Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune"

Transkript

1 Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012

2 Innhold 1. Forord Bakgrunn Mål og forutsetninger Eksisterende situasjon Beliggenhet og størrelse Overordnete planer Eiendomsforhold Bebyggelse og anlegg Landskap, topografi og vegetasjon Vassdrag Veg og trafikk Kjøreveg og avkjørsler Gang- og sykkelvegnett Parkering Kollektivtrafikk Kommunaltekniske - og elektriske anlegg Friområder Turveger og skiløyper Offentlig og privat service Kulturvern Arbeidsplasser Planforslaget Byggeområder Boliger (B1-B3) Offentlig bygninger (OB1) Offentlig bygning / allmennyttig formål (OA1) Offentlige trafikkområder Kjøreveger (V1-V4) Gang- og sykkelveger, fortau (GS1-GS10, F1) Kollektivanlegg/Parkering (KO/P1) Sykkelparkering Annen veggrunn Friområder Område for idrettsanlegg (IS1) Idrettsanlegg / skiløype / turveg (IS/S/T1-2) Fareområder Høyspentanlegg / trafo, skiskytebane (FA1 og FA2) Spesialområder Private veger (PV1) Friluftsområde (på land samt i sjø og vassdrag, F01-F10 og FOSV1-FOSV2) Vann- og avløpsanlegg, VA Fellesområder Felles avkjørsler (FL1-FL3) Konsekvenser av planforslaget Konsekvenser i forhold til overordnede planer Side 2 av 26

3 6.2 Byggeområder Boliger Offentlig bygninger Offentlige bygninger / allmennyttige formål Offentlige trafikkområder Kjøreveger Gang- og sykkelveger, fortau Kollektivanlegg/Parkeringsplass KO/P Parkering Fareområder Spesialområder Private veger Friluftsområder (på land og i sjø og vassdrag) Fellesområder Universell utforming Konsekvenser for barn og unge Vurdering av forholdet til naturmangfoldloven Vurdering av behovet for konsekvensutredning Merknader etter varsel om oppstart Side 3 av 26

4 1. Forord Hol kommune startet prosessen med reguleringsarbeidet i Oppstart av bebyggelsesplanarbeidet ble kunngjort Juni 2007 ble status for planarbeidet omgjort til reguleringsplan på grunn av planens omfang og innhold. Det er sendt ut brev med informasjon til berørte grunneiere og naboer. Hol kommune har avholdt flere møter med grunneiere i sakens anledning. Hovedhensikten med forslaget til reguleringsplan er å øke trafikksikkerheten for barn og unge i tillegg til en tilrettelegging for fremtidig utvikling av skole- og idrettsområdet. Dette er foreslått gjennomført ved avkjørselssanering og etablering av nye vegadkomster, samt ved å utvide formålet avsatt til offentlig bebyggelse. Planforslaget legger opp til en sanering av totalt 8 avkjørsler. Det er gjennomført offentlig ettersyn i 2007 og sist i Kommunen har vært i en lengre prosess med Statens vegvesen for å løse innsigelsen til planforslaget. Det er utarbeidet avkjørselsplan for Geilo Øst, og gjennomført avklaringer med Statens vegvesen med hensyn til kryssutforminger. I mellomtiden har kommunen ihht. gjeldende regulering gjennomført en utbygging i skole- og idrettsområde. Planområdet er utvidet under planprosessen. Siste utvidelse av planområdet omfattet området i nordvest ved RV7 / Highland hotell. Utvidelsen ble varslet Forslaget til reguleringsplan for skole- og idrettsområdet gjennomføres etter reglene i gammel plan og bygningslov (PBL av 1985, nr. 77). Bakgrunnen for dette er at planen ble lagt ut til offentlig ettersyn før Overgangsreglene i ny plan- og bygningslov (PBL 2008) åpner for at et planforslag som ble lagt ut til offentlig ettersyn før , (lovens ikrafttreden) kan ferdigstilles etter gammel planlov Side 4 av 26

5 2. Bakgrunn Bakgrunnen for oppstart av planarbeidet var ønsket om en utvidelse og ombygging av Hol ungdomskole samt etablering av et nytt hovedbibliotek i tilknytning til Geilo Samfunnshus. Det ble derfor startet opp bebyggelsesplanarbeid (kfr. plankrav i gjeldende reguleringsplan for område). Som nevnt over ble det på bakgrunn av kommunens ønske om en helhetlig plan for et større område, bestemt at det skulle utarbeides reguleringsplan i stedet. Et viktig moment var blant annet at atkomsten til Rv7 ved Fjellvang er uakseptabel både når det gjelder utforming og trafikksikkerhet. Det samme gjelder avkjøringen til idrettsanlegget fra Rv7 øst i området. Dessuten er gjeldende reguleringsplan for området foreldet. Kommunedelplanen viser til dels en annen arealbruk. Området har en sentral funksjon for beboerne i Hol kommune. Skolesenteret, samfunnshuset, idrettsanleggene samt aktiviteter og arrangementer knyttet til disse har stor betydning for lokalsamfunnet. Området har også en regional og nasjonal rolle i forbindelse med store idrettsarrangement. Store deler av området, særlig område langs elva, skiløypene og turvegene, benyttes både av lokalbefolkningen og turister til friluftsliv og rekreasjon. Den nødvendige utbyggingen i planområdet er nå gjennomført med oppføringen av nytt bibliotek og oppføring av skolebygg. Hovedhensikten med planen slik den foreligger er å oppnå bedre trafikksikkerheten for barn og unge, i tillegg til en fremtidig tilrettelegging for utbygging av skole- og idrettsområde. Ved gjennomføring av planforslaget vil det saneres totalt 8 avkjørsler Side 5 av 26

6 3. Mål og forutsetninger Det skal utarbeides en helhetlig plan som løser de punktene som Teknisk Hovedutvalg har angitt i møtet Det skal legges særlig vekt på barn og unges sikkerhet samt trafikale forhold. Det bør sikres store, sammenhengende arealer uten biltrafikk, separasjon av gangtrafikk og kjøretrafikk samt tilfredsstillende avkjøringsforhold fra Rv7. Planen skal tilfredsstille utviklingsbehov i området de neste år. Det tillates ikke bebyggelse i flomutsatte områder. Grøntområdene skal bevares i så stort omfang som mulig. Områdene langs vassdrag må holdes fritt av bebyggelse. Det skal settes av arealer til fremtidig utvikling og utvidelse av eksisterende anlegg og bebyggelse i området. Bebyggelsens størrelse, utforming og beliggenhet bør velges slik at området får en helhetlig struktur når det gjelder estetikk og lokal byggeskikk. Det skal legges vekt på å skaffe tilstrekkelig antall parkeringsplasser i området. Området er tilknyttet overordnet skiløype og turvegnett og sikrer deler av ski og turløypen Ustedalsfjorden Rundt Side 6 av 26

7 4. Eksisterende situasjon 4.1 Beliggenhet og størrelse Området avgrenses i sør av Usteåne og i nord av Rv7. Mot vest grenser området til Highland hotell og mot øst mot forretninger og boliger på Geilomoen. Planområdet ligger ca 400 m fra Geilo sentrum. Innenfor planområdet ligger Hol ungdomsskole, Geilo barneskole, skolefritidsordning, hovedbibliotek for Hol kommune, Geilohallen med Norges toppidrettsgymnas og samfunnshus/kino. Planområdet omfatter et område på 251 daa. 4.2 Overordnete planer Hensyn til barn og unge i arealplanleggingen (RPR) Planforslaget omfattes av T-2/08: Om barn og planlegging, rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging Planforslaget omfattes av rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, T-5/93. Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av areal og transportplanlegging i kommunene. Kommunedelplan for Geilo I kommunedelplanen for Geilo, vedtatt , er planområdet vist som tettbebyggelse - nåværende, samt et mindre område i sør avsatt til tettbebyggelse - fremtidig. Langs strandlinjen til Usteåne er utsiden av eksisterende vei avsatt til LNF. I tillegg er turveier og Rv 7 lagt inn som kartlinjer. Figur 1: Kommunedelplan for Geilo (utsnitt) Side 7 av 26

8 Kommunedelplan for stier og løyper 2007 til 2011 Planforslaget omfattes av Hol kommunes kommunedelplan for stier og løyper. Skiløypa, Ustedalsfjorden Rundt omfattes av lysløype og trase for tråkkemaskin (høy bruk). Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planen er retningsgivende for kommunens arbeid med idrett og fysisk aktivitet. Planen er et viktig styringsverktøy for opprettholdelse og utvikling av idrett og fysisk aktivitet i kommunen. Reguleringsplan for Geilo sentrum Reguleringsplan for Geilo sentrum, vedtatt Planområdet grenser direkte til reguleringsplanen, og overlapper delvis i område avsatt til bensinstasjon, samt felles avkjørsel FL3. Reguleringsplan for Geilo del 4 - Havsdal/Jonsstølllia del 1 Planområdet omfattes av reguleringsplan for Geilo del 4 - Havsdal/Jonsstølllia del 1, vedtatt Formålene er jordbruk, offentlige formål og idrettsplass. Reguleringsplanen stiller krav til utarbeidelse av bebyggelsesplan for de enkelte områder før utbygging. Forslag til reguleringsplan for skole- og idrettsområde vil endre formål avsatt til herberge/bevertning til friluftsområde (FO3 og FO4) samt til formål avsatt til kjøreveg V1. Utnyttelse offentlig formål; U=0,3, 2 etasjer Areal: Offentlig formål: 102 daa Idrettsplass: 40 daa. Reguleringsplan for Geilomoen I & 2 Reguleringsplan for Geilomoen I & 2 grenser til planområdet. Reguleringsplan for Bakkenfeltet Reguleringsplan for Bakkenfeltet grenser til planområdet. Da det foreligger et stående krav om sanering av Furusetvegen fra Statens vegevesen. Ny adkomst til Furusetvegen vil løses i forslag til reguleringsplan for skole- og idrettsområdet. Reguleringsplan for Bakkenfeltet er ikke vedtatt og fremmes til politisk behandling i etterkant av forslag til reguleringsplan for skole- og idrettsområde. Transformatoranlegg Endring av reguleringsplan Geilo del 4, vedtatt Eiendomsforhold Gnr. / bnr. Eier 62/12 Arnt Teigen Furusetvegen 3, 3580 Geilo 62/57 Geilo Jernvarefabrikk AS Furusetvegen 5, 3580 Geilo 65/1 Lars Rønsgård Hallsteingardsvegen 13, 3580 Geilo 65/1/1, 65/177/1 Geilo Idrettslag Geilohallen, 3580 Geilo 65/6, 65/82, 65/103, 65/103/1, 65/136, Hol kommune Side 8 av 26

9 65/137, 65/177, 65/198, 65/206, 65/312 65/9 Hanna Louise F. Fossgård Svenn Leif Fossgård Rogalandgata 40, 5531 Haugesund 65/57 Eva Karin Rueslåtten Micheletveien 12, 1053 Oslo 65/57 Tom Oddbjørn Thorstensen Micheletveien 12, 1053 Oslo 65/63 Per Aksel Knudsen Aksøyvegen 10, 3580 Geilo 65/131, 65/178 Ragnhild Tufte Lienvegen 31, 3580 Geilo 65/138 Hallingdal Kraftnett AS Lienvegen 41, 3580 Geilo 65/176 Lienvegen 21 AS Colbjørnsens Gate 1, c/o Merkan 0256 Oslo 65/118 Highland hotell, Lienvegen 11 AS, Colbjørnsens gate 1, 0256 Oslo 65/73 Ogner Holding AS Jonstøllie 5, 3580 Geilo 1007/1 Riksveg 7, Statens vegvesen 4.4 Bebyggelse og anlegg Figur 2: Geilohallen Området domineres av offentlige bygg; samfunnshus, skolebygg og idrettshall. Samfunnshuset og barneskole ble bygget i 60-årene i tidens nøkterne og enkle stil. Et bygg i laftet tømmer (ungdomslokale) lå allerede på området. Samfunnshuset er bygget i tilknytning til dette. Samfunnshuset fikk nytt inngangsparti i Barneskolen ble påbygget i Hol Ungdomsskole, et lavt paviljongbygg, ble bygget i 1964 med påbygging av en fløy i Geilohallen, et enkelt stålbygg, ble bygget i Geilohallen ble utvidet i 1988 med skytebane og påbygget i 2002 med et bygg i treverk med saltak. Det ligger 4 boligeiendommer i området: Eiendom 66/57 (OB1) som ligger vest for samfunnshuset / ungdomskolen Eiendom 65/63 (B1) som ligger ved Usteåne Side 9 av 26

10 Eiendom 65/73 (B2) og 65/131 (B3) som ligger ved riksvegen Figur 3: Geilo barneskole Figur 4: SFO Figur 5: Geilo samfunnshus Figur 6: Hol ungdomsskole 4.5 Landskap, topografi og vegetasjon Planområdet er delt inn i mindre landskapsrom; platået med skolebyggene som begrenses av helningen mot sør, øst og vest, idrettsanlegget som begrenses av de skogkledde områdene ved Usteåne samt de skogkledde områdene ved vannet. Sett fra riksveien danner veståsen horisontlinjen i sør. Ellers domineres utsikten fra riksveien av Geilohallen. Området ved Usteåne har fine, mindre rom i form av odder. Planområdet har flere vegetasjonstyper, hvorav blandingsskog med fjellbjørk, furu og dyrka mark utgjør den største delen. Idrettsanlegget består av en kunstgressbane og ryddete områder for skiløyper /-arena. Anleggene sør for idrettshallen er anlagt på et myrområde. 4.6 Vassdrag I sør grenser området mot Usteåne, som er et regulert vassdrag. I henhold til Vannressursloven som trådte i kraft skal det være et inngrepsfritt område langs vassdrag, jfr. 11. Ved skiarenaen er det foretatt en del grøfting. 4.7 Veg og trafikk Det er gjennomført trafikkutredning i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen, som vedlegg til reguleringsplanen. Det henvises til vedlagte notat for ytterligere informasjon om dagens trafikksituasjon og trafikale konsekvenser Side 10 av 26

11 4.7.1 Kjøreveg og avkjørsler Figur 7: Avkjøring til idrettsplass Figur 8: Avkjøring til Geilohallen Figur 9: Avkjøring til tannlege- Figur 10: Avkjøring til samfunnshus / bensinstasjon Figur 11: Avkjøring til Highland hotell Området har i dag all på- og avkjøring direkte fra Rv7. Avkjøringen ved Fjellvang er utilfredsstillende, både med tanke på frisiktsoner og stigningsforhold. Det medfører farlige situasjoner, særlig om vinteren. Avkjøringen ved idrettsplassen er heller ikke i henhold til vegnormalene. Tannlegekontoret har også en utilfredsstillende avkjøring fra riksvegen. Det samme gjelder avkjøringen til pumpestasjonen mellom Highland hotell og boligområdet Gang- og sykkelvegnett Området har et godt utbygget gang- og sykkelvegnett. Fra sør er området forbundet med sentrum og boligfeltene i Vestlia med bro over Usteåne. Fra boligområdene i øst er det gangvei parallelt med Rv7, fra nord er det gangvei via bro over Rv7 til skole- og idrettsområdet. Turvegen Ustedalsfjorden Rundt kan også brukes som gangforbindelse mellom området og bl.a. sentrum/vestlia Parkering Området har i dag ca 40 parkeringsplasser ved samfunnshuset og ca 70 parkeringsplasser ved idrettshallen. Samlet sett har området har ca 110 parkeringsplasser til sammen Side 11 av 26

12 Figur 12: Parkeringsplass ved Geilohallen Antall parkeringsplasser i området er ikke tilstrekkelig i dag. Særlig under større arrangementer i forbindelse med Geilohallen, idrettsarrangementer eller arrangementer i samfunnshuset mangler det parkeringsplasser. De eksisterende parkeringsområdene har en dårlig utforming og gir et uorganisert inntrykk. Det mangler tilstrekkelig antall parkeringsplasser for bevegelseshemmede i nærheten av inngangsområdene. Figur 13: Parkeringsplass samfunnshuset 4.8 Kollektivtrafikk Det er i dag bussholdeplass for skolebusser og rutebusser på øverste del av plassen ved avkjøringen fra Rv7 ved innkjøringen til Geilohallen. Bussene har ingen egen holdeplass innenfor planområdet. 4.9 Kommunaltekniske - og elektriske anlegg Innenfor planområdet, mellom Highland hotell og skole/samfunnshuset, ligger det i dag flere hovedvanns og avløpsledninger. Disse er av eldre dato. Øst for Highland hotell mot elva, ligger en pumpestasjonen Side 12 av 26

13 Innenfor planområde ligger det også en trafostasjon med tilhørende lagerområde og garasjer Friområder I kommunedelplanen er området langt Usteåne regulert til LNF- område. Figur 14: Trafoanlegget 4.11 Turveger og skiløyper Tur- og skiløypetraseen Ustedalsfjorden Rundt går gjennom planområdet. Skiløypa er lagt over landbruksområdet og ligger adskilt fra sommervegen som går sør for trafostasjonen. Løypenettet har tilknytning til Geilos øvrige løypenett på sørsiden av Usteåne. Lysløypa starter ved skiarenaen Offentlig og privat service Området inneholder kulturtilbud som kino, forsamlingssal, svømmehall og bibliotek. I tillegg ligger det et tannlegekontor i tilknytning til barneskolen. Sør for ungdomsskolen ligger SFO/ungdomsklubb Kulturvern Buskerud fylkeskommune har gjennomført kulturminneregistrering (Rapport datert ). Det er sett etter synlige kulturminner i området og gravd flere prøvestikk. I, og like utenfor planområdet, er det påvist 10 kullgroper og 4 fornminneanlegg. Det er tidligere funnet en vikinggrav (C36770) ca 100 meter sørvest for skolen på eiendommen gnr./bnr. 65/ Arbeidsplasser Det er i dag 70 ansatte i forbindelse med skolene samt ca 20 i forbindelse med Geilo IL og skigymnaset. I tillegg kommer ansatte ved bibliotek, tannlege og samfunnshus Side 13 av 26

14 5. Planforslaget 5.1 Byggeområder Boliger (B1-B3) Planforslaget innebærer at tre eksisterende boligeiendommer innenfor planområdet reguleres til boligformål. Utnyttelsesgraden, angitt som BYA, er økt noe i forhold til eksisterende situasjon (ca 4-5 %). Eiendom gnr/bnr 65/57 foreslås å få ny atkomst via ny veg, V1/V4. Eiendommen inngår i OB1 og er dermed ikke regulert til eget formål. Som en egen prosess må det avklares mellom Hol kommune og eier av 65/57 hvordan eiendommen skal behandles videre. Reguleringsplanen vil gi kommunen ekspropriasjonsgrunnlag i henhold til Plan- og bygningsloven, men det er ønskelig å unngå bruken av ekspropriasjon gjennom bruken av en privatrettslig avtale for kjøp av eiendommen i fremtiden. Eiendom B2 (gnr/bnr 65/73) foreslås å få ny atkomst via kjøreveg/gang- og sykkelveg, V/GS1, og kan kun nyttes som kjørbar adkomst for denne eiendommen. Eiendom B1 (gnr/bnr 65/63) foreslås å få atkomst via kjøreveg/turveg V/T1 og PV2. Det er kun nevnte eiendom som kan benytte den kjørbare turvegen. Eiendom B3 foreslås å få atkomst fra ny veg, V1 og via ny privat veg, PV Offentlig bygninger (OB1) Område foreslås regulert til skole, tannlegekontor, samfunnshus, bibliotek og svømmehall med tilhørende anlegg som lekeplass, ballbane, klatrevegg mm. Funksjonene finnes stort sett innenfor området dag, men planforslaget innebærer muligheter for utvidelse og områkeringer av de ulike funksjonene. Utnyttelsesgraden foreslås til BYA= 40 % og maksimalt antall etasjer foreslås til 4. Det settes krav til at det må utarbeides detaljregulering for området som viser videre detaljering av området med konkrete prosjekt. Det foreslås at område får ny atkomst fra Rv7 ved Highland hotell og via ny veg V1/V4. Parkering i tilknytning til området skal fortrinnsvis skje sør for bebyggelsen. Det vil være mulig å etablere noe handikapparkering inne på området i tilknytning til bruk av tannlegekontoret, samfunnshuset, biblioteket og svømmehallen. Det er viktig at plassering og bruk av disse parkeringsplassene ikke medfører trafikkfare for elvene ved skolen. Utvidelse av områder fra landbruk til formål for offentlig bygning (OB1) er foreslått for å sikre fremtidige områder for utvidelse til den offentlige virksomheten i planområdet. Ved gjennomføring av en fremtidig detaljregulering kan området nyttes til etablering av ny bebyggelse eller andre formål som naturlig hører til (parkering, idrettsanlegg eller lekeareal mv.). Som hovedregel skal dyrkbart landbruksareal ikke nedbygges. Eksisterende LNFområde ligger sentrumsnært og i et område som vil være naturlig for kommunen å nyttiggjøre seg av i fremtiden til offentlig virksomhet Side 14 av 26

15 5.1.3 Offentlig bygning / allmennyttig formål (OA1) Område foreslås regulert til idrettshall. Utnyttelsesgraden foreslås til BYA= 60 % og maksimalt antall etasjer foreslås til 4. Det settes krav til at det må utarbeides detaljregulering for området som viser videre detaljering av området med konkrete prosjekt. Det foreslås at område får atkomst fra nytt kryss med Rv7 øst i området og via veg V2/V3. Parkering i tilknytning til området skal skje på foreslåtte nye parkeringsplasser i KO/P1. Parkeringsplassene som foreslås kan også benyttes til kortidsparkering. Formål regulert til bensinstasjon/garasje (BG) er i dag en del av Statoilstasjonen og stadfester eksisterende regulering i reguleringsplan for Geilo sentrum, vedtatt Formål avsatt til FL2 gir kun mulighet for intern kjøring på BG, og er i tråd med gjeldende reguleringsplan for Geilo sentrum. 5.2 Offentlige trafikkområder Kjøreveger (V1-V4) Planforslaget innebærer en sanering av et antall på-/avkjøringer fra Rv7 til planområdet. Det foreslås at dagens mange på- og avkjøringer inn til området samles i to nye kryss med Rv7. Det foreslås et nytt kryss ved Highland hotell vest i planområdet og et nytt kryss øst i planområdet, rett ved Geilohallen. På bakgrunn av trafikkberegningene som er utført (kfr. trafikknotat: Trafikale konsekvenser av reguleringsplanen ) foreslås krysset ved Highland hotell opparbeidet med venstresvingefelt. Det foreslås altså to nye hovedvegsystem, V1/V4 og V2/V3, inn i området. Det vil ikke være gjennomkjøringsmulighet gjennom området. Veg V1 og V2 vil være atkomst til område OB1. Foreslått vegbredde er på 6,5 meter samt 1,5 + 1,5 meter tosidig skulder. Veg V4 gir sammen med V1 ny atkomst til skolen m.m (OB1). Foreslått vegbredde er 6 meter pluss minimum 1,5 meter veiskulder på hver side. Veg V3 vil gi atkomst til nye parkeringsplasser i tilknytning til idrettsanleggene og Geilohallen / toppidrettsgymnaset. Foreslått vegbredde på veg V3 er 6,5 meter og minimum 1,5 meter skulder på hver side. Formål som nå er foreslått regulering til friluftsområde FO3 og FO4, var i forslag til reguleringsplan for skole og idrettsområde slik det var lagt ut på offentlig ettersyn i 2009 regulert til formål for herberge/bevertning (HB1). For å oppnå en mer hensiktsmessig vegkurvatur, redusere ulempene for ski- og turløypen Ustedalen Rundt, og muliggjøre flyttingen av formål avsatt til pumpestasjon (VA1) er området som tidligere var foreslått regulert til herberge/bevertning (HB1) nå foreslått til formål for friluftsområde. Konsekvensene ved å etablere nytt kryss ved Highland Hotell og riksveg 7 (V1) er at deler av parkeringsplassen til Highland Hotell og eksisterende personalbolig som nå ligger delvis ligger i formål avsatt til friluftsområde og delvis i formål avsatt til kjøreveg V1, må rives. Hol kommune søker en prosess i samarbeid med Highland Hotell for utløsning av deler av eksisterende parkeringsplass og personalboligen. Ved gjennomføring av reguleringsplanen kan omregulering fra eksisterende bruk til vei og friluftsområde medføre økonomiske konsekvenser for Hol kommune da reguleringsplanen gir rett til innløsning/erstatning og i ytterste konsekvens ekspropriasjon Side 15 av 26

16 5.2.2 Gang- og sykkelveger, fortau (GS1-GS10, F1) Gang- og sykkelveg langs Rv7 (GS, GS3, GS4 og GS10) foreslås opprettholdt i tilnærmet samme trase som eksisterende. Det foreslås ny gang- og sykkelveg (GS5-GS8) langs veg V3 og V4 som gir atkomst til skolen m.m. Det foreslås ny gang- og sykkelveg (GS7) inn i området fra Rv7 vest for område OB1 med tilknytning til skolen m.m. Øst for område OB1 opprettholdes eksisterende gang- og sykkelveg (GS9) fra Rv7 i tilnærmet samme trase som i dag. Det foreslås videre en ny gangforbindelse (F1 og GS2) fra Rv7 helt øst i området med tilknytning til bussholdeplass (KO/P1), Geilohallen og idrettsanleggene samt ny gang- og sykkelveg (GS8) fra Rv7 øst for grusbanen (IS1) med tilknytning til OA1. Foreslått bredde på gang- og sykkelvegene er 3 meter med unntak av gang- og sykkelveg, GS3, som foreslås opparbeidet i en bredde på 4 meter siden den også skal være atkomstvei til boligeiendom, B2. Foreslått fortausbredde er 2,5 meter Kollektivanlegg/Parkering (KO/P1) Det foreslås et nytt kollektivanlegg, KO/P1, øst i område i tilknytning til idrettsanleggene. Området vil være et kombinert område for parkeringsplass og bussholdeplass. KO/P1 vil ha plass til 3 busser og kan benyttes under arrangement i området. Foreslått bussholdeplass langs Rv7 er et resultat av krav fra Statens vegvesen. Atkomsten ved samfunnshuset, som er bussholdeplass i dag, foreslås stengt. Det forelås derfor en ny holdeplass ved Rv7, rett vest for nytt vegkryss øst i planområdet. Holdeplassen er utformet i hht. vegnormalene. Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene om det innenfor planområdet skal legges til rette for minimum 3 % parkeringsplasser reservert og dimensjonert for bevegelseshemmede. Område KO/P1 skal vises i en illustrasjonsplan som skal godkjennes politisk og foreligge sammen med byggesøknad Sykkelparkering Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene om at det må settes av plass til sykkelparkering innenfor områdene OB1 og OA1 samt områder regulert til friområder og friluftsområder Annen veggrunn Det foreslås at det reguleres et område på 1,5 meter med annen veggrunn langs alle veger og et område på 1 meter med annen veggrunn langs alle gang- og sykkelveger / fortau. Området kan benyttes til snøopplag. Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene om at disse restarealene langs offentlig veggrunn skal såes til. 5.3 Friområder Område for idrettsanlegg (IS1) Området omfatter området til og omkring eksisterende innkjøring til Geilohallen samt eksisterende kunstgressbane. Området skal gi mulighet for rekreasjon og uteopphold i et tilrettelagt Side 16 av 26

17 areal. Innenfor området foreslås det, i tillegg eksisterende kunstgressbane, at det kan etableres en grusbane med amfi og / eller en volleyballbane og ballbinge. Eksisterende vegetasjon og trær skal bevares. Trærne gir området, spesielt mot skolene, et grønt og tiltalende preg. Figur 17: Dagens situasjon Idrettsanlegg / skiløype / turveg (IS/S/T1-2) Det foreslås at eksisterende skiskytebane med tilhørende anlegg og tribuner opprettholdes. I tillegg kan det etableres grusbaner og rulleskøytebane innenfor området. Det er ikke foreslått forandringer i turveg- og løypenettet og planforslaget tilrettelegger for at turveger / skiløyper kan opprettholdes som i dag. Det foreslås at det opprettes hvileplasser / rasteplasser i rimelig avstand fra turvegene/ skiløypene. 5.3 Fareområder Høyspentanlegg / trafo, skiskytebane (FA1 og FA2) I området er det avsatt to fareområder. Trafoanlegget og skiskytebanen. Det er krav til en buffersone rundt trafoanlegget slik at strålingsnivået ikke overstiger gjeldende maksimumskrav. Denne buffersonen er på 36 meter. Buffersonen brukes bl.a. til parkeringsplass, P2 og friluftsområde. Dagens atkomst til trafoanlegget opprettholdes via kjørbar gangvei (GS6), men avkjøringen fra Rv7 endres og vil skje via nytt kryss ved Highland hotell. Figur 19: Skiskytearena Side 17 av 26

18 5.4 Spesialområder Private veger (PV1) PV1 blir atkomst til boligeiendom B3. Veien foreslås opparbeidet i en bredde på 4,0 meter. PV2 blir adkomst til boligeiendom B1. PV 2 skal opparbeides med en bredde på 4,0 meter Friluftsområde (på land samt i sjø og vassdrag, F01-F10 og FOSV1-FOSV2) Det foreslås at storparten av områdene langs Usteåne reguleres til friluftsområde. Den delen av Usteåne som ligger innenfor planområde reguleres til friluftsområde i sjø. Områdene både på land og i vann kan benyttes til lek, friluftsliv, rekreasjon og bading. Området skal ikke tilrettelegges for spesielle aktiviteter, men bevares i mest mulig grad som uberørt natur. Det er ikke tillatt å sette i gang bygge- og anleggsvirksomhet innenfor området Vann- og avløpsanlegg, VA1 Grunnet Teknisk Etats arbeid med oppgradering av VA- nettet, er pumpehuset (VA1) foreslått flyttet noen meter. Det skal bygges ny pumpestasjon og eksisterende pumpestasjon forutsettes flyttet eller revet. 5.6 Fellesområder Felles avkjørsler (FL1-FL3) Det foreslås at det etableres 3 nye avkjørsler innenfor planområdet som reguleres til felles avkjørsler. Avkjørslene gir atkomst til Highland hotell fra ny veg V1, til bensinstasjonen fra Rv 7 samt til eiendommene mellom planområdet og Rv7 (ikke del av denne reguleringen). 6. Konsekvenser av planforslaget 6.1 Konsekvenser i forhold til overordnede planer Kommunedelplan for Geilo Forslag til reguleringsplan behandles i kommunedelplanen for Geilo i kapittel 4.4. side 15. Planområdet er i kommunedelplanen avsatt til tettstedsområde og stadfester at planarbeidet skal hensynta barn og unges bruk spesielt. Kommunedelplan for stier og løyper Deler av Ustedalsfjorden Rundt ligger innenfor planområdet. Traseen er vist på plankartet og ivaretatt gjennom reguleringsformålet, Turveg T1- T2, Idrettsanlegg/skiløype/turveg IS/ST1 og IS/ST2, samt kjøreveg/turveg V/T1. Reguleringsplan for Geilo sentrum Planforslaget er tilpasset sentrumsplanen i de tilstøtende arealene ved bensinstasjonen (BG) og avkjøring til riksveg 7 (FL2). Felles avkjørsel FL2 benyttes kun til eksisterende bensinstasjon og ikke som adkomst til planområdet. Øvrige planer Planforslaget vil erstatte deler av eksisterende reguleringsplan fra 1977, Reguleringsplan for Geilo del 4 - Havsdal/Jonsstølllia del 1. Dette innebærer en omregulering fra formål avsatt til LNF område, til formål avsatt til friluftsområde (FO3 og FO4) Side 18 av 26

19 6.2 Byggeområder Boliger For eksisterende boliger vil planforslaget har konsekvenser når det gjelder atkomstforhold. Bolig B2 og B3 får ny atkomst via ny veg V1 og GS3. Eiendom B2 og B3 sin direkte atkomst til Rv7 stenges. Utnyttelsesgraden for eiendommene økes med 4-5 % i forhold til i dag, noe som kun innebærer muligheter for små endringer i forhold til eksisterende bygningsmasse. Planforslaget innebærer bedre og mer trafikksikre atkomster til boligeiendommene. Bolig på eiendom 65/176, personalbolig tilhørende Highland Hotel, må rives på grunn av framføring av ny veg V1 og etablering av nytt kryss med Rv Offentlig bygninger Planforslaget gir mulighet utvidelse/påbygging av skolene i området. Planen gir også mulighet for utvidelse/ny plassering av tannlegekontor, samfunnshus, bibliotek og svømmehall. Området får ny og trafikksikker atkomst fra Rv7 ved Highland hotell. Det vil ikke lenger være gjennomkjøringsmulighet gjennom området. Det er foreslått en ny parkeringsplass i tilknytning til området med fortau-/gang- og sykkelveiforbindelse til skolen m.m. Området har i dag svært uryddige kjøre- og parkeringsforhold. Foreslått løsning vil være positivt i forhold til et trygt og trafikksikkert uteoppholdsareal for elvene ved de to skolene. Planforslaget gir mulighet for at det kan opparbeides parkeringsplasser inne på områdene i tilknytning til servicefunksjonene Offentlige bygninger / allmennyttige formål Planforslaget gir mulighet for utvidelse / påbygging av Geilohallen. Området får ny trafikksikker atkomst fra Rv7 og ny veg V2. Foreslåtte nye parkeringsplasser med bussholdeplass rett øst for Geilohallen er positivt for brukerne av hallen. 6.3 Offentlige trafikkområder Kjøreveger Statens vegvesens krav om at alle avkjørsler til Rv7 i planområdet skal stenges er oppfylt med unntak av atkomsten til bensinstasjonen, som opprettholdes som i dag (konfr. reguleringsplan for Geilo sentrum). Det er foreslått at i alt 8 avkjørsler til riksveien stenges. Disse erstattes av to nye kryss med riksveien. Rv7 mellom Highland hotell og Geilohallen, en strekning på ca 700 meter, hadde i perioden 1998 til registrerte ulykker med personskade. Dette er et høyt tall sammenlignet med tilsvarende vegstrekninger. Planforslaget vil redusere antall avkjørsler til Rv7 gjennom området, og således være et viktig bidrag til å bedre trafikksikkerheten. Foreslåtte nye veger rydder opp i dagens noe kaotiske trafikksituasjon med til dels store utflytende områder til vegareal med en blanding av kjørende og mye trafikanter. Planforslaget medfører at vi får et godt strukturert og riktig dimensjonert vegnett ihht vegnormalene. Fra et trafikksikkerhetsperspektiv er det positivt at det ikke lenger legges til rette for gjennomkjøring gjennom skoleområdet Gang- og sykkelveger, fortau I området mellom skolene og idrettsanleggene er gang- og sykkelvegnettet mer eller mindre godt utbygget. I de andre områdene mangler det gangforbindelser eller en tilstrekkelig separasjon av myke og Side 19 av 26

20 harde trafikanter. Planforslaget innebærer at de manglende gangforbindelsene fra boligområdene i nord til skoleområdet og fra Rv7 til skoleområdet samt fra Rv7 til Geilohallen / idrettsanleggene kan etableres. Foreslåtte nye gangforbindelser gir også tilknytning til turveinettet langs Usteåne. Alle nye gang- og sykkelveger er mulig å opparbeide med maksimal stigning på 8 % (1:12) Kollektivanlegg/Parkeringsplass KO/P1 Planforslaget gir mulighet for etablering av kollektivanlegg og parkeringsplass KO/P Parkering Området mangler strukturerte og samlede parkeringsområder. Området har i dag dessuten for få parkeringsplasser. Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene om at det skal legges til rette for sykkelparkering innenfor byggeområdene samt i friområder/friluftsområder. Behovet for sykkelparkering er derfor ivaretatt i planforslaget. Den videre planleggingen og detaljering en av parkeringsplasser gjennomføres i forbindelse med utarbeidelsen av fremtidige forslag til illustrasjonsplan for områdene OB1 og OA Fareområder Foreslåtte reguleringsbestemmelser sikrer at bruk og drift av områdene regulert til høyspenningsanlegg/trafo og skiskytebane er i hht til gjeldende krav/forskrifter. 6.6 Spesialområder Private veger Foreslått privat veg sikrer atkomst til boligeiendommen B Friluftsområder (på land og i sjø og vassdrag) Planforslaget ivaretar målet om at planområdet skal gi mulighet for rekreasjon og uteopphold i et område som er tilrettelagt for ulike aktiviteter. Planforslaget sikrer at det skapes tilgjengelige og trygge uterom samt at tekniske løsninger og materialvalg er av god kvalitet som er egnet for helårsdrift. Planforslaget sikrer at terrenginngrepene blir minimale samt at eksisterende vegetasjon i størst mulig grad bevares. Planforslaget legger til rette for at eksisterende turveg- og skiløypenett kan opprettholdes samt tilrettelegger for evt. nye traseer. 6.8 Fellesområder Foreslåtte felles avkjørsler sikrer atkomst til Highland hotell og bensinstasjonen. Adkomsten til bensinstasjonen er i tråd med tilgrensende reguleringsplan for Geilo sentrum og overlapper delvis. 6.9 Universell utforming Universell utforming av planområdet sikres gjennom reguleringsbestemmelse 3.1 som stiller krav til at prinsippet for universell utforming skal ligge til grunn for utformingen av uteområder, gang- og sykkelveger og bygninger. Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene at det skal tilrettelegges for minimum 3 % bilparkeringsplasser reservert og dimensjonert for bevegelseshemmede innenfor planområdet Konsekvenser for barn og unge Et overordnet mål for planarbeidet var å skaffe gode trafikkstrukturer i området, særlig med hensyn til barn og unge. Dette er oppnådd i planforslaget ved at det er planlagt store, sammenhengende arealer uten biltrafikk samt en separasjon av gang- og kjøretrafikken i området. At området rundt skolene kan bli tilnærmet bilfritt er svært positivt for barn og unge Side 20 av 26

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Skoltebyen kulturmiljø

Skoltebyen kulturmiljø Skoltebyen kulturmiljø Forslag til detaljert reguleringsplan 25 februar 2011 Detaljert reguleringsplan for Skoltebyen kulturmiljø Side 1 av 16 Innhold Liste over vedlegg... 3 1. Bakgrunn... 4 2. Planstatus

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE /JouraipostID: Arkiv sakd.: 10/1236 12/3234 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet II Sak nr.: 070112 I PLAN- OG UTVIKLINGS UTVALG I I Saksbehandler: Jan Erik Johansen I

Detaljer