De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser."

Transkript

1 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser Lover, forskrifter, standarder Produkter som kommer inn under metode-direktiver, bl.a. EMC-direktivet (89/336/EØF) og Teleterminaldirektivet (91/263/EØF), skal være CE-merket der det er krevet i disse. Maskinelt utstyr som leveres for direkte tilkobling til el.nettet, skal være godkjent i maskindirektivet. NS3931, samt gjeldene retningslinjer for Universell utforming, gjøres gjeldende for tilbudet i forbindelse med plassering av uttak. For utstyr og leveranser gjelder NS utgave, dersom ikke annet er nevnt i denne kravspesifikasjon NEK 400 og TEK 10 legges til grunn Elmiljø og EMC Elektromagnetisk sameksistens (Electromagnetic Compatibility = EMC) skal ivaretas. EMC skal ivaretas på en tilfredsstillende måte, og i enkelte tilfeller utover krav i lover, forskrifter og normer. Dette gjelder bl.a. følgende anlegg/utstyr/etc.: - Kraftelektronikk (bl.a. frekvensomformere med tilhørende kursopplegg) - Kapasitive lekkstrømmer (bl.a. frekvensomformere, UPS, jordledere generelt) - Forkoblingsutstyr for lysarmaturer - Jording og systemspenning (telematikkrom) - Føringsveier - Brannvarslingsanlegg (immunitet) - Elektrostatiske utladninger - Støy fra mobiltelefon - Støy fra IP telefon Byggestrøm. Det er total entreprenørens ansvar å etablere nødvendig byggestrøm i byggeperioden. Dette omfatter også strømbehovet for rigg. Byggestrøm skal etableres som eget abonnement tilknyttet hovedentreprenøren og alle kostnader forbundet med etablering, forbruk, leie etc. skal dekkes av hovedentreprenøren. Byggestrømskap plasseres hensiktsmessig mht personaltrafikk og daglig drift Spenningssystem. Spenningssystem ved Festningsåsen barnehage er 400 TN-S nett Krav til merking. Det skal legges vekt på at merking i anlegget blir utført på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel/ komponent som skal merkes. For krav til utførelse og merkesystem henvises til NS3420 RQ, samt eget avsnitt i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. Side 1

2 4.0.7 Kvalitetssikring og intern kontroll Kvalitetssikring og internkontroll skal forskriftsmessig ivaretas i h.h.t. NEK400/2010 del 6 kap. 61 og firmaets KS rutiner/system. Systemet skal forelegges byggherren for godkjenning. For ytterligere krav til kvalitetssikring henvises til eget avsnitt i konkurransegrunnlagets generelle sider Dokumentasjon. Som sluttdokumentasjon skal det utarbeides FDV-instruks (forvaltning, drift og vedlikeholds instruks). FDV skal håndteres og utføres som beskrevet under eget avsnitt i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. Rapport for utført termografering av byggets nye og berørte el-fordelinger skal være en del av sluttdokumentasjonen Krav til entreprenørens rigg og drift Jfr. kapittel rigg, drift og felleskrav Opplæring Driftspersonalet skal gis god opplæring i drift og vedlikehold av det elektriske anlegget. For øvrig henvises til de retningslinjer som fremkommer i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser Prøvedrift Prøvedrift tekniske anlegg For de elektrotekniske installasjoner er prøvedrift satt til 6 mnd. For øvrig henvises det til konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4.1 Elkraft generelt Generelt. Det legges særskilt vekt på energi miljø klima og driftsmessige gunstige systemløsninger. Det legges stor vekt på at anlegget prosjekteres og utføres i hht gjeldene krav til Universell utforming. Installasjoner og lysanlegg skal således prosjekteres i samsvar med prosjektets arkitekt for å optimalisere fargevalg på overflater og kontraster i byggene. Valgt utstyr og materiell skal ha gunstig utforming som gir enkle forhold for vedlikehold og renhold. Alt av materiell, utstyr, komponenter og utførelse velges i samsvar med ovennevnte. Alle installasjoner omtalt i kravspesifikasjonen skal leveres komplette og funksjonsdyktige iht. gjeldende lover og forskrifter FEL, NEK400 og TEK2010. Installasjoner og utstyr skal være ferdig kvalitetssikret, innbefattet prosjektering, levering, montering, tilkobling, rengjøring, testing, funksjonsprøving, innregulering, merking og dokumentasjon, inklusive komplett FDV-instruks. I konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser, fremgår gjeldene krav til prosjekteringen. I tillegg skal alle elektrosystemer funksjonsbeskrives med angivelse av akseptkrav og testprosedyrer. Dette gjelder spesielt for anlegg som f.eks brannalarm, nødlys, anlegg som skal reguleres, anlegg som overvåkes og/eller styres av automatiseringsanlegg osv. I forbindelse med ferdigstillelse og idriftsettelse skal det gjennomføres komplette tester av alle elektrosystemer og enkelte systemer med grensesnitt mot andre fag. Dette gjelder: - Elkraft (strømforsyning, jordfeil/isolasjonsovervåking) - Lys styring - Nødlys Side 2

3 - Datanett - Brann (med tilhørende bygningstekniske, VVS- og elektro-tekniske systemer) - Uteanlegg Som utfyllende informasjon, henvises det til prinsipielle plantegninger og vedlegg i konkurransegrunnlagets krav og bestemmelser, samt medsendt romliste Systemer for kabelføring For føringer av stigekabler og spredenett for sterk -og svakstrømsanlegg monteres kabelbruer der dette er hensiktsmessig. For fremføringer der kabelbru ikke egner seg, skal det benyttes skjult røranlegg. Der det er tenkt arbeidsplasser skal det monteres vertikale og horisontale uttakskanaler. Uttakskanaler skal være moderne og minimaliserte. Uttakskanalene skal ha integrerte systemuttak. For å hindre lyd gjennomgang, skal det monteres godkjent lydtettingsutstyr i kanalene. Der kanaler og kabelbroer-/baner krysser brannskiller, utføres branntetting. For å unngå eventuelle forstyrrelser og påvirkninger i spredenett for svakstrøm, skal kabler for elkraft og svakstrøminstallasjoner separeres på kabelbruer med fysiske skilleplater. I kanaler anlegges separate løp for tele- og elkraftkabler. Føringsveier planlegges i forhold til krav til separasjon fra kabler for elkraft angitt i NEK EN Reservekapasitet på føringsvegene skal være minimum 30 %. Gjennomføringer som branntettes skal ha reserve rør for senere bruk. Det skal medtas plass for kabelføringer for ventilasjon/automatikkleverandøren Jording Rundt nytt bygg nedlegges cu wire ringjord, som sammenkobles med eksisterende jordingsanlegg. Utjevningsforbindelser ivaretas i nytt bygg. Nødvendige utjevningsforbindelser omfatter for eksempel; vannrør nærvarmerør kloakk og avløp stålkonstruksjoner ventilasjonskanaler kabelbruer Generelt skal beskyttelsesjording / utjevningsjord dimensjoneres og utføres i overensstemmelse med krav og anbefalinger gitt i FEL og NEK400. Generell jording og signalreferansejord av teletekniske installasjoner i hht anbefalinger fra Statens Teleforvaltning skal også ivaretas Høyspent forsyning Omlegging av eksisterende høyspentkabel som blir berørt av bygge gropen vil bli omlagt av Høland Setskog Elverk Systemer for hovedfordeling Etter kvalitetssikring av effektbehov, vurderes det om eksisterende h.bryter justeres opp, Eller skiftes til 250A. Eksisterende stikkledning er dimensjonert for 250A. Det monteres overspenningsvern i eksisterende tavle, som dimensjoneres for anlegget.det lages ny kursoversikt i.h.h.t. ombygd el- fordeling. Eksisterende hovedfordeling utvides. Side 3

4 Det skal benyttes sikringsautomater med jordfeilbryter (kombiautomat) for alle kurser t.o.m. 40Amp. Kurser større en 40Amp sikres med regulerbar effektbryter. For alle kurser for data, alarmsentraler, etc. skal det være overspenningsvern (fin vern) som er tilpasset valgt overspenningsvern (grov vern) i hovedfordelingen. Utvidelsen av eksist. tavle dimensjoneres og utføres i h.h.t. EN for usakkyndig betjening og skal beregnes og dimensjoneres i hht gjeldende krav i NEK Kursopplegg til alminnelig forbruk Utgående kurser i fordelingsanlegget legges i en kombinasjon av skjult anlegg og åpent kabelanlegg forlagt på kabelstige. Det skal generelt benyttes skjult anlegg for alle installasjoner, men i tekniske rom kan åpent anlegg benyttes. Det skal medtas elektrisk manuell styring av persienner på vinduer mot vest. I rom med demonterbare himlinger koples lysanlegget til stikk kontakter montert over himlingen. Plassering av alt betjeningsutstyr skal tilrettelegges og ivaretas i samsvar med NS 3931 og gjeldene veiledning for universell utforming. Lys i toaletter, garderober, lager osv. skal styres med kovensjonelle brytere. For fellesarealer og øvrige større rom benyttes sentralt plasserte impulsbrytere for egne dedikerte lys kurser. Møterom, tema og avd. rom skal ha lysdimming. På lys kurser monteres 1 stk dobbel servicestikkontakter 2/16A ved dør til alle rom. I større rom monteres i tillegg 1 stk. dobbel stikk 2/16A pr. 5 m 2. I møterom og ett avdelingsrom skal det være opplegg til prosjektor i tak. Plassering avklares. Uttak for disse skal være: 1 dobbel stikk. 1 enkel RJ45 data. HDMI-kabel. I møterom og i ett avdelingsrom skal det i tillegg være opplegg til vertikal kanal fra himling til UK Kanal skal innholde: 1 stk. trippel kontakt 2 stk. RJ 45 fast datauttak I fellesrom i nytt bygg medtas opplegg på egne kurser til: Oppvaskmaskin Mikrobølgeovn Kaffetrakter Vannkoker Komfyr I tillegg skal det være opplegg til to kjøleskap og generelle stikkontakter over benk. Generelt monteres doble servicestikk 2/16A for rengjøringsmaskiner og vedlikehold. Avstanden mellom kontaktene skal ikke overskride 10m Det medtas kursopplegg til- og tilkobling av alle motoriserte dører, inkludert eventuelt betjeningsutstyr som albuebrytere o.lign. Utstyr er medtatt i dørleveransen. Side 4

5 Det medtas 8 stk. dører som skal ha dørautomatikk. Utvendig belysning på fasader og ved inngangspartier, tilkobles eksisterende utvendig belysning. Det medtas komplett kursopplegg for desentralisert nødlysanlegg. Gjeldende regler og standarder for nødlysanlegg skal følges Alt utstyr skal være av høy kvalitet. Alle kurser skal dimensjoneres for den belastning og de startstrømmer som tilkoblet utstyr medfører. Generelt skal ingen kurser belastes over 70% av kurssikring. Utstyr skal ha IP klassifisering som tilfredstiller det enkelte miljø Fordelinger for driftstekniske installasjoner. I egne tekniske rom monteres el. fordelinger for ventilasjonsaggregater og varmeanlegg. Fordelingene skal inneholde kurssikringer og automatikk for drift og styring. Fordelinger for bygningsdrift er medtatt i VVS-leveransen. (Konf. Kap 3. VVS-installasjoner). Kursopplegg for driftstekniske installasjoner. Det skal medtas opplegg til automatikk komponenter basert på beskrivelse fra VVS. I rom hvor det skal være skjult anlegg, skal det medtas røranlegg og bokser for automatikk komponenter. Entreprisen omfatter også levering/legging og tilkobling av stigekabler for automatikkfordelingen, ventilasjon og varmepumpe, samt tilkoble VVB i teknisk rom Belysningsutstyr Belysningssystemet i bygningen skal være plassorientert allmennbelysning, evt. supplert med plassbelysning for spesielle behov. Armaturtype velges og plasseres slik i forhold til permanente arbeidsplasser at refleksblending unngås og kontrastreduksjonen holdes innenfor akseptable grenser. Tilfredsstillende luminansforhold tilstrebes. I korridorer benyttes innfelte lysarmaturer tilpasset himlinger. I sekundære rom som lager, arkiv, garderober etc benyttes generelt innfelte lysarmaturer der himlingshøyder tillater det. I tekniske rom benyttes utenpåliggende lysrør armaturer. Alt lysutstyr skal være av høy kvalitet.det skal det benyttes T5 lysrør med god fargegjengivelse. Publikasjoner fra Selskapet for Lyskultur, samt gjeldene retningslinjer for Universell utforming legges til grunn for dimensjonering av belysningsanlegget. Om LED velges skal kvalitet/levetid på lyskilde og driver samsvare. Det benyttes elektronisk forkoblingsutstyr med garantert 5 års levetid og færrest mulig varianter av lyskilder. Utvendig på fasader monteres armaturer for belysning av innganger. Lysanlegget skal planlegges i samarbeid med byggets arkitekt Nødlysutstyr Det skal monteres et desentralisert anlegg. Ledelysarmaturene (skimtlys) skal i hovedsak være innfelte og ha fysisk liten størrelse, slik at de er nedtonet så mye som mulig. Ledelys skal tennes automatisk ved spenningsutfall. Markeringslys skal være tilpasset leseavstand på stedet. Side 5

6 Markeringslysene skal ha grønne piktogram og lyse kontinuerlig. Nødlysanlegget skal utføres i hht publikasjon nr.7 fra Selskapet for lyskultur. Anlegget skal testes og driftsettes av utførende entreprenør. Armaturenes utforming skal avklares i samarbeide med byggets arkitekt Riving / Demontering Det kan være aktuelt med noe demontering i områder som omgjøres i forbindelse med tilknytting til nybygg. Revet og demontert utstyr er byggherrens eiendom. Det avtales med byggherre hva som skal kjøres til godkjent avfallsplass. Side 6

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg Forprosjektrapport H15E05 Wilberg Atrium Prosjektering av kontorbygg.. Mahir Bukvic.. Martin Bekkevold Forord Vi er to studenter, Mahir Bukvic og Martin Bekkevold, som skal gjøre oppgaven «Wilberg Atrium»,

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret.

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner FoU-prosjekt nr 50087 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 (11.12.98) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

PA 501 Prosjekteringsanvisning Elektro-svakstrøm

PA 501 Prosjekteringsanvisning Elektro-svakstrøm Elektro-svakstrøm Ved prosjektering av svakstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF i de tilfeller der anleggstypen skal prosjekteres: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset

Detaljer

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER FORPROSJEKT 03.10.2005 1 BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER 06.10.2005 INNHOLD FORPROSJEKTRAPPORT 0. SAMMENDRAG 0.0 Bakgrunn for

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 I N N H OLD G 5 Veiledende tekniske leietakerkrav For idretts- og svømmehaller har Undervisningsbygg Oslo KF drift- og vedlikeholdsansvaret for leietakers arealer.

Detaljer

Felles kommunal veilysnorm

Felles kommunal veilysnorm AURSKOG- FET ENEBAKK NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM HØLAND Januar 2010 (rev 9.8.2011) 1 Forord IINR kommunene har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider.

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Tilstandsrapport operasjonsstuer

Tilstandsrapport operasjonsstuer Kunde: Oslo universitetssykehus hf Tilstandsrapport operasjonsstuer OUS HF, Ortopedisk avdeling Oslo Legevakt 2012-12-11 Oppdragsnr.: 5124177 02 11. des 2012 Endret etter kommentarer fra OUS. Ø. Skauge

Detaljer

ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget

ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget ITB BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. 33506 Lillestrøm VGS Nybygg 13220 (INTERN) TITTEL DATO ITB-Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner - Nybygg 11.1.2013 OPPDRAGSGIVER: Rev: 0 AFK Eiendom FKF Anbud

Detaljer

Veilysnorm for Lunner Kommune

Veilysnorm for Lunner Kommune Veilysnorm for Lunner Kommune Forord Lunner kommune har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider. Normen skal være retningsgivende for alle som

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

Lørenskog kommune Skedsmo kommune Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003

Lørenskog kommune Skedsmo kommune Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003 Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003 Side: 1 av 20 Forord Lørenskog kommune og Skedsmo kommune har i samarbeid utarbeidet en veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning Revisjon nr.2 Utarbeidet av: roa Dato: 14.11.13 Side 1 av 17 VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning INNHOLD 1. Hensikt/sammendrag 1.1 Generelt 1.2 Målsetting 2. Planer og prosjektering

Detaljer