RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE"

Transkript

1 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2007

2 INNHOLD Side 2 Innledning 3-4 Oppsummering 5-6 Elgfellinger Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller Elgfellinger, diagrammer Sett elg, diagrammer 44 Tildelt og felt elg Slaktevekter 54 Avgang elg utenom jakt Hjort Rådyr Merknader til enkelte plansjer INNLEDNING Steinkjer kommune har fått lagt alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige parametere. Dette gir også et enkelt grunnlag for påbygging for senere år. I denne rapporten er de viktigste sammenstillingene vist i en rekke grafer. Resultatene fra HINT sin aldersbestemmelse og reproduksjonsundersøkelse i hovedtall legges ut på kommunens hjemmeside så snart disse er ferdige. Mer detaljerte resultater fra dette arbeidet utleveres direkte til de enkelte tildelingsområdene. Alle de sentrale tallene som skal være med som grunnlag for videre forvaltningsgrep blir på denne måten gjort tilgjengelig for alle som skal inn i prosessene, på et så tidlig tidspunkt som mulig. Fra 2005 ble alle tildelinger av elg og hjort gitt i henhold til avskytingsavtaler gjeldende for 2 år. Samlet elgtildeling for 2005 og 2006 var på dyr. En snitt pr år på 935 dyr. Dette var en oppgang på 45 dyr pr år sammenlignet med er det første året på en ny 3-årig avskytingsavtale. Samlet tildeling for avtaleperioden er på elg. Dette gir et snitt på 840 elg pr år. Det vil si en reduksjon på 95 elg pr år fra foregående år. Den tiltenkte bestandsreduksjonen til nivå ble vurdert til å være gjennomført. Det er tildelt 147 hjort for avtaleperioden. Alle tildelingsområdene har kvotefri jakt på rådyr i henhold til godkjente bestandsplaner. Hjortevilt i Steinkjer

3 OPPSUMMERING AV JAKTA 2007 Årets avskytning ble stort sett i samsvar med planene. Etter 4 år med høy avskyting for å senke stammen, ble tildelingen redusert med målsetting om en utflating på dette nivået. Fellingen gikk ned fra 770 til 693 elg. En litt mer markert nedgang enn forventet. Men sammensetningen av uttaket er fint, så med god lokal styring er dette under god kontroll. Det var en liten nedgang i fellingene i alle tildelingsområder, men mest markert i Stod og Sparbu. Antall jegerdagsverk gikk noe ned i sum for hele kommunen (innhøsting i 1.- perioden?). Settelg totalt gikk også litt ned, mens sett-elg pr. dagsverk gikk opp. Felt av sette (jakttrykket) gikk litt ned, med unntak av for eldre okser. Hanndyrandelen av uttaket økte igjen litt til 57 %. Kvam har fortsatt et spesielt høyt uttak av eldre okser. Uttaket av eldre ku ble på betryggende 8,2 %. Beitstad hadde 16 %, mens alle de andre tildelingsområdene lå under 10 %. Kalveuttaket ble på 51,5 % og ungdyruttaket ble på 75 %. Sett ku pr. okse er fortsatt under 3 i sum, men her skiller Ogndal seg ut med 4. Det er en liten oppgang i fødselsrate (sett kalv pr. kalveku) og i sett kalv pr. ku. Andel ku med kalv av sette kyr er stabilt. Slaktevektene på kalv og 1½ - åringer er stabile. Forsommeren var spesielt varm og tørr som forrige år (egentlig en dårlig elgsommer?), så det er vanskelig å se noen faretruende langsiktige signaler så langt. Unntaket er Kvam der alle slaktevekter er urovekkende lave. Snittvektene på eldre okser har økt, med unntak av Ogndal. Det samme gjelder eldre kyr, der Stod utmerker seg ved å fortsatt skyte store kyr. Utvikling og tendenser i de kommunale talla avspeiler seg i noe mindre målestokk i de forskjellige tildelingsområdene. Det er god lokal forvaltning i alle tildelingsområdene og stort sett stabilitet i situasjonen. Mest krevende utfordringer i Stod, der det kan tyde på at det samtidig med reduksjonsavskytingen ble skutt mange eldre kyr og at en ikke greide å begrense i de høyereliggende områdene når avskytingen var høy. Dette kan det ta tid å rette opp. For detaljbetraktninger for øvrig vises til vedlagte tabeller og grafer der tildelingsområdene er sammenstilte. HINT-undersøkelsen av alder og fruktbarhet gir oss mye ny kunnskap. Ser en denne sammen med sett-elg, fellingsstatistikk, vektutvikling og lokal vurdering av beiteutviklingen så har vi et godt grunnlag for å ta de rette grepene i elgforvaltningen framover. Det legges fra kommunens side til rette for at beslutningene skal skje i størst mulig grad ute i tildelingsområdene. Det ble igjen en oppgang i felling av hjort til 15 dyr, som for 2 år siden. Situasjonen preges fortsatt av tilfeldige fellinger og en spredt og uoversiktlig bestand som i sum for kommunen Hjortevilt i Steinkjer

4 har en langsom økning. Sett-hjort under elgjakta er ført i egen statistikk for de 3 siste år. Denne statistikken bør kvalitetssikres bedre for kommende år, ved at alle får beskjed om at sett-hjort skal føres på sett-elg skjemaene. Rådyrbestanden har fortsatt den gode veksten og det er lenge siden det ble felt så mange dyr i Steinkjer. Dette gir også sterkt utslag på statistikken over irregulær avgang. For rådyr er antall trafikkdrepte dyr sterkt sammenfallende med bestandsveksten. For elgen har vi greid å stabilisere trafikkdrepte dyr på et forholdsvis lavt nivå. Dette må nok i stor grad tilskrives en forholdsvis stor innsats med vegetasjonsrydding langs veier og jernbane. Også dette året er at det er funnet flere elger dokumentert drept av bjørn. Steinkjer, desember Tor-Arne Bade Viltansvarlig Steinkjer kommune Hjortevilt i Steinkjer

