Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune"

Transkript

1 Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012

2 Innhold 1. Forord Bakgrunn Mål og forutsetninger Eksisterende situasjon Beliggenhet og størrelse Overordnete planer Eiendomsforhold Bebyggelse og anlegg Landskap, topografi og vegetasjon Vassdrag Veg og trafikk Kjøreveg og avkjørsler Gang- og sykkelvegnett Parkering Kollektivtrafikk Kommunaltekniske - og elektriske anlegg Friområder Turveger og skiløyper Offentlig og privat service Kulturvern Arbeidsplasser Planforslaget Byggeområder Boliger (B1-B3) Offentlig bygninger (OB1) Offentlig bygning / allmennyttig formål (OA1) Offentlige trafikkområder Kjøreveger (V1-V4) Gang- og sykkelveger, fortau (GS1-GS10, F1) Kollektivanlegg/Parkering (KO/P1) Sykkelparkering Annen veggrunn Friområder Område for idrettsanlegg (IS1) Idrettsanlegg / skiløype / turveg (IS/S/T1-2) Fareområder Høyspentanlegg / trafo, skiskytebane (FA1 og FA2) Spesialområder Private veger (PV1) Friluftsområde (på land samt i sjø og vassdrag, F01-F10 og FOSV1-FOSV2) Vann- og avløpsanlegg, VA Fellesområder Felles avkjørsler (FL1-FL3) Konsekvenser av planforslaget Konsekvenser i forhold til overordnede planer Side 2 av 26

3 6.2 Byggeområder Boliger Offentlig bygninger Offentlige bygninger / allmennyttige formål Offentlige trafikkområder Kjøreveger Gang- og sykkelveger, fortau Kollektivanlegg/Parkeringsplass KO/P Parkering Fareområder Spesialområder Private veger Friluftsområder (på land og i sjø og vassdrag) Fellesområder Universell utforming Konsekvenser for barn og unge Vurdering av forholdet til naturmangfoldloven Vurdering av behovet for konsekvensutredning Merknader etter varsel om oppstart Side 3 av 26

4 1. Forord Hol kommune startet prosessen med reguleringsarbeidet i Oppstart av bebyggelsesplanarbeidet ble kunngjort Juni 2007 ble status for planarbeidet omgjort til reguleringsplan på grunn av planens omfang og innhold. Det er sendt ut brev med informasjon til berørte grunneiere og naboer. Hol kommune har avholdt flere møter med grunneiere i sakens anledning. Hovedhensikten med forslaget til reguleringsplan er å øke trafikksikkerheten for barn og unge i tillegg til en tilrettelegging for fremtidig utvikling av skole- og idrettsområdet. Dette er foreslått gjennomført ved avkjørselssanering og etablering av nye vegadkomster, samt ved å utvide formålet avsatt til offentlig bebyggelse. Planforslaget legger opp til en sanering av totalt 8 avkjørsler. Det er gjennomført offentlig ettersyn i 2007 og sist i Kommunen har vært i en lengre prosess med Statens vegvesen for å løse innsigelsen til planforslaget. Det er utarbeidet avkjørselsplan for Geilo Øst, og gjennomført avklaringer med Statens vegvesen med hensyn til kryssutforminger. I mellomtiden har kommunen ihht. gjeldende regulering gjennomført en utbygging i skole- og idrettsområde. Planområdet er utvidet under planprosessen. Siste utvidelse av planområdet omfattet området i nordvest ved RV7 / Highland hotell. Utvidelsen ble varslet Forslaget til reguleringsplan for skole- og idrettsområdet gjennomføres etter reglene i gammel plan og bygningslov (PBL av 1985, nr. 77). Bakgrunnen for dette er at planen ble lagt ut til offentlig ettersyn før Overgangsreglene i ny plan- og bygningslov (PBL 2008) åpner for at et planforslag som ble lagt ut til offentlig ettersyn før , (lovens ikrafttreden) kan ferdigstilles etter gammel planlov Side 4 av 26

5 2. Bakgrunn Bakgrunnen for oppstart av planarbeidet var ønsket om en utvidelse og ombygging av Hol ungdomskole samt etablering av et nytt hovedbibliotek i tilknytning til Geilo Samfunnshus. Det ble derfor startet opp bebyggelsesplanarbeid (kfr. plankrav i gjeldende reguleringsplan for område). Som nevnt over ble det på bakgrunn av kommunens ønske om en helhetlig plan for et større område, bestemt at det skulle utarbeides reguleringsplan i stedet. Et viktig moment var blant annet at atkomsten til Rv7 ved Fjellvang er uakseptabel både når det gjelder utforming og trafikksikkerhet. Det samme gjelder avkjøringen til idrettsanlegget fra Rv7 øst i området. Dessuten er gjeldende reguleringsplan for området foreldet. Kommunedelplanen viser til dels en annen arealbruk. Området har en sentral funksjon for beboerne i Hol kommune. Skolesenteret, samfunnshuset, idrettsanleggene samt aktiviteter og arrangementer knyttet til disse har stor betydning for lokalsamfunnet. Området har også en regional og nasjonal rolle i forbindelse med store idrettsarrangement. Store deler av området, særlig område langs elva, skiløypene og turvegene, benyttes både av lokalbefolkningen og turister til friluftsliv og rekreasjon. Den nødvendige utbyggingen i planområdet er nå gjennomført med oppføringen av nytt bibliotek og oppføring av skolebygg. Hovedhensikten med planen slik den foreligger er å oppnå bedre trafikksikkerheten for barn og unge, i tillegg til en fremtidig tilrettelegging for utbygging av skole- og idrettsområde. Ved gjennomføring av planforslaget vil det saneres totalt 8 avkjørsler Side 5 av 26

6 3. Mål og forutsetninger Det skal utarbeides en helhetlig plan som løser de punktene som Teknisk Hovedutvalg har angitt i møtet Det skal legges særlig vekt på barn og unges sikkerhet samt trafikale forhold. Det bør sikres store, sammenhengende arealer uten biltrafikk, separasjon av gangtrafikk og kjøretrafikk samt tilfredsstillende avkjøringsforhold fra Rv7. Planen skal tilfredsstille utviklingsbehov i området de neste år. Det tillates ikke bebyggelse i flomutsatte områder. Grøntområdene skal bevares i så stort omfang som mulig. Områdene langs vassdrag må holdes fritt av bebyggelse. Det skal settes av arealer til fremtidig utvikling og utvidelse av eksisterende anlegg og bebyggelse i området. Bebyggelsens størrelse, utforming og beliggenhet bør velges slik at området får en helhetlig struktur når det gjelder estetikk og lokal byggeskikk. Det skal legges vekt på å skaffe tilstrekkelig antall parkeringsplasser i området. Området er tilknyttet overordnet skiløype og turvegnett og sikrer deler av ski og turløypen Ustedalsfjorden Rundt Side 6 av 26

7 4. Eksisterende situasjon 4.1 Beliggenhet og størrelse Området avgrenses i sør av Usteåne og i nord av Rv7. Mot vest grenser området til Highland hotell og mot øst mot forretninger og boliger på Geilomoen. Planområdet ligger ca 400 m fra Geilo sentrum. Innenfor planområdet ligger Hol ungdomsskole, Geilo barneskole, skolefritidsordning, hovedbibliotek for Hol kommune, Geilohallen med Norges toppidrettsgymnas og samfunnshus/kino. Planområdet omfatter et område på 251 daa. 4.2 Overordnete planer Hensyn til barn og unge i arealplanleggingen (RPR) Planforslaget omfattes av T-2/08: Om barn og planlegging, rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging Planforslaget omfattes av rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, T-5/93. Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av areal og transportplanlegging i kommunene. Kommunedelplan for Geilo I kommunedelplanen for Geilo, vedtatt , er planområdet vist som tettbebyggelse - nåværende, samt et mindre område i sør avsatt til tettbebyggelse - fremtidig. Langs strandlinjen til Usteåne er utsiden av eksisterende vei avsatt til LNF. I tillegg er turveier og Rv 7 lagt inn som kartlinjer. Figur 1: Kommunedelplan for Geilo (utsnitt) Side 7 av 26

8 Kommunedelplan for stier og løyper 2007 til 2011 Planforslaget omfattes av Hol kommunes kommunedelplan for stier og løyper. Skiløypa, Ustedalsfjorden Rundt omfattes av lysløype og trase for tråkkemaskin (høy bruk). Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planen er retningsgivende for kommunens arbeid med idrett og fysisk aktivitet. Planen er et viktig styringsverktøy for opprettholdelse og utvikling av idrett og fysisk aktivitet i kommunen. Reguleringsplan for Geilo sentrum Reguleringsplan for Geilo sentrum, vedtatt Planområdet grenser direkte til reguleringsplanen, og overlapper delvis i område avsatt til bensinstasjon, samt felles avkjørsel FL3. Reguleringsplan for Geilo del 4 - Havsdal/Jonsstølllia del 1 Planområdet omfattes av reguleringsplan for Geilo del 4 - Havsdal/Jonsstølllia del 1, vedtatt Formålene er jordbruk, offentlige formål og idrettsplass. Reguleringsplanen stiller krav til utarbeidelse av bebyggelsesplan for de enkelte områder før utbygging. Forslag til reguleringsplan for skole- og idrettsområde vil endre formål avsatt til herberge/bevertning til friluftsområde (FO3 og FO4) samt til formål avsatt til kjøreveg V1. Utnyttelse offentlig formål; U=0,3, 2 etasjer Areal: Offentlig formål: 102 daa Idrettsplass: 40 daa. Reguleringsplan for Geilomoen I & 2 Reguleringsplan for Geilomoen I & 2 grenser til planområdet. Reguleringsplan for Bakkenfeltet Reguleringsplan for Bakkenfeltet grenser til planområdet. Da det foreligger et stående krav om sanering av Furusetvegen fra Statens vegevesen. Ny adkomst til Furusetvegen vil løses i forslag til reguleringsplan for skole- og idrettsområdet. Reguleringsplan for Bakkenfeltet er ikke vedtatt og fremmes til politisk behandling i etterkant av forslag til reguleringsplan for skole- og idrettsområde. Transformatoranlegg Endring av reguleringsplan Geilo del 4, vedtatt Eiendomsforhold Gnr. / bnr. Eier 62/12 Arnt Teigen Furusetvegen 3, 3580 Geilo 62/57 Geilo Jernvarefabrikk AS Furusetvegen 5, 3580 Geilo 65/1 Lars Rønsgård Hallsteingardsvegen 13, 3580 Geilo 65/1/1, 65/177/1 Geilo Idrettslag Geilohallen, 3580 Geilo 65/6, 65/82, 65/103, 65/103/1, 65/136, Hol kommune Side 8 av 26

9 65/137, 65/177, 65/198, 65/206, 65/312 65/9 Hanna Louise F. Fossgård Svenn Leif Fossgård Rogalandgata 40, 5531 Haugesund 65/57 Eva Karin Rueslåtten Micheletveien 12, 1053 Oslo 65/57 Tom Oddbjørn Thorstensen Micheletveien 12, 1053 Oslo 65/63 Per Aksel Knudsen Aksøyvegen 10, 3580 Geilo 65/131, 65/178 Ragnhild Tufte Lienvegen 31, 3580 Geilo 65/138 Hallingdal Kraftnett AS Lienvegen 41, 3580 Geilo 65/176 Lienvegen 21 AS Colbjørnsens Gate 1, c/o Merkan 0256 Oslo 65/118 Highland hotell, Lienvegen 11 AS, Colbjørnsens gate 1, 0256 Oslo 65/73 Ogner Holding AS Jonstøllie 5, 3580 Geilo 1007/1 Riksveg 7, Statens vegvesen 4.4 Bebyggelse og anlegg Figur 2: Geilohallen Området domineres av offentlige bygg; samfunnshus, skolebygg og idrettshall. Samfunnshuset og barneskole ble bygget i 60-årene i tidens nøkterne og enkle stil. Et bygg i laftet tømmer (ungdomslokale) lå allerede på området. Samfunnshuset er bygget i tilknytning til dette. Samfunnshuset fikk nytt inngangsparti i Barneskolen ble påbygget i Hol Ungdomsskole, et lavt paviljongbygg, ble bygget i 1964 med påbygging av en fløy i Geilohallen, et enkelt stålbygg, ble bygget i Geilohallen ble utvidet i 1988 med skytebane og påbygget i 2002 med et bygg i treverk med saltak. Det ligger 4 boligeiendommer i området: Eiendom 66/57 (OB1) som ligger vest for samfunnshuset / ungdomskolen Eiendom 65/63 (B1) som ligger ved Usteåne Side 9 av 26

10 Eiendom 65/73 (B2) og 65/131 (B3) som ligger ved riksvegen Figur 3: Geilo barneskole Figur 4: SFO Figur 5: Geilo samfunnshus Figur 6: Hol ungdomsskole 4.5 Landskap, topografi og vegetasjon Planområdet er delt inn i mindre landskapsrom; platået med skolebyggene som begrenses av helningen mot sør, øst og vest, idrettsanlegget som begrenses av de skogkledde områdene ved Usteåne samt de skogkledde områdene ved vannet. Sett fra riksveien danner veståsen horisontlinjen i sør. Ellers domineres utsikten fra riksveien av Geilohallen. Området ved Usteåne har fine, mindre rom i form av odder. Planområdet har flere vegetasjonstyper, hvorav blandingsskog med fjellbjørk, furu og dyrka mark utgjør den største delen. Idrettsanlegget består av en kunstgressbane og ryddete områder for skiløyper /-arena. Anleggene sør for idrettshallen er anlagt på et myrområde. 4.6 Vassdrag I sør grenser området mot Usteåne, som er et regulert vassdrag. I henhold til Vannressursloven som trådte i kraft skal det være et inngrepsfritt område langs vassdrag, jfr. 11. Ved skiarenaen er det foretatt en del grøfting. 4.7 Veg og trafikk Det er gjennomført trafikkutredning i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen, som vedlegg til reguleringsplanen. Det henvises til vedlagte notat for ytterligere informasjon om dagens trafikksituasjon og trafikale konsekvenser Side 10 av 26

11 4.7.1 Kjøreveg og avkjørsler Figur 7: Avkjøring til idrettsplass Figur 8: Avkjøring til Geilohallen Figur 9: Avkjøring til tannlege- Figur 10: Avkjøring til samfunnshus / bensinstasjon Figur 11: Avkjøring til Highland hotell Området har i dag all på- og avkjøring direkte fra Rv7. Avkjøringen ved Fjellvang er utilfredsstillende, både med tanke på frisiktsoner og stigningsforhold. Det medfører farlige situasjoner, særlig om vinteren. Avkjøringen ved idrettsplassen er heller ikke i henhold til vegnormalene. Tannlegekontoret har også en utilfredsstillende avkjøring fra riksvegen. Det samme gjelder avkjøringen til pumpestasjonen mellom Highland hotell og boligområdet Gang- og sykkelvegnett Området har et godt utbygget gang- og sykkelvegnett. Fra sør er området forbundet med sentrum og boligfeltene i Vestlia med bro over Usteåne. Fra boligområdene i øst er det gangvei parallelt med Rv7, fra nord er det gangvei via bro over Rv7 til skole- og idrettsområdet. Turvegen Ustedalsfjorden Rundt kan også brukes som gangforbindelse mellom området og bl.a. sentrum/vestlia Parkering Området har i dag ca 40 parkeringsplasser ved samfunnshuset og ca 70 parkeringsplasser ved idrettshallen. Samlet sett har området har ca 110 parkeringsplasser til sammen Side 11 av 26

12 Figur 12: Parkeringsplass ved Geilohallen Antall parkeringsplasser i området er ikke tilstrekkelig i dag. Særlig under større arrangementer i forbindelse med Geilohallen, idrettsarrangementer eller arrangementer i samfunnshuset mangler det parkeringsplasser. De eksisterende parkeringsområdene har en dårlig utforming og gir et uorganisert inntrykk. Det mangler tilstrekkelig antall parkeringsplasser for bevegelseshemmede i nærheten av inngangsområdene. Figur 13: Parkeringsplass samfunnshuset 4.8 Kollektivtrafikk Det er i dag bussholdeplass for skolebusser og rutebusser på øverste del av plassen ved avkjøringen fra Rv7 ved innkjøringen til Geilohallen. Bussene har ingen egen holdeplass innenfor planområdet. 4.9 Kommunaltekniske - og elektriske anlegg Innenfor planområdet, mellom Highland hotell og skole/samfunnshuset, ligger det i dag flere hovedvanns og avløpsledninger. Disse er av eldre dato. Øst for Highland hotell mot elva, ligger en pumpestasjonen Side 12 av 26

13 Innenfor planområde ligger det også en trafostasjon med tilhørende lagerområde og garasjer Friområder I kommunedelplanen er området langt Usteåne regulert til LNF- område. Figur 14: Trafoanlegget 4.11 Turveger og skiløyper Tur- og skiløypetraseen Ustedalsfjorden Rundt går gjennom planområdet. Skiløypa er lagt over landbruksområdet og ligger adskilt fra sommervegen som går sør for trafostasjonen. Løypenettet har tilknytning til Geilos øvrige løypenett på sørsiden av Usteåne. Lysløypa starter ved skiarenaen Offentlig og privat service Området inneholder kulturtilbud som kino, forsamlingssal, svømmehall og bibliotek. I tillegg ligger det et tannlegekontor i tilknytning til barneskolen. Sør for ungdomsskolen ligger SFO/ungdomsklubb Kulturvern Buskerud fylkeskommune har gjennomført kulturminneregistrering (Rapport datert ). Det er sett etter synlige kulturminner i området og gravd flere prøvestikk. I, og like utenfor planområdet, er det påvist 10 kullgroper og 4 fornminneanlegg. Det er tidligere funnet en vikinggrav (C36770) ca 100 meter sørvest for skolen på eiendommen gnr./bnr. 65/ Arbeidsplasser Det er i dag 70 ansatte i forbindelse med skolene samt ca 20 i forbindelse med Geilo IL og skigymnaset. I tillegg kommer ansatte ved bibliotek, tannlege og samfunnshus Side 13 av 26

14 5. Planforslaget 5.1 Byggeområder Boliger (B1-B3) Planforslaget innebærer at tre eksisterende boligeiendommer innenfor planområdet reguleres til boligformål. Utnyttelsesgraden, angitt som BYA, er økt noe i forhold til eksisterende situasjon (ca 4-5 %). Eiendom gnr/bnr 65/57 foreslås å få ny atkomst via ny veg, V1/V4. Eiendommen inngår i OB1 og er dermed ikke regulert til eget formål. Som en egen prosess må det avklares mellom Hol kommune og eier av 65/57 hvordan eiendommen skal behandles videre. Reguleringsplanen vil gi kommunen ekspropriasjonsgrunnlag i henhold til Plan- og bygningsloven, men det er ønskelig å unngå bruken av ekspropriasjon gjennom bruken av en privatrettslig avtale for kjøp av eiendommen i fremtiden. Eiendom B2 (gnr/bnr 65/73) foreslås å få ny atkomst via kjøreveg/gang- og sykkelveg, V/GS1, og kan kun nyttes som kjørbar adkomst for denne eiendommen. Eiendom B1 (gnr/bnr 65/63) foreslås å få atkomst via kjøreveg/turveg V/T1 og PV2. Det er kun nevnte eiendom som kan benytte den kjørbare turvegen. Eiendom B3 foreslås å få atkomst fra ny veg, V1 og via ny privat veg, PV Offentlig bygninger (OB1) Område foreslås regulert til skole, tannlegekontor, samfunnshus, bibliotek og svømmehall med tilhørende anlegg som lekeplass, ballbane, klatrevegg mm. Funksjonene finnes stort sett innenfor området dag, men planforslaget innebærer muligheter for utvidelse og områkeringer av de ulike funksjonene. Utnyttelsesgraden foreslås til BYA= 40 % og maksimalt antall etasjer foreslås til 4. Det settes krav til at det må utarbeides detaljregulering for området som viser videre detaljering av området med konkrete prosjekt. Det foreslås at område får ny atkomst fra Rv7 ved Highland hotell og via ny veg V1/V4. Parkering i tilknytning til området skal fortrinnsvis skje sør for bebyggelsen. Det vil være mulig å etablere noe handikapparkering inne på området i tilknytning til bruk av tannlegekontoret, samfunnshuset, biblioteket og svømmehallen. Det er viktig at plassering og bruk av disse parkeringsplassene ikke medfører trafikkfare for elvene ved skolen. Utvidelse av områder fra landbruk til formål for offentlig bygning (OB1) er foreslått for å sikre fremtidige områder for utvidelse til den offentlige virksomheten i planområdet. Ved gjennomføring av en fremtidig detaljregulering kan området nyttes til etablering av ny bebyggelse eller andre formål som naturlig hører til (parkering, idrettsanlegg eller lekeareal mv.). Som hovedregel skal dyrkbart landbruksareal ikke nedbygges. Eksisterende LNFområde ligger sentrumsnært og i et område som vil være naturlig for kommunen å nyttiggjøre seg av i fremtiden til offentlig virksomhet Side 14 av 26

15 5.1.3 Offentlig bygning / allmennyttig formål (OA1) Område foreslås regulert til idrettshall. Utnyttelsesgraden foreslås til BYA= 60 % og maksimalt antall etasjer foreslås til 4. Det settes krav til at det må utarbeides detaljregulering for området som viser videre detaljering av området med konkrete prosjekt. Det foreslås at område får atkomst fra nytt kryss med Rv7 øst i området og via veg V2/V3. Parkering i tilknytning til området skal skje på foreslåtte nye parkeringsplasser i KO/P1. Parkeringsplassene som foreslås kan også benyttes til kortidsparkering. Formål regulert til bensinstasjon/garasje (BG) er i dag en del av Statoilstasjonen og stadfester eksisterende regulering i reguleringsplan for Geilo sentrum, vedtatt Formål avsatt til FL2 gir kun mulighet for intern kjøring på BG, og er i tråd med gjeldende reguleringsplan for Geilo sentrum. 5.2 Offentlige trafikkområder Kjøreveger (V1-V4) Planforslaget innebærer en sanering av et antall på-/avkjøringer fra Rv7 til planområdet. Det foreslås at dagens mange på- og avkjøringer inn til området samles i to nye kryss med Rv7. Det foreslås et nytt kryss ved Highland hotell vest i planområdet og et nytt kryss øst i planområdet, rett ved Geilohallen. På bakgrunn av trafikkberegningene som er utført (kfr. trafikknotat: Trafikale konsekvenser av reguleringsplanen ) foreslås krysset ved Highland hotell opparbeidet med venstresvingefelt. Det foreslås altså to nye hovedvegsystem, V1/V4 og V2/V3, inn i området. Det vil ikke være gjennomkjøringsmulighet gjennom området. Veg V1 og V2 vil være atkomst til område OB1. Foreslått vegbredde er på 6,5 meter samt 1,5 + 1,5 meter tosidig skulder. Veg V4 gir sammen med V1 ny atkomst til skolen m.m (OB1). Foreslått vegbredde er 6 meter pluss minimum 1,5 meter veiskulder på hver side. Veg V3 vil gi atkomst til nye parkeringsplasser i tilknytning til idrettsanleggene og Geilohallen / toppidrettsgymnaset. Foreslått vegbredde på veg V3 er 6,5 meter og minimum 1,5 meter skulder på hver side. Formål som nå er foreslått regulering til friluftsområde FO3 og FO4, var i forslag til reguleringsplan for skole og idrettsområde slik det var lagt ut på offentlig ettersyn i 2009 regulert til formål for herberge/bevertning (HB1). For å oppnå en mer hensiktsmessig vegkurvatur, redusere ulempene for ski- og turløypen Ustedalen Rundt, og muliggjøre flyttingen av formål avsatt til pumpestasjon (VA1) er området som tidligere var foreslått regulert til herberge/bevertning (HB1) nå foreslått til formål for friluftsområde. Konsekvensene ved å etablere nytt kryss ved Highland Hotell og riksveg 7 (V1) er at deler av parkeringsplassen til Highland Hotell og eksisterende personalbolig som nå ligger delvis ligger i formål avsatt til friluftsområde og delvis i formål avsatt til kjøreveg V1, må rives. Hol kommune søker en prosess i samarbeid med Highland Hotell for utløsning av deler av eksisterende parkeringsplass og personalboligen. Ved gjennomføring av reguleringsplanen kan omregulering fra eksisterende bruk til vei og friluftsområde medføre økonomiske konsekvenser for Hol kommune da reguleringsplanen gir rett til innløsning/erstatning og i ytterste konsekvens ekspropriasjon Side 15 av 26

16 5.2.2 Gang- og sykkelveger, fortau (GS1-GS10, F1) Gang- og sykkelveg langs Rv7 (GS, GS3, GS4 og GS10) foreslås opprettholdt i tilnærmet samme trase som eksisterende. Det foreslås ny gang- og sykkelveg (GS5-GS8) langs veg V3 og V4 som gir atkomst til skolen m.m. Det foreslås ny gang- og sykkelveg (GS7) inn i området fra Rv7 vest for område OB1 med tilknytning til skolen m.m. Øst for område OB1 opprettholdes eksisterende gang- og sykkelveg (GS9) fra Rv7 i tilnærmet samme trase som i dag. Det foreslås videre en ny gangforbindelse (F1 og GS2) fra Rv7 helt øst i området med tilknytning til bussholdeplass (KO/P1), Geilohallen og idrettsanleggene samt ny gang- og sykkelveg (GS8) fra Rv7 øst for grusbanen (IS1) med tilknytning til OA1. Foreslått bredde på gang- og sykkelvegene er 3 meter med unntak av gang- og sykkelveg, GS3, som foreslås opparbeidet i en bredde på 4 meter siden den også skal være atkomstvei til boligeiendom, B2. Foreslått fortausbredde er 2,5 meter Kollektivanlegg/Parkering (KO/P1) Det foreslås et nytt kollektivanlegg, KO/P1, øst i område i tilknytning til idrettsanleggene. Området vil være et kombinert område for parkeringsplass og bussholdeplass. KO/P1 vil ha plass til 3 busser og kan benyttes under arrangement i området. Foreslått bussholdeplass langs Rv7 er et resultat av krav fra Statens vegvesen. Atkomsten ved samfunnshuset, som er bussholdeplass i dag, foreslås stengt. Det forelås derfor en ny holdeplass ved Rv7, rett vest for nytt vegkryss øst i planområdet. Holdeplassen er utformet i hht. vegnormalene. Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene om det innenfor planområdet skal legges til rette for minimum 3 % parkeringsplasser reservert og dimensjonert for bevegelseshemmede. Område KO/P1 skal vises i en illustrasjonsplan som skal godkjennes politisk og foreligge sammen med byggesøknad Sykkelparkering Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene om at det må settes av plass til sykkelparkering innenfor områdene OB1 og OA1 samt områder regulert til friområder og friluftsområder Annen veggrunn Det foreslås at det reguleres et område på 1,5 meter med annen veggrunn langs alle veger og et område på 1 meter med annen veggrunn langs alle gang- og sykkelveger / fortau. Området kan benyttes til snøopplag. Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene om at disse restarealene langs offentlig veggrunn skal såes til. 5.3 Friområder Område for idrettsanlegg (IS1) Området omfatter området til og omkring eksisterende innkjøring til Geilohallen samt eksisterende kunstgressbane. Området skal gi mulighet for rekreasjon og uteopphold i et tilrettelagt Side 16 av 26

17 areal. Innenfor området foreslås det, i tillegg eksisterende kunstgressbane, at det kan etableres en grusbane med amfi og / eller en volleyballbane og ballbinge. Eksisterende vegetasjon og trær skal bevares. Trærne gir området, spesielt mot skolene, et grønt og tiltalende preg. Figur 17: Dagens situasjon Idrettsanlegg / skiløype / turveg (IS/S/T1-2) Det foreslås at eksisterende skiskytebane med tilhørende anlegg og tribuner opprettholdes. I tillegg kan det etableres grusbaner og rulleskøytebane innenfor området. Det er ikke foreslått forandringer i turveg- og løypenettet og planforslaget tilrettelegger for at turveger / skiløyper kan opprettholdes som i dag. Det foreslås at det opprettes hvileplasser / rasteplasser i rimelig avstand fra turvegene/ skiløypene. 5.3 Fareområder Høyspentanlegg / trafo, skiskytebane (FA1 og FA2) I området er det avsatt to fareområder. Trafoanlegget og skiskytebanen. Det er krav til en buffersone rundt trafoanlegget slik at strålingsnivået ikke overstiger gjeldende maksimumskrav. Denne buffersonen er på 36 meter. Buffersonen brukes bl.a. til parkeringsplass, P2 og friluftsområde. Dagens atkomst til trafoanlegget opprettholdes via kjørbar gangvei (GS6), men avkjøringen fra Rv7 endres og vil skje via nytt kryss ved Highland hotell. Figur 19: Skiskytearena Side 17 av 26

18 5.4 Spesialområder Private veger (PV1) PV1 blir atkomst til boligeiendom B3. Veien foreslås opparbeidet i en bredde på 4,0 meter. PV2 blir adkomst til boligeiendom B1. PV 2 skal opparbeides med en bredde på 4,0 meter Friluftsområde (på land samt i sjø og vassdrag, F01-F10 og FOSV1-FOSV2) Det foreslås at storparten av områdene langs Usteåne reguleres til friluftsområde. Den delen av Usteåne som ligger innenfor planområde reguleres til friluftsområde i sjø. Områdene både på land og i vann kan benyttes til lek, friluftsliv, rekreasjon og bading. Området skal ikke tilrettelegges for spesielle aktiviteter, men bevares i mest mulig grad som uberørt natur. Det er ikke tillatt å sette i gang bygge- og anleggsvirksomhet innenfor området Vann- og avløpsanlegg, VA1 Grunnet Teknisk Etats arbeid med oppgradering av VA- nettet, er pumpehuset (VA1) foreslått flyttet noen meter. Det skal bygges ny pumpestasjon og eksisterende pumpestasjon forutsettes flyttet eller revet. 5.6 Fellesområder Felles avkjørsler (FL1-FL3) Det foreslås at det etableres 3 nye avkjørsler innenfor planområdet som reguleres til felles avkjørsler. Avkjørslene gir atkomst til Highland hotell fra ny veg V1, til bensinstasjonen fra Rv 7 samt til eiendommene mellom planområdet og Rv7 (ikke del av denne reguleringen). 6. Konsekvenser av planforslaget 6.1 Konsekvenser i forhold til overordnede planer Kommunedelplan for Geilo Forslag til reguleringsplan behandles i kommunedelplanen for Geilo i kapittel 4.4. side 15. Planområdet er i kommunedelplanen avsatt til tettstedsområde og stadfester at planarbeidet skal hensynta barn og unges bruk spesielt. Kommunedelplan for stier og løyper Deler av Ustedalsfjorden Rundt ligger innenfor planområdet. Traseen er vist på plankartet og ivaretatt gjennom reguleringsformålet, Turveg T1- T2, Idrettsanlegg/skiløype/turveg IS/ST1 og IS/ST2, samt kjøreveg/turveg V/T1. Reguleringsplan for Geilo sentrum Planforslaget er tilpasset sentrumsplanen i de tilstøtende arealene ved bensinstasjonen (BG) og avkjøring til riksveg 7 (FL2). Felles avkjørsel FL2 benyttes kun til eksisterende bensinstasjon og ikke som adkomst til planområdet. Øvrige planer Planforslaget vil erstatte deler av eksisterende reguleringsplan fra 1977, Reguleringsplan for Geilo del 4 - Havsdal/Jonsstølllia del 1. Dette innebærer en omregulering fra formål avsatt til LNF område, til formål avsatt til friluftsområde (FO3 og FO4) Side 18 av 26

19 6.2 Byggeområder Boliger For eksisterende boliger vil planforslaget har konsekvenser når det gjelder atkomstforhold. Bolig B2 og B3 får ny atkomst via ny veg V1 og GS3. Eiendom B2 og B3 sin direkte atkomst til Rv7 stenges. Utnyttelsesgraden for eiendommene økes med 4-5 % i forhold til i dag, noe som kun innebærer muligheter for små endringer i forhold til eksisterende bygningsmasse. Planforslaget innebærer bedre og mer trafikksikre atkomster til boligeiendommene. Bolig på eiendom 65/176, personalbolig tilhørende Highland Hotel, må rives på grunn av framføring av ny veg V1 og etablering av nytt kryss med Rv Offentlig bygninger Planforslaget gir mulighet utvidelse/påbygging av skolene i området. Planen gir også mulighet for utvidelse/ny plassering av tannlegekontor, samfunnshus, bibliotek og svømmehall. Området får ny og trafikksikker atkomst fra Rv7 ved Highland hotell. Det vil ikke lenger være gjennomkjøringsmulighet gjennom området. Det er foreslått en ny parkeringsplass i tilknytning til området med fortau-/gang- og sykkelveiforbindelse til skolen m.m. Området har i dag svært uryddige kjøre- og parkeringsforhold. Foreslått løsning vil være positivt i forhold til et trygt og trafikksikkert uteoppholdsareal for elvene ved de to skolene. Planforslaget gir mulighet for at det kan opparbeides parkeringsplasser inne på områdene i tilknytning til servicefunksjonene Offentlige bygninger / allmennyttige formål Planforslaget gir mulighet for utvidelse / påbygging av Geilohallen. Området får ny trafikksikker atkomst fra Rv7 og ny veg V2. Foreslåtte nye parkeringsplasser med bussholdeplass rett øst for Geilohallen er positivt for brukerne av hallen. 6.3 Offentlige trafikkområder Kjøreveger Statens vegvesens krav om at alle avkjørsler til Rv7 i planområdet skal stenges er oppfylt med unntak av atkomsten til bensinstasjonen, som opprettholdes som i dag (konfr. reguleringsplan for Geilo sentrum). Det er foreslått at i alt 8 avkjørsler til riksveien stenges. Disse erstattes av to nye kryss med riksveien. Rv7 mellom Highland hotell og Geilohallen, en strekning på ca 700 meter, hadde i perioden 1998 til registrerte ulykker med personskade. Dette er et høyt tall sammenlignet med tilsvarende vegstrekninger. Planforslaget vil redusere antall avkjørsler til Rv7 gjennom området, og således være et viktig bidrag til å bedre trafikksikkerheten. Foreslåtte nye veger rydder opp i dagens noe kaotiske trafikksituasjon med til dels store utflytende områder til vegareal med en blanding av kjørende og mye trafikanter. Planforslaget medfører at vi får et godt strukturert og riktig dimensjonert vegnett ihht vegnormalene. Fra et trafikksikkerhetsperspektiv er det positivt at det ikke lenger legges til rette for gjennomkjøring gjennom skoleområdet Gang- og sykkelveger, fortau I området mellom skolene og idrettsanleggene er gang- og sykkelvegnettet mer eller mindre godt utbygget. I de andre områdene mangler det gangforbindelser eller en tilstrekkelig separasjon av myke og Side 19 av 26

20 harde trafikanter. Planforslaget innebærer at de manglende gangforbindelsene fra boligområdene i nord til skoleområdet og fra Rv7 til skoleområdet samt fra Rv7 til Geilohallen / idrettsanleggene kan etableres. Foreslåtte nye gangforbindelser gir også tilknytning til turveinettet langs Usteåne. Alle nye gang- og sykkelveger er mulig å opparbeide med maksimal stigning på 8 % (1:12) Kollektivanlegg/Parkeringsplass KO/P1 Planforslaget gir mulighet for etablering av kollektivanlegg og parkeringsplass KO/P Parkering Området mangler strukturerte og samlede parkeringsområder. Området har i dag dessuten for få parkeringsplasser. Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene om at det skal legges til rette for sykkelparkering innenfor byggeområdene samt i friområder/friluftsområder. Behovet for sykkelparkering er derfor ivaretatt i planforslaget. Den videre planleggingen og detaljering en av parkeringsplasser gjennomføres i forbindelse med utarbeidelsen av fremtidige forslag til illustrasjonsplan for områdene OB1 og OA Fareområder Foreslåtte reguleringsbestemmelser sikrer at bruk og drift av områdene regulert til høyspenningsanlegg/trafo og skiskytebane er i hht til gjeldende krav/forskrifter. 6.6 Spesialområder Private veger Foreslått privat veg sikrer atkomst til boligeiendommen B Friluftsområder (på land og i sjø og vassdrag) Planforslaget ivaretar målet om at planområdet skal gi mulighet for rekreasjon og uteopphold i et område som er tilrettelagt for ulike aktiviteter. Planforslaget sikrer at det skapes tilgjengelige og trygge uterom samt at tekniske løsninger og materialvalg er av god kvalitet som er egnet for helårsdrift. Planforslaget sikrer at terrenginngrepene blir minimale samt at eksisterende vegetasjon i størst mulig grad bevares. Planforslaget legger til rette for at eksisterende turveg- og skiløypenett kan opprettholdes samt tilrettelegger for evt. nye traseer. 6.8 Fellesområder Foreslåtte felles avkjørsler sikrer atkomst til Highland hotell og bensinstasjonen. Adkomsten til bensinstasjonen er i tråd med tilgrensende reguleringsplan for Geilo sentrum og overlapper delvis. 6.9 Universell utforming Universell utforming av planområdet sikres gjennom reguleringsbestemmelse 3.1 som stiller krav til at prinsippet for universell utforming skal ligge til grunn for utformingen av uteområder, gang- og sykkelveger og bygninger. Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene at det skal tilrettelegges for minimum 3 % bilparkeringsplasser reservert og dimensjonert for bevegelseshemmede innenfor planområdet Konsekvenser for barn og unge Et overordnet mål for planarbeidet var å skaffe gode trafikkstrukturer i området, særlig med hensyn til barn og unge. Dette er oppnådd i planforslaget ved at det er planlagt store, sammenhengende arealer uten biltrafikk samt en separasjon av gang- og kjøretrafikken i området. At området rundt skolene kan bli tilnærmet bilfritt er svært positivt for barn og unge Side 20 av 26

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN Dato: 21.05.07 Revidert: 22.07.07 I I medhold av plan- og bygningsloven 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014

Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014 Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger Detaljreguleringsplanarbeidet for Helgeseter felleshus og seniorboliger kommer ikke inn under 2. Planer

Detaljer

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Bakgrunn Tiltakshaver Ingvild Kåsa har sammen med Plankontoret Hallvard Homme AS vært i forhåndskonferanse

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset).

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset). Oppstart av reguleringsplanarbeid/reguleringsendring for Strømmen fjelltak i Alvdal kommune. Strømmen eiendom v/pål Narve Mælen Planråd as v/jakob Nordstad 11/1025! R34 Plan, byggesak og geodata v/astrid

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011 2011 DETALJ - REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 15.04.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Del av Leknes sør Kommune: Vestvågøy kommune Tiltakshaver:

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Dato: 09.01.04 Rev dato: 16.06.04 Rev nr: 1 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

SVAR - VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING VED DETALJREGULERING FOR KVANTUM FORRETNINGSOMRÅDE

SVAR - VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING VED DETALJREGULERING FOR KVANTUM FORRETNINGSOMRÅDE Søndergaard Rickfelt AS O.H. Holtas gt. 29b 3678 NOTODDEN Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 16/1406 PLAN - 28.11.2016 Løpenr. 15101/16 SVAR - VURDERING AV KRAV

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 18/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R4 - KLEVMOSETERVEGEN- KROKHØLEN I NORDRE LAND KOMMUNE. 1

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Hvalsmoen øvre leir. Forslag til reguleringsplan. Sammendrag av planforslaget

Hvalsmoen øvre leir. Forslag til reguleringsplan. Sammendrag av planforslaget Hvalsmoen øvre leir Forslag til reguleringsplan Sammendrag av planforslaget April 2008 1. Bakgrunn 2. Saksgang 3. Dagens situasjon og premisser for ny bruk 4. Beskrivelse av planforslaget 5. Konsekvenser

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN

PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN Revisjonsdato(er): 11.06.2011, 28.11.2011, 10.02.2012 1 Innledning 1.1 Hvorfor fremmes planforslaget? Kort orientering om hvorfor

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan Fagerli - Skarpnes

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan Fagerli - Skarpnes ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan Fagerli - Skarpnes Arkivsak: 2010/1289 Arkivkode: 1708r5 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 27.09.2012, PS 12/166 Plankartets

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Statens Vegvesen, Region øst v/ulveseth og Håland Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Ved henvendelse vennligst oppgi

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014 ENGERDAL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage (detaljregulering, jfr. pbl 12-3) PlanID: 2014 0200 Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre:

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer