ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere"

Transkript

1 ROGALAND 2009 for jobb og utdanning 1 Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere

2 Muligheter for Jobb i Rogaland er et produkt fra Multi Media AS. Magasinet distribueres i Rogaland til alle elever på 10. årstrinn, videregående skoler, høyskoler og universitet. Magasinet er finansiert av bedrifts-profiler og redaksjonelt stoff er produsert av redaksjonen på eget initiativ og for egen regning. Muligheter for Jobb i Rogaland har som formål å sørge for at fylket fremstår som attraktivt for ungdom og mennesker i etableringsfasen med tanke jobbmuligheter for de nærmeste 5 10 årene. Opplag: Tekst: Redaksjonen Trykk: Ålgård Offset Design: Drivkraft Det er ikke tillatt å gjengi stoff fra Muligheter for Jobb i Rogaland uten skriftlig samtykke. Ansvarlig utgiver: Multi-Media AS Saudagata Stavanger Telefon: Telefaks: Muligheter Jobb Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell 3 Rogaland fylkeskommune 4 Nav Rogaland 5 LO 6 NHO 7 Tips til jobbintervjuet 8 Stavanger kommune 10 Sandnes kommune 11 Sirdal kommune 12 Felleskjøpet Rogaland Agder 14 Nortura 15 BioMarin Vekst 16 Laerdal Medical AS 17 Simon Møkster Holding 18 Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest NorgE 19 Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg 21 Knutsen OAS Shipping 22 Swire Oilfield Services 23 Selg deg inn med søknaden 24 BJ Services AS 26 Dolphin AS 27 Mantena 28 Kaefer Energy 29 Statkraft 30 Shell 32 Fabricom 34 BIS Industrier 36 MI Swaco 38 Rogaland Bondelag 39 OLF 40 Ungt Entreprenørskap 41 Aker Solutions 42 Hva skal jeg bli når jeg blir stor 44 Aker Drilling 45 Maersk Drilling 46 Kongeparken 48 Proserv 49 Luftforsvaret 50 Noreco 52 CHC Helikopterservice 54 ABB AS 56 Næringslivets Opplærings Hus 58 Skreddersy din CV 60 Muligheter utdanning Oversikt over tilbud videregående skoler 64 Stavanger offshore tekniske skole 66 Akademiet 68 Tryggheim videregående skole 69 Drøy økonomien 70 Rogaland Kranskole 72 Framnes Kristne Videregåande Skule 73 Sauda vidaregåande skule 73 Sola videregående skole 73 Frisør- og hudpleieinstituttet i Sandnes 74 Kunstskolen i Rogaland 75 Studier i utlandet 76 Lundeneset videregående skole 78 Norges Kreative Fagskole 79 Norsk Senter for Offshoreutdanning 80 Norsk hotellhøyskole i Stavanger 81 Amercian College of 81 Studier ved folkehøyskole 82 Utdanningsdager 2009 Utstillere og messekart Utstillerbeskrivelser Noko av det beste eg opplever som kunnskapsminister, er at eg kvar veke får møte mange engasjerte ungdommar i norsk skule. Det er ein inspirerande del av jobben! Det skjer mykje positivt i norsk skule for tida, trass i at vi også har store utfordringar. Norske elevar trivst på skulen, er engasjerte og har god forståing for demokrati. Dette er viktige erfaringar å ta med seg vidare, både i utdanning og i arbeidsliv! Det er viktig for det einskilde mennesket å få bruke evnene sine til noe meiningsfylt. Derfor er eg oppteken av at alle skal kunne gjennomføre vidaregåande opplæring, og at alle skal få høve til å ta høgre utdanning. Dette er bakgrunnen for at vi mellom anna har innført gratis læremiddel i vidaregåande opplæring, og for at vi neste år aukar studiestøtta og set av midlar til å byggje tusen nye studentbustader. Samtidig er kunnskap og kompetanse viktig for samfunnet: Mange trur at Noreg er eit rikt land fordi vi har så store naturressursar. Det er ein myte! Dei økonomiske avkastningane for Noreg i dag og i framtida sit i hovuda på og i hendene til menneska. Det er viktige val de no skal gjere. I vidaregåande har de valet mellom ei studieførebuande og ei yrkesfagleg opplæring. Du som ønskjer å studere vidare, møter eit av dei store val i livet. Universitet, høgskule, fagskule: Det er mykje å velje i! No gjeld det å bruke tid til å orientere seg og høyre på gode råd frå vener, familie og rettleiingstenesta på skulen. Men til slutt må du stole på deg sjølv. Mitt råd er at du vel både med hjartet og hovudet. Ta i bruk evnene dine, og vel noko du er interessert i. Kva du måtte velje: Lukke til! Beste helsing Bård Vegar Solhjell kunnskapsminister 2 3

3 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Det er ikke ofte unge mennesker sier de har lyst å arbeide i Fylkeskommunen. Er det fordi de ikke vet hva det er og at det kanskje høres litt grått og kjedelig ut? Ja, for hva gjør de egentlig i en fylkeskommune, og hvem jobber der? Hvis du spør noen av de over 3000 som arbeider i Rogaland fylkeskommune, vil de neppe være enig i at det er grått og kjedelig; tvert i mot de vil fortelle om oppgaver og utfordringer som har betydning for oss alle og som er svært spennende å jobbe med. tdanning, helse, arbeid, transport, miljøvern er slike oppgaver. Entreprenørskap, det å skape nye næringer og arbeidsplasser, er også viktig oppgave. Hva skal vi leve av i framtiden? Fylkeskommunen leggerplaner og strategier for å nå målene fylket har på vegne av alle som bor i Rogaland. Fylkeskommunen arbeider for at regionen skal bli sterkere gjennom samarbeid og felles planer for framtiden. Det er spennende er å se framover og legge planer for å møte framtidige utfordringer. Ved hjelp av statistiske fakta, politiske føringer, økonomisk utvikling både lokalt, nasjonalt og internasjonalt skal vi legge til rette for at fylket bruker ressursene sine riktig. Kunnskap og kompetanse Godt og vel halvparten av budsjettet blir brukt til videregående opplæring og cirka av de ansette arbeider i opplæringssektoren. Fylkeskommunen gir videregående opplæring for ungdom mellom 16 og 21 år og driver 29 videregående skoler som tilbyr et variert opplæringstilbud. I tillegg driver vi to skoler for elever i sosiale og medisinske institusjoner og har også ansvar for fagopplæring i arbeidslivet (lærlinger) og voksenopplæring, herunder dokumentasjon av realkompetanse og praksiskandidater i arbeidslivet. Arbeid og velstand Vi har en godt utviklet industri som for en stor del er knyttet opp mot oljeindustrien men hvordan bygger vi videre på denne kompetansen når oljen gradvis blir mindre viktig? Hvordan løser vi de store miljøproblemene vi står overfor? Landbruk og fiskeri er viktige arbeidsplasser og sysselsetter mange. Reiseliv og kultur kan gi oss nye arbeidsplasser. Hvordan kan vi styrke disse næringene i årene som kommer? Dette er noe ansatte i fylkeskommunen jobber med, blant annet ved lage planer om alt fra veiutbygging til vindkraft. Les mer på våre hjemmesider. Fylkeskommunens verdier Fylkeskommunens arbeid bygger på et verdigrunnlag. Eksempler er demokrati og folkestyre, likeverd, solidaritet og rettferdig fordeling. Når vi arbeider med velferd og livskvalitet er forutsetningen at det skjer på grunnlag av en bærekraftig utvikling, der natur og kulturverdier har en selvfølgelig plass. Lokalt og internasjonalt Rogaland fylkeskommune utvikler regionen gjennom lokal og internasjonalt samarbeid. Fylkeskommunen har en viktig rolle som regionalpolitisk pådriver for en positiv og balansert utvikling i Rogaland. Fylkesplanen og delplaner viser strategier for å nå oppsatte mål for utviklingen i fylket. Gjennom Vestlandsrådet samarbeider Rogaland med Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal om å fremme felles saker nasjonalt og om utviklingen av landsdelen. Vi har også et internasjonalt engasjement, blant annet gjennom samarbeidsavtaler, ved å lede og være deltaker i en rekke EU-prosjekt og på flere områder innen opplæring. Vil du jobbe for fellesskapet? Nær sagt alle utdannelser kan gi deg en framtid i fylkeskommunen. Om det er helsefag eller ingeniørfag, økonomi, administrasjon eller helt andre ting som opptar deg bredde og mangfold må til for å løse våre oppgaver. Vi anbefaler deg å lese mer om vår virksomhet på internettsidene og bli bedre kjent med vår virksomhet. Kilde: Rogaland Fylkesplan/RUP 4 5 Rogaland har landets laveste ledighet. Ved utgangen av 2008 så vi at arbeidsledigheten økte og at arbeidsgivere lyste ut færre stillinger. Et av de spørsmålene vi stiller oss nå er i hvor stor grad Rogaland rammes av den nasjonale og internasjonale finansuroen vi har sett den siste tiden ble året med rekordlav ledighet. Utsiktene for 2009 er usikre. I desember 2008 var 2857 personer helt uten arbeid i Rogaland. Dette utgjør 1,3 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Arbeidsledigheten har i hele 2008 ligget mellom 1,0 og 1,1 prosent av arbeidsstyrken, med unntak av i desember. Selv om vi ser bevegelser i arbeidsmarkedet som følge av konjunkturomslaget, gir det lave ledighetsnivået i Rogaland muligheter både for arbeidsgivere og nye på jobbmarkedet. Det er enda mange ubesatte stillinger der ute. Uro i enkelte næringer Noen næringer både lokalt og nasjonalt, merker en økning i antall permitteringer og oppsigelser. Bygg og anleggsbransjen har hatt en markant økning i ledigheten om vi sammenligner med situasjonen ved utgangen av I begynnelsen av 2008 ble manglende oppdrag på det private boligmarkedet erstattet med større oppdragsmengde for næringslivet. I dag er det innen næringsbygg langt mindre aktivitet enn tidligere. Ledigheten øker også innen varehandel, reiseliv og transport. En hovedgrunn til dette er et fallende privat konsum. Ledigheten går derimot ned i undervisningssektoren, helse pleie og omsorg og barne- og ungdomsarbeid om vi sammenligner med desember Arbeidsgivere lyser ut færre ledige stillinger NAV registrerer at arbeidsgivere lyser ut færre ledige stillinger. Desembertallene for Rogaland viser likevel en svakere nedgang enn i resten av landet. I oktober og november 2008 ble det registret henholdsvis 2782 og 2685 ledige stillinger mot 1621 stillinger i desember. Totalt i 2008 ble det registrert ledige stillinger i Rogaland. Størst reduksjon i utlyste stillinger finner vi innenfor bransjene bygg og anlegg, reiseliv og transport. Hvordan blir 2009? Fremtidsutsiktene på arbeidsmarkedet er meget usikre. Finanskrisen gjør det vanskelig å beregne hvor høy arbeidsledigheten blir i Statistisk sentralbyrå har de siste månedene oppjustert sine anslag flere ganger. På den andre siden har myndighetene kommet med økonomiske krisepakker for å begrense skadene på den nasjonale økonomien og forhindre at arbeidsledigheten skyter i været. NAV Rogaland forventer i alle fall en dobling av ledigheten i løpet av Antall helt ledige vil da utgjøre mellom 2,2 prosent og 2,6 prosent i fylket. Da er ledigheten likevel langt lavere enn i Vi følger utviklingen på arbeidsmarket nøye, og er opptatt av å benytte arbeidsmarkedstiltak som virker.

4 NHO UNG er en Web-portal for ungdom. Her kan dere finne masse gode tips til videre utdanning og hva som skal til for å forberede seg på best mulig måte til arbeidslivet. Fina været og beine veien. I dag gidder jeg ikke praktisere vegtrafikkloven, jeg gir gass! Jobb ved siden av skolen eller studiene er nødvendig for mange. Ikke alle har rike foreldre, og stipend og lån strekker ikke til. Mange tar jobber som er relevant for videre studier og får dermed fylt på CVen med gode referanser. Det er bra! Dessverre er det slik at selv om du eier en bedrift, så er ikke det sammenfallende med at du kjenner arbeidsmiljøloven. Mange ungdommer oppdaget i sommer hvor drittsekker noen arbeidsgivere kan være. Vi vil her gå gjennom det mange spør oss i LO om. Klipp ut, og heng på kjøleskapet! Pause Nei, pauser, det praktiserer vi ikke her fikk en jente høre når hun spurte om når det var pauser på caféen hun jobbet på her i byen. Mange jobber lange dager uten å få hvilepauser. Selv om de har krav på det. Vi spurte en jente hva hun gjorde når hun skulle på do. Jeg går på do før jobb, så løper jeg på do etterpå. Latterlig- og fullstendig meningsløst. Du har krav på pause hvis du arbeider over 5 1/2 time. Overtid Her på denne bedriften har vi ikke overtidsbetaling. Svaret kom da en gutt (19 år) lurte på om det ikke mangla noe på lønningslippen. Overtid er de tinga som virkelig svir når man ikke får det. Mange ungdommer går glipp av flere tusen kroner i løpet av sommeren på grunn av manglende overtidsbetaling. Arbeidsmiljøloven sier klart at alle som jobber mer en 9 timer om dagen eller 40 timer i uken har krav på dette. Satsen er 40 %. Opplæring uten lønn Også en ting som mange arbeidsgivere spekulerer i. Arbeidsmiljøloven er veldig klar på at man har krav på betaling for de timene man stiller sin arbeidskraft til rådighet for arbeidsgiver. Det gjelder selvfølgelig også opplæringstimene. Feriepenger UANSETT hvor mye eller lite man har tjent, har man krav på feriepenger. Disse skal komme i tillegg til lønna. Ferie-pengegrunnlaget er 10,2 %, og for organiserte med tariff-avtale er det 12 %. Lure setningen om at her har vi feriepenger innbakt i lønna holder ikke! Foreldre Ikke nøl med å ta kontakt! Mange foreldre blir bekymra når sønnen eller dattera tar seg sommerjobb og forteller vanvittige ting rundt middagsbordet. Det er bra. Når dere så ringer oss og hører om dette virkelig kan være lov, gir dere viktige signaler til deres døtre og sønner om at dette ikke er greit. Dere viser også at det går an å fikse opp. Heldigvis ringer mange arbeidsgivere også, og vil ha arbeidskontrakter og råd før de ansetter sommervikarer. Arbeidskontrakt Arbeidskontrakten er en sikkerhet for alle som jobber. Og ryddig for arbeidsgiver. Den er svært enkel å fylle ut. Bare kontakt oss i LO, så sender vi over en standardkontrakt. Vi har opplevd at arbeidsgivere nekter ansatte arbeidskontrakt, og truer med sparken om ungdommene spør om det. Man har krav på arbeidskontrakt, alltid. Om man jobber mindre enn en måned, skal den være klar den første dagen. Jobber man der lenger enn en måned, skal den være klar første måneden. Lønnslipp Skal komme på faste tidspunkter. Den viser hvordan lønna er regna ut. Spar på denne, og sjekk den når den kommer i posten. Det er også din kvittering på at du har betalt skatt. Lønn Det finnes ikke minstelønn i Norge. Man har først krav på tafiff-lønn når man går sammen med dem man jobber med, organiserer seg og krever tarifflønn. Bra folk Heldigvis er de fleste av arbeidsgiverne bra folk. De behandler de ansatte med respekt og følger arbeidsmiljøloven. Vår jobb her i LO er å beskytte ungdom mot de andre. Autoritet og råkjøring Ungdom er lært opp til å tro og høre på voksne mennesker. Vi hører på foreldrene våre, på fotballtrenere, speiderledere og lærere. Heldigvis sier disse voksne menneskene som regel fornuftige ting. Problemet er når voksne arbeidsgivere spekulerer i respekten ungdom har for voksne. Når de lyver. Her praktiserer vi ikke arbeidsmiljøloven hører vi flere ganger hver sommer. Har tenkt litt på hvordan politiet hadde reagert, om en etter å ha blitt stoppa i 160 km/t på motorveien hadde sagt Nei, vet du hva herr konstabel, når det er fint vær og beine veien, praktiserer jeg ikke vegtrafikkloven. NHO SATSER PÅ UNGDOM! Å velge yrke er ikke et enkelt valg for alle. Når vi spør unge i dag om hva de skal utdanne seg til, er det omtrent bare halvparten som har planene klare for videre studier og yrkesvalg. Dessuten så er det mange som velger det de andre velger og noen hører faktisk litt på foreldre også!! Skolen skal gjøre elevene best mulig forberedt på å møte det som skjer etter skolen. Derfor jobber vi i NHO med å få til samarbeidsavtaler, eller partnerskapsavtaler, mellom skoler og bedrifter. På den måten får ungdommer en innsikt i hva det vil si å jobbe innenfor forskjellige yrker. Skolen er bedriftenes viktigste leverandør. Det vil si at det er dere ungdommer som skal ut i det framtidige arbeidslivet. Derfor er det viktig at elever og studenter på et tidlig stadium får et innblikk i hva arbeidslivet har å tilby, og hva som forventes av dere i yrkeslivet. Elever er viktig for næringslivet. Derfor er det viktig at dere får tilgang til andre læringsmiljøer og kunne dra nytte av kompetansen hos ansatte i forskjellige bedrifter. På den måten får dere muligheten til å se sammenhengen mellom kunnskap og arbeidsliv. Arbeidslivets rolle som kunnskapsutvikler og formidler bør utnyttes bedre. Mer av utdanningen bør derfor skje i samspill mellom utdanningsinstitusjonene og bedriftene. Siden elever får et så lite innblikk i arbeidslivet på skolen har NHO etablert nhoung.no. NHOs mål med NHO Ung er å gi elevene et bedre grunnlag for utdannings- og yrkesvalg og dermed bli mer forberedt for arbeidslivet. Videre er det også et mål og synliggjøre bedriftenes rolle i samfunnet og skape interesse for samfunnsspørsmål. På nhoung.no kan du få tips om hvordan du skal få mer ut av skoleårene, samt nyttige tips om jobb, utdanning, næringsliv og hvordan du kan starte din egen bedrift! Du kan også teste dine kunnskaper med å ta quiz og være med på konkurranser. Du kan skrive og lese leserinnlegg og du kan se filmer om forskjellige utdanningsvalg. På nhoung.no kan du også finne anbefalte nettsider innen jobb, utdanning, samfunn, globalisering og mye mer. Med andre ord; en veldig nyttig side for ungdom! Vi er også på Facebook. 6 7

5 Tips til jobbintervjuet Her er de sju bud for å lykkes på jobbintervju! 1. Planlegg det praktiske Bestem antrekket dagen før. Velg noe som du vanligvis føler deg vel i, hvis ikke kleskoden krever bestemte typer klær. Beregn reisetiden dit du skal, og pass på at du har tatt høyde for forsinkelser, kø, osv. Møt presis! 2. Hvil på dine forberedelser Med gode forberedelser stiller du roligere og mer velformulert til intervjuet. Ta med notatene du har gjort på forhånd, og CV og søknad. Vær forberedt på å gi en sammenhengende presentasjon av deg selv, å utdype ting du skrev i søknaden, og å forklare eventuelle huller i CV en. 3. Vis at du er motivert Enhver arbeidsgiver ønsker medarbeidere som har lyst til å gjøre en god jobb, og er ekte interessert i oppgaver og fagfelt. Begrunn din interesse for jobben, og vis hvordan din interesse også har forbindelse med f.eks. studievalg, fritidsinteresser og frivillige verv. 4. Vær aktiv, men ikke eplekjekk Vis initiativ og smidighet under samtalen. Still gjerne spørsmål, og pass på at du får flettet inn de tingene du har tenkt ut, selv om det ikke spørres direkte etter dem. Avklar eventuelle uklare spørsmål før du svarer, men ikke avbryt intervjueren. Husk god blikkontakt og et fremoverlent kroppsspråk! 5. Presenter din akademiske kompetanse Som akademiker må du være ekstra god til å vise sammenhengene mellom dine studier, annen relevant erfaring og arbeidsoppgavene i den jobben du søker. Bruk gode eksempler til å illustrere, og vis både resonnerende og reflekterende ferdigheter i praksis. 6. Beregn ditt publikum Ikke alle arbeidsgivere er like kjent med terminologien innen spesifikke fagområder, eller innholdet i grader og karaktersystem. Unngå akademisk stammespråk, og oversett det du har gjort til alminnelig og lettfattelig språk. 7. Svar ærlig og strategisk I løpet av et intervju vil det som regel dukke opp kinkige spørsmål, f.eks. Hva vil du si er dine svakeste sider? Svar sant og relevant i forhold til jobben, men si heller ikke mer enn du behøver. Vis dessuten at du har selvinnsikt, og tar ansvar for din innflytelse på andre. 8 9

6 Ingunn Madsen, Rådgiver Oddbjørg A. Starrfelt, rekrutteringsansvarlig I 2009 skal Sandnes kommune ta opp lærlinger i disse fagene: Helsefagarbeider Aktivitør Institusjonskokk Driftsoperatør idrettsanlegg Anleggsgartner Vei- anleggsarbeider Kontor -og servicemedarbeider Barne- og ungdomsarbeider Stavanger kommune byr på varierte og utfordrende oppgaver innenfor et bredt fagområde. Nå trenger de fagarbeidere med bakgrunn innen helsefag og barneog ungdomsarbeid. Kommunen har i dag 140 lærlinger, og har plass til flere. Feltet er både variert og utfordrende, og handler ikke bare om pleie. Stadig flere oppgaver er spesialiserte, og kommunen har i dag spesialavdelinger innen rus, psykiatri og rehabilitering. ønsker folk med ulik etnisk bakgrunn. Målet er forholdsvis like mange ansatte med etnisk bakgrunn, som beboere i kommunen, sier hun. Sammen for en levende by Gode stipendordninger Stavanger er en flott og variert by å bo i, og har Stavanger kommune gir sine ansatte gode det meste en kommune kan by på av tilbud tjenester. muligheter til utvikling. Fast ansatte med studiekompetanse Visjonen er sammen for en levende by. Vi trenger folk til å velge utdanning innen kan få kroner i stipend For å få til dette må vi være tilstede, vi må gå oppvekst og levekår sektoren. På kort sikt er det for å ta vernepleie, sykepleie eller førskolelærerutdannelse. foran, og være med på å skape framtiden. Vi tar mest prekært i barnehagene. For å nå målet Det gis også andre gunstige stipend- mål av oss å være tilgjengelige og yte den hjel- om full barnhagedekning trenger vi flere kvalifiserte ordninger og tilbud om kurspakker, blant annet pen beboerne trenger der de er, sier Starrfelt. fagfolk, sier rekrutteringsansvarlig i innen lederutvikling. Kommunen kan ikke alltid matche privat sektor Stavanger kommune, Oddbjørg A. Starrfelt. Kommunen er en romslig arbeidsplass, og for når det gjelder lønn, men vi har samla sett gode Innen 2025 vil kommunen ha behov for minst de som ønsker å komme videre er det mange lønns- og arbeidsvilkår i våre virksomheter. 300 nye årsverk innen helsefag. Parallelt med muligheter, sier Starrfelt. Stavanger kommune ønsker å gi beboerne dette er det liten søkning til faget på de videregående Stavanger kommune er en trygg arbeidsplass, et godt tilbud. For å lykkes med det trenger vi skolene. Det er bekymringsfullt. med stor fleksibelt både når det gjelder stillingsstørrelse mange og gode folk. Hos oss kan du få en viktig, Nå er utfordringen å få ungdom til å velge en og arbeidstid. De ansatte har også trygg og spennende jobb, avslutter hun. helsefaglig studieretning, sier hun. mulighet til å flytte på seg innen kommunen. Stavanger kommune har et bredt spekter av Det kan være gunstig å skifte jobb uten å lærlinger, men har for tiden spesielt behov for skifte arbeidsgiver. Ikke minst for den som er i de innen helsefag og barne- og ungdomsarbeid. gang med etter- eller videreutdanning, sier hun. Selv om tidene er dårlige, blir ikke behovet Kommunen har satt i gang tiltak for å få menn innen denne sektoren mindre. Med helsefaglig inn i barnehagene, og er i oppstarten med et utdannelse er man garantert en sikker jobb, sier nytt tiltak for å få menn inn i omsorgsyrker. Vil du vite mer? Starrfelt. I kommunen er vi også bevisste på at vi Jeg føler at jobben gir mye og at jeg gjør god nytte for meg, sier Randi Vigre Sæland (20). Hun kan se fram til fast jobb i Sandnes kommune når hun til høsten får fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Randi Vigre Sæland er lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Sandnes kommune. Til høsten får hun fagbrev dersom alt går som hun håper. Da står en fast jobb i Sandnes kommune klar for 20-åringen som er født og oppvokst i Sandnes. Randi jobbet det første læreåret i en barnehage. Der trivdes hun veldig godt. Andre året av læreperioden har hun i fritidsklubb og i SFO på Sørbø skole. Også det en trivelig arbeidsplass med høyt tempo. Jeg ønsket meg en utdannelse hvor jeg ikke måtte tilbringe dagene foran en pc på et kontor. Å jobbe med barn og unge er midt i blinken for meg, sier Randi. Fritidsklubb og SFO I barnehagen ble Randi veldig godt kjent med ungene og de andre ansatte. Da hun skulle flytte til SFO og fritidsklubb, gruet hun seg litt. En dag i uken er hun i en fritidsklubb. Der får hun jobbe med ungdommer i alderen år. Dette setter en ekstra spiss på læretiden. Å få erfaring fra en fritidsklubb er kjempeflott. Jeg trives veldig godt i dette miljøet og kan godt tenke meg å jobbe med ungdommer i framtiden, sier den fornøyde lærlingen. Jeg stortrivdes i barnehagen, selv om det var travelt og hektisk. Trodde ikke det kom til å bli like interessant i SFO, men nå har jeg det like kjekt hos de litt eldre ungene. SFO minner jo mye mer om skole og barna klarer seg i mye større grad selv, forteller Randi. Fast jobb Tilfeldigheter førte til at hun valgte Sandnes kommune som læreplass. Et valg hun ikke angrer på. Her er veldig ordnede forhold og oppfølgingen er veldig bra. Det betyr også en del at lærlingene med stor sannsynlighet er sikret fast jobb etterpå, sier Randi. Hun er ikke helt sikker, men tror hun kommer til å søke jobb i en barnehage når hun forhåpentligvis får fagbrevet til høsten. At jeg kan gå rett over i fast jobb i Sandnes kommune etter læretiden, betyr mye spesielt i disse økonomiske krisetidene, sier Randi. Selv om lønnen i starten ikke var veldig høy, har hun i hele læretiden hatt inntekt og dermed unngått å ta opp studielån. Det mener hun er et godt argument for de som vurderer å inngå lærlingkontrakt. Søker nye lærlinger Rådgiver Ingunn Madsen opplyser at Sandnes kommune neste år skal ta opp nye lærlinger i åtte ulike fag. Kommunen har de siste årene økt satsingen på lærlinger og legger stor vekt på skikkelig oppfølging. På hver arbeidsplass får lærlingen tett kontakt med sin veileder. Lærlingene i alle fag møtes også jevnlig på kurs og i sosiale sammenhenger i løpet av den to-årige læretiden. Alle lærlingene i Sandnes kommune har utsikt til fast jobb. Til høsten håper Madsen det totalt vil være 90 lærlinger i Sandnes kommune. I løpet av 2009 skal Sandnes kommune øke bemanningen med 170 årsverk. Derfor blir det å ha lærlinger som utdannes til fagarbeidere, et viktig ledd i rekrutteringsarbeidet framover. Vi har gode erfaringer med lærlingene. De er arbeidsomme og engasjerte ungdommer som tilfører arbeidsmiljøet nye impulser, sier Ingunn Madsen. Vil du vite mer om lærlingtilbudet i Sandnes kommune, ta kontakt med: Solveig Lura, tlf / Ingunn Madsen, tlf /

7 Spennende næringsliv - og et deilig sted å bo Det skal komme innbyggerne til gode at vi har rimelig god økonomi. Personalkonsulent i Sirdal kommune, Ommund Fintland En spennende og variert næringshage, storsatsing på turisme, egen videregående skole, og en kommune som har både økonomi og lyst til å ta vare på hver enkelt innbygger. Sirdal har mye å tilby for deg som ønsker en utfordrende karriere og et rikt liv. Overgangsbolig fra kommunen gjør det enkelt å oppdage det gode liv i Sirdal. Med et av landets største kraftsselskap som hjørnestensbedrift, har kommunen fått mulighet til å gi gamle og nye innbyggere et godt servicetilbud. Ekstra stipend til studenter, reduserte tomtepriser og overgangsboliger for tilflyttere er noen eksempler. Det skal komme innbyggerne til gode at vi har rimelig god økonomi, sier personalkonsulent i Sirdal kommune Ommund Fintland. Vurderer du å slå deg ned i Sirdal, er kommunen behjelpelige med rimelige boligtomter og overgangsbolig i en periode. Trenger kompetanse Sirdal har et spennende næringsliv i vekst. Offshorebedriften KIO, Sira Kvina kraftselskap og boreteknologibedriften Norhard er blant mange som har spennende stillinger innen tekniske fag og gode utfordringer for ingeniører. reiselivsbedrifter. Mange har startet egne firmaer som selger lokale produkter eller aktiviteter med stor suksess. En unik mulighet til å kombinere hobby og jobb. Hundespannkjøring, kanoutleie, gårdsbesøk, golf, ullstove med gårdsmuseum og gardsmat er alle eksempler på kreative reiselivsideer som er blitt suksessrike bedrifter. Sirdalsvekst er et kommunalt selskap som gir ekstra startstøtte til nystartede bedrifter. Her kan du få økonomist støtte, startlån og økonomisk rådgivning. Nyetablerere får også god støtte og hjelp hos Fokus Næringshage på Tonstad. Vi vil gjerne ha nye bedrifter inn i Fokus næringshage, og sitter på mye kompetanse på bygget som etablerere kan dra nytte av, forteller Jøren-Ola Ousdal ved Fokus næringsselskap. Sirdal er en innlandskommune sentralt i Norge. På 2 timer eller mindre kan du være i Kristiansand, Stavanger, Flekkefjord, Egersund, Sandnes, Bryne og en rekke andre steder! Sirdal er liten i folketall: 1757 innbyggere, men stor i areal: 1547 km2 Vi har god plass til flere innbyggere! Kommunesenteret er Tonstad. Her finner du kommuneadministrasjonen, helsesenter, statlige kontorer og servicebedrifter. Turistsenteret er Sinnes, her finner du ulike typer servicebedrifter. Tonstad og Sinnes skal være levende sentra for innbyggere og tilreisende Turisme er Sirdals desidert største næring, og genererer mange arbeidsplasser. Både innen hotell, servicebedrifter og aktivitetsbedrifter skjer det mye spennende. Behovet for kompetanse er stort, og mulighetene er uendelige. Også innenfor offentlig sektor trengs det gode medarbeidere. Behovet er størst for lærere og førskolelærere. For tilflyttende par prøver vi å finne spennende jobber til begge hvis en av dem skal begynne i jobb i Sirdal, sier Fintland. På egne ben Har du en drøm om å starte egen bedrift, får du medvind i Sirdal. Storsatsing på turisme og økende besøkstall, gir et bredt kundetilløp for Aktiv fritid Ski, snowboard, isklatring og hundespannkjøring vinterstid. Golf, fjellklatring og kajak sommerstid. Sirdal har unike muligheter for en aktiv fritid. Flott ski-arena med lysløype like utenfor Tonstad sentrum og en av landets flotteste golfbaner lenger opp i dalen er bare småplukk i forhold til den arenaen som naturen i seg selv er. I spektakulære omgivelser kan du få ut adrenalinet eller nyte roen. Folk skal ikke bare arbeide og bo her. De skal trives. Derfor har vi et mangfoldig tilbud innenfor konserter og opplevelser, idrett og frivillig arbeid. Og så prøver vi å legge vekt på det visuelle med kunst i sentrum. Vi trives bedre når det er trivelig rundt oss, avslutter Fintland. Velkommen til Sirdal. Vil du vite mer om spennende, ledige stillinger i Sirdal: se Flytte til sirdal? Se

8 Vårt Felleskjøp ble etablert av framsynte bønder i Stavangerområdet i Virksomheten ble utviklet, og nye områder ble med i samvirket som i dag heter Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) og strekker seg fra Sunnhordland til og med Aust- Agder. Vi har stolte tradisjoner å ta vare på. Felleskjøpet Rogaland Agder produserer og selger fôr, gjødsel og såvarer. Vi leverer dessuten traktorer, maskinvarer og verk-stedstjenester både til landbruket og andre kunder. I 2007 hadde FKRA en omsetning på 1,8 milliarder NOK fordelt på 350 årsverk. Hovedkontoret ligger i Stavanger, mens maskindivisjonen ledes fra Klepp. Valgte kjøttfaget av mange grunner Nortura BA er et av landets største næringsmiddelkonsern og er et resultat av fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt og Prior Norge BA. Selskapet har en årsomsetning på ca 16 milliarder kroner, med industrivirksomhet i 41 kommuner fordelt på 17 fylker. Totalt jobber det ca medarbeidere i Nortura, hvorav 610 har sitt arbeidssted på Forus. DYKTIG PÅ KJØTTSKJÆRING: 20 år gamle Ivar Olsen fra Stavanger har aldri angret på at han valgte å ta fagbrev innen kjøttindustrien. Her kan han velge om han vil jobbe på akkord eller på timebasis og har kun arbeidstid på dagtid. Vi skal gjøre det lønnsomt å drive som bonde, slår Tove Rasmussen, kommunikasjonsdirektør i FKRA fast. Og da trenger vi flinke folk! Avansert teknologi FKRA er kanskje grunnpilaren i Matfylket Rogaland, som i over hundre år har vært en avgjørende faktor for våre regions utvikling og suksess innen mat- og landbruksnæringen. Sentralt i utviklingen er et utstrakt forsknings og utviklingsarbeid, avansert teknologi og høyt kvalifiserte fagfolk som har satt sin ære i å fremskaffe produkter helt i forkant av utviklingen. Det var faktisk en lærling som kom til oss etter et opphold i oljebransjen og sa at de prosessstyringsoperasjoner han arbeidet med der lå langt bak våre, smiler Amund, som stadig er på utkikk etter nye talenter, spesielt innen prosessfaget, kjemi/biokjemi og mekaniske fag. Store muligheter For mulighetene i FKRA er mange, og virksomheten spenner over et enormt felt. Avanserte logistikk og innkjøpsprosesser på det internasjonale markedet, sivilagronomer, mekanikere og kjemikere er bare noen eksempler på de fagområder du finner i bedriften. FKRA er en også en egen fagkjede innen handelsvarer, og med over artikler i databasen er det nok å holde styr på! Våre opplæringssystemer er gode, og våre verdier er svært synlige i vårt daglige arbeid. Du må være PEN for å trives hos oss, og dette handler ikke om utseende, smiler de begge. Pålitelig, Effektiv og Nyskapende er samlebegrepene for hvordan det er å jobbe hos oss, og vi bruker mange (og store) ressurser på å videreutvikle våre ansatte i denne retning. Godt miljø og en fremtredende lagånd FKRA har gjennom mange år utviklet en kolossal lagånd i organisasjonen, og stå-på viljen er stor i alle ledd. Et lavt sykefravær i en bedrift i stadig utvikling sier mye om trivselsfaktoren. Har du de rette holdninger så er det nesten ingen grenser for hvor langt du kan utvikle deg i organisasjonen, og FKRA er meget opptatt av å rekruttere fra egne rekker. Vi prøver kontinuerlig å etablere ny virksomhet ut fra den kompetanse vi besitter i selskape. Litt forenklet kan du si at vi kombinerer gårsdagens erfaringsbase med morgendagens teknologi for å skape spennende nye virksomheter. FKRA tar imot mange lærlinger innen flere fagfelt, samarbeider godt med de ulike opplæringsmiljøer i fylket og arbeider stadig med nye partnerskapsavtaler mot de videregående skolene. Vil du bli en viktig brikke for FKRA i de neste årene? Vil du bli en del av et miljø som sikrer at vår region beholder plassen som Norges matfat? Vil du utvikle forproduksjon, norsk landbruk og deg selv? Gå inn på for å lese mer, eller ta direkte kontakt med Amund på telefon Felleskjøpet Rogaland Agder Sandviksveien 21 Postboks 208, Sentrum 4001 Stavanger Tlf: Midt mellom skinker, lårbein og ribber står Ivar Olsen og skjærer kjøtt. Snart er han ferdig med sin læretid i skjærehallen hos Nortura på Forus. Dermed har han en ventende karriere med gode arbeidsforhold og en hurtig stigende lønn foran seg. 20-åringen fra Stavanger jobber konsentrert og målrettet med å skjære kjøttet rent til de stykkene han vil ha. Effektivt og hurtig tar han imot stadig nye stykningsdeler med kjøtt, skjærer det, og sender det videre. Det er et tungt arbeid, så det er fint at vi har rullering med jevne mellomrom, forklarer Ivar. Han ler og smiler mens han svinger kniven. Trygg arbeidsplass Yrket vårt kommer ikke i sterk nok konkurranse med for eksempel kokkeyrket. Det er synd for det finnes så mye positivt på en slik arbeidsplass. Oppfølgingen man får som lærling i en så stor bedrift er helt upåklagelig, og man ligger flere hakk over lønnsgjennomsnittet enn lærlinger flest. Men det er ikke det som er hovedmotivasjonen. Det er de store variasjonsmulighetene innen bedriften som er det mest forlokkende, forklarer han. For med to år på skole og to år i lære, har man ett fagbrev, og kan søke på forskjellige stillinger på ulike avdelinger. Nortura satser stort på å ha flere bedriftsutviklingsprogram og oppfordrer sine ansatte om å ta fagbrev i de yrkesgruppene der dette er mulig. Per i dag har vi 13 lærlinger både som slaktere, kjøttskjærere, butikkslakting, pølsemaker, industriell næringsmiddelproduksjon, logestikkfaget og automatikkmekaniker. Dette er et yrke hvor det alltid vil være behov for fagarbeidere, og vi ønsker oss veldig mange flere lærlinger, sier Egil Ove Wulvig. Han mener det er viktig at potensielle innen kjøttfaget vet at læretiden på Nortura det første året er en fortsettelse av skolen. Det forventes lite av lærlingen og det er stort spillerom for prøving og feiling. Dette er nyttig for å få inn de rette rutinene og arbeidsmetodene for å unngå seneskader, sier han. I tillegg er Wulvig stolt over å kunne fortelle at lærlingene har et eget forum hvor de møtes en gang i måneden for å diskutere eventuelle problemstillinger eller rett og slett møtes for å ha det sosialt. Dette er et forum for og av lærlingene selv og er et ypperlig organ for å få gehør oppover i systemet dersom noe bør diskuteres med ledelsen. Da vil lærlingene også få lære hvordan bedriftsdemokrati fungerer i praksis, forklarer han og legger til at det er Ivar Olsen som er leder for dette forumet. Jobbe i matfylket Rogaland Matnæringen i Rogaland er spennende og det foregår stadig større utvikling både av råvarer generelt og økologisk mat. Dette er også Nortura med på, som er den siste, og viktigste instansen før kjøttet når butikkhyllene. Nortura Forus er i tillegg medlem av Opplæringskontoret for matfagene. Jeg ble positivt overrasket over det store fokuset på renslighet og kvalitetssikring i jobben vi gjør. Alle som begynner i bedriften, må på forhånd gjennomføre Nortura sitt eget hygienekurs, sier Olsen. Han anbefaler gjerne et yrke i utradisjonelle omgivelser, med kjøtt i den ene hånden og kniv i den andre. Det e veldig kjekt å jobba med dette, sier han fornøyd i det han tar fatt på neste skinke. Søk jobb hos oss! Bli lærling hos oss Kontakt Magne Skipevåg på telefon: Se mer på:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

I annonsebilag fra nho I

I annonsebilag fra nho I I annonsebilag fra nho I I vignett I å I I 2 NHO-magasiNet 02.2012 I annonsebilag fra Nho I I vignett I å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å I annonsebilag fra Nho I 02.2012

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Bonanza og slitne arbeidstakere

Bonanza og slitne arbeidstakere T R Ø N D E L A G Bonanza og slitne arbeidstakere Trøndersk næringsliv går så det griner de ansatte blir slitne og syke Gjør døren høy og porten vid Næringslivet skriker etter arbeidskraft Slipp til de

Detaljer

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5 JOBB & NÆRING 1 NR. 7 SEPTEMBER 2013 LÆRLING I STYREARBEID Sissel Mannsåker er styretrainee. Hun skal lære å være styremedlem og bidra med sin kompetanse i to lokale selskaper. Hun er full av forventning

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 Foto: Trond Isaksen. Foto: Jan Lillehamre Jobber du naken? Som medlem i Fagforbundet Ungdom slipper du å stå naken i arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom jobber for å bedre

Detaljer

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP forteller deg hvorfor! MELD DEG PÅ du vil ikke angre! markedsavdelingen reklamebyrå TRYGG FRAMTID OG FAGLIG UTVIKLING JOBB I EN AV LANDETS STØRSTE HÅNDVERKSBEDRIFTER

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 innhold Lederartikkel: Viktig forsøk... 3 Tradisjonsrikt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 11 SEP Tillitsvalgtes muligheter til å bli hørt i HR Ikke gå i Facebook-fellene Lønnsforhandlinger i offentlig sektor Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet Om

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Lederne www.lederne.no 04 08 des fire nye år som Bretter opp ermene for Det gror i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Norsk ledelsesbarometer: Hyppige omstillinger øker stressfaktoren. forbundsleder

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

JOBB&NÆRING. Side 4-5. NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND OKTOBER. Foto: Meling Media AS

JOBB&NÆRING. Side 4-5. NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND OKTOBER. Foto: Meling Media AS 2008 JOBB&NÆRING NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND OKTOBER Med et moderne blikk... Et av de første i landet, og med noe av dagens mest avanserte utstyr. Haugesund Røntgeninstitutt

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no.

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no. Lederne Arild Braathen: Tok opp kampen og vant At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil ingen aldersgrense Tema Pensjon: www.lederne.no 01 06 Lederne mars 2006 mar Rekruttering KELLY_ANN

Detaljer

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7 nr. 2 - mars 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Kerstin Sofia Anderssson driver Sörbyn Turism & konferens. (Foto Tora Herud) Skaper nye virksomheter Jeg kunne ikke utstå å se på for fallet

Detaljer

JOBB&NÆRING. Made in Haugesund NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND AUGUST

JOBB&NÆRING. Made in Haugesund NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND AUGUST JOBB&NÆRING NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND AUGUST 2008 Made in Haugesund Rundt om i britiske hjem krabber 30 40 fornøyde smårollinger rundt etter at foreldrene i fjor dro til

Detaljer

Foto: Kjell Strand Side 12-13

Foto: Kjell Strand Side 12-13 Foto: Kjell Strand Gründeren på Veaslettå Han hatet lekser, men likte å ta i et tak. Møt Brian Sjøen, stillasbyggeren som elsker korsang og fotball og går sine egne veier. Side 12-13 5 Fokus på eierskap

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer nr. 5 - november 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer Roar Lundeby (60) oppdaterte kompetansen sin og er i nytt yrke som lektor i realfagene matematikk og IT på Lambertseter

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover.

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Krokfot på Matfylket Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 4-2009 ÅRGANG

Detaljer