Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune"

Transkript

1 Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012

2 Innhold 1. Forord Bakgrunn Mål og forutsetninger Eksisterende situasjon Beliggenhet og størrelse Overordnete planer Eiendomsforhold Bebyggelse og anlegg Landskap, topografi og vegetasjon Vassdrag Veg og trafikk Kjøreveg og avkjørsler Gang- og sykkelvegnett Parkering Kollektivtrafikk Kommunaltekniske - og elektriske anlegg Friområder Turveger og skiløyper Offentlig og privat service Kulturvern Arbeidsplasser Planforslaget Byggeområder Boliger (B1-B3) Offentlig bygninger (OB1) Offentlig bygning / allmennyttig formål (OA1) Offentlige trafikkområder Kjøreveger (V1-V4) Gang- og sykkelveger, fortau (GS1-GS10, F1) Kollektivanlegg/Parkering (KO/P1) Sykkelparkering Annen veggrunn Friområder Område for idrettsanlegg (IS1) Idrettsanlegg / skiløype / turveg (IS/S/T1-2) Fareområder Høyspentanlegg / trafo, skiskytebane (FA1 og FA2) Spesialområder Private veger (PV1) Friluftsområde (på land samt i sjø og vassdrag, F01-F10 og FOSV1-FOSV2) Vann- og avløpsanlegg, VA Fellesområder Felles avkjørsler (FL1-FL3) Konsekvenser av planforslaget Konsekvenser i forhold til overordnede planer Side 2 av 26

3 6.2 Byggeområder Boliger Offentlig bygninger Offentlige bygninger / allmennyttige formål Offentlige trafikkområder Kjøreveger Gang- og sykkelveger, fortau Kollektivanlegg/Parkeringsplass KO/P Parkering Fareområder Spesialområder Private veger Friluftsområder (på land og i sjø og vassdrag) Fellesområder Universell utforming Konsekvenser for barn og unge Vurdering av forholdet til naturmangfoldloven Vurdering av behovet for konsekvensutredning Merknader etter varsel om oppstart Side 3 av 26

4 1. Forord Hol kommune startet prosessen med reguleringsarbeidet i Oppstart av bebyggelsesplanarbeidet ble kunngjort Juni 2007 ble status for planarbeidet omgjort til reguleringsplan på grunn av planens omfang og innhold. Det er sendt ut brev med informasjon til berørte grunneiere og naboer. Hol kommune har avholdt flere møter med grunneiere i sakens anledning. Hovedhensikten med forslaget til reguleringsplan er å øke trafikksikkerheten for barn og unge i tillegg til en tilrettelegging for fremtidig utvikling av skole- og idrettsområdet. Dette er foreslått gjennomført ved avkjørselssanering og etablering av nye vegadkomster, samt ved å utvide formålet avsatt til offentlig bebyggelse. Planforslaget legger opp til en sanering av totalt 8 avkjørsler. Det er gjennomført offentlig ettersyn i 2007 og sist i Kommunen har vært i en lengre prosess med Statens vegvesen for å løse innsigelsen til planforslaget. Det er utarbeidet avkjørselsplan for Geilo Øst, og gjennomført avklaringer med Statens vegvesen med hensyn til kryssutforminger. I mellomtiden har kommunen ihht. gjeldende regulering gjennomført en utbygging i skole- og idrettsområde. Planområdet er utvidet under planprosessen. Siste utvidelse av planområdet omfattet området i nordvest ved RV7 / Highland hotell. Utvidelsen ble varslet Forslaget til reguleringsplan for skole- og idrettsområdet gjennomføres etter reglene i gammel plan og bygningslov (PBL av 1985, nr. 77). Bakgrunnen for dette er at planen ble lagt ut til offentlig ettersyn før Overgangsreglene i ny plan- og bygningslov (PBL 2008) åpner for at et planforslag som ble lagt ut til offentlig ettersyn før , (lovens ikrafttreden) kan ferdigstilles etter gammel planlov Side 4 av 26

5 2. Bakgrunn Bakgrunnen for oppstart av planarbeidet var ønsket om en utvidelse og ombygging av Hol ungdomskole samt etablering av et nytt hovedbibliotek i tilknytning til Geilo Samfunnshus. Det ble derfor startet opp bebyggelsesplanarbeid (kfr. plankrav i gjeldende reguleringsplan for område). Som nevnt over ble det på bakgrunn av kommunens ønske om en helhetlig plan for et større område, bestemt at det skulle utarbeides reguleringsplan i stedet. Et viktig moment var blant annet at atkomsten til Rv7 ved Fjellvang er uakseptabel både når det gjelder utforming og trafikksikkerhet. Det samme gjelder avkjøringen til idrettsanlegget fra Rv7 øst i området. Dessuten er gjeldende reguleringsplan for området foreldet. Kommunedelplanen viser til dels en annen arealbruk. Området har en sentral funksjon for beboerne i Hol kommune. Skolesenteret, samfunnshuset, idrettsanleggene samt aktiviteter og arrangementer knyttet til disse har stor betydning for lokalsamfunnet. Området har også en regional og nasjonal rolle i forbindelse med store idrettsarrangement. Store deler av området, særlig område langs elva, skiløypene og turvegene, benyttes både av lokalbefolkningen og turister til friluftsliv og rekreasjon. Den nødvendige utbyggingen i planområdet er nå gjennomført med oppføringen av nytt bibliotek og oppføring av skolebygg. Hovedhensikten med planen slik den foreligger er å oppnå bedre trafikksikkerheten for barn og unge, i tillegg til en fremtidig tilrettelegging for utbygging av skole- og idrettsområde. Ved gjennomføring av planforslaget vil det saneres totalt 8 avkjørsler Side 5 av 26

6 3. Mål og forutsetninger Det skal utarbeides en helhetlig plan som løser de punktene som Teknisk Hovedutvalg har angitt i møtet Det skal legges særlig vekt på barn og unges sikkerhet samt trafikale forhold. Det bør sikres store, sammenhengende arealer uten biltrafikk, separasjon av gangtrafikk og kjøretrafikk samt tilfredsstillende avkjøringsforhold fra Rv7. Planen skal tilfredsstille utviklingsbehov i området de neste år. Det tillates ikke bebyggelse i flomutsatte områder. Grøntområdene skal bevares i så stort omfang som mulig. Områdene langs vassdrag må holdes fritt av bebyggelse. Det skal settes av arealer til fremtidig utvikling og utvidelse av eksisterende anlegg og bebyggelse i området. Bebyggelsens størrelse, utforming og beliggenhet bør velges slik at området får en helhetlig struktur når det gjelder estetikk og lokal byggeskikk. Det skal legges vekt på å skaffe tilstrekkelig antall parkeringsplasser i området. Området er tilknyttet overordnet skiløype og turvegnett og sikrer deler av ski og turløypen Ustedalsfjorden Rundt Side 6 av 26

7 4. Eksisterende situasjon 4.1 Beliggenhet og størrelse Området avgrenses i sør av Usteåne og i nord av Rv7. Mot vest grenser området til Highland hotell og mot øst mot forretninger og boliger på Geilomoen. Planområdet ligger ca 400 m fra Geilo sentrum. Innenfor planområdet ligger Hol ungdomsskole, Geilo barneskole, skolefritidsordning, hovedbibliotek for Hol kommune, Geilohallen med Norges toppidrettsgymnas og samfunnshus/kino. Planområdet omfatter et område på 251 daa. 4.2 Overordnete planer Hensyn til barn og unge i arealplanleggingen (RPR) Planforslaget omfattes av T-2/08: Om barn og planlegging, rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging Planforslaget omfattes av rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, T-5/93. Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av areal og transportplanlegging i kommunene. Kommunedelplan for Geilo I kommunedelplanen for Geilo, vedtatt , er planområdet vist som tettbebyggelse - nåværende, samt et mindre område i sør avsatt til tettbebyggelse - fremtidig. Langs strandlinjen til Usteåne er utsiden av eksisterende vei avsatt til LNF. I tillegg er turveier og Rv 7 lagt inn som kartlinjer. Figur 1: Kommunedelplan for Geilo (utsnitt) Side 7 av 26

8 Kommunedelplan for stier og løyper 2007 til 2011 Planforslaget omfattes av Hol kommunes kommunedelplan for stier og løyper. Skiløypa, Ustedalsfjorden Rundt omfattes av lysløype og trase for tråkkemaskin (høy bruk). Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planen er retningsgivende for kommunens arbeid med idrett og fysisk aktivitet. Planen er et viktig styringsverktøy for opprettholdelse og utvikling av idrett og fysisk aktivitet i kommunen. Reguleringsplan for Geilo sentrum Reguleringsplan for Geilo sentrum, vedtatt Planområdet grenser direkte til reguleringsplanen, og overlapper delvis i område avsatt til bensinstasjon, samt felles avkjørsel FL3. Reguleringsplan for Geilo del 4 - Havsdal/Jonsstølllia del 1 Planområdet omfattes av reguleringsplan for Geilo del 4 - Havsdal/Jonsstølllia del 1, vedtatt Formålene er jordbruk, offentlige formål og idrettsplass. Reguleringsplanen stiller krav til utarbeidelse av bebyggelsesplan for de enkelte områder før utbygging. Forslag til reguleringsplan for skole- og idrettsområde vil endre formål avsatt til herberge/bevertning til friluftsområde (FO3 og FO4) samt til formål avsatt til kjøreveg V1. Utnyttelse offentlig formål; U=0,3, 2 etasjer Areal: Offentlig formål: 102 daa Idrettsplass: 40 daa. Reguleringsplan for Geilomoen I & 2 Reguleringsplan for Geilomoen I & 2 grenser til planområdet. Reguleringsplan for Bakkenfeltet Reguleringsplan for Bakkenfeltet grenser til planområdet. Da det foreligger et stående krav om sanering av Furusetvegen fra Statens vegevesen. Ny adkomst til Furusetvegen vil løses i forslag til reguleringsplan for skole- og idrettsområdet. Reguleringsplan for Bakkenfeltet er ikke vedtatt og fremmes til politisk behandling i etterkant av forslag til reguleringsplan for skole- og idrettsområde. Transformatoranlegg Endring av reguleringsplan Geilo del 4, vedtatt Eiendomsforhold Gnr. / bnr. Eier 62/12 Arnt Teigen Furusetvegen 3, 3580 Geilo 62/57 Geilo Jernvarefabrikk AS Furusetvegen 5, 3580 Geilo 65/1 Lars Rønsgård Hallsteingardsvegen 13, 3580 Geilo 65/1/1, 65/177/1 Geilo Idrettslag Geilohallen, 3580 Geilo 65/6, 65/82, 65/103, 65/103/1, 65/136, Hol kommune Side 8 av 26

9 65/137, 65/177, 65/198, 65/206, 65/312 65/9 Hanna Louise F. Fossgård Svenn Leif Fossgård Rogalandgata 40, 5531 Haugesund 65/57 Eva Karin Rueslåtten Micheletveien 12, 1053 Oslo 65/57 Tom Oddbjørn Thorstensen Micheletveien 12, 1053 Oslo 65/63 Per Aksel Knudsen Aksøyvegen 10, 3580 Geilo 65/131, 65/178 Ragnhild Tufte Lienvegen 31, 3580 Geilo 65/138 Hallingdal Kraftnett AS Lienvegen 41, 3580 Geilo 65/176 Lienvegen 21 AS Colbjørnsens Gate 1, c/o Merkan 0256 Oslo 65/118 Highland hotell, Lienvegen 11 AS, Colbjørnsens gate 1, 0256 Oslo 65/73 Ogner Holding AS Jonstøllie 5, 3580 Geilo 1007/1 Riksveg 7, Statens vegvesen 4.4 Bebyggelse og anlegg Figur 2: Geilohallen Området domineres av offentlige bygg; samfunnshus, skolebygg og idrettshall. Samfunnshuset og barneskole ble bygget i 60-årene i tidens nøkterne og enkle stil. Et bygg i laftet tømmer (ungdomslokale) lå allerede på området. Samfunnshuset er bygget i tilknytning til dette. Samfunnshuset fikk nytt inngangsparti i Barneskolen ble påbygget i Hol Ungdomsskole, et lavt paviljongbygg, ble bygget i 1964 med påbygging av en fløy i Geilohallen, et enkelt stålbygg, ble bygget i Geilohallen ble utvidet i 1988 med skytebane og påbygget i 2002 med et bygg i treverk med saltak. Det ligger 4 boligeiendommer i området: Eiendom 66/57 (OB1) som ligger vest for samfunnshuset / ungdomskolen Eiendom 65/63 (B1) som ligger ved Usteåne Side 9 av 26

10 Eiendom 65/73 (B2) og 65/131 (B3) som ligger ved riksvegen Figur 3: Geilo barneskole Figur 4: SFO Figur 5: Geilo samfunnshus Figur 6: Hol ungdomsskole 4.5 Landskap, topografi og vegetasjon Planområdet er delt inn i mindre landskapsrom; platået med skolebyggene som begrenses av helningen mot sør, øst og vest, idrettsanlegget som begrenses av de skogkledde områdene ved Usteåne samt de skogkledde områdene ved vannet. Sett fra riksveien danner veståsen horisontlinjen i sør. Ellers domineres utsikten fra riksveien av Geilohallen. Området ved Usteåne har fine, mindre rom i form av odder. Planområdet har flere vegetasjonstyper, hvorav blandingsskog med fjellbjørk, furu og dyrka mark utgjør den største delen. Idrettsanlegget består av en kunstgressbane og ryddete områder for skiløyper /-arena. Anleggene sør for idrettshallen er anlagt på et myrområde. 4.6 Vassdrag I sør grenser området mot Usteåne, som er et regulert vassdrag. I henhold til Vannressursloven som trådte i kraft skal det være et inngrepsfritt område langs vassdrag, jfr. 11. Ved skiarenaen er det foretatt en del grøfting. 4.7 Veg og trafikk Det er gjennomført trafikkutredning i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen, som vedlegg til reguleringsplanen. Det henvises til vedlagte notat for ytterligere informasjon om dagens trafikksituasjon og trafikale konsekvenser Side 10 av 26

11 4.7.1 Kjøreveg og avkjørsler Figur 7: Avkjøring til idrettsplass Figur 8: Avkjøring til Geilohallen Figur 9: Avkjøring til tannlege- Figur 10: Avkjøring til samfunnshus / bensinstasjon Figur 11: Avkjøring til Highland hotell Området har i dag all på- og avkjøring direkte fra Rv7. Avkjøringen ved Fjellvang er utilfredsstillende, både med tanke på frisiktsoner og stigningsforhold. Det medfører farlige situasjoner, særlig om vinteren. Avkjøringen ved idrettsplassen er heller ikke i henhold til vegnormalene. Tannlegekontoret har også en utilfredsstillende avkjøring fra riksvegen. Det samme gjelder avkjøringen til pumpestasjonen mellom Highland hotell og boligområdet Gang- og sykkelvegnett Området har et godt utbygget gang- og sykkelvegnett. Fra sør er området forbundet med sentrum og boligfeltene i Vestlia med bro over Usteåne. Fra boligområdene i øst er det gangvei parallelt med Rv7, fra nord er det gangvei via bro over Rv7 til skole- og idrettsområdet. Turvegen Ustedalsfjorden Rundt kan også brukes som gangforbindelse mellom området og bl.a. sentrum/vestlia Parkering Området har i dag ca 40 parkeringsplasser ved samfunnshuset og ca 70 parkeringsplasser ved idrettshallen. Samlet sett har området har ca 110 parkeringsplasser til sammen Side 11 av 26

12 Figur 12: Parkeringsplass ved Geilohallen Antall parkeringsplasser i området er ikke tilstrekkelig i dag. Særlig under større arrangementer i forbindelse med Geilohallen, idrettsarrangementer eller arrangementer i samfunnshuset mangler det parkeringsplasser. De eksisterende parkeringsområdene har en dårlig utforming og gir et uorganisert inntrykk. Det mangler tilstrekkelig antall parkeringsplasser for bevegelseshemmede i nærheten av inngangsområdene. Figur 13: Parkeringsplass samfunnshuset 4.8 Kollektivtrafikk Det er i dag bussholdeplass for skolebusser og rutebusser på øverste del av plassen ved avkjøringen fra Rv7 ved innkjøringen til Geilohallen. Bussene har ingen egen holdeplass innenfor planområdet. 4.9 Kommunaltekniske - og elektriske anlegg Innenfor planområdet, mellom Highland hotell og skole/samfunnshuset, ligger det i dag flere hovedvanns og avløpsledninger. Disse er av eldre dato. Øst for Highland hotell mot elva, ligger en pumpestasjonen Side 12 av 26

13 Innenfor planområde ligger det også en trafostasjon med tilhørende lagerområde og garasjer Friområder I kommunedelplanen er området langt Usteåne regulert til LNF- område. Figur 14: Trafoanlegget 4.11 Turveger og skiløyper Tur- og skiløypetraseen Ustedalsfjorden Rundt går gjennom planområdet. Skiløypa er lagt over landbruksområdet og ligger adskilt fra sommervegen som går sør for trafostasjonen. Løypenettet har tilknytning til Geilos øvrige løypenett på sørsiden av Usteåne. Lysløypa starter ved skiarenaen Offentlig og privat service Området inneholder kulturtilbud som kino, forsamlingssal, svømmehall og bibliotek. I tillegg ligger det et tannlegekontor i tilknytning til barneskolen. Sør for ungdomsskolen ligger SFO/ungdomsklubb Kulturvern Buskerud fylkeskommune har gjennomført kulturminneregistrering (Rapport datert ). Det er sett etter synlige kulturminner i området og gravd flere prøvestikk. I, og like utenfor planområdet, er det påvist 10 kullgroper og 4 fornminneanlegg. Det er tidligere funnet en vikinggrav (C36770) ca 100 meter sørvest for skolen på eiendommen gnr./bnr. 65/ Arbeidsplasser Det er i dag 70 ansatte i forbindelse med skolene samt ca 20 i forbindelse med Geilo IL og skigymnaset. I tillegg kommer ansatte ved bibliotek, tannlege og samfunnshus Side 13 av 26

14 5. Planforslaget 5.1 Byggeområder Boliger (B1-B3) Planforslaget innebærer at tre eksisterende boligeiendommer innenfor planområdet reguleres til boligformål. Utnyttelsesgraden, angitt som BYA, er økt noe i forhold til eksisterende situasjon (ca 4-5 %). Eiendom gnr/bnr 65/57 foreslås å få ny atkomst via ny veg, V1/V4. Eiendommen inngår i OB1 og er dermed ikke regulert til eget formål. Som en egen prosess må det avklares mellom Hol kommune og eier av 65/57 hvordan eiendommen skal behandles videre. Reguleringsplanen vil gi kommunen ekspropriasjonsgrunnlag i henhold til Plan- og bygningsloven, men det er ønskelig å unngå bruken av ekspropriasjon gjennom bruken av en privatrettslig avtale for kjøp av eiendommen i fremtiden. Eiendom B2 (gnr/bnr 65/73) foreslås å få ny atkomst via kjøreveg/gang- og sykkelveg, V/GS1, og kan kun nyttes som kjørbar adkomst for denne eiendommen. Eiendom B1 (gnr/bnr 65/63) foreslås å få atkomst via kjøreveg/turveg V/T1 og PV2. Det er kun nevnte eiendom som kan benytte den kjørbare turvegen. Eiendom B3 foreslås å få atkomst fra ny veg, V1 og via ny privat veg, PV Offentlig bygninger (OB1) Område foreslås regulert til skole, tannlegekontor, samfunnshus, bibliotek og svømmehall med tilhørende anlegg som lekeplass, ballbane, klatrevegg mm. Funksjonene finnes stort sett innenfor området dag, men planforslaget innebærer muligheter for utvidelse og områkeringer av de ulike funksjonene. Utnyttelsesgraden foreslås til BYA= 40 % og maksimalt antall etasjer foreslås til 4. Det settes krav til at det må utarbeides detaljregulering for området som viser videre detaljering av området med konkrete prosjekt. Det foreslås at område får ny atkomst fra Rv7 ved Highland hotell og via ny veg V1/V4. Parkering i tilknytning til området skal fortrinnsvis skje sør for bebyggelsen. Det vil være mulig å etablere noe handikapparkering inne på området i tilknytning til bruk av tannlegekontoret, samfunnshuset, biblioteket og svømmehallen. Det er viktig at plassering og bruk av disse parkeringsplassene ikke medfører trafikkfare for elvene ved skolen. Utvidelse av områder fra landbruk til formål for offentlig bygning (OB1) er foreslått for å sikre fremtidige områder for utvidelse til den offentlige virksomheten i planområdet. Ved gjennomføring av en fremtidig detaljregulering kan området nyttes til etablering av ny bebyggelse eller andre formål som naturlig hører til (parkering, idrettsanlegg eller lekeareal mv.). Som hovedregel skal dyrkbart landbruksareal ikke nedbygges. Eksisterende LNFområde ligger sentrumsnært og i et område som vil være naturlig for kommunen å nyttiggjøre seg av i fremtiden til offentlig virksomhet Side 14 av 26

15 5.1.3 Offentlig bygning / allmennyttig formål (OA1) Område foreslås regulert til idrettshall. Utnyttelsesgraden foreslås til BYA= 60 % og maksimalt antall etasjer foreslås til 4. Det settes krav til at det må utarbeides detaljregulering for området som viser videre detaljering av området med konkrete prosjekt. Det foreslås at område får atkomst fra nytt kryss med Rv7 øst i området og via veg V2/V3. Parkering i tilknytning til området skal skje på foreslåtte nye parkeringsplasser i KO/P1. Parkeringsplassene som foreslås kan også benyttes til kortidsparkering. Formål regulert til bensinstasjon/garasje (BG) er i dag en del av Statoilstasjonen og stadfester eksisterende regulering i reguleringsplan for Geilo sentrum, vedtatt Formål avsatt til FL2 gir kun mulighet for intern kjøring på BG, og er i tråd med gjeldende reguleringsplan for Geilo sentrum. 5.2 Offentlige trafikkområder Kjøreveger (V1-V4) Planforslaget innebærer en sanering av et antall på-/avkjøringer fra Rv7 til planområdet. Det foreslås at dagens mange på- og avkjøringer inn til området samles i to nye kryss med Rv7. Det foreslås et nytt kryss ved Highland hotell vest i planområdet og et nytt kryss øst i planområdet, rett ved Geilohallen. På bakgrunn av trafikkberegningene som er utført (kfr. trafikknotat: Trafikale konsekvenser av reguleringsplanen ) foreslås krysset ved Highland hotell opparbeidet med venstresvingefelt. Det foreslås altså to nye hovedvegsystem, V1/V4 og V2/V3, inn i området. Det vil ikke være gjennomkjøringsmulighet gjennom området. Veg V1 og V2 vil være atkomst til område OB1. Foreslått vegbredde er på 6,5 meter samt 1,5 + 1,5 meter tosidig skulder. Veg V4 gir sammen med V1 ny atkomst til skolen m.m (OB1). Foreslått vegbredde er 6 meter pluss minimum 1,5 meter veiskulder på hver side. Veg V3 vil gi atkomst til nye parkeringsplasser i tilknytning til idrettsanleggene og Geilohallen / toppidrettsgymnaset. Foreslått vegbredde på veg V3 er 6,5 meter og minimum 1,5 meter skulder på hver side. Formål som nå er foreslått regulering til friluftsområde FO3 og FO4, var i forslag til reguleringsplan for skole og idrettsområde slik det var lagt ut på offentlig ettersyn i 2009 regulert til formål for herberge/bevertning (HB1). For å oppnå en mer hensiktsmessig vegkurvatur, redusere ulempene for ski- og turløypen Ustedalen Rundt, og muliggjøre flyttingen av formål avsatt til pumpestasjon (VA1) er området som tidligere var foreslått regulert til herberge/bevertning (HB1) nå foreslått til formål for friluftsområde. Konsekvensene ved å etablere nytt kryss ved Highland Hotell og riksveg 7 (V1) er at deler av parkeringsplassen til Highland Hotell og eksisterende personalbolig som nå ligger delvis ligger i formål avsatt til friluftsområde og delvis i formål avsatt til kjøreveg V1, må rives. Hol kommune søker en prosess i samarbeid med Highland Hotell for utløsning av deler av eksisterende parkeringsplass og personalboligen. Ved gjennomføring av reguleringsplanen kan omregulering fra eksisterende bruk til vei og friluftsområde medføre økonomiske konsekvenser for Hol kommune da reguleringsplanen gir rett til innløsning/erstatning og i ytterste konsekvens ekspropriasjon Side 15 av 26

16 5.2.2 Gang- og sykkelveger, fortau (GS1-GS10, F1) Gang- og sykkelveg langs Rv7 (GS, GS3, GS4 og GS10) foreslås opprettholdt i tilnærmet samme trase som eksisterende. Det foreslås ny gang- og sykkelveg (GS5-GS8) langs veg V3 og V4 som gir atkomst til skolen m.m. Det foreslås ny gang- og sykkelveg (GS7) inn i området fra Rv7 vest for område OB1 med tilknytning til skolen m.m. Øst for område OB1 opprettholdes eksisterende gang- og sykkelveg (GS9) fra Rv7 i tilnærmet samme trase som i dag. Det foreslås videre en ny gangforbindelse (F1 og GS2) fra Rv7 helt øst i området med tilknytning til bussholdeplass (KO/P1), Geilohallen og idrettsanleggene samt ny gang- og sykkelveg (GS8) fra Rv7 øst for grusbanen (IS1) med tilknytning til OA1. Foreslått bredde på gang- og sykkelvegene er 3 meter med unntak av gang- og sykkelveg, GS3, som foreslås opparbeidet i en bredde på 4 meter siden den også skal være atkomstvei til boligeiendom, B2. Foreslått fortausbredde er 2,5 meter Kollektivanlegg/Parkering (KO/P1) Det foreslås et nytt kollektivanlegg, KO/P1, øst i område i tilknytning til idrettsanleggene. Området vil være et kombinert område for parkeringsplass og bussholdeplass. KO/P1 vil ha plass til 3 busser og kan benyttes under arrangement i området. Foreslått bussholdeplass langs Rv7 er et resultat av krav fra Statens vegvesen. Atkomsten ved samfunnshuset, som er bussholdeplass i dag, foreslås stengt. Det forelås derfor en ny holdeplass ved Rv7, rett vest for nytt vegkryss øst i planområdet. Holdeplassen er utformet i hht. vegnormalene. Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene om det innenfor planområdet skal legges til rette for minimum 3 % parkeringsplasser reservert og dimensjonert for bevegelseshemmede. Område KO/P1 skal vises i en illustrasjonsplan som skal godkjennes politisk og foreligge sammen med byggesøknad Sykkelparkering Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene om at det må settes av plass til sykkelparkering innenfor områdene OB1 og OA1 samt områder regulert til friområder og friluftsområder Annen veggrunn Det foreslås at det reguleres et område på 1,5 meter med annen veggrunn langs alle veger og et område på 1 meter med annen veggrunn langs alle gang- og sykkelveger / fortau. Området kan benyttes til snøopplag. Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene om at disse restarealene langs offentlig veggrunn skal såes til. 5.3 Friområder Område for idrettsanlegg (IS1) Området omfatter området til og omkring eksisterende innkjøring til Geilohallen samt eksisterende kunstgressbane. Området skal gi mulighet for rekreasjon og uteopphold i et tilrettelagt Side 16 av 26

17 areal. Innenfor området foreslås det, i tillegg eksisterende kunstgressbane, at det kan etableres en grusbane med amfi og / eller en volleyballbane og ballbinge. Eksisterende vegetasjon og trær skal bevares. Trærne gir området, spesielt mot skolene, et grønt og tiltalende preg. Figur 17: Dagens situasjon Idrettsanlegg / skiløype / turveg (IS/S/T1-2) Det foreslås at eksisterende skiskytebane med tilhørende anlegg og tribuner opprettholdes. I tillegg kan det etableres grusbaner og rulleskøytebane innenfor området. Det er ikke foreslått forandringer i turveg- og løypenettet og planforslaget tilrettelegger for at turveger / skiløyper kan opprettholdes som i dag. Det foreslås at det opprettes hvileplasser / rasteplasser i rimelig avstand fra turvegene/ skiløypene. 5.3 Fareområder Høyspentanlegg / trafo, skiskytebane (FA1 og FA2) I området er det avsatt to fareområder. Trafoanlegget og skiskytebanen. Det er krav til en buffersone rundt trafoanlegget slik at strålingsnivået ikke overstiger gjeldende maksimumskrav. Denne buffersonen er på 36 meter. Buffersonen brukes bl.a. til parkeringsplass, P2 og friluftsområde. Dagens atkomst til trafoanlegget opprettholdes via kjørbar gangvei (GS6), men avkjøringen fra Rv7 endres og vil skje via nytt kryss ved Highland hotell. Figur 19: Skiskytearena Side 17 av 26

18 5.4 Spesialområder Private veger (PV1) PV1 blir atkomst til boligeiendom B3. Veien foreslås opparbeidet i en bredde på 4,0 meter. PV2 blir adkomst til boligeiendom B1. PV 2 skal opparbeides med en bredde på 4,0 meter Friluftsområde (på land samt i sjø og vassdrag, F01-F10 og FOSV1-FOSV2) Det foreslås at storparten av områdene langs Usteåne reguleres til friluftsområde. Den delen av Usteåne som ligger innenfor planområde reguleres til friluftsområde i sjø. Områdene både på land og i vann kan benyttes til lek, friluftsliv, rekreasjon og bading. Området skal ikke tilrettelegges for spesielle aktiviteter, men bevares i mest mulig grad som uberørt natur. Det er ikke tillatt å sette i gang bygge- og anleggsvirksomhet innenfor området Vann- og avløpsanlegg, VA1 Grunnet Teknisk Etats arbeid med oppgradering av VA- nettet, er pumpehuset (VA1) foreslått flyttet noen meter. Det skal bygges ny pumpestasjon og eksisterende pumpestasjon forutsettes flyttet eller revet. 5.6 Fellesområder Felles avkjørsler (FL1-FL3) Det foreslås at det etableres 3 nye avkjørsler innenfor planområdet som reguleres til felles avkjørsler. Avkjørslene gir atkomst til Highland hotell fra ny veg V1, til bensinstasjonen fra Rv 7 samt til eiendommene mellom planområdet og Rv7 (ikke del av denne reguleringen). 6. Konsekvenser av planforslaget 6.1 Konsekvenser i forhold til overordnede planer Kommunedelplan for Geilo Forslag til reguleringsplan behandles i kommunedelplanen for Geilo i kapittel 4.4. side 15. Planområdet er i kommunedelplanen avsatt til tettstedsområde og stadfester at planarbeidet skal hensynta barn og unges bruk spesielt. Kommunedelplan for stier og løyper Deler av Ustedalsfjorden Rundt ligger innenfor planområdet. Traseen er vist på plankartet og ivaretatt gjennom reguleringsformålet, Turveg T1- T2, Idrettsanlegg/skiløype/turveg IS/ST1 og IS/ST2, samt kjøreveg/turveg V/T1. Reguleringsplan for Geilo sentrum Planforslaget er tilpasset sentrumsplanen i de tilstøtende arealene ved bensinstasjonen (BG) og avkjøring til riksveg 7 (FL2). Felles avkjørsel FL2 benyttes kun til eksisterende bensinstasjon og ikke som adkomst til planområdet. Øvrige planer Planforslaget vil erstatte deler av eksisterende reguleringsplan fra 1977, Reguleringsplan for Geilo del 4 - Havsdal/Jonsstølllia del 1. Dette innebærer en omregulering fra formål avsatt til LNF område, til formål avsatt til friluftsområde (FO3 og FO4) Side 18 av 26

19 6.2 Byggeområder Boliger For eksisterende boliger vil planforslaget har konsekvenser når det gjelder atkomstforhold. Bolig B2 og B3 får ny atkomst via ny veg V1 og GS3. Eiendom B2 og B3 sin direkte atkomst til Rv7 stenges. Utnyttelsesgraden for eiendommene økes med 4-5 % i forhold til i dag, noe som kun innebærer muligheter for små endringer i forhold til eksisterende bygningsmasse. Planforslaget innebærer bedre og mer trafikksikre atkomster til boligeiendommene. Bolig på eiendom 65/176, personalbolig tilhørende Highland Hotel, må rives på grunn av framføring av ny veg V1 og etablering av nytt kryss med Rv Offentlig bygninger Planforslaget gir mulighet utvidelse/påbygging av skolene i området. Planen gir også mulighet for utvidelse/ny plassering av tannlegekontor, samfunnshus, bibliotek og svømmehall. Området får ny og trafikksikker atkomst fra Rv7 ved Highland hotell. Det vil ikke lenger være gjennomkjøringsmulighet gjennom området. Det er foreslått en ny parkeringsplass i tilknytning til området med fortau-/gang- og sykkelveiforbindelse til skolen m.m. Området har i dag svært uryddige kjøre- og parkeringsforhold. Foreslått løsning vil være positivt i forhold til et trygt og trafikksikkert uteoppholdsareal for elvene ved de to skolene. Planforslaget gir mulighet for at det kan opparbeides parkeringsplasser inne på områdene i tilknytning til servicefunksjonene Offentlige bygninger / allmennyttige formål Planforslaget gir mulighet for utvidelse / påbygging av Geilohallen. Området får ny trafikksikker atkomst fra Rv7 og ny veg V2. Foreslåtte nye parkeringsplasser med bussholdeplass rett øst for Geilohallen er positivt for brukerne av hallen. 6.3 Offentlige trafikkområder Kjøreveger Statens vegvesens krav om at alle avkjørsler til Rv7 i planområdet skal stenges er oppfylt med unntak av atkomsten til bensinstasjonen, som opprettholdes som i dag (konfr. reguleringsplan for Geilo sentrum). Det er foreslått at i alt 8 avkjørsler til riksveien stenges. Disse erstattes av to nye kryss med riksveien. Rv7 mellom Highland hotell og Geilohallen, en strekning på ca 700 meter, hadde i perioden 1998 til registrerte ulykker med personskade. Dette er et høyt tall sammenlignet med tilsvarende vegstrekninger. Planforslaget vil redusere antall avkjørsler til Rv7 gjennom området, og således være et viktig bidrag til å bedre trafikksikkerheten. Foreslåtte nye veger rydder opp i dagens noe kaotiske trafikksituasjon med til dels store utflytende områder til vegareal med en blanding av kjørende og mye trafikanter. Planforslaget medfører at vi får et godt strukturert og riktig dimensjonert vegnett ihht vegnormalene. Fra et trafikksikkerhetsperspektiv er det positivt at det ikke lenger legges til rette for gjennomkjøring gjennom skoleområdet Gang- og sykkelveger, fortau I området mellom skolene og idrettsanleggene er gang- og sykkelvegnettet mer eller mindre godt utbygget. I de andre områdene mangler det gangforbindelser eller en tilstrekkelig separasjon av myke og Side 19 av 26

20 harde trafikanter. Planforslaget innebærer at de manglende gangforbindelsene fra boligområdene i nord til skoleområdet og fra Rv7 til skoleområdet samt fra Rv7 til Geilohallen / idrettsanleggene kan etableres. Foreslåtte nye gangforbindelser gir også tilknytning til turveinettet langs Usteåne. Alle nye gang- og sykkelveger er mulig å opparbeide med maksimal stigning på 8 % (1:12) Kollektivanlegg/Parkeringsplass KO/P1 Planforslaget gir mulighet for etablering av kollektivanlegg og parkeringsplass KO/P Parkering Området mangler strukturerte og samlede parkeringsområder. Området har i dag dessuten for få parkeringsplasser. Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene om at det skal legges til rette for sykkelparkering innenfor byggeområdene samt i friområder/friluftsområder. Behovet for sykkelparkering er derfor ivaretatt i planforslaget. Den videre planleggingen og detaljering en av parkeringsplasser gjennomføres i forbindelse med utarbeidelsen av fremtidige forslag til illustrasjonsplan for områdene OB1 og OA Fareområder Foreslåtte reguleringsbestemmelser sikrer at bruk og drift av områdene regulert til høyspenningsanlegg/trafo og skiskytebane er i hht til gjeldende krav/forskrifter. 6.6 Spesialområder Private veger Foreslått privat veg sikrer atkomst til boligeiendommen B Friluftsområder (på land og i sjø og vassdrag) Planforslaget ivaretar målet om at planområdet skal gi mulighet for rekreasjon og uteopphold i et område som er tilrettelagt for ulike aktiviteter. Planforslaget sikrer at det skapes tilgjengelige og trygge uterom samt at tekniske løsninger og materialvalg er av god kvalitet som er egnet for helårsdrift. Planforslaget sikrer at terrenginngrepene blir minimale samt at eksisterende vegetasjon i størst mulig grad bevares. Planforslaget legger til rette for at eksisterende turveg- og skiløypenett kan opprettholdes samt tilrettelegger for evt. nye traseer. 6.8 Fellesområder Foreslåtte felles avkjørsler sikrer atkomst til Highland hotell og bensinstasjonen. Adkomsten til bensinstasjonen er i tråd med tilgrensende reguleringsplan for Geilo sentrum og overlapper delvis. 6.9 Universell utforming Universell utforming av planområdet sikres gjennom reguleringsbestemmelse 3.1 som stiller krav til at prinsippet for universell utforming skal ligge til grunn for utformingen av uteområder, gang- og sykkelveger og bygninger. Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene at det skal tilrettelegges for minimum 3 % bilparkeringsplasser reservert og dimensjonert for bevegelseshemmede innenfor planområdet Konsekvenser for barn og unge Et overordnet mål for planarbeidet var å skaffe gode trafikkstrukturer i området, særlig med hensyn til barn og unge. Dette er oppnådd i planforslaget ved at det er planlagt store, sammenhengende arealer uten biltrafikk samt en separasjon av gang- og kjøretrafikken i området. At området rundt skolene kan bli tilnærmet bilfritt er svært positivt for barn og unge Side 20 av 26

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 21.05.2017 Referanse: 2016/875-6921/2017 Arkiv: 4/83 Vår saksbehandler: Camilla Anderson Direkte tlf. 47458630 Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes - 1. -gangsbehandling

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN Dato: 21.05.07 Revidert: 22.07.07 I I medhold av plan- og bygningsloven 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014

Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014 Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger Detaljreguleringsplanarbeidet for Helgeseter felleshus og seniorboliger kommer ikke inn under 2. Planer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM KU-VURDERING. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM KU-VURDERING. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM 2016 KU-VURDERING Åsmund Rajala Strømnes 21.11.2016 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Alfheim Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn: Mosjøen Oppstartsmøte: Avholdt

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Bakgrunn Tiltakshaver Ingvild Kåsa har sammen med Plankontoret Hallvard Homme AS vært i forhåndskonferanse

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE. 30.05.2015 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for Lindesnes kommune. Formålet med

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Vurdering av KU-forskriften

Vurdering av KU-forskriften Åsenveien AS Vurdering av KU-forskriften Omregulering Riksveg 30 / Åsenplassen Holtålen kommune 2015-10-08 Oppdragsnr.: 5153135 01 08.10.2015 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning PS TG PS Rev.

Detaljer

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 606936-01 Reguleringsplan Åsane sykehjem Dato: 07.04.2017 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Katrine Bjørset Falch VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN LYNGEN KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN LYNGEN KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN I LYNGEN KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 17.10.07 INNHOLD 1. PLANFORUTSETNINGER...3 1.1. PLANPROSESSEN...3 1.2. AREALDEL I KOMMUNEPLAN OG EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER...3

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 7 2.1. Grunnlag i KU-forskriften... 7

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert 18.06.2007 Revidert ifbm behandling i formannsskapet 05.06.08 Noen justeringer gjort av Klæbu kommune 27.06.2008 Endret ihht kommunestyrevedtak 18.12.2008

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

"2 # )(* " ' " ( " 2! 3 & ) & " ( &( ' #2 # ' & & (' " +' "" *" 7 " 6;86756:58 & * ' ' "&0/ ( $&( */ & ( ( &. (# 1 ' '( & *0/ " &' & (/

2 # )(*  '  (  2! 3 & ) &  ( &( ' #2 # ' & & ('  +'  * 7  6;86756:58 & * ' ' &0/ ( $&( */ & ( ( &. (# 1 ' '( & *0/  &' & (/ VEDLEGG 11 Konsekvens: Sannsynlighet 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Vurdering NML faggruppe

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - FØRSTEGANGS BEHANDLING

Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - FØRSTEGANGS BEHANDLING Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - FØRSTEGANGS BEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 137/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon

Detaljer

"Norske Skog Østre bydel, område I2"

Norske Skog Østre bydel, område I2 Namsos kommune PLANBESKRIVELSE for "Norske Skog Østre bydel, område I2" detaljregulering Beskrivelse er datert: 30.05.2017 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.08.2017 Dato for kommunestyres vedtak:

Detaljer

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset).

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset). Oppstart av reguleringsplanarbeid/reguleringsendring for Strømmen fjelltak i Alvdal kommune. Strømmen eiendom v/pål Narve Mælen Planråd as v/jakob Nordstad 11/1025! R34 Plan, byggesak og geodata v/astrid

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011 2011 DETALJ - REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 15.04.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Del av Leknes sør Kommune: Vestvågøy kommune Tiltakshaver:

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Sniksmoen Lindesnes kommune 1 Generelt: 1.1 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt i reguleringsområder

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201302 Lnr.: 7708/14 Arkivsaksnr.: 13/1454-21 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart datert, 20.08.2014.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning

Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning Reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes Reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes er listet opp

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

SVAR - VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING VED DETALJREGULERING FOR KVANTUM FORRETNINGSOMRÅDE

SVAR - VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING VED DETALJREGULERING FOR KVANTUM FORRETNINGSOMRÅDE Søndergaard Rickfelt AS O.H. Holtas gt. 29b 3678 NOTODDEN Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 16/1406 PLAN - 28.11.2016 Løpenr. 15101/16 SVAR - VURDERING AV KRAV

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR 597-4 Arkivsaksnr.: 14/553 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 PLAN 597-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNALIA - ENDRING KVEDNADALSVEGEN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RØDBERG. PLAN ID: NORE OG UVDAL KOMMUNE.

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RØDBERG. PLAN ID: NORE OG UVDAL KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RØDBERG. PLAN ID: 0633 2004012 NORE OG UVDAL KOMMUNE. Dato: 06.04.2011 Vedtatt av kommunestyret den 28.03.2011, sak nr.: 12/11 1. Generelt. Planens grenser fremkommer

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer