Utarbeidet av: Grong Utmarksråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbeidet av: Grong Utmarksråd"

Transkript

1 Utarbeidet av: Grong Utmarksråd Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt

2 Bestandsplan for elg! Avtaleparter: Kommune: Vald: Grong kommune Grong storvald hjortevilt Bestandsplanperiode: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden : Bestandsplanområde: Grong storvald består av følgende vald (de gamle tildelingsområdene ): Nr. Navn Areal Tot.areal Tell. elgar. Valdansvarlig 1. Lillefjell Geitingdal Jon Vongraven 2. Åsved Sanddøldal John Nesser 3. Sagmo Rosset Morten Rosset Søndre Grong storvald Tor Jørgen Heggum Mediå Ekkerseter Geir Espen Echer 5. Gusli skog Gunnar Eliassen 15. Seem, Formo, Heia Tor Jørgen Heggum 6. Falmår Eva Kristin Grøndal 7 9. Vestre Harran utmarkslag Arne Olav Aune Vestre Grong grunneierlag Asle Kjerkol 14. Jørum Bjerken Jan Ivar Valskrå Sum Grong Storvald hjortevilt Tabell 1. Arealregnskap for Grong storvald Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt

3 Områdebeskrivelse: Grong storvald er arealmessig identisk med Grong kommune, totalt ca km 2. Grong er en utpreget jord- og skogbrukskommune, som ligger på overgangen mellom midtre og indre Namdal i Nord-Trøndelag. Landskapet preges av de to dalførene Namdalen og Sanddøldalen, med elvene Namsen og Sanddøla, som renner sammen i Grong (Mediå). Disse elvene har spilt en stor rolle i utformingen av landskap og jordsmonn. Vegetasjonen er betinget av de geologiske og klimatiske forhold. Klimaet i Grong ligger på grensen mellom kystklima og innlandsklima, med relativt høy årsnedbør fordelt over mange nedbørsdøgn. Den frodigste skogsmarka finnes under den marine grense (165 m) og på de næringsrike kambro-silur-bergartene i Sanddøldalen. Over den marine grense har vi et mer variert jordsmonn, vekslende mellom morenemasser av ulik kvalitet, fjell og myr. Mål: Nasjonale målsettinger: Elgbestanden skal stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes som bærekraftig, både i forhold til bestandenes kvalitet og i forhold til virksomheten i andre samfunnssektorer. Elgbestanden skal ha en biologisk forsvarlig kjønns- og aldersstruktur og opprettholde sin naturlige genetiske variasjon. Elgbestanden skal ikke representere en trussel mot biologisk mangfold. Elgbestanden skal gi mest mulig stabil avkastning som grunnlag for en sunn økonomisk og rekreasjonsmessig utnytting. Forvaltningen av leveområdene gjennom annen arealbruk skal sikre elgens krav til kvalitet og både lokal og regional funksjonalitet i et langsiktig tidsperspektiv. Elgens helsetilstand skal opprettholdes på et høyt nivå. Det skal tilrettelegges for en effektiv beskatning av høy kvalitet, som både gir et godt tilbud av elgjakt til befolkningen og som minimaliserer konfliktene med andre brukere av jaktområdene. De nasjonale målsettinger skal danne grunnlag for kommunens-, storvaldets- og valdenes målsettinger. Kommunens målsettinger: Etablere bestanden av elg på et bærekraftig nivå, både i forhold til beiteproduksjon, i forhold til naturens mangfold og i forhold til virksomheten i andre sektorer. Høyest mulig jaktutbytte i forhold til bestandens størrelse. En rasjonell og funksjonell elgforvaltning Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt

4 Storvaldets målsettinger - hovedmål: 1. Stabilisere elgstammen innenfor storvaldets grenser på dagens nivå (avskyting på ca elg pr. år). 2. Videreføre en fleksibel elgforvaltning i kommunen, med rom for ulike syn i de ulike valdene, slik at det enkelte vald føler det får gjennomslag for sine ønsker og målsettinger i forvaltningen av elgen i Grong kommune. 3. Tilstrebe en biologisk optimal kjønnsfordeling i elgstammen i Grong. 4. Redusere irregulær avgang på elg. Delmål for storvaldet: Etablere en finansieringsordning for den lokale elgforvaltningen i kommunen. Jobbe for at rettighetshaverne i Grong skal få så frie muligheter som mulig i forhold til å skape økte næringsinntekter med bakgrunn i elgresursen. Dette blant annet gjennom en utvidelse av jakttida for elg i Grong. Initiere og videreføre arbeidet med næringsdelen for elgen i driftsplansammenheng. Begrunnelse for målsettingene: Punkt 1 hovedmål: Med dagens kunnskap og viten om elgstammen i Grong, mener Grong storvald hjortevilt at man kan forsvare å ha en elgstamme på dagens nivå (signalene fra det enkelte vald varierer noe, men summen for storvaldet blir stabilisering av stammen). Beitesituasjonen må følges nøye med og vi er åpne for at med dagens skogavvirkning kan vi få mangel på elgmat. Hvis vi skulle få indikasjoner på at så er i ferd med å skje, må vi være villige til å iverksette tiltak for å kompensere på dette. Punkt 2 hovedmål: Grong storvald hjortevilt ønsker å videreføre og oppmuntre til en fleksibel elgforvaltning i kommunen. De ulike valdene kan ha ulik status for elgbestanden i sitt område, målsettingene for stammen kan variere noe og tiltakene (avskytingsplanen) vil nødvendigvis bli litt forskjellig fra vald til vald. Det er viktig at valdene føler at deres ønsker blir hørt i forvaltningen av elgen. Punkt 3 hovedmål: En optimal kjønnsfordeling i elgstammen er viktig for å holde produksjonen av elg oppe. Naturlig blir det født ca. 50/50 når det gjelder ku og oksekalver. Uttaket gjennom jakt bør være tilnærmet det samme som den naturlige tilveksten. Grong storvald hjortevilt har i sin avskytingsavtale satt at man for storvaldet maks kan skyte 55% handyr 1½ år og eldre. Punkt 4 hovedmål: Slik situasjonen har vært de siste årene og spesielt siste vinter (2003/04), så mener Grong storvald hjortevilt at arbeidet med å få redusert påkjørslene av elg på vei og jernbane må fortsette og intensiveres. Påkjørslene er forbundet med skader på mennesker, store skader og lidelser for elgen og store økonomiske kostnader. Det blir feil at et så stort antall elg (88 stk. i 2003/04) blir tatt ut på denne måten. Disse ressursene burde vært høstet på en annen måte. Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt

5 1 punkt delmål: Rettighetshavernes økte engasjement i den lokale elgforvaltningen i kommunen, blant annet gjennom etableringen av Grong storvald hjortevilt, medfører mer arbeid og økte utgifter for rettighetshaverne. Målet er å gjøre rettighetshaverne økonomisk i stand til å ta denne jobben og dette ansvaret. Derfor må en ny modell for finansiering av disse oppgavene på plass. 2 punkt delmål: Grong storvald hjortevilt ønsker å bidra til å legge forholdene til rette for økt næringsinntekt med basis i elgressursen i kommunen. Gjennom en lang jaktperiode vil rettighetshaverne kunne selge flere jaktperioder, de vil ha bedre tid til å ta ut de dyrene som forvaltningsmessig skal ut og man kan i større grad jakte effektivt når dyrene er i de respektive jaktområdene. 3 punkt delmål: Grong storvald hjortevilt har som mål å videreføre arbeidet med næringsdelen til driftsplanene. Storvaldet ønsker å bevisstgjøre valdene i forhold til næringsbiten, som stort sett har vært fraværende i tidligere planverk. Dette arbeidet vil selvfølgelig gå i nært samarbeid med valdene selv. Rapportering: Før jakta Grong kommune Grong storvald Kommentar Oversikt over jaktfelt/jaktledere For storvaldet Skrive og sende info. til jaktledere Sett elg Kjever/ovarier Kjevelapper * * * * Etter jakta Innsamling sett elg Kontroll av kjever Kontroll av ovarier Fellingsrapport til kommunen For storvaldet Fellingsavgift til kommunen For storvaldet Sett elg, kontroll og statistikk * Jaktfeltvis fellingsstatistikk * Rapportering Fylkesmannen Rapportering SSB * Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt

6 Bestandsdata for elg: Fellingsstatistikk: Avskyting av elg i Grong kommune i antall, fordelt på kategori dyr, pr år Oksekalv Kukalv /2årig okse /2 årig ku Voksen okse Voksen ku Sum Sum hanndyr Sum hunndyr Tildelt Fellingsprosent 96,8 96,3 91,0 89,7 87,6 89,0 100,0 83,8 75,9 74,1 Tabell 2. Samlet avskyting av elg i Grong kommune i antall, fordelt på kategori dyr, i perioden Tabell 2 viser oss en relativt jevn og stabil avskyting av elg fra år til år i perioden 1997 til Antall felte elg varierer fra 237 elg i 2006 (lavest) til 272 i 1999 (høyest). Fellingsprosenten varierer fra 74,1 i 2006 (lavest) til 100 i 2003 (høyest). Fellingsprosenten har gått noe ned de siste tre årene (i første bestandsplanperiode ). Avskyting av elg i Grong kommune i antall, fordelt på kategori dyr, pr. år. Antall Elgavskyting (ant.) i Grong Oksekalv Kukalv 1 1/2årig okse 1 1/2 årig ku Voksen okse Voksen ku År Figur 1. Samlet avskyting av elg i Grong kommune i antall, fordelt på kategori dyr, i perioden Figur 1 viser samme situasjon som tabell 2 viser, bare på en annen måte. Se forklaring under tabell 2 hvis nærmere informasjon ønskes. Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt

7 Avskyting av elg i Grong kommune i prosent, fordelt på kategori dyr, pr år Oksekalv 23,6 18,6 21,3 19,3 27,1 17,4 19,5 17,5 16,5 22,4 Kukalv 19,4 22,4 19,1 21,4 20,6 19,3 19,1 15,7 21,4 16,0 1 1/2årig okse 21,1 15,9 18,4 18,9 15,3 21,2 19,1 22,4 16,5 19,4 1 1/2 årig ku 9,1 14,0 15,1 10,7 11,8 12,7 13,2 12,7 13,6 11,0 Voksen okse 16,5 15,9 14,0 15,6 14,9 15,8 14,7 17,5 16,5 19,4 Voksen ku 10,3 13,2 12,1 14,1 10,3 13,5 14,3 14,2 15,6 11,8 Sum Sum hanndyr 61,2 50,4 53,7 53,8 57,3 54,4 53,3 57,4 49,5 61,2 Sum hunndyr 38,8 49,6 46,3 46,2 42,7 45,5 46,6 42,6 50,6 38,8 Tildelt Fellingsprosent Tabell 3. Samlet avskyting av elg i Grong kommune i prosent, fordelt på kategori dyr, i perioden Tabell 3 bygger på samme materiale som tabell 2, men viser tallene i prosent og ikke i antall. Nærmere kommenta rfår du under tabell 2. Avskyting av elg i Grong kommune i prosent, fordelt på kategori dyr, pr. år Elgavskyting i prosent for Grong kommune i perioden 1997 til 2006 Oksekalv Kukalv 1 1/2årig okse 1 1/2 årig ku Voksen okse Voksen ku Figur 2. Samlet avskyting av elg i Grong kommune i prosent, fordelt på kategori dyr, i perioden Figur 2 viser tallene fra tabell 3i søylediagram. Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt

8 Prosentandel handyr 1½ år og eldre i avskytingsmaterialet for Grong kommune, fordelt pr. vald pr. år Gj.snitt Lillefjell - Geitingdal ,6 Åsved - Sanddøldal ,7 Sagmo - Rosset ,4 Søndre Grong storvald ,0 Mediå - Ekkerseter * ,6 Gusli skog * ,9 Seem - Homo - Formo * ,0 Falmår ** ,7 Vestre Harran ,6 Vestre Grong ,4 Jørum - Bjørken ,4 Gjennomsnitt for Grong ,6 Tabell 4. Prosentandel handyr 1½ år og eldre i avskytingsmaterialet for Grong kommune, fordelt pr. vald, i perioden 1997 til Tabell 4. viser at det i gjennomsnitt for Grong kommune er felt nært 56,5% handyr 1½ år og eldre i perioden 1997 til Dett er høyt, og uten innvandring fra naboområdene (de andre kommunene rundt oss) ville dette blitt feil sier forskerne. Vi ser også at prosentandelen varierer mye fra år til år og fra vald til vald. Sett elg: Tabellen nedenfor (tabell 4 ) viser antall sett elg i Grong kommune, pr. år, i perioden 1997 til Observasjonene er fordelt på de ulike kategorier dyr Sum Okse Ku u/kalv Ku m/1 kalv Ku m/2 kalv Kalv Ukjent Sum Ku/okse 2,51 2,98 3,14 2,42 2,73 2,30 2,32 1,94 2,40 2,21 Jaktdagsverk Tabell 4. Antall sett elg, fordelt på kategori dyr, i Grong kommune, pr. år, i perioden 1997 til Med grunnlag i tabellen ovenfor (tabell 4 ) får vi følgende resultater Gj.snitt Sett dyr pr. jaktdagsverk 0,52 0,57 0,52 0,51 0,50 0,58 0,50 0,54 0,47 0,48 0,52 Kalv sett pr. kalvku 1,27 1,42 1,31 1,32 1,36 1,33 1,25 1,22 1,18 1,23 1,29 Kalv sett pr. ku 0,65 0,76 0,67 0,64 0,70 0,65 0,58 0,61 0,56 0,55 0,64 Ku sett pr. okse 2,51 2,98 3,14 2,42 2,73 2,30 2,32 1,94 2,40 2,21 2,50 Kalvku i % av alle kyr 51,20 53,69 51,13 48,90 51,20 48,80 46,20 50,50 47,30 44,50 49,34 Ku i % av kjente dyr 48,79 47,69 50,76 48,80 48,50 48,00 49,80 47,60 50,70 50,00 49,06 Tabell 5. Sammendrag av sett- elgmaterialet i Grong kommune for perioden 1997 til Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt

9 Nedenfor har vi framstilt deler av tabell 5 i et søylediagram. Diagrammet viser sett elg i Grong kommune for perioden 1993 til Variablene er: sett dyr pr. jaktdagsverk, kalv sett pr. kalvku, kalv sett pr. ku og ku sett pr. okse. Antall 3,50 3,00 Sett elg-data for Grong kommune Sett dyr pr. jaktdagsverk Kalv sett pr. kalvku Kalv sett pr. ku Ku sett pr. okse 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Figur Viser sett dyr pr. jaktdagsverk, kalv sett pr. kalvku, kalv sett pr ku og ku sett pr. okse for hvert år i perioden 1997 til 2006 i Grong kommune. År Irregulær avgang av elg: Årlig skjer det i gjennomsnitt kollisjoner mellom elg og tog/bil i Grong. Tendensen ser ut til å ha vært økende de siste årene (se tabell 6, figur 4), med en topp i på hele 88 dyr. Disse påkjørslene reduserer den jaktbare bestanden av elg, de påfører elgen store lidelser og medfører store kostnader ved skader på mennesker og materiell. Tabell 6. viser antall påkjøringer og fordelingen på bil, tog og evt. annet. År Årsak tog bil annet sum eldre kyr Tabell 6. Irregulær avgang av elg i Grong til Tallene i tabell 6 er nedenfor vist i et søylediagram. Her ser vi enda tydeligere økningen i påkjørsler de senere årene. Dette er en svært uheldig utvikling og en uholdbar situasjon. Dog ser tallene for 2005/06 bedre ut. Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt

10 Antall 90 Irregulær avgang av elg i Grong sum eldre kyr År Figur 4. Viser irregulær avgang av elg i Grong kommune i perioden 1988 til Blå søyler viser totalt antall påkjørt elg og orange søyle viser antall voksne kyr. 60 Irregulær avgang av elg i Grong tog bil annet Figur 5. Viser irregulær avgang av elg i Grong kommune i perioden 1988 til Blå søyler viser antall elg påkjørt av tog, rød søyle viser antall elg påkjørt av bil og grønn søyle viser antall elg drept av andre årsaker. Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt

11 Skog og beitedata: Avvirking og felt elg i Grong felt elg Figur Kurven (rød) viser avvirkningen av skog i Grong i kbm. Søylene (grønn) viser antall felt elg i Grong pr. år. Hvis vi erkjenner at storparten av elgmaten vokser på hogstflatene, så vil nedgangen i antall hogstflater føre til mindre produksjon av elgmat. Når det er sagt, vet vi også at det vokser elgmat på andre areal enn på hogstflatene (veikanter, elvekanter, randsoner mot dyrkamark osv.). Dette gjør at bildet blir noe mer sammensatt. Uansett må vi følge med denne situasjonen og raskt gå inn med tiltak hvis vi får klare indikasjoner på at det holder på å bli lite mat til elgen. 0 avvirking, m3 Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt

12 Bestandsdata for hjort: Ingen av valdene har særlig sterke føringer for hjortebestanden i kommunen. Den betraktes mest som en liten bonus, hvis den dukker opp. Alle valdene ønsker å ha tildelt noen hjorter, slik at de kan felle hjort hvis muligheten byr seg. Signalene er litt sprikende når det gjelder økning eller reduksjon i bestanden. Nedenfor har du en oversikt over fellingene av hjort i treårsperioden 2004 til Sum ant. Sum % Bukkalv 0 0,0 Hindkalv ,1 11/2 årig bukk ,7 11/2 årig hind 0 0,0 Voksen bukk ,2 Voksen hind 0 0,0 Sum ,0 Fellingsprosent 15,0 10,0 20,0 Plankrav i % : Krav : Resultat : Ungdyr, min. 77,8 Kalv, min. 11,1 Voksen hind, max. 0,0 Bukk 1 1/2 år og eldre, max. 100,0 Tabell 7. Viser avskyting av hjort i Grong Storvald hjortevilt i perioden Det er kun tre vald som har hatt felling av hjort de siste tre årene (perioden ). De er som følger; Fellinger av hjort Vald: Åsved Sanddøladal Sagmo - Rosset Vestre Harran utm.lag Sum Tabell 8. Viser hvor hjorten i Grong er felt i perioden 2004 til Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt

13 Status/konklusjon: Avskyting/felling: Avskytinga i Grong har vært relativt jevn og stabil de siste ti årene ( ), dog noe nedadgående de siste årene. Fellingsprosenten har variert mellom 74% (2006) og 100% (2003). Høyeste felling er 272 dyr (1999 og 2003) og laveste er 237 dyr (2006). Tildelinga har ligget mellom 250 dyr (1997) og 320 dyr (2004, g 2006). Andelen av de ulike kategorier dyr i avskytingsmaterialet har også vært relativt gjevn. Prosentandelen handyr 1½ år og eldre har i gjennomsnitt i ti-årsperioden vært på 56,6% for hele kommunen. Denne andelen varierer en del fra område til område og fra år til år. For å bedre kjønnsforholdet i stammen, har storvaldet satt maks grense for uttak av handyr 1½ år og eldre til 55%. Sett-elg: Antall sett elg varierer relativt lite fra år til år i perioden (se tabell 4). Laveste antall er i 2005 (1464 stk.) og høyeste antall er i 2002 (1791 stk.). Det som er noe foruroligende er at antall kyr med to kalver ser ut til å gå litt ned. Vi har hatt nedgang i antallet hvert år fra 2001 (fra 148 i 2001 til 67 i 2006). Antall ku med en kalv er stabilt (til en viss grad økende) og antall kyr uten kalv øker noe. Dette må vi ha fokus på i tida som kommer. Tabell 5 og figur 3, gir oss et bilde på utviklinga i sett elg materialet i Grong. Antall dyr pr. jaktdagsverk er stabilt, med 0,58 i 2002 som høyeste og 0,48 i 2006 som laveste. Kalv pr. ku/kalvku har vi allerede kommentert ovenfor. Ku sett pr. okse er svakt nedadgående, noe som er i tråd med målsettingen i bestandsplanen. Jaktinnsatsen i perioden er på hele jaktdagsverk. Innsatsen varierer noe fra år til år, men ikke mye. Størst var den i Irregulær avgang: Tabell 6 og figur 4 og 5, viser irregulær avgang av elg i Grong de siste årene. En irregulær avgang på over 50 dyr pr. år, dog enda større de siste årene (88 dyr i ), er ikke akseptabelt. Her må Grong storvald hjortevilt, sammen med andre, prøve å gjøre noe for å endre denne situasjonen. Mye er sagt om denne situasjonen tidligere og flere tiltak er forsøkt. Uansett så må vi bli bedre på dette, for dagens situasjon er uverdig både for forvaltningen og elgen. Vinteren 2005/06 gav oss heldigvis noe finere tall (totalt påkjørt og drept 30 elg). Skog og beite: Avvirkningen av skog i Grong går ned og er mer enn halvert fra 1989 (70.000kbm.) til kbm.). En stor andel av elgmaten produseres på hogstflatene og man kan fort ane at elgmatproduksjonen i Grong vil gå ned når antall hogstflater (avvirket areal) reduseres. Nå skal også sies at det produserer elgmat på andre areal enn på hogstflatene, så bildet er nok litt mer samensatt. Grong utmarksråd har utfordret valdene til å se på situasjonen i eget område og gi tilbakemelding om status. Pr. dato kan vi ikke se klare tegn på at elgstammen i Grong ikke har nok mat. Man har funnet noen døde elgkalver i kommunen de siste vintrene, men det har man også gjort tidligere. Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt

14 Uansett er det viktig at vi følger med utviklingen, og at vi allerede nå ser på hvilke muligheter vi har for å evt. øke produksjonen av elgmat, til tross for nedgangen i avvirkning av skog. Avskytningsplan: Årlig ramme/tildeling i planperioden fra kommunen: Ramme/tildeling År Elg Hjort Sum Grong Storvald hjortevilt ber om at fellingsrettene som storvaldet får av kommunen betraktes som en ramme for hva som kan felles. Endelig tildeling blir gjort av valdene selv, for hvert år. Rammer for årlig avskyting for Grong storvald hjortevilt: 1. Avskytingen av kalver og 1½ - åringer legges opp til totalt å bli minst 65% av totalt felt elg innen storvaldet i planperioden. Kalv bør utgjøre minst 25% av den totalt felte kvote i storvaldet (bestandsplanområdet). 2. Beskatningen av kyr 2½ år og eldre må ikke overstige 17% av felt kvote for storvaldet i planperioden. 3. Kalveførende ku må ikke felles fra kalven. Dersom kua felles ved et uhell, må også kalven felles såfremt det er ledig kvote. 4. Felling av hanndyr 1½ år og eldre, må ikke overstige 55% av felte eldre dyr (1½ år og eldre) for storvaldet i avtaleperioden. 5. Ved endrede forutsetninger i forbindelse med avtalen, kan kommunen bestemme at avtalen skal revideres, etter å ha innhentet uttalelse fra grunneierne/jaktrettshaverne. Begrunnelse for rammene for årlig avskyting i Grong storvald hjortevilt : 1. Grong storvald hjortevilt er av den oppfatning at en stor andel av elguttaket bør bestå av uproduktive dyr (ungdyr 1½ år og kalv). Dette for å opprettholde en god produksjon i elgstammen og fordi dette er en dyregruppe som utgør en stor andel av den totale stammen. Uttak fra denne gruppen (særlig av kalv) vil gjøre det lettere å holde en stabil elgstamme over tid. 2. Grong storvald hjortevilt har i sin målsetting et ønske om stabilisering av elgstammen på det nivå man hadde i Innad i storvaldet har vi fortsatt små variasjoner i målsettingen, men det er vel ingen som fortsatt ønsker økning i stammen (et område ønsker reduksjon i stammen se vedlegg 1.). Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt

15 For å gi rom for de ulike målene de forskjellige valdene har, setter vi taket på ku 2½ år og eldre til maks 17%. Både ønske og erfaring tilsier at uttaket blir noe lavere (13,9% totalt i perioden ). En relativt romslig voksenkuprosent vil også kunne hjelpe oss i å nå målet med en riktigere kjønnsfordeling i uttaket, da man har litt mer å gå på i forhold til felling av 1½ års kyr. 3. Dette punktet tar utgangspunkt i viltlovens bestemmelser om human jakt, noe Grong storvald hjortevilt synes er en selvfølge. 4. Grong storvald hjortevilt har et ønske om en riktig kjønnsammensetning i elgstammen. Dette krever at uttaket av elg er det samme som tilveksten i stammen når det gjelder ku og okse forholdet. Storvaldet har satt et krav om maks 55% hanndyr 1½ og eldre for storvaldet i planperioden. Dette vil være nært opp til den naturlige tilveksten i stammen. En forutsetning for god produksjon i elgstammen er blant annet forholdet mellom kyr og okser. 5. Grong storvald hjortevilt har ingen kommentarer. Tiltak i planperioden: Grong storvald hjortevilt ser det som naturlig at storvaldet etter hvert tar ansvaret for en del fellesoppgaver innenfor hjorteviltforvaltningen lokalt. Mye av det mer konkrete lokale arbeidet vil det være naturlig at valdene tar ansvar for. I tillegg hviler fortsatt en del overordna ansvar på kommunen. For ikke å gape over for mye i en oppstartsfase, velger storvaldet å konsentrere seg om følgende to tema (andre tiltak vil komme etter hvert som veien blir oppgått): 1. Informasjon Arrangere informasjonsmøte på våren tildelingsmøte for valdene. Arrangere informasjonsmøte før elgjakta jaktledermøte. Dette primært for å kunne nå ut med viktig informasjon til de som sitter med fingeren på avtrekkeren. De vil alltid være viktige personer i elgforvaltninga i kommunen. Men også for å kunne få tilbakemelding fra jegerne på hvordan de synes elgforvaltninga i kommunen er. Arrangere informasjonsmøte etter elgjakta evalueringsmøte for valdene. Dette for å presentere status for siste års jakt, hvordan avskytinga ligger i forhold til målene/kravene i planen og for en toveis kommunikasjon mellom storvaldet og dets medlemmer. o 2. Lokal forskning kartlegging/registrering av elgstammen Grong storvald hjortevilt ønsker å utvikle et enkelt registreringsskjema hvor enkelte observasjoner systematisk blir notert ned av jaktlederne/jegerne. Dette vil kunne gi oss relative tall, for noen enkle konkrete forhold, hvor vi kan se evt. endringer fra år til år. Dette kan være: o Elgbeitesituasjonen i et gitt område hvordan er matfatet til elgen? o Beiteskadesituasjonen i området er det lite, noe eller mye beiteskader? o Andre registreringer etter behov.. Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt

16 Revisjon/oppsigelse av bestandsplanen: Kommunen kan allerede etter 1. avtaleår vurdere om intensjonene i bestandsplanen er oppfylt, inkludert årlig avskyting og rammer for avskytingen. Kommunen kan da si opp avtalen dersom det er vesentlige avvik fra planen. Ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i området i løpet av planperioden, kan kommunen også vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse. Dersom bestandsplanen ikke er oppfylt etter avtaleperioden, bør avvikene diskuteres og kunne begrunnes for evt. fornyelse av bestandsplanen. Ved oppsigelse av avtalen, vil elgtildelingen for bestandsplanområdet bli gjort etter hjorteviltforskriftens paragraf 15, dvs. at kvoten tildeles etter følgende alternativ: 1. Kalv (½ år), voksne hanndyr (1½ år og eldre) og frie dyr 2. Kalv (½ år), voksne hunndyr (1½ år og eldre) og voksne hanndyr (1½ år og eldre). Ved direkte misbruk av avtalen, vil bestandsplanområdet få tildelt kvoten slik at forutsetningene og intensjonene i bestandsplanen blir oppfylt. Søknad om godkjenning av bestandsplanen: Bestandsplanområdet Grong storvald, hjortevilt søker med dette Grong kommune om godkjenning av planen. sted dato Valdansvarlig Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt

17 Kommunens behandling av bestandsplanen: Bestandsplan fra Grong storvald, hjortevilt s bestandsplanområde for perioden godkjennes/godkjennes ikke (stryk det som ikke passer). sted dato. kommunens viltansvarlig Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt

Utarbeidet av: Grong Utmarksråd

Utarbeidet av: Grong Utmarksråd Utarbeidet av: Grong Utmarksråd Bestandsplan for elg, hjort og rådyr, Grong storvald hjortevilt 10-12 1 Innholdsfortegnelse: 1.0. Avtaleparter side 3 2.0. Bestandsplanperiode side 3 3.0. Bestandsplanområde

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG VALD 015 STORVANN SYD og VALD 09 SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN og VALD 07-ELGVALD OLDRA-FORHAMN-ROGLA (SØNDRE HARSTAD DRIFTSPLANOMRÅDE) PERIODEN 2015 2019 (5 ÅR) VIDEREFØRING AV BESTANDSPLANER

Detaljer

Utarbeidet av: Grong Storvald hjortevilt, mai 2013

Utarbeidet av: Grong Storvald hjortevilt, mai 2013 Utarbeidet av: Grong Storvald hjortevilt, mai 2013 Bestandsplan for elg, hjort og rådyr, Grong storvald hjortevilt 2013-2015 1 Innholdsfortegnelse: 1.0. Avtaleparter side 3 2.0. Bestandsplanperiode side

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Q%3cg. Frol tildelingsområdet BESTANDSPLAN. Planperiode Forord

Q%3cg. Frol tildelingsområdet BESTANDSPLAN. Planperiode Forord Q3cg BESTANDSPLAN Frol tildelingsområdet Levanger KOMMUNE Planperiode 2015-2017 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE

BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE Planperiode 2012 2014 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen. Planperíode Forord

BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen. Planperíode Forord O6 /6 /2? BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen Levanger KOMMUNE Planperíode 2015-2017 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2010-2012 Bilde finn et høvelig bilde. Område: VARGHIET SKOGER A/S 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2011 Område: Østre Bjugn viltstellområde 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner 2 Planområde, arealer,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2016-2018 Behandlet på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 14.04.2016 Behandlet på styremøte i Alvdal Grunneierlag SA 09.05.2016 Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Bestandsplan for elg. Elgregion Mjøsa-Glomma Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul

Bestandsplan for elg. Elgregion Mjøsa-Glomma Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul Bestandsplan for elg Elgregion Mjøsa-Glomma 2013-2017 24.05.2013 Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul 0. INNLEDNING... 2 1. ELGREGIONEN... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. PLANFORUTSETNINGER... 3 4. OVERORDNEDE MÅL I

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I PERIODEN 2016,2017 OG 2018 Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2012 1 foto Tor I Sundseth foto Tor I Sundseth VARGHIET SKOGER AS BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

Bestandsplan. Leirfjord Øst 1322 V0002 /4/35. ,_,5f i" i,---2o 1 6 _ 2019 _ F* ' % L50. ?_ rma!?.[l1fi è; LEI.JC." J KU: IMUNE. Fotograf: Gummr Sætre

Bestandsplan. Leirfjord Øst 1322 V0002 /4/35. ,_,5f i i,---2o 1 6 _ 2019 _ F* ' % L50. ?_ rma!?.[l1fi è; LEI.JC. J KU: IMUNE. Fotograf: Gummr Sætre F Bestandsplan LEI.JC." J KU: IMUNE /4/35?_ rma!?.[l1fi è; _ F* ' % L50.,_,5f i" i,---2o 1 6 _ 2019.m Fotograf: Gummr Sætre Leirfjord Øst 1322 V0002 á- _ - Bestandsplan elg for Leirfjord Øst 2016 2019.

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019.

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019. Driftsplan forelgforvaltning j " " i /5/W ' 'r Leirfjord Vest F'- 'FA H å {.2 i 1. Bakgrunn ' i LW Driftsplanen er utarbeidet på grunnlag av lov av 29.05.1981 om viltet og forskrift av 15.02.2012 om forvaltning

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNLEDNING Steinkjer kommune har alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 Evt. forfall

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Bestandsplan for Elgforvaltning.

Bestandsplan for Elgforvaltning. Bestandsplan for Elgforvaltning. Mellom Stjørdal Kommune og driftsplanområde Hegra / Flora bestående av disse avtalepartene: Sona og Flora Grunneierlag, Sørsia Grunneierlag, Sundal Grunneierlag, Sørkringen,

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

Driftsplan for elgforvaltning Indre Evenes Grunneierlag

Driftsplan for elgforvaltning Indre Evenes Grunneierlag Driftsplan for elgforvaltning 2002-2004 Indre Evenes Grunneierlag Driftsplanområdet Driftsplanområdet ligger i østlige deler av Evenes Kommune i Nordland Fylke. Driftsplanområdet omfatter Gnr. 26 (Lenvik),

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2009 5-6 Elgfellinger 1955-2009 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014.

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON....

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 05.06.2013 Vår Ref... ES-6124/13 Arkiv... K46 Saksnr... 13/818 Deres Ref... SAK 004/2013 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR TIL VALD

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG VALD 015 STORVANN SYD og VALD 009 SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN (SØNDRE HARSTAD DRIFTSPLANOMRÅDE) PERIODEN 2012 2014 (3 ÅR) VIDEREFØRING AV BESTANDSPLAN FOR PERIODEN 2006-2008 og 2009-2012

Detaljer

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran 2016-2021 Vedtatt av Grønn Nemnd i Verran den 00.00.2016 Side 2 av 10 1. INNLEDNING Kommunal forvaltning skal ta hensyn til viltet og viltets

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 94280 800

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2011 Bilde finn et høvelig bilde. Område: Søndre Bjugn/Ørland viltstellområde BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold,

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2007 INNHOLD Side 2 Innledning 3-4 Oppsummering 5-6 Elgfellinger 1955-2007 7-14 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 15-27 Elgfellinger, diagrammer 28-43

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

Årsmøte Indre Evenes Grunneierlag 12. april 2014 Kai Mathisen

Årsmøte Indre Evenes Grunneierlag 12. april 2014 Kai Mathisen Årsmøte Indre Evenes Grunneierlag 12. april 2014 Kai Mathisen 2002-2004 Første bestandsplan (en pioner i nord) 32 dyr: 21 kalver, 9 ungdyr, 4 kyr, ingen okser 2005-2007 Bergvik og Strand kommer til som

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen

Elgforvaltning i Steigen Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Fauske 18.2.212 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr c 61 Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2011 Område: Østre Bjugn viltstellområde 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside i Innhold, definisjoner 2 Planområde,

Detaljer

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123 Fra: Eli Moe Sendt: 29. oktober 2014 19:20 Til: Ås kommune Kopi: Ellen Hougsrud Emne: Målsetting for hjortevilt i Ås kommune - høring. Deres ref 14/00123 Vedlegg: 14-03776-1

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE Sist revidert 06.03.2017 INNHOLD Innledning...2 Lovgrunnlag...2 DEFINISJONER...2 Målsetning...3 Retningslinjer...3 Effektive

Detaljer

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 1 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2011 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu 130 41 32 % 36 28 % 12 9 % 16 12 %

Detaljer

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg Bestandsplan for hjort Lesja elgutvalg 2017-2021 Forord Bestandsplanen for 2017-2021 er en oppfølging av forrige bestandsplan. Målet for det meste av viltforvaltningen er å ha bestander som er stabile.

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

FROSTA GRUNNEIERLAG OG FROSTA FJELLSTYRE

FROSTA GRUNNEIERLAG OG FROSTA FJELLSTYRE FROSTA GRUNNEIERLAG OG FROSTA FJELLSTYRE BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT 2016-2020 Side 1 av 13 sider Bestandsplan for elg og hjort Bestandsplan for elg og hjort. Frosta grunneierlag og Frosta fjellstyre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/1648-32 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildelinger hjorteviltjakt 2016. Vedlegg: Tildelinger

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN. 2012-2014 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON.... 3

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs.

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs. Dato... 13.06.2017 Vår Ref... ES-6662/17 Arkiv... K46 Saksnr... 17/901 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2017 Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien

Detaljer

Levanger Viltnemnd. Møtebok

Levanger Viltnemnd. Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 10.06.03 Kl: 0900 1100 Sted: Rådhuset, rom 4035 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Robert Svarva, medlem (Fra sak nr

Detaljer

Ny målsetting om forvaltning av

Ny målsetting om forvaltning av Ny målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune Med ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune Dagens program Hvorfor målsetting? Hva skal målsettingen brukes til Lovhjemler

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune. Halden kommune Miljø og landbruk Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2013/1124-63 K40 Torbjørn Fosser, 23.09.2013 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Halden

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 19.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

FROSTA GRUNNEIERLAG OG FROSTA FJELLSTYRE

FROSTA GRUNNEIERLAG OG FROSTA FJELLSTYRE FROSTA GRUNNEIERLAG OG FROSTA FJELLSTYRE BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT 2012-2015 Side 1 av 13 sider Bestandsplan for elg og hjort Bestandsplan for elg og hjort. Frosta grunneierlag og Frosta fjellstyre

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Høringsutkast pr. 14.09.2017 Behandlet i sak 17/016 i viltnemnda Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Kommunen

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG 2005-2009 Avtalepartnere Kommune: Sør-Odal kommune (kommunen) Vald: Galterud, Sander og Disenå elgvald (valdet) Bestandsperiode Bestandsplan er utarbeidet for en periode på 5 år :

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016

Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016 Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016 Ane Johansen Tangvik Bodil Haukø Erling J. Solberg 1 Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet

Detaljer