Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum,"

Transkript

1 Vedlegg 2 Statusrapport Handlingsprogram 2012 Handlingsprogrammet er eit verktøy for å nå måla i Regional plan for museum Regional plan skal leggjast til grunn for kommunal, fylkeskommunal og statleg planlegging og verksemd i regionen. Den regionale museumspolitikken har som hovudmål at musea skal vere profilerte samfunnsinstitusjonar. Ei viktig målsetting er såleis styrking av musea i høve kommunane, mellom anna som ressurs i kulturminne- og museumsfaglege spørsmål i lokalsamfunna i Hordaland. Fire tema er prioriterte i perioden: Kystkultur, industri, kunst og immateriell kulturarv. Hovudtrekka i museumsplanen er i tråd med statleg museumspolitikk, men er utforma på ein måte som skal gje forankring i regionale forhold og at fylkeskommunen i sterkare grad nyttar musea som tydelegare partnarar i den regionale utviklinga. Ni tiltak har høgst prioritering i perioden: Tiltak 1: Finansiering drift og investeringar Tiltak 5: Styrking av regionale ansvarsmuseum Tiltak 8: Styrking av tematiske ansvarsmuseum Tiltak 14: Utvikling av kulturminnevern, bygningsvern og fartøyvern Tiltak 36: Etablering av hardingfelesenter Tiltak 20: Etablering av Senter for industriarkiv og industrihistorie i Odda Tiltak 32: Felles plan for samlingsforvaltning Tiltak 34: Forskingssamarbeid mellom Universitetet i Bergen og dei konsoliderte musea Tiltak 42: Musea i samfunnsdebatten Måloppnåing I 2012 er museumsplanmidlar gitt til tiltak 1, 5, 8, 14, 36, 20, 32 og 42. Tiltak 34 vert å komme attende til i Musea si samhandling med kommunane er auka i programperioden. Fylkeskommunen har gjennom delfinansiering av to bygningsvernkonsulentstillingar til Museum Vest og Sunnhordaland museum gitt feltet eit løft. Kystkultur, industri, kunst og immateriell kulturarv er prioriterte tema. Tabellen viser tildeling av museumsplanmidlar og KUP-midlar som omfattar desse prioriteringane. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum, museumsplanmidlar Hardingfelesenter, forprosjekt (midlar frå KUP) kr til delfinansiering av bygningsvernkonsulentstilling Museum Vest kr til Senter for Industriarkiv og industrihistorie i Odda, museumsplanmidlar kr til utgreiing om behov og organisering Sunnhordland museum og Litlabø gruver, museumsplanmidlar kr til utgreiing om behov og organisering Sunnhordland museum og Stord Maritime museum kr til utgreiing om Kunstmuseene i Bergen som knutepunktfunksjon innan felta biletkunst, arkitektur, design og komponistheimar, museumsplanmidlar Etablering av basisutstilling/nettutstilling Olav H. Hauge-senteret (midlar frå KUP) Museumssenteret i Hordaland, 3-årig prosjekt, senter for ikkje-materiell kulturarv (første år 2010) Kjerneområde Fornying

2 Musea i Hordaland har store økonomiske utfordringar både når det gjeld drift og investeringar. Det er avgjerande at situasjonen vert vesentleg betra i planperioden. Ei prioritering av auka driftsmidlar er ein føresetnad for at musea kan utføre samfunnsoppdraget. Auka fokus på samfunnet ikring vil også synleggjere musea si verksemd og såleis auke publikumstalet og eigeninntekter. Økonomi Delmål Musea skal ha ein økonomi som set dei i stand til å kunne utføre sitt samfunnsoppdrag 1 Finansiering drift og investeringar Prisjustert auke i driftsmidlar til alle musea vedteke i budsjett for 2012 Indeksregulert justering i budsjett for 2013 Sunnhordland museum: forprosjekt utvikling av museumsbygg, kr , museumsplanmidlar Hardanger og Voss museum: sprinkleranlegg Agatunet, kr , museumsplanmidlar For å nå målsettingane i Regional plan for museum må det vurderast ei ytterlegare styrking av denne posten. 2 Kulturelt utviklingsprogram Hardanger og Voss museum, forprosjekt om hardingfelesenter Nynorsk kultursentrum, «Lyrikk i alle former» - etablering av basisutstilling/nettutstilling Olav H. Haugesenteret ( ) KUP har vore ei viktig ordning for større satsingar i Regional plan for museum. Retningslinene skal reviderast vår Ein bør definere programsatsingar som gjer det mogleg å søkje midlar for fleire museumsprosjekt. Organisasjon Delmål Musea skal utviklast som solide organisasjonar slik at dei best mogleg kan utføre sitt samfunnsoppdrag 3 Museumsstrukturen - Vurdering av vidare konsolideringar Det er for tida ingen nye prosessar knytt til vidare konsolidering i Hordaland Endringar i museumsstrukturen kan berre gjerast etter politisk handsaming i Hordaland fylkeskommune, til dømes om det oppstår behov i musea eller kjem initiativ frå kommunar eller statlege organ som gjer det naudsynt å ta opp spørsmålet på nytt. Tiltak 4 Museum utanom dei konsoliderte museasamarbeidsordningar Ådnatun: samarbeidsavtale mellom eigar Arna Sogelag og Museumssenteret i Hordaland (2011) Prosessane er i ein tidleg fase, og vil krevje meir ressursar. Det vert foreslått løyvingar til slike prosessar i 2013.

3 Sunnhordland museum skal greie ut behov og organisering, Litlabø gruver kr av museumsplanmidlar, sjå tiltak 5 Sunnhordland museum skal greie ut behov og organisering, Stord maritime museum kr av museumsplanmidlar, sjå tiltak 5 Museum Vest skal greie ut behov og organisering, Espeland fangeleir kr av museumsplanmidlar, sjå tiltak 5 Radøy kommune har kalla inn til møte for å diskutere Bogatunet og Syltastova (2012/2013) Hardanger og Voss museum, avd. Voss Folkemuseum, ynskjer å utføre ei utgreiing om Dagestad museum. Har søkt fylkeskommunen om kr. Regional og fagleg rollefordeling Delmål Museumspolitikken skal forankrast i regionale forhold. Gjennom styrking av regionale ansvarsmuseum og tydeleggjering av den regionale rolla, skal alle museumsverksemder i Hordaland få eit fagmiljø å halde seg til. Som ein del av dette, må det skje ei formalisering og styrking av det kommunale engasjementet på museumsområdet 5 Styrking av regionale ansvarsmuseum Det er teke formell kontakt og gjennomført møte og samtalar med Museumssenteret i Hordaland og Regionrådet i Nordhordland, Sunnhordland museum og Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Museum Vest og kommunane Sund, Fjell, Øygarden og Askøy, Hardanger og Voss museum og Hardangerkommunane (2011/2012) Sunnhordland museum, utgreiing om behov og organisering Litlabø gruver, sjå tiltak 4 Sunnhordland museum, utgreiing om Stord maritime museum, sjå tiltak 4 Museum Vest, Espeland fangeleir, sjå tiltak 4 Sunnhordland museum, etablering av klosternettverk kr , museumsplanmidlar Løyvingar til to bygningsvernkonsulentstillinger, sjå tiltak 14. Styrking av dei regionale ansvarsmusea i samsvar med Regional plan for museum vil fortsette i Ivaretaking av frivillig sektor Ingen tiltak gjennomført i perioden Hordaland fylkeskommune må leggje til rette for så god samhandling som mogeleg mellom

4 frivillige og musea. Problemstillingar syner at det er område som må løftast og koordinerast. Dette gjeld særleg samlingar. Tiltak vert å kome attende til i 2013 Tiltak 7 Styrking av Hordaland fylkeskommune si rolle overfor museum Spesialrådgjevar for museum tilsett i november 2012 Oppfølging av museumsplanen er viktig for å tydeleggjere og styrkje den regionale kulturpolitikken. Kapasiteten til å følgje opp handlingsdelen i planen er auka. Delmål Faglege ansvarsmuseum skal ha klart definerte roller i museumslandskapet 8 Styrking av tematisk ansvarsmuseum 9 Klargjering av Bergen Museum si regionale rolle Kunstmuseene i Bergen skal lage ei utgreiing av regional knutepunktsfunksjon innan felta biletkunst, arkitektur, design og komponistheimar kr , museumsplanmidlar. Gjennomføringsperiode 2013 Tilsvarande avklaring må skje for dei to andre musea i planperioden Norsk Vasskraft og Industristadmuseum og Baroniet i Rosendal Førebels ingen tiltak gjennomført I 2013 må ein gjennomføre dialogmøte mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen Museum og museumsleiarar i Hordaland Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Delmål Det skal stimulerast til samarbeid og nye tiltak som kan styrkje dagens museumsarbeid nasjonalt og internasjonalt 10 Museum får ansvar for formidling av verdsarv Bymuseet i Bergen, avdeling Bryggens Museum har ansvar for formidling av prosjekt Bryggen 11 Vidareutvikling av økonomuseum (Economusé) 12 Stimulere musea til å ta del i internasjonalt arbeid 13 Etablering av nettverk for mellomalderklostra og pilgrimskyrkjene på Vestlandet Ingen initiativ frå fylkeskommunen for å inkludere dei konsoliderte musea Museumssenteret i Hordaland, Kunstmusea i Bergen og Sunnhordland museum deltok med utstillingsprosjekt i Normandie (2011) Museum Vest har besøkt D-dagsmuseet som del av samarbeidsavtalen med Basse-Normandie (2012) Pilgrimssenter i Røldal. Forprosjekt og arkitektkonkurranse er gjennomført ( ) Klosternettverk i regi av Sunnhordland Ein må vurdere strukturell søknad i samband med søknader, som EU-program Arbeidet førast vidare i 2013

5 museum, UiB, Museum Vest og miljøa i Selja (2012) Kystpilegrimslei på Vestlandet. Samarbeid mellom fylkeskommunar og bispedømmeråd er etablert (2012) Kjerneområde Forvaltning Fokus på samlingane må aukast. Det må skje ei sterkare prioritering av arbeidet med den immaterielle kulturarven og samtidsdokumentasjon. Musea i Hordaland skal vere i fremste rekke nasjonalt på det digitale området. Ei viktig fellessatsing er Bevaringstenesten ved Museumssenteret i Hordaland. Denne satsinga må halde fram. Tre gjenstandsgrupper fell utanom: større gjenstandar, fotografi, kunst i kategorien maleri og grafikk/papir. Sikring og bevaring av samlingar og kulturminne Delmål Musea skal styrkast i arbeidet med kulturminnevern, bygningsvern og fartøyvern. 14 Utvikling av kulturminnevern, bygningsvern og fartøy- samband med kurs i bygnings- og far- Etablert eiga tilskotsordning for musea i vern tøyvern Nasjonal Veteranskipshavn i Bergen. Løyving til Bergen kommune Bygningsvernkonsulent. Sunnhordland museum. Delfinansiering kr Bygningsvernkonsulent. Museum Vest. Delfinansiering kr Feltet må utviklast i tråd med tiltaka i punkt 5. Delmål Musea sine samlingar skal sikrast og bevarast best mogleg og gjerast tilgjengeleg for publikum og forsking 15 Utviding og utvikling av Bevaringstenestene, Museumssenteret i Hordaland Utvikling av ei profesjonell bevaringsteneste for alle musea, sak 60/12 i fylkestinget med samla kostnad 48,4 millionar kroner. Vidare satsing og utbygging vert å komme attende til. 16 Utgreiing av nye fellestenester for bevaring og konservering av større gjenstandar 17 Utgreiing av nye fellestenester for fotografi 18 Nye fellestenester for konservering av biletkunst og skulptur 19 Nye fellestenester for konservering av papir, digitalisering og bevaring av elektroniske data og elektronisk skapte arkiv Gjennomføringsperiode Vert å kome attende til. Gjennomføringsperiode Vert å kome attende til. Løyving til utgreiing om regional knutepunktfunksjon for Kunstmuseene omfattar tiltak 18, sjå tiltak 8. Utgreiinga skal gjennomførast i Førebels ingen tiltak

6 20 Etablering av Senter for industriarkiv og industrihistorie i Odda (SINDARK) Odda kommune har sett av kr til prosjektleiing av SINDARK. Kr frå museumsplanmidlar 21 Registrering og formidling av arkiv 22 Ordning og registering av museumsbiblioteka 23 Forvaltning av kunstnarheimar 24 Sorenskrivargarden på Hesthamar Førebels ingen tiltak Førebels ingen tiltak Førebels ingen tiltak Ullensvang herad har lagt fram plan for istandsetjing og sikring. Det er sett ned ei arbeidsgruppe (2011) 25 Oppretting av eit nasjonalt jordskiftesenter Førebels ingen tiltak og ikkje prioritert av Hardanger og Voss museum eller Ullensvang herad 26 Kulturlandskap Førebels ingen tiltak utover Kulturlandskapsgruppa hjå Fylkesmannen i Hordaland Samfunnet og samlingane Delmål Forvaltninga av samlingane knytt til krigs-, okkupasjons og forsvarshistorie skal styrkast, saman med auka forsking og formidling innan fagfeltet 27 Krigs- okkupasjons og forsvarshistorie Førebels ingen tiltak gjennomført Museum Vest må få styrke si rolle. 28 Samtidsdokumentasjon og nyare historie Samarbeidsprosjekt mellom Hordaland fylkeskommune og Sunnhordland museum om arkivmaterialet på Valen sjukehus Temaet må løftast Delmål Samlingane skal rykkja nærmare publikum 29 Utlån/deponi til kommunane Førebels ingen tiltak gjennomført Det er fleire aktuelle saker 30 Digitalt museum og interaktiv kommunikasjon med publikum Innføring og drift av registeringsverktøyet Primus som grunnlag for formidling gjennom Digitalt museum Kurs og opplæring Rallarvegen. Utvikling av digital applikasjon for mobiltelefonar der musea er tenkt å spele ei rolle frametter. Eit nytt samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunane og Kulturrådet der musea vil spele ei viktig rolle, vedtak sak 93/12 i Kultur- og ressursutvalet: Satsing på digital formidling og vestlandssamarbeid frå Utgreiing av nye fellestenester for IKT Førebels ingen gjennomførte tiltak Den digitale infrastrukturen ved musea må styrkjast for å få god samlingsforvaltning og drift av institusjonane Koordinering og prioritering av samlingane

7 Delmål Samlingsforvaltninga ved musea i Hordaland må koordinerast, og som ein del av dette må det skje ei prioritering av samlingane 32 Felles plan for samlingsforvaltninga Museumssenteret i Hordaland, Thermo lignum- kammer kr , museumsplanmidlar Kjerneområde Forsking og kunnskapsutvikling Rollefordeling og planlegging innan forsking og kunnskapsutvikling Delmål Musea skal styrkjast innan forsking og kunnskapsutvikling, og må ha planverktøy som definerer arbeidet 33 Plan for forsking og kunnskapsutvikling Førebels ingen tiltak 34 Forskingssamarbeid mellom UiB og dei konsoliderte musea Førebels ingen tiltak 35 Master- og doktorgradsstipend for bruk i musea Førebels ingen tiltak Immateriell kulturarv Delmål Forsking, kunnskapsutvikling og formidling innan immateriell kulturarv skal prioriterast 36 Etablering av Hardingfelesenter 37 Kompetanseheving innan immateriell kunnskap Løyvingar til Forprosjekt Hardanger Hardingfelesenter, sak 58/11 i Kultur- og ressursutvalet, kr kroner Museumssenteret i Hordaland. Treårig prosjekt, senter for ikkje-materiell kulturarv (2010) Forprosjektet skal leggjast fram i Samhandling med miljøa i Telemark, Telemark fylkeskommune og Kulturdepartementet. Ei vidare satsing må leggjast fram i politisk sak i Mangfaldsperspektivet Førebels ingen tiltak Kjerneområde Formidling Musea skal generere og formidle kunnskap, samstundes som dei skal overraske og utfordrebåde emosjonelt og intellektuelt. Utviklinga i digital informasjonsteknologi har skapt ei ny verkelegheit som musea i større grad må ta del i. Formidling av kunnskap og opplevingar Delmål Musea skal nå publikum med kunnskap og oppleving og vera tilgjengelege for alle Tiltak status Tilråding 39 Styrking av digital formidling Førebels ingen samla tiltak Eiga sak vert lagt fram i 2014, sjå pkt 30 og Prosjekttilskot til basisutstillingar Norges Fiskerimuseum kroner til ny utstilling. Museum Vest, museumsplanmidlar Vert å kome attende med eiga sak om øyremerkt ordning frå og med Tiltak 41 Universell utforming Utstillingsbygninga ved Hardanger folkemuseum, Hardanger og Voss museum. Prosjektet blei støtta av Hordaland fylkeskommune

8 Musea i samfunnsdebatten Delmål Musea skal vera aktuelle og ta ei aktiv rolle i samfunnsdebatten 42 Musea i samfunnsdebatten Norges Fiskerimuseum. Ny utstilling. Museum Vest, museumsplanmidlar, sjå tiltak 40. Bymuseet, fokus på medisinsk historie, kr , museumsplanmidlar 43 Fellestenester for publikumsutvikling Tiltak 44 Medverknad ved store jubileum Førebels ingen tiltak Vert å kome attende med eiga sak om samarbeid mellom musea og Norsk publikumsutvikling Hordaland fylkeskommune har sett ned ein komité for å koordinere Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet Fylkesarkivaren inviterte til ope møte i november Målretta formidling Delmål Musea skal ha målretta formidlingstiltak og tilrettelegging for ulike grupper, med vekt på born og unge 45 Den kulturelle skulesekken Musea er invitert med i fleire prosjekt, mellom anna i Steinalderprosjektet ved Bymuseet, avd. Hordamuseet 46 Musea og reiselivet Førebels ingen tiltak Vert å kome attende med eiga sak der musea si deltaking i ordninga vert drøfta

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Regional plan for museum Status pr. november 2012: Vedlegg til sak Sakshandsamar: Per Morten Ekerhovd

Regional plan for museum Status pr. november 2012: Vedlegg til sak Sakshandsamar: Per Morten Ekerhovd Regional plan for museum 2011-2015. Status pr. november 2012: Vedlegg til sak Sakshandsamar: Per Morten Ekerhovd Tiltak: Tidsramme: Status og oppfølging pr. november 2012: 1. Finansiering - drift og investeringar

Detaljer

Av museumsplanmidlane for 2015 gjekk nær 58 prosent til dei prioriterte tiltaka.

Av museumsplanmidlane for 2015 gjekk nær 58 prosent til dei prioriterte tiltaka. Vedlegg 1: rapport Handlingsprogram for Museumsplanen 2015 Handlingsprogrammet er eit verktøy for å nå måla i Regional plan for museum 2011-2015. Musea i samfunnet. Året 2015 var det siste året handlingsprogrammet

Detaljer

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-112 Arkivnr. 656 Saksh. Bjørsvik, Elisabeth, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til handlingsprogram 2013, Regional plan for museum

Vedlegg 1 Forslag til handlingsprogram 2013, Regional plan for museum Vedlegg 1 Forslag til handlingsprogram 2013, Regional plan for museum Kjerneområde Fornying Økonomi Tiltak 1 Tiltak 2 Organisering Tiltak 3 Tiltak 4 Regional og fagleg rollefordeling Tiltak 5 Tiltak 6

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR MUSEUM OPPFØLGING AV HANDLINGSPROGRAM LØYVING TIL TILTAK VED MUSEA

REGIONAL PLAN FOR MUSEUM OPPFØLGING AV HANDLINGSPROGRAM LØYVING TIL TILTAK VED MUSEA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201112960-11 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd, Per Morten, Aune, Anne, Bjørsvik, Elisabeth Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til handlingsprogram 2014, Regional plan for museum

Vedlegg 2 Forslag til handlingsprogram 2014, Regional plan for museum Vedlegg 2 Forslag til handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 Kjerneområde Fornying Økonomi Delmål Musea skal ha ein økonomi som set dei i stand til å kunne utføre sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Vedlegg 1 Statusrapport for Museumsplanen

Vedlegg 1 Statusrapport for Museumsplanen Vedlegg 1 rapport for Museumsplanen 2012-2015 Handlingsprogrammet er eit verktøy for å nå måla i Regional plan for museum 2011-2015. Musea i samfunnet. Året 2015 var det siste året handlingsprogrammet

Detaljer

Oppfølging av Regional plan for museum 2015

Oppfølging av Regional plan for museum 2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/869-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik, Per Morten Ekerhovd Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014

Detaljer

Evaluering av museumsreforma

Evaluering av museumsreforma KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/869-2 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.11.2015 Evaluering av museumsreforma Samandrag

Detaljer

Tiltak 14 Utvikling av kulturminnevern, bygningsvern og fartøyvern

Tiltak 14 Utvikling av kulturminnevern, bygningsvern og fartøyvern rapport Handlingsprogram for Museumsplanen 2014 Hovudinndelinga i museumsplanen er etter musea sine kjerneområde fornying, forvalting, forsking og formidling, slik dei også vert presentert i den statlege

Detaljer

Museumsplanmidlar 2016

Museumsplanmidlar 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/1173-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 16.02.2016

Detaljer

Statusrapport museumsplanen

Statusrapport museumsplanen KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/15734-25 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 10.05.2016

Detaljer

Innkomne høyringsuttalar samandrag

Innkomne høyringsuttalar samandrag REGIONAL PLAN FOR MUSEUM 2011-2015. "MUSEA I SAMFUNNET" Innkomne høyringsuttalar samandrag Høyringsuttalane er generelt prega av støtte til hovudlinjene i høyringsutkastet, og at styrking av dei konsoliderte

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR MUSEUM "MUSEA I SAMFUNNET" - HØYRINGSFRAMLEGG

REGIONAL PLAN FOR MUSEUM MUSEA I SAMFUNNET - HØYRINGSFRAMLEGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-23 Arkivnr. 656 Saksh. Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 22.02.2011 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Museum Vest og Bergens Sjøfartsmuseum. Intensjonsavtale om konsolidering

Museum Vest og Bergens Sjøfartsmuseum. Intensjonsavtale om konsolidering KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3718-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval for kultur, idrett og regional utvikling 16.05.2017 Fylkesutvalet 23.05.2017

Detaljer

Dato: 24. mars 2011. Høringsuttalelser fra Bergen kommune til Hordaland fylkeskommunes "Regionplan for museum 2011-2015"

Dato: 24. mars 2011. Høringsuttalelser fra Bergen kommune til Hordaland fylkeskommunes Regionplan for museum 2011-2015 Dato: 24. mars 2011 Byrådssak 86/11 Byrådet Høringsuttalelser fra Bergen kommune til Hordaland fylkeskommunes "Regionplan for museum 2011-2015" WRHA SARK-3420-200814334-115 Hva saken gjelder Hordaland

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Regional plan for museum 2011-2015

Regional plan for museum 2011-2015 Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Høyringsutkast Musea i samfunnet 1 Regional plan for museum 2011-2015 Hovudmål: Musea skal utviklast som sterke kunnskapssenter og organisasjonar, og

Detaljer

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram regional kulturplan 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Rammer for planarbeidet 2. Føremål 2.1 Hovudføremål 2.2 Fagområda

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Samlingsplan for musea i Hordaland 2015-2020

Samlingsplan for musea i Hordaland 2015-2020 Samlingsplan for musea i Hordaland 2015-2020 n e rg e B i t e s u lm y m o B rth, n je e H rg e in g B e le R : m a to o G F Innleiing s. 4 Kva er samlingsforvaltning? s. 5 Innhaldet i planen s. 6 Arbeidet

Detaljer

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Høyringsutkast Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN tlf: 55 23 90 00 www.hordaland.no 2011 Musea i samfunnet Regional plan for museum

Detaljer

Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun

Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Strategisk plan 2014-2017 Vedtatt av styret i Hardanger

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Revidering av programområder for Kulturelt utviklingsprogram 2014

Revidering av programområder for Kulturelt utviklingsprogram 2014 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12991-1 Saksbehandlar: Tone Stedal Haugland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 18.03.2014 Revidering av programområder for Kulturelt

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR MUSEA I HORDALAND. STATUS FOR MUSEA OG PLANARBEIDET

REGIONAL PLAN FOR MUSEA I HORDALAND. STATUS FOR MUSEA OG PLANARBEIDET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-17 Arkivnr. 656 Saksh. Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010 REGIONAL PLAN FOR MUSEA I HORDALAND.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

EIN KUNNSKAPSBASERT KULTURPOLITIKK - FRÅSEGN

EIN KUNNSKAPSBASERT KULTURPOLITIKK - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201208986-1 Arkivnr. 60 Saksh. Tryti, Anna Elisa Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.11.2012 21.11.2012-22.11.2012

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Felles løft for kvalitet?

Felles løft for kvalitet? Felles løft for kvalitet? Høy standard? Kvalitet og privatarkiv i musea Anne Aune, fylkesarkivar, Hordaland fylkesarkiv Det nasjonale museumsmøtet i Molde, 16.09.2016 Kva er kvalitet i privatarkarbeid?

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett:

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett: Sogn Regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Dei Heibergske Samlingar Sogn Folkemuseum Møtedato: 31.08.2007 Tid: 09:30-14:00 Desse møtte: Olav

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 12.02.2013 09:00 Saksliste Saksnr PS 13/2 PS 13/3 Tittel Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV

FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV GLOPPEN KOMMUNE PROSJEKTPLAN Dato: 15. august 2005 FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV PROSJEKTPLAN - FORPROSJEKTET Vedteken i Teknisk-, Landbruk- og Kulturutvalet 24.8.2005 Foto: Terje Rakke/Nordic

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) - Prioritering av søknader til Riksantikvaren 2016

Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) - Prioritering av søknader til Riksantikvaren 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8551-23 Saksbehandlar: Solveig Lohne Rongved, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

21.08.2012 28.08.2012

21.08.2012 28.08.2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201200217-6 Arkivnr. 644 Saksh. Skaar, Ronny/Haugland, Tone Stedal Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 21.08.2012 28.08.2012

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 22. mai 2008 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 22. mai 2008:

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE 21 Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE KOPI AV VEDTAK: Komite for miljø og samferdsel 21.02.00 Ottar Tangen og Cathrin Rustøen (FRP) sette fram slikt alternativt forslag til

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Kopi av Prosjektsøknad-2015.xls A B C D E F G H I J K L M

Kopi av Prosjektsøknad-2015.xls A B C D E F G H I J K L M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28!""! "" #""! # $" % &' % ( $ ' Kommune- Kommunereform i Sunnhordland. Nr. 12 % 200 200 struktur Kommunestruktur Nordhordland. Nr.

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen?

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Vikebygdkrinsen Sæbø Herand Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Trendar i Europa Identitet og å være

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

HANDVERKAR I ARBEID Konsept frå Canada, NPP og NORA forprosjekt Meir enn 60 Economusee, utvikla over 25 år Meir enn 500 tilsette

HANDVERKAR I ARBEID Konsept frå Canada, NPP og NORA forprosjekt Meir enn 60 Economusee, utvikla over 25 år Meir enn 500 tilsette HANDVERKAR I ARBEID Konsept frå Canada, NPP og NORA forprosjekt Meir enn 60 Economusee, utvikla over 25 år Meir enn 500 tilsette handverkarar/kulturformidlarar Meir enn 900 000 besøkande og aukande omsetnad

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:55 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: Søknad 2.10.2013 om utvidet garantibeløp for lån til USF Vedlegg: PastedGraphic-6.pdf Kan denne e-posten

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer