anbefalinger (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Society for Biological and Environmental Repositories (ISBER) - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL. - Norsk elektroteknisk norm, NEK Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1997 og tilhørende veiledning REN. - Alle Publikasjoner utgitt av Lyskultur. EMC direktiv (89/336/EEC) med endringsdirektiv 92/EEC EN NS De elektrotekniske anlegg skal være økonomisk og teknisk vel vurdert, også med tanke på drift og vedlikehold. Det velges en god og robust standard. Reservekraft: Det skal installeres et komplett reserveanlegg dimensjonert og tilpasset 30 stk. ultrafrysere, deler av VVS-anlegget og overvåkningsanlegget. Nødstrøm: Det skal installeres et UPS-anlegg for "on line" og by pass drift. UPS'en dimensjoneres iht. drift av 30 stk ultrafrysere og drift av SD/overvåkningsanlegget. UPS anlegget utstyres med en batteribank med 8 minutter utladningstid ved full belastning som er det dobbelte av den tid man forventer brukes før nødgeneratoren er i drift. Full belastning vil si at alle frysere er i innfrysningsfase, kjøling går for fullt og SD-anlegget er funksjonelt. Dette er en teoretisk tenkt situasjon og levetiden på batteriene vil øke for hver forbruker som ikke er innkoblet. Styring av innkoblingsprosessen (via SD-anlegget) vil i tillegg kunne gi økt utladningstid hvis nødgeneratoren skulle ha oppstartproblemer. 4.1 Generelle anlegg Bæresystemer: Det forutsettes bruk av lakkerte kabelrenner i tak (med lukket underside og vanger, ikke stiger) for føringer av elektrotekniske installasjoner i tekniske rom i biobank. Likeledes monteres armaturskinner i tak for montering av belysningsanlegget samt for fremføring av svak/sterkstrømskabler. Veggkanaler/brystningskanaler monteres på vegg mot fasade for fremføring av sterk og svakstrømskabler. Det etableres nedføringsstaver i midtarealet/gang partiet for tele- data og elkraftuttak. Biobanken betegnes som et spesialrom hvor det er behov for flere eluttak (230V teknisk/data) og eller svakstrømsuttak (tele/data). Ved bruk av nevnte bæresystemer oppnås det en stor grad av fleksibilitet mht. plassering av ultrafrysere og eventuelle arbeidsbord med tilgang til tele/datauttak. Brann og lydtetteinger skal ivaretas i hht. aktuelle lyd- og brannkrav.

13 12 Jording: Jording medtas iht. forskriftenes bestemmelser. (Se bl.a. NEK EN 50174) Elektroentreprenøren skal levere og installere komplett forskriftsmessig jordingsanlegg. Han er også ansvarlig for å beregne og prosjektere anlegget samt kontrollere at dette blir utført. Ventilasjonskanaler, kabelbroer osv skal jordes. Jordledningene tilkobles jordskinne i de respektive underfordelinger. Videre ivaretas separat jording i forbindelse med diverse utstyr og svakstrømsanlegg. Lynvernanlegg: Det skal monteres overspenningsvern i hovedfordelingen. 4.3 Fordelingsanlegg Hovedfordeling etableres fra eksisterende 400V hovedtavlerom plassert i kjeller vegg i vegg med "SCADAROM". Det føres nye stigekabler fra ledige bryteravganger på 400V hovedtavle frem til teknisk rom hvor en tredelt tavle plasseres. Denne deles i egne felter for VVS/automatikk, elkraft normal og elkraft UPS. Likeledes plasseres UPS (avbruddsfri kraftforsyning) ved siden av tavlen. Nødstrømsaggregatet med drift for 72 timer, plasseres også i teknisk rom med motordelen mot fasadevegg. Plasseringen av tavle, nødgenerator og UPS er vist på arkitekttegningen. Tavlen skal tilfredsstille kravene iht. NEK EN (betjening av ikke sakkyndig person). I de forskjellige feltene monteres overspenningsavleder, "grovvern", og egne kurssikringer med "finvern" på kurser til stikkontakter beregnet for datautstyr. UPS-feltet skal forberedes for 30 kurser til ultrafrysere, dvs. en kurs for hver ultrafryser. Kursene sikres med kombivern og kontaktorer for kommunikasjon med sental driftskontroll. Det bemerkes at alle tilkoblinger til ultrafrysere skal ha fast tilkobling. Videre skal utgående kurser for kjøleanlegget tilknyttes UPS-feltet i tilfeller hvor normal kraftforsyning utkobles. UPS-anlegget er koblet "online", dvs. normal kraftforsyning ledes hele tiden via UPS'en. Ved utkobling av normal kraftforsyning, vil UPS'en overta momentant for så å fases ut når nødstrømsgeneratoren er oppe på fullt turtall. 4.4 Lysanlegg Kursopplegg for lys og stikkontakter: Fra undersentral, felt for elkraft normal, installeres elektrisk anlegg til lysutstyr, nød/ledelys, brytere og stikkontakter. Fremføring av kabler skjer via kabelbaner, armaturskinner og veggkanaler. Styring av lys skjer via bevegelsesdetektor i biobanken. Belysningsutstyr: Belysningsanlegget utformes for å tilfredsstille kravene til belysningsstyrke i henhold til Lyskulturs retningslinjer. I tillegg vil det bli tatt hensyn til det estetiske ved utformingen. Armaturer velges ut fra standard typer, (men minimum IP 67 for rengjøring), bestykket med energieffektive lyskilder som type Glamox, utenpåliggende, kompakt armatur i hvitlakkert stål med hvite kunststoff endestykker. Armaturene monteres på armaturskinner i tak. I Biobanken vil arealet ha en dekning av armaturer som vil gi ca. 650 lux, som tilfredstiller internasjonale normer for godt arbeidslys. Nødlysanlegg: Som nødlys benyttes den valgte lysarmatur for almen belysning av rommet. Armaturen vil da være en spesialkonstruert armatur med integrert nødlys. Det monteres selvlysende markeringsskilt som markerer utganger.

14 El-varme Elektrisk oppvarming av arealene er vurdert, men pga. avgitt varme fra frysere er dette ikke funnet nødvendig. Tekniske rom vil holdes seg oppvarmet av egne komponenter. 4.6 Driftstekniske anlegg Kursopplegg for drift og virksomhet. Kursopplegg for drift og virksomhet er medtatt for ultrafrysere. Kursopplegg for drift og virksomhet er medtatt for kjølemaskiner. Kursopplegg til nødvendig uttak til utstyr som PC'er, skrivere, etc er ivaretatt. All kabling for kapittel 5, skal medtas i denne entreprise. 4.9 Demontering/riving Lysrørarmaturer og kursopplegg i arealer for biobank skal demonteres og fjernes. Lysarmaturer av nyere dato skal demonteres, rengjøres og lagres for bruk av UUS teknisk avdeling. Demontering / riving og deponering anbefales utført iht. Nasjonalhandlingsplan for byggog anleggsavfall datert vedrørende EE-avfall. Det henvises spesielt til avsnitt om sorteringsløsninger.

15 14 5. TELE- OG AUTOMATISERINGSANLEGG 5.1 Generelle tele- og automatiseringsanlegg Eksisterende tele- og datafordelinger i Bygg 3 Medisin er forventet benyttet i forbindelse med nødvendige tele- og automatiseringsinstallasjoner i arealer for biobanken. Eksisterende stigeledninger for tele og data benyttes. Eksisterende antenneanlegg for personsøkeranlegg benyttes for eventuelle uttak for personsøker i biobanken. Ledningsinstallasjonene foretas på kabelbaner, armaturskinner og veggkanaler. Ledningsinstallasjonene for tele og kraftkabler skal ha separate føringsveier. 5.2 Data Det installeres tele-/datauttak for "arbeidsplasser". De tilkobles switch som er tilkoblet PC beskrevet i 5.6. Denne PC vil høyst sannsynlig bli viderekoblet til intranettet for UUS. Spredenettet for data og telefoni legges med halogenfri kabling, type UTP 2x4-par kategori 5e og termineres på "arbeidsplass" i dobbelt skrå RJ-45 uttak med støvdeksel. "Arbeidsplass" vil være et tilkoblingspunkt for en "mobil" PC på et rullende arbeidsbord. Det er tatt høyde for utvidelse av data anlegget via egen switch for biobank. 5.3 Telefon Uttak for telefon tilknyttes eksisterende telefonsentral. Det er tatt høyde for utvidelse av telefonsentral. 5.4 Alarm og signal Brannalarmanlegg: Det anbefales vanlig røykdetektor plassert i taket for hvert rom. I tillegg bør det monteres røykdetektor i alle kontrollenhetene for ultrafryserne. Ved eventuelle fremtidige anskaffelser av nye frysere bør disse ha røykdetektor ferdig innebygd. Disse røykdetektorene skal benyttes til tidlig varsling av brann/overoppheting. Selve slukkeanlegget i hele biobanken skal være en sentral basert på argonite gass. Brannalarmanlegget skal via den sentrale PLS stoppe all form for kjøling og ventilasjon ved deteksjon av røyk opp under tak og utløse argonite gass i det aktuelle rommet. For den enkelte fryser vil røykdetektoren gi beskjed om utkobling av kursen til denne enheten, hvis det detekteres røyk. Da skal ikke gass utløses. Fotnote: Apirasjonsdetektorer i hver fryser vil bli av en slik kostnad at det ikke er anbefalt. I tillegg vil den avgitte varme fra kompressorene variere så mye at tidlig varsel mekanismen som er kjennetegnet for denne type detektorer, vil være svært vanskelig å innstille. En kortslutning/brann i en elektrisk komponent vil oppdages av en røykdetektor umiddelbart og med spenningsbortfall som resultat. Dette vil hindre en hver form for utvikling av brann. Adgangskontrollanlegg: Det medtas kortleser/kodetastatur for åpning av to dører i biobanken. Disse kobles opp mot eksisterende anlegg hos UUS. Tekniske rom blir avlåst med låssylinder.

16 Automasjon Generelt: Den vedlagte tegningen "Prinsippskjema automasjon" (Vedlegg 7), er beskrivende for det komplette systemet som skal regulere / styre / overvåke biobanken med alle sine undersystemer. Anlegget anbefales bygget som et åpent WEB basert prinsipp, hvor sentralenheten er en PLS som kommuniserer med en WEB server. Driftsikkerheten for anlegget skal ivaretaes med bakgrunn i å kunne tilfredsstille ROS analysen. Oppetiden for anlegget skal være minimum 99,999 % basert på døgn kontinuerlig drift. Ultra frysere: Prosessen vil bestå av inntil 30 ultra frysere, hvor 15 eksisterer i dag og hvor det evt. må gjøres modifikasjoner. Inne i fryserne bør det monteres 2 stk PT100 følere for området -90 C til 0 C. På lokket bør det monteres bryter for indikasjon av åpen/lukket fryser samt elektronisk lås som kan styres av PLS (unik passord beskyttelse for hver enkelt fryser). Kodelås med kommunikasjon til SD-anlegg og logg funksjon på PC, er et alternativ. Ultrafryserne har sin egen kontroll enhet som gir ut en felles alarm uansett hvilken feilfunksjon som opptrer. Det bør bygges inn en røykdetektor i kontroll enheten på hver fryser. Fotnote: Det er ønskelig å få utarbeidet en beskrivelse med dyptgående forklaringer på ulike valg av temperaturmåling, følerplassering og generell instrumentering for ultrafrysere ved en senere anledning. PLS: Sentral enheten i overvåkningssystemet anbefales å være en PLS med MODBUS eller tilsvarende protokoll mot WEB serveren. Den forventede mengden av I/O tilkoblet PLS'en, er skissert på tegning E Alarmer skal sendes ut via nummersender og alarmen(e), avhengig av prioritet, skal kvitteres innenfor justerbar angitt tid. Hvis ikke, skal den videresendes. SD-anlegg: Det WEB baserte SD-anlegget kommuniserer mot luftbehandlingssystemet via LON, med videre kommunikasjon til PLS på MODBUS. Informasjon om alarmer vil bli distribuert via e-post. Undersystemer: Undersystemene, i tillegg til ultrafryserne, skal kommunisere med PLS via diskrete signaler/intern BUS: fordeling nødgenerator UPS 4 x kjøleaggregat 4 x kondensatorer PC med alarm, logg og trend printere HMI (operatør panel med backup funksjon hvis PC faller ut) fuktighetsfølere på gulvet brannalarm adgangskontroll/tyverialarm nummersender luftbehandling og rom temperatur avlesning

17 16 Bilder på SD-anlegget: Alle systemer skal være representert på bilde(r). Utkast til bilder skal foreligge ved kontraktsforhandlingen. PC for håndtering av alarmutskrifter og trender på laserskrivere: Det skal være en svarthvitt skriver for alarmutskrift og en fargeskriver for trender og historikk. Det skal nøye beskrives hvilken programvare som velges for innsamling og håndtering av disse databasene. Trafikk i de enkelte fryserne skal logges på denne PC, mens det sentrale adgangskontroll anlegget bør håndtere trafikk via dørene. Automasjonstavle: I teknisk rom blir det en tavle på 3 felt av 600 mm og høyde 2000 mm. Dette feltet er tiltenkt svakstrømsinstallasjonene. Alle ut- og inngående signaler skal via rekkeklemmer. Det skal være 20 % fysisk ledig kapasitet på alle komponentrekker. For PLS skal det være minimum 5 % ledige inn- og utganger. Disse skal være ferdigkoblet mot rekkeklemmer. Det skal være ledningsmerking og endehylser i hele feltet. Idriftsettelse: Idriftsettelsen skal avsluttes med at en PRESAT protokoll signeres av entreprenøren. PRESAT prosedyren skal være lik testprosedyren for Overleveringstest/SAT. Overleveringstest/SAT: Det skal utarbeides en komplett testprosedyre med signeringskolonne pr. funksjon/tag for alle I/O og systemer. Denne skal forelegges byggherre minimum 3 uker før testen starter. Hvert punkt skal testes fra føler til avlesning på skjerm / riktig funksjon og TAG, Resultatet skal bekreftes med signatur. Hvis byggherre er forelagt en signert PRESAT, kan han velge å holde seg til stikkprøver i forbindelse med overleveringstesten. Jordfeiltest av alle signalkabler skal utføres før noe utstyr spenning settes. Prøvedrift: Det skal til enhver tid finnes teknisk personell tilgjengelig på telefon for støtte til teknisk personell tilknyttet UUS i en periode på 3 mnd. Funksjonsbeskrivelser: Under punkt 3, 4, 6, er beskrevet funksjonaliteten på de respektive systemene. Generell betraktning vedrørende drift av anlegget etter endt prøvedrift: Ved endt prøvedrifts periode vil man måtte ha tilgjengelig teknisk personell med kompetanse på elektro svakstrøm, fagfelt automasjon, hvis data fra anlegget ikke skal være tilgjengelig via WEB til personell med service avtale.

18 17 Felles for de ovenfor nevnte kapittel: FDV dokumentasjon: Slutt dokumentasjon, inneholdende all programvare, produktbilag, tegnings underlag, funksjonsbeskrivelser, funksjonstabeller, elektriske skjema (stykklister, strømløpskjema, rekkeklemmeskjema, skap layout), godkjente PRESAT- og SAT rapporter skal overleveres byggherre senest 4 uker etter signert sluttbefarings protokoll. Den komplette dokumentasjon leveres på CD, men 3 sett papirkopier skal også inngå. Opplæring: Personell fra byggherre som skal ha opplæring, vil bli fra flere forskjellige faggrupper og det vil derfor sette store krav til opplæringen. De vil faglig sett spenne over et felt fra medisinsk kyndige til fagfolk med elektronisk bakgrunn. Hver og en brukergruppe skal ha minimum 2 dagers kurs på sitt felt og kursdokumentasjon lages i 5 eksemplarer for hver brukergruppe. 6. ANDRE INSTALLASJONER Påfyllingsstuss og luftrør for innvendig dieseltank. 7. UTOMHUSANLEGG Det vil bli vurdert i hvilken grad tiltaket kommer i konflikt med pågående oppgradering av utomhusanlegget i denne delen av sykehuset. Det vurderes om arbeidet med drenering mm. utføres som del av utomhusarbeidene for KIS 7.0 Generelt: Graving for drenering mot fasade Inn- og utluft for ventilasjons- og nødstrømsaggregat Påfyllingsstuss og lufterør for innvendig dieseltank. 8. MILJØKONSEKVENSER 8.1 Ytre miljø: Følgende elementer vil påvirke det ytre miljø: - Tørrkjølere, støy / lukt / visuelt - Nødstrømsaggregat, eksos/ lukt / gass / støy - Dieseltank, forurensning / visuelt - Ventilasjon, inn-/utluft / lyd / visuelt Materialer og produkter som inngår i byggverk bør velges slik at den samlede ressursbruken og miljøbelastningen over byggets livsløp blir så lav som mulig. Avfall fra demontering og riving skal kildesorteres og leveres til godkjent mottak. Avfallsplan skal utarbeides. 8.2 HMS Det er utarbeidet en egen HMS rapport vedrørende håndtering av frossent biologisk materiale ved UUS. Se vedlegg Miljøsanering: Det er utarbeidet en egen miljørapport for prosjektet. Se vedlegg 6.

19 UUS områdekart med bygningsnummer Område for Biobank i kjeller Bygg 3 Medisin er markert

20 Fra ny utomhusplan Vestre gate Bygg 3 Medisin Utvendig registrering

Er det fare for slik skade? 4.1

Er det fare for slik skade? 4.1 SJEKKLISTE VED UTARBEIDELSE AV BYGNINGSFAGLIG RAPPORT Arkivforskriftens 4-3 Plassering av arkivlokale 4-3 Arkivlokala skal plasserast slik i bygningen at arkivmaterialet er godt verna. Ein skal særleg

Detaljer

Hva har du gjort de siste 12 årene?

Hva har du gjort de siste 12 årene? Fjorden Baby! Foto: promo http://www.nrk.no/lydverket/medvidapne-oyne/ Hva har du gjort de siste 12 årene? Norsk Arkivråd Region Øst Frokostmøte 9. mars 2011 Anne Mette Dørum, Riksarkivet 1 Har du sjekka

Detaljer

Oppbevaring og sikring av Kulturhistorisk Museums (KHM) arkiv Forskrift om offentlige arkiv - 11. desember 1998 nr. 1193

Oppbevaring og sikring av Kulturhistorisk Museums (KHM) arkiv Forskrift om offentlige arkiv - 11. desember 1998 nr. 1193 Oppbevaring og sikring av Kulturhistorisk Museums (KHM) arkiv Forskrift om offentlige arkiv - 11. desember 1998 nr. 1193 Kulturhistorisk Museums arkiv omfatter korrespondanse/dokumenter, rapporter, tegninger

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 25 LABORATORIEBYGGET KJELLER

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 25 LABORATORIEBYGGET KJELLER ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 25 LABORATORIEBYGGET KJELLER FORPROSJEKT 4.10.2006 1 BIOBANK BYGG 25, LABORATORIEBYGGET, KJELLERETASJE 4.10.2006 1 INNHOLD FORPROSJEKTRAPPORT 0 SAMMENDRAG

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Gode arkivlokaler- viktig og relevant. http://www.hblad.no/bildeserier/article441722.ec e

Gode arkivlokaler- viktig og relevant. http://www.hblad.no/bildeserier/article441722.ec e Gode arkivlokaler- viktig og relevant http://www.hblad.no/bildeserier/article441722.ec e 1 Strakstiltak Enkeltark kan tørkes Protokoller bør frysetørres. Legges straks i fryser. Dette bare aktuelt om materialet

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999 KOMMUNEHUSET - FERDIGSTILLELSE AV ARKIVROM. INVESTERINGSSAK 2013. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at arkivlokalene

Detaljer

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG - Avklaring nr. 13 Følgende saker er stilt som spørsmål fra tilbydere: Sak 1. Dreier seg om gassalarm tilkoblet brannvarslinga. Det

Detaljer

GigaCampus arbeidsgruppe møte. Fysisk infrastruktur. Mål: Felles anbefaling for sektoren

GigaCampus arbeidsgruppe møte. Fysisk infrastruktur. Mål: Felles anbefaling for sektoren GigaCampus arbeidsgruppe møte Fysisk infrastruktur Mål: Felles anbefaling for sektoren 26. januar 2006 Agenda 1000 1200 Vi starter... 1200 1300 Lunch 1300 1600... vi forstsetter 2 Innhold - diskusjonspunkter

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Prosjekt: Verran helsetun Kapittel: B- Tømmer- og snekkerarbeid Postnr Spesifikasjon Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Verran helsetun Kapittel: B- Tømmer- og snekkerarbeid Postnr Spesifikasjon Enhet Mengde Pris Sum Side 21 av B021 El-fordelingsskap bryter brannskille. Det etableres ny vegg klasse EI60 bak skap i rom 049/050 bk/motor. Da veggen kun har tilkomst fra lagerside utføres veggen som en sjaktvegg med stålstendere

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 4 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER... 2 40 ELKRAFT... 2 40.1 ORIENTERING... 2 40.2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 40.3 LEVERINGSOMFANG... 2 40.4 DOKUMENTASJON...

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG...3 2.1 Bygninger og rom...3 2.1.1 Temperatur...3 2.1.2 Fuktighet...4 2.1.3 Støv...4 2.2 Omformerrom...4

Detaljer

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Prosjekterande: Oppdragsgjevar: Firmanavn: Sweco Norge AS Firma/Navn:

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7 1/7 B 1 KRAVSPESIFIKASJON 1 BYGG 2 10 FELLES, RIGG OG DRIFT 2 10.0 Generelt 2 11 GYMSAL OG SFO, Sandesundsveien 53 2 11.0 Generelt 2 11.1 Hjelpearbeider VVS 3 11.2 Hjelpearbeider EL 3 12 MOTTAKSBARNEHAGE,

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE. Nye sykehjemsrom Sunndal helsetun Funksjonsbeskrivelse PROSJEKT: SAK:

FUNKSJONSBESKRIVELSE. Nye sykehjemsrom Sunndal helsetun Funksjonsbeskrivelse PROSJEKT: SAK: FUNKSJONSBESKRIVELSE Sunndal kommune skal bygge om kontorfløy i bygg 2 på Sunndal helsetun til sykehjemsplasser. Arbeidet omfatter ombygging av kontorer, toaletter og medisinrom til 8 stk. sykehjemsrom,

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Komponentene i EFP Systemet EFP Systemet er basert på et enkelt prinsipp: Detektere branntilløp tidlig og kutte strømmen til feilstedet før brannen

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Systemvalg Elektrisk baserte Systemer, produkter,overvåking Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Security & Technology VALG AV ARMATURER OG SYSTEMER DESENTRALISERTE

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Rev.: 3 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7

Rev.: 3 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELLE KRAV... 3 2.1 Fordelingsskap... 3 3 PRIMÆR STRØMFORSYNING... 4 3.1 Strømforsyning fra lokalt everk... 4 3.2 Strømforsyning via eget høyspentnett...

Detaljer

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet.

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet. BRANNVENTIL EIS 60 BRANN SIKKERHET parametric libraries FUNKSJON BX-1H Brannventil er utviklet for bruk i alle typer bygninger hvor det er behov for separat avtrekk i egen brann celle. Brannventilen benyttes

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning :1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg :10 Innledning Kravene til luftkvalitet og ventilasjonsanlegg har til hensikt å skape et godt inneklima og bidra til god energiøkonomi. :11 Definisjoner Avtrekksluft

Detaljer

Utarbeidet av: Dato sist revidert 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene.

Utarbeidet av: Dato sist revidert 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene. Sjekkliste HMS-miljø HMS i Detaljprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 2006-09-08 Utarbeidet av: 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene.

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Instruks Elektrotekniske anlegg. Til bruk for teknisk vedlikeholdspersonell. Sjølyststranda A-1 Utarbeidet av: 1. ADRESSELISTE. FDV Dokumentasjon. INNHOLDSFORTEGNELSE.

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5

Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5 Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5 Side 1 av 5 1 Generelt 1.1 Faglig standard Arbeidene

Detaljer

Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger.

Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger. TILBEHØR BRANNSIKKERHET Tilbehør Automatisk brannventil: Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger.

Detaljer

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise Trondheim eiendom BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\Vedlikeholdsavdelingen\Idrettsanlegg, markaeiendommer\vedlikeholdstiltak 2014\Leangen idrettsanlegg\ventilasjonsprosjekt\doffin\bilag A.doc Trondheim Eiendom

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse

Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Side 1 av 6 Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Anleggsnavn (Angis av entreprenør) Dato for egenkontroll Rapport utført av Rælingen kommune Dokumentnr.:

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter.

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter. Ringerike Boligstiftelse Dato : 17.12.2015 Opp pussing leiligheter. Bygningsmessig beskrivelse. Administrasjon. Entreprenør og representant for tiltakshaver befarer hver leilighet før oppstart for å bestemme

Detaljer

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM.

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. 17. August 2009 Tittel: Tilstandsrapport - elektrotekniske installasjoner RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver:

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell.

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell. K401 Spørsmål og svar pr 12.01.17.16 (Spørsmål 1-24 er besvart tidligere) Spørsmål nr 25 Spm. Ang krav om farge: Etter RAL-koder. Lakkering av komponenter skal inkluderes i prisen. Spørsmålet gjelder alle

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO STENSBERGSGATAN 13 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG... 4

Detaljer

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult Politihøgskolen Personalkantine - Beskrivelse VVS-ANLEGG Side- 1 Statsbygg Politihøgskolen Personalkantine Tilbudsgrunnlag Totalentreprise for Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 24.09.12 UnionConsult Boro

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014

TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014 Prosjekt : 3526 Sem Fengsel SEM FENGSEL PARKERING TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014 Byggherre Arkitekt Statsbygg region sør Kristiansen & Bernhardt arkitektur plan interiør AS Tønsberg

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 08.11.2012 avtales 10.05.2012

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsgiver Birkenes kommune Rapporttype Rapport 2012-07-02 NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE 2 (8) FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsnr.: 8120184 Oppdragsnavn: Nødstrømsanlegg for Birkenes kommune Dokument

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 4 ELKRAFT... 4 40 ELKRAFT, GENERELT... 4 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT... 4 411 SYSTEMER FOR KABELFØRING... 4 412 SYSTEMER FOR JORDING... 4 42 HØYTSPENT

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Kravspesifikasjon - brannalarmanlegg

Kravspesifikasjon - brannalarmanlegg Kategori: Teknisk drift og forvaltning Gyldig fra: 20.06.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Drift-/teknisk divisjon Retningslinje Dok. eier: Geir Brugger Dok. ansvarlig: Atle Åstveit

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6 ANSVARS- OG KOSTNADSFORDELING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD MELLOM LEIETAKER OG UTLEIER DRIFT Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføring av driftsoppgavene og ene for disse tjenestene skal fordeles

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer