Innkalling til Utbyggingsutvalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Utbyggingsutvalet"

Transkript

1 FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl for å køyre samla til Store Høydal. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf , eller til slik at varamedlem kan bli innkalla. Varamedlemar møter berre etter nærare innkalling. Flora kommune Hanne Eva H. Kristensen leiar Ester Frøyen formannskapssekretær

2 Saknr. Tittel Sakliste 010/15 Godkjenning av møtebok 011/15 Refererte skriv og meldingar Dispensasjon og løyve til sanering av eksisterande VA-anlegg og legging av nytt, gbnr. 28/595, 746, Soldalen Endring av løyve for oppføring av hytte, GBN 95/20, Hamrane, Stavang Igangsettingsløyve for fylling i sjø ved Foruholmen småbåthamn i samband med utbygging av VA-anlegg frå Nygård til krokavegen, Fv. 548 Brandsøyvegen, Løyve til bygging av bustadhus og garasje på gbnr. 52/68 Løyve til bygging av hagestue på GBN 23/126, dispensasjon frå byggegrense Løyve til bygging av naust på gbnr. 33/137 og dispensasjon frå kommuneplanen og frå pbl 1-8 Løyve til deling av gbnr. 24/579 i tre parseller og gbnr. 24/578 i to parseller Løyve til fasadeendring og bruksendring for Efinor Jobbhotell AS, Havrenesvegen 32B Løyve til fasadeendring og bruksendring for Efinor Jobbhotell AS, Havrenesvegen 32B Løyve til fasadeendring på takoverbygg gbn 26/488 - Fjord Base B32 Botnaneset Løyve til frådeling av ein parsell frå gbnr. 33/31 Løyve til frådeling av parsell frå gbnr. 4/18 Løyve til igangsetting for fasadeendring GBN 202/80 Amfi Florø Løyve til oppføring av bustad med garasje og støttemur på GBN 23/279, Brandsøyvegen/Solheim Løyve til oppføring av einebustad med carport på GBN 24/603 Løyve til oppføring av tilbygg bustad, utebod og carport, Prof. Indrebøgt. 16 Rammeløyve for bruksendring frå kontorbygg til trimstudio, Hestenesgata 4 Rammeløyve for fasadeendring og oppsetting av reklameskilt, Leirvåggata 1 Utsleppsløyve for bustadhus på gbnr. 120/2, Steidalsvegen Rammeløyve til bygging av bru, nedsprenging av Gaddholmen og Perholmen, planering/utfylling i sjø, GBN 27/58, 27/38, 27/ /15 Klage på avslag om dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte, GBN 91/5, Store Høydal 013/15 Klage på avslag på dispensasjon for bygging av molo og flytebrygge på GBN 122/1 Årebrot

3 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 010/15 Utbyggingsutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ester Frøyen K /489 Godkjenning av møtebok Møteboka vert godkjent slik den ligg føre.

4 FLORA KOMMUNE Saksopplysingar: Vedlegg: Protokoll - Utbyggingsutvalet

5 FLORA KOMMUNE Møteprotokoll for Utbyggingsutvalet Møtedato: Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 10:00-12:00 Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00, det vert køyrt i samla tropp frå samfunnshuset til Synfaring på Notømarka i høve sak 003/15. Desse møtte Åge Arne Larsen Jan Arve Midtbø Parti AP V Forfall meldt frå følgjande medlemar Katrine Dale Hanne Eva H. Kristensen Ola Dagfinn Hovland Parti AP H H Følgjande varamedlemar møtte Ståle Solheim Hilmar Eliasson Parti AP UAVH Møteleiar: Merknad til innk.: Godkj. sakliste: Frå adm. møtte: Jan Arve Midtbø Ingen Godkjent med tillegg av ei sak 009/15: Møteplan for Sak 005/15(tom sak) går ut,då dette er ei feilregistrering. Fagansvarleg byggesak Ragnhild Gram Skår, formannskapssekretær Ester Frøyen, Sakshandsamarar byggesak: Aud Storelid og Magne Aasen Utlevert i møtet: Skriv frå adv.bovim vedr.sak Haugland/Vårdal, gbnr.21/54, Stavøya, Merknader til klage sak 008/15. Skriv frå Elisabeth Notø og Hans Terje Kjøllesdal: Tilsvar til klage frå tilkomande nabo + grafisk framstilling. Orientering: Spm./interpell.: Fagleiar byggesak orienterte om einebustad/utleigebustad i Botnaholten B12. Bygget er bygd med utleigebustader og det er gjort større inngrep i terreget enn naudsynt. Det vert å vurdere overtredelsesgebyg. Om andre i feltet skal bygge med utleige må det søkjast om reguleringsendring. Svar på spørsmål frå repr.jan Arve Midtbø,V stilt i PMUV: 1. Sørstrandvegen Kva skjer? Svar: Kontrakt inngått. 2. Strømsneskrysset kva skjer? Svar er gitt i Samferdsleutvalet. 3. Lause trinn på kaia i Brandsøy Kva skjer? Svar i neste møte Spørsmål frå Kristensen i PMUV: Hytterenovasjon blir brukt av private firma. Kva med betaling?

6 Spørsmål frå repr.jan Arve Midtbø i møtet: 1. Hytte på Kinn Asbjørn Larsen - Kvar står saka? 2. Dispensasjon frå rekkefølgekrav Basen? Svar: 1. Ventar svar frå Fylkesmannen. 2. Saka vart tatt opp med ordførar og leiar i Plan-og miljøutvalet sim meinte at saka ikkje trong politisk handsaming. Dette er utbyggingsutvalet usamde i. Vidare handsaming/saksgang er ikkje avgjort. Administrasjonen vert bedt om å sjekke kva tidsfristar som vart sett til bygging av vegen vestover frå basen og evt. vassleidningar i vegen. Synfaring: Det vart føreteke synfaring på Notømarka i høve sak 003/15. Ymse:

7 Sakliste Saknr. Tittel 001/15 Godkjenning av møtebok 002/15 Refererte skriv og meldingar Avslag på søknad om løyve til frådeling Etasje 3 Markegata 28, gbnr 202/169 Dispensasjon frå kommuneplanen og løyve til frådeling av parsell frå gbnr. 27/713 Dispensasjon og løyve til bruksendring av etasje 1 til bustad og fasadeendring, gbnr 55/32, Vikavegen 1 Eikefjord Dispensasjon og løyve til bygging av molo, brygge, båtslipp og opprensking av havneområde på gbnr 122/1, Årebrot Dispensasjon og løyve til bygging av molo, flytebrygge og tomt for båthus, gbnr 85/1 Seljeset Eikefjord Dispensasjon og løyve til fylling i sjø, og løyve til parkeringsplass på GBN 24/1 Dispensasjon og løyve til oppføring av carport, Vestnesvegen 72 Dispensasjon og løyve til oppføring deler av tomannsbustad med garasje GBN 23/282 - Brandsøyvegen Dispensasjon og rammeløyve til bruksendring av etasje 1, fasadeendring og skilt på fasade, GBnr 202/65, 202/33,202/34 - Horne Brygge Strandgata 17 Endring av ansvarsrett gjeve i saknr 159/12 heving av tak, 3 nye arker på gnbr 202/273, Markegata 24 Endring av ansvarsrett gjeve i saknr 367/12, oppføring av hytte gbnr 98/161 Langeneset Stavang Endring av løyve for å anlegge ny molo, flytebrygge, plassering av sjøbu m.m, GBN 85/1, Seljeset, Eikefjord Endring av løyve gjeve i saknr 14/ og igangsettingsløyve for riving av eksisterande hus og oppføring av 4-mannsbustad på GBN 202/24 Endring av løyve i saknr 14/ for oppføring av bustad, gbnr 33/172 Batalden Ferdigattest Flora kommune - klage på pålegg om fjerning av veranda mm. på gbnr 39/30 Kinn Friareal i reguleringaplan for Solheim B17 Gjenoppføring av redskapshus / vedhus, GBnr 92/5 Igangsettingsløyve for kvartal 28, gbnr 202/104 m.fl. Markegata Igangsettingsløyve for oppføring av bustad Igangsettingsløyve for oppføring av bustadhus, GBnr 24/590, Fagerlia Igangsettingsløyve for oppføring av reiskapshus og endring av løyve i saknr411/11, gbnr

8 91/38, Hillaren Igangsettingsløyve for utbygging av VA-anlegg frå Nygård til Krokavegen, fv. 548, Brandsøyvegen Klage - Oppføring av innsynsskjerm langs Thor Solbergveg - oversending av klage for endeleg handsaming Lokal godkjenning for ansvarsrett for grunn- og betongarbeid, bygging av 2 stk. 4- mannsbustader i området B1, GBN 28/1038 m/fl., Hammermarka Løyve til bruksendring for deler av underetasjen i bustadhus på gbnr. 45/27, Tansøy Løyve til bygging av 2 stk. 4-mannsbustader i området B1, GBN 28/1038 m/fl., Hammermarka Løyve til bygging av dobbeltnaust på gbnr. 86/124 og 125, dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Løyve til endring av ansvarsrett for oppføring av bustadhus, GBnN 24/590, Fagerlia Løyve til endring av ansvarsrett for oppføring av garasje, gbnr 95/43, Stavøy Løyve til fasadeendring av naust på gbnr. 60/1, Storebru Løyve til fasadeendring m/2 balkongar, riving av uthus og brannskille, GBnr 202/135, Livius Smittgate 2 Løyve til forlenging og innbygging av balkong, Jakob Sandevegen 19 Løyve til frådeling av areal frå gbnr. 202/440 til parkeringsplass Løyve til frådeling av areal frå gbnr. 28/495 i samsvar med plan - avslag på søknad om dispensasjon Løyve til frådeling av to tomter frå gbnr. 202/592 Løyve til frådeling av vegareal frå gbnr. 26/599 Løyve til frådeling deling av gbnr. 18/199 Løyve til igangsetting av bygging av veg og VA-anlegg på gbnr. 21/61 Løyve til montering av løfteinnretning, endring vindauge og dør i fasade, GBN 27/908 - Nyheimvegen 14 Løyve til oppføring av 2 stk. 2-mannsbustader og frittståande carportar Dispensasjon frå pbl 1-8 og løyve til frådeling av tre bustadtomter frå gbnr. 46/1 og 2 Løyve til oppføring av bustad med garasje GBN 23/277 - Brandsøyvegen Løyve til oppføring av bustad og plassering av garasje, GBnr 27/1251, Notømarka Løyve til oppføring av bustadhus på gbnr. 28/19, Soldalen Løyve til oppføring av bygning for vassdistribusjonssentral Løyve til oppføring av del av tomannsbustad med garasje GBN 23/283 - Brandsøyvegen Løyve til Oppføring av nytt bygg av terrassebustader og dispensasjon frå parkeringskrav, GBnr 23/219 Løyve til oppføring av reklameskilt montert på fasade, Hjellegt. 4

9 Løyve til oppføring av tilbygg til bustadhus, Furustien 16 Løyve til oppføring av tilbygg til lagerbygg på GBnr 26/606, Bjørndalvegen Løyve til oppføring av tilbygg/vaktrom GBnr 28/947 Florø Lufthamn Løyve til oppføring terasse, fasadeendring og garasje på gbnr 28/155, Vangsvegen 34 Løyve til riving av eksisterande hus og rammeløyve for oppføring av 4-mannsbustad på GBN 202/248, Elias Melværgate 5 Løyve til riving av murbygning på gbnr 202/275 Strandgata 45 Løyve til sanering av eksisterande og etablering av nytt VA- og overvannsnett på GBN 202/620 m.fl. Hamnegata Løyve til utlegging av flytebrygge, gbnr. 202/159, Fjordgt.1 Omgjering av vedtak i sak om deling av grunneigedom GBnr 45/1, Tansøy Plassering av tavler for info om krigshistorie i Sørstrand Folkepark gbnr 28/637 Rammeløyve for fasadeendring GBN 202/80 Amfi Florø Rammeløyve for utbygging av VA-anlegg frå Nygård til Krokavegen, fv. 548, Brandsøyvegen Rammeløyve til oppføring av ein vertikal- og horisontaldelt 4-manns bustad, GBN 24/589, Fagerlia Rammeløyve til oppføring av ny driftsbygning i landbruk, GBN 67/2, Sørdal, Eikefjord Rammeløyve til oppføring av tilbygg til eksisterande kafè og dispensasjon frå energibehov, GBnr 27/695 Færøykavlen Søknad om bruksendring frå tilleggsdel til hoveddel i kjellaretasje GBnr 45/27 Søknad om løyve til tiltak VA-anlegg Sørstrandvegen Nord Søknad om riving av eksisterande garasje, oppføring av ny garasje m.m., GBnr 27/1033 Terrengendring og oppføring av hytte på gbnr 39/29 - oversending av klage for endeleg handsaming Vedtak i klagesak om oppføring av nausttilbygg på GBN 122/1, Flora kommune Vedtak i klagesak som gjeld skifting av kledning, vindauge og tak, og bygging av veranda og tilbygg på GBN 61/7 i Flora kommune Vedtak om dispensasjon fra rekkefølgekrav Årsplan og tilsynsstrategi 003/15 Klage på vedtak i saknr 14/1870-8, oppføring av bustad m/garasje, GBnr 27/1251, Notømarka 004/15 Klage på vedtak oppføring av nytt bygg av terrassebustader m/parkeringskrav, GBN 23/ /15 Klage på vedtak XXX 006/15 Søknad om konsesjon på GBN 54/71 007/15 Søknad om konsesjon på kjøp av Vasset, gbn 68/1 i Flora

10 008/15 Klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av anneks på GBN 21/54, Stavøya 009/15 Møteplan Utbyggingsutvalet 2015

11 001/15: Godkjenning av møtebok Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. Tilrådinga vart samrøystes vedteken. Vedtak: Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. 002/15: Refererte skriv og meldingar Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. Tilrådinga vart samrøystes vedteken. Vedtak: Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. : Avslag på søknad om løyve til frådeling Vedtak: : Etasje 3 Markegata 28, gbnr 202/169

12 Vedtak: : Dispensasjon frå kommuneplanen og løyve til frådeling av parsell frå gbnr. 27/713 Vedtak: : Dispensasjon og løyve til bruksendring av etasje 1 til bustad og fasadeendring, gbnr 55/32, Vikavegen 1 Eikefjord Vedtak: : Dispensasjon og løyve til bygging av molo, brygge, båtslipp og opprensking av havneområde på gbnr 122/1, Årebrot Vedtak:

13 : Dispensasjon og løyve til bygging av molo, flytebrygge og tomt for båthus, gbnr 85/1 Seljeset Eikefjord Vedtak: : Dispensasjon og løyve til fylling i sjø, og løyve til parkeringsplass på GBN 24/1 Vedtak: : Dispensasjon og løyve til oppføring av carport, Vestnesvegen 72 Vedtak: : Dispensasjon og løyve til oppføring deler av tomannsbustad med garasje GBN 23/282 - Brandsøyvegen

14 Vedtak: : Dispensasjon og rammeløyve til bruksendring av etasje 1, fasadeendring og skilt på fasade, GBnr 202/65, 202/33,202/34 - Horne Brygge Strandgata 17 Vedtak: : Endring av ansvarsrett gjeve i saknr 159/12 heving av tak, 3 nye arker på gnbr 202/273, Markegata 24 Vedtak: : Endring av ansvarsrett gjeve i saknr 367/12, oppføring av hytte gbnr 98/161 Langeneset Stavang Vedtak:

15 : Endring av løyve for å anlegge ny molo, flytebrygge, plassering av sjøbu m.m, GBN 85/1, Seljeset, Eikefjord Vedtak: : Endring av løyve gjeve i saknr 14/ og igangsettingsløyve for riving av eksisterande hus og oppføring av 4-mannsbustad på GBN 202/24 Vedtak: : Endring av løyve i saknr 14/ for oppføring av bustad, gbnr 33/172 Batalden Vedtak: : Ferdigattest

16 Vedtak: : Flora kommune - klage på pålegg om fjerning av veranda mm. på gbnr 39/30 Kinn Vedtak: : Friareal i reguleringaplan for Solheim B17 Vedtak: : Gjenoppføring av redskapshus / vedhus, GBnr 92/5 Vedtak: : Igangsettingsløyve for kvartal 28, gbnr 202/104 m.fl. Markegata

17 Vedtak: : Igangsettingsløyve for oppføring av bustad Vedtak: : Igangsettingsløyve for oppføring av bustadhus, GBnr 24/590, Fagerlia Vedtak: : Igangsettingsløyve for oppføring av reiskapshus og endring av løyve i saknr411/11, gbnr 91/38, Hillaren Vedtak:

18 : Igangsettingsløyve for utbygging av VA-anlegg frå Nygård til Krokavegen, fv. 548, Brandsøyvegen Vedtak: : Klage - Oppføring av innsynsskjerm langs Thor Solbergveg - oversending av klage for endeleg handsaming Vedtak: : Lokal godkjenning for ansvarsrett for grunn- og betongarbeid, bygging av 2 stk. 4- mannsbustader i området B1, GBN 28/1038 m/fl., Hammermarka Vedtak: : Løyve til bruksendring for deler av underetasjen i bustadhus på gbnr. 45/27, Tansøy

19 Vedtak: : Løyve til bygging av 2 stk. 4-mannsbustader i området B1, GBN 28/1038 m/fl., Hammermarka Vedtak: : Løyve til bygging av dobbeltnaust på gbnr. 86/124 og 125, dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Vedtak: : Løyve til endring av ansvarsrett for oppføring av bustadhus, GBnN 24/590, Fagerlia Vedtak:

20 : Løyve til endring av ansvarsrett for oppføring av garasje, gbnr 95/43, Stavøy Vedtak: : Løyve til fasadeendring av naust på gbnr. 60/1, Storebru Vedtak: : Løyve til fasadeendring m/2 balkongar, riving av uthus og brannskille, GBnr 202/135, Livius Smittgate 2 Vedtak: : Løyve til forlenging og innbygging av balkong, Jakob Sandevegen 19

21 Vedtak: : Løyve til frådeling av areal frå gbnr. 202/440 til parkeringsplass Vedtak: : Løyve til frådeling av areal frå gbnr. 28/495 i samsvar med plan - avslag på søknad om dispensasjon Vedtak: : Løyve til frådeling av to tomter frå gbnr. 202/592 Vedtak: : Løyve til frådeling av vegareal frå gbnr. 26/599

22 Vedtak: : Løyve til frådeling deling av gbnr. 18/199 Vedtak: : Løyve til igangsetting av bygging av veg og VA-anlegg på gbnr. 21/61 Vedtak: : Løyve til montering av løfteinnretning, endring vindauge og dør i fasade, GBN 27/908 - Nyheimvegen 14

23 Vedtak: : Løyve til oppføring av 2 stk. 2-mannsbustader og frittståande carportar Vedtak: : Dispensasjon frå pbl 1-8 og løyve til frådeling av tre bustadtomter frå gbnr. 46/1 og 2 Vedtak: : Løyve til oppføring av bustad med garasje GBN 23/277 - Brandsøyvegen Vedtak: : Løyve til oppføring av bustad og plassering av garasje, GBnr 27/1251, Notømarka

24 Vedtak: : Løyve til oppføring av bustadhus på gbnr. 28/19, Soldalen Vedtak: : Løyve til oppføring av bygning for vassdistribusjonssentral Vedtak: : Løyve til oppføring av del av tomannsbustad med garasje GBN 23/283 - Brandsøyvegen Vedtak:

25 : Løyve til Oppføring av nytt bygg av terrassebustader og dispensasjon frå parkeringskrav, GBnr 23/219 Vedtak: : Løyve til oppføring av reklameskilt montert på fasade, Hjellegt. 4 Vedtak: : Løyve til oppføring av tilbygg til bustadhus, Furustien 16 Vedtak: : Løyve til oppføring av tilbygg til lagerbygg på GBnr 26/606, Bjørndalvegen

26 Vedtak: : Løyve til oppføring av tilbygg/vaktrom GBnr 28/947 Florø Lufthamn Vedtak: : Løyve til oppføring terasse, fasadeendring og garasje på gbnr 28/155, Vangsvegen 34 Vedtak: : Løyve til riving av eksisterande hus og rammeløyve for oppføring av 4-mannsbustad på GBN 202/248, Elias Melværgate 5 Vedtak: : Løyve til riving av murbygning på gbnr 202/275 Strandgata 45

27 Vedtak: : Løyve til sanering av eksisterande og etablering av nytt VA- og overvannsnett på GBN 202/620 m.fl. Hamnegata Vedtak: : Løyve til utlegging av flytebrygge, gbnr. 202/159, Fjordgt.1 Vedtak: : Omgjering av vedtak i sak om deling av grunneigedom GBnr 45/1, Tansøy Vedtak:

28 : Plassering av tavler for info om krigshistorie i Sørstrand Folkepark gbnr 28/637 Vedtak: : Rammeløyve for fasadeendring GBN 202/80 Amfi Florø Vedtak: : Rammeløyve for utbygging av VA-anlegg frå Nygård til Krokavegen, fv. 548, Brandsøyvegen Vedtak: : Rammeløyve til oppføring av ein vertikal- og horisontaldelt 4-manns bustad, GBN 24/589, Fagerlia

29 Vedtak: : Rammeløyve til oppføring av ny driftsbygning i landbruk, GBN 67/2, Sørdal, Eikefjord Vedtak: : Rammeløyve til oppføring av tilbygg til eksisterande kafè og dispensasjon frå energibehov, GBnr 27/695 Færøykavlen Vedtak: : Søknad om bruksendring frå tilleggsdel til hoveddel i kjellaretasje GBnr 45/27 Vedtak: : Søknad om løyve til tiltak VA-anlegg Sørstrandvegen Nord

30 Vedtak: : Søknad om riving av eksisterande garasje, oppføring av ny garasje m.m., GBnr 27/1033 Vedtak: : Terrengendring og oppføring av hytte på gbnr 39/29 - oversending av klage for endeleg handsaming Vedtak: : Vedtak i klagesak om oppføring av nausttilbygg på GBN 122/1, Flora kommune

31 Vedtak: : Vedtak i klagesak som gjeld skifting av kledning, vindauge og tak, og bygging av veranda og tilbygg på GBN 61/7 i Flora kommune Vedtak: : Vedtak om dispensasjon fra rekkefølgekrav Vedtak: : Årsplan og tilsynsstrategi Vedtak:

32 003/15: Klage på vedtak i saknr 14/1870-8, oppføring av bustad m/garasje, GBnr 27/1251, Notømarka Utbygningsutvalet kan ikkje sjå at det er grunnlag for å endre administrasjonen sitt vedtak i saknr 14/ datert Utbygningsutvalet finn difor ikkje å kunne imøtekome klagen. I møtet vart det delt ut skriv frå Elisabeth Notø og Hans Terje Kjøllesdal: Tilsvar til klage frå tilkomande nabo, med grafisk framstilling. Tilrådinga vart samrøystes vedteken. Vedtak: Utbygningsutvalet kan ikkje sjå at det er grunnlag for å endre administrasjonen sitt vedtak i saknr 14/ datert Utbygningsutvalet finn difor ikkje å kunne imøtekome klagen. 004/15: Klage på vedtak oppføring av nytt bygg av terrassebustader m/parkeringskrav, GBN 23/219 Utbygningsutvalet kan ikkje sjå at det er grunnar for å endre administrasjonen sitt vedtak i saknr 14/ datert Utbygningsutvalet finn difor ikkje å kunne imøtekome klagen. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for endeleg handsaming. Tilrådinga med fylgjande tillegg vart samrøystes vedteke: Utbyggjar må opparbeide tilfredsstillande snuplass for bossbil. Det må og etablerast parkeringsplassar på eigen grunn. Vedtak: Utbygningsutvalet kan ikkje sjå at det er grunnar for å endre administrasjonen sitt vedtak i saknr 14/ datert Utbygningsutvalet finn difor ikkje å kunne imøtekome klagen.

33 Utbyggjar må opparbeide tilfredsstillande snuplass for bossbil. Det må og etablerast parkeringsplassar på eigen grunn. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for endeleg handsaming. 005/15: Klage på vedtak XXX Skriv inn framlegg her Feilregistrering. Vedtak: Feilregistrering. 006/15: Søknad om konsesjon på GBN 54/71 I medhald av konsesjonslova av 28.nov 2003 gjev Flora kommune konsesjon til Brigt Samdal på kjøp av gbn 54/71 som tilleggsjord til hans gbn 54/1 på vilkår av at gbn 54/71 blir drive saman med hans gbn 54/1 på landbruksmessig forsvarleg vis. Tilrådinga vart samrøystes vedteken. Vedtak: I medhald av konsesjonslova av 28.nov 2003 gjev Flora kommune konsesjon til Brigt Samdal på kjøp av gbn 54/71 som tilleggsjord til hans gbn 54/1 på vilkår av at gbn 54/71 blir drive saman med hans gbn 54/1 på landbruksmessig forsvarleg vis.

34 007/15: Søknad om konsesjon på kjøp av Vasset, gbn 68/1 i Flora I medhald av konsesjonslova av 28.nov 2003 gjev Flora kommune konsesjon til Merethe Hege Ullaland og John Holsvik Sørland på overtaking av Vasset, gbn 68/1 i Flora på vilkår av at dei innan 1 år buset seg på bruket og sjølve bur på eigedomen og driv han på forsvarleg vis i minst 5 år samanhengande. Tilrådinga vart samrøystes vedteken. Vedtak: I medhald av konsesjonslova av 28.nov 2003 gjev Flora kommune konsesjon til Merethe Hege Ullaland og John Holsvik Sørland på overtaking av Vasset, gbn 68/1 i Flora på vilkår av at dei innan 1 år buset seg på bruket og sjølve bur på eigedomen og driv han på forsvarleg vis i minst 5 år samanhengande. 008/15: Klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av anneks på GBN 21/54, Stavøya Utbyggingsutvalet kan ikkje sjå at det er kome fram moment i klagen som gjev grunnlag for å endre administrasjonen sitt vedtak med referansenr Saka vert oversendt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for endeleg avgjerd. Tilrådinga vart samrøystes vedteken. Vedtak: Utbyggingsutvalet kan ikkje sjå at det er kome fram moment i klagen som gjev grunnlag for å endre administrasjonen sitt vedtak med referansenr Saka vert oversendt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for endeleg avgjerd.

35 009/15: Møteplan Utbyggingsutvalet 2015 Møteplan blir vedtatt slik slik den ligg føre. Samrøystes vedteke. Vedtak: Møteplan blir vedtatt slik slik den ligg føre.

36 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 011/15 Utbyggingsutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ester Frøyen K /489 Refererte skriv og meldingar Underliggande saker: Saksnummer Tittel Dispensasjon og løyve til sanering av eksisterande VA-anlegg og legging av nytt, gbnr. 28/595, 746, Soldalen Endring av løyve for oppføring av hytte, GBN 95/20, Hamrane, Stavang Igangsettingsløyve for fylling i sjø ved Foruholmen småbåthamn i samband med utbygging av VA-anlegg frå Nygård til krokavegen, Fv. 548 Brandsøyvegen, Løyve til bygging av bustadhus og garasje på gbnr. 52/68 Løyve til bygging av hagestue på GBN 23/126, dispensasjon frå byggegrense Løyve til bygging av naust på gbnr. 33/137 og dispensasjon frå kommuneplanen og frå pbl 1-8 Løyve til deling av gbnr. 24/579 i tre parseller og gbnr. 24/578 i to parseller Løyve til fasadeendring og bruksendring for Efinor Jobbhotell AS, Havrenesvegen 32B Løyve til fasadeendring og bruksendring for Efinor Jobbhotell AS, Havrenesvegen 32B Løyve til fasadeendring på takoverbygg gbn 26/488 - Fjord Base B32 Botnaneset Løyve til frådeling av ein parsell frå gbnr. 33/31 Løyve til frådeling av parsell frå gbnr. 4/18 Løyve til igangsetting for fasadeendring GBN 202/80 Amfi Florø Løyve til oppføring av bustad med garasje og støttemur på GBN 23/279, Brandsøyvegen/Solheim Løyve til oppføring av einebustad med carport på GBN 24/603 Løyve til oppføring av tilbygg bustad, utebod og carport, Prof. Indrebøgt. 16 Rammeløyve for bruksendring frå kontorbygg til trimstudio, Hestenesgata 4

37 FLORA KOMMUNE Rammeløyve for fasadeendring og oppsetting av reklameskilt, Leirvåggata 1 Utsleppsløyve for bustadhus på gbnr. 120/2, Steidalsvegen Rammeløyve til bygging av bru, nedsprenging av Gaddholmen og Perholmen, planering/utfylling i sjø, GBN 27/58, 27/38, 27/1249 Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.

38 FLORA KOMMUNE Saksopplysingar:

39 FLORA KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN Mottakarar ifølge adresseliste Vår ref. Dykkar ref. Dato: 14/ /GBN - 28/595, GBN /746, K2 - M20, K2 - M30/AUST DISPENSASJON OG LØYVE TIL SANERING AV EKSISTERANDE VA-ANLEGG OG LEGGING AV NYTT, GBNR. 28/595, 746, SOLDALEN SAKSOPPLYSINGAR Dispensasjon frå kommunedelplan og reguleringsplan for sanering av eksisterande vattenog avløpsanlegg og legging av nytt i LNF-område. Søkjar: Apuapartner AS Tiltakshavar: Flora kommune v/teknisk Drift og Prosjektleiing Gjeldande reguleringsplan for området er Soldalen A og B, stadfesta og kommunedelplan for Florelandet-Brandsøy , godkjent Saksgang/historikk Naboforhold og andre kommentarar Det er gjennomført nabovarsling i samsvar med reglane i plan- og bygningslova Ingen merknadar er registrert i saka Uttale frå anna mynde Søknaden er sendt på høyring til Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/kultutavdelinga. Av skriv frå Kulturavdelinga datert , går det fram at dei ikkje har merknad til søknaden i høve freda kulturminne. Dersom det vert gjort funn i høve freda kulturminne, pliktar tiltakshavar å melde frå til Kulturavdelinga. VURDERING Plangrunnlag Kommunedelplan for Florelandet-Brandsøy , godkjent , reguleringsplan for Soldalen A og B, stadfesta , planid: I planane er området avsett til LNFområde (friområde) Forholdet til naturmangfaldlova Tiltaket er vurdert etter lova om naturen sitt mangfald NML Kommunen har søkt kunnskap om området primært i Fylkesatlas, Naturbasen (DN) og Artsdatabanken, samt lokal kunnskap. Kommunen har ikkje funne registreringar om særskilde artar, viktige naturtypar eller miljøverdiar i Postadr.: Besøksadr: Telefon / faks: Bankgiro: E post: Markegata // FLORØ Org.nr: MVA

40 området. Det er såleis ikkje i strid med naturmangfaldlova 8-12 å gje løyve til tiltaket som omsøkt. Dispensasjoner Det er ein føresetnad for å kunne gje dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 at omsynet bak regelen det vert gjeve dispensasjon frå ikkje blir vesentlig tilsidesett eller at det er dispensasjon vil være i strid med plan- og bygningslova sin føremålsparagraf. Vidare skal fordelane ved å gje dispensasjon være klart større enn ulempene etter ei samla vurdering, jf 19-2 annet ledd. Etter kommunen sin vurdering er fordelane ved å gje dispensasjon klart større enn ulempene. Søknaden gjeld sanering av eit eksisterande eldre vatten- og avløpsanlegg og legging av nytt i LNF-område. At omtådet vert utbygd med nytt VA-anlegg etter dagens krav og standart, sikrar bebuarane i området stabil og gode tilførsel vatten og avløp. Tiltaket vil heller ikkje medføre at friområdet vert mindre tilgjengeleg for brukarane, då det i grøfteområdet vert planert og tilsådd ved ferdigstilling. Med bakgrunn i det overståande finn Flora kommune at vilkåra for å gje dispensasjon i plan- og bygningslova 19-2 er oppfylt. Kommunen godkjenner derfor søknad om dispensasjon på følgjande vilkår Det skal ikkje utført gravearbeid på private eigedommar utan at kommunen har inngått grunnavtale med berørte heimelshavarar. Avstandsreglane for graving/fylling inntil eigedomsgrense må etterkommast. Krav i skriv frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/kulturavdelinga, må etterkommast Grøfteområdet må planerast og tilsåast eller det må etablerast gangsti før ferdigattest.. Generelle føresetnader for vedtak Flora kommune har følgjande generelle vilkår for løyve: 1. Løyvet fell bort dersom tiltaket ikkje er sett i gang innan 3 år. Det same gjeld dersom tiltaket stoppar i lenger tid enn 2 år, jf. pbl ledd. 2. Før innflytting/bruk skal bygningssjefen ha gitt bruksløyve eller ferdigattest, etter skriftleg førespurnad frå ansvarleg søkar, jfr. pbl Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet gjeld. 4. Det må førast nødvendig kontroll, slik at tiltaket ikkje strir imot reglar gitt i eller i medhald av plan- og bygningslova. 5. Dersom det vert skifte av tiltakshavar eller ansvarshavande før tiltaket er fullført, skal det meldast til kommunen både av den som først hadde tiltaket og den nye. Det same gjeld ved skifte av eigar, jf. pbl Flora kommune gjer merksam på at alle opplysingar i høve bygningar vert ført i matrikkelen. VEDTAK: Det er gjort følgjande vedtak for omsøkt tiltak på gbnr 28/595, 746 I. Med heimel i plan- og bygningslova 22-3, jamfør 23-4 til 23-6 får følgjande føretak lokal godkjenning/ansvarsrett for omsøkt tiltak innafor oppgjeve ansvarsområde: SØKJAR Aquapartner AS tiltaksklasse 2. PROSJEKTERANDE Aquapartner AS søknad om ansvarsrett datert , uteareal og landskapsutforming, VA-anlegg og fjernvarmeanlegg, tiltaksklasse 2. UTFØRANDE Vår ref.: /14/2686//554 Side 2 av 3

41 Trygve Ullaland AS, søknad om ansvarsrett datert , VA-anlegg, tiltaksklasse 2. II. Med tilvising til Plan- og bygningslova 19-2 vert dispensasjon gjeve som omsøkt på følgjande vilkår: Det skal ikkje utført gravearbeid på private eigedommar utan at kommunen har inngått grunnavtale med berørte heimelshavarar. Avstandsreglane for graving/fylling inntil eigedomsgrense må etterkommast. Krav i skriv frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/kulturavdelinga, må etterkommast Grøfteområdet må planerast og tilsåast eller det må etablerast gangsti før ferdigattest.. III. Med tilvising til plan- og bygningslova 21-4, jamfør 20-1 vert løyve til omsøkt tiltak gjeve på grunnlag av situasjonsplan og teikningar datert , på følgjande vilkår: Det skal ikkje utført gravearbeid på private eigedommar utan at kommunen har inngått grunnavtale med berørte heimelshavarar. Avstandsreglane for graving/fylling inntil eigedomsgrense må etterkommast. Krav i skriv frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/kulturavdelinga, må etterkommast. Grøfteområdet må planerast og tilsåast elller det må etablerast gangsti før ferdigattest. Dette vedtaket kan påklagast etter reglane i Forvaltningslova kap VI, jamfør Plan- og bygningslova 1-9. Ragnhild Olaug Gram Skår Fagleiar byggesak Aud Storelid byggjesakskonsulent Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har difor ikkje signatur. Mottakarar: Aquapartner AS Flora kommune v/teknisk drift Vår ref.: /14/2686//554 Side 3 av 3

Vår ref. Dykkar ref. Dato: 15/ /GBN - 28/106, K L42/AUST DISPENSASJON OG LØYVE FOR RIVING AV ELDRE NOTHENG I AUSA, GBNR.

Vår ref. Dykkar ref. Dato: 15/ /GBN - 28/106, K L42/AUST DISPENSASJON OG LØYVE FOR RIVING AV ELDRE NOTHENG I AUSA, GBNR. FLORA KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN Mottakarar ifølge adresseliste Vår ref. Dykkar ref. Dato: 15/2049-13/GBN - 28/106, K2-02.03.2016 L42/AUST DISPENSASJON OG LØYVE FOR RIVING AV ELDRE NOTHENG I AUSA, GBNR. 28/106

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Radøy kommune Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30 Saksliste Saksnr Tittel 027/2014 Byggesak Gnr 45/314 Manger dispensasjon

Detaljer

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Løyve til bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad og l oppføring av tilbygg - gbnr 169/7 Eikeland nordre

Løyve til bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad og l oppføring av tilbygg - gbnr 169/7 Eikeland nordre Byggesaksavdelinga Seim Bygg AS Nesbrekka 28 5912 SEIM Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Per Sveinar Morsund 10.05.2016 Vår: 16/245-16/12448 Per.Sveinar.Morsund@lindas.kommune.no Løyve til bruksendring

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Søknad om dispensasjon - Oppføring av ny garasje gbnr 81/53 Arve Øvretun * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 15.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Stryn kommune Servicekontoret

Stryn kommune Servicekontoret Stryn kommune Servicekontoret Sogn og Fjordane fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2304-2/ GBNR-165/28, FA-L42, 13.09.2016 HIST-16/486 KAS Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel

Detaljer

Løyve til tiltak uten ansvarsrett- tilbygg til driftsbyggning i landbruket, gbnr 117/3, Rosnes

Løyve til tiltak uten ansvarsrett- tilbygg til driftsbyggning i landbruket, gbnr 117/3, Rosnes Byggesak Harry Mikal Rosnes Mongstadveien 250 5955 LINDÅS Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Eilin Houlison Molvik 13.03.2015 Vår: 14/7950-15/5884 EilinHoulison.Molvik@lindas.kommune.no Løyve til

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den 15.10.2013 Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 15.10.2013 kl 16:00 18.15, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 202/259 Delegert sak nr: 352/2 Arkiv: 52/25 Vedtaksdato: 0..202 ENKELTVEDTAK med klagerett i

Detaljer

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

PUBLIKUMSINFO BYGGESAK

PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Søknad om løyve til tiltak (pbl. 20-1 og 20-2) Side 1 av 11 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Søknad om løyve til tiltak jf. plan- og bygningslova 20-1 20-2 Søknad om løyve til tiltak (pbl. 20-1 og

Detaljer

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

Tiltak på gnr. 113 bnr. 6 - bustadhus m/garasje. Klage på vedtak om garasjeplassering i d-sak 427/24.

Tiltak på gnr. 113 bnr. 6 - bustadhus m/garasje. Klage på vedtak om garasjeplassering i d-sak 427/24. Rådmannen - plan Dagfinn Kjos, 6873 Marifjøra Kjetil Melheim, Ekrene, 6873 Marifjøra Arkivsak: 14/2819 Løpenr.: 15/11690 Sakshandsamar: Trygve Engesæter Tiltak på gnr. 113 bnr. 6 - bustadhus m/garasje.

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.02.2016 Tid: 16:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2013/762 Delegert sak nr: 20/15 Arkiv: 16/21 Vedtaksdato: 23.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med forvaltningslova

Detaljer

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunehuset - sommerfullmakt Møtedato: 10.08.2015 Møtetid: 11:30 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 11.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland AP Utvalsleiar

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 025/16 Plan- og. PS samfunnsutvalet 051/16 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 025/16 Plan- og. PS samfunnsutvalet 051/16 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 025/16 Plan- og PS 14.06.2016 samfunnsutvalet 051/16 Bystyret PS 21.06.2016 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20160101, K2 - L12 16/52 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak og oppmåling

ØRSTA KOMMUNE Byggesak og oppmåling ØRSTA KOMMUNE Byggesak og oppmåling MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2007/625 Delegert sak nr: 181/12 Arkiv: 15/69 Vedtaksdato: 12.06.2012 ENKELTVEDTAK med klagerett i

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.09.2010 Møtetid: 15:00-18.40 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert 1 varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Helga

Detaljer

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika -

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika - Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 16.09.2014 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 17.00 Saksnr til og frå: 011/16-017/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Vår ref. 2012/ Særutskrift - BS - 134/22 - garasje - Uskedalen - Torkel Stensletten

Vår ref. 2012/ Særutskrift - BS - 134/22 - garasje - Uskedalen - Torkel Stensletten Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Sommarfullmakt Møtedato: 29.06.2015 Møtetid: 13:00 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 155/1 - deling av eigedom - Ølve - Vidar Rune Synnevåg

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 155/1 - deling av eigedom - Ølve - Vidar Rune Synnevåg Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Eiendom : Gbnr. 20/51

Eiendom : Gbnr. 20/51 Rådmannen - plan Jan Erik Bolstad 6876 SKJOLDEN 12.11.2015 Arkivsak: 15/3180 Løpenr.: 15/13583 Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby PÅLEGG OM STANS AV ARBEID MED ØYEBLIKKELEG VERKNAD. FØREHANDSVARSEL OM

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune Sakshandsamar: Anne Jorun Myklebust Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 84 12.06.2013 2013/813-423.1 E-post: fmsfamy@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Gunnar Lotsberg Vedlegjerdet 6856

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 2015/2 Delegert sak nr: 2/15 Arkiv: 99/323 Vedtaksdato: 07.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar

Detaljer

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Dispensasjon og rammeløyve til oppføring av parkeringsbygg på gnr. 33/394 - Kolltveit Tiltakshavar: Kolltveit Kai AS

Dispensasjon og rammeløyve til oppføring av parkeringsbygg på gnr. 33/394 - Kolltveit Tiltakshavar: Kolltveit Kai AS Plan- og utbyggingssjefen BO DESIGN VEST AS Melding om vedtak Delegert plan- og utbyggingssjefen - saknr.16/469 Angeltveitvegen 65 5363 ÅGOTNES Dykkar ref. Vår ref. Saksh.- tlf. Dato 2016/1491-21158/2016

Detaljer

Vår ref. 2010/ Særutskrift - MS - 27/1 - restaurering og ombygging av naust - Hatlestrand - Johannes A. Ask

Vår ref. 2010/ Særutskrift - MS - 27/1 - restaurering og ombygging av naust - Hatlestrand - Johannes A. Ask Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no «MOTTAKERNAVN»

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Svein Ålhus Arkiv: MTR 54/3 Arkivsaksnr.: 14/556-2

Saksframlegg. Sakshandsamar: Svein Ålhus Arkiv: MTR 54/3 Arkivsaksnr.: 14/556-2 Saksframlegg Sakshandsamar: Svein Ålhus Arkiv: MTR 54/3 Arkivsaksnr.: 14/556-2 Dispensasjon - plassering av avløpsreinseanlegg - Hodlekve * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev med heimel i plan- og bygningslova

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 204/886 Delegert sak nr: 30/4 Arkiv: 8/57 Vedtaksdato: 26.08.204 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS 09.06.2015 028/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20140101, K2 - L12 14/1369 Godkjenning

Detaljer

Vår ref. 2013/1970-7. Særutskrift - 82/106 - garasje - Rosendal - Geir Skaala

Vår ref. 2013/1970-7. Særutskrift - 82/106 - garasje - Rosendal - Geir Skaala Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 12.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 001/11-012/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

Innkalling til Flora eldreråd

Innkalling til Flora eldreråd FLORA KOMMUNE Innkalling til Flora eldreråd Møtedato: 18.04.2016 Møtestad: Alderssenteret Havglytt Møtetid: 11:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr.

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr. MØTEPROTOKOLL Utval Plan- og forvaltningsstyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2016 Start kl.: 13.00 Slutt kl.: 15.00 Til stades på møtet Medl.: Knut Hauge, Anja Hilleren, Emma Nyløy, Per Steinar Sviggum,

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo, gnr. 145, bnr 1, med vedhus, eldhus, stabbur og garasje, samt naust

Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo, gnr. 145, bnr 1, med vedhus, eldhus, stabbur og garasje, samt naust Landbruk og naturforvaltning Opplysningsvesenets Fond v/ole Sperre Postboks 535 Sentrum Arkivsak: 13/874 Løpenr.: 13/9620 Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo,

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap)

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap) MØTEPROTOKOLL Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 21.11.2013 kl. 12:00-15:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Tilstades: Møtande varamedlemer: Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus

Detaljer

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK LERØY VEST AS Bontelabo 2, Pb. 7600 5020 BERGEN Dykkar ref: Vår ref: 2015/231659 Dato: 18.01.2016 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK Vi viser til søknad datert 29.10.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for Skjolden bruksendring frå vandrarheim til bustadføremål - gnr. 20 bnr.

Detaljer

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 13:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-17:10 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-17:10 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.03.2016 Møtetid: 15:00-17:10 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 9, inkludert 1 varamedlem. Desse medlemene møtte ikkje: Jon Magne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: Tid: 14:00

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: Tid: 14:00 VOLDA KOMMUNE Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 06.05.2014 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Sindre Kvangarsnes Nestleiar FERJELISTA

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Endring av hjortevald nr. 217 og 301

Endring av hjortevald nr. 217 og 301 Landbruk og naturforvaltning 10.06.2013 Arkivsak: 13/1104 Løpenr.: 13/7109 Sakshandsamar: Inger Moe Endring av hjortevald nr. 217 og 301 Me viser til brev frå Song Skisenter datert 16.04.2013 vedrørande

Detaljer