5 Felt elg - Steinkjer kommune Antall felt elg pr. år Hjortevilt i Steinkjer

6 Felt elg etter alder og kjønn Antall felt elg Ku eldre Ku 1,5 år Kukalv Okse eldre Okse 1,5 år Oksekalv Hjortevilt i Steinkjer

7 År Steinkjer kommune totalt, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 18 % 12 % 11 % 35 % 1,50 0,83 2,65 56 % 0, % 18 % 13 % 10 % 33 % 1,44 0,80 2,73 56 % 0, % 18 % 13 % 11 % 35 % 1,46 0,84 2,91 57 % 1, % 22 % 12 % 9 % 31 % 1,44 0,71 2,78 50 % 0, % 22 % 13 % 10 % 32 % 1,42 0,72 2,93 50 % 0, % 25 % 13 % 9 % 32 % 1,40 0,67 3,37 48 % 1, % 22 % 15 % 10 % 34 % 1,40 0,73 3,58 52 % 0, % 24 % 15 % 9 % 32 % 1,37 0,67 3,76 49 % 1, % 28 % 16 % 6 % 29 % 1,31 0,58 3,92 44 % 0, % 23 % 15 % 8 % 32 % 1,37 0,69 3,39 51 % 0, % 24 % 15 % 8 % 31 % 1,35 0,66 3,06 49 % 0, % 21 % 15 % 9 % 33 % 1,39 0,74 2,92 53 % 0, % 21 % 14 % 9 % 33 % 1,39 0,74 2,97 53 % 0, % 23 % 14 % 9 % 32 % 1,39 0,70 3,28 51 % 0, % 21 % 14 % 9 % 32 % 1,40 0,74 2,84 53 % 0, % 22 % 14 % 9 % 31 % 1,37 0,71 3,06 52 % 0, % 21 % 16 % 8 % 31 % 1,33 0,69 2,71 52 % 0, % 21 % 14 % 9 % 33 % 1,39 0,74 2,92 53 % 0, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj stot = Sett ukjent = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

8 År Sparbu tildelingsområde, historikk for elgjakta jegere sok Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall skk s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 12 % 11 % 15 % 42 % 1,63 1,12 2,69 68 % 0, % 17 % 13 % 13 % 40 % 1,52 0,92 3,21 61 % 0, % 15 % 13 % 12 % 39 % 1,50 0,94 2,63 63 % 1, % 18 % 13 % 12 % 37 % 1,49 0,86 2,85 58 % 0, % 17 % 13 % 12 % 37 % 1,49 0,88 2,47 59 % 0, % 23 % 14 % 10 % 34 % 1,42 0,71 3,22 50 % 1, % 17 % 16 % 11 % 39 % 1,42 0,88 3,01 62 % 0, % 20 % 13 % 12 % 37 % 1,48 0,82 3,10 56 % 1, % 27 % 16 % 7 % 31 % 1,31 0,61 3,91 47 % 0, % 17 % 15 % 12 % 39 % 1,46 0,89 3,44 61 % 0, % 20 % 13 % 12 % 36 % 1,47 0,81 2,85 55 % 0, % 18 % 14 % 12 % 39 % 1,47 0,88 3,04 60 % 0, % 21 % 14 % 12 % 36 % 1,44 0,79 3,41 55 % 0, % 21 % 14 % 11 % 36 % 1,43 0,78 3,12 54 % 0, % 20 % 15 % 10 % 35 % 1,43 0,78 2,51 55 % 0, % 21 % 16 % 9 % 35 % 1,36 0,75 3,04 55 % 0, % 18 % 15 % 10 % 35 % 1,42 0,83 2,40 58 % 1, % 21 % 16 % 9 % 34 % 1,37 0,74 2,98 54 % 1, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj stot = Sett ukjent = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

9 År Ogndal tildelingsområde, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 18 % 13 % 10 % 32 % 1,43 0,79 2,83 55 % 0, % 19 % 14 % 10 % 33 % 1,38 0,77 2,63 56 % 0, % 18 % 11 % 12 % 36 % 1,55 0,87 3,06 56 % 0, % 20 % 13 % 10 % 33 % 1,47 0,77 2,73 52 % 0, % 22 % 13 % 10 % 32 % 1,42 0,73 3,26 52 % 0, % 29 % 13 % 8 % 30 % 1,39 0,59 3,82 42 % 0, % 28 % 16 % 8 % 32 % 1,32 0,61 4,21 47 % 0, % 28 % 15 % 8 % 31 % 1,33 0,61 4,19 46 % 0, % 30 % 15 % 7 % 30 % 1,32 0,57 5,10 43 % 0, % 23 % 15 % 7 % 30 % 1,34 0,65 2,88 49 % 0, % 23 % 14 % 9 % 31 % 1,38 0,69 3,04 50 % 0, % 25 % 15 % 8 % 31 % 1,37 0,65 3,78 48 % 0, % 20 % 14 % 8 % 32 % 1,38 0,73 2,85 53 % 0, % 25 % 15 % 9 % 32 % 1,34 0,65 3,64 49 % 0, % 22 % 16 % 8 % 32 % 1,36 0,70 3,14 52 % 0, % 22 % 14 % 10 % 34 % 1,37 0,73 3,97 53 % 0, % 25 % 16 % 8 % 32 % 1,35 0,66 3,75 49 % 0, % 22 % 14 % 10 % 34 % 1,41 0,74 3,98 53 % 0, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj stot = Sett ukjent = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

10 År Stod tildelingsområde, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 17 % 10 % 14 % 39 % 1,61 0,94 2,77 58 % 0, % 10 % 12 % 12 % 37 % 1,49 1,05 3,22 71 % 0, % 19 % 12 % 11 % 34 % 1,49 0,81 2,75 55 % 0, % 17 % 9 % 11 % 32 % 1,60 0,86 2,24 54 % 0, % 21 % 11 % 9 % 30 % 1,46 0,72 2,32 50 % 1, % 14 % 13 % 14 % 40 % 1,52 1,00 3,15 66 % 1, % 12 % 8 % 18 % 45 % 1,69 1,15 3,72 68 % 1, % 18 % 15 % 11 % 37 % 1,43 0,85 3,36 60 % 1, % 25 % 14 % 9 % 31 % 1,39 0,65 4,00 47 % 1, % 19 % 15 % 10 % 35 % 1,42 0,81 3,92 57 % 0, % 20 % 13 % 10 % 34 % 1,47 0,78 2,86 53 % 0, % 14 % 12 % 11 % 34 % 1,46 0,92 2,51 63 % 1, % 17 % 13 % 12 % 38 % 1,51 0,89 3,23 59 % 1, % 14 % 12 % 12 % 37 % 1,52 0,98 2,60 64 % 1, % 14 % 13 % 12 % 37 % 1,50 0,95 3,10 63 % 0, % 19 % 13 % 9 % 31 % 1,41 0,75 3,05 53 % 0, % 19 % 17 % 9 % 32 % 1,23 0,71 3,80 58 % 0, % 19 % 12 % 11 % 34 % 1,48 0,81 3,19 55 % 0, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj = Sett ukjent stot = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

11 År Egge tildelingsområde, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 21 % 16 % 7 % 32 % 1,34 0,71 2,66 53 % 0, % 20 % 11 % 11 % 34 % 1,51 0,79 3,28 52 % 0, % 18 % 17 % 9 % 35 % 1,36 0,81 3,96 59 % 1, % 21 % 13 % 8 % 30 % 1,43 0,72 2,62 50 % 0, % 24 % 11 % 6 % 23 % 1,36 0,57 1,57 42 % 0, % 21 % 13 % 10 % 33 % 1,43 0,76 3,63 53 % 1, % 27 % 15 % 6 % 26 % 1,27 0,55 3,28 43 % 0, % 32 % 12 % 6 % 23 % 1,33 0,46 3,23 35 % 1, % 33 % 13 % 5 % 24 % 1,29 0,46 3,84 36 % 0, % 28 % 12 % 9 % 29 % 1,42 0,60 4,59 42 % 0, % 27 % 13 % 7 % 28 % 1,36 0,59 3,60 43 % 0, % 24 % 13 % 8 % 30 % 1,41 0,66 2,88 47 % 0, % 20 % 13 % 10 % 33 % 1,43 0,76 2,70 54 % 0, % 26 % 11 % 10 % 31 % 1,48 0,66 3,19 45 % 0, % 26 % 14 % 8 % 32 % 1,39 0,65 4,28 47 % 0, % 20 % 12 % 8 % 29 % 1,47 0,73 2,31 50 % 0, % 23 % 15 % 8 % 30 % 1,31 0,66 2,26 50 % 0, % 21 % 12 % 7 % 27 % 1,36 0,66 1,89 48 % 0, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj = Sett ukjent stot = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

12 År Beitstad tildelingsområde, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 19 % 13 % 10 % 33 % 1,43 0,79 2,59 55 % 1, % 19 % 13 % 9 % 32 % 1,44 0,77 3,15 54 % 0, % 16 % 13 % 12 % 38 % 1,49 0,91 3,49 61 % 1, % 26 % 12 % 8 % 29 % 1,42 0,62 3,16 44 % 1, % 22 % 13 % 10 % 33 % 1,44 0,73 3,31 51 % 0, % 29 % 14 % 6 % 27 % 1,32 0,55 4,10 41 % 1, % 25 % 16 % 7 % 30 % 1,31 0,64 4,01 49 % 1, % 26 % 16 % 7 % 31 % 1,32 0,62 4,95 47 % 1, % 28 % 16 % 5 % 28 % 1,27 0,55 4,34 43 % 0, % 29 % 17 % 6 % 29 % 1,26 0,56 5,24 44 % 0, % 26 % 15 % 7 % 30 % 1,33 0,62 3,90 46 % 0, % 21 % 13 % 9 % 32 % 1,41 0,73 2,88 52 % 0, % 22 % 14 % 9 % 31 % 1,36 0,70 2,76 51 % 0, % 21 % 15 % 8 % 31 % 1,37 0,71 3,15 52 % 0, % 19 % 13 % 10 % 33 % 1,44 0,79 2,55 55 % 1, % 22 % 15 % 8 % 31 % 1,38 0,70 3,01 51 % 0, % 20 % 16 % 7 % 30 % 1,32 0,71 2,51 54 % 0, % 18 % 13 % 10 % 33 % 1,42 0,81 2,43 55 % 0, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj = Sett ukjent stot = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

13 År Kvam tildelingsområde, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 24 % 11 % 9 % 29 % 1,47 0,66 2,46 45 % 0, % 23 % 13 % 7 % 26 % 1,34 0,62 1,92 46 % 0, % 23 % 16 % 6 % 28 % 1,28 0,62 2,40 49 % 1, % 25 % 14 % 6 % 25 % 1,29 0,57 2,65 44 % 0, % 29 % 16 % 7 % 30 % 1,31 0,57 4,11 44 % 0, % 30 % 14 % 6 % 25 % 1,28 0,51 2,69 39 % 1, % 29 % 15 % 5 % 26 % 1,27 0,53 3,16 41 % 0, % 27 % 15 % 6 % 28 % 1,29 0,58 3,55 45 % 0, % 25 % 16 % 6 % 28 % 1,28 0,59 2,78 46 % 0, % 22 % 14 % 7 % 27 % 1,32 0,63 2,36 48 % 1, % 28 % 19 % 3 % 24 % 1,08 0,48 2,67 44 % 0, % 21 % 18 % 5 % 28 % 1,23 0,64 2,21 52 % 0, % 22 % 17 % 6 % 30 % 1,28 0,65 2,82 51 % 0, % 28 % 15 % 6 % 26 % 1,29 0,54 3,77 42 % 0, % 25 % 16 % 5 % 27 % 1,29 0,59 2,75 45 % 0, % 24 % 14 % 7 % 26 % 1,30 0,60 2,49 46 % 0, % 23 % 16 % 4 % 23 % 1,19 0,55 2,09 46 % 0, % 21 % 16 % 6 % 28 % 1,27 0,65 2,52 51 % 0, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj stot = Sett ukjent = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

14 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2007 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Sum ,7 % 24,0 % 13,3 % 10,1 % 16,6 % 8,4 % Hjortevilt i Steinkjer

15 Antall felt elg pr. år Antall Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

16 Areal pr. felt elg Dekar Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

17 Elgfellinger fordelt på kjønn 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel hodyr felt Andel hanndyr felt Hjortevilt i Steinkjer

18 Felt andel hodyr pr. år 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

19 Andel felt elg etter alder og kjønn 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ku eldre Ku 1,5 år Kukalv Okse eldre Okse 1,5 år Oksekalv Hjortevilt i Steinkjer

20 Felt andel kalv pr. år 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

21 Felt andel ungdyr pr. år 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

22 Felt andel 1,5 års okse pr. år 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

23 Felt andel 1,5 års ku pr. år 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

24 Felt andel eldre okse pr. år 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

25 Felt andel eldre kyr pr. år 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

26 Andel felte okser av alle voksne og andel felte oksekalver 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel okser av voksne Andel oksekalv av kalv Hjortevilt i Steinkjer

27 Andel felte okser av alle voksne 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

28 Sett elg ,10 Antall jegerdager og antall observasjoner ,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Antall sett elg pr. dag pr. jeger 2000 Antall jegerdager Sett elg totalt Sett elg pr. dag pr. jeger 0,30 Hjortevilt i Steinkjer

29 Sett elg pr. dag og antall felt elg Antall felt elg ,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Antall sett pr. dag pr. jeger 0 0,00 Felt elg Sett elg pr. dag pr. jeger Hjortevilt i Steinkjer

30 Sett elg pr. dag pr. jeger 1,6 1,4 1,2 1 Antall 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

31 Sett ku pr. okse 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Sett ku pr. okse Hjortevilt i Steinkjer

32 Sett ku pr. okse Antall Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

33 Sett kalv pr. ku og pr. kalveku 1,60 1,50 1, Antall sett kalv pr. ku/kalveku 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0, Antall felte dyr 0,70 0, , Sett kalv pr. kalveku Sett kalv pr. ku Felte dyr Hjortevilt i Steinkjer

34 Sett kalv pr. ku 1,4 1,2 1 Antall 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

35 Sett kalv pr. kalveku 1,80 1,60 Antall 1,40 1,20 1,00 Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

36 Andel ku med kalv av sette kyr 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel ku med kalv Hjortevilt i Steinkjer

37 Andel sett elg pr. kategori (unntatt ukjente) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Okser Ku uten kalv Ku med en kalv Ku med to kalver Kalv Hjortevilt i Steinkjer

38 Sett elg pr. kategori og felt elg totalt Antall observsjoner og fellinger Okse Ku uten kalv Ku med en kalv Ku med to kalver Kalv Felte dyr Hjortevilt i Steinkjer

39 Felt av sett elg 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Alle dyr Okser Kalver Kyr Hjortevilt i Steinkjer

40 Sett ku pr. okse og felte av sette okser Sett ku pr. okse 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Felte av sette okser 0,00 0 % Sett ku pr. okse Felte av sette okser Hjortevilt i Steinkjer

41 Andel felt av sett og antall felt elg 16 % 14 % 12 % Andel felt av sett 10 % 8 % 6 % 4 % Antall felt elg 2 % % 0 Felt elg av sett Felt elg Hjortevilt i Steinkjer

42 Sett elg pr. kategori og felt elg 40 % % Andel sett elg pr. kategori 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % Antall felt elg 5 % % Felt elg Okser Ku uten kalv Ku med en kalv Ku med to kalver Kalv 0 Hjortevilt i Steinkjer

43 Felt elg pr. km 2 - sett kalv pr. ku 0,90 0,80 0,70 0,60 Antall 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Felt elg pr. km2 Sett kalv pr. ku Hjortevilt i Steinkjer

44 Tildelt og felt elg Antall Felt elg Tildelt elg Hjortevilt i Steinkjer

45 Slaktevekt elgkalv Kg slaktevekt Oksekalv Kukalv Poly. (Oksekalv) Poly. (Kukalv) Hjortevilt i Steinkjer

46 Slaktevekt oksekalv Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

47 Slaktevekt kukalv Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

48 Slaktevekt elg 1,5 år Kg slaktevekt Okse 1,5 år Ku 1,5 år Poly. (Okse 1,5 år) Poly. (Ku 1,5 år) Hjortevilt i Steinkjer

49 Slaktevekt 1,5 års okse Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

50 Slaktevekt 1,5 års ku Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

51 Slaktevekt elg 2,5 år og eldre Kg slaktevekt Okse 2,5 år og eldre Poly. (Okse 2,5 år og eldre) Ku 2,5 år og eldre Poly. (Ku 2,5 år og eldre) Hjortevilt i Steinkjer

52 Slaktevekt eldre okse Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

53 Slaktevekt eldre ku Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

54 Avgang av elg utenom ordinær jakt 80 Antall elg Fra 15. mars i oppgitt år til 15. mars året etter. Siste år er foreløpige tall fram til 15 januar. Ulovlig felt Påkjørt av bil Påkjørt av tog Andre årsaker Antall eldre ku, uavhengig av årsak Hjortevilt i Steinkjer

55 Hjortefellinger i Steinkjer kommune 2007 Vald Vald- Kalv 1,5 år 2,5 år Sum nr. navn Hann Hunn Bukk Kolle Bukk Kolle ant. Hjort 1 Sparbu Ogndal Stod 0 4 Egge 0 5 Beitstad Kvam 1 1 Sum ,7 % 6,7 % 20,0 % 26,7 % 20,0 % 20,0 % Hjortevilt i Steinkjer

56 Felt hjort etter alder og kjønn Antall felt hjort Kolle eldre Kolle 1,5 år Kalv hunn Bukk eldre Bukk 1,5 år Kalv hann Hjortevilt i Steinkjer

57 Sett hjort under elgjakta 2007 Vald Valdnr. navn Spissbukk Eldre bukk Kolle Kalv Ukjent Sum 1 Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Sum Hjortevilt i Steinkjer

58 Sett hjort under elgjakta 120 0,02 Antall observasjoner ,01 Antall sett hjort pr. dag pr. jeger ,00 Sett totalt Sett pr. dag pr. jeger Hjortevilt i Steinkjer

59 Rådyrfellinger i Steinkjer kommune 2007 Vald Vald- Kje Kje Voksen Voksen nr. navn Hann Hunn Bukk Geit Sum 1 Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Sum ,9 % 17,6 % 40,2 % 22,3 % Hjortevilt i Steinkjer

60 Felte rådyr etter alder og kjønn 450 Antall felte rådyr Geit Kje hunn Bukk Kje hann Hjortevilt i Steinkjer

61 Avgang av rådyr utenom ordinær jakt Antall rådyr Fra 15. mars i oppgitt år til 15. mars i året etter. Siste år er foreløpige tall fram til 15. januar Påkjørt av bil Påkjørt av tog Andre årsaker Antall geiter, uavhengig av årsak Hjortevilt i Steinkjer

62 GENERELLE FORKLARINGER / HJELPEMOMENTER TIL TOLKING AV TABELLER OG DIAGRAMMER I hovedsak hentet fra veilederen Sett elg i bestandsplanbasert elgforvaltning, Norges skogeierforbund Sett-elg-verdier kan ikke uten videre sammenlignes mellom forskjellige områder. Man bør også legge liten vekt på verdier i enkeltår, det er endringene (trendene) over flere år som kan tillegges vekt. Sett per dag viser et gjennomsnitt av hvor mange elg hver elgjeger ser per dag. Indeksen tar ikke hensyn til antall timer jaktet. Har jaktuttaket økt mye de senere år og sett pr. dag fortsatt øker, kan svaret være at det historiske jaktuttaket har ligget under årlig tilvekst og at uttaket ikke holder tritt med tilvekstøkningen. Sett ku per okse er forholdet mellom observerte kyr og okser man får ved å dele antall sette kyr på antall sette okser. Det blir hevdet at endringer i indeksen over tid avspeiler en riktig trend for kjønns-sammensetningen i bestanden. Det må tas hensyn til endringer i avskytingsregler, som fredning av eldre okser i første del av jakta. Dette vil medføre flere observasjoner før felling i forhold til tidligere praksis. Sett kalv per ku regnes ut ved å dele antall observerte kalver (inkludert enslige kalver) på antall observerte kyr (inklusive kviger) Hvis Kalv pr. ku øker eller minker, er det et tegn på at bestandens evne til å produsere kalv blir bedre eller dårligere. Sett kalv per kalveku er et mål på hvor stor andel av observerte kyr med kalv som er sett med tvillingkalver (tvillingrate). Verdien får man ved å dele antall observerte kyr med tvillinger på summen av alle kyr med kalv. Verdien 1 legges til for å synliggjøre at alle kyrne har minst en kalv. Verdien kan være er et godt mål på hvor stor andel eldre og store kyr en har i bestanden. Andel ku med kalv av sette kyr er forholdet mellom antall observerte kyr med kalv og antall observerte kyr (inklusive kviger). Finner en nedgang i tvillingrate, nedgang i andel kyr med kalv og nedgang i slaktevekter på kalv og kviger, er dette en klar indikasjon på at stammens størrelse er årsak til en kvalitetsforringelse. Samlet vurdering av sett kalv per ku og sett kalv per kalveku: En høy avskyting av kalv i forhold til ku fører til at det registreres for lav kalveproduksjon i sett elg. Dette blir forsterket hvis det skytes flere dyr enn tilveksten. I en slik situasjon vil det ofte bli størst negativ effekt på kalv pr. ku. Kalv pr. kalveku vil bli mindre påvirket dersom en vanligvis skyter omtrent like stor andel enkeltkalver og tvillinger som det forekommer i bestanden. Tvillingraten blir i så fall lite endret av jakta. Hjortevilt i Steinkjer

63 Felt av sett er et mål på hvor stor andel av observert elg som felles. Verdien uttrykkes som prosentandel felte av sette dyr. Samlet vurdering av sett ku per okse og felte av sette okser Bedres ku pr. okse (forholdstallet blir mindre) samtidig som felt av sett okse går ned er det en indikasjon på at jegerne faktisk sparer på oksene. I motsatt fall taler mye for at bestanden er i vekst. Det må tas hensyn til endringer i avskytingsregler, som fredning av eldre okser i første del av jakta. Samlet vurdering av andel felte hanndyr og andel sette okser Sammenligningen kan gi en uavhengig kontroll av holdbarheten i sett elg pr. dag. Resonnementet forutsetter at kjønnsfordeling av felt kalv er representativ for kjønnsfordeling i rekrutteringen. Samlet vurdering av andel felte hanndyr, andel felte okser av kalv og andel sette okser Har %-hanndyruttak i en periode ligget godt over %-andel felte okser av kalv i samme periode er det logisk å forvente en kraftig reduksjon av andel okser i sett elg. Er effekten liten kan det indikere at stammen er i vekst. Reduseres okseandelen styrker det en konklusjon om at uttaket er større enn tilveksten Slaktevekter Slaktevektdata gir mulighet til å påvise eventuelle langsiktige tetthetsavhengige effekter. Kalvevekter er best egnet til dette, da mulighetene for feil aldersbestemmelse er minst på denne gruppen. Heller ikke her skal man legge for stor vekt på enkeltår, da spesielle klimatiske forhold et enkelt år kan virke inn. Beiteuttak Anbefaling fra elgbeiteprosjektet i Nord-Trøndelag i 2002: Det anbefales en rask og sterk reduksjon av beitebelastningen slik at beiteuttaket holdes under 30 % i restaureringsperioden og senere økes til mellom 35 og 40 %. I enkelte år er det undersøkt færre felt enn det som er ønskelig, noe som gjør resultatene mindre pålitelige. Hjortevilt i Steinkjer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Tema Data fra Hjorteviltregisteret bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Jakttrykk Kjønnssammensetning Slaktevekter

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 05 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Tallmateriale fra jakta på hjort, rådyr og elg i Averøy kommune 05 Rapport utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand

Detaljer

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden Revsnes Hotell Bygland, 5.3.215 v/magnus Stenbrenden Presentasjon av årets rapport -siste års fellingstall og statistikk -konklusjoner og vurderinger Kort presentasjon av: Nina Rapport 143, «Sett elg-

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER 213 Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug MATERIALE Steinkjer 213 Det er i alt mottatt og behandlet materiale fra 853 elger

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Alle foto: Oppdal kommune 2000-2014 Data fra bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Tema Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Produktivitet Jakttrykk Kjønnssammensetning

Detaljer

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet Avskytningsmodell Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv Beitekvalitet fordi man mente dette ga størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte

Detaljer

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune 30.1.2016 Elgbestandens utvikling i Norge og Agder Antall felt elg i Vest-Agder 1994:

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

fordi man mente dette gav størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen

fordi man mente dette gav størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen Avskytningsmodell Tradisjonelt stort uttak av kalv fordi man mente dette gav størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte kjøttfylde jegeres motvilje

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden Strand Hotell Fevik, 03.04.2013 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler, «flått

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen

Elgforvaltning i Steigen Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Fauske 18.2.212 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø 24.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen SETT-ELG RAPPORT 2012 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Resultater... 5 2.1 Jaktinnsats... 5 2.2 Bestandsstørrelse...

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

STORVILT. Kløverstukveld

STORVILT. Kløverstukveld STORVILT STATISTIKK 2011. Kløverstukveld 20.02.2012 VÅRTELLING - HJORT 2011. Vårtelling av hjort i 2011 ble utført: 6. April (6. april i 2010) 13. April (20. april i 2010) 27. April (27. april i 2010)

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

BESTANDSVURDERING AV ELG OG

BESTANDSVURDERING AV ELG OG Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse.

1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse. 1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse. Driftsplanområdet omfatter Risør viltlag med jaktområdene: Hope/Sandnes/Fie, Dalsvann/Svart, Gjernes/Hødnebø/Husaas, Akland/Lindland Viltlaget består av

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland Viltsamling Vest-Agder v / Morten Meland Kvinesdal 3. mars 2016 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiske- og vassdragsforvaltning Naturkartlegging og utredning Utvikling av utmarksnæring 9 fast ansatte

Detaljer

JAKT STATISTIKK 2015, mm. Kløverstukveld

JAKT STATISTIKK 2015, mm. Kløverstukveld JAKT STATISTIKK 2015, mm. Kløverstukveld 22.02.2016 VILTNEMND FOR VALPERIODE 2015-2019: Medlemmar: Varamedlemmar: 1 Ragnar Halle, leiar 1 Ståle Ansnes 2 Turid Sættem Eggen 2 Kristian Mossing 3 Rita Aarnes

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen !!Eksempel!! Målsetting for hjorteviltforvaltningen Fauske kommune 2014 2018 Forslag til mal Vedtatt dato Malen er utarbeidet av Salten Viltforvaltningsråd (SaV) i samarbeid med Prosjekt Utmark. 1 Innledning

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016

Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016 Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016 Ane Johansen Tangvik Bodil Haukø Erling J. Solberg 1 Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet

Detaljer

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008.

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008. Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Elg (Alces alces) http://no.wikipedia.org/wiki/elg I tillegg til sin egenverdi som art, et flott innslag i naturen og derfor viktig for friluftslivet, så betyr elgen

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER 25 Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug BÆREKRAFTIG FORVALTNING = Størst mulig uttak balansert mot minst mulig skogskade,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett hjort i 14 28 Sett hjort-metoden er et hjelpemiddel for å oppnå en kunnskapsbasert hjorteforvaltning.

Detaljer

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden Rosfjord Strandhotell, Lyngdal 01.04.2014 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler,

Detaljer

Avskytningen av hjort i Rogaland Hvor går veien? Erling L. Meisingset Norsk Institutt for Bioøkonomi

Avskytningen av hjort i Rogaland Hvor går veien? Erling L. Meisingset Norsk Institutt for Bioøkonomi Avskytningen av hjort i Rogaland Hvor går veien? Erling L. Meisingset Norsk Institutt for Bioøkonomi Litt om dagens tema: Utviklingstrekk for avskytningen av hjort Hva avgjør bestandenes utvikling? Utfordringer

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014.

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON....

Detaljer

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 005-2016 Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Vest-Agder 2016 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Faun Naturforvaltning AS takker Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Viltsamling Aust-Agder. v / Morten Meland

Viltsamling Aust-Agder. v / Morten Meland Viltsamling Aust-Agder v / Morten Meland Kristiansand 2. mars 2016 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiske- og vassdragsforvaltning Naturkartlegging og utredning Utvikling av utmarksnæring 9 fast ansatte

Detaljer

SETT ELG Narvik kommune Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter

SETT ELG Narvik kommune Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter SETT ELG Narvik kommune 1987 8 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av Sett elg er svært viktig for å beskrive tilstand og utvikling i

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG PORSANGER BESTANDSPLANOMRÅDE PERIODEN 2015-18

BESTANDSPLAN FOR ELG PORSANGER BESTANDSPLANOMRÅDE PERIODEN 2015-18 BESTANDSPLAN FOR ELG PORSANGER BESTANDSPLANOMRÅDE PERIODEN 2015-18 Bestandsplan for Porsanger bestandsplanområde 1.0. Grunnlag 1.1. Avgrensning Bestandsplanen omfatter Porsanger bestandsplanområde, som

Detaljer

JAKT STATISTIKK 2013. Kløverstukveld 24.02.2014

JAKT STATISTIKK 2013. Kløverstukveld 24.02.2014 JAKT STATISTIKK 2013. Kløverstukveld 24.02.2014 VÅRTELLING - HJORT 2013 Vårtelling av hjort i 2013 ble utført: 16. April (29. mars i 2012) Kl. 21.00-23.00 30. April (19. april i 2012) Kl. 21.00-23.00.

Detaljer

Samarbeid i hjorteviltforvaltningen

Samarbeid i hjorteviltforvaltningen Samarbeid i hjorteviltforvaltningen - erfaringer fra Nord-Trøndelag Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Avdeling for kultur og regional utvikling Nord Trøndelag fylkeskommune Bodø 17.11.214 Jeg kommer

Detaljer

Elgdata fra Stjørdal kommune

Elgdata fra Stjørdal kommune Elgdata fra Stjørdal kommune 1999 213 Sett elg, jaktstatistikk, slaktevekter og fallvilt Foto: Børge Wahl Hjorteviltregisteret Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no) er en nasjonal database

Detaljer

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling Elgforvaltning i ulveområder Strategi Handling Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA Akershus Grunneierlag Østfold Utmarkslag Østfold Bondelag Akershus

Detaljer

sett elg Inderøy kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: Et produkt fra Naturdata as

sett elg Inderøy kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret:  Et produkt fra Naturdata as sett elg kommune 1997-211 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Foto: Gunnar Winther Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært

Detaljer

Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre?

Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre? Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre? E. J. Solberg, V. Veiberg & C. Rolandsen Sett elg og sett hjort: Bærebjelkene i norsk elg- og hjorteforvaltningen Landsdekkende Stort materiale Involverer

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

MÅL OG RETNINGSLINJER

MÅL OG RETNINGSLINJER MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT I OPPDAL 2016-2021 Oppdal kommune 2016 (vedtak 16/125) 2 Forord Forskrift om forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften) 3 sier at kommunen skal

Detaljer

Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander

Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander Dagens bestandstetthet - hvor mye elg har vi? Litt generell teori Geografisk variasjon i bestandskondisjon vekter, reproduksjonsrater, naturlig dødelighet

Detaljer

Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014

Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014 Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014 Oppdragsgivere: Søndre Land kommune, Søndre Land Viltlag, Fluberg Vest driftsplanområde og Fluberg Øst

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 23 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 24 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE INNHOLD Faktagrunnlag...2 Hjorteviltbestandene...2 Arealbruk...6 Skogskader...8 Trafikkpåkjørsler...9 1

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019 Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 05-09 Bilde tatt av Øystein Kanstad Målsettinger utarbeidet av: TIL RETTIGHETSHAVERE AV ELGJAKT Innhold: Målsetting for hjorteviltforvaltningen...

Detaljer

Målsetting for elgforvaltningen

Målsetting for elgforvaltningen Målsetting for elgforvaltningen Vefsn kommune 14 17 Foto: Ivar Rystad Vedtatt av Vefsn kommunestyre dato Vefsn kommune. Servicetorg: 75 10 10 00, Epost: post@vefsn.kommune.no Side 1 Innledning Forskrift

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01 07 / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.05.2013 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Utarbeidet av: Grong Utmarksråd

Utarbeidet av: Grong Utmarksråd Utarbeidet av: Grong Utmarksråd Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt 2007-2009 1 Bestandsplan for elg! Avtaleparter: Kommune: Vald: Grong kommune Grong storvald hjortevilt Bestandsplanperiode:

Detaljer

SETT ELG Midt-Troms Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter

SETT ELG Midt-Troms Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter SETT ELG Midt-Troms 1985 26 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Balsfjord og Lenvik fastland Foto: Werner Hansen Jegernes innsats gjennom registrering

Detaljer

Elgrapport for Nord-Trøndelag fylke

Elgrapport for Nord-Trøndelag fylke Elgrapport for Nord-Trøndelag fylke - Foto: Rune Hedegart Data fra bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Tema Informasjon fra fylkeskommunen Bestandsstørrelse Avskyting Produktivitet Jakttrykk Kjønnssammensetning

Detaljer

Plan for forvaltning av elg i Leirfjord

Plan for forvaltning av elg i Leirfjord Plan for forvaltning av elg i Leirfjord 2012-2019 Kommunal plan for forvaltning av elg i Leirfjord Bakgrunn 11.02.2011 sendte Nordland Fylkeskommune ved Fylkesråd for kultur og miljø, Marit Tennfjord,

Detaljer

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as sett elg Nord-Trøndelag fylke 17-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Elgjegerens drøm; høst i de nordtrønderske skogene! Foto: Steinar Johansen Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes

Detaljer

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12. SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014 Saksmappe nr: 2013/3354 Arkiv: K46 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.2014 Kommunale

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 22 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

sett elg Tolga kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: Et produkt fra Naturdata as

sett elg Tolga kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret:  Et produkt fra Naturdata as sett elg Tolga kommune 1996-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært viktig for å beskrive

Detaljer

Elgbestanden i Sørli tildelingsområde. jaktåret 2015

Elgbestanden i Sørli tildelingsområde. jaktåret 2015 Sørli tildelingsområde Elgbestanden i Sørli tildelingsområde jaktåret 2015 Tord Åberg Innledning Formålet med denne rapporten er å gi grunneiere og elgjegere i Sørli tildelingsområde et bedre beslutningsgrunnlag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/ Averøy kommunestyre 24/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/ Averøy kommunestyre 24/ Averøy kommune Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2009/195-4 Saksbehandler: Dag Bjerkestrand Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/2009 31.03.2009 Averøy kommunestyre 24/2009 18.05.2009

Detaljer

Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning

Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning 2016-2018 1 Innhold Forord... 4 Målsettinger... 5 Kommunale mål... 5 Kommunale mål elg... 5 Kommunale mål hjort... 5 Kommunale mål rådyr... 5 Kommunale

Detaljer

Elgdata fra Nord-Trøndelag fylke

Elgdata fra Nord-Trøndelag fylke Elgdata fra Nord-Trøndelag fylke 1998-212 Sett elg, jaktstatistikk, slaktevekter og fallvilt Foto: Steinar Johansen Hjorteviltregisteret Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no) er en nasjonal

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

Faun rapport 016-2010

Faun rapport 016-2010 Faun rapport 16-21 Bestandsvurdering for elg og hjort i Nedre Telemark etter jakta 29 Oppdragsgivere: -Skien -Siljan -Porsgrunn -Drangedal kommuner Forfatter: Lars Erik Gangsei og Anne Nylend Forord Vi

Detaljer

Hjorteforvaltning i Jølster. Finn Olav Myhren

Hjorteforvaltning i Jølster. Finn Olav Myhren Hjorteforvaltning i Jølster Finn Olav Myhren Om Jølster Ca 3000 innbyggere Viktigste næringen er landbruk. 11 millioner liter melk. 8 9000 sau på beite 196 000 dekar tellendeareal. Årlig kvote på ca500

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast)

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Bardu kommune forvaltningsområde. Kommunal målsetting for elgforvaltning 2013-2015. Side 1 Innhold Bakgrunn... 3 Historikk... 3 Organisering... 4

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA 2006. Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA 2006. Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA 6 Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug BÆREKRAFTIG FORVALTNING = Størst mulig uttak balansert mot minst mulig skogskade, trafikkskade

Detaljer

Elgrapport for Namsskogan kommune

Elgrapport for Namsskogan kommune Elgrapport for Namsskogan kommune Foto: Margrethe Jønsson 2000 - Data fra bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Tema Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Produktivitet Jakttrykk Kjønnssammensetning

Detaljer

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2013-2015 April 2013 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Forfall meldast snarest til Pia Rørby Ruud eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Pia Rørby Ruud eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Vilt- og innlandsfiskenemnda Dato: 12.06.2012 kl. 19:30 Stad: Kantina i Kommunehuset Arkivsak: 12/01615 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Pia Rørby Ruud eller tenestetorget (31

Detaljer

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Elgvaldets avgrensing og størrelse Elgvaldet består av følgende eiendommer med areal: Eiendom Kommune Gnr/bnr Tellende areal i daa. Takholtlia Nes 168/3 1.045,5 Baron

Detaljer

SETT ELG Holtålen kommune Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter

SETT ELG Holtålen kommune Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter SETT ELG Holtålen kommune 1987 8 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av Sett elg er svært viktig for å beskrive tilstand og utvikling

Detaljer

Elgdata fra Røros kommune

Elgdata fra Røros kommune Elgdata fra Røros kommune 1999 213 Sett elg, jaktstatistikk, slaktevekter og fallvilt Elglokk. Foto: Tronda Are Berge Hjorteviltregisteret Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no) er en nasjonal

Detaljer

Elgdata fra Namsos kommune

Elgdata fra Namsos kommune Elgdata fra Namsos kommune 1998-212 Sett elg, jaktstatistikk, slaktevekter og fallvilt Foto: Tor Aursand Hjorteviltregisteret Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no) er en nasjonal database

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG VALD 015 STORVANN SYD og VALD 09 SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN og VALD 07-ELGVALD OLDRA-FORHAMN-ROGLA (SØNDRE HARSTAD DRIFTSPLANOMRÅDE) PERIODEN 2015 2019 (5 ÅR) VIDEREFØRING AV BESTANDSPLANER

Detaljer