Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30 Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Sakliste Saksnr Innhold PS 1/15 Referatsaker, møte i Levanger viltnemnd PS 2/15 Budsjett for Levanger kommunale viltfond 2015 PS 3/15 Søknad om endring av minsteareal for elgvald i område 5 - Skogn og Grønningen Almenninger PS 4/15 Søknad om godkjenning av bestandsplan for Frol Tildelingsområde - perioden PS 5/15 Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg Skogn og Markabygda tildelingsområde PS 6/15 Søknad om godkjenning av bestandsplan for Ronglan - Åsen Tildelingsområde PS 7/15 Søknad om godkjenning av bestandsplan for Ekne - Nordfjellet Tildelingsområde PS 8/15 Tildeling av fellingskvoter på elg i Levanger Vald uten bestandsplan PS 9/15 Tildeling av fellingskvoter på hjort i Levanger 2015 PS 10/15 Tildeling av fellingskvoter på rådyr i Levanger 2015 PS 11/15 Søknad om forlengelse av jakttid på elg i Levanger til 23 desember Levanger, 9. juni 2015 Torbjørn Sirum/sign./ leder

2 Levanger kommune Sakspapir Referatsaker, møte i Levanger viltnemnd Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arne Ramdal av 22 Arkivref: 2015/ /K40 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Viltnemnda i Levanger /15 Rådmannens forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. Hjemmel/bakgrunn for saken: Delegasjonsreglementet i Innherred samkommune. Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger og vurdering: Saker vedtatt som delegerte saker. 1. Skogn Markabygda Tildelingsområde. Tillatelse til felling av skadeelg på Nesset jaktfelt. Elgku felt den Skogn og Grønningen almenninger (Skogn bygdealmenning). Godkjent vald for elg og hjort, 2015/ Skogn Markabygda Tildelingsområde. Godkjent vald for elg og hjort, 2015/ Skogn Markabygda Tildelingsområde. Godkjent vald med egen bestandsplan for elg, 2015/ Skogn Markabygda Tildelingsområde. Ikke godkjent vald med bestandsplan for hjort, 2015/ Reinsjø fjellstyre. Søknad om godkjenning av Reinsjø statsallmenning som vald for elg og hjort, 2015/ Ekne Nordfjellet vald for elg og hjort godkjent, samt godkjent som bestandsplanområde for elg, 2015/ Ronglan Åsen Tildelingsområde. Eiendommen Bragstad, gnr. 235/1, areal godkjent i tillegg, 2011/ Ronglan Åsen Tildelingsområde. Eiendommen Forbord, gnr. 217/8, areal godkjent i tillegg, 2015/3056.

3 10. Aksel Stokke og Wenche Eide. Avslag på søknad om skadefelling av grågås i mai 2015, 2015/ Eier av Sunde Øvre, gnr. 55/1, Håvard Jermstad. Trukket ut teig av sin eiendom, fra rådyrvald nr. 11, v/johannes Haga, 2006/ Søknad om skadefelling av grågås og canadagås i området Laberget leirsted til Ekne Kirke. 3 av 22

4 Levanger kommune Sakspapir Budsjett for Levanger kommunale viltfond 2015 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arne Ramdal Arkivref: 2010/ /242 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Viltnemnda i Levanger /15 Rådmannens forslag til vedtak: Budsjett for Levanger kommunale viltfond 2015: Tekst Kr Saldo på fondet pr Saldo Levanger viltfond pr Inntekter: Fellingsavgifter elg og hjort Fellingsavgifter elg og hjort Salg av kjøtt, påkjørt elg Trafikksikringsarbeid, viltrydding langs veger, innvilget tilskudd Sum inntekter Utgifter: Trafikksikringsarbeid, viltrydding langs veger Lønn ettersøk skadet vilt Eventuelle forebyggende tiltak, - beiteskader av elg Naturdata, «elgpakke» Kompetanseheving, kurs, seminarer, opplæring Diverse søknader, øk. støtte Sum utgifter: Økning i beholdning Beregnet saldo Levanger viltfond pr Hjemmel/bakgrunn for saken: Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort, 3. Vedlegg: Regnskapssammendrag for Levanger kommunale viltfond for av 22

5 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger og vurdering: Saldo pr : kr Saldo pr : kr Saldoen ble således redusert med kr Dette skyldes at fellingsavgifter på elg og hjort for 2014, ikke har kommet tidsnok til å bli med på regnskapet Det kommer da som inntekt i Hovedinntekta er fellingsavgifter på elg og hjort. Videre salg av elgkjøtt (påkjørt vilt) og tilskudd fra Fylkeskommunen til rydding langs veger. Størsteparten av kostnadene er ettersøk av skadet vilt, trafikksikringstiltak (rydding av elgmat og sikt langs veger), og seminar/opplæring. 5 av 22

6 Levanger kommune Sakspapir Søknad om endring av minsteareal for elgvald i område 5 - Skogn og Grønningen Almenninger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arne Ramdal Arkivref: 2015/960 - /K46 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Viltnemnda i Levanger /15 Rådmannens forslag til vedtak: Levanger viltnemd gjennomfører en prosess i forhold til minsteareal for elg og hjort i Levanger kommune. Forslag om endring av minsteareal, som i forkant sendes på høring, fremmes innen 1. mars 2016, og fastsettes av kommunen innen 15. april Endelig svar på søknaden fra Skogn og Grønningen almenninger utsettes tilsvarende. Hjemmel/bakgrunn for saken: «Forskrift om forvaltning av hjortevilt», 8.Fastsettelse av minsteareal og fellingskvoter. Vedlegg: Søknad datert , fra Skogn og Grønningen almenninger om endring av minsteareal for elg. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Søknaden gjelder valdet for elg som Skogn og Grønningen almenninger (Skogn bygdealmening) disponerer, sum areal da. Det søkes om å endre minstearealet for elg fra til da/dyr. Vurdering: Kommunen fastsetter minstearealet for elg, hjort og rådyr i en forskrift. Det kan fastsettes ulikt minsteareal for ulike deler av en kommune. Forslag om endring av minsteareal skal fremmes innen 1. mars og fastsettes av kommunen innen 15. april. Levanger kommune sin «Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, er datert Det området det søkes om tilhører sone 5, med et minsteareal for elg på da/dyr. 6 av 22

7 Elgarealet til Åsen Bygdealmenning tilhører også sone 5 med 4000 da som minsteareal. Videre har sone 3, område Buran, og sone 6, Ytterøy da som minsteareal. For øvrig er det andre arealgrenser for andre områder i kommunen. Gjeldene forskrift er 7 år gammel. Det er aktuelt å ta en gjennomgang av hele forskriften, for å vurdere om de gjeldene arealene er fornuftig i dag. Det kan også være aktuelt å endre på minstearealet for hjort i kommunen. En slik total gjennomgang vil ta noe tid, da et forslag må sendes ut på høring til alle vald for hjortevilt i kommunen. Prinsippene i 8 12 i Naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer ved vurdering av saken. 7 av 22

8 Levanger kommune Sakspapir Søknad om godkjenning av bestandsplan for Frol Tildelingsområde - perioden Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arne Ramdal Arkivref: 2012/ /K46 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Viltnemnda i Levanger /15 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i «Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19, bestandsplan for elg og hjort, godkjennes omsøkte bestandsplan med følgende endring: Av totalt felte dyr, skal det felles minst 40 % kalv. Ku 1 1/2 år reduseres til 19 %, og okse 1 ½ år til 18 %. Hjemmel/bakgrunn for saken: Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19, bestandsplan for elg og hjort. Prinsippene i 8 12 i Naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer ved vurdering av saken. Vedlegg: Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg for perioden Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Valdets tellende elgareal er da. Vurdering: Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. 3. For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten årlig fordeles på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr. 8 av 22

9 Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder. Utdrag fra bestandsplanen som det søkes om godkjenning av: Det er en målsetting å øke andel eldre okser, antall kyr pr. okse bør ikke overstige 2,5 Delmål: Det er en målsetting å stabilisere årlig avskyting til et uttak på 55 dyr. Tiltak i planperioden er blant annet: 1. Spare okser under 10 spir før 10. oktober. 2. Enkel kalv skal ikke skytes, gjelder hele jakta. 3. Ikke felle mer enn 50 % hanndyr i planperioden. 4. Ikke felle mer enn 13 % eldre ku i planperioden. 5. Øke avskytingen av kviger. 6. Det skal ikke felles ku i følge med kalv. 7. Det er et mål at minst 50 % av skutte 1 ½ åringer er hunndyr. 8. Stimulere til økt uttak av 1 ½ åringer. 9. Legge til rette for godt elgbeite gjennom skogskjøtselen. Avskytingsplan Ungdyr, (kalv og 1 ½ år) minimum 65 %. Tabell.Planlagt felling i perioden det enkelte år, og sum i planperioden Årstall Sum/gj.snitt Antall Eldre ku Eldre okser, % Ku 1 ½ år, % Okse 1 ½ år, % Kalv, % Hanndyr, Hunndyr, % Saksbehandler oppfatter at målsettinga med å stabilisere årlig avskyting til et årlig uttak på 55 dyr, i følge planen skal skje i neste planperiode for bestandsplan, dvs. fra og med 2018, og da med en reduksjon i elgbestanden. 9 av 22

10 Levanger kommune Sakspapir Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg Skogn og Markabygda tildelingsområde Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arne Ramdal Arkivref: 2015/ /K46 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Viltnemnda i Levanger /15 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19 - bestandsplan for elg og hjort, godkjennes bestandsplanen slik som søkt. Hjemmel/bakgrunn for saken: «Forskrift om forvaltning av hjortevilt», 19. Bestandsplan for elg og hjort. Prinsippene i 8 12 i Naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer ved vurdering av saken. Vedlegg: Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg i perioden Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Valdets tellende areal er da. Vurdering: Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. 3. For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten årlig fordeles på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr. 10 av 22

11 Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder. Utdrag fra bestandsplanen som det søkes om godkjenning av: Det er en målsetting å øke andel eldre okser, antall kyr pr. okse bør ikke overstige 2,5 Tiltak i planperioden er blant annet: 1. Øke avskytingen med 20 % fra forrige periode. 2. Felle minimum 40 % kalv. 3. Av de voksne dyrene: 4. Felle 50 % hann, 1 ½ år og eldre. 5. Felle 50 % hunn, 1 ½ år og eldre % kjønnsfordeling på kalv. Tabell. Planlagt felling i perioden. Årstall Sum/gj.snitt Antall Kalv, % Ku 1 ½ år og eldre, % Okse 1 ½ år og eldre, % Sum, % 100 % Av kalv, %: Oksekalv, % Kukalv, % Skogn bygdeallmenning har trukket seg ut av valdet. I 2014 ble almenningen tildelt 14 dyr. Når dette blir tatt inn i regnestykket tilsvarer tallene i tabellen 15 % økning i avskyting på antall dyr i forhold til forrige periode ( ) for bestandsplan. 11 av 22

12 Levanger kommune Sakspapir Søknad om godkjenning av bestandsplan for Ronglan - Åsen Tildelingsområde Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arne Ramdal Arkivref: 2009/ /K00 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Viltnemnda i Levanger /15 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i «Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19 bestandsplan for elg og hjort, godkjennes bestandsplanen med følgende endringer: Det kan felles maksimalt 17 % eldre kyr i planperioden. Felling av okser 1 ½ år endres til 17 %, og ku 1 ½ år til 16 %. Det skal felles minst 40 % kalv. Hjemmel/bakgrunn for saken: «Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19.» Bestandsplan for elg og hjort. Vedlegg: Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg for perioden Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Valdets tellende elgareal er da. Vurdering: Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. 3. For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten årlig fordeles på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr. Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved 12 av 22

13 13 av 22 Levanger kommune Viltnemnda sakliste vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder. Utdrag fra bestandsplanen som det søkes om godkjenning av: Valdets hovedmålsetting. For Ronglan Åsen Tildelingsområde er det en målsetting å stabilisere årlig avskyting til et uttak på 90 dyr. Delmål. 1. Det er en målsetting å øke andel eldre okser, antall kyr pr. okse bør ikke overstige 2,5. 2. Det er en målsetting å opprettholde en produktiv bestand med netto tilvekstrate over 40 %. 3. Elgstammen skal holdes innenfor de rammer beitegrunnlaget gir grunnlag for. 4. Redusere antall påkjørsler 5. Elgforvaltningen i valdet skal gjennomføres på et godt faglig grunnlag. 6. Årlig vurdering av elgstammen. 7. Tildelingen vurderes i mellomperioden for å sikre riktig avskyting i forhold til stammens størrelse. Dyr i tildelingen holdes tilbake i 1. periode. Tiltak i planperioden er blant annet: 1. Holde tilbake tildeling i 1. periode. 2. Fortsette fra forrige planperiode med å spare eldre okser i første jaktperiode. Det tildeles ikke okser over 5 spir i første jaktperiode. 3. Ikke skyte mer 50 % hanndyr i planperioden. 4. Ikke skyte mer enn 20 % eldre ku noe år i planperioden. 5. Øke avskytingen av antall kviger. Det er et mål at minst 50 % av skutte 1 ½ åringer er hunndyr. 6. Legge til rette for godt elgbeite gjennom skogskjøtselen. Avskytingsplan: I planperioden bør prosentfordelingen ligge innenfor følgende fordeling på alder og kjønn: 1. Ungdyr (kalv og 1 ½ åringer: Minimum 65 %. 2. Derav skal kalv utgjøre minst 35 %. 3. Eldre hunndyr: Skal ikke overstige 20 % av totalt felte dyr. 4. Andel hanndyr: Skal ikke overstige 55 % av totalt felte dyr. Tabell. Planlagt felling i perioden. Årstall Sum/gj.snitt Antall Eldre ku, % Eldre okser, % Ku 1,5 år, %

14 Årstall Sum/gj.snitt Okse 1,5 år, % Kalv, % Hanndyr, % Hunndyr, % For planperioden for valdet ble det tildelt sum 233 dyr. Forslaget til plan for perioden betyr en økning i fellingskvote på antall med 37 dyr, som tilsvarer 16 %. Valdets målsetting med å stabilisere stammen til årlig avskyting på 90 dyr, stemmer ikke med forslaget i planen med å øke fellingskvoten med 37 dyr og samtidig kunne felle inntil 20 % eldre kyr, (og 35 % kalv). Dersom begge disse tiltakene gjennomføres samtidig, vil det redusere stammen til et mye lavere nivå enn at man årlig kan felle 90 dyr på et stabilisert nivå. 14 av 22

15 Levanger kommune Sakspapir Søknad om godkjenning av bestandsplan for Ekne - Nordfjellet Tildelingsområde Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arne Ramdal Arkivref: 2012/ /K46 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Viltnemnda i Levanger /15 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 19 - bestandsplan for elg og hjort», godkjennes bestandsplanen slik som søkt. Hjemmel/bakgrunn for saken: «Forskrift om forvaltning av hjortevilt», 19. Bestandsplan for elg og hjort. Prinsippene i 8 12 i Naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer ved vurdering av saken. Vedlegg: 1. Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg for perioden Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Valdets tellende areal er da. Vurdering: Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. 3. For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten årlig fordeles på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr. 15 av 22

16 16 av 22 Levanger kommune Viltnemnda sakliste Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder. Utdrag fra bestandsplanen som det søkes om godkjenning av: Valdets hovedmålsetting. For Ekne-Nordfjellet Tildelingsområde er det en målsetting å stabilisere årlig avskyting til ett uttak på 44 dyr. Delmål - Det er en målsetting å øke andel eldre okser, - antall kyr pr okse skal ikke overstige 2,5. - Det er en målsetting å opprettholde en produktiv bestand med netto tilvekstrate over 40 %. - Elgstammen skal holdes innenfor de rammer beitegrunnlaget gir grunnlag for. - Redusere antall påkjørsler. - Elgforvaltningen i valdet skal gjennomføres på et godt faglig grunnlag. Tiltak i planperioden 1. Gjøre grundige vurderinger av elgstammens størrelse og utvikling slik at bestandsmålene nås. 2. Spare eldre okser over 5 spir i første jaktperiode. 3. Skal felle 50 % hanndyr og 50 hunndyr eldre enn kalv. 4. Kalv skal utgjøre minst 40 %. 5. Legge til rette for godt elgbeite gjennom skogskjøtselen. 6. Sette opp saltstein på utvalgte plasser. Avskytingsplan I planperioden bør prosentfordelingen på felte dyr ligge innenfor følgende rammer: 1. Kalv skal utgjøre minst 40 %. 2. Andel hunndyr av dyr eldre enn kalv: 50 %. 3. Andel hanndyr av dyr eldre enn kalv: 50 %. Tabell. Planlagt felling de enkelte år i perioden. Årstall Sum/gj.snitt Antall: Eldre ku, % Eldre okser, % Ku 1,5 år, % Okse 1,5 år, % Kalv, % Hanndyr, % Hunndyr, % Saksbehandler oppfatter at målsettinga om å stabilisere årlig avskyting til ett årlig uttak på 44 dyr, vil skje først i neste periode for bestandsplan, dvs. fra og med 2018, dvs. en reduksjon av nåværende bestand.

17 Levanger kommune Sakspapir Tildeling av fellingskvoter på elg i Levanger Vald uten bestandsplan Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arne Ramdal av 22 Arkivref: 2015/ /K46 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Viltnemnda i Levanger /15 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 21, målrettet avskyting, tildeles følgende fellingskvoter på elg i 2015 på vald uten bestandsplan: Navn elgvald Tellende areal, da Voksne Voksne Sum Kalv hunndyr hanndyr dyr Skogn bygdealmenning Reinsjø statsallmenning Sjåstad Våttåberget Ytterøy Summering: Kalv kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn. Hjemmel/bakgrunn for saken: Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 21, målrettet avskyting. Prinsippene i 8 12 i Naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer ved vurdering av saken. Vedlegg: 1. Søknad om fellingskvote på elg 2015, fra Ytterøy utmarkslag, datert Søknad fra Våttåberget grunneierlag mottatt om fellingskvote på elg. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger og vurdering: Ytterøy utmarkslag har i skriv datert , søkt om en elgkvote på 5 dyr, derav 3 kalver, 1 ku og 1 okse. Det meldes at elgbestanden på øya er redusert ytterligere. Videre har Våttåberget grunneierlag søkt om maksimal kvote i forhold til regelverket. For øvrig tildeles godkjente vald kvote uten at det søkes hvert år. andre vald har søkt om kvote.

18 Levanger kommune Sakspapir Tildeling av fellingskvoter på hjort i Levanger 2015 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arne Ramdal Arkivref: 2015/ /K46 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Viltnemnda i Levanger /15 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 21, målrettet avskyting, tildeles følgende fellingskvoter på hjort i Levanger i 2015: Vald Tellende areal, da Kalv Voksne hunndyr Spissbukk Voksne hanndyr, 2 ½ år og eldre Frol Tildelingsområde Skogn - Markabygda Tildelingsområde. Ronglan - Åsen Tildelingsomr. Ekne - Nordfjellet Tildelingsområde Våttåberget Ytterøy Skogn bygdealmenning Reinsjø statsallmenning Summering: Kalv kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn. Hjemmel/bakgrunn for saken: Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 21, målrettet avskyting. Prinsippene i 8 12 i Naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer ved vurdering av saken. Vedlegg: Søknad fra Ytterøy utmarkslag, datert Søknad fra Våttåberget grunneierlag, mottatt Sum dyr 18 av 22

19 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger og vurdering: Ytterøy utmarkslag og Våttåberget grunneierlag har søkt om fellingtillatelse på hjort i andre vald har søkt om kvote. For øvrig tildeles godkjente vald kvote uten at det søkes hvert år. 19 av 22

20 Levanger kommune Sakspapir Tildeling av fellingskvoter på rådyr i Levanger 2015 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arne Ramdal Arkivref: 2015/ /K45 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Viltnemnda i Levanger /15 Rådmannens forslag til vedtak: Leder og saksbehandler i viltnemnda gis fullmakt til å fordele fellingskvotene på rådyr i Levanger for Hjemmel/bakgrunn for saken: Forskrift om forvaltning av hjortevilt», 21 - Målrettet avskyting. Vedlegg: Søknad fra Ytterøy utmarkslag datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger og vurdering: Ytterøy utmarkslag har i skriv datert , søkt om kvoter på sine vald. Valdet har planlagt å begrense avskytinga på arealene til Ytterøy utmarkslag også i år, men planlegger en høyere avskyting enn i 2014, da telling de har gjennomført viser at rådyrbestanden er på tur opp igjen. For øvrig tildeles godkjente vald kvote uten at det søkes hvert år. andre vald har søkt om kvote. Kommunen kan ikke pålegge målrettet avskyting av rådyr på den måten at fellingskvoten blir definert på kjønns- og aldersgrupper. I Levanger utøves det kvotefri jakt på rådyr i henhold til 23, på vald med minste godkjente areal for kvotefri jakt, dvs. minst da, eller 20 ganger minstearealet. 20 av 22

21 Levanger kommune Sakspapir Søknad om forlengelse av jakttid på elg i Levanger til 23 desember Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arne Ramdal Arkivref: 2015/ /K46 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Viltnemnda i Levanger /15 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i «Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017», avslås søknaden om forlengelse av jakttida på elg i Levanger fram til 23. desember. Hjemmel/bakgrunn for saken: «Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017». Prinsippene i 8 12 i Naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer ved vurdering av saken. Saken gjelder en forskrift, dvs. det er ikke et enkeltvedtak i forhold til Forvaltningsloven. Vedlegg: Søknad datert , fra Frol Tildelingsområde, Skogn Markabygda Tildelingsområde, Nordfjellet Tildelingsområde og Ekne jaktvald. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Det søkes om at jakttida på elg i Levanger kommune forlenges fram til Vurdering: Anvent jakttid på de enkelte jaktfelt kommer fram på Sett elg-skjema (eller Sett og skutt). Gjeldene jakttid på elg i Levanger varer i totalt 28 dager fordelt over 2 jaktperioder. Statistikken viser at i 2014 ble det på alle jaktfeltene i gj.snitt jaktet i 11 dager, dvs. at 38 % av jakttida ble brukt. I 2014 ble det felt 95 % av tildelte dyr på fastlandet (Ytterøy unntatt). Dette er en høg fellingsprosent. På jaktfelt med låg fellingsprosent er det som regel lite elg, og det blir ikke mere elg av å forlenge jakttida. Det vil da ofte være en fordel å la de resterende 21 av 22

22 dyrene på jaktfeltet leve videre, bl.a. for å unngå å felle eldre kyr på slutten bare for å fylle kvoten. Utvidelse av gjeldene jakttid krever følgende prosedyre: Høring hos alle lag og foreninger i kommunen som organiserer interessenter og brukere av utmarka. Vedtak i Levanger kommune (Levanger viltnemnd). Endelig vedtak i Fylkeskommunen (Fylkesrådet). Innenfor den sentrale jakttida, er det Fylkeskommunen som kan vedta endring av jakttida på elg. I forhold til tid er det ikke mulig å gjennomføre den nødvendige prosessen med endring av jakttider nå, - med eventuell ny jakttid fra og med I perioden fra nå og fram til elgjakta er det også en periode med ferie, som vil vanskeliggjøre dette ytterligere er siste året i inneværende periode (5 jaktsesonger) for de sentralt fastsatte jakttidene. I forhold til jakttid i neste 5-årsperiode vil det være aktuelt å gjennomføre en prosess i 2016, med jakttider som vil gjelde fra 1. april av 22

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 14:30 Til stede: 4 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune viltnemnda Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 1008, 1 etg, Levanger rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Viltnemnda Møteprotokoll

Viltnemnda Møteprotokoll Viltnemnda Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda Møtested: Rådhuset i Levanger Dato: 13.06.2018 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Brøndbo Leder Tore Olav Hoem Medlem Bård

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: 3 etg, Herredshuset, Verdal Dato: 12.06.2012 Tid: 10:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer/Merknad Torbjørn

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 14:00

Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: 15.02.2018 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Eva Brøndbo (permisjon etter sak 20/12) Nestleder Bård Olav Leangen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Eva Brøndbo (permisjon etter sak 20/12) Nestleder Bård Olav Leangen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: 3 etg, Herredshuset, Verdal Dato: 12.06.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Leder

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg Dato: 05.06.2014 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Leder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg., Herredshuset, Verdal Dato: 10.06.2009 Tid: 09:00 12.15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg Herredhuset i Verdal, Verdal Dato: 16.06.2011 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg Dato: 05.06.2014 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Tove Irene Løvås Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Tove Irene Løvås Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal Dato: 12.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda Møtested: Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Viltnemnda Møtested: Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtested: Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: 13.06.2018 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda Møtested: Rådhuset i Levanger, landbrukskontoret 4 etg Dato: Tid: 14:00

Utvalg: Viltnemnda Møtested: Rådhuset i Levanger, landbrukskontoret 4 etg Dato: Tid: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtested: Rådhuset i Levanger, landbrukskontoret 4 etg Dato: 05.06.2019 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 16.06.2010 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg Herredhuset i Verdal, Verdal Dato: 16.06.2011 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Levanger Viltnemnd. Møtebok

Levanger Viltnemnd. Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 10.06.03 Kl: 0900 1100 Sted: Rådhuset, rom 4035 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Robert Svarva, medlem (Fra sak nr

Detaljer

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor.

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 14.06.05 Kl: 12.30 15.00 Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Innkalt til møtet Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset i Verdal Dato: Tid: 09:00

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset i Verdal Dato: Tid: 09:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset i Verdal Dato: 04.03.2010 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 16.06.2014 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller sms

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Siri-Gunn Vinne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Siri-Gunn Vinne Utmarksnemnda i Verdal Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Herredshuset på Verdal Dato: 08.06.2017 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Signar Musum

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Levanger Viltnemd Møtebok

Levanger Viltnemd Møtebok Levanger Viltnemd Møtebok Tid: 30 april. 2003 Kl: 0900 11.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Einar Svee, 1. varamedlem Elin

Detaljer

Dato: Kl: kl Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor.

Dato: Kl: kl Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. MØTEBOK Levanger Viltnemnd Dato: 19.06.06 Kl: kl 09.00-13.00 Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Til stede på møtet: Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem

Detaljer

Utvalg: Utmarksnemnda Møtested: Leksdal, Herredshuset Dato: Tid: 15:00

Utvalg: Utmarksnemnda Møtested: Leksdal, Herredshuset Dato: Tid: 15:00 Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Utmarksnemnda Møtested: Leksdal, Herredshuset Dato: 07.05.2019 Tid: 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal Dato: Tid: 09:00

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal Dato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal Dato: 12.06.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: 3 etg, Herredshuset, Verdal Dato: 12.06.2012 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær, arne.ramdal@innherred-samkommune.no, som sørger for innkalling

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 05.06.2013 Vår Ref... ES-6124/13 Arkiv... K46 Saksnr... 13/818 Deres Ref... SAK 004/2013 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR TIL VALD

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 16.06.2010 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad, Leder

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther NESTL IF-AP Karl Oddvar Balvold MEDL

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther NESTL IF-AP Karl Oddvar Balvold MEDL MØTEPROTOKOLL Utvalg: Rådgivende viltnemnd Møtested: 2. etg avd. TLM, Kommunehuset Leksvik Dato: 21.05.2019 Tid: 09:00-11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Kristian Pedersen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 20.04.2017 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Viltnemnda Møtested: Landbrukskontoret 4C, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Viltnemnda Møtested: Landbrukskontoret 4C, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtested: Landbrukskontoret 4C, Rådhuset i Levanger Dato: 15.05.2018 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.06.2014 Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Førde, 16. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

Førde, 16. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Førde, 16. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Naturmangfoldloven 8 Kunnskapsgrunnlaget Offentlige beslutninger skal så langt det er rimelig bygge på: Vitenskapelig kunnskap om arter,

Detaljer

BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE

BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE Planperiode 2012 2014 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Servicetorget Møtedato: 08.06.2011 Tid: Kl. 08.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/11 SAKER HJORTEVILTFORVALTNING 2011 TYNSET, den 17.06.2011 Asbjørn Strømseng

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Møteprotokoll. : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : Tidspunkt : 09:00 11:00

Møteprotokoll. : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : Tidspunkt : 09:00 11:00 Møteprotokoll Utvalg : Viltnemnd Møtested : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 26.07.2017 Tidspunkt : 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Kenneth Andrè Norum Medlem Arthur

Detaljer

MØTEINNKALLING Viltnemnda

MØTEINNKALLING Viltnemnda Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Viltnemnda Dato: 06.07.2016 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

KOMMUNALE MÅLSETTINGER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT

KOMMUNALE MÅLSETTINGER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT DØNNA KOMMUNE Utvalg: UTMARKSNEMNDA Møtested: Dønnamann Møtedato: 25.02.2016 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Q%3cg. Frol tildelingsområdet BESTANDSPLAN. Planperiode Forord

Q%3cg. Frol tildelingsområdet BESTANDSPLAN. Planperiode Forord Q3cg BESTANDSPLAN Frol tildelingsområdet Levanger KOMMUNE Planperiode 2015-2017 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen. Planperíode Forord

BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen. Planperíode Forord O6 /6 /2? BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen Levanger KOMMUNE Planperíode 2015-2017 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Viltfaglig møte - Bamble 30.09.2013 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Alle tegninger: Oscar Jansen (Viltforvaltning, Storaas & Punsvik) Bilder: Ole B. Bårnes Bestandsvurdering

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor.

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 30.05.07 Kl: 09.00 Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Tilstede på møtet Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert Svarva,

Detaljer

SAK 02/ FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2019

SAK 02/ FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2019 Dato... 31.05.2019 Vår Ref... ES-6150/19 Arkiv... K46 Saksnr... 19/933 Deres Ref... SAK 02/2019 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2019 Forslag til vedtak: Med hjemmel i forskrift om forvaltning

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Viltnemda har møte den 13.02.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Bestandsplan for elgforvaltning Evenes bestandsplanområde

Bestandsplan for elgforvaltning Evenes bestandsplanområde Bestandsplan for elgforvaltning 2019-2021 Evenes bestandsplanområde Evenes bestandsplanområde Evenes bestandsplanområde omfatter følgende elgvald: Evenes, som består av Skar, Tårstad, Evenes/Myrnes, Liland

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Tidspunkt: 12:00 13:30 Møtested: Harstad Rådhus, Møterom ABY, rådhus 1A, 4. etg. Fra saksnr: 1 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2019 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Marker rådhus, formannskapsrommet Møtedato: 07.04.2016 Tidspunkt: 18:30-00:00 Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll. Utvalg: Utmarksnemnda Møtested: Leksdal, Herredshuset Dato: Tid: 15:00

Verdal kommune Møteprotokoll. Utvalg: Utmarksnemnda Møtested: Leksdal, Herredshuset Dato: Tid: 15:00 Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda Møtested: Leksdal, Herredshuset Dato: 27.06.2018 Tid: 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Siri-Gunn Vinne MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAVH

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: K46 Lnr.: 7033/18 Arkivsaksnr.: 18/1059-2

Saksframlegg. Ark.: K46 Lnr.: 7033/18 Arkivsaksnr.: 18/1059-2 Saksframlegg Ark.: K46 Lnr.: 7033/18 Arkivsaksnr.: 18/1059-2 Saksbehandler: Sigbjørn Strand GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR ELG 2018-2022 SAMARBEIDSORGANET FOR UTMARKSNÆRING I GAUSDAL M.FL. Vedlegg: Bestandsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 05.09.2014 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY R 1A Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møtebok Levanger Viltnemnd

Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Levanger Viltnemnd Dato: 07.06.04 Kl: 12.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert Svarva, medlem Elin Hjemaas, medlem

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

SAK 03/2018 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2018

SAK 03/2018 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2018 Dato... 07.06.2018 Vår Ref... ES-5908/18 Arkiv... K46 Saksnr... 18/743 Deres Ref... SAK 03/2018 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2018 Forslag til vedtak: Med hjemmel i forskrift om forvaltning

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen,

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

VILTNEMNDA MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: Tid: Kl

VILTNEMNDA MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VILTNEMNDA Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: 11.06.2010 Tid: Kl. 09.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Asbjørn Strømseng Siri Storrøsten Nils H. Øian Forfall: Merknad:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Statistikk over elgjakta i Levanger 2004

Statistikk over elgjakta i Levanger 2004 Statistikk over elgjakta i Levanger 2004 Innherred samkommune Notat 2005 Tittel: Statistikk over elgjakta i Levanger 2004. Dato: 01.03.05 Forfatter: Gunnar Kjærstad Antall sider: 34 Enhet: Landbruk og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/1648-32 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildelinger hjorteviltjakt 2016. Vedlegg: Tildelinger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I PERIODEN 2016,2017 OG 2018 Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for. Nestleder Thor Mauritzen F Medlem Else Marit Svendsen F

Funksjon Navn Forfall Møtt for. Nestleder Thor Mauritzen F Medlem Else Marit Svendsen F MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda Møtested: Marker rådhus, Formannskapsrommet Møtedato: 29.06.2016 Tidspunkt: 18:00-19:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Thor Erland Heyerdahl Nestleder

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Viltnemd Møtested: Spiserommet, Aremark rådhus Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Utvalg: Viltnemd Møtested: Spiserommet, Aremark rådhus Dato: Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemd Møtested: Spiserommet, Aremark rådhus Dato: 08.07.2019 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69199600. Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Statistikk over elgjakta i. Levanger i

Statistikk over elgjakta i. Levanger i Statistikk over elgjakta i Levanger i 2006 Innherred samkommune Notat 2006 Tittel: Statistikk over elgjakta i Levanger 2006. Dato: 08.01.07 Forfatter: Gunnar Kjærstad Antall sider: 32 Enhet: Landbruk og

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården)

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2016 Tidspunkt: 16:30 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Levanger Viltnemd Møtebok

Levanger Viltnemd Møtebok Levanger Viltnemd Møtebok Tid: Torsdag 18 juli Kl: 1300 Sted: Rom 1068 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Robert Svarva, medlem Einar Svee, 1. varamedlem

Detaljer

Utvalg: Utmarksnemnda Møtested: Leksdalen Herredshuset Dato: Tid: 15:00

Utvalg: Utmarksnemnda Møtested: Leksdalen Herredshuset Dato: Tid: 15:00 Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Utmarksnemnda Møtested: Leksdalen Herredshuset Dato: 27.06.2018 Tid: 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.05.2014 Møtested: Rådhus IA Møterom 4. etg. Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Sak 25/03 Klage på vedtak i sak 16/03, tildeling av elg på vald nr 7, Ytterøy.

Sak 25/03 Klage på vedtak i sak 16/03, tildeling av elg på vald nr 7, Ytterøy. Levanger Viltnemnd Møtebok. Dato: 04.11.03 Kl: 14.00 16.00 Sted: Rådhuset, rom 1068. Tilstede på møtet Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Robert Svarva, medlem Einar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283 TILDELING AV ELG OG RÅDYR 2016 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-05 / 2015 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Vebjørn Enertvedt

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato: 15.07.2019 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum / RØRVIK E-postadresse:

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum / RØRVIK E-postadresse: VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 / 74 39 33 12 7901 RØRVIK E-postadresse: vikna@vikna.kommune.no Naturstyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: 1.

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer