Beretning om de norske jernbaners drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beretning om de norske jernbaners drift"

Transkript

1

2 Tillegg til Beretning om de norske jernbaners drift terminen Spesifikasjoner til Statsbanenes regnskap samt lønningsregler. Norsk Hoved-Jernbanes regnskap.

3 Innhold. Regnskap for Statsbanenes drift i terminen Regnskaper for de enkelte baner Den samlede statsbanedrift. Gevinst- og tapskonto samt status 16 Spesifikasjoner 18 Spesifikasjon over materialbeholdningene pr. 30te juni Regnskap for Norsk Hoved-Jernbanes drift i terminen Lønningsregler for personalet ved Statsbanene

4 S Regnskap for Statsbanenes drift terminen iste juli ote juni (Statsbudgettets kap. 3001). Inntekt: (Kr. ')1o ) kr Utgift: (Kr ) Overført fra forrige termin... ( _to ) ( ) ( " ) c Overskudd (Kr. / ) kr Mindreutgift på utgiftsbevilgninger overført til neste termin kr Overskuddet kr fremkommer således Driftsoverskudd ved de rene statsbaner i Oslo, Drammen, Hamar, Trondhjem, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Arendal distrikter kr.i 86o Ofotbanen Utbytte av aksjer i Bratsbergbanen Herfra går: Anskaffelser, utvidelser og forbedringer ved de rene statsbaner kr. 2) Renter av distriktets lån til Hen Finsandbanen og Aalgardbanen Kr Kr ) De i parentes anførte tall er de budgetterte Mop. Herav vedkommer: 2) Bevilgning før 30te juni 1925 kr. i for terminen a I

5 Spesifikasjon. Bevilgning. Regnskap. Inntekter: Budgett. Regnskap. Driftsinntekter (Herav inntekter ved automobildrift kr kr ) Renteinntekter Utgifter: Post i a Driftsutgifter (inklusive leie av rullende materiell) b Flytningsgodtgjørelse Sum post I a og b 2 Avsetning til amortiseringsfond for Bratsbergbanen 3 Avsetning til reservefond for Bratsbergbanen 4 Avsetning til fond for utvidelser og forbedringer 5 Anskaffelser, utvidelser og forbedringer. Bevilgning for kr Overført f. t... kr « «6 Hen-Finsandbanen og Ålgardbanen Renter av distriktets Pin ioi o o I I Overskudd I Yderligere spesifikasjoner til foranstående regnskap. Inntekter: Persontrafikk kr Godstrafikk Inntekter ved dampskibsfart» Øvrige trafikkinntekter 56o Andre inntekter» 2)3 oo Renter ) (kr ) kr ) Herav vedkommer bevilgningen for 3ote juni 1925 kr. I , og for i i Heri inntekter ved automobilavdelingen kr (se forklaring _side

6 5I Utgifter vedkommende post 1 a. Budgett: Regnskap: Post I a. Driftsutgifter: Kr. Kr. A. Administrasjon drift og vedlikehold: 1. Hovedstyret Anleggenes og Hovedbanens andel Distriktene : J. I. Jernveiens bevoktning og vedlikehold o.00 J II. Vognenes betjening, drift og vedlikehold II j. III. Lokomotivenes betjening, drift og vedlikehold J IV. Ekspedisjonssteder j. V. Telegraf og telefons vedlikehold J VI. Distriktsadministrasjon j VII. Sakforerbistand, skadeserstatninger, tap ved uhell Utgifter ved dampskibsfart o0-7553, Forskjellige utgifter B. Leie av rullende materiell o o C. Avsetning til fornyelsesfond

7 c, ko '0. ko. oo c5,a ko 00 N O t... en 0 r. r. CT 0, N N N,t cy, t-.. ul N. ce) d '1" co 1-- e;.),t N N, In 0.4 o 'if) 6 1 VD " ei ol 00. '2 ko oo 1-- 0, VS t:. I *4 In,I. 00 N, C., 0, CT N en N t "4". e , Ṇ cn I- er) O,0 en en r. (4,i- oo tr,..... C'.) clcd0 t`l fd,.4 Cl.)t.:- VS N e;) I N u, C.\ 0 0, t - 0 O... 'In,O CY, t N N VD gel- Cl) ev d- Cl)tr, 0 O tr, en. 1.r, N.4 N N tr, r-- Cl). t, Cl) 1,N CT Cr., Cl)00 CO kt5 k6. k0 ci, I O tr).1., I, 0, Cl)L. 0,t- I-. (4 ci)... Cl)r-- ON q7., in el- N an cl- c -) ci).1.4- (4.4 N s;-) ei "I" rts Cl),i 00 ON C4') '14. 0, 0, 1-. N. O N 00 Cl) d, c5.6 C-:. kts t.z. I 06 -d- 00 1/40 0, N 0.,l-t-% ,C).0 t oo ON N N N O.4 'I' C'.) ti.)..}. I-. t, ---N -4'.. 0,C) Cl) Cl)0 0, 0, 04 If) ei),z5. 06 c5 1 ao Cl)el.-, , 0 Cf; tr,.n. 14. `tt. ("f),i. 1, 0,ON fr) 00 1/40 en In,,C),,C, Ci) O Cl)N d 00 0 eet et.4 CT N CT 0 xi).0 d k6 c4 ei' CH oo.t-. 00 r..1. r-- 0 r"... \c, et tr.,cd.ti 00 In vl N 00 N O en.1 N Cl) N Q. til I 1 1/ CO cd 0, 0. Ul e-- e-... Cd Cl) Cl)0-,.1.. ev Cl)6, k0d (Ni 6, O Cl).0 Cl) -1- t.0,cdtv Cl)te-,. 00 u-,,0 0 C' CC),0 d.. In Cl),,,, 0.0c, 4,1".4 N 0, v., Cl) Li.) In t O., 0C; 04 1-:. I O N t".. 0 t.. t t 0,. VD "4" enen "I" 0, 0, N.0 ul t. 0, 1/40 tf) 1/40 00 Cl)ON an ,. al : o 'E.'', -.E.1. c tin ).,,..F., tin 115 rci c. Fl ra 75..w rn r.0,,d cp 7.'), c413 r' ',,L). pa o 5 7 -, e4 cn.2-',/ cu... O 0 Tv) i 49 tie 0 ekb..t:-) e.t: i."..' cu cu 0 bn ; ei ei to 04 E Cl 1-1 O.1

8 ad Forskjellige utgifter. a. Bidrag til andre baner for bruk av fellesstasjoner Andel i utgifter ved: Oslo kr Lillestrøm Eidsvoll Charlottenberg Storlien Riksgransen kr , b. Reklame og avertering av ruter i avisene c. jernbaneskolen. d. Reisekontorene i Oslo. Berlin, London og New-York e. Andel i utgifter ved regnskapsrevisjonen under det kgl. Arbeidsdepartement f. Utgifter ved Auton-mbilavdelingen g. Tilfeldige utgifter ) (kr ) kr ad Automobilavdelingens regnskap. Driftsinntekter. Driftsutgifter. kr kr Hertil kommer : Renter av den til Automobilavdelingen anvendte kapital for terminen Avsatt til amortisasjon ( ( Balanse, overskudd, som er inbetalt i statskassen» kr kr Amortisasjonsbeløpet, der efter ovenstående avsetning for utgjorde kr er anvendt til avskrivning på anleggskonto. 1) Heri jarlsbergbanens bidrag til Tønsberg Eidsfossbanens driftsunderskudd i kr , andel i brandskader ved de rene statsbaner kr samt utgifter ved omformerstasjonen for Luossavara Kirunadra A/Ws malmknuseverk i Narvik kr (se Ofotbanens regnskap).

9 Regnskaper for de enkelte baner. Rene statsbaner i Oslo, Drammen, Hamar, Trondhjem, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Arendal distrikter. Inntekter: Persontrafikk: Reisende kr Reisegods I Post Godstrafikk: Fraktgods kr Ilgods Levende dyr / øvrige trafikkinntekter: Telegrammer kr Leie av overliggende gods Tomteleie Bryggeleie Platform- og linjebilletter Vogn- og presenningleie betalt av trafikanter Inntekter ved dampskibsfart Pakkhusleie Andre inntekter: Skiftning ved sidespor kr Bidrag fra andre baner for bruk av linje cc- andel i felles stasjoner Avgift for grinner og vannledninger kjosker, annonseplass in v Bortleie av restaurasjonsrettigheter Husleie Inntekter ved automobilavdelingen kullosseapparatet i Drammen Bortleie av tomter uten forbindelse med trafikken Avgifter vedrørende oplessning og veining I Bidrag fra andre baner for skiftning Tilfeldige inntekter Avgift av spisevogner Leie av rullende materiell Renter : Renter av felles stasjoner og verksteder m. v.: Renter av felles verksteder kr «- kontorbygningen i Oslo i «- lokomotivremissen i Loelvdalen cc - mellemværende felles stasjoner So

10 Utgifter: Andel i hovedstyrets utgifter kr. it e- distriktenes flytningsgodtgjørelse Utgifter ved dampskibsfart Forskjellige utgifter : Bidrag til andre baner for bruk av fellesstasjoner etc.: Andel i utgifter ved Oslofellesstasjon kr c Eidsvoll c- Charlottenberg c- Lillestrøm ,00 Storlien Andel i utgifter til reklame og avertering av ruter ved jernbaneskolen (- reisekontorene i Oslo, Berlin, London og New-York regnskapsrevisjonen Tilfeldige utgifter Utgifter ved automobilavdelingen Avsetning til fornyelsesfond ,00 Utgifter til anskaffelser, utvidelser og forbedringer, kap. 3001, titel Renter av Ian til Hen-Finsandbanen «-- Algårdbanen Overskudd kr Hertil kommer overskudd for Ofotbanens drift for c der i henh. til kgl. resol. av 8de oktober 1926 er disponert således: Avsatt til anskaffelser, utvidelser og forbedringer, kap for kr. i Innbetalt i statskassen Tilsammen kr kr Fondet for utvidelser og forbedringer utgjorde pr. 30tejuni 1926 kr o Materialfon de t ved samtlige rene statsbaner utgjorde pr. 30te juni 1925 kr I terminen fragar Overført til anskaffelse av rullende materiell (kfr. stort.prp. nr. i for 1925, side 25) som utgjør fondets beholdning pr. 3ote juni Rest kr or n yelsesfondet utgjorde for de rene statsbaner i Oslo, Drammen, Hamar, Trondhjem, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Arendal distrikter pr. 30te juni 1925 kr ,25 Tilkommer i : Avsatt kr Godskrevet for salg av utrangert materiell kr Av fondet er i terminen ayskrevet som forutsatt anvendt Til rullende materiell kr. I skinneutbytning i Oslo distrikt I i Drammen distrikt i Arendal -_ ombytning av broer pa Merakerbanen I ny dreieskive i Guda som utgjør fondets beholdning pr. 3ote juni Kest kr. i

11 Hovedbokens balansekonto utviser pr. 30te juni 1926 som Debitorer: Banene med tilbehør og andre eiendommer : De oprindelige anlegg (se spesifikasjonen, side 18-19) Senere utvidelser og forbedringer (se spesifikasjonen side 22-23) Større anlegg og ombygninger Andre utvidelser og forbedringer. I Sum nedlagt kapital kr Utvidelser og forbedringer for statskassens regning som ikke belastes kapitalen, pr. 3ote juni kr. To Tilkommer i (se spesifikasjonen side 24) Påbegynte arbeider : io Større anlegg og ombygninger (se spesifikasjon side 24) , Andre utvidelser og forbedringer : a) For reservefondets regning kr.') ,12 b) Mot tilskudd av statskassen 2) e) For driftens regning, kapitel 3001 ') d) For fornyelsesfondets regning 4) e) For materialfondets regning 5) f) Andre arbeider () I Lan til Tonsberg-Eidsfossbanen - Urskog-Holandsbanen Nesttun-Osbanen Aksjer i Våla bruk, Ringebu Kassebeholdninger: Ved Hovedstyret (hovedkassen) kr distriktene Innestående i banker Materialforråd Utbetalte nedskrivningsbidrag til jernbaneetatens tjenestemenn tvangssolgte eiendommer Stasjonene i Oslo, Drammen, Hamar, Trondhjem og Bergen distrikter Stavanger, Kristiansand og Arendal distrikter Forskjellige privatbaner og dampskibsselskaper Statens jernbaneanlegg jernbaneundersøkelserne Mellemværende med distriktene Automobilavdelingens anleggskonto Kapitel 704. Kontroll med privatbaner Felleskassens verdipapirer: 4 pct. Skiens kommuneobligasjoner kr Utlån til jernbanefunksjonærer mot pant i faste eiendommer, I Do. - do. tvangssolgte eiendommer «Bruse» I alt ayskrevet Ofotbanen Driftskonto: Påløpet underbalanse på driften pr. 301e juni 1925 kr Tilkommer : Avsatt til utvidelser og forbedringer ved de rene statsbaner kr Fragår: Overskudd i terminen Konto pro diverse: Forskudd på leveranser vedkommende driften Avsatte renter til pensjonskassen pr. 3ote juni Forskudd på byggelån til jernbaneetatens tjenestemenn. For øvrig 1) Se spesifikasjon side 26. 1) :4) _ 29. 4) _ (3) , ,67 kr I Sum kr

12 Kreditorer: Statskassens tilskudd til anleggene (uten fradrag av kommunenes bidrag i penger til de nyere anlegg) kr Forskjellen mellem den nominelle verdi av de av Staten innkjøpte og eksproprierte aksjebaner og statens utlegg for overtagelsen Dekket ved innvunnen leie av rullende materiell II I Inntekt av midlertidig drift (Flekkefjordbanen og Setesdalsbanen) Dekket ved lan hos kommuner Grunn og gjerder betalt ved kommuner samt direkte tilskudd fra kommuner og private ) kr Statens tilskudd til utvidelser og forbedringer: Større anlegg og ombygninger (se spesifikasjon side 2.5)..kr Andre utvidelser og forbedringer..., Betalte utvidelser og forbedringer ved anvendelse av reservefondene : Større anlegg og ombygninger (se spesifik.asjon sid.e 22)..kr Andre utvidelser og forbedringer _ t3I39b 9.7I Utvidelser, anskaffelser og forbedringer, statsbudgettets kapitel 3001 betalt av driftens overskudd ( ) kr. I Tilskudd av Drammen kommune til Randsfjordbanens ombygning Avsatte beløp til arbeider for reservefondets regning ) c- - c- ornye ses ondets regning 3',II e--a- materialfondets - 4) Realisasjon av Bergen-Vossbanens smalsporte materiell c- Randsfjordbanens smalsporte materiell Statskassen tilgode for overførsel av rullende materiell til Ålgardbaneu Overførsel av Drammenbanens smalsporte materiell til andre baner c- 4 godsvogner til Ofotbanen II too.00 Amortisasjon av kullosseapparatet i Grønlien (3 pct. av Gjovikbanens andel kr i 3 ar og 3.5 pct. i 9 ar) Avsatt beløp vedkommende avgift for Nesttun-Osbanens benyttelse av Nesttun stasjon Uavhentet aksjeutbytte Statskassens utlegg til dekning av driftskonto (se foran) Fornyelsesfondet (se foran) Materialfondet for de rene statsbaner (se foran) Fond for utvidelser og forbedringer Avsatt til anskaffelser, utvidelser og forbedringer, statsbudgettcts kapitel 3001 for I Pensjonskassen Hjelpekassen Sykekassene Bila hos stasjonene til utbetaling g Statskassens tilskudd til nedskrivningsbidrag for jernbaneetatens jenestemenn : : Overskudd av d/s,, Bruse's, drift (inntil 3ote juni 2926) kr Herav anvendt til avskrivning (se foran) Lan hos A.dal og Sør-Aurdal kommuner til anlegg av sidelinjen Hen -Finsand Rogaland fylke til anlegg av Algardbanen I3ratsbergbanen Statskassen»)I Hjelpekassen : å konto Fellesbanken kr ) - - Christiania Sparebank ') Se spesifikasjon side _ Sum kr o ) _ _ ) Overskudd på banenes drift i Oslo, Drammen, Hamar, Trondhjem, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Arendal distrikter i kr Overskudd av Ofotbanens drift Bratsbergbanens do. i do, Herfra gar: kr Avsatt til utvidelser og forbedringer ved de rene statsbaner kr. t

13 Ofotbanen. n: Persontrafikk : I ntekter Reisende kr Reisegods Post Godstrafikk : Fraktgods kr Ilgods Levende dyr øvrige trafikkinntekter : Telegrammer kr Leie av overliggende gods ii Tomteleie I Platform- og linjebilletter Veiningsavgift Andre inntekter: Skiftning ved sidespor kr Husleie Avgifter vedrørende oplesning og veining Vogn- og presenningleie betalt av trafikanter Bryggeleie Bortleie av tomter uten forbindelse med trafikken annonseplass Tilfeldige inntekter Rente- og amortisasjonsavgift av den til banens elektrisering anvendte kapital o Utgifter: Andel i Hovedstyrets utgifter kr Distriktets utgifter Flytningsgodtgjørelse Forskjellige utgifter Leie av rullende materiell kr Bidrag til andre baner for bruk av fellesstasjoner etc. Andel i utgifter ved Riksgränsen stasjon til reklame og avertering av ruter ved jernbaneskolen reisekontorene i Oslo, Berlin, London og New-York Tilfeldige utgifter Utgifter ved omformerstasjonen for Luosavara- Kirunavåra AIB's malmknuseverk i Narvik Avsetning til fornyelsesfond Utgifter til anskaffelser, utvidelser og forbedringer, kapitet 3001, titel Renter : Renter av mellemværende kr kontorbygningen i Oslo der er overført til de rene statsbaner. Overskudd kr Fornyelsesfondet utgjorde pr. 3ote juni 1925 kr Avsatt i kr Herav er forutsatt anvendt : Skinneutbytning So Beholdning pr. 3ote juni 1926 kr

14 13 I Hovedbokens balansekonto utviser pr. 3ote juni 1926 som Debitorer: Banen med tilbehør og andre eiendommer: Anleggets kostende kr Utvidelser og forbedringer vedkommende anlegget kr. II Utvidelser og forbedringer for statskassens regning : pr. 3ote juni 1925 kr. 2 88o Tilkommer i : Utvidelser og forbedringer som ikke opføres særskilt, 1924 kr Fragår: Overført i F.d.vogn til Oslo distrikt o k..3r Sum nedlagt kapital Utvidelser og forbedringer som ikke belastes kapitalen Påbegynte arbeider vedkommende utvidelser og forbedringer for statskassens regning 1) Påbegynte arbeider, hvis kostende skal belastes fornyelsesfondet 2) vedkommende utvidelser og forbedringer som ikke spesifiseres vedkommende utvidelser og forbedringer for driftens regfling, kapitel ) Ofotbanens elektrisering Materialbeholdninger Distriktskassen Stasjonene I Konto pro diverse Statskassens inntekt av banens drift fra 15de november 1902 til 3ote juni ,17 Tilgodehavende for samtrafikk Sum kr Kreditorer: Statskassens tilskudd til anlegget kr. II Avsatt beløp vedkommende arbeider for fornyelsesfondets regning 4) Sykekassen I Overskudd av banens drift : Fra I5de november te juni 1925 kr For terminen Statskassens tilskudd til utvidelser og forbedringer under driften elektrisering av banen Fornyelselfondet Uopgjort samtrafikk Statsbanenes felleskasse I Utvidelser, anskaffelser og forbedringer betalt av driftens overskudd Sum kr Persontrafikk Reisende Reisegods Post Godstrafikk: Fraktgods Ilgods Levende dyr 1) Se spesi fikasjon side 31. 2) ) , Bratsbergbanen. Inntekter: kr kr I

15 øvrige trafikkinntekter: Telegrammer kr. I Leie av overliggende gods Platform- og linjebilletter Vogn- og preseningleie betalt av trafikanter Tomteleie Andre inntekter: Husleie Avgift av grinner og vannledninger I kjosker. annonseplass m v Bortleie av restaurasjonsrettigheter Tilfeldige inntekter Utgifter: Andel i Hovedstyrets utgifter - - distriktets utgifter Flytningsgodtgjørelse Forskjellige utgifter : Leie av rullende materiell kr Andel i utgifter til reklame og avertering av ruter ved jernbaneskolen reisekontorene i Oslo, Berlin. London og New-York regnskapsrevisjonen Tilfeldige utgifter Avsetning til fornyelsesfond Renter : Renter av felles verksteder kr «-- kontorbygningen i Oslo c - mellemværende ,92 preferenseaksjekapitalen Herfra gar: Renter av felles stasjoner Inntekt ved renter av preferenseaksjekapitalen o kr III 010,0 Overskudd kr der er anvendt således: Avsatt til drifts- og reservefond.... kr amortiseringsfond Innbetalt i statskassen A mortiseringsfondet utgjorde pr. 30te juni 1925 kr Tilkommer renter fra Iste juli te juni Avsatt i Beholdning pr. 3ote juni 1926 kr

16 Fornyelsesfondet utgjorde pr. 3ote juni kr Avsatt i Beholdning pr. 3ote juni 1926 kr Av drifts- og reservefondet, der pr. 30te juni 1925 utgjorde. kr er i terminen utredet Andel i erstatning for brandskader Sporutvtdelse ved Tinnoset Resten kr. tillagt ovenstående avsetning for Samt som inntekt : Mindreutgift i forhold til det bevilgede og avsatte: Vannstender ved Noragutu. Avsatt kr, ,00 Medgått utgjør således fondets beholdning pr. 3ote juni Hovedbokens balansekonto utviser pr. 3ote juni 1926 som Debi torer: o kr Banen med tilbehør og andre eiendommer: Det oprindelige anlegg efter foreløbig opgjør kr Verdien av den smalsporte strekning Skien-Porsgrund Utvidelser og forbedringer betalt av reservefondet : Pr. 30te juni 1925 kr Tilkommer i : Vannstender ved Noragutu Sporutvidelse ved Tinnoset Sum nedlagt kapital kr Statsbanenes felleskasse Påbegynt arbeide for fornyelsesfondets regning (se spesifikasjon side 31) kr Andel i aksjer i Norway House i London Innkjøp av hus pa Gaserudbraten Statskassens inntekt av banens drift (se nedenfor) 7 ' Kreditorer: Sum kr Aksjekapital kr Distriktsbidrag uten andel i eventuelt overskudd _..... I Aksjeeiernes tilgodehavende i banen Avsatt beløp til arbeider for fornyelsesfondets regning o Drifts- og reservefondet Amortiseringsfon det_ _. _... _ Fornyelsesfondet Statens tilkommende, renter av preferenseaksjekapitalen I tidsrummet 4de dechr ote juni kr I te juli ote juni 1926 _.. s Sum kr

17 (3 Den samlede statsbanedrift. Driftsregnskapet for terminen iste juli te juni Gevinst- og Tapskonto. Debet: Driftsutgifter i distriktene inklusive utgifter ved fellesstasjoner Utgifter ved Hovedstyret dampskibsfart automobilavdelingen Flytningsgodtgjørelse kr I Forskjellige utgifter Avsetning til fornyelsesfond Avsatt til reservefond for Bratsbergbanen - amortiseringsfond for do Utgifter til anskaffelser, utvidelser og forbedringer kap. 3001, post 5 (bevilget ) Renter av lån til til Hen-Finsandbanen og Ålgardbanen v er skudd k r o der er anvendt således: Kreditert statskassen kr. I ) Avsatt til utvidelser, anskaffelser og forbedringer ved de rene statsbaner, for I Persontrafikk Godstrafikk øvrige trafikkinntekter Andre inntekter Inntekter ved dampskibsfart «automobilavdelingen Renter Leie av rullende materiell Kredit: kr. Status pr. 3ote juni Aktiva: Banene med tilbehør og andre eiendomme : Det oprindelige anlegg kr Senere utvidelser og forbedringer a Utvidelser og forbedringer som ikke bel. kap Påbegynte arbeider (ufullførte) Ofotbanens elektrisering Innestående i banker Kassebeholdninger Materialforråd Automobilavdelingens anleggskonto Utestående hos stasjonene (utestående fordringer) privatbaner og dampskibsselskaper kr «I «602 6o a kr kr kr kr Overføres kr ) Dessuten er til utvidelser og forbedringev av bevilgninger for medgått kr. I Medregnes disse i utgiftene blir overskuddet kr redusert til kr i overensstemmelse med hvad der er opført pa side 3. h f erav for de rene statsbaner kr Bratsberbarien.. q hr. i ()(,t

18 Utlagt for jernbaneanleggene og undersøkelsen : Av lånemidler kr Av statsbanene « Konto pro diverse Verdipapirer Diverse debitorer Driftskonto for de rene statsbaner : Underskudd pr. 3ote juni 1925 kr Fragår Statskassens kredit for Statskassens inntekt av Bratsbergba.nens drift: Pr. 3ote juni 1925 kr For terminen « Passiva: Tilskudd av statskassen til anleggene - fra kommuner og private Aksjekapital (Bratsbergbanen) Forskjellen mellem den nominelle verdi av de av staten innkjøpte og eksproprierte aksjebaner og statens utlegg for overdragelsen kr «14 86o « Statskassens tilskudd til Ofotbanens elektrisering Statskassens tilskudd til utvidelser og forbedringer under driften Betalte utvidelser og forbedringer ved anvendelse av reservefondene av driftens overskudd Tilskudd av Drammens kommune til Randsfjordbanens ombygning Avsatte bebop til arbeider for reservefondets regning -c- «fornyelsesfondets do - -. materialfondets do. Avsatt til anskaffelser, utvidelser og forbedringer ved de rene statsbaner for Uavhentet aksjeutbytte Uanvendt av statskassens tilskudd til nedskrivningsbidrag for jernbaneetatens tjenestemenn Diverse kreditorer : Lan hos Ådal og Sør-Aurdal kommuner til anlegg av sidelinjen Hen- Finsand kr I00.00 Lån hos Rogaland fylke til anlegg av Ålgårdbanen Statskassen i Pensjonskassens midler Hjelpekassens Sykekassenes o Overført Kr ! , o39 215, « kr ,78 kr o II I I o Forskjellige 6o cii Fornyelsesfond « Materialfond c Fond for utvidelser og forbedringer « D/S Bruses fond (overskudd av drift) c Drifts- og reservefond for Bratsbergbanen c Amortiseringsfond CC Statskassens tilskudd til dekkelse av driftskonto for de rene statsbaner pr. 3ote juni 1925 kr Fragår : Statskassens kredit for ' Statens inntekt for renter av preferanseaksjekapitalen i Bratsbergbanen... « kr

19 SpeSi vedkommende den nedlagte kapital i de rene statsbaner i Oslo, Drammen, banen. Solørbanen. Smalensbanen. Kongsvingerbanen. Gjøvik- Anleggenes oprindelige kostende Utvidelser og forbedringer henregnet til det første anlegg Udvidelsesarbeider ved Oslo østbanestasjon Andel i forbindelsesbanen mellem Oslo ost og vestbanestasjon Soo Sum anleggenes kostende 2S i Jo' Utvidelser og forbedringer Senere anlegg og ombygninger... Andre utvidelser og forbedringer II Sum utvidelser og forbedringer ii (Forts.), Hovedsum nedlagt kapital (Forts.). Eidsvoll-- Dombasbanen. Raumabanen. Rørosbanen. Hamar-- Tynset-- Tynset. 5) Støren. 5 ) Anleggenes oprindelige kostende Utvidelser og forbedringer henregnet til det første anlegg Utvidelsesarbeider ved Oslo østbanestasjon Andel i forbindelsesbanen mellem Oslo østog vestbanestasjon Sum anleggenes kostende 23 o _ Utvidelser og forbedringer Senere anlegg og ombygninger Andre utvidelser og forbedringer Sum utvidelser og forbedringer Hovedsum nedlagt kapital I Kapitalen i Støren A.motbanen (strekningen Rena-- Storen lengden. **) Inkl, sidelinjen til.algard. er fordelt efter kilometer-

20 fikasjon Hamar, Trondhjem, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Arendal distrikter. banen. Bergensbanen. Jarlsbergbanen Porsgrund-- (strekningen Drammen Brevik. Eidanger). Drammenbanen. Randsfjord- Kongsberg Nordagutu Hjuksebø.Lunde o TO I Soo o Dovrebanen. (Dombas- Trondhjem). Meråkerbanen. Sunnanbanen. Setesdals- JEerbanen og Flekkefjordbanen. Tveitsundbanen. banen. S II **) Soo II , I

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Gjennombruddet NR 3 2011

Gjennombruddet NR 3 2011 NR 3 2011 Gjennombruddet Bring sørger for at stadig mer gods går på skinner inn og ut av landet. Det avlaster veinettet med flere tusen trailere i året både i Norge og Europa. Side 4 9 Signaler En jernbane

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

NORGES ELEKTRISITETSVERKER

NORGES ELEKTRISITETSVERKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 40 NORGES ELEKTRISITETSVERKER 954 Electricity Plants 954. STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 956 Tidligere utkommet: Norges elektrisitetsverker

Detaljer

Det private telefonselskapet Bjerkreim Telefon A/S

Det private telefonselskapet Bjerkreim Telefon A/S Paul Tengesdal Det private telefonselskapet Bjerkreim Telefon A/S I virksomhet fra 1924 til 1943 Telefonen kom til Bjerkreim i 1901, med ei linje til Bjerkreim og Gjedrem kor lensmannen budde. Denne linja

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå!

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå! Innspill til Stortingets budsjettbehandling for 2010: Stort behov b for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008 Overenskomst mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE FELLESFORBUNDET på den annen side Gjelder fra 1.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

Baneservice på fem minutter

Baneservice på fem minutter Baneservice AS Årsrapport 2008 Baneservice på fem minutter Virksomhet: Baneservice leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Selskapet bygger og vedlikeholder

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING GOL01.doc (ajour v15) Petter Hansen (oppgavesamling, utgave 2012) Inntektsberegning: Skatteklasse 2, felles ligning, sktl 2-10 og 15-4 Inntektsberegning: Lønn (trygdeavgift

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011 Grant Thornton informerer Nr. 3/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Rådgivning på tørt og vått Etter en ekstraordinær

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet Utløp14.05.2014 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

samt ANDRE GODTGJØRELSER

samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK

DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK 58 Hovedstyrets regnskapsberetning for 2002 Netto internasjonale reserver er Norges Banks dominerende eiendel, når en ser bort fra Petroleumsfondet, som ikke har innvirkning

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2009 ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! ÅRSRAPPORT 2009 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer