Innkalling til Utbyggingsutvalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Utbyggingsutvalet"

Transkript

1 FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl for å køyre samla til Store Høydal. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf , eller til slik at varamedlem kan bli innkalla. Varamedlemar møter berre etter nærare innkalling. Flora kommune Hanne Eva H. Kristensen leiar Ester Frøyen formannskapssekretær

2 Saknr. Tittel Sakliste 010/15 Godkjenning av møtebok 011/15 Refererte skriv og meldingar Dispensasjon og løyve til sanering av eksisterande VA-anlegg og legging av nytt, gbnr. 28/595, 746, Soldalen Endring av løyve for oppføring av hytte, GBN 95/20, Hamrane, Stavang Igangsettingsløyve for fylling i sjø ved Foruholmen småbåthamn i samband med utbygging av VA-anlegg frå Nygård til krokavegen, Fv. 548 Brandsøyvegen, Løyve til bygging av bustadhus og garasje på gbnr. 52/68 Løyve til bygging av hagestue på GBN 23/126, dispensasjon frå byggegrense Løyve til bygging av naust på gbnr. 33/137 og dispensasjon frå kommuneplanen og frå pbl 1-8 Løyve til deling av gbnr. 24/579 i tre parseller og gbnr. 24/578 i to parseller Løyve til fasadeendring og bruksendring for Efinor Jobbhotell AS, Havrenesvegen 32B Løyve til fasadeendring og bruksendring for Efinor Jobbhotell AS, Havrenesvegen 32B Løyve til fasadeendring på takoverbygg gbn 26/488 - Fjord Base B32 Botnaneset Løyve til frådeling av ein parsell frå gbnr. 33/31 Løyve til frådeling av parsell frå gbnr. 4/18 Løyve til igangsetting for fasadeendring GBN 202/80 Amfi Florø Løyve til oppføring av bustad med garasje og støttemur på GBN 23/279, Brandsøyvegen/Solheim Løyve til oppføring av einebustad med carport på GBN 24/603 Løyve til oppføring av tilbygg bustad, utebod og carport, Prof. Indrebøgt. 16 Rammeløyve for bruksendring frå kontorbygg til trimstudio, Hestenesgata 4 Rammeløyve for fasadeendring og oppsetting av reklameskilt, Leirvåggata 1 Utsleppsløyve for bustadhus på gbnr. 120/2, Steidalsvegen Rammeløyve til bygging av bru, nedsprenging av Gaddholmen og Perholmen, planering/utfylling i sjø, GBN 27/58, 27/38, 27/ /15 Klage på avslag om dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte, GBN 91/5, Store Høydal 013/15 Klage på avslag på dispensasjon for bygging av molo og flytebrygge på GBN 122/1 Årebrot

3 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 010/15 Utbyggingsutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ester Frøyen K /489 Godkjenning av møtebok Møteboka vert godkjent slik den ligg føre.

4 FLORA KOMMUNE Saksopplysingar: Vedlegg: Protokoll - Utbyggingsutvalet

5 FLORA KOMMUNE Møteprotokoll for Utbyggingsutvalet Møtedato: Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 10:00-12:00 Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00, det vert køyrt i samla tropp frå samfunnshuset til Synfaring på Notømarka i høve sak 003/15. Desse møtte Åge Arne Larsen Jan Arve Midtbø Parti AP V Forfall meldt frå følgjande medlemar Katrine Dale Hanne Eva H. Kristensen Ola Dagfinn Hovland Parti AP H H Følgjande varamedlemar møtte Ståle Solheim Hilmar Eliasson Parti AP UAVH Møteleiar: Merknad til innk.: Godkj. sakliste: Frå adm. møtte: Jan Arve Midtbø Ingen Godkjent med tillegg av ei sak 009/15: Møteplan for Sak 005/15(tom sak) går ut,då dette er ei feilregistrering. Fagansvarleg byggesak Ragnhild Gram Skår, formannskapssekretær Ester Frøyen, Sakshandsamarar byggesak: Aud Storelid og Magne Aasen Utlevert i møtet: Skriv frå adv.bovim vedr.sak Haugland/Vårdal, gbnr.21/54, Stavøya, Merknader til klage sak 008/15. Skriv frå Elisabeth Notø og Hans Terje Kjøllesdal: Tilsvar til klage frå tilkomande nabo + grafisk framstilling. Orientering: Spm./interpell.: Fagleiar byggesak orienterte om einebustad/utleigebustad i Botnaholten B12. Bygget er bygd med utleigebustader og det er gjort større inngrep i terreget enn naudsynt. Det vert å vurdere overtredelsesgebyg. Om andre i feltet skal bygge med utleige må det søkjast om reguleringsendring. Svar på spørsmål frå repr.jan Arve Midtbø,V stilt i PMUV: 1. Sørstrandvegen Kva skjer? Svar: Kontrakt inngått. 2. Strømsneskrysset kva skjer? Svar er gitt i Samferdsleutvalet. 3. Lause trinn på kaia i Brandsøy Kva skjer? Svar i neste møte Spørsmål frå Kristensen i PMUV: Hytterenovasjon blir brukt av private firma. Kva med betaling?

6 Spørsmål frå repr.jan Arve Midtbø i møtet: 1. Hytte på Kinn Asbjørn Larsen - Kvar står saka? 2. Dispensasjon frå rekkefølgekrav Basen? Svar: 1. Ventar svar frå Fylkesmannen. 2. Saka vart tatt opp med ordførar og leiar i Plan-og miljøutvalet sim meinte at saka ikkje trong politisk handsaming. Dette er utbyggingsutvalet usamde i. Vidare handsaming/saksgang er ikkje avgjort. Administrasjonen vert bedt om å sjekke kva tidsfristar som vart sett til bygging av vegen vestover frå basen og evt. vassleidningar i vegen. Synfaring: Det vart føreteke synfaring på Notømarka i høve sak 003/15. Ymse:

7 Sakliste Saknr. Tittel 001/15 Godkjenning av møtebok 002/15 Refererte skriv og meldingar Avslag på søknad om løyve til frådeling Etasje 3 Markegata 28, gbnr 202/169 Dispensasjon frå kommuneplanen og løyve til frådeling av parsell frå gbnr. 27/713 Dispensasjon og løyve til bruksendring av etasje 1 til bustad og fasadeendring, gbnr 55/32, Vikavegen 1 Eikefjord Dispensasjon og løyve til bygging av molo, brygge, båtslipp og opprensking av havneområde på gbnr 122/1, Årebrot Dispensasjon og løyve til bygging av molo, flytebrygge og tomt for båthus, gbnr 85/1 Seljeset Eikefjord Dispensasjon og løyve til fylling i sjø, og løyve til parkeringsplass på GBN 24/1 Dispensasjon og løyve til oppføring av carport, Vestnesvegen 72 Dispensasjon og løyve til oppføring deler av tomannsbustad med garasje GBN 23/282 - Brandsøyvegen Dispensasjon og rammeløyve til bruksendring av etasje 1, fasadeendring og skilt på fasade, GBnr 202/65, 202/33,202/34 - Horne Brygge Strandgata 17 Endring av ansvarsrett gjeve i saknr 159/12 heving av tak, 3 nye arker på gnbr 202/273, Markegata 24 Endring av ansvarsrett gjeve i saknr 367/12, oppføring av hytte gbnr 98/161 Langeneset Stavang Endring av løyve for å anlegge ny molo, flytebrygge, plassering av sjøbu m.m, GBN 85/1, Seljeset, Eikefjord Endring av løyve gjeve i saknr 14/ og igangsettingsløyve for riving av eksisterande hus og oppføring av 4-mannsbustad på GBN 202/24 Endring av løyve i saknr 14/ for oppføring av bustad, gbnr 33/172 Batalden Ferdigattest Flora kommune - klage på pålegg om fjerning av veranda mm. på gbnr 39/30 Kinn Friareal i reguleringaplan for Solheim B17 Gjenoppføring av redskapshus / vedhus, GBnr 92/5 Igangsettingsløyve for kvartal 28, gbnr 202/104 m.fl. Markegata Igangsettingsløyve for oppføring av bustad Igangsettingsløyve for oppføring av bustadhus, GBnr 24/590, Fagerlia Igangsettingsløyve for oppføring av reiskapshus og endring av løyve i saknr411/11, gbnr

8 91/38, Hillaren Igangsettingsløyve for utbygging av VA-anlegg frå Nygård til Krokavegen, fv. 548, Brandsøyvegen Klage - Oppføring av innsynsskjerm langs Thor Solbergveg - oversending av klage for endeleg handsaming Lokal godkjenning for ansvarsrett for grunn- og betongarbeid, bygging av 2 stk. 4- mannsbustader i området B1, GBN 28/1038 m/fl., Hammermarka Løyve til bruksendring for deler av underetasjen i bustadhus på gbnr. 45/27, Tansøy Løyve til bygging av 2 stk. 4-mannsbustader i området B1, GBN 28/1038 m/fl., Hammermarka Løyve til bygging av dobbeltnaust på gbnr. 86/124 og 125, dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Løyve til endring av ansvarsrett for oppføring av bustadhus, GBnN 24/590, Fagerlia Løyve til endring av ansvarsrett for oppføring av garasje, gbnr 95/43, Stavøy Løyve til fasadeendring av naust på gbnr. 60/1, Storebru Løyve til fasadeendring m/2 balkongar, riving av uthus og brannskille, GBnr 202/135, Livius Smittgate 2 Løyve til forlenging og innbygging av balkong, Jakob Sandevegen 19 Løyve til frådeling av areal frå gbnr. 202/440 til parkeringsplass Løyve til frådeling av areal frå gbnr. 28/495 i samsvar med plan - avslag på søknad om dispensasjon Løyve til frådeling av to tomter frå gbnr. 202/592 Løyve til frådeling av vegareal frå gbnr. 26/599 Løyve til frådeling deling av gbnr. 18/199 Løyve til igangsetting av bygging av veg og VA-anlegg på gbnr. 21/61 Løyve til montering av løfteinnretning, endring vindauge og dør i fasade, GBN 27/908 - Nyheimvegen 14 Løyve til oppføring av 2 stk. 2-mannsbustader og frittståande carportar Dispensasjon frå pbl 1-8 og løyve til frådeling av tre bustadtomter frå gbnr. 46/1 og 2 Løyve til oppføring av bustad med garasje GBN 23/277 - Brandsøyvegen Løyve til oppføring av bustad og plassering av garasje, GBnr 27/1251, Notømarka Løyve til oppføring av bustadhus på gbnr. 28/19, Soldalen Løyve til oppføring av bygning for vassdistribusjonssentral Løyve til oppføring av del av tomannsbustad med garasje GBN 23/283 - Brandsøyvegen Løyve til Oppføring av nytt bygg av terrassebustader og dispensasjon frå parkeringskrav, GBnr 23/219 Løyve til oppføring av reklameskilt montert på fasade, Hjellegt. 4

9 Løyve til oppføring av tilbygg til bustadhus, Furustien 16 Løyve til oppføring av tilbygg til lagerbygg på GBnr 26/606, Bjørndalvegen Løyve til oppføring av tilbygg/vaktrom GBnr 28/947 Florø Lufthamn Løyve til oppføring terasse, fasadeendring og garasje på gbnr 28/155, Vangsvegen 34 Løyve til riving av eksisterande hus og rammeløyve for oppføring av 4-mannsbustad på GBN 202/248, Elias Melværgate 5 Løyve til riving av murbygning på gbnr 202/275 Strandgata 45 Løyve til sanering av eksisterande og etablering av nytt VA- og overvannsnett på GBN 202/620 m.fl. Hamnegata Løyve til utlegging av flytebrygge, gbnr. 202/159, Fjordgt.1 Omgjering av vedtak i sak om deling av grunneigedom GBnr 45/1, Tansøy Plassering av tavler for info om krigshistorie i Sørstrand Folkepark gbnr 28/637 Rammeløyve for fasadeendring GBN 202/80 Amfi Florø Rammeløyve for utbygging av VA-anlegg frå Nygård til Krokavegen, fv. 548, Brandsøyvegen Rammeløyve til oppføring av ein vertikal- og horisontaldelt 4-manns bustad, GBN 24/589, Fagerlia Rammeløyve til oppføring av ny driftsbygning i landbruk, GBN 67/2, Sørdal, Eikefjord Rammeløyve til oppføring av tilbygg til eksisterande kafè og dispensasjon frå energibehov, GBnr 27/695 Færøykavlen Søknad om bruksendring frå tilleggsdel til hoveddel i kjellaretasje GBnr 45/27 Søknad om løyve til tiltak VA-anlegg Sørstrandvegen Nord Søknad om riving av eksisterande garasje, oppføring av ny garasje m.m., GBnr 27/1033 Terrengendring og oppføring av hytte på gbnr 39/29 - oversending av klage for endeleg handsaming Vedtak i klagesak om oppføring av nausttilbygg på GBN 122/1, Flora kommune Vedtak i klagesak som gjeld skifting av kledning, vindauge og tak, og bygging av veranda og tilbygg på GBN 61/7 i Flora kommune Vedtak om dispensasjon fra rekkefølgekrav Årsplan og tilsynsstrategi 003/15 Klage på vedtak i saknr 14/1870-8, oppføring av bustad m/garasje, GBnr 27/1251, Notømarka 004/15 Klage på vedtak oppføring av nytt bygg av terrassebustader m/parkeringskrav, GBN 23/ /15 Klage på vedtak XXX 006/15 Søknad om konsesjon på GBN 54/71 007/15 Søknad om konsesjon på kjøp av Vasset, gbn 68/1 i Flora

10 008/15 Klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av anneks på GBN 21/54, Stavøya 009/15 Møteplan Utbyggingsutvalet 2015

11 001/15: Godkjenning av møtebok Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. Tilrådinga vart samrøystes vedteken. Vedtak: Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. 002/15: Refererte skriv og meldingar Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. Tilrådinga vart samrøystes vedteken. Vedtak: Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. : Avslag på søknad om løyve til frådeling Vedtak: : Etasje 3 Markegata 28, gbnr 202/169

12 Vedtak: : Dispensasjon frå kommuneplanen og løyve til frådeling av parsell frå gbnr. 27/713 Vedtak: : Dispensasjon og løyve til bruksendring av etasje 1 til bustad og fasadeendring, gbnr 55/32, Vikavegen 1 Eikefjord Vedtak: : Dispensasjon og løyve til bygging av molo, brygge, båtslipp og opprensking av havneområde på gbnr 122/1, Årebrot Vedtak:

13 : Dispensasjon og løyve til bygging av molo, flytebrygge og tomt for båthus, gbnr 85/1 Seljeset Eikefjord Vedtak: : Dispensasjon og løyve til fylling i sjø, og løyve til parkeringsplass på GBN 24/1 Vedtak: : Dispensasjon og løyve til oppføring av carport, Vestnesvegen 72 Vedtak: : Dispensasjon og løyve til oppføring deler av tomannsbustad med garasje GBN 23/282 - Brandsøyvegen

14 Vedtak: : Dispensasjon og rammeløyve til bruksendring av etasje 1, fasadeendring og skilt på fasade, GBnr 202/65, 202/33,202/34 - Horne Brygge Strandgata 17 Vedtak: : Endring av ansvarsrett gjeve i saknr 159/12 heving av tak, 3 nye arker på gnbr 202/273, Markegata 24 Vedtak: : Endring av ansvarsrett gjeve i saknr 367/12, oppføring av hytte gbnr 98/161 Langeneset Stavang Vedtak:

15 : Endring av løyve for å anlegge ny molo, flytebrygge, plassering av sjøbu m.m, GBN 85/1, Seljeset, Eikefjord Vedtak: : Endring av løyve gjeve i saknr 14/ og igangsettingsløyve for riving av eksisterande hus og oppføring av 4-mannsbustad på GBN 202/24 Vedtak: : Endring av løyve i saknr 14/ for oppføring av bustad, gbnr 33/172 Batalden Vedtak: : Ferdigattest

16 Vedtak: : Flora kommune - klage på pålegg om fjerning av veranda mm. på gbnr 39/30 Kinn Vedtak: : Friareal i reguleringaplan for Solheim B17 Vedtak: : Gjenoppføring av redskapshus / vedhus, GBnr 92/5 Vedtak: : Igangsettingsløyve for kvartal 28, gbnr 202/104 m.fl. Markegata

17 Vedtak: : Igangsettingsløyve for oppføring av bustad Vedtak: : Igangsettingsløyve for oppføring av bustadhus, GBnr 24/590, Fagerlia Vedtak: : Igangsettingsløyve for oppføring av reiskapshus og endring av løyve i saknr411/11, gbnr 91/38, Hillaren Vedtak:

18 : Igangsettingsløyve for utbygging av VA-anlegg frå Nygård til Krokavegen, fv. 548, Brandsøyvegen Vedtak: : Klage - Oppføring av innsynsskjerm langs Thor Solbergveg - oversending av klage for endeleg handsaming Vedtak: : Lokal godkjenning for ansvarsrett for grunn- og betongarbeid, bygging av 2 stk. 4- mannsbustader i området B1, GBN 28/1038 m/fl., Hammermarka Vedtak: : Løyve til bruksendring for deler av underetasjen i bustadhus på gbnr. 45/27, Tansøy

19 Vedtak: : Løyve til bygging av 2 stk. 4-mannsbustader i området B1, GBN 28/1038 m/fl., Hammermarka Vedtak: : Løyve til bygging av dobbeltnaust på gbnr. 86/124 og 125, dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Vedtak: : Løyve til endring av ansvarsrett for oppføring av bustadhus, GBnN 24/590, Fagerlia Vedtak:

20 : Løyve til endring av ansvarsrett for oppføring av garasje, gbnr 95/43, Stavøy Vedtak: : Løyve til fasadeendring av naust på gbnr. 60/1, Storebru Vedtak: : Løyve til fasadeendring m/2 balkongar, riving av uthus og brannskille, GBnr 202/135, Livius Smittgate 2 Vedtak: : Løyve til forlenging og innbygging av balkong, Jakob Sandevegen 19

21 Vedtak: : Løyve til frådeling av areal frå gbnr. 202/440 til parkeringsplass Vedtak: : Løyve til frådeling av areal frå gbnr. 28/495 i samsvar med plan - avslag på søknad om dispensasjon Vedtak: : Løyve til frådeling av to tomter frå gbnr. 202/592 Vedtak: : Løyve til frådeling av vegareal frå gbnr. 26/599

22 Vedtak: : Løyve til frådeling deling av gbnr. 18/199 Vedtak: : Løyve til igangsetting av bygging av veg og VA-anlegg på gbnr. 21/61 Vedtak: : Løyve til montering av løfteinnretning, endring vindauge og dør i fasade, GBN 27/908 - Nyheimvegen 14

23 Vedtak: : Løyve til oppføring av 2 stk. 2-mannsbustader og frittståande carportar Vedtak: : Dispensasjon frå pbl 1-8 og løyve til frådeling av tre bustadtomter frå gbnr. 46/1 og 2 Vedtak: : Løyve til oppføring av bustad med garasje GBN 23/277 - Brandsøyvegen Vedtak: : Løyve til oppføring av bustad og plassering av garasje, GBnr 27/1251, Notømarka

24 Vedtak: : Løyve til oppføring av bustadhus på gbnr. 28/19, Soldalen Vedtak: : Løyve til oppføring av bygning for vassdistribusjonssentral Vedtak: : Løyve til oppføring av del av tomannsbustad med garasje GBN 23/283 - Brandsøyvegen Vedtak:

25 : Løyve til Oppføring av nytt bygg av terrassebustader og dispensasjon frå parkeringskrav, GBnr 23/219 Vedtak: : Løyve til oppføring av reklameskilt montert på fasade, Hjellegt. 4 Vedtak: : Løyve til oppføring av tilbygg til bustadhus, Furustien 16 Vedtak: : Løyve til oppføring av tilbygg til lagerbygg på GBnr 26/606, Bjørndalvegen

26 Vedtak: : Løyve til oppføring av tilbygg/vaktrom GBnr 28/947 Florø Lufthamn Vedtak: : Løyve til oppføring terasse, fasadeendring og garasje på gbnr 28/155, Vangsvegen 34 Vedtak: : Løyve til riving av eksisterande hus og rammeløyve for oppføring av 4-mannsbustad på GBN 202/248, Elias Melværgate 5 Vedtak: : Løyve til riving av murbygning på gbnr 202/275 Strandgata 45

27 Vedtak: : Løyve til sanering av eksisterande og etablering av nytt VA- og overvannsnett på GBN 202/620 m.fl. Hamnegata Vedtak: : Løyve til utlegging av flytebrygge, gbnr. 202/159, Fjordgt.1 Vedtak: : Omgjering av vedtak i sak om deling av grunneigedom GBnr 45/1, Tansøy Vedtak:

28 : Plassering av tavler for info om krigshistorie i Sørstrand Folkepark gbnr 28/637 Vedtak: : Rammeløyve for fasadeendring GBN 202/80 Amfi Florø Vedtak: : Rammeløyve for utbygging av VA-anlegg frå Nygård til Krokavegen, fv. 548, Brandsøyvegen Vedtak: : Rammeløyve til oppføring av ein vertikal- og horisontaldelt 4-manns bustad, GBN 24/589, Fagerlia

29 Vedtak: : Rammeløyve til oppføring av ny driftsbygning i landbruk, GBN 67/2, Sørdal, Eikefjord Vedtak: : Rammeløyve til oppføring av tilbygg til eksisterande kafè og dispensasjon frå energibehov, GBnr 27/695 Færøykavlen Vedtak: : Søknad om bruksendring frå tilleggsdel til hoveddel i kjellaretasje GBnr 45/27 Vedtak: : Søknad om løyve til tiltak VA-anlegg Sørstrandvegen Nord

30 Vedtak: : Søknad om riving av eksisterande garasje, oppføring av ny garasje m.m., GBnr 27/1033 Vedtak: : Terrengendring og oppføring av hytte på gbnr 39/29 - oversending av klage for endeleg handsaming Vedtak: : Vedtak i klagesak om oppføring av nausttilbygg på GBN 122/1, Flora kommune

31 Vedtak: : Vedtak i klagesak som gjeld skifting av kledning, vindauge og tak, og bygging av veranda og tilbygg på GBN 61/7 i Flora kommune Vedtak: : Vedtak om dispensasjon fra rekkefølgekrav Vedtak: : Årsplan og tilsynsstrategi Vedtak:

32 003/15: Klage på vedtak i saknr 14/1870-8, oppføring av bustad m/garasje, GBnr 27/1251, Notømarka Utbygningsutvalet kan ikkje sjå at det er grunnlag for å endre administrasjonen sitt vedtak i saknr 14/ datert Utbygningsutvalet finn difor ikkje å kunne imøtekome klagen. I møtet vart det delt ut skriv frå Elisabeth Notø og Hans Terje Kjøllesdal: Tilsvar til klage frå tilkomande nabo, med grafisk framstilling. Tilrådinga vart samrøystes vedteken. Vedtak: Utbygningsutvalet kan ikkje sjå at det er grunnlag for å endre administrasjonen sitt vedtak i saknr 14/ datert Utbygningsutvalet finn difor ikkje å kunne imøtekome klagen. 004/15: Klage på vedtak oppføring av nytt bygg av terrassebustader m/parkeringskrav, GBN 23/219 Utbygningsutvalet kan ikkje sjå at det er grunnar for å endre administrasjonen sitt vedtak i saknr 14/ datert Utbygningsutvalet finn difor ikkje å kunne imøtekome klagen. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for endeleg handsaming. Tilrådinga med fylgjande tillegg vart samrøystes vedteke: Utbyggjar må opparbeide tilfredsstillande snuplass for bossbil. Det må og etablerast parkeringsplassar på eigen grunn. Vedtak: Utbygningsutvalet kan ikkje sjå at det er grunnar for å endre administrasjonen sitt vedtak i saknr 14/ datert Utbygningsutvalet finn difor ikkje å kunne imøtekome klagen.

33 Utbyggjar må opparbeide tilfredsstillande snuplass for bossbil. Det må og etablerast parkeringsplassar på eigen grunn. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for endeleg handsaming. 005/15: Klage på vedtak XXX Skriv inn framlegg her Feilregistrering. Vedtak: Feilregistrering. 006/15: Søknad om konsesjon på GBN 54/71 I medhald av konsesjonslova av 28.nov 2003 gjev Flora kommune konsesjon til Brigt Samdal på kjøp av gbn 54/71 som tilleggsjord til hans gbn 54/1 på vilkår av at gbn 54/71 blir drive saman med hans gbn 54/1 på landbruksmessig forsvarleg vis. Tilrådinga vart samrøystes vedteken. Vedtak: I medhald av konsesjonslova av 28.nov 2003 gjev Flora kommune konsesjon til Brigt Samdal på kjøp av gbn 54/71 som tilleggsjord til hans gbn 54/1 på vilkår av at gbn 54/71 blir drive saman med hans gbn 54/1 på landbruksmessig forsvarleg vis.

34 007/15: Søknad om konsesjon på kjøp av Vasset, gbn 68/1 i Flora I medhald av konsesjonslova av 28.nov 2003 gjev Flora kommune konsesjon til Merethe Hege Ullaland og John Holsvik Sørland på overtaking av Vasset, gbn 68/1 i Flora på vilkår av at dei innan 1 år buset seg på bruket og sjølve bur på eigedomen og driv han på forsvarleg vis i minst 5 år samanhengande. Tilrådinga vart samrøystes vedteken. Vedtak: I medhald av konsesjonslova av 28.nov 2003 gjev Flora kommune konsesjon til Merethe Hege Ullaland og John Holsvik Sørland på overtaking av Vasset, gbn 68/1 i Flora på vilkår av at dei innan 1 år buset seg på bruket og sjølve bur på eigedomen og driv han på forsvarleg vis i minst 5 år samanhengande. 008/15: Klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av anneks på GBN 21/54, Stavøya Utbyggingsutvalet kan ikkje sjå at det er kome fram moment i klagen som gjev grunnlag for å endre administrasjonen sitt vedtak med referansenr Saka vert oversendt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for endeleg avgjerd. Tilrådinga vart samrøystes vedteken. Vedtak: Utbyggingsutvalet kan ikkje sjå at det er kome fram moment i klagen som gjev grunnlag for å endre administrasjonen sitt vedtak med referansenr Saka vert oversendt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for endeleg avgjerd.

35 009/15: Møteplan Utbyggingsutvalet 2015 Møteplan blir vedtatt slik slik den ligg føre. Samrøystes vedteke. Vedtak: Møteplan blir vedtatt slik slik den ligg føre.

36 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 011/15 Utbyggingsutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ester Frøyen K /489 Refererte skriv og meldingar Underliggande saker: Saksnummer Tittel Dispensasjon og løyve til sanering av eksisterande VA-anlegg og legging av nytt, gbnr. 28/595, 746, Soldalen Endring av løyve for oppføring av hytte, GBN 95/20, Hamrane, Stavang Igangsettingsløyve for fylling i sjø ved Foruholmen småbåthamn i samband med utbygging av VA-anlegg frå Nygård til krokavegen, Fv. 548 Brandsøyvegen, Løyve til bygging av bustadhus og garasje på gbnr. 52/68 Løyve til bygging av hagestue på GBN 23/126, dispensasjon frå byggegrense Løyve til bygging av naust på gbnr. 33/137 og dispensasjon frå kommuneplanen og frå pbl 1-8 Løyve til deling av gbnr. 24/579 i tre parseller og gbnr. 24/578 i to parseller Løyve til fasadeendring og bruksendring for Efinor Jobbhotell AS, Havrenesvegen 32B Løyve til fasadeendring og bruksendring for Efinor Jobbhotell AS, Havrenesvegen 32B Løyve til fasadeendring på takoverbygg gbn 26/488 - Fjord Base B32 Botnaneset Løyve til frådeling av ein parsell frå gbnr. 33/31 Løyve til frådeling av parsell frå gbnr. 4/18 Løyve til igangsetting for fasadeendring GBN 202/80 Amfi Florø Løyve til oppføring av bustad med garasje og støttemur på GBN 23/279, Brandsøyvegen/Solheim Løyve til oppføring av einebustad med carport på GBN 24/603 Løyve til oppføring av tilbygg bustad, utebod og carport, Prof. Indrebøgt. 16 Rammeløyve for bruksendring frå kontorbygg til trimstudio, Hestenesgata 4

37 FLORA KOMMUNE Rammeløyve for fasadeendring og oppsetting av reklameskilt, Leirvåggata 1 Utsleppsløyve for bustadhus på gbnr. 120/2, Steidalsvegen Rammeløyve til bygging av bru, nedsprenging av Gaddholmen og Perholmen, planering/utfylling i sjø, GBN 27/58, 27/38, 27/1249 Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.

38 FLORA KOMMUNE Saksopplysingar:

39 FLORA KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN Mottakarar ifølge adresseliste Vår ref. Dykkar ref. Dato: 14/ /GBN - 28/595, GBN /746, K2 - M20, K2 - M30/AUST DISPENSASJON OG LØYVE TIL SANERING AV EKSISTERANDE VA-ANLEGG OG LEGGING AV NYTT, GBNR. 28/595, 746, SOLDALEN SAKSOPPLYSINGAR Dispensasjon frå kommunedelplan og reguleringsplan for sanering av eksisterande vattenog avløpsanlegg og legging av nytt i LNF-område. Søkjar: Apuapartner AS Tiltakshavar: Flora kommune v/teknisk Drift og Prosjektleiing Gjeldande reguleringsplan for området er Soldalen A og B, stadfesta og kommunedelplan for Florelandet-Brandsøy , godkjent Saksgang/historikk Naboforhold og andre kommentarar Det er gjennomført nabovarsling i samsvar med reglane i plan- og bygningslova Ingen merknadar er registrert i saka Uttale frå anna mynde Søknaden er sendt på høyring til Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/kultutavdelinga. Av skriv frå Kulturavdelinga datert , går det fram at dei ikkje har merknad til søknaden i høve freda kulturminne. Dersom det vert gjort funn i høve freda kulturminne, pliktar tiltakshavar å melde frå til Kulturavdelinga. VURDERING Plangrunnlag Kommunedelplan for Florelandet-Brandsøy , godkjent , reguleringsplan for Soldalen A og B, stadfesta , planid: I planane er området avsett til LNFområde (friområde) Forholdet til naturmangfaldlova Tiltaket er vurdert etter lova om naturen sitt mangfald NML Kommunen har søkt kunnskap om området primært i Fylkesatlas, Naturbasen (DN) og Artsdatabanken, samt lokal kunnskap. Kommunen har ikkje funne registreringar om særskilde artar, viktige naturtypar eller miljøverdiar i Postadr.: Besøksadr: Telefon / faks: Bankgiro: E post: Markegata // FLORØ Org.nr: MVA

40 området. Det er såleis ikkje i strid med naturmangfaldlova 8-12 å gje løyve til tiltaket som omsøkt. Dispensasjoner Det er ein føresetnad for å kunne gje dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 at omsynet bak regelen det vert gjeve dispensasjon frå ikkje blir vesentlig tilsidesett eller at det er dispensasjon vil være i strid med plan- og bygningslova sin føremålsparagraf. Vidare skal fordelane ved å gje dispensasjon være klart større enn ulempene etter ei samla vurdering, jf 19-2 annet ledd. Etter kommunen sin vurdering er fordelane ved å gje dispensasjon klart større enn ulempene. Søknaden gjeld sanering av eit eksisterande eldre vatten- og avløpsanlegg og legging av nytt i LNF-område. At omtådet vert utbygd med nytt VA-anlegg etter dagens krav og standart, sikrar bebuarane i området stabil og gode tilførsel vatten og avløp. Tiltaket vil heller ikkje medføre at friområdet vert mindre tilgjengeleg for brukarane, då det i grøfteområdet vert planert og tilsådd ved ferdigstilling. Med bakgrunn i det overståande finn Flora kommune at vilkåra for å gje dispensasjon i plan- og bygningslova 19-2 er oppfylt. Kommunen godkjenner derfor søknad om dispensasjon på følgjande vilkår Det skal ikkje utført gravearbeid på private eigedommar utan at kommunen har inngått grunnavtale med berørte heimelshavarar. Avstandsreglane for graving/fylling inntil eigedomsgrense må etterkommast. Krav i skriv frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/kulturavdelinga, må etterkommast Grøfteområdet må planerast og tilsåast eller det må etablerast gangsti før ferdigattest.. Generelle føresetnader for vedtak Flora kommune har følgjande generelle vilkår for løyve: 1. Løyvet fell bort dersom tiltaket ikkje er sett i gang innan 3 år. Det same gjeld dersom tiltaket stoppar i lenger tid enn 2 år, jf. pbl ledd. 2. Før innflytting/bruk skal bygningssjefen ha gitt bruksløyve eller ferdigattest, etter skriftleg førespurnad frå ansvarleg søkar, jfr. pbl Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet gjeld. 4. Det må førast nødvendig kontroll, slik at tiltaket ikkje strir imot reglar gitt i eller i medhald av plan- og bygningslova. 5. Dersom det vert skifte av tiltakshavar eller ansvarshavande før tiltaket er fullført, skal det meldast til kommunen både av den som først hadde tiltaket og den nye. Det same gjeld ved skifte av eigar, jf. pbl Flora kommune gjer merksam på at alle opplysingar i høve bygningar vert ført i matrikkelen. VEDTAK: Det er gjort følgjande vedtak for omsøkt tiltak på gbnr 28/595, 746 I. Med heimel i plan- og bygningslova 22-3, jamfør 23-4 til 23-6 får følgjande føretak lokal godkjenning/ansvarsrett for omsøkt tiltak innafor oppgjeve ansvarsområde: SØKJAR Aquapartner AS tiltaksklasse 2. PROSJEKTERANDE Aquapartner AS søknad om ansvarsrett datert , uteareal og landskapsutforming, VA-anlegg og fjernvarmeanlegg, tiltaksklasse 2. UTFØRANDE Vår ref.: /14/2686//554 Side 2 av 3

41 Trygve Ullaland AS, søknad om ansvarsrett datert , VA-anlegg, tiltaksklasse 2. II. Med tilvising til Plan- og bygningslova 19-2 vert dispensasjon gjeve som omsøkt på følgjande vilkår: Det skal ikkje utført gravearbeid på private eigedommar utan at kommunen har inngått grunnavtale med berørte heimelshavarar. Avstandsreglane for graving/fylling inntil eigedomsgrense må etterkommast. Krav i skriv frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/kulturavdelinga, må etterkommast Grøfteområdet må planerast og tilsåast eller det må etablerast gangsti før ferdigattest.. III. Med tilvising til plan- og bygningslova 21-4, jamfør 20-1 vert løyve til omsøkt tiltak gjeve på grunnlag av situasjonsplan og teikningar datert , på følgjande vilkår: Det skal ikkje utført gravearbeid på private eigedommar utan at kommunen har inngått grunnavtale med berørte heimelshavarar. Avstandsreglane for graving/fylling inntil eigedomsgrense må etterkommast. Krav i skriv frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/kulturavdelinga, må etterkommast. Grøfteområdet må planerast og tilsåast elller det må etablerast gangsti før ferdigattest. Dette vedtaket kan påklagast etter reglane i Forvaltningslova kap VI, jamfør Plan- og bygningslova 1-9. Ragnhild Olaug Gram Skår Fagleiar byggesak Aud Storelid byggjesakskonsulent Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har difor ikkje signatur. Mottakarar: Aquapartner AS Flora kommune v/teknisk drift Vår ref.: /14/2686//554 Side 3 av 3

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter Det er viktig å ta med alle faktorane når ein skal plassera eit tiltak: Arealføremål og føresegner i gjeldande plan, plassering av godkjent føretak, plassering i høve til andre bygningar, eigedomsgrenser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 05.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009.

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5:

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5: REGULERINGSFØRESEGNER B13 Solheim i Florø, etablering av bustader og tilhøyrande anlegg. Planen er datert: 25/07/2011 Rev: 08.05.2012 Melding om oppstart: Dato: 1. gongs handsaming i det faste utval for

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen Sist behandla og vedteke i sakkunnig takstnemnd 28.02.2011 Behandla i kommunestyret 14.12.2010 Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Taksering av alle eigedomar i Kvam herad er vedteke av Kvam heradstyret den 10. mars 2009.

Taksering av alle eigedomar i Kvam herad er vedteke av Kvam heradstyret den 10. mars 2009. Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner i samband med vurdering av innføring av eigedomsskatt for alle eigedomar i Kvam herad med verknad frå 1. januar 2010. Taksering av alle eigedomar i Kvam herad

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005

Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005 Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005 Kapittel 1. Innleiande føresegner 1-1. Verkeområde. Definisjonar (1) Lova gjeld for burettslag. Med burettslag

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014.

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. RAMMER FOR ARBEIDET MED EIGEDOMSSKATT 2015. Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. Om dette dokumentet Målet

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer