UTFORDRINGER VED ET EVENTUELT SKIFTE AV FORVALTNINGSNIVÅ. Samfunnsodontologisk Forum 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTFORDRINGER VED ET EVENTUELT SKIFTE AV FORVALTNINGSNIVÅ. Samfunnsodontologisk Forum 2015"

Transkript

1 UTFORDRINGER VED ET EVENTUELT SKIFTE AV FORVALTNINGSNIVÅ Samfunnsodontologisk Forum 2015

2 Bred politisk enighet om: 1. Mål i kommuneproposisjonen 2015 og Stortingsmelding nr. 14 ( ): «-Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, -helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, -bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og -styrket lokaldemokrati." 2. Tre forvaltningsnivåer 3. Generalistkommuner

3 Argumentene for kommunal forankring: Styrke lokalpolitisk innflytelse Gi større kommuner flere oppgaver Det praktiske samarbeidet med den øvrige kommunale helse- og omsorgstjenesten om grupper som har krav på gratis tannbehandling styrkes

4 Fra partilederdebatt Erna: «Den eneste grunnen til at vi vil omorganisere, er at vi vil gi befolkningen bedre tjenester»

5 Dagens næringsliv: Debatt Jeg er mer bekymret for de nye kommunenes leveringsevne. Jan Tore Sanner sa på et tidspunkt at det viktige målet med reformen var å få kommuner som var bedre i stand til å utføre de oppgavene som allerede er lagt til kommunesektoren. Det burde han ha holdt fast ved. I stedet har regjeringen kommet med en lang liste av nye oppgaver som man vil overføre til kommunene som del av reformen. Listen omfatter alt fra tannhelsetjeneste, rehabiliteringstjenester og hjelpemidler for funksjonshemmede til vigsler og varig tilrettelagt arbeid. Det kan godt hende at noen av disse tingene egner seg for kommunal forvaltning. Men skal vi reformere kommunesektoren fordi den har problemer med å håndtere alle de oppgavene den allerede har, virker det imidlertid risikabelt på grensen til det uansvarlige å la den starte med å få enda mer å gjøre

6 Dagens organisering, med en offentlig tannhelsetjeneste i fylkeskommunal regi og en markedsbasert privat sektor, har bidratt til å utjevne de sosiale ulikhetene i tannhelse hos nordmenn i alle kriker og kroker av vårt langstrakte land. Men i stortingsmeldingen om kommunereformen foreslår Regjeringen at denne veldrevne tjenesten nå skal rykkes opp med roten og plasseres i et annet bed enn der den har hørt hjemme. Grunnlaget for forslaget? En summarisk omtale på to sider. Dermed settes tannhelsen på spill uten at det er gjort noe forsøk på å utrede konsekvensene. Aftenposten: Kronikk

7 Hvorfor flytte på noe som fungerer meget bra? Tannlege Folkehøgskole Barnehage Lege Sykehus VGS Barneskole Strømhandel Forsikring Bank Mobil Flyplass Eiendomsmeglere Persontransport Universitet Strømmetjenester Flyselskaper TV distribusjon Høgskoler Bredbånd Ungdomsskole Fagforeninger Politi Kundetilfredsheten 2014 (EPSI Norge 2014) Basert på telefonintervjuer på personer i alderen 15 til 79 år. En indeksverdi over 75 tyder på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde

8 Why do you sit out here all alone? said Alice. Why, because there s nobody with me! cried Humpty Dumpty. Did you think I didn t know the answer to THAT? Ask another. Don t you think you d be safer down on the ground? Alice went on, not with any idea of making another riddle, but simply in her goodnatured anxiety for the queer creature. That wall is so VERY narrow! What tremendously easy riddles you ask! Humpty Dumpty growled out. Of course I don t think so! Why, if ever I DID fall off which there s no chance of but IF I did Here he pursed his lips and looked so solemn and grand that Alice could hardly help laughing. IF I did fall, he went on, THE KING HAS PROMISED ME WITH HIS VERY OWN MOUTH to to Humpty Dumpty sat on a wall Humpty Dumpty had a great fall All the King`s Horses And All the King`s Men Couldn`t put Humpty together again

9 Tannhelse fortsatt særtjeneste eller integrert del av helsetjenesten?

10 I en kronikk i Dagsavisen, skrevet sammen med dekan Pål Barkvoll ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, gir hun flere eksempler på samarbeidsproblemer mellom tannhelsetjenesten og øvrig helsetjeneste. Ingrid er 30 år og utviklingshemmet. Da hun falt på badet, fikk hun alvorlig skade på flere tenner. En skade som gir smerter og krever rask behandling. Ingrid kan ikke motta behandling i våken tilstand. Hadde hun brukket armen ville hun ha fått behandling umiddelbart, i narkose om det var behov. Det finnes imidlertid få muligheter for å få akutt tannbehandling som krever samhandling, slik narkose gjør. Hun ble forespeilet en ventetid på tre måneder. Fordi Ingrid har en ressurssterk mor som kjenner systemet, fikk hun likevel behandling etter tre dager, fortsatt for sent. Hilde Nordgarden Avdelingssjef TAKO-senteret Kronikk i Dagsavisen

11

12 Argumentene for kommunal forankring: Styrke lokalpolitisk innflytelse Gi større kommuner flere oppgaver Det praktiske samarbeidet med den øvrige kommunale helse- og omsorgstjenesten om grupper som har krav på gratis tannbehandling styrkes

13 Argumentene for regional forankring: Sikre nasjonale mål Styringssignaler Geografiske ulikheter, mindre likeverdige tjenester Mindre samordnet utvikling Samlet ressursbruk Følge med-ansvaret Forskning og fagutvikling Spesialister Behov for interkommunale løsninger Hvorfor endre på en organisasjon som fungerer bra?

14 Retningslinjer for oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene (St. meld nr 14 om kommunereformen og NOU 2000: 22 om oppgavefordeling mellom forvaltningsnivå) 1. Oppgaver skal legges på lavest mulig effektive nivå - Lavest mulig, men tilstrekkelig nivå (faglig og økonomisk bæreevne) - Geografisk nærhet - Politisk nærhet - Skal vurderes opp mot prioriteringseffektivitet og kostnadseffektivitet

15 SAMLET RESSURSBRUK Prioriteringseffektivitet (samsvar tilbud/behov) Hvor stor samlet tjenesteproduksjon og totale kostnader som samfunnet bør benytte til tannhelseformål Hvilke pasienter som bør tilbys ulike typer av behandling Kostnadseffektivitet (stordriftsfordeler) - Ledelse og administrasjon - Økte rekrutteringskostnader - Personellets kvalifikasjoner og produktivitet - Kursdeltakelse, arrangementer - Klinikkstruktur, utstyr. Utnyttelse. - Innkjøpskompetanse og innkjøpsstørrelse - IT

16

17 Oppgavefordelingen ved en kommune- og regionreform Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av fylkesordfører-/rådslederkollegiet Foreløpig rapport juni 2014

18 Oppgave Mellom -nivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall) Vurderinger Reg ion Fylke > > > < Tannhelsetjenesten Tannhelsetjenesten spesialisttjenester x x x x x x x Relativt spesialisert førstelinjetjeneste. Tjenesten gjør krav på et minimum antall innbyggere for å kunne ivareta et fagmiljø med utfyllende kompetanse. Innenfor en ramme på innbyggere kan også et desentralisert klinikktilbud kunne ivaretas. Et innbyggergrunnlag på vil likevel innebære smådriftsulemper sammenlignet med dagens situasjon. Spesialisert tjeneste (for eksempel kjeveortopedi) med krav til et betydelig innbyggergrunnlag. Odontologiske kompetansesentre x x Fylkeskommunenes ansvar ivaretas gjennom samarbeid om fem regionale odontologiske kompetansesentre. Oppgavene er spesialisert og dekker landsdelsfunksjoner. Større regioner ville redusert behovet for samarbeid.

19 Notat Fra KS Kommunesektorens organisasjon, hovedstyret Til Stortingets kommunal og forvaltningskomitè Konkret forventning fra KS til merknad fra komiteen: «Stortinget legger til grunn at overføring av oppgaver til kommunesektoren må fullfinansieres, herunder dekke overgangskostnader knyttet til at kommunene må opparbeide seg nødvendig kompetanse og kapasitet.» Hvem skal ha ansvar for tannhelsetjenesten? Regjeringen foreslår å overføre ansvaret for tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til «større og mer robuste kommuner». KS mener at hensynet til å legge forvaltningsansvaret for tjenestene på lavest mulig effektive nivå, tilsier et fortsatt folkevalgt regionalt ansvar for tannhelsetjenesten.

20 Kvaliteten på tjenestene Nasjonale styringssignaler til mange aktører vil gi større problemer med formidling og evaluering Ingen hjelp over kommunegrensene ved vakanser i stillinger Bekymring for manglende fagutvikling, dyrere kurs Manglende veiledningskapasitet for nyutdannet tannhelsepersonell

21 Behov for interkommunalt samarbeid Spesialisttjenester Forskning og fagutvikling i tannhelsetjenesten Tannlegevakt Narkose Odontofobi Rus Narkose Sentrale servere (IT-tjenester)

22 Oppsummering Konsekvens av kommunal forankring Dyrere offentlig tannhelsetjeneste Større geografiske ulikheter Mindre samordnet utvikling av tannhelsetjenester Utfordringer ved kommunal forankring Mange aktører å forholde seg til for statlige myndigheter Hvordan vil tannhelsetjenesten bli organisert i kommunen? Under helsesjefen lengre vei til statlige myndigheter og kommunal ledelse Hvordan vil tannhelse prioriteres i kommunene når pengene ikke strekker til? Hvordan opprettholde kvaliteten på tjenesten? Interkommunale løsninger Vakt Narkose Odontofobi Rus Narkose Spesialisttjeneste Sentrale servere (IT-tjenester)

23 Takk for meg!

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Prioritering i tannhelsetjenesten

Prioritering i tannhelsetjenesten Institutt for klinisk odontologi Prioritering i tannhelsetjenesten Sammenliknet med helsetjenesten og i de øvrige nordiske landene Amalie Ribe Øverby Masteroppgave i odontologi Mai 2014 Veiledere: Eeva

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy Kommunereformen Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell Fylkesmann Helen Bjørnøy «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.»

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene 20.februar: Frist for innsending av endringsforslag til post@sp.no 5. mars: Sentralstyret behandler innkomne endringsforslag og innstiller overfor landsmøtet

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste?

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Pål Barkvoll, professor dr.odont. (oral kirurgi og oral medisin) Dekan Det odontologiske fakultet,

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer