ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum"

Transkript

1 ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum 2011

2 HARDANGER OG VOSS MUSEUM Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som i tillegg til kulturhistoriske museum omfattar eit av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunsthus for moderne visuell kunst og kammermusikk, eit freda mellomaldertun av nasjonal verdi og eit nasjonalt fartøyvernsenter som også driv ein barnevernsinstitusjon. Museet er regionsmuseum for Hardangerkommunane og Voss kommune. FØREMÅL Museet skal driva innsamling, bevaring, forsking og formidling tufta på kulturuttrykk frå fortid og samtid. Gjennom dokumentasjon av variasjon og fellestrekk, skal museet vera med å synleggjera Hardanger og Voss lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Med utgangspunkt i rolla som samfunnsminne skal museet vera ein open møtestad der publikum kan studera, oppleva og finna utfordringar. Museet yt fagleg hjelp i museumsog kulturminnespørsmål til kommunar og frivillige i regionen. Hardanger og Voss museum skal driva eit nasjonalt senter for fartøyvern, og ein barnevernsinstitusjon. Lars R. Djupevåg har vore styreleiar i museet i perioden Han har vore ein svært god styreleiar gjennom heile konsolideringsprosessen, og me vil takka han for innsatsen. ORGANISASJON Styret Lars Ragnvald Djupevåg har vore styreleiar. Styret har i 2011 hatt fylgjande samansetning: Frå utstillinga Voss Idrottslag 125 år på Voss folkemuseum. Forside: Dansekompaniet Frikar under opningsarrangementet til 100 års jubileet på Hardanger folkemuseum. Styremedlem Vara Oppnemnt av Lars R. Djupevåg Astrid Selsvold Kvam bm/ Ingebrigt Vik museum Torunn L. Ringheim Kristian Østrem Voss folkemuseum Knut Nes Kari Vambheim Hardanger folkemuseum Toralv Mikkelsen Lars Helge Ljone Hordaland fylkeskommune Jan Gunnar Strand Astrid Dale Vindal Agatunet/ Granvin bygdemuseum Torbjørn Kaarbø Klaus Rasmussen Hardanger fartøyvernsenter Torleiv Ljones Borghild Storaas Ones Hardanger fartøyvernsenter Anders Geertsen Anne Lise B. Eriksen Ingunn Undrum Sigvor Mølster Hansen Birgit Eiken Dei tilsette Heidi Richardson Vally Karlstrøm Oddvar Soldal Dei tilsette

3 Heidi Richardson og Michael Riley unner seg ein pust i bakken under Hfs museumsavdelinga sin studietur til Danmark. Rådet Rådet har hatt eitt møte. Ordførar Solfrid Borge blei valt til rådsleiar. Rådsmedlem Vara Oppnemnt av Personale I 2011 har det vore utført 65 årsverk totalt. 178 personar tok imot løn frå Hardanger og Voss museum i Det er ei jamn fordeling mellom kvinner og menn, men dei er ulikt fordelt mellom yrkesgruppene. Kvinnene i museet er tilsett i akademiske og merkantile stillingar, medan det berre er tilsett ein kvinneleg handverkar. Direktøren og fire av i alt åtte avdelingsleiarar er kvinner, medan det berre er tre kvinner i styret. Helse, miljø og tryggleik Johan Anved Tveit Aslak Lægreid Ordførar i Eidfjord Ingebjørg Winjum Lars Bjarte Røynestrand Ordførar i Granvin Jon Larsgard Angunn Handegard Trå Ordførar i Jondal Asbjørn Tolo Atle Naterstad Ordførar i Kvam John Opdal Elisabeth Wesenlund Hauge Ordførar i Odda Solfrid Borge Gard Hjørnevik Risan Ordførar i Ullensvang Hans Petter Thorbjørnsen Gunnbjørg Øyre Ordførar i Ulvik Hans Erik Ringkøb Sigbjørn Hauge Ordførar på Voss Rigmor Skeie Petersen Kristin Lilletun Voss folkemuseum Astrid Soldal Lirhus Guri Bonsaker Voss folkemuseum Erling Aga Vally Karlstrøm Agatunet Lars Brekke Svein Medås Granvin Bygdemuseum Sjur K. Jaastad Margrethe Langfeldt Hardanger Folkemuseum Martha Rykkje Inger Lægreid Hardanger Folkemuseum Martin Vik Ingebrigt Vik Museum Dagfinn Vik Kvam Bygdemuseum John Opdal Ola Johan Settem Tusenårsstaden Hordaland Ågot Valle Borghild Storaas Ones Hardanger fartøyvernsenter Arne Julsrud Berg Signe Aarhus Hardanger fartøyvernsenter Museet si HMT målsetting er at museet skal ha eit helsefremmande og inkluderande arbeidsmiljø der ingen blir skada eller sjuke som følgje av arbeid eller arbeidsmiljø. HVM er ei IA-verksemd og medlem av bedriftshelsetenesta Grend. Museet er delt i to verneområde med eigne verneombod men felles AMU (arbeidsmiljøutval). AMU hadde fire møte og handsama 35 saker i Gjennom våren hadde utvalet stort fokus på personalet i høve permitteringsvarslar på ungdomsavdelinga. Bakgrunnen for dette var økonomisk uvisse grunna få ungdomsplasseringar i barnevernstiltaket. Fartøyvernavdelinga har utført eit stort vedlikehaldsarbeid på anlegget til Hardanger fartøyvernsenter. Ein del av oppgåvene var prioritert i HMT-planen. Personaltur til Skåro. Det har ikkje vore større ulukker men to mindre skadar som er handtert etter gjeldane interne prosedyrar, og meldt til arbeidstilsynet, NAV og forsikringsselskap. Sjukefråværet er redusert frå 7,2 % i 2010 til 5,7 % i Hardanger og Voss museum har ikkje skada eller påverka det ytre miljøet negativt i Alle tiltak og planar blir vurdert ut frå prinsippet om universell utforming.

4 Miljøfyrtårn Museet har som målsetting å vera eit miljøvenleg museum, og har gjennom eit par år brukt tid og ressursar på å bli godkjent som miljøfyrtårnverksmed. Dette har vore vellukka, og gav godkjenning våren Som del av sertifiseringa har me forplikta oss til å få ned energiforbruket generelt og særleg knytt til driftsbygningane våre. I den samanheng fekk me gjort energigjennomgang av alle dei største bygga våre med sikte på energimerking. Økonomi Hardanger og Voss museum driv ei allsidig verksemd og inntektene til museet speglar dette mangfaldet. I 2011 selde museet tenester til Bufetat for 11,6 millionar kroner, restaureringsoppdrag for 10 millionar og fellestenester til Riksantikvaren for 2 millionar. Andre eigeninntekter inkludert sponsorgåver låg på vel kr. 4 millionar. Hardanger og Voss museum tok imot kr. 20,5 millionar i ordinært offentlig driftstilskot. Av dette er Hordaland fylkeskommune den største bidragsytaren. Den kommunale delen av det offentlege tilskotet var nær 7,9 % var eit tungt år for Hardanger og Voss museum fordi NAV kutta støtte til arbeidstreningsplassane på barnevernsavdelinga. Det medførte oppseiingar av personale knytt til denne avdelinga. Manglande institusjonsplasseringar av ungdomar førte også til at me måtte sende ut permitteringsvarsel til store delar av staben på barnevernsavdelinga. Etter ekstraordinært marknadsarbeid slapp me å effektuera varsla då me etter kvart fekk sikra plasseringar i tiltaket. Omsetnaden gjekk ned med 0,1 % i forhold til Dette skuldast noko færre restaureringsprosjekt på bygningsvern og mindre inntekter på barnevernsavdelinga. På Hardanger folkemuseum blei den nye loftsetasjen innvia. Arbeidet er finansiert gjennom lån, eksterne tilskot, bruk av eigenkapital og eigne investeringsmidlar. I staden for at avdelinga Hardanger folkemuseum måtte dekka siste del av investeringa med auka lån, har ein nytta Hardanger og Voss Museum sin gode likviditet. Både på småbåtverkstaden og på reiparbana har omsetnaden vore over budsjettert på grunn av god ordretilgang. I 2011 blei Hardanger og Voss museum miljøfyrtårnverksemd. Diplomet til Fartøyvernsenteret vart overrekt av ordførar Astrid F. Selsvold. Museet har i 2011 gjort kartlegging og grunnarbeid knytt til ny ferjekai og nybygg på nabotomta til Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund. Beløpet er ca kr Museet sitt styre forhandlar med styret i Stiftinga Hardanger fartøysenter om eigedomsretten til den nye ferjekaia og nybygget. Eigedomsretten har innverknad både for aktivering som eigedel i museet sin balanse, og for retten til frådrag for meirverdiavgift. Saka vil bli avklara før sommaren. Dersom avtale ikkje kjem på plass med Stiftinga Hardanger fartøysenter vil det ikkje kunna bli gitt frådrag for meirverdiavgift, og allereie fråtrekt mva. på dette prosjektet må då tilbakeførast i Problemstillinga har prinsipiell tyding og vil påverka dei fleste investeringar som Hardanger og Voss museum gjer på eigedommane til eigarstyra. På grunn av forskotsbetalte tilskot har me ein akseptabel likviditet. Økonomien var jamnt over god, og me gjekk ut av året med kr. 1,5 millionar i overskot.

5 Hardanger maritime leirskole på seiljakta Mathilde. MUSEUMSFAGLEG Forvalting Hardanger og Voss museum er blant landets største aktørar innan immateriell kulturarv knytt til handverk. Gjennom oppdragsaktivitet og anna utøving av tradisjonelle handverk, driv Hardanger og Voss museum samlingsforvalting av immateriell kulturarv/ handlingsboren kunnskap. Me har profesjonelle utøvarar i fylgjande fag: fartøyvern, bygningsvern, reipslagar, småbåtbyggjar, smed og bestmann. Gjennom eigne tilsette og samarbeid med andre utøvarar, legg me til rette for bevaring av fleire bunads- og tekstilfag, og me samarbeider med Hordaland fylkeskommune om utøvande musikarar innan folkemusikk. Fornying, mangfald og internasjonalt arbeid Hardanger og Voss museum fekk ny felles nettside og arbeider med å gjera den til eit aktivt medium. For å møta publikum på dei sosial media er det oppretta fleire Facebookprofilar knytt til ulike delar og aktivitetar på museet. Me har også hatt ei særleg satsing på digital publisering av samlingane og var fyrst ute i Hordaland med publisering på Digitalt museum. På musikkfeltet er store delar av folkemusikkarkivet lagt inn i Fiol, som er eit digitalt arkivsystem for audiovisuelle media. Hardanger og Voss museum er opptatt av å driva ei mangfaldig verksemd i tråd med UNESCO konvensjonen om kulturelt mangfald. Me prøver å visa breidda i norsk kulturhistorie gjennom eit generelt fokus på ulike historiske tema, og lyfta fram kulturutrykk som ikkje har fått sin rettmessige plass fram til no. I tillegg vil me gjerne skapa tilbod til ei brei gruppe av folk. Formidlinga ved museet rettar seg slik til både unge, gamle, kvinner og menn. Hardanger og Voss museum er ei mangfaldig verksemd då me har tilsette frå 8 ulike nasjonar. Dette er hovudsakleg tilsette frå andre vesteuropeiske land. Hausten 2011 hadde me eit samarbeid med det europeiske Leonardo-programmet for hospitering av tyske lærlingar innan trearbeid. Dei var ved museet i åtte veker til saman. Museet er godkjent som Volontør-verksemd og har gjennom året hatt fleire ungdomar frå Europa i arbeid. Det er også lagt til rette for kulturmøte i museet. Mellom anna har det vore internasjonal bakedag på bygdemuseet på Storeteigen arrangert av internasjonal kvinnegruppe og Grannehjelpa. På det same anlegget har me hatt ei elevverksemd med to innvandrarelevar som har utført vedlikehald og hjelpt til med arrangement. Museet har i alt kulturhistoriske gjenstandar, 2600 kunsthistoriske gjenstandar og fotografi. Museumssenteret i Hordaland hadde ein gjennomgang av samlinga på Bu museum, som medført at me av klimatiske- og tryggleiksmessige omsyn starta flyttinga av samlinga til fellesmagasinet i Salhus. Museet overtok elles ei fotosamling av fotografane Halldor og Vegard Vik ( ), og ei brevsamling av Jon Bleie. Denne samlinga inneheld brev frå mellom anna Olav H. Hauge, Jakob Sande og Harald Kihle. Dette er spennande samlingar som kastar lys over Hardanger si nære historie. Hardanger og Voss museum har store forvaltingsoppgåver knytt til restaurering og vedlikehald av bygg og fartøy. Museet har 137 verneverdige og freda bygg og anlegg og 5 større museumsfartøy. Museet valde å avhenda MS Paddy etter ein prosess med riksantikvaren der dei fjerna vernestatusen til fartøyet. Riksantikvaren og Hordaland fylkeskommune har vore velvillig med å løyva midlar til restaurering av dei freda husa i Agatunet også i 2011 og til fleire av dei verneverdige fartøya våre. Museet har mange museumsbygg som ikkje er freda. Når det gjeld desse bygga er det ei stor utfordring å finna nok midlar til naudsynt restaurering. Den omfattande brannsikringa i Agatunet kom eit stort skritt vidare med sikringsmidlar frå Norsk Kulturråd. Frå restaurering av vedhuset på Mølster. Eksperimentell arkeologi. Fra utgraving av tau på Barcode i Oslo.

6 Forsking Kurs i rundholdt blei arrangert i forbindelse med Trebåtfestivalen i juni. Navigering på Hardanger maritime leirskule. Hardanger og Voss museum vedtok sin forskingsplan i Planen syner at museet har forskingssatsingar innafor ei rekkje viktige tema. Spesielt sentralt står forsking og kunnskapsutvikling innan handlingsboren kunnskap. Det er gjort fleire dokumentasjonog kunnskapsutviklingsprosjekt knytt til handlingsboren kunnskap gjennom året. Kunsthistorikar og dekormålar Johild Meland har forska på kroting frå Hardanger og har samarbeidd med museet om rekonstruksjon av mønster, teknikkar og materiale. Me har hatt eit prosjekt knytt til jentehovudbunader og brurehattar frå Voss. Her er det gjort både dokumentasjonsarbeid og reproduksjonar. Me har hatt fleire prosjekt der handverkarar har fylgd eldre tradisjonsberarar, både ein til ein, og i form av seminar og kurs. Eit av desse prosjekta er knytt til småbåtbygging i Strandebarm der det er samla store mengder materiale. Hardanger folkemuseum arrangert kurs i neverlosting med Steinar Mølster som kurslærar. Årets nettverkssamling for Handverksnettverket blei halde i Agatunet, på Hardanger folkemuseum og Herand sag. Hardanger fartøyvernsenter arrangerte maritimt verktøyseminar med tema måle- og merkereiskap i fartøy- og småbåtbygging, og senteret arbeider for å etablera opne handverkskurs. Museet har dei siste åra jobba med to samtidsprosjekt som har motteke stønad mellom anna frå Kulturrådet. Prosjektet Hardangerbrua - allereie på museum er knytt til bygginga av Hardangerbrua. Mykje samtidsmateriale har vorte samla inn og analysert. Delprosjektet om debatten om brua blei presentert i miniutstillinga (hotspot) When the bridge troubles the water. Det andre prosjektet Fartøyvern på museum, er eit forskingsarbeid gjennom kystkultur nettverket. Prosjektet er eit samarbeid mellom Musea i Sogn og Fjordane, Nordmøre museum og Hardanger og Voss museum. Forskingsarbeidet om jordskifte i Hardanger er utført av historikar Mads Langnes og resulterte i utgiving av boka Lovene som endra kulturlandskapet. I tidsskriftet Kysten har me bidrege med fleire artiklar, om dei verna fartøy: Arnafjord, Hindholmen, Mathilde og Tysso, og ein artikkel om bruk av selreip i rigg. Også på kunstfeltet er me opptatt av kunnskapsproduksjon i utstillingsarbeidet. Ny samansetting av kunst og kontekstualisering av utstillingane gjennom utstillingskatalogane, skapar nye opplevingar og ny kunnskap. Eit mindre forskingsarbeid resulterte i ein eigenprodusert katalog til utstillinga om Matisse-elevar. Hardanger og Voss museum har stor tematisk breidd og er derfor med i fleire nasjonale museumsnettverk, og er aktive i fylgjande: Handverksnettverket, Kystkulturnettverket, Nettverk for musikk og musikkinstrument, og Nasjonalt nettverk for drakt og tekstil. Magasinet Fartøyvern blir gitt ut årleg. Kurs i neverlosting på Håstabba, Granvin. Hardanger historielag via årboka til Hardanger folkemuseum sitt 100 års jubileum.

7 Maria Parr var årets forfattar under Poesidagen. Formidling Frå utstillings Sjekk det håret på Voss folkemuseum. Undervisningsopplegget, Jul på garden engasjerte born fra heile Hardanger. Museet opna til saman 26 utstillingar i løpet av året, og hadde til saman 44 konsertar. Over halvparten av konsertane var i kammermusikksalen i Kabuso. Den nye satsinga med tradisjonsmusikalske intimkonsertar på Loftet på Hardanger folkemuseum har vore særs vellukka og har trekt nytt publikum. Avdelingane i Hardanger og Voss museum har tydelege faglege profilar og det museumsfageleg arbeidet konsentrerer seg rundt dei ulike prioriterte områda. Både samlingane, forskingsprosjekt, undervisningsopplegg og anna formidling byggjer opp rundt desse satsingane. På folkemusea er det ei satsing på bunad og tekstil, hardingfele/ folkemusikk og bygningsvern. På Hardanger folkemuseum blei det opne ei ny fast utstilling om folkemusikk med fokus på hardingfela. Her kombinerer ein tradisjonelle og nye formidlingsmetodar gjennom ei framvising av museet si samling av hardingfeler og eit mediatek der publikum kan lesa om og høyra musikk. I samband med aksjonane rundt monstermastene i Hardanger blei det sett opp ein Hotspot om bunad som politisk aksjonsplagg. Det har vore interessant å sjå på korleis bunad opp gjennom tidene har vore nytta av både ja-side i ein aksjon (hardangerbrua) og nei-side (monstermastane). På Hardanger fartøyvernsenter er fokuset den maritime kulturarven. Det er i alle hovudsak den kystnære, fjordrelatert historia det blir jobba med gjennom utstillingar og dei maritime handverksfaga i verkstadane. Samferdsle- og kommunikasjonshistoria har også fått ein plass gjennom arbeidet med MF Folgefonn. I samarbeid med Sunnhordland museum er det utarbeidd ei utstilling om HSD og ferjehistoria som blir vist om bord i MF Folgefonn. Segljakta Mathilde utgjer ein viktig basis i formidlingstilbodet med sine 12 vekers leirskuletokt og 8 veker med museumstokt retta mot barn og unge. Dei faste undervisningsopplegga på museet er knytt til dei museumsfagelge satsingane. Det er utvikla opplegg både i høve byggeskikk, hardingfele, materiallære og verktøylære, roing mm. I tillegg blir det utarbeida undervisningsopplegg til dei temporære utstillingane både i Kabuso og til dei ulike kunst- og kulturhistoriske utstillingane. Frå den nye folkemusikkutstillinga. Frå fotoutstillinga Americano av Knut Stian Lothe i Agatunet.

8 Operaførestilling med Susanne Sundfør på Kabuso. Hardanger folkemuseum 100 år Hardanger folkemuseum var 100 år i 2011, og dette blei feira gjennom heile året. Jubileet vart opna med ei førestilling av dansekompaniet Frikar. Under sesongopninga 7. mai blei det vist ei stor festframsyning som var produsert i samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Samtidig opne me jubileumsutstillinga Hardanger i 100. Utstillinga var eit samarbeid med Hardingpuls og viste kunst frå Hardanger dei siste åra. Hardanger historielag som i si tid tok initiativ til oppretting av museet, ga ut jubileumsboka til Hardanger folkemuseum. Den nye loftsetasjen med utstillingsrom og kafè blei innvia til sesongopninga. KUNST Frå 100-års jubileumskonserten På Hardanger folkemuseum. Trondheimssolistane hadde konsert på Kabuso. Kunsthuset Kabuso er Hordaland fylke sin tusenårsstad og skal arrangera utstillingar og konserter på eit høgt faglig nivå. Kunsthuset rettar seg mot eit breitt nasjonalt kunstinteressert publikum, og utfordrar samtidig det lokale publikummet med nye/ moderne utstillingar. I 2011 gjennomførte Kabuso fem hovudutstillingar og fire foajéutstillingar. Desse var Vestlandsutstillinga, ei eigenprodusert utstilling av Arne Ingvaldsen og Suvi Nieminen og sommarutstillinga Gjenforteljingar og Myter med tekstilar av Inger Johanne Rasmussen og tekstar av Terje Nordby. I samarbeid med Nasjonalmuseet viste me utstilling Port Maputo, samtidskunst frå Mosambik. Den siste hovudutstillinga var Matisse-elevar som var lagt opp som eit forskingsstudium over Matisse sin innverknad på norske kunstnarar som gjekk på akademiet hans i Paris mellom 1909 og Dei parallelle mindre utstillingane i foajeen har gjeve meir dynamikk til utstillingsverksemda ved kunsthuset. Frå utstillinga med Suvi Nieminen og Arne Ingvaldsen på Kabuso. Gjennom sommarsesongen blei det halde seks matinékonsertar i samarbeid med EGM Troldhaugen, blant anna Trondhjemsolistane. Konsert med Hallgrim Hansegård og Ragnhild Hemsing ga publikumsrekord i konsertsalen. Elles er det etablert samarbeid med jazzmiljøet på Vestlandet, både med Vestnorsk Jazzsenter og John Andrew Taylor som har gitt oss konsertar med mellom andre Tord Gustavsen kvartett. Gjennom Rikskonsertane har me hatt Kim André Rysstad, og elles andre konsertar i ulike sjangrar. Kabuso har halde fram og samarbeidet med musikkfestivalen Bygdalarm med litteraturprosjektet Littlarm. Frå kunstutstillinga i Agatunet.

9 DS Stord 1 har vore ein fast kunde på Fartøyvernsenteret. FARTØYVERN Det er utført større oppdrag på i alt 12 fartøy, i tillegg er det utført ein del mindre oppdrag. Dei største oppdraga var knytt til D/S Stord 1, D/S Hestmanden, M/S Stangfjord, M/Y Fyk: M/S Arnafjord, L/S Rakel, slepebåten Trysilknut og M/S Sandnes. Det er også gjort større arbeid på S/J Mathilde og M/F Folgefonn1. Dei to fartøyvernkonsulentstillingane er finansiert av Riksantikvaren til utøving av fellestenester ved fartøyvernsentra. Konsulentane sin kapasitet har for det meste vore brukt til oppfølging av istandsettingsprosjekta på verftet, og til førebuing av kommande prosjekt. I tillegg kjem avslutting av oppdrag i form av sluttrapportar for ferdige oppdrag. Konsulentane på alle dei tre fartøyvernsentra har hatt fagleg samarbeid om faktaark, delebanken.no, mal for dokumentasjon og tilstandsvurdering. Desse oppgåvene ligg i mandatet til fellestenestene frå Riksantikvaren. Arbeidet med å utarbeida ein mal for dokumentasjon blei starta i 2011 og vert ført vidare i Rapportar etter prosjekt og månadsrapportar som vert skrivne undervegs, blir lagt ut på nettstaden. Det same gjelder informasjonsarka (faktaark). På oppdrag frå Tromsø museum har me dokumentert styrehuset på M/S Polstjerna. Fartøyet står på land og museet ynskjer å få rekonstruksjonsteikningar av det originale styrehuset. Arbeidet er starta og vil bli ført vidare i Hordaland fylkeskommune har engasjert oss til å utarbeida ein rapport der ein skal gå gjennom forholda kring materialtilgang i kulturminnevernet i Hordaland. Utan å konkludera er målet å kartlegge korleis trematerial blir skaffa til ulike prosjekt, og korleis ein kan forbetra dette. Arbeidet er starta og vil bli ført vidare i Restaureringa av MS Stongfjord er i full gang.

10 BARNEVERN Institusjonen har hatt 11 plasseringar i løpet av av plasseringane varte heile året. Me hadde 3 nye inntak, og fem blei avslutta. To av plasseringane våre vart avslutta med flytting til andre sterkare barnevernstiltak. På grunn av dei omtala endringane i NAV sitt ATP system, har me måtte omorganisera dagtilbodet til ungdomane våre. Det blei tilsett ein dagtilbodskoordinator som fekk i oppdrag å finna og følgja opp individuelle dagtilbod både innanfor og utanfor institusjonen. Hovudfokus er at ungdommane skal gjennomføra skulegangen, men ein må også arbeida for alternative opplegg for mange av ungdommane. Me er spent på korleis den nye organiseringa vil fungera for ungdommane. Våren 2011 lyste Bufdir ut anbod om fosterheimstenester. Me la inn tilbod i denne konkurransen, blei prekvalifiserte og var i forhandlingar med Bufdir i oktober Me fekk gode tilbakemeldingar på opplegget vårt, og har fått tilbod om å inngå kontrakt med Bufdir. Me trur at dette kan vera med på å sikra drifta ved ungdomsavdelinga. Hardanger fartøyvernsenter kan med dette levera tenester både innan institusjonsplasseringar og fosterheimstenester. Det har vore ei god fagleg drift på avdelinga. Me har gjennomført to seminar med eit godt fagleg innhald. Eit av seminara hadde over 20 eksterne deltakarar. Dette vitnar om at seminara til ungdomsavdelinga er attraktive for heile barnevernsfeltet. Sjølv med store utfordringa når det gjeld rammevilkår og usikre tider for personalgruppa, har avdelinga klart å levera tenester til Bufetat med høg kvalitet. Dette er me stolte av. Olav Bolstad, internseminar på ungdomsavdelinga. Frå ungdomsavdelinga sin nyttårsfeiring. Frå nyttårsturen.

11 SÆRLEGE PROSJEKT Over bekken Freding av M/F Folgefonn 1 Utviklingsprosjektet har som mål å synleggjera Hardanger fartøyvernsenter sine utviklingsplanar og skaffe finansiering for desse. Prosjektet har til no medført investeringar for kr. 7 til 8 millionar. Prosjektet har sikra kommunal medverknad med vedtak om innløysing av tomta til vel kr. 12 millionar. Sjøsida av tomta inngår i strandvegen som vert kopla til den prosjekterte ferjestøa for MF Folgefonn I. I april 2011 blei MF Folgefonn I slept til Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund og klargjort for formidling. 15. mai vart ferja offisielt freda og opna for publikum med ei utstilling om HSD si historie om bord. Fredingsdokumenta blei seremonielt overrekt av representantar frå Riksantikvaren. Folgefonn er ei av fem freda ferjer, og med dette er HVM eit kulturminne rikare og i stand til å ta vare på og formidla ein viktig del av samferdselshistoria i regionen. Det er samla inn mykje dokumentasjon frå livet om bord gjennom intervju og foto. Parallelt med dette vart det arbeidd med restaureringsplan for fartøyet som legg opp til ei stegvis restaurering over mange år. Hardingfelesentret Utdelinga av fredingsdiplom for MF Folgefonn 1. Alexander Ytterborg frå Riksantikvaren og direktør Trude Letnes. Jordskifteprosjektet Boka Lovene som endra landskapet av historikar Mads Langnes vart lansert på sesongopninga i Agatunet 14. mai, saman med forprosjektrapporten til Jordskifteprosjektet knytt til Agatunet. Rapporten er sendt på høyring til aktuelle samarbeidspartar. Det er komen inn fleire høyringssvar, men me ventar framleis på svar frå sentrale aktørar som UiB og Høgskulen i Bergen. Me har hatt møte med Ullensvang herad om løa på nabobruket som er planlagt som del av jordskiftesenteret. Forprosjektet knytt til etablering av hardingfelesenter i Hardanger fekk kr ,- av Hordaland fylkeskommune frå Kulturelt utviklingsprogram og kr frå Regionalt næringsfond i Hardanger. Midlane blei nytta til å tilsetta ein prosjektleiar for om lag eit år. Det er etablert ei styringsgruppe der Ole Bull akademiet, Hardangerrådet, Hardanger spelemannslag og Hardanger og Voss museum er representert. Ein har og hatt møte med fylkesvaraordførar, med styret i Norsk hardingfelesenter AS og med Telemark museum. Forprosjektet Hardanger - den kulturelle fjorden Hardanger og Voss museum sin strategi om å vera ein aktiv aktør innan reiseliv og kulturbasert næringsutvikling har materialisert sert seg i museet si etablering av reiselivsprosjektet Hardanger den kulturelle fjorden. Samarbeid med NCE -Tourism Fjord Norway om å profilera kultur som ein viktigare del av reiselivet, har gitt grunnlag for etablering av prosjektet og finansieringa av det. Visjonen til prosjektet er å styrke reiselivet og Hardanger si konkurransekraft overfor internasjonale og nasjonale reisande. Produktutviklinga skal ha fokus på opplevingar der kjernen er natur, fjord, historie og kultur. Forprosjektet har ei økonomisk ramme på kr ,- og har ei tidsramme frå august 2011 til oktober Første halvår har vore brukt til å forma prosjektet og jobbe med finansiering. Hardanger fartøyvernsenter i blomst. Frivillig arbeid Det er fleire frivillige grupper som arbeider for ulike deler av verksemda ved Hardanger og Voss museum. Heile Granvin bygdemuseum blir drive av venelaget i samarbeid med Granvin kommune. Skredhaugens vener er eit av dei andre aktive laga. Dei arrangerte fleire tilstellingar gjennom sesongen og tek eit stort ansvar på Skredhaugen. I Agatunet er det fleire grupper i arbeid. Kunstgruppa arrangerer årlege sommarutstillingar. I 2011 var hovudutstillinga Søt, saftig og sommarskrud møte med eit kunsthanverksfellesskap frå Drammen. Venelaget i Agatunet er etablert og arbeider for å finna si form. MF Folgefonn 1 har også eit eige venelag som deltok i noko av arbeidet på fartøyet. På Storeteigen er eit venelag under etablering. Også fleire bygdekvinnelag, kvinnegrupper og sanitetslag bidreg med aktivitet i musea. Venene til Hardanger og Voss museum gjer ein stor og viktig jobb for museet, og me er svært takksamme for dette engasjementet. Me vonar å utvikla dette vidare i åra som kjem. Dugnad på Skredhaugen, hyggeleg og sosialt.

12 Resultatrekneskap STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Balanse STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Resultatrekneskap STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Note Driftsinntekter og driftskostnadar Eigeninntekter Offentlege tilskot Varekostnad Lønskostnad Avskrivingar Andre driftskostnadar Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnadar Andre finansinntekter Andre finanskostnadar Resultat av finanspostar Årsresultat

13 Notar til årsrekneskap for 2011 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Note 1 Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapet er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk i Norge for små føretak, og forutset vidare drift. Inntekter Inntektene er resultatført når dei er opptent, det vil sei på leveringstidspunktet. Eventuelle rabattar er trekt frå. Klassifisering Eigendelar til varig eige eller bruk og krav med forfall seinare enn eit år frå utgang av rekneskapsåret er oppført som anleggsmidlar. Andre eigendelar er klassifisert som omløpsmidlar, vurdert til det lågaste av kostpris og verkeleg verdi. Gjeld som forfell til betaling seinare enn eit år etter balansedagen er klassifisert som langsiktig gjeld. Anna gjeld er klassifisert som kortsiktig. Neste års avdrag er likevel bokført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar er ført opp i balansen til historisk anskaffelseskost fråtrekt lineære avskrivingar basert på ei bedriftsøkonomisk vurdering av driftsmidlane si økonomiske og tekniske levetid. Det vert føreteke nedskriving til verkeleg verdi dersom eit eventuelt verdifall ikkje forventas å vera forbigåande. Det er brukt følgjande avskrivingssatsar: Maskiner og inventar % Datautstyr 25 % Bilar 20 % Varelager Varelager er vurdert til det lågaste av anskaffelseskost og antatt salspris etter frådrag for salskostnadar. Eigenproduserte varer er verdsett til full tilvirkingskost. Det er gjort frådrag for eventuell ukurans. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er oppført i balansen til pålydande etter frådrag for avsetning til forventa tap. Avsetning til tap vert gjort på grunnlag av individuelle vurderingar av dei enkelte fordringane. I tillegg vert det gjort uspesifiert avsetning for å dekka antatt tap på kundefordringar. Pensjonar Pensjonskostnader er bokført i samsvar med betalt premie og til gode på premiefond. I 2011 er likevel medtatt som gjeld den AFPforpliktinga etter gamal ordning som skal utbetalast i åra Skattar Føretaket er ikkje skattepliktig for si verksemd. Offentlege tilskot Føretaket mottek driftstilskot frå det offentlege. Tilskota vert inntektsført i samsvar med løyvingane. Mottekne tilskot som ikkje er brukt ved årsskiftet vert avsett på konto for forskotsbetalte tilskot. Einingar Pr. 31. desember 2011 er Hardanger og Voss museum samansett av følgjande avdelingar i tillegg til fellesavdelinga: Hardanger Fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum, Agatunet, Voss Folkemuseum og Kunsthuset Kabuso. I avdelinga Kunsthuset Kabuso inngår drift av Ingebrigt Vik Museet og Kvam Bygdetun. Tilskot frå Kulturdepartementet og Hordaland fylkeskommune til Granvin Bygdemuseum, har også gått gjennom Hardanger og Voss museum i Note 2 Lønskostnadar Løn og honorar Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Refusjonar løn Tal på tilsette gjennom året har vore om lag 90 personar, og dette utgjer om lag 65 årsverk. Godtgjersle Dagleg leiar Styret Lønn Hardanger og Voss Museum har kollektiv pensjonsavtale for alle tilsette. Årleg pensjonspremie vert rekna som årets pensjonskostnad. Honorar til revisor Kostnadsført honorar til revisor er fordelt på følgjande tenester: Lovpålagt revisjon kr Andre tenester kr Samla honorar kr Summane er inkl. revisjon av eigarselskapa Stiftinga Hardanger Fartøyvernsenter, Stiftinga Agatunet og Voss folkemuseum. Note 3 Varige driftsmidlar Inventar/mask. Bilar Eigedom Sum Kostpris pr Investeringstilskot Ak.avskrivingar Bokført verdi Investering Invest.tilskot Avskriving Bokført verdi Tilbygg/nytt tak på Hardanger folkemuseum er ferdigstilt i 2011.Tilbygg Vikinghallen på Hardanger Fartøyvernsenter vart ferdigstilt i 2010.

14 Note 4 Bundne midlar I bankinnskot inngår bundne skattetrekksmidlar med kr Revisors beretning STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Note 5 Eigenkapital fordelt på avdelingane pr Konto 2060 Hardanger Fartøyvernsenter kr Konto 2061 Hardanger folkemuseum kr Konto 2062 Agatunet kr Konto 2063 Kabuso kr Konto 2064 Voss folkemuseum kr Konto 2065 Felles kr Opptent eigenkapital totalt kr Som fylgje av endring i 2011 av god rekneskapsskikk for bokføring av pensjonsforpliktingar (sjå note 1), er eigenkapitalen i balansen redusert med kr Det er konto 2065 Felles som er belasta. Beløpet står under Avsetning for forpliktingar under gjeld. Note 6 Forskotsbetalte tilskot/forskot frå kundar Konto 2901 Forsk.betalte tilskot Fellesavdelinga kr Konto 2902 Forsk.betalte tilskot Hardanger folkemuseum kr Konto 2903 Forsk.betalte tilskot Agatunet kr Konto 2904 Forsk.betalte tilskot Hardanger Fartøyvernsenter kr Konto 2905 Forsk.betalte tilskot Kunsthuset KABUSO kr Sum kr Note 7 Langsiktig gjeld/pantstillingar og garantiar Av selskapet si gjeld er kr sikra med pant/realkausjon i eigedom tilhøyrande eigarselskapet Hardanger Folkemuseum. Selskapet si gjeld som forfell meir enn fem år etter rekneskapsåret sin slutt, er kr Kassakreditt pålydande kr er sikra med pant i eigedom tilhøyrande eigarselskapet Hardanger Fartøyvernsenter.

15 Ved Hardanger folkemuseum kan ein oppleva hardangerkulturen i eit naturskjønt kulturlandskap. Museet har temautstillingar knytta til folkemusikk, drakt og hardangersaum, samt skiftande utstillingar heile året. I museumstunet finn ein bygningar frå perioden talet. Kafe og servering. Agatunet er eit freda vestlanske klyngetun. Den unike Lagmannsstova frå 1250 er ein av dei eldste og best bevarte profande trebygningane i Norge. Agatunet har utstillingar, omvisingar og konsertar heile sommaren. Kafe og servering. Ingebrigt Vik Museum inneheld mest alle arbeida etter bilethoggaren Vik ( ). Han er rekna som ein av dei største bilethoggarane i norsk historie. Samlinga etter Vik er utstilt i ein særmerkt og intim bygning, samt i parken utanfor. Visning av filmen og Ingebrigt Vik i Kabuso Voss folkemuseum, Mølstertunet, ligg høgt og fritt på ei slette hundreogsytti meter over Vossevangen. Mølstertunet er eit autentisk tun, der ingen av husa er flytta til eller frå. Museet har også rike samlingar av eldre bruksting og prynadsting. På Hardanger fartøyvernsenter kan du sjå båtbyggjarar, skipssmed og reipslagar utføra gamalt handverk. Du kan og ro ein tur på fjorden, slå ditt eige tau, og byggja ein leikebåt. I aktivitets løypa kan du utfordra og utvida dei maritime kunnskapane dine. Kafeen, biletspela og utstillingane er ope dagleg i sesongen. Kabuso byd på skiftande kunstutstillingar innanfor eit vidt spekter av sjangrar. Konsertar og andre arrangement gjennom heile året, loklisert i ein vakker kammermusikksal med framifrå akustikk. Kafeen har enkel servering og flott utstikt mot fjorden. Ein vakker park bind Kabuso saman med Ingebrigt Vik Museum. Granvin bygdetun omfattar 6 bygningar; m.a. Hovenstova og ei særprega årestove. Ved badeplassen på Eide ligg eit gamalt naust som og høyrer til tunet. Her finn ein m.a ei omfattande museumssamling med gjenstander samla inn lokalt, mellom anna samlinga etter botanikaren Johan Havaas. I Løflotstova er premiesamlinga etter spelemannen Anders Kjerland utstillt. Kvam bygdemuseum ligg på Lundanes i Øystese, og er ein idyllisk stad med gamle klyngetun, smale vegar og nydeleg utsyn over fjorden og Folgefonna. Borgstova i Vikøy prestegard er ei omlag 400 år gamal røykstove med interiør frå 1800-talet. Postadresse: 5778 Utne, Telefon: E-post:

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum Årsmelding For Hardanger og Voss Museum 2010 Hardanger og Voss museum Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som består av institusjonane Agatunet, Hardanger fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum,

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum 2012 2011 HARDANGER OG VOSS MUSEUM Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som omfattar to folkemuseum, eit av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunsthus

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01-31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salsinntekter 1 3 619

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun

Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Strategisk plan 2014-2017 Vedtatt av styret i Hardanger

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen 11.-12. november 2015 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger Tema: HARDANGER i VEKST HARDANGERKONFERANSEN 2015 SET

Detaljer

Hardanger og Voss museum

Hardanger og Voss museum Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Årsmelding 2013 Hardanger og Voss museum Administrativt

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen. Arkivkode: Styresak: 27/2012. Rekneskap Universitetsmuseet i Bergen per 31.

UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen. Arkivkode: Styresak: 27/2012. Rekneskap Universitetsmuseet i Bergen per 31. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 27/2012 Saksnr.: 12/13843 Møte: 18. desember Rekneskap Universitetsmuseet i Bergen per 31. 2012 GRUNNLØYVINGA (GB), TAL I 1000: Bergen

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-112 Arkivnr. 656 Saksh. Bjørsvik, Elisabeth, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun

Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdetun Kvam bygdetun Strategisk plan Vedtatt av styret i Hardanger og Voss museum

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Søknad Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Kort beskrivelse Etablering og organisering av kunst- og kulturbasert næringsklynge

Detaljer

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Revisjon 2015 INNHALD INNHALD... 2 I. Kva er nasjonale, faglege museumsnettverk... 2 1.1. Ansvarsmuseum... 3 1.2. Forpliktingar i kulturlandskapsnettverket...

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Fordeling av prosjektmidlar folkemusikk - budsjettpost

Fordeling av prosjektmidlar folkemusikk - budsjettpost KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/5155-1 Saksbehandlar: Jørn Oftedal og Ronny B. Skaar Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 08.06.2016 Fordeling

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:55 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: Søknad 2.10.2013 om utvidet garantibeløp for lån til USF Vedlegg: PastedGraphic-6.pdf Kan denne e-posten

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum. På sporet av ei ny tid

ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum. På sporet av ei ny tid ÅRSMELDING Hardanger og Voss museum 2013 På sporet av ei ny tid 1 HARDANGER OG VOSS MUSEUM Rådet Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som omfattar to folkemuseum, eit av dei få reine skulpturmusea

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Hardangerbrua As vart stifta 8.januar 1987 av kommunane: Bergen, Eidfjord, Granvin, Kvam, Ullensvang, Ulvik, Voss.

Hardangerbrua As vart stifta 8.januar 1987 av kommunane: Bergen, Eidfjord, Granvin, Kvam, Ullensvang, Ulvik, Voss. Årsmelding 2007 Hardangerbrua As vart stifta 8.januar 1987 av kommunane: Bergen, Eidfjord, Granvin, Kvam, Ullensvang, Ulvik, Voss. Selskapet sin føremålsparagraf: Selskapets formål er bygging av bro over

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2012 1. Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning

Detaljer

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum,

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum, Vedlegg 2 Statusrapport Handlingsprogram 2012 Handlingsprogrammet er eit verktøy for å nå måla i Regional plan for museum 2011-2015. Regional plan skal leggjast til grunn for kommunal, fylkeskommunal og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Oppfølging av Regional plan for museum 2015

Oppfølging av Regional plan for museum 2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/869-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik, Per Morten Ekerhovd Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger Etter vedtektene for Sparebankstiftinga Hardanger skal det i 2015 gjennomførast val av 4 medlemer og 11 vara medlemer

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Norheimsund Industrier Den 14.02.13 Kl. 09.30-14.30 Odda kommune: Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad:

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer