Beretning om de norske jernbaners drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beretning om de norske jernbaners drift"

Transkript

1

2 Tillegg til Beretning om de norske jernbaners drift terminen Spesifikasjoner til Statsbanenes regnskap samt lønningsregler. Norsk Hoved-Jernbanes regnskap.

3 Innhold. Regnskap for Statsbanenes drift i terminen Regnskaper for de enkelte baner Den samlede statsbanedrift. Gevinst- og tapskonto samt status 16 Spesifikasjoner 18 Spesifikasjon over materialbeholdningene pr. 30te juni Regnskap for Norsk Hoved-Jernbanes drift i terminen Lønningsregler for personalet ved Statsbanene

4 S Regnskap for Statsbanenes drift terminen iste juli ote juni (Statsbudgettets kap. 3001). Inntekt: (Kr. ')1o ) kr Utgift: (Kr ) Overført fra forrige termin... ( _to ) ( ) ( " ) c Overskudd (Kr. / ) kr Mindreutgift på utgiftsbevilgninger overført til neste termin kr Overskuddet kr fremkommer således Driftsoverskudd ved de rene statsbaner i Oslo, Drammen, Hamar, Trondhjem, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Arendal distrikter kr.i 86o Ofotbanen Utbytte av aksjer i Bratsbergbanen Herfra går: Anskaffelser, utvidelser og forbedringer ved de rene statsbaner kr. 2) Renter av distriktets lån til Hen Finsandbanen og Aalgardbanen Kr Kr ) De i parentes anførte tall er de budgetterte Mop. Herav vedkommer: 2) Bevilgning før 30te juni 1925 kr. i for terminen a I

5 Spesifikasjon. Bevilgning. Regnskap. Inntekter: Budgett. Regnskap. Driftsinntekter (Herav inntekter ved automobildrift kr kr ) Renteinntekter Utgifter: Post i a Driftsutgifter (inklusive leie av rullende materiell) b Flytningsgodtgjørelse Sum post I a og b 2 Avsetning til amortiseringsfond for Bratsbergbanen 3 Avsetning til reservefond for Bratsbergbanen 4 Avsetning til fond for utvidelser og forbedringer 5 Anskaffelser, utvidelser og forbedringer. Bevilgning for kr Overført f. t... kr « «6 Hen-Finsandbanen og Ålgardbanen Renter av distriktets Pin ioi o o I I Overskudd I Yderligere spesifikasjoner til foranstående regnskap. Inntekter: Persontrafikk kr Godstrafikk Inntekter ved dampskibsfart» Øvrige trafikkinntekter 56o Andre inntekter» 2)3 oo Renter ) (kr ) kr ) Herav vedkommer bevilgningen for 3ote juni 1925 kr. I , og for i i Heri inntekter ved automobilavdelingen kr (se forklaring _side

6 5I Utgifter vedkommende post 1 a. Budgett: Regnskap: Post I a. Driftsutgifter: Kr. Kr. A. Administrasjon drift og vedlikehold: 1. Hovedstyret Anleggenes og Hovedbanens andel Distriktene : J. I. Jernveiens bevoktning og vedlikehold o.00 J II. Vognenes betjening, drift og vedlikehold II j. III. Lokomotivenes betjening, drift og vedlikehold J IV. Ekspedisjonssteder j. V. Telegraf og telefons vedlikehold J VI. Distriktsadministrasjon j VII. Sakforerbistand, skadeserstatninger, tap ved uhell Utgifter ved dampskibsfart o0-7553, Forskjellige utgifter B. Leie av rullende materiell o o C. Avsetning til fornyelsesfond

7 c, ko '0. ko. oo c5,a ko 00 N O t... en 0 r. r. CT 0, N N N,t cy, t-.. ul N. ce) d '1" co 1-- e;.),t N N, In 0.4 o 'if) 6 1 VD " ei ol 00. '2 ko oo 1-- 0, VS t:. I *4 In,I. 00 N, C., 0, CT N en N t "4". e , Ṇ cn I- er) O,0 en en r. (4,i- oo tr,..... C'.) clcd0 t`l fd,.4 Cl.)t.:- VS N e;) I N u, C.\ 0 0, t - 0 O... 'In,O CY, t N N VD gel- Cl) ev d- Cl)tr, 0 O tr, en. 1.r, N.4 N N tr, r-- Cl). t, Cl) 1,N CT Cr., Cl)00 CO kt5 k6. k0 ci, I O tr).1., I, 0, Cl)L. 0,t- I-. (4 ci)... Cl)r-- ON q7., in el- N an cl- c -) ci).1.4- (4.4 N s;-) ei "I" rts Cl),i 00 ON C4') '14. 0, 0, 1-. N. O N 00 Cl) d, c5.6 C-:. kts t.z. I 06 -d- 00 1/40 0, N 0.,l-t-% ,C).0 t oo ON N N N O.4 'I' C'.) ti.)..}. I-. t, ---N -4'.. 0,C) Cl) Cl)0 0, 0, 04 If) ei),z5. 06 c5 1 ao Cl)el.-, , 0 Cf; tr,.n. 14. `tt. ("f),i. 1, 0,ON fr) 00 1/40 en In,,C),,C, Ci) O Cl)N d 00 0 eet et.4 CT N CT 0 xi).0 d k6 c4 ei' CH oo.t-. 00 r..1. r-- 0 r"... \c, et tr.,cd.ti 00 In vl N 00 N O en.1 N Cl) N Q. til I 1 1/ CO cd 0, 0. Ul e-- e-... Cd Cl) Cl)0-,.1.. ev Cl)6, k0d (Ni 6, O Cl).0 Cl) -1- t.0,cdtv Cl)te-,. 00 u-,,0 0 C' CC),0 d.. In Cl),,,, 0.0c, 4,1".4 N 0, v., Cl) Li.) In t O., 0C; 04 1-:. I O N t".. 0 t.. t t 0,. VD "4" enen "I" 0, 0, N.0 ul t. 0, 1/40 tf) 1/40 00 Cl)ON an ,. al : o 'E.'', -.E.1. c tin ).,,..F., tin 115 rci c. Fl ra 75..w rn r.0,,d cp 7.'), c413 r' ',,L). pa o 5 7 -, e4 cn.2-',/ cu... O 0 Tv) i 49 tie 0 ekb..t:-) e.t: i."..' cu cu 0 bn ; ei ei to 04 E Cl 1-1 O.1

8 ad Forskjellige utgifter. a. Bidrag til andre baner for bruk av fellesstasjoner Andel i utgifter ved: Oslo kr Lillestrøm Eidsvoll Charlottenberg Storlien Riksgransen kr , b. Reklame og avertering av ruter i avisene c. jernbaneskolen. d. Reisekontorene i Oslo. Berlin, London og New-York e. Andel i utgifter ved regnskapsrevisjonen under det kgl. Arbeidsdepartement f. Utgifter ved Auton-mbilavdelingen g. Tilfeldige utgifter ) (kr ) kr ad Automobilavdelingens regnskap. Driftsinntekter. Driftsutgifter. kr kr Hertil kommer : Renter av den til Automobilavdelingen anvendte kapital for terminen Avsatt til amortisasjon ( ( Balanse, overskudd, som er inbetalt i statskassen» kr kr Amortisasjonsbeløpet, der efter ovenstående avsetning for utgjorde kr er anvendt til avskrivning på anleggskonto. 1) Heri jarlsbergbanens bidrag til Tønsberg Eidsfossbanens driftsunderskudd i kr , andel i brandskader ved de rene statsbaner kr samt utgifter ved omformerstasjonen for Luossavara Kirunadra A/Ws malmknuseverk i Narvik kr (se Ofotbanens regnskap).

9 Regnskaper for de enkelte baner. Rene statsbaner i Oslo, Drammen, Hamar, Trondhjem, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Arendal distrikter. Inntekter: Persontrafikk: Reisende kr Reisegods I Post Godstrafikk: Fraktgods kr Ilgods Levende dyr / øvrige trafikkinntekter: Telegrammer kr Leie av overliggende gods Tomteleie Bryggeleie Platform- og linjebilletter Vogn- og presenningleie betalt av trafikanter Inntekter ved dampskibsfart Pakkhusleie Andre inntekter: Skiftning ved sidespor kr Bidrag fra andre baner for bruk av linje cc- andel i felles stasjoner Avgift for grinner og vannledninger kjosker, annonseplass in v Bortleie av restaurasjonsrettigheter Husleie Inntekter ved automobilavdelingen kullosseapparatet i Drammen Bortleie av tomter uten forbindelse med trafikken Avgifter vedrørende oplessning og veining I Bidrag fra andre baner for skiftning Tilfeldige inntekter Avgift av spisevogner Leie av rullende materiell Renter : Renter av felles stasjoner og verksteder m. v.: Renter av felles verksteder kr «- kontorbygningen i Oslo i «- lokomotivremissen i Loelvdalen cc - mellemværende felles stasjoner So

10 Utgifter: Andel i hovedstyrets utgifter kr. it e- distriktenes flytningsgodtgjørelse Utgifter ved dampskibsfart Forskjellige utgifter : Bidrag til andre baner for bruk av fellesstasjoner etc.: Andel i utgifter ved Oslofellesstasjon kr c Eidsvoll c- Charlottenberg c- Lillestrøm ,00 Storlien Andel i utgifter til reklame og avertering av ruter ved jernbaneskolen (- reisekontorene i Oslo, Berlin, London og New-York regnskapsrevisjonen Tilfeldige utgifter Utgifter ved automobilavdelingen Avsetning til fornyelsesfond ,00 Utgifter til anskaffelser, utvidelser og forbedringer, kap. 3001, titel Renter av Ian til Hen-Finsandbanen «-- Algårdbanen Overskudd kr Hertil kommer overskudd for Ofotbanens drift for c der i henh. til kgl. resol. av 8de oktober 1926 er disponert således: Avsatt til anskaffelser, utvidelser og forbedringer, kap for kr. i Innbetalt i statskassen Tilsammen kr kr Fondet for utvidelser og forbedringer utgjorde pr. 30tejuni 1926 kr o Materialfon de t ved samtlige rene statsbaner utgjorde pr. 30te juni 1925 kr I terminen fragar Overført til anskaffelse av rullende materiell (kfr. stort.prp. nr. i for 1925, side 25) som utgjør fondets beholdning pr. 3ote juni Rest kr or n yelsesfondet utgjorde for de rene statsbaner i Oslo, Drammen, Hamar, Trondhjem, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Arendal distrikter pr. 30te juni 1925 kr ,25 Tilkommer i : Avsatt kr Godskrevet for salg av utrangert materiell kr Av fondet er i terminen ayskrevet som forutsatt anvendt Til rullende materiell kr. I skinneutbytning i Oslo distrikt I i Drammen distrikt i Arendal -_ ombytning av broer pa Merakerbanen I ny dreieskive i Guda som utgjør fondets beholdning pr. 3ote juni Kest kr. i

11 Hovedbokens balansekonto utviser pr. 30te juni 1926 som Debitorer: Banene med tilbehør og andre eiendommer : De oprindelige anlegg (se spesifikasjonen, side 18-19) Senere utvidelser og forbedringer (se spesifikasjonen side 22-23) Større anlegg og ombygninger Andre utvidelser og forbedringer. I Sum nedlagt kapital kr Utvidelser og forbedringer for statskassens regning som ikke belastes kapitalen, pr. 3ote juni kr. To Tilkommer i (se spesifikasjonen side 24) Påbegynte arbeider : io Større anlegg og ombygninger (se spesifikasjon side 24) , Andre utvidelser og forbedringer : a) For reservefondets regning kr.') ,12 b) Mot tilskudd av statskassen 2) e) For driftens regning, kapitel 3001 ') d) For fornyelsesfondets regning 4) e) For materialfondets regning 5) f) Andre arbeider () I Lan til Tonsberg-Eidsfossbanen - Urskog-Holandsbanen Nesttun-Osbanen Aksjer i Våla bruk, Ringebu Kassebeholdninger: Ved Hovedstyret (hovedkassen) kr distriktene Innestående i banker Materialforråd Utbetalte nedskrivningsbidrag til jernbaneetatens tjenestemenn tvangssolgte eiendommer Stasjonene i Oslo, Drammen, Hamar, Trondhjem og Bergen distrikter Stavanger, Kristiansand og Arendal distrikter Forskjellige privatbaner og dampskibsselskaper Statens jernbaneanlegg jernbaneundersøkelserne Mellemværende med distriktene Automobilavdelingens anleggskonto Kapitel 704. Kontroll med privatbaner Felleskassens verdipapirer: 4 pct. Skiens kommuneobligasjoner kr Utlån til jernbanefunksjonærer mot pant i faste eiendommer, I Do. - do. tvangssolgte eiendommer «Bruse» I alt ayskrevet Ofotbanen Driftskonto: Påløpet underbalanse på driften pr. 301e juni 1925 kr Tilkommer : Avsatt til utvidelser og forbedringer ved de rene statsbaner kr Fragår: Overskudd i terminen Konto pro diverse: Forskudd på leveranser vedkommende driften Avsatte renter til pensjonskassen pr. 3ote juni Forskudd på byggelån til jernbaneetatens tjenestemenn. For øvrig 1) Se spesifikasjon side 26. 1) :4) _ 29. 4) _ (3) , ,67 kr I Sum kr

12 Kreditorer: Statskassens tilskudd til anleggene (uten fradrag av kommunenes bidrag i penger til de nyere anlegg) kr Forskjellen mellem den nominelle verdi av de av Staten innkjøpte og eksproprierte aksjebaner og statens utlegg for overtagelsen Dekket ved innvunnen leie av rullende materiell II I Inntekt av midlertidig drift (Flekkefjordbanen og Setesdalsbanen) Dekket ved lan hos kommuner Grunn og gjerder betalt ved kommuner samt direkte tilskudd fra kommuner og private ) kr Statens tilskudd til utvidelser og forbedringer: Større anlegg og ombygninger (se spesifikasjon side 2.5)..kr Andre utvidelser og forbedringer..., Betalte utvidelser og forbedringer ved anvendelse av reservefondene : Større anlegg og ombygninger (se spesifik.asjon sid.e 22)..kr Andre utvidelser og forbedringer _ t3I39b 9.7I Utvidelser, anskaffelser og forbedringer, statsbudgettets kapitel 3001 betalt av driftens overskudd ( ) kr. I Tilskudd av Drammen kommune til Randsfjordbanens ombygning Avsatte beløp til arbeider for reservefondets regning ) c- - c- ornye ses ondets regning 3',II e--a- materialfondets - 4) Realisasjon av Bergen-Vossbanens smalsporte materiell c- Randsfjordbanens smalsporte materiell Statskassen tilgode for overførsel av rullende materiell til Ålgardbaneu Overførsel av Drammenbanens smalsporte materiell til andre baner c- 4 godsvogner til Ofotbanen II too.00 Amortisasjon av kullosseapparatet i Grønlien (3 pct. av Gjovikbanens andel kr i 3 ar og 3.5 pct. i 9 ar) Avsatt beløp vedkommende avgift for Nesttun-Osbanens benyttelse av Nesttun stasjon Uavhentet aksjeutbytte Statskassens utlegg til dekning av driftskonto (se foran) Fornyelsesfondet (se foran) Materialfondet for de rene statsbaner (se foran) Fond for utvidelser og forbedringer Avsatt til anskaffelser, utvidelser og forbedringer, statsbudgettcts kapitel 3001 for I Pensjonskassen Hjelpekassen Sykekassene Bila hos stasjonene til utbetaling g Statskassens tilskudd til nedskrivningsbidrag for jernbaneetatens jenestemenn : : Overskudd av d/s,, Bruse's, drift (inntil 3ote juni 2926) kr Herav anvendt til avskrivning (se foran) Lan hos A.dal og Sør-Aurdal kommuner til anlegg av sidelinjen Hen -Finsand Rogaland fylke til anlegg av Algardbanen I3ratsbergbanen Statskassen»)I Hjelpekassen : å konto Fellesbanken kr ) - - Christiania Sparebank ') Se spesifikasjon side _ Sum kr o ) _ _ ) Overskudd på banenes drift i Oslo, Drammen, Hamar, Trondhjem, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Arendal distrikter i kr Overskudd av Ofotbanens drift Bratsbergbanens do. i do, Herfra gar: kr Avsatt til utvidelser og forbedringer ved de rene statsbaner kr. t

13 Ofotbanen. n: Persontrafikk : I ntekter Reisende kr Reisegods Post Godstrafikk : Fraktgods kr Ilgods Levende dyr øvrige trafikkinntekter : Telegrammer kr Leie av overliggende gods ii Tomteleie I Platform- og linjebilletter Veiningsavgift Andre inntekter: Skiftning ved sidespor kr Husleie Avgifter vedrørende oplesning og veining Vogn- og presenningleie betalt av trafikanter Bryggeleie Bortleie av tomter uten forbindelse med trafikken annonseplass Tilfeldige inntekter Rente- og amortisasjonsavgift av den til banens elektrisering anvendte kapital o Utgifter: Andel i Hovedstyrets utgifter kr Distriktets utgifter Flytningsgodtgjørelse Forskjellige utgifter Leie av rullende materiell kr Bidrag til andre baner for bruk av fellesstasjoner etc. Andel i utgifter ved Riksgränsen stasjon til reklame og avertering av ruter ved jernbaneskolen reisekontorene i Oslo, Berlin, London og New-York Tilfeldige utgifter Utgifter ved omformerstasjonen for Luosavara- Kirunavåra AIB's malmknuseverk i Narvik Avsetning til fornyelsesfond Utgifter til anskaffelser, utvidelser og forbedringer, kapitet 3001, titel Renter : Renter av mellemværende kr kontorbygningen i Oslo der er overført til de rene statsbaner. Overskudd kr Fornyelsesfondet utgjorde pr. 3ote juni 1925 kr Avsatt i kr Herav er forutsatt anvendt : Skinneutbytning So Beholdning pr. 3ote juni 1926 kr

14 13 I Hovedbokens balansekonto utviser pr. 3ote juni 1926 som Debitorer: Banen med tilbehør og andre eiendommer: Anleggets kostende kr Utvidelser og forbedringer vedkommende anlegget kr. II Utvidelser og forbedringer for statskassens regning : pr. 3ote juni 1925 kr. 2 88o Tilkommer i : Utvidelser og forbedringer som ikke opføres særskilt, 1924 kr Fragår: Overført i F.d.vogn til Oslo distrikt o k..3r Sum nedlagt kapital Utvidelser og forbedringer som ikke belastes kapitalen Påbegynte arbeider vedkommende utvidelser og forbedringer for statskassens regning 1) Påbegynte arbeider, hvis kostende skal belastes fornyelsesfondet 2) vedkommende utvidelser og forbedringer som ikke spesifiseres vedkommende utvidelser og forbedringer for driftens regfling, kapitel ) Ofotbanens elektrisering Materialbeholdninger Distriktskassen Stasjonene I Konto pro diverse Statskassens inntekt av banens drift fra 15de november 1902 til 3ote juni ,17 Tilgodehavende for samtrafikk Sum kr Kreditorer: Statskassens tilskudd til anlegget kr. II Avsatt beløp vedkommende arbeider for fornyelsesfondets regning 4) Sykekassen I Overskudd av banens drift : Fra I5de november te juni 1925 kr For terminen Statskassens tilskudd til utvidelser og forbedringer under driften elektrisering av banen Fornyelselfondet Uopgjort samtrafikk Statsbanenes felleskasse I Utvidelser, anskaffelser og forbedringer betalt av driftens overskudd Sum kr Persontrafikk Reisende Reisegods Post Godstrafikk: Fraktgods Ilgods Levende dyr 1) Se spesi fikasjon side 31. 2) ) , Bratsbergbanen. Inntekter: kr kr I

15 øvrige trafikkinntekter: Telegrammer kr. I Leie av overliggende gods Platform- og linjebilletter Vogn- og preseningleie betalt av trafikanter Tomteleie Andre inntekter: Husleie Avgift av grinner og vannledninger I kjosker. annonseplass m v Bortleie av restaurasjonsrettigheter Tilfeldige inntekter Utgifter: Andel i Hovedstyrets utgifter - - distriktets utgifter Flytningsgodtgjørelse Forskjellige utgifter : Leie av rullende materiell kr Andel i utgifter til reklame og avertering av ruter ved jernbaneskolen reisekontorene i Oslo, Berlin. London og New-York regnskapsrevisjonen Tilfeldige utgifter Avsetning til fornyelsesfond Renter : Renter av felles verksteder kr «-- kontorbygningen i Oslo c - mellemværende ,92 preferenseaksjekapitalen Herfra gar: Renter av felles stasjoner Inntekt ved renter av preferenseaksjekapitalen o kr III 010,0 Overskudd kr der er anvendt således: Avsatt til drifts- og reservefond.... kr amortiseringsfond Innbetalt i statskassen A mortiseringsfondet utgjorde pr. 30te juni 1925 kr Tilkommer renter fra Iste juli te juni Avsatt i Beholdning pr. 3ote juni 1926 kr

16 Fornyelsesfondet utgjorde pr. 3ote juni kr Avsatt i Beholdning pr. 3ote juni 1926 kr Av drifts- og reservefondet, der pr. 30te juni 1925 utgjorde. kr er i terminen utredet Andel i erstatning for brandskader Sporutvtdelse ved Tinnoset Resten kr. tillagt ovenstående avsetning for Samt som inntekt : Mindreutgift i forhold til det bevilgede og avsatte: Vannstender ved Noragutu. Avsatt kr, ,00 Medgått utgjør således fondets beholdning pr. 3ote juni Hovedbokens balansekonto utviser pr. 3ote juni 1926 som Debi torer: o kr Banen med tilbehør og andre eiendommer: Det oprindelige anlegg efter foreløbig opgjør kr Verdien av den smalsporte strekning Skien-Porsgrund Utvidelser og forbedringer betalt av reservefondet : Pr. 30te juni 1925 kr Tilkommer i : Vannstender ved Noragutu Sporutvidelse ved Tinnoset Sum nedlagt kapital kr Statsbanenes felleskasse Påbegynt arbeide for fornyelsesfondets regning (se spesifikasjon side 31) kr Andel i aksjer i Norway House i London Innkjøp av hus pa Gaserudbraten Statskassens inntekt av banens drift (se nedenfor) 7 ' Kreditorer: Sum kr Aksjekapital kr Distriktsbidrag uten andel i eventuelt overskudd _..... I Aksjeeiernes tilgodehavende i banen Avsatt beløp til arbeider for fornyelsesfondets regning o Drifts- og reservefondet Amortiseringsfon det_ _. _... _ Fornyelsesfondet Statens tilkommende, renter av preferenseaksjekapitalen I tidsrummet 4de dechr ote juni kr I te juli ote juni 1926 _.. s Sum kr

17 (3 Den samlede statsbanedrift. Driftsregnskapet for terminen iste juli te juni Gevinst- og Tapskonto. Debet: Driftsutgifter i distriktene inklusive utgifter ved fellesstasjoner Utgifter ved Hovedstyret dampskibsfart automobilavdelingen Flytningsgodtgjørelse kr I Forskjellige utgifter Avsetning til fornyelsesfond Avsatt til reservefond for Bratsbergbanen - amortiseringsfond for do Utgifter til anskaffelser, utvidelser og forbedringer kap. 3001, post 5 (bevilget ) Renter av lån til til Hen-Finsandbanen og Ålgardbanen v er skudd k r o der er anvendt således: Kreditert statskassen kr. I ) Avsatt til utvidelser, anskaffelser og forbedringer ved de rene statsbaner, for I Persontrafikk Godstrafikk øvrige trafikkinntekter Andre inntekter Inntekter ved dampskibsfart «automobilavdelingen Renter Leie av rullende materiell Kredit: kr. Status pr. 3ote juni Aktiva: Banene med tilbehør og andre eiendomme : Det oprindelige anlegg kr Senere utvidelser og forbedringer a Utvidelser og forbedringer som ikke bel. kap Påbegynte arbeider (ufullførte) Ofotbanens elektrisering Innestående i banker Kassebeholdninger Materialforråd Automobilavdelingens anleggskonto Utestående hos stasjonene (utestående fordringer) privatbaner og dampskibsselskaper kr «I «602 6o a kr kr kr kr Overføres kr ) Dessuten er til utvidelser og forbedringev av bevilgninger for medgått kr. I Medregnes disse i utgiftene blir overskuddet kr redusert til kr i overensstemmelse med hvad der er opført pa side 3. h f erav for de rene statsbaner kr Bratsberbarien.. q hr. i ()(,t

18 Utlagt for jernbaneanleggene og undersøkelsen : Av lånemidler kr Av statsbanene « Konto pro diverse Verdipapirer Diverse debitorer Driftskonto for de rene statsbaner : Underskudd pr. 3ote juni 1925 kr Fragår Statskassens kredit for Statskassens inntekt av Bratsbergba.nens drift: Pr. 3ote juni 1925 kr For terminen « Passiva: Tilskudd av statskassen til anleggene - fra kommuner og private Aksjekapital (Bratsbergbanen) Forskjellen mellem den nominelle verdi av de av staten innkjøpte og eksproprierte aksjebaner og statens utlegg for overdragelsen kr «14 86o « Statskassens tilskudd til Ofotbanens elektrisering Statskassens tilskudd til utvidelser og forbedringer under driften Betalte utvidelser og forbedringer ved anvendelse av reservefondene av driftens overskudd Tilskudd av Drammens kommune til Randsfjordbanens ombygning Avsatte bebop til arbeider for reservefondets regning -c- «fornyelsesfondets do - -. materialfondets do. Avsatt til anskaffelser, utvidelser og forbedringer ved de rene statsbaner for Uavhentet aksjeutbytte Uanvendt av statskassens tilskudd til nedskrivningsbidrag for jernbaneetatens tjenestemenn Diverse kreditorer : Lan hos Ådal og Sør-Aurdal kommuner til anlegg av sidelinjen Hen- Finsand kr I00.00 Lån hos Rogaland fylke til anlegg av Ålgårdbanen Statskassen i Pensjonskassens midler Hjelpekassens Sykekassenes o Overført Kr ! , o39 215, « kr ,78 kr o II I I o Forskjellige 6o cii Fornyelsesfond « Materialfond c Fond for utvidelser og forbedringer « D/S Bruses fond (overskudd av drift) c Drifts- og reservefond for Bratsbergbanen c Amortiseringsfond CC Statskassens tilskudd til dekkelse av driftskonto for de rene statsbaner pr. 3ote juni 1925 kr Fragår : Statskassens kredit for ' Statens inntekt for renter av preferanseaksjekapitalen i Bratsbergbanen... « kr

19 SpeSi vedkommende den nedlagte kapital i de rene statsbaner i Oslo, Drammen, banen. Solørbanen. Smalensbanen. Kongsvingerbanen. Gjøvik- Anleggenes oprindelige kostende Utvidelser og forbedringer henregnet til det første anlegg Udvidelsesarbeider ved Oslo østbanestasjon Andel i forbindelsesbanen mellem Oslo ost og vestbanestasjon Soo Sum anleggenes kostende 2S i Jo' Utvidelser og forbedringer Senere anlegg og ombygninger... Andre utvidelser og forbedringer II Sum utvidelser og forbedringer ii (Forts.), Hovedsum nedlagt kapital (Forts.). Eidsvoll-- Dombasbanen. Raumabanen. Rørosbanen. Hamar-- Tynset-- Tynset. 5) Støren. 5 ) Anleggenes oprindelige kostende Utvidelser og forbedringer henregnet til det første anlegg Utvidelsesarbeider ved Oslo østbanestasjon Andel i forbindelsesbanen mellem Oslo østog vestbanestasjon Sum anleggenes kostende 23 o _ Utvidelser og forbedringer Senere anlegg og ombygninger Andre utvidelser og forbedringer Sum utvidelser og forbedringer Hovedsum nedlagt kapital I Kapitalen i Støren A.motbanen (strekningen Rena-- Storen lengden. **) Inkl, sidelinjen til.algard. er fordelt efter kilometer-

20 fikasjon Hamar, Trondhjem, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Arendal distrikter. banen. Bergensbanen. Jarlsbergbanen Porsgrund-- (strekningen Drammen Brevik. Eidanger). Drammenbanen. Randsfjord- Kongsberg Nordagutu Hjuksebø.Lunde o TO I Soo o Dovrebanen. (Dombas- Trondhjem). Meråkerbanen. Sunnanbanen. Setesdals- JEerbanen og Flekkefjordbanen. Tveitsundbanen. banen. S II **) Soo II , I

Beretning om de norske jernbaners drift

Beretning om de norske jernbaners drift Tillegg til Beretning om de norske jernbaners drift terminen 193o-1931. Spesifikasjoner til Statsbanenes regnskap. Tillegg til Beretning om de norske jernbaners drift terminen I 93 0-1 93 I. Spesifikasjoner

Detaljer

(CN) Gt 4903 Kristiansand - Sarpsborg Kristiansand - Grovane Søndager Grovane - Sarpsborg Mandager Hast. 100. 5 Merkn. 4 Til

(CN) Gt 4903 Kristiansand - Sarpsborg Kristiansand - Grovane Søndager Grovane - Sarpsborg Mandager Hast. 100. 5 Merkn. 4 Til /99 00... 0... 0... 09... 00... 0... 0... 0... 0...9 0...9 9...9...9...9...0...0...0 0...0 09... 9............ 90... 9... 9... 9... 9... 99... 0... 9.................. 90... 90... 90... 90... 9... 9...

Detaljer

Gaute Borgerud. Senioringeniør ved Marked og kommunikasjon, seksjon for kunde- og markedsrelasjoner, Jernbanedirektørens sentrale staber

Gaute Borgerud. Senioringeniør ved Marked og kommunikasjon, seksjon for kunde- og markedsrelasjoner, Jernbanedirektørens sentrale staber Gaute Borgerud Senioringeniør ved Marked og kommunikasjon, seksjon for kunde- og markedsrelasjoner, Jernbanedirektørens sentrale staber KAPASITET Hvordan sikre en rasjonell kapasitetsvekst der den etterspørres?

Detaljer

Buskerudbyen - jernbanens rolle. Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009

Buskerudbyen - jernbanens rolle. Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009 Buskerudbyen - jernbanens rolle Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009 Jernbaneverkets strategi 2010-2013 Tilstrekkelig plangrunnlag Strekningsvise utviklingsplaner revidert IC-strategi

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Rekke IX. Trykt 934. Nr. 4. Folketellingen. desember 930: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Lars Chr. Stendal Jernbaneverket, Regional plan- og utviklingsdirektør sør/vest

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Lars Chr. Stendal Jernbaneverket, Regional plan- og utviklingsdirektør sør/vest Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Lars Chr. Stendal Jernbaneverket, Regional plan- og utviklingsdirektør sør/vest 9. april 2013 Befolkningsvekst og inntektsvekst gir økt transportetterspørsel

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Linje L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0553 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435

Detaljer

Sauherad kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 14:00

Sauherad kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 14:00 Sauherad kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 14:00 Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Bærekraftig arealbruk

Bærekraftig arealbruk AVDELING FOR REGIONAL UTVIKLING Bærekraftig arealbruk Plansamarbeidet (ATP) i Oslo og Akershus møte i arbeidsgruppa 11/11-2009. v/njål Hvilken type plan er... mulig?...-behov for? Lokalisering (ABC, rett

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken. Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert

SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken. Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert Side 1 10.10.2006 Innledning Ulykkesstatistikken er et viktig bidrag til

Detaljer

Soneliste Oslo Postnummer Sted Sone

Soneliste Oslo Postnummer Sted Sone Soneliste Oslo Postnummer Sted Sone 0010 OSLO 1 0015 OSLO 1 0018 OSLO 1 0026 OSLO 1 0037 OSLO 1 0045 OSLO 1 0048 OSLO 1 0050 OSLO 1 0055 OSLO 1 0060 OSLO 1 0080 OSLO 1 0139 OSLO 1 0150 OSLO 1 0151 OSLO

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen Strategi for utvikling av Gjøvikbanen v/ Øyvind Rørslett Utviklingssjef Jernbaneverket Plan Øst 1 Dagens situasjon Fakta lengde 117,51 km enkeltspor 6,32 km dobbeltspor trafikk 10-12 godstog i døgnet fra

Detaljer

26. juni 8. august 2011 Buss erstatter tog

26. juni 8. august 2011 Buss erstatter tog For mer informasjon gå inn på nsb.no eller ring 815 00 888. Alltid oppdaterte rutetider og trafikkinformasjon får du på din mobil m.nsb.no. Regiontog i Oslo-området 26. juni 8. august 2011 Buss erstatter

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Divisjonsstaben Plankontoret

Divisjonsstaben Plankontoret Oppdragsgiver: NSB Bane Divisjonsstaben Plankontoret Prosjekt: Kapasitetsberegninger. En revisjon. Rapport nr.: 1 Dato: 15.05.1995 Rapporten omhandler (stikkord): Kapasitetsberegninger. Revisjon. Enkeltspor.

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

25 Oslo S/Hamar-Røros-Trondheim S

25 Oslo S/Hamar-Røros-Trondheim S 25 Oslo S/Hamar-Røros-Trondheim S Mandag-fredag Tog nr 411 305 2381 309 2383 313 2385 415 321 2387/ 325 2389 329 2391 419 14.06.2009-12.12.2009 K S K S K S K S K S K S Oslo S 0637 0837 1037 1437 1637 1837

Detaljer

Erfaringer fra utvikling av nytt rutekonsept 2012. Kenneth Aschehoug, NSB Persontog 29. oktober 2008

Erfaringer fra utvikling av nytt rutekonsept 2012. Kenneth Aschehoug, NSB Persontog 29. oktober 2008 Erfaringer fra utvikling av nytt rutekonsept 2012 Kenneth Aschehoug, NSB Persontog 29. oktober 2008 Innhold Bakgrunn for nytt rutekonsept i Østlandsområdet i 2012 Fra markedsinnsikt til rutekonsept Beskrivelse

Detaljer

48) 1613 Kongsberg - Drammen Mandag - fredag i tiden 14. desember til 24. juni

48) 1613 Kongsberg - Drammen Mandag - fredag i tiden 14. desember til 24. juni BLAD NR., O S - DMEN Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mandag - lørdag, ) Dombås - Lillehammer Mandag - lørdag, Lillehammer -. ),,,,,,,,, Søndag - fredag. ) - Rudshøgda Søndag

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 4.e Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.04.08 Kodelister Rev.: 4 Generelle bestemmelser Side: 1 av 7

Jernbaneverket TELE Kap.: 4.e Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.04.08 Kodelister Rev.: 4 Generelle bestemmelser Side: 1 av 7 Generelle bestemmelser Side: 1 av 7 1 BANENUMMERERING...2 2 KODELISTER FOR ANLEGGSTYPE OG MATERIELL...5 2.1 Kode for anleggstype...5 2.2 Kode for materiell...6 2.3 Kode for feil...6 2.3.1 Mekanisk feil...6

Detaljer

45) 1656, 1660, 1664, 1668, 1672 Dal - Lillestrøm Søndag - fredag i tiden 13. desember til 26. juni

45) 1656, 1660, 1664, 1668, 1672 Dal - Lillestrøm Søndag - fredag i tiden 13. desember til 26. juni BLAD NR., YEN - O S - EIDSVOLL Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ) 4, 4,,,, 4,,, Søndag - fredag.,,,,,, 4,,,,,,,,,,, Mandag - lørdag, ) Dombås - Lillehammer Mandag - lørdag, Lillehammer - Drammen. 4) Drammen

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0552 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1233 1335 1435 Darbu

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Ruter for påsken 30. april 1. og 17.mai 1. og 2.juni

Ruter for påsken 30. april 1. og 17.mai 1. og 2.juni Ruter for påsken 30. april 1. og 17.mai 1. og 2.juni 1 InterCity-tog Oslo S Hakadal Jaren Gjøvik T/R 17. og 18 april. Togene kjøres som mandag-fredag med følgende endringer: - Tog 247 fra Oslo S kl. 1617

Detaljer

R14.1 Bane Øst fastlagt

R14.1 Bane Øst fastlagt BB 1 03.06.14 04.06.14 Bratsbergbanen Bratsbergbanen. Skien - 9,5 t totalbrudd fra tirsdag kl. Ingen berørte tog. Ingen ekstratog i nevnte tidsrom. Nordagutu Signalarbeider 20:00 til onsdag kl. 05:30.

Detaljer

R 161.1 Bane Øst fastl 10.10.11

R 161.1 Bane Øst fastl 10.10.11 DB 11 06.01.12 09.01.12 Drammenbanen Drammenbanen. Asker - Drammen. Pigging av to nisjer i forbindelse med plattformfornyelse Lieråsen. Disse må i tilegg sikres. MIT vil da benytte dette bruddet for å

Detaljer

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Vest

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Vest Rutesirkulære / Ruteområde Vest Ny rutetermin Gyldighet: og med søndag. desember 0 kl. 0.00 Utgitt av: Ruteplanlegger: Jernbaneverket Ruteområde Vest Del I og II: Arne Rønhovde Oversikt Del I HØNEFOSS

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Rutesirkulære 4/15 Ruteområde Øst Seksjon Nord del II

Rutesirkulære 4/15 Ruteområde Øst Seksjon Nord del II Rutesirkulære / Ruteområde Øst Seksjon Nord del II Ny rutetermin Gyldighet: og med søndag. desember 0 kl. 0.00 Utgitt av: Ruteplanlegger: Jernbaneverket Ruteområde Øst Leon Jacobsen Oversikt Del II KONGSVINGER-

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0434 0534 0550 0634 0648 0734 0834 0934 1034 1134 1234 1334 1434 1534 Darbu 0447x

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0435 0535 0550 0635 0648 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435 1533 Darbu 0449

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

VEDLEGG B PRIS INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt... 2 2. Fast pris... 2 3. Timerater... 2 4. Prisendringer... 3

VEDLEGG B PRIS INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt... 2 2. Fast pris... 2 3. Timerater... 2 4. Prisendringer... 3 ANSKAFFELSENR.: A-92911 Verdivurdering Side 1 av 11 VEDLEGG B PRIS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Fast pris... 2 3. Timerater... 2 4. Prisendringer... 3 ANSKAFFELSENR.: A-92911 Verdivurdering

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen 1 Modernisering av Vestfoldbanen Larvik Porsgrunn på 12 minutter Informasjonsmøte i Porsgrunn 25. januar 2010 2 Agenda 1. Presentasjon og innledning 2. Fra enkeltspor til dobbeltspor 3. Forslag til videre

Detaljer

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest NTP 20182029 Innspills og høringsmøte 13. april 2016 Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest 1 Korridor 5: Oslo Bergen/ Haugesund med arm via Sogn til Florø Jernbane: * Hva skjer?

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Rammer for jernbanen Mill. kr Lav Basis Middels Høy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Togruter NSB. Togruter. Oslo S. Trondheim t/r. Rørosbanen. Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00

Togruter NSB. Togruter. Oslo S. Trondheim t/r. Rørosbanen. Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 Togruter NSB Togruter Oslo S Trondheim t/r banen Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 25 Oslo S Trondheim Kristiansund Trondheim Oslo Lørdager Tog nr 2363 413 417 303 2381 305 2365 307 41 2383 313 2369

Detaljer

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon Elitedivisjon 1 96 96 Lillestrøm Musikkorps, Akershus 2 94 94 Nittedal og Hakadal Janitsjar, Akershus 3 92 92 Sandvikens Ungdomskorps, Hordaland 4 91 91 Dragefjellets Musikkorps, Hordaland 5 90 90 Sarpsborg

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2015

Praksisapotek 2. halvår 2015 Apotek 1 Asker Apotek 1 Askim Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Bien Narvik Apotek 1 Bjørnen, Sarpsborg Apotek 1 Bryn, Oslo Apotek 1 Buskerud Storsenter, Krokstadelva Apotek

Detaljer

R 162.2 Bane Sør Vest fastlagt

R 162.2 Bane Sør Vest fastlagt Reg nr Dato fra Dato til Bane Banestrekning/aktivitet Disponeringstid Fra kl Til kl Km angivelse BB01 09.06.13 26.07.13 Bergensbanen BERGENSBANEN Voss stasjon. Kulvert Svartenakken, ombygging Voss stasjon,

Detaljer

Nasjonal statusside Prosjektliste Norge

Nasjonal statusside Prosjektliste Norge Nasjonal statusside liste Norge inasjon Lysaker-Sandvika / BÆRUM Dobbelstspor. Vesentlig tunnel. Alle 3000 2007 2011 Kontrahert Sandnes - Stavanger / SANDNES OG STAVANGER Nytt permanent signalanleg ikke

Detaljer

PRISLISTE 2014. ...det er så godt som levert! GJELDER FRA 01.03.14. Vi kan nå tilby EDI-løsning og bestilling via ordreweb.

PRISLISTE 2014. ...det er så godt som levert! GJELDER FRA 01.03.14. Vi kan nå tilby EDI-løsning og bestilling via ordreweb. PRISLISTE 2014 GJELDER FRA 01.03.14 Vi kan nå tilby EDI-løsning og bestilling via ordreweb. Ta kontakt for mer info Tlf: 62 88 84 00 Mail: ordre@kurer.no...det er så godt som levert! PRISLISTE Gjelder

Detaljer

Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r

Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r Lokaltog Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 1 Tog nr 546 2200 500 2202 502 504 2206 506 2208 508 2210 510 2212 512 514 09.01.00.-10.06.00

Detaljer

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Togruter Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Gjelder i perioden 10.01.99-12.06.99 Gjelder i perioden 10.01.99-12.06.99 Skien Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Lillehammer Tog nr 802

Detaljer

STØYVURDERING. Hybelbygg Fåberggata 126 Lillehammer Kommune

STØYVURDERING. Hybelbygg Fåberggata 126 Lillehammer Kommune STØYVURDERING Hybelbygg Fåberggata 126 Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 10.03.2011 På forespørsel fra E.Mengshoel AS er det foretatt

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2014

Praksisapotek 2. halvår 2014 Apotek 1 Asker, Asker Apotek 1 Asker, Asker Apotek 1 Askim, Askim Apotek 1 Brandbu, Brandbu Apotek 1 Brandbu, Brandbu Apotek 1 City Syd, Trondheim Apotek 1 Greåker, Greåker Apotek 1 Grong, Grong Apotek

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Dagens godsstrømmer Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene internt i

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

R 14.1 Bane Sør Vest fastlagt

R 14.1 Bane Sør Vest fastlagt BB04 16.12.13 14.06.14 Vossebanen Bergen - Arna Arbeider mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken. Sprengingsarbeid. BB05 17.03.2014 21.03.14 Vossebanen Bergen - Voss

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Planlagte anskaffelser Plan og Teknikk / Strategi og Samfunn. Leverandørdag 14.september 2015

Planlagte anskaffelser Plan og Teknikk / Strategi og Samfunn. Leverandørdag 14.september 2015 Planlagte anskaffelser / Strategi og Samfunn Leverandørdag 14.september 2015 Avrop rammeavtale; Utredning, Hovedplan og Offentlig Plan Prosjektnavn Avdeling Beskrivelse av anskaffelsen Forespørsel sendes

Detaljer

Sameiet Sørhagen Regnskap: Hovedbok Side 1 av 7

Sameiet Sørhagen Regnskap: Hovedbok Side 1 av 7 Sameiet Sørhagen Regnskap: Hovedbok Side 1 av 7 Konto Dato Bilag nr. ID Tekst Kasse Debet Kredit Utestående fordr. MW WW TG KM KVM EA JA IO 01-01 Utestående ved årets start 26783.00 2733.00 9930.00 0.00

Detaljer

1 Troms 0 3 BK - Vads 0 3 BK 2 Alta BK - Kirkenes BK 3 Alta BK - Troms 0 3 BK 4 Kirkenes BK - Vads 0 3 BK 5 Narvik BS - S 0 3rreisa BK 1 6 Ballangen

1 Troms 0 3 BK - Vads 0 3 BK 2 Alta BK - Kirkenes BK 3 Alta BK - Troms 0 3 BK 4 Kirkenes BK - Vads 0 3 BK 5 Narvik BS - S 0 3rreisa BK 1 6 Ballangen 1 3Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Troms 0 3 BK - Vads 0 3 BK 2 Alta BK - Kirkenes BK 3 Alta BK - Troms 0 3 BK 4 Kirkenes BK - Vads 0 3 BK 5 Narvik BS - S 0 3rreisa BK 1 6 Ballangen BK - Sj 0 3vegan BK 2 7 M

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Gjelder i perioden 13.06.99-21.08.99. Togruter NSB. Togruter. Layout: Norsk Reiseinformasjon AS. Gjelder i perioden 13.06.99-21.08.

Gjelder i perioden 13.06.99-21.08.99. Togruter NSB. Togruter. Layout: Norsk Reiseinformasjon AS. Gjelder i perioden 13.06.99-21.08. Togruter NSB Togruter Layout: Norsk Reiseinformasjon AS. 7 1 Oslo S Halden (Gøteborg) Oslo Halden Tog nr 101 395 105 397 113 115 117 121 19 125 399 c ec fc ec c c fc fc fa fc ec K 1.kl. K 1.kl. K K K1

Detaljer

R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer

R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer R10/R11 R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer Tog nr 303 802 305 852 804 307 854 806 309 856 808 311 810 313 812 812 315 K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S 31.10.2015-30.11.2015

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Dagens godsstrømmer Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene internt i

Detaljer

Kjøres ikke i perioden 20.6-12.8.

Kjøres ikke i perioden 20.6-12.8. 25 Oslo S/Hamar - Røros - Trondheim S Mandag-fredag Tog nr 411 305 2381 309 2383 313 2385 415 321 2387/ 325 2389 329 2391 08.08.2011-10.12.2011 K S K S K S K S 419 K S K S Oslo S 0637 0837 1037 1437 1637

Detaljer

Network Statement 2016

Network Statement 2016 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.6.1.1 Network Statement 2016 3.6.1.1 Stasjonsoversikt Station Overview Gyldighetsperiode: 13. desember 2015 10. desember 2016 Validity Period: 13 December

Detaljer

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Togruter Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 InterCity-tog Busser til/fra Horten (Kontakt telefon 33 30 01 00 for nærmere informasjon) B Holmestrand-Horten-Horten-Tønsberg

Detaljer

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Trond Kristoffersen Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Case Vårs Mote (oppgave) Oversikt Vår Ull har egen bedrift Vårs Mote. Virksomheten er handel - kjøp og salg av klær Oppgave Regnskapsføring

Detaljer

25 Oslo S/Hamar Røros Trondheim S

25 Oslo S/Hamar Røros Trondheim S 25 Oslo S/Hamar Røros Trondheim S Mandag-fredag Tog nr 411 305 2381 309 2383 313 2385 / 321 2387 / 325 2389 329 2391 415 419 09.06.2013-14.12.2013 K S R K S R K S R b K S R S K S R K S R Oslo S 0634 0834

Detaljer

Orientering om Samferdselsdepartementets arbeid med innføring av konkurranse om avtaler om persontransport

Orientering om Samferdselsdepartementets arbeid med innføring av konkurranse om avtaler om persontransport Orientering om Samferdselsdepartementets arbeid med innføring av konkurranse om avtaler om persontransport Torsdag 1. april 2004 Underdirektør Fredrik Birkheim Arnesen 1 Innhold Prosess for gjennomføring

Detaljer

Trønderbanen. Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00

Trønderbanen. Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 Trønderbanen Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 3 Oppdal/Røros Trondheim Steinkjer Mandag Fredag (hverdager) 09.01.00-10.06.00 Tog nr. 1701 425 1703 1705 1707 413 407 1709 433 1711 435 1713 437 1715

Detaljer

Mandag-Fredag M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F Lørdag L L L L

Mandag-Fredag M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F Lørdag L L L L R10 R10 Skien Oslo S Lillehammer Tog nr 303 802 / 852 804 / 854 806 / 856 808 / 810 / 812 / 812 / 09.06.2013-23.06.2013 305 307 309 311 313 315 315 19.08.2013-14.12.2013 K S K S K S K S K S K S K S K S

Detaljer

Randsfjordbanen var en viktig del av bygda vår i 100 år.

Randsfjordbanen var en viktig del av bygda vår i 100 år. Randsfjordbanen var en viktig del av bygda vår i 100 år. Randsfjordbanen var den første jernbanestrekningen som kom til vårt fylke, og den hadde bare én stasjon i Oppland. Randsfjordbanen gikk fra Drammen

Detaljer

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015 LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015 Year Venue Chps Name Club res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl 1964 Tolga JNMa Martin Solvang Tolga IL 43,6 5 4.55,2 10 2.17,4

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

PRISLISTE 2014. ...det er så godt som levert! Vi kan nå tilby EDI-løsning og bestilling via ordreweb. GJELDER FRA 01.04.14

PRISLISTE 2014. ...det er så godt som levert! Vi kan nå tilby EDI-løsning og bestilling via ordreweb. GJELDER FRA 01.04.14 PRISLISTE 2014 GJELDER FRA 01.04.14 Vi kan nå tilby EDI-løsning og bestilling via ordreweb. Ta kontakt for mer info Tlf: 62 88 84 00 Mail: ordre@kurer.no www.kurer.no...det er så godt som levert! PRISLISTE

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll L12 Gjelder i perioden 8. august - 10. desember 2016. L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0434 0534 0550 0634

Detaljer

Høyhastighetsringen Ekspresstog mellom de store byene Regiontog mellom distrikter og byer

Høyhastighetsringen Ekspresstog mellom de store byene Regiontog mellom distrikter og byer Høyhastighetsringen Ekspresstog mellom de store byene Regiontog mellom distrikter og byer Høyhastighetsringen Ekspresstog mellom de store byene Regiontog mellom distrikter og byer Knutepunkt Stord Tog/buss/båt

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005 Resultater 6. runde NM for klubblag 2005 Nøtterøy BK 1-Moss BK 13-131 Heimdal BK 6-Juniorklubben 130-51 Sortland BK 1-Heimdal BK 1 118-70 Sunndalsøra BK 1-Bergen Akademiske BK 1 95-55 Gjøvik og Vardal

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Asker - Oslo S - Lillestrøm

Asker - Oslo S - Lillestrøm Togruter Asker - Oslo S - Lillestrøm 1 Asker Oslo S Lillestrøm Tog nr 902 2104 1601 904 508 1105 1003 2108 1603 2711 2110 1107 1005 512 2713 2112 Spikkestad 0516 0603 0639 0703 Drammen 0449 0549 0602 0636

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. LP 1503.17.53918 11.12.2013 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online.

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. LP 1503.17.53918 11.12.2013 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online. 11.01.2014 Norsk Terrier Klub Østfold 140132 LP 1503.17.53918 11.12.2013 11.01.2014 Bævøveien 14 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online.no 12.01.2014 12.01.2014 16.02.2014 16.02.2014 Sør-Rogaland

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 16

Banetekniske planforutsetninger R 16 Fra uke Til uke 1 10 Reg nr Dato fra Dato til Bane Strekning/stasjon med aktivitet/ saktekjøringer Fastlagt disponerigstid (Gjelder ikke hvite tider) NB 4 13.12.15 07.03.16 Nordlandsbanen Hell stasjon:

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Erfaringer med blandet trafikk i Oslo-området. Kapasitetsseminar 29.10.08 Tore Tomasgard

Erfaringer med blandet trafikk i Oslo-området. Kapasitetsseminar 29.10.08 Tore Tomasgard Erfaringer med blandet trafikk i Oslo-området Kapasitetsseminar 29.10.08 Tore Tomasgard CargoNet - kjernevirksomhet I det skandinaviske markedet for kombinerte transporter Svensk datterselskap CargoNet

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Jernbaneverkets langsiktige planlegging og Krysningsspor og godsterminaler

Jernbaneverkets langsiktige planlegging og Krysningsspor og godsterminaler Jernbaneverkets langsiktige planlegging og Krysningsspor og godsterminaler Foredrag Tekna 12.2 29 Sjefsingeniør Terje Eidsmoen, Jernbaneverket 1 Jernbaneverkets langtidsplaner Utviklingen av jernbanenettet

Detaljer

R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

R14.2 Bane Sør Vest fastlagt BB01 BB02 15.06.14 15.06.14 13.12.14 13.12.14 Vossebanen Vossebanen Bergen - Arna Arbeider på Arna stasjon og mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken. Fjellsikringsarbeid.

Detaljer