Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum"

Transkript

1 Årsmelding For Hardanger og Voss Museum 2010

2 Hardanger og Voss museum Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som består av institusjonane Agatunet, Hardanger fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum, Kvam bygdemuseum, Ingebrigt Vik museum, Granvin bygdemuseum, Voss folkemuseum og Kunsthuset Kabuso. Hardanger og Voss museum har stor geografisk spreiing og stor tematisk breidd. I tillegg til kulturhistoriske museum omfattar Hardanger og Voss museum eit av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunst- og kultursenter, eit freda mellomaldertun av nasjonal verdi og eit nasjonalt fartøyvernsenter som også driv ein barnevernsinstitusjon. Museet er regionsmuseum for Hardangerkommunane og Voss kommune. Folgefonn rykker fra kai i Ulvik en gang på tallet. Foto: Viggo Nonås samling Føremål Bilde til venstre vann Norsk foreining for fartøyvern sin fotokonkurranse i Foto: Signe Holst-Larsen Museet skal driva innsamling, bevaring, forsking og formidling tufta på kulturuttrykk frå fortid og samtid. Gjennom dokumentasjon av variasjon og fellestrekk, skal museet vera med å synleggjera Hardanger og Voss lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Med utgangspunkt i rolla som samfunnsminne skal museet vera ein open møtestad der publikum kan studera, oppleva og finna utfordringar. Museet yt fagleg hjelp i museums- og kulturminnespørsmål til kommunar og frivillige i regionen. Hardanger og Voss museum skal driva eit nasjonalt senter for fartøyvern, og ein barnevernsinstitusjon. Folgefonn i Sandvikvåg på tallet. Foto: Ivar Eikehaug.

3 Fartøyvernavdelinga var på studietur til Karlskrona i Sverige. Teknisk rom i Agatunet blir inspisert av styrar Agnete Sivertsen. Personale I 2010 har det vore utført 65 årsverk totalt. 144 personar mottok løn frå Hardanger og Voss museum i 2010, 77 av desse er tilsett i faste stillingar. Det er ei jamn fordeling mellom kvinner og menn, men dei er ulikt fordelt mellom yrkesgruppene. Kvinnene i museet er tilsett i akademiske og merkantile stillingar, medan det berre er tilsett ein kvinneleg handverkar. Direktøren og fire av i alt åtte avdelingsleiarar er kvinner, medan det berre er tre kvinner i styret. Helse, miljø og tryggleik Sagmeister Johan Haugen i arbeid ved Herand Aktiesagbrug. Foto: HVM Hardanger og Voss museum er ei IA-verksemd, og er medlem av Ytre Hardanger bedriftshelseteneste (f.o.m. 2011, Hardanger og Voss bedriftshelseteneste). Verksemda har fire verneombod, der eit av desse er hovudverneombod. Arbeidsmiljøutvalet har hatt fire møte der dei mellom anna handsama ulike HMT-planar og avviksmeldingar. Det har ikkje vore større ulukker eller andre alvorlege hendingar. Sjukefråveret har i 2010 vore på 7,2 % som er ei auke på 1,2 % frå Hardanger og Voss museum har ikkje skadd eller påverka negativt det ytre miljøet i Alle tiltak og planar blir vurdert ut frå prinsippet om universell utforming.

4 Organisasjon Økonomi Styret Lars R. Djupevåg, styreleiar Torunn L. Ringheim Knut Nes Toralv Mikkelsen Jan Gunnar Strand Torbjørn Kaarbø Torleiv Ljones Anders Geertsen Anne Lise B. Eriksen Birgit Eiken Heidi Richardson Oddvar Soldal rådet Rådsmøtet for 2010 vart halde 9. januar 2011 i høve opning av 100-årsjubileet til Hardanger folkemuseum. Rådsmedlem Rigmor Skeie Petersen Astrid Soldal Lirhus Erling Aga Lars Brekke Sjur K. Jaastad Martha Rykkje Martin Vik, rådsleiar Dagfinn Vik John Opdal Ågot Valle Arne Julsrud Berg Johan Anved Tveit Jan Ivar Rødland Jon Larsgard Astrid Farestveit Selsvold Gard Folkvord Solfrid Borge Mona Haugland Hellesnes Gunn Berit Lunde Aarvik Hardanger og Voss museum har ein samla resultatrekneskap og balanse, men fører avdelingsvise rekneskap til intern bruk. Avdelingane må til ein viss grad dekke opp eventuelle underskot på avdelinga. Hardanger og Voss museum har store inntekter frå andre sektorar enn museum. Me sel mellom anna tenester til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for over 12 millionar kroner i året, til eigarar av verneverdige fartøy for over 12 millionar og me får 2 millionar kroner i året til fellestenester på fartøyvernfeltet frå Riksantikvaren. Desse midlane må me kunne syna blir nytta til føremålet, og me er derfor avhengig av å ha eit økonomisystem der avdelingane er åtskilde i budsjett og rekneskap. Hardanger og Voss museum hadde i 2010 ein omsetnadsauke frå 2009 på kr 2,56 millionar (4,87 %). Dei offentlege ordinære driftstilskota som utgjer 49,45 % av omsetnaden, auka ikkje i denne perioden, men ein har mottatt store tilskot til ulike prosjekt ved fleire av avdelingane. Hovudgrunnen til dei auka inntektene er auka omsetnad på fartøyvernavdelinga, og auka aktivitet og noko auka priser på barnevernsavdelinga. Innteninga på fartøyvernavdelinga er avhengig av at kundane våre får støtte frå Riksantikvaren til sine prosjekt, og av velvillige sponsorar. Sommaren 2010 kom etterverknadane av finanskrisa samstundes som våre prosjekt ikkje fekk tilslag på søknader frå Riksantikvaren. Dette medførte at me 1. august 2010 stod i fare for å måtte permittera 12 båtbyggjarar. Hordaland fylkeskommune løyste situasjonen for oss ved å forskottera til saman kr. 2.5 millionar kroner av fylkestilskotet for 2011 og var elles eit år med god drift og god økonomi. På grunn av forskotsbetalte tilskot har me også hatt god likviditet gjennom året. Løn og personalkostnader utgjer til saman 60,29 % av omsetnaden. Pensjonskostnadene er framleis ei utfordring og desse slår ulikt ut i dei ulike avdelingane. Likevel viser rekneskapen for 2010 eit samla overskot på kr ,-. Overskotet går til å styrka eigenkapitalen.

5 Fornying Hardanger og Voss museum er lokalisert i ein region med store utfordringar knytt til nedgang i folketalet. Museet er ein aktiv aktør og viktig ressurs som samfunnsutviklar særleg knytt til kulturnæringar og kulturbasert reiseliv. Døme på dette er deltaking i Reisemål Hardangerfjord, Hardanger trebåtfestival, deltaking i utvikling av Hesthamar skrivargard i Ullensvang, samarbeid med Vikebygd landskapspark, etablering av innfallsport til Folgefonna nasjonalpark i Agatunet og medverknad i bygdeutviklingsprosjektet på Bu, knytt til ny infrastruktur som fylgje av Hardangerbrua. Hardanger og Voss museum har utarbeidd planar på fleire område i organisasjonen. Me har ein strategisk plan og ein 3-årig økonomiplan med fokus på prosjekt og investeringar. Det er også utarbeidd plan for marknadsføring, plan for helse, miljø og tryggleik, seniorpolitisk plan og lønspolitisk plan. Når det gjeld dei fagorienterte planane har me hatt fokus på samlingsforvalting og forsking. Museet har funne si form og har etablert ein velfungerande organisasjon der dei åtte avdelingane skal framstå med sin eigenart og som spydspissar i Hardanger og Voss museum. Både på det administrative og det faglege feltet blir det likevel jobba kontinuerleg for å optimalisera og effektivisera organisasjonen. Frå Open dag på Hardanger folkemuseum, Foto:HVM Frå Open dag på Hardanger folkemuseum, Foto:HVM Frå aktivitetsveka i samarbeid med Voss husflidslag.

6 Museumsfagleg Forvalting Hardanger og Voss museum har ei svært variert museumssamling som består av alt frå små heklenåler til store skip. Museet har i alt kulturhistoriske gjenstandar, 2600 kunsthistoriske gjenstandar og fotografi. Det er utarbeidd ein plan for samlingsarbeidet som set mål for analyse, evaluering og digitalisering. Me samarbeider med Museumssenteret i Hordaland for magasinering av dei mest utsette samlingane våre. For Hardanger og Voss museum er immateriell kulturarv/ handlingsboren kunnskap ein viktig del av samlingsforvaltinga. Gjennom å leggja til rette for ei levande praktisering av tradisjonelle handverk, driv me samlingsforvalting av immateriell kulturarv. Det formaliserte samarbeidet med fylkesmusikarane i Hordaland er ein viktig del av forvaltinga av folkemusikk. I tillegg til administrasjons- og formidlingsbygg, har museet ansvar for 135 kulturhistoriske bygningar. Nokre av desse er eigd av kommunar som har vedlikehaldsansvar i samarbeid med Hardanger og Voss museum. Vedlikehaldet av bygningane er ei stor utfordring og museet er på etterskot ved fleire anlegg. Styret meiner likevel det er utført eit forsvarleg vedlikehald på bygg og anlegg med utgangspunkt i dei midlane ein har til rådvelde. Vedlikehald av dei 5 museumsfartøya våre er ei større utfordring. Flytande fartøy forfell raskare enn bygningar, og me må også oppfylle krava frå Sjøfartsdirektoratet for å kunne segla. Museum stiller på lik linje med andre eigarar i høve istandsettingsmidlar frå Riksantikvaren til verneverdige fartøy, men må likevel leggja inn ein betydeleg eigendel for å halda fartøya flytande. Hardangersaum, eit av dei verneverdige handverksfaga. Foto: Emmerhoff I tillegg til det omfattande arbeidet med digitalisering på Primus, har det vore jobba med tilrettelegging for publisering av samlingane våre på Digitalt museum. Det blei også utarbeidd ein tilstandsrapport av Bevaringstenestene i Hordaland over samlingane ved Bu museum. Denne syner at det ikkje står bra til med delar av samlinga og at tiltak må settast inn. Frå felemakarverkstaden. Foto: Elisabeth Emmerhoff Klargjering for slippsetting av SJ Mathilde. Frå forskingsprosjektet om selskinnsrep. Foto: HVM

7 Museumsfagleg Forsking Hardanger og Voss museum hadde i 2010 ein brei prosess kring utarbeiding av plan for forsking og kunnskapsutvikling i museet. Arbeidet har munna ut i ein plan som diskuterer omgrep, mål, strategiar og konkrete prosjekt. Museet deltek i forskingsarbeid særleg gjennom dei nasjonale nettverka, men me har også eigne forskingsprosjekt og planlegg styrking på dette området. I 2010 er det særleg prosjektet Hardangerbrua - allereie på museum og Fartøyvern på museum det er jobba med. Eit forskingsarbeid om boksamlingar på Voss er også i gang. Forskingsarbeidet om jordskifte i Hardanger er avslutta, og rapporten er tilrettelagt for publisering. Forskinga er gjort av historikar Mads Langnes og er ein del av prosjektet Norsk jordskiftesenter. Voss folkemuseum er redaktør av årboka Gamalt frå Voss. På kunstfeltet er me opptatt av kunnskapsproduksjon i utstillingsarbeidet. Ny samansetting av kunst og kontekstualisering av utstillingane gjennom utstillingskatalogane, skapar nye opplevingar og ny kunnskap. Det blei laga katalog til Thomas Hestvold si utstilling, til sommarutstillinga Sublime landskap på Kabuso, og til utstillinga om jaktemåleri på Hardanger fartøyvernsenter. Det vart også utarbeidd eit hefte om Lars Osa og kunsten hans til utstillinga på Voss folkemuseum. Kurs i legging av helletak i Agatunet. Foto: HVM Me driv vidare kunnskapsutvikling på feltet handlingsboren kunnskap. Dette blir gjort både som reine kunnskapsproduserande prosjekt der handverkarar fylgjer eldre tradisjonsberarar, og i form av seminar og kurs. Me gjev ut det årlege magasinet Fartøyvern som er det einaste i sitt slag i landet, der både handverkarar og akademikarar bidreg med refleksjonar på feltet, og me har skrive artiklar til fleire bøker og magasin knytt til våre fagområde. Hardanger og Voss museum har stor tematisk breidd og er derfor med i fleire nasjonale museumsnettverk, og er aktive i fylgjande: Handverksnettverket, Kystkulturnettverket, Nettverk for musikk og musikkinstrument, og Nasjonalt nettverk for drakt og tekstil. Kurs i nevertekking i Agatunet. Formidling Hardanger og Voss museum driv ei omfattande formidling som skal vera nyskapande, aktivitets- og opplevingsorientert på alle fagområda. I 2010 hadde me besøkjande. Me hadde ei omfattande utstillingsverksemd i 2010, og opna i tillegg til 15 sesongutstillingar også to nye, faste utstillingar. Den eine er ei utstilling om hardangersaum kalla Verdssaum frå Hardanger, som viser både tekstil og handverkshistorie og den internasjonale interessa for hardangersaum. I samband med denne utstillinga er det halde fleire føredrag om utfordringane knytt til utflagging av handverksproduksjon til utviklingsland. Den andre utstillinga var av Bernhard Greve sin kunst på Skredhaugen. Frå Morten Viskum si utstilling på Kabuso. Foto: HVM

8 Museumsfagleg Kunst Det har vore arrangert ei mengd ulike samkomer og konsertar gjennom året. Dei tradisjonelle juleverkstadene på Voss folkemuseum og Hardanger fartøyvernsenteret og Open dag på Hardanger folkemuseum er døme på slike. Hardanger folkemuseum har jobba systematisk for å etablera museet som ei regional folkemusikkscene og har gjennom året arrangert 15 konsertar. I høve digital formidling er det gjort nokre satsingar i I prosjektet Fartøyvern på museum er eit av delprosjekta ei digital oppfølging av restaureringsprosessen av agentbåten Arnafjord. I tillegg er det lagt ut fleire filmar av aktivitet og ulike restaureringsprosessar på YouTube. Det har gjennom året vore jobba med nye nettsider som skulle vore publisert mot slutten av Det blei eit svært omfattande arbeid å skriva nye tekstar, så me valde å utsetja publiseringa til våren Dei fleste avdelingane er no på Facebook og det er oppretta to nye bloggar. Mykje av verksemda vår ligg i skjeringspunktet mellom museum og kulturminnevern, og levande kulturminne i bruk er ein viktig del av formidlinga ved museet. Dette gjeld både fartøya ved Hardanger fartøyvernsenter og dei gamle stovene i Agatunet. Det å få servert eit festmåltid eller nysteikte vafler i Agatunet er ein viktig del av opplevinga av det historiske bygningsmiljøet. Og det å visa S/J Mathilde for fulle segl er i seg sjølv viktig formidling av kysthistoria. I 2010 segla Mathilde mellom anna leirskule i 12 veker og hadde 8 vekers museumstokt i Sunnhordland, Midt- og Nordhordland med Fylkemusikarane (FYHND). Ved fartøyvernsenteret er alle verkstadene opne for publikum, og i Agatunet blir det utført restaurering av bygg også i turistsesongen. På denne måten får dei besøkjande eit unikt innblikk i det handverket som blir utført ved museet. Frå Jaktemåleriutstilling på Hardanger fartøyvernsenter Hardanger og Voss museum har fleire kunstscener. I 2010 gjennomførte Kabuso fem større utstillingar. Den første var Hands-on med maleri av Thomas Hestvold. Den neste var Norwegian Wood eit laboratorium som kom frå Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design og omhandla miljøvenleg trearkitektur. I april/ mai var Kabuso visningsstaden i Hordaland for Vestlandsutstillinga. Sommarutstillinga Sublime Landskap var med verk av Peder Balke, Thomas Fearnley, Thomas Pihl og Fiona Tan. Den siste utstillinga var i samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum med verk av Morten Viskum. I tillegg til desse hovudutstillingane har Kabuso hatt foajéutstillingar gjennom heile året. Kunsthuset Kabuso har også ei god kammermusikkscene der det gjennom året har vore arrangert 29 konsertar. Ved Hardanger folkemuseum har det vore ei fotoutstilling av Silje Solvi, ei utstilling av designkleda til Bine Melby og ei større salsutstilling med biletkunstnaren Els Geelen. I Agatunet arrangerte kunstgruppa ei kollektivutstilling med kunstnarar med ulike kunstformr. Voss folkemuseum laga ei jubileumsutstilling til kunstnaren Lars Osa og hadde to andre kunstutstillingar i løpet av sesongen. Fra opning av utstillinga Jonsokbryllaup. Foto: HVM Frå utstillinga Sublime landskap. Foto: HVM I 2010 blei det halde to handverkskurs i nevertekking og takvøle i Agatunet og kurs i maritime verktøy og kurs i planmessig vedlikehald for fartøyeigarar på Hardanger fartøyvernsenter. Desse kursa som er opne for eit ålment publikum, er ein viktig del av formidlingsverksemda og av vår interne kompetansebygging. Den kulturelle skulesekken Hardanger og Voss museum har eit breitt tilbod til skulane i regionen. Me har faste undervisningsopplegg til dei fleste klassetrinna og skulane er gode til å nytta tilbodet. Undervisningsopplegga er knytt til satsingar på museet, og til einskilde utstillingar. Voss folkemuseum har i tillegg hatt eit opplegg med Den kulturelle spaserstokken.

9 Særlege prosjekt Over bekken Kvam herad har regulert den 4500 m2 store nabotomta (ICA-tomta) til framtidig utviklingsareal for HFS. For å planleggja framtidig bruk av arealet blei utviklingsprosjektet Over bekken sett i gang i Andre planperiode blei avslutta 2010, og konsulenten vår konkluderte med at utviklinga av HFS må spissast som ei forretningsmessig attraksjonsutvikling i tre stadium. Gjennom 2010 har me gjennomført arbeid med store bygningsmessige tiltak relatert til fyrste stadium. Neste steg, som er å arbeida med realisering av ferjestø og strandveg, er under planlegging/ prosjektering. Arbeid i høve tredje stadium er førebels relatert til Kvam herad si innløysing av tomta. MF Folgefonn Me har gjennom fleire år samarbeidd med Riksantikvaren, Hordaland fylke og Kvam herad om heimføring og vern av bilferja Folgefonn. Juni 2010 kom ferja endeleg som dekkslast til Noreg og den første store milepålen i vernearbeidet var eit faktum. Etter dette blei ferja taua til Dåfjorden slipp på Stord for tetting og utbetring av skroget. Det er kjøpt inn ein brukt motor av same type som stod om bord (Wickmann 4ACA). MF Folgefonn på slipp ved Dåfjorden verft. Riksantikvaren ynskjer å freda ferja i løpet av 2011 og er den viktigaste finansieringskjelda til vernearbeidet, men også fylkeskommune, kommune og private sponsorar har så langt bidrege med midlar. Det er etablert eit interimstyre for eit venelag (Folgefonn fartøylag). Hardingfelesenter Etter å ha vore ei sovande satsing i fleire år, blei prosjektet Hardingfelesenter igjen løfta fram i Arbeidet starta med eit møte der aktuelle lokale partar vart invitert for å drøfta satsinga. Det blei også halden ein stor open idedugnad som var leia av Kaospilotane. Her møtte mellom anna representantar frå organisasjonar og utøvarar i Hardanger. På bakgrunn av denne blei det skrive ein søknad om prosjektmidlar til Kulturelt utviklingsprogram. Me fekk dessverre ikkje utteljing denne gongen, men signala i etterkant er gode og me ventar å få fylkeskommunale midlar i Hardangerrådet har heile vegen vore ein viktig støttespelar og samarbeidspartnar i arbeidet. Brannsprinkling i Agatunet Brannsprinkling av dei 30 freda bygga i Agatunet har vore ei prioritert satsing frå museet, Riksantikvaren, Hordaland fylkeskommune og Kulturrådet. I 2010 fekk me gjennomført alle grunninvesteringar slik at størstedelen av arbeidet med tekniske installasjonar og grunnstrukturar i anlegget no er på plass. I tillegg blei fire hus sprinkla. Frå feleutstillinga ved Hardanger Folkemuseum

10 Sjøsetting av MK Arnafjord. Barnevern Hardanger fartøyvernsenter har eit fulltids barnevernstilbod for sju ungdomar. Opplegget er tredelt. På dagtid går ungdomane anten på skule, er i arbeidstrening eller er i aktivitet på sentret. På ettermiddagen er det fritidstilbod, og på kveld/ natt er dei hjå bufamiliar. Bufamiliane er som fosterheimar, men det er fartøyvernsenteret som har ansvaret for ungdomane og har vakttelefon knytt til seg. Det har stort sett vore fullt belegg på avdelinga heile året. To ungdomar slutta til sommaren og to andre kom inn i tidleg på hausten. Ungdomane har vore på seks turar i Sommarturane gjekk til Oslomarka i kano, og ei veke på tokt med Mathilde. Haustturen var jakttur på Hardangervidda. Dei fleste ungdomane deltek på desse turane, og det er stort sett positive opplevingar. Fartøyvern Hardanger fartøyvernsenter utfører restaurering av verneverdige fartøy. I 2010 er det utført større og mindre oppdrag på i alt 14 fartøy. Dei største prosjekta var knytt til D/S Stord, M/K Arnafjord og S/J Mathilde. Dei to fartøyvernkonsulentstillingane er finansiert av Riksantikvaren til utøving av fellestenester ved fartøyvernsentra. Konsulentane arbeider med oppfølging av istandsettingsprosjekta på verftet, førebuing av komande prosjekt, og med avslutting av oppdrag i form av sluttrapportar for ferdige oppdrag. I tillegg driv dei generell rådgjevingsverksemd og tilstandsvurderingar av fartøy. I 2010 fekk dei tre fartøyvernsentra i oppdrag frå Riksantikvaren å utarbeida faktaark om ulike sider ved antikvarisk restaurering. Ni faktaarka blei utarbeidd, og dei blei fortløpande publisert på nettstaden vår. Det andre oppdraget var utarbeiding av vedlikehaldsplan for fartøy. Dette arbeidet vart avslutta med eit seminar i november. Eit tredje samarbeidsprosjekt er ein sentral for gjenbruk av delar frå fartøy. Prosjektet vart koordinert av Nordnorsk Fartøyvernsenter (sjå Ei stor satsing har vore eit etter- og videreutdanningskurs i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST). Tema på dette kurset var høvlar og høvelteknikk. Kurset var både praktisk og teoretisk orientert, og gav poeng ved HIST (5 studiepoeng) for dei som utførte ei oppgåve i etterkant av kurset. Frå istandsetting av MK Arnafjord. Ungdomane våre skal ha eit meiningsfylt dagtilbod, og me freistar tilretteleggja dette individuelt. Me arbeider målretta for at ungdomane våre skal ta utdanning. Fleire av ungdomane byrja på skule i 2010, men nokre avslutta etter kort tid. Ein elev går framleis på yrkesskulen, ein har praksis i lærebedrift, og ein tredje har eit opplegg med alternativ utdanning i praksis. Dei som ikkje tek utdanning får tilbod i Elevopplæringa (ELO) ved fartøyvernsenteret. Her har ein hatt ulike prosjekt. Ungdomane deltok mellom anna i eit kunstprosjekt der dei assisterte ein engelsk kunstnar med ulike kunstinstallasjonar på Hatlestrand. På ELO blei det bygd eit lydstudio for innspeling av musikk og songar. Ungdomane var med i planlegginga og bygde sjølve lydstudioet. Arbeidet blei gjort under rettleiing av ein profesjonell musikar. Det blei spela inn CD ar og laga ein film til avdelinga. Særleg ein ungdom har brukt lydstudioet flittig og jobba her ganske jamt. Me har samarbeidd med Kvam herad og Ungdomsrådet om eit arrangement for ungdomar i Kvam. Me tok initiativet til dette og fekk kultursjefen og ordføraren til å fatta interesse og støtta arrangementet. Me hausta mange lovord for vårt initiativ til dette arrangementet, som blei positivt mottatt også av ungdomane våre. Frå kanoturen i Oslomarka. Alle ungdommane fekk jaktutbytte under haustturen. Frå ungdomsavdelinga sin sommartur med SJ Mathilde Det vart halde fleire interne kompetansehevande kurs gjennom året, m.a. eit halvdags seminar om festemidlar ved HFS og eit seminar om bygging av ein seglbåt, H 28. Rapportar etter prosjekt og månadsrapportar som vert skrivne undervegs legg me ut på nettstaden.

11 Resultatrekneskap STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM note Driftsinntekter og driftskostnadar Eigeninntekter Offentlege tilskot Varekostnad Lønskostnad Avskrivingar Andre driftskostnadar Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnadar Andre finansinntekter Andre finanskostnadar Resultat av finanspostar Årsresultat Frå istandsetting av MS Stangfjord.

12 Balanse Balanse STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM eigendeler note Anleggsmidlar Eigedom Inventar, maskiner, utstyr Transportmidlar Sum varige anleggsmidlar Premiefond pensjon Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varer Kundefordringar Andre fordringar Langsiktig gjeld note Lån tak/påbygg HFU Lån bil HFU Kortsiktig gjeld Kassakreditt (limit ) 0 0 Leverandørgjeld Skattetrekk, arb.gj.avgift Skuldige feriepengar Skuldig løn Forskotsbetalte tilskot/kundar Anna kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum eigenkapital og gjeld Bankinnskot, kontantar Sum omløpsmidlar Sum eigendelar Lars R.Djupevåg, Styreleiar Torunn L. Ringheim Toralv Mikkelsen EIGENKAPITAL OG GJELD Innskutt eigenkapital: Grunnkapital Torleiv L. Ljones Jan Gunnar Strand Torbjørn Kaarbø Opptent eigenkapital: Annan eigenkapital Udekka tap 0 0 Knut J. Nes Anders Geertsen Heidi Richardson Sum eigenkapital Anne Lise B. Eriksen Trude H. Letnes, Direktør

13 Notar Notar STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Note 1. Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapet er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk i Norge for små føretak, og forutset vidare drift. Inntekter Inntektene er resultatført når dei er opptent, det vil sei på leveringstidspunktet. Eventuelle rabattar er trekt frå. Klassifisering Eigendelar til varig eige eller bruk og krav med forfall seinare enn eit år frå utgang av rekneskapsåret er oppført som anleggsmidlar. Andre eigendelar er klassifisert som omløpsmidlar, vurdert til det lågaste av kostpris og verkeleg verdi. Gjeld som forfell til betaling seinare enn eit år etter balansedagen er klassifisert som langsiktig gjeld. Anna gjeld er klassifisert som kortsiktig. Neste års avdrag er likevel bokført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar er ført opp i balansen til historisk anskaffelseskost fråtrekt lineære avskrivingar basert på ei bedriftsøkonomisk vurdering av driftsmidlane si økonomiske og tekniske levetid. Det vert føreteke nedskriving til verkeleg verdi dersom eit eventuelt verdifall ikkje forventas å vera forbigåande. Det er brukt følgjande avskrivingssatsar: Maskiner og inventar % Datautstyr 25 % Bilar 20 % Varelager Varelager er vurdert til det lågaste av anskaffelseskost og antatt salspris etter frådrag for salskostnadar. Eigenproduserte varer er verdsett til full tilvirkingskost. Det er gjort frådrag for eventuell ukurans. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er oppført i balansen til pålydande etter frådrag for avsetning til forventa tap. Avsetning til tap vert gjort på grunnlag av individuelle vurderingar av dei enkelte fordringane. I tillegg vert det gjort uspesifiert avsetning for å dekka antatt tap på kundefordringar. Pensjonar Pensjonskostnader er bokført i samsvar med betalt premie og til gode på premiefond. Skattar Føretaket er ikkje skattepliktig for si verksemd. Offentlege tilskot Føretaket mottek driftstilskot frå det offentlege. Tilskota vert inntektsført i samsvar med løyvingane. Mottekne tilskot som ikkje er brukt ved årsskiftet vert avsett på konto for forskotsbetalte tilskot. Einingar Pr. 31. desember 2010 er Hardanger og Voss museum samansett av følgjande avdelingar i tillegg til fellesavdelinga: Hardanger Fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum, Agatunet, Voss Folkemuseum og Kunsthuset Kabuso. I avdelinga Kunsthuset Kabuso inngår drift av Ingebrigt Vik Museet og Kvam Bygdetun. Tilskot frå Kulturdepartementet og Hordaland fylkeskommune til Granvin Bygdemuseum, har også gått gjennom Hardanger og Voss museum i Note 2. Lønskostnadar Note 3. Varige driftsmidlar inventar/mask. Bilar Eigedom Sum Kostpris pr Investeringstilskot Ak.avskrivingar Bokført verdi Investering Invest.tilskot Avskriving Bokført verdi Tilbygg/nytt tak på Hardanger folkemuseum er framleis under arbeid. Bokført verdi pr er kr Tilbygg Vikinghallen på Hardanger Fartøyvernsenter er ferdigstilt. Bokført verdi pr er kr Løn og honorar Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Refusjonar løn Tal på tilsette gjennom året har vore om lag 90 personar, og dette utgjer om lag 65 årsverk. Godtgjersle dagleg leiar styret Lønn Hardanger og Voss Museum har kollektiv pensjonsavtale for alle tilsette. Årleg pensjonspremie vert rekna som årets pensjonskostnad. Honorar til revisor Kostnadsført honorar til revisor er fordelt på følgjande tenester: Lovpålagt revisjon kr Andre tenester kr Samla honorar kr Summane er inkl. revisjon av eigarselskapa Stiftinga Hardanger Fartøyvernsenter, Stiftinga Agatunet og Voss folkemuseum. Kr er omklassifisert frå Andre driftskostnadar til Varekostnad.

14 Notar Revisors beretning STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Note 4. Bundne midlar I posten inngår bundne skattetrekksmidlar med kr Note 5. Eigenkapital fordelt på avdelingane pr Konto 2060 Hardanger Fartøyvernsenter kr Konto 2061 Hardanger folkemuseum kr Konto 2062 Agatunet kr Konto 2063 Kabuso kr Konto 2064 Voss folkemuseum kr Konto 2065 Felles kr Opptent eigenkapital totalt kr Note 7. Langsiktig gjeld/pantstillingar og garantiar Av selskapet si gjeld er kr sikra med pant/realkausjon i eigedom tilhøyrande eigarselskapet Hardanger Folkemuseum. Selskapet si gjeld som forfell meir enn fem år etter rekneskapsåret sin slutt, er kr ,-. Kassakreditt pålydande kr ,- er sikra med pant i eigedom tilhøyrande eigarselskapet Hardanger Fartøyvernsenter.

15 Ved Hardanger folkemuseum kan ein oppleva hardangerkulturen i eit naturskjønt kulturlandskap. Museet har temautstillingar knytta til folkemusikk, drakt og hardangersaum, samt skiftande utstillingar heile året. I museumstunet finn ein bygningar frå perioden talet. Kafe og servering. Agatunet er eit freda vestlanske klyngetun. Den unike Lagmannsstova frå 1250 er ein av dei eldste og best bevarte profande trebygningane i Norge. Agatunet har utstillingar, omvisingar og konsertar heile sommaren. Kafe og servering. Ingebrigt Vik Museum inneheld mest alle arbeida etter bilethoggaren Vik ( ). Han er rekna som ein av dei største bilethoggarane i norsk historie. Samlinga etter Vik er utstilt i ein særmerkt og intim bygning, samt i parken utanfor. Visning av filmen og Ingebrigt Vik i Kabuso Voss folkemuseum, Mølstertunet, ligg høgt og fritt på ei slette hundreogsytti meter over Vossevangen. Mølstertunet er eit autentisk tun, der ingen av husa er flytta til eller frå. Museet har også rike samlingar av eldre bruksting og prynadsting. På Hardanger fartøyvernsenter kan du sjå båtbyggjarar, skipssmed og reipslagar utføra gamalt handverk. Du kan og ro ein tur på fjorden, slå ditt eige tau, og byggja ein leikebåt. I aktivitets løypa kan du utfordra og utvida dei maritime kunnskapane dine. Kafeen, biletspela og utstillingane er ope dagleg i sesongen. Kabuso byd på skiftande kunstutstillingar innanfor eit vidt spekter av sjangrar. Konsertar og andre arrangement gjennom heile året, loklisert i ein vakker kammermusikksal med framifrå akustikk. Kafeen har enkel servering og flott utstikt mot fjorden. Ein vakker park bind Kabuso saman med Ingebrigt Vik Museum. Granvin bygdetun omfattar 6 bygningar; m.a. Hovenstova og ei særprega årestove. Ved badeplassen på Eide ligg eit gamalt naust som og høyrer til tunet. Her finn ein m.a ei omfattande museumssamling med gjenstander samla inn lokalt, mellom anna samlinga etter botanikaren Johan Havaas. I Løflotstova er premiesamlinga etter spelemannen Anders Kjerland utstillt. Kvam bygdemuseum ligg på Lundanes i Øystese, og er ein idyllisk stad med gamle klyngetun, smale vegar og nydeleg utsyn over fjorden og Folgefonna. Borgstova i Vikøy prestegard er ei omlag 400 år gamal røykstove med interiør frå 1800-talet. Postadresse: 5778 Utne, Telefon: E-post:

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum 2011 HARDANGER OG VOSS MUSEUM Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som i tillegg til kulturhistoriske museum omfattar eit av dei få reine skulpturmusea

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum 2012 2011 HARDANGER OG VOSS MUSEUM Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som omfattar to folkemuseum, eit av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunsthus

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun

Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Strategisk plan 2014-2017 Vedtatt av styret i Hardanger

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum,

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum, Vedlegg 2 Statusrapport Handlingsprogram 2012 Handlingsprogrammet er eit verktøy for å nå måla i Regional plan for museum 2011-2015. Regional plan skal leggjast til grunn for kommunal, fylkeskommunal og

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Rekneskap/Budsjett 2008-2009. Revisjonen:

Rekneskap/Budsjett 2008-2009. Revisjonen: Rekneskap/Budsjett 2008-2009. Inntekter: Rekneskap 08. Rekneskap 09. Avvik Budsjett 09. Merknad Medlemskontingent 562 499 041 463 245-35796 500 000-36755 559 Sponsorinntekter 167 025 127 650-39375 127

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2012 1. Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2012 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 2 966 299 3

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Norheimsund Industrier Den 14.02.13 Kl. 09.30-14.30 Odda kommune: Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Hardanger og Voss museum

Hardanger og Voss museum Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Årsmelding 2013 Hardanger og Voss museum Administrativt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Hardangerbrua As vart stifta 8.januar 1987 av kommunane: Bergen, Eidfjord, Granvin, Kvam, Ullensvang, Ulvik, Voss.

Hardangerbrua As vart stifta 8.januar 1987 av kommunane: Bergen, Eidfjord, Granvin, Kvam, Ullensvang, Ulvik, Voss. Årsmelding 2007 Hardangerbrua As vart stifta 8.januar 1987 av kommunane: Bergen, Eidfjord, Granvin, Kvam, Ullensvang, Ulvik, Voss. Selskapet sin føremålsparagraf: Selskapets formål er bygging av bro over

Detaljer

Evaluering av museumsreforma

Evaluering av museumsreforma KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/869-2 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.11.2015 Evaluering av museumsreforma Samandrag

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS 2013 Verksemda sin art Selskapet sitt formål er å legge til rette for, og i nødvendig grad engasjere seg i, utviklingstiltak som kan kome Velledalen til gode, eller

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum. På sporet av ei ny tid

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum. På sporet av ei ny tid ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum 2013 På sporet av ei ny tid 1 HARDANGER OG VOSS MUSEUM Rådet Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som omfattar to folkemuseum, eit av dei få reine skulpturmusea

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer