MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: Møtestad: Eidfjord Tilstede: Magnus Skåden, Hildegunn Staurseth, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad, vararepresentant Jostein Grov Forfall: Odd Jarl Kvamme, Emil Mohr Dessutan møtte: Johannes Kolnes, Marit Myrland, Lucie Christensen Berge Møtet blei avslutta for dagen kl Møte haldt fram den 21.juni kl utan administrasjonen. Sak 43/05 Endringar i løn og arbeidsavtala til administrerende direktør blei behandla. Møtet var lukka jfr. Offentlighetslovens 6. 2)a. Sak 37/05 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling godkjent. Sak 38/05 Godkjenning av saksliste Saksliste: Sak 37/05 Godkjenning av innkalling Sak 38/05 Godkjenning av saksliste Sak 39/05 Godkjenning av protokoll frå møtet Sak 40/05 Økonomi - tal og tiltak Sak 41/05 Administrerande direktør si orientering Sak 42/05 Brev 1

2 Vedtak: Saksliste godkjent. Sak 43/05 Endringar i løn og arbeidsavtala til administrerende direktør blei lagt til sakslista. Sak 39/05 Godkjenning av protokoll frå møtet Vedtak: Styret godkjende og signerte protokollen frå møtet Sak 40/05 Økonomi - tal og tiltak Vedtak: Styret tar saka til orientering med følgjande merknad: Styret ber om at det blir sett særleg fokus på variabel løn og varekostnader. Sak 41/05 Administrerande direktør si orientering Vedtak: Styret tar melding til orientering med følgjande merknad: Styret ser det som særs viktig at undersøkelsen følgjast opp med vidare arbeid i klinikkane. Styret ber om at administrasjonen meldar tilbake når handlingsplanane er evaluerte og gir styret ei ny orientering om saka i styremøtet i desember. Sak 42/05 Brev Tiltak for reduserte ventetider, brev av Redusert akuttberedskap innenfor radiologi i Helse Vest tjenester fra Haukeland universitetssjukehus til Odda sjukehus, brev av Brukerutvalget i Helse Fonna, som var samlet i møte mandag 6. juni uttaler følgende i forhold til foretakets økonomi og den polikliniske tjenesten, brev av Vedtak: Styret tar breva til orientering Sak 43/05 Endringar i løn og arbeidsavtala til administrerande direktør Vedtak ( 8 mot 1 stemme): Styret vedtok å auke administrerande direktør si årsløn til kr ,- 2

3 Protokolltilførsel frå arbeidstakar representant Synnøve Solbakken: I ei tid med vanskeleg økonomi i Helse Fonna HF og ulik avløning i anna yrkesgruppe som burde vore utgjevna, kan eg ikkje som vald arbeidstakar representant stemme for ei lønnsauke til administrerande direktør Stord, Magnus Skåden Hildegunn Staurseth Toralv Mikkelsen Laila Thorsen Bjørg Sandal Synnøve Solbakken Linda Ferkingstad Jostein Grov 3

4 Administrerande direktør Tlf: Saksb: L.C.Berge Tlf: Arkivnr: 012 Jour.nr: 4527/05 Til medlemmene i styret Innkalling til styremøte mandag Medlemmene i styret for Helse Fonna HF blir med dette kalla inn til styremøte, Mandag 20. juni 2005 Kl på Eidfjord Hotel. Saksliste: Sak 37/05 Godkjenning av innkalling Sak 38/05 Godkjenning av saksliste Sak 39/05 Godkjenning av protokoll frå møtet Sak 40/05 Økonomi - tal og tiltak Sak 41/05 Administrerande direktør si orientering Sak 42/05 Brev Haugesund, Magnus Skåden Styreleder Johannes Kolnes Adm. direktør

5 Postboks Haugesund Telefon: Telefax: STYRESAK 40 /05 Innhold i saken: Økonomi - tall og tiltak Møtedato: 20 juni 2005 Saksforelegg, dato: 15 juni 2005 Saksbehandler: Marit Sandve Myrland Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: 1 A. Økonomi - tall og tiltak Saksbehandler: Marit Sandve Myrland Vedlegg: Kommentarar resultat etter mai Resultat Resultatet etter mai månad er -43,0 mill mot eit budsjett på 27,3 mill. Det vil sei eit negativt avvik på 15,7 mill. Avviket har fortsatt to årsakar, det er svikt i inntektene på totalt 5,8 mill og eit kostnadsavvik på 9,8 mill. Denne månad og hittil i år har eit positivt avvik på avskriving på 3,4 mill. Det skyldes periodisering slik at reellt negativt resultatavvik pr mai er 19 mill Inntekter Inntektene i mai månad har vore positive. Vi har totalt oppnådd 1,5 mill høgare inntekter enn budsjett. Meirinntektene gjeld alle kategoriar inntekter og er særleg positive for ISF. Det er fortsatt ulike resultat på dei ulike klinikkane. Positivt denne månad er at alle kliniske klinikker har inntekter i tråd med og betre enn budsjett. Hittil i år er det KK-barn og kirurgisk klinikk som har de negative avvik. For kirurgisk klinikk er det fortsatt de små sjukehusa som har avvika. Hittil i år har ISF nå eit negativt avvik på 5,5 mill. Dette utgjer 2,5 % av ISF-inntektene og må ikkje vurderast som dramatisk sidan budsjettet har 2 % ilagt kodeforbetring. Målingar viser at vi har ein lågare totaldrg-vekt enn fjoråret, henholdsvis 0,741 og 0,761. Budsjettmessig er det lagt opp til en vekt på 0,77. Pr utgongen av mai har vi oppnådd ein høgare produksjon enn hittil i fjor på alle aktivitetsdata for somatikk. Alle klinikkar har arbeidd med tiltak for å auke aktiviteten. Vi ser resultata av dette i mai. Nå gjenstår det noko arbeid for å sikra aktiviteten i tråd med planar.

6 Alle klinikkane har auka sin aktivitet på poliklinikkane, noko som har gitt eit positivt bidrag også denne månad. Hittil i år har vi fortsatt eit negativt avvik på 1,5 mill men dette reknar vi å ta att i komande månader. Kostnadar Mai månad gav ein negativ kostnadsauke på 4 mill. Dette vurderer vi som uheldig særleg med erfaring frå forrige månads kostnadsauke. Fortsatt er auken på alle kostnadsartar og då med løn som den styrste. Løn har denne månad eit negativt avvik på 2,3 mill og hittil i år nå 8,2 mill. Etter 5 månadar vurderast dette som svært uheldig og ekstra tiltak er nå i prosess for å styra inn avviket. Det er fyrst og fremst variabel lønn som har auka og som nå treng korrigering. Varekostnadane har denne månad eit negativt avvik på 0,6 mill og hittil i år 2,7 mill. Varekostnadane er under kontinuerlig analyse. Budsjettet for desse er stramt i 2005 under føresetnad av at fleire avtalar var reforhandla og skulle gi effekt. Dette har sålangt ikkje gitt resultat. Vi vil grundig vurdera mulege konsekvensar som dette kan få for heile året og finna løysingar som kan dempa denne utviklinga. Andre driftskostnadar har denne månad eit negativt avvik på 1,2 mill, mens hittil i år har eit avvik på 1,5 mill. Årsaka til avviket er periodisering, som vil styrast inn i seinare periodar. Det positive avviket på avskriving skuldas også periodisering. Det vil bli eliminert i seinare periodar. Etter april og mai ser vi at dei styrste utfordringane er våre kostnader. Tiltak som er sett i verk, har endå ikkje gitt den berekna effekten. Dette blir nå nødvendig å snu. Investeringar Totale investeringar etter mai har et forbruk på 41 mill. Byggeprosjekta går stort sett etter plan, men vi vil nå ha en grundig behandling på betalingsplanane for å anslå rett likviditetsbehov. MTU og IKT investeringane er så vidt kome i gong pr utgongen av mai. Imidlertid vil det aukas i juni, da enkelte prosjekt då er ferdige. Andre investeringar ligg etter planlagt framdrift. Likviditet Beholdninga i kontanter er pr utgongen av mai negativ med 1 mill. I tillegg er 25 mill bundne til skattar og avgifter. Likviditeten er stram men betre enn budsjettert. Vi reknar med utbetaling av byggjelån i juni og juli og bereknar då at likviditeten ikkje vil bli kritisk. Aktivitet Som avviket på inntektene viser, har vi hittil i år svikt i vår ISF-produksjon. Imidlertid har dei to siste månader vist ein større aktivitet enn budsjett og slik tatt inn noko av svikten dei 3 fyrste månadar. Vi ser no svært positivt på at vi på nåverande tidspunkt har ein større aktivitet enn fjoråret på alle områder. Indeksen for ISF er fortsett lågare enn fjoråret. Med forutsetnad i budsjettet på 2 % kodeforbetring er det no stort sett dette som er avviket.

7 Risiko og tiltak Pr mai er nå den styrste utfordringen relatert til våre kostnadar. Det gjeld fyrst og fremst på løn men også varekostnadane viser nå negativ utvikling. Vi er i prosess med nye tiltak tilknyta variabel løn, for slik å få kontroll på lønskostnadane våre, og vi er i prosess med nye analysar tilknyta varekostnadar. Prognose 1 halvår Vi står fortsatt med same konservative prognose på inntektene etter mai. Imidlertid arbeidar vi aktivt med våre produksjonsplanar for om muleg å kunne auka desse og vi ser i mai ei positiv utvikling av det. Fortsatt vil vi også presisera at prognosen er pessimistisk vurdert. Haugesund 15 juni 2005 Johannes Kolnes Vedlegg 1: Resultat-oversikt pr klinikk B. Bygg og anlegg Orienteringar blir gitt i møtet. C. Tema på ulike møter: Markedet/ventetider Organsasjon/sykefravær Kvalitetsarbeid/brukerundersøkelser Annet: Dette møtet: X X Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

8 Postboks Haugesund Telefon: Telefaks: STYRESAK 41/05 Innhald : Administrerande direktør si orientering Møtedato: Saksforelegg, dato: Saksbehandler: Lucie Christensen Berge Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Medarbeidarundersøking i Helse Fonna Helse Fonna har i 2004 og 2005 gjennomført medarbeiderundersøking for alle tilsette. Medarbeiderundersøkinga er gjennomført for å skaffe ein oversikt over ulike aspekt ved arbeidsmiljøet, leiarskapet og arbeidssituasjonen. Resultata skal nyttast som eit hjelpemiddel i arbeidet for å forbetre dette. Bakgrunn Helse Fonna har fokus på arbeidsmiljø og ledelse, og har følgende mål for organisasjon og arbeidsmiljø i strategidokumentet : Helse Fonna preges av samhold bygd på respekt og likeverd, åpenhet og lagånd. Tydelig og handlekraftig ledelse Helse Fonna er en endringsvillig organisasjon HF kjennetegnes ved stor grad av åpenhet og kontinuerlig forbedringsfokus 80 % av medarbeiderne opplever kommunikasjon internt i HF som god 80 % opplever at de har medinnflytelse 80 % opplever arbeidsmiljøet som godt Sykefraværet lavere enn 5 % Yrkesmedisinsk avdeling ved Telemark Sykehus er ansvarleg for utforming, gjennomføring, bearbeiding og utarbeiding av dei ulike rapportane. Metode: Anonyme spørreskjema Oppfølging Det er eit krav til at alle leiarar presenterer resultata for sine tilsette. Alle einingar skal prioritere - på bakgrunn av dialog mellom næraste leiar og tilsette - fokusområder med ein

9 handlingsplan for korleis forbetre arbeidsmiljøet. Det skal vere fokus på løysingar. Kor vil vi? Fokusere på det ein kan gjere noko med innanfor dei rammer ein har i dag. Små skritt i rett retning. Framdriftsplan Klinikkane/områda vel ut minst 2 fokusområder Innan 31. mai 2005 Utarbeiding av handlingsplanar Innan 15. juni 2005 Evaluering av handlingsplanar Innan 25. november 2005 Uttale frå AMU Amu har i møte drøfta resultata frå medarbeidarundersøkinga og rår til følgjande fokusområde på Helse Fonna nivå: Leiarutvikling menneskeorientert leiing (jfr. egen uttale frå YMA størst potensiale for forbetring) - kommunikasjon og informasjon - involvering - innflytelse på avgjørelsar, - tempo - utvikling Skape vi-følelse i Helse Fonna - åpenhet og dialog - medansvar og lagånd Oppsummering POSITIV UTVIKLING I MEDARBEIDETILFRETSHET I HELSE FONNA Det er andre året på rad at Helse Fonna gjennomfører medarbeidarundersøking blant alle tilsette. Resultata er presentert og lagt fram for leiarane, tillitsvalte, verneombud og arbeidsmiljøutvalet. Bakgrunnen for undersøkinga er at Helse Fonna ynskjer få kontinuerlig tilbakemelding på ulike aspekt ved arbeidsmiljøet og arbeidssituasjonen. Målet for god medarbeidartilfredshet, redusert sjukefråvær og leiarutvikling er i tråd med Helse Fonna sin strategiplan. Leiarane i Helse Fonna skal bruke resultata til å skape dialog om korleis tilsette og leiarar i fellesskap kan skape ein betre arbeidsplass. Alle leiar får sin rapport for si eining og det er innan kvar eining iverksetjing av tiltak skal skje. Ny organisering med ny leiarstruktur vart innført frå Sidan undersøking i 2004 har det vore arbeid med handlingsplanar, og tiltak er gjennomført for å betre arbeidsmiljøet. Føretaket har i 2004 vore gjennom eit krevjande år med store krav til budsjettstyring og effektivisering, noko som bl.a. har resultert i omstillingstiltak og nedbemanning. På tross av dette har foretaket redusert sjukefråværet. Resultata frå denne undersøkinga viser klare forbetringar sidan Særleg er det innanfor områda leiarskap, organisasjonsklima og jobbtilfredshet at utviklinga er best. Medarbeidarane opplever større grad av støttande, involverande og utviklande leiarskap. Nærare 2/3 opplever at dei får hjelp og støtte frå næraste leiar, at leiar lyttar når medarbeidaren har problem og at

10 arbeidet blir verdsett. Samtidig som Helse Fonna har utvikla seg positivt i forhold til leiarskap, er det også innanfor dette området at det framleis er mest å hente. Mange ynskjer leiarar som i større grad involverer dei tilsette og gjev høve til å påverke sin arbeidssituasjon. Ein stor del opplever framleis å ha stor arbeidsbyrde, men denne viser utvikling i positiv retning sidan undersøkinga i Når det gjeld organisasjonsklima opplever medarbeidarane at føretaket har ein kultur prega av meir innovasjon og mindre konfliktar enn i Nærare 2/3 har svart at dei opplever eit oppmuntrande og støttande klima, at medarbeidarane blir oppmuntra til å tenke ut måtar for å gjere tilhøva betre og at kommunikasjonen er god. Dei fleste av dei som har svara gir uttrykk for stor jobbtilfredshet generelt, at dei har ein god arbeidsstad, er fornøgd med jobben sin og har eit høgt jobbengasjement. Vi vil i vårt kontinuerlige forbetringsarbeid halda fram med å ha fokus på gjennomføring av tiltak i samarbeid med dei tilsette. Undersøkingar utan gjennomførte tiltaksplanar er verdilause. Vedlegg.1.MBU.res.fonna.doc vedlegg.2.rapportinfo MBU Helse Fonna 2005.doc Forslag til vedtak: Styret tar melding til orientering.

11 STYRESAK 42/05 Innhold i saka: Brev Postboks Haugesund Telefon: Telefax: Til orientering Møtedato: Saksforelegg, dato: Saksbehandler: Lucie Christensen Berge Trykte vedlegg: Tiltak for reduserte ventetider, brev av Redusert akuttberedskap innenfor radiologi i Helse Vest tjenester fra Haukeland universitetssjukehus til Odda sjukehus, brev av Brukerutvalget i Helse Fonna, som var samlet i møte mandag 6. juni uttaler følgende i forhold til foretakets økonomi og den polikliniske tjenesten, brev av Utrykte vedlegg: Forslag til vedtak: Styret tar breva til orientering.

12 Helse Fonna HF 2005-budsjett Regnskap 2005 Regnskap 2004

13 Helse Fonna HF

14 Aktivitet Fonna Regnskap hittil Budsjett hittil Avvik Hittil 2004Budsjett 2005 Regnskap 2004 Somatikk Sykehusopphold Dagkirurgi/ dagbeh DRG-poeng Pol.kons Psykiatri Liggedøgn Oppholdsdager, dagpas Pol.kons

15 Aktivitet somatikk Somatikk - Fonna Antall Regnskap hittil Budsjett hittil Hittil 2004 Sykehusopphold Dagkirurgi/ dagbeh DRG-poeng Produksjonstype Pol.kons

16 Aktivitet psykiatri Psykiatri Fonna Antall Liggedøgn Oppholdsdager, dagpas. Produksjonstyper Pol.kons Regnskap hittil Budsjett hittil Hittil 2004

17 Investeringer Hittil i år Total Budsjett prognose UTSTYR: - Medisinskteknisk utstyr EDB/IT Inventar, annet utstyr mm Herav statlig utstyrsplan BYGGEPROSJEKTER UNDER 50 MILL BYGGEPROSJEKTER OVER 50 MILL KREFTPLAN PSYKIATRIPLAN SUM INVESTERINGER

18 Likviditet Saldo Estimat 2005 Tekst UB Mai JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Pasient-/behandlingsrelaterte inntekter: DRG-inntekter Poliklinikkinntekter RTV Eigenandel Pasient-/behandlingsrelaterte tilskudd/ Basisramme Andre innbetalinger/ refusjoner Opptak av lån Renteinntekter 314 Sum innbetalinger Personal Leverandør - drift/andre driftskostnader Leverandør - investeringer Renter/ avdrag lån Sum utbetalinger IB likviditet/ bank akutell periode Endring UB likviditet/ bank *)

19 Tiltak og effekter Tiltak Beregnet effekt 2005 Beregnet effekt pr Faktisk effekt pr Variabel lønn Nedbemanning Adm.forenklinger Hus og eiendom Innkjøp Rutiner og avvik Kontrakter og avtaler Lønnsavtale DTK Kjøkken Totalt

20 Årsverk og ansatte Årsverk Ansatte Faktiske årsverk 2005 Faktiske årsverk 2004 Faktiske ansatte 2005 Faktiske ansatte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Faktiske årsverk Faktiske årsverk Faktiske ansatte Faktiske ansatte

21 Adm.dir

22 Økonomi &IKT Underbudsjettering 3 mill på IKT

23 HR

24 Pasientservice Risiko = feriestenging av hotellet

25 Medisinsk klinikk

26 Kirurgisk klinikk

27 Psykiatrisk klinikk

28 KK-barn

29 Akuttklinikk

30 DTK

31 Internservice Lønn til personer tilknyttet ressursbank, holdes utenfor

32 Sykefravær 10,00 % 8,00 % 7,60 % 8,80 % 8,20 % 7,90 % 7,50 % 7,90 % 8,00 % 6,00 % 6,30 % 6,70 % 6,8 % 6,5 % 6,4 % 6,30 % 5,70 % 5,50 % 6,10 % 6,40 % ,00 % ,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

33 Venteliste Somatikk Antall pasienter på venteliste Haugesund SH Ant ventende Stord SH Ant ventende Odda SH Ant ventende 500 0

34 Ventetider somatikk Gjennomsnitt ventetid i dager Haugesund SH Gjsn v.tid ventende Stord SH Gjsn v.tid ventende Odda SH Gjsn v.tid ventende 20 0

35

36

37 Samanlikning med 2004 fylgjer på dei neste to sidene:

38

39

40 Medarbeiderundersøkelsen 2005 Veiledning til rapportene Undersøkelsen Hensikten med undersøkelsen er å skaffe en oversikt over ulike aspekter ved arbeidsmiljøet og arbeidssituasjonen på sykehuset. Resultatene skal brukes som et hjelpemiddel i arbeidet for å forbedre arbeidssituasjonen og arbeidsmiljøet. Rapporten skal være et verktøy for den enkelte leder for å skape dialog om hvordan ansatte og leder i fellesskap kan skape en bedre arbeidsplass. Husk: Undersøkelsen gir et bilde av virkeligheten, ikke en fasit. Bruk undersøkelsen som et utgangspunkt for å få innspill om arbeidsmiljøet og til å utvikle det. Resultatene Resultatene er delt inn i følgende hovedakser: Jobbfaktorer Gruppefaktorer Lederskap Organisasjonsklima Jobbtilfredshet Merk at de to første hovedaksene er endret fra Dette gir en bedre gruppering av underakser og dermed mer informative hovedakser. Innenfor hver av hovedaksene er det fra to til sju underakser. Resultatet i hver underakse er beregnet som et gjennomsnitt av mellom 1 og 3 spørsmål (se side 3 og 4). Svarene på hvert spørsmål er gitt en verdi fra 1 til 5 der 1 er svaralternativet lengst til venstre på spørreskjemaet, mens 5 er svaralternativet lengst til høyre. For spørsmålene som inngår i aksene arbeidsbyrde, balanse mellom ferdigheter/krav, balanse forventninger/krav, konflikter og stabilitet er svaralternativet lengst til venstre gitt verdien 5 og alternativet lengst til høyre gitt verdien 1. Det vil si at det svaralternativet som oppfattes som mest belastende eller minst ønsket er gitt verdien 1 og alternativet som er minst belastende eller mest ønsket er gitt verdien 5. Resultatet av beregningen over kan tolkes slik at det er mer ønskelig med en høy verdi enn en lav verdi. Gjennomsnittsscorene som presenteres for hver enhet i rapporten ønskes så høy som mulig. Det er likevel ikke slik at et arbeidsmiljø der alle scorer 5 på alt er målet. Det vil alltid være slik at det er en viss grad av belastning i en organisasjon. Derfor bør det ved gjentagelse av undersøkelsen fokuseres like mye på utviklingen som på det faktiske resultatet. Resultatet på hovedaksene er gjennomsnittet av alle underaksene som inngår i hovedaksen. Totalscoren er gjennomsnittet av alle underaksene. I tillegg til gjennomsnittsscorer er det laget diagrammer. Diagrammene gir inntrykk av spredningen av svarene i enheten, mens gjennomsnittsverdien er et uttrykk for verdien svarene er spredt rundt. For å lette tolkingen av resultatene er det brukt fargekoder i diagrammene. Til fargekodene er det en veiledende beskrivelse som et utgangspunkt for dialog. Grønt representerer personer som svarer i området som oppfattes som ønsket eller lite belastende, rødt representerer personer som svarer i området som oppfattes som belastende eller lite ønskelig. Gult representerer personene som plasserer seg mellom rødt og grønt. I år er også arbeidsbyrde kodet på denne måten. Grønt: Gode forhold? Gult: Vurdering nødvendig? Rødt: Behov for endring? Fargekategoriene er avgrenset på følgende måte: Verdi: >3,5 Grønn >=2,5 og <=3,5 Gul <2,5 Rød

41 Eksempeldiagram: Vi ser at ca 25% har svart >3.5 i gj.snitt på spørsmålene som inngår i aksen Innflytelse på tempo/pauser. Det er markert med grønt og de har signalisert stor innflytelse på tempo og pauser. I overkant av 45% har svart mellom 2.5 og 3.5, gult, og signaliserer dermed en middels innflytelse.. Ca 30% har svart lavere 2.5, rødt, og signaliserer dermed liten innflytelse over tempo og pauser. For lettere å kunne identifisere problemområder for enheten er det i slutten av rapporten laget oppsummeringstabeller. Her finnes også oppsummering av antall svar og svarprosenter. Her finnes også hvor stor andel av de som har svart på spørsmålet om gjennomførte utviklings-/medarbeidersamtaler siste år som har svart at de har gjennomført utviklings-/medarbeidersamtaler. Hvis du har ansvar for mange enheter, kan det være lurt å studere totalscoren til slutt i rapporten, og se hvordan enhetene scorer i forhold til hverandre og i forhold til hele foretaket. Tabellene kan brukes til å finne områder der enheter skiller seg spesielt fra andre. Studer gjerne enhetens score mot hele foretakets. Det gir informasjon om det er spesielle utfordringer i enheten kontra de generelle i hele foretaket. Enheter som også var med på undersøkelsen i fjor får en rapport som viser endring fra i fjor. Denne rapporten er bygget opp etter samme struktur som hovedrapporten. Grafen viser endring i gjennomsnittsscore. Grønn hvis bedring, hvit hvis forverring. Fjorårs- og års-gjennomsnitt samt endring blir rapportert. Merk at differansen kan avvike med 0,01 fra den dere får ved å trekke fjorårs resultatene og års resultatene fra hverandre. Det kommer av at differansen er regnet ut fra de eksakte gjennomsnittene, mens de rapporterte er rundet av til 2 desimaler. Eksempeldiagram: Ser en generell bedring på de fleste områder, størst på stabilitet.

42 Endringer kan ses på som sannsynlig reelle, og ikke resultat av tilfeldig variasjon (Statistisk signifikante på 80% nivå) hvis forskjellen er av en størrelsesorden på 0,4 på underakser, 0,3 på hovedakser og 0,2 på totalscore i enheter med 20 personer. For enheter med 300 personer er endringer i størrelsesorden 0,10 på underakser, 0,08 på hovedakser og 0,05 på totalscoren å ses på som sannsynlig reell. For sykehus eller foretak med flere tusen ansatte kan endringer på 0,04 på underakser, 0,03 på hovedakser og 0,02 på totalscoren ses på som sannsynlig reelle endringer. Etterarbeidet Formålet med undersøkelsen er ikke primært å få et tall på hvordan de ansatte har det på jobb. Fokus bør være på hvordan vi skal få det (enda) bedre. Bruk undersøkelsen som et bakgrunnsmateriale for å skape en dialog med fokus på hva vi ønsker å bli bedre på. Det er viktig å involvere alle ansatte i arbeidet med å finne målsetninger og tiltak. Prøv å fokusere på det positive og på hvordan man ønsker at arbeidsmiljøet skal være. Det er viktig å være åpen for andre innspill om arbeidsmiljøet enn det som denne undersøkelsen dekker. Alle enheter oppfordres til å evaluere fjorårets handlingsplan for blant annet å se om arbeidet har gitt resultater som også avspeiles i resultatet på undersøkelsen. Husk: Undersøkelsen gir et bilde av virkeligheten og er ikke en fasit. Primært er ikke undersøkelsen en lederevaluering, men en evaluering av samspillet i hele enheten. Alle ansatte bør derfor ha ansvar og rett til å bidra med å finne forbedringsområder. Slettet: HR-området kan kontaktes med tanke på å bistå med råd og hjelp for å stimulere til gode prosesser. Informasjon om rapporterte akser Her finner du alle spørsmålene som inngår i underaksene og alle underaksene som inngår i hovedaksene. Jobbfaktorer (Den enkeltes oppfatning av sin personlige arbeidssituasjon) Rolleklarhet Vet du hva som er ditt ansvarsområde? Vet du nøyaktig hva som forventes av deg i jobben? Positive utfordringer Er dine spesialkunnskaper og ferdigheter nyttige i arbeidet ditt? Er arbeidet ditt utfordrende på en positiv måte? Ser du på arbeidet ditt som meningsfylt? Innflytelse på avgjørelser Kan du påvirke mengden av arbeid som blir tildelt deg? Kan du påvirke beslutninger som er viktige for ditt arbeid? Innflytelse på tempo/pauser Kan du selv bestemme ditt arbeidstempo? Kan du selv bestemme når du skal ta pauser? Arbeidsbyrde Er det nødvendig å arbeide i et høyt tempo? Har du for mye å gjøre? Er arbeidsbelastningen din ujevn slik at arbeidet hoper seg opp? Balanse egne ferdigheter/andres krav Er arbeidsoppgavene dine for vanskelige for deg? Utfører du arbeidsoppgaver som du trenger mer opplæring for å gjøre? Balanse egne forventninger/andres krav Må du gjøre ting som du mener burde vært gjort annerledes? Får du oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler og ressurser til å fullføre dem? Mottar du motstridende forespørsler fra to eller flere personer? Gruppefaktorer (Den enkeltes oppfatning av samspillet i enheten på enkelte områder) Støtte fra medarbeidere Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra arbeidskolleger? Om du trenger det, er dine arbeidskolleger villige til å lytte til deg når du har problemer i arbeidet? Fleksibilitet Benyttes de ansattes kunnskaper og ferdigheter på ditt arbeidssted? Er du og dine arbeidskolleger dyktige til å løse problemer på ditt arbeidssted? Blir arbeidet tilrettelagt slik at du kan arbeide effektivt? Slettet: spørsmål Ref.

43 Lederskap (Den enkeltes oppfatning av menneskeorientert lederskap) Støttende lederskap Om du trenger det, kan du få du støtte og hjelp i ditt arbeid fra din nærmeste leder? Om du trenger det, er din nærmeste leder villig til å lytte til deg når du har problemer i arbeidet? Blir arbeidet du utfører verdsatt av din nærmeste leder? Involverende lederskap Oppmuntrer din nærmeste leder deg til å delta i viktige avgjørelser? Oppmuntrer din nærmeste leder deg til å si fra når du har en annen mening? Utviklende lederskap Legger din nærmeste leder til rette for at du kan få utvikle dine ferdigheter? Gir din nærmeste leder konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet du utfører? Problemløsning Prøver din nærmeste leder å løse problemer med en gang de dukker opp? Benyttelse av personalressurser Setter din nærmeste leder av tid til å diskutere ressursbruk og arbeidsplaner? Benytter din nærmeste leder personalet på en fornuftig måte? Organisasjonsklima (Den enkeltes oppfatning av organisasjonsklimaet i enheten) Oppmuntrende og støttende Hvordan er det sosiale klimaet på ditt arbeidssted? Oppmuntrende og støttende. Innovasjonskultur Tar de ansatte selv initiativ på ditt arbeidssted? Blir de ansatte oppmuntret til å tenke ut måter for å gjøre tingene bedre på ditt arbeidssted? Er det god nok kommunikasjon på ditt arbeidssted? Åpenhet og dialog Hvordan er det sosiale klimaet på ditt arbeidssted? Preget av åpenhet og dialog. Medansvar og lagånd Hvordan er det sosiale klimaet på ditt arbeidssted? Preget av medansvar og lagånd. Konflikter Har du lagt merke til forstyrrende konflikter mellom arbeidskolleger på ditt arbeidssted? Har du lagt merke til forstyrrende konflikter mellom arbeidskolleger og din nærmeste leder? Jobbtilfredshet (Den enkeltes tilfredshet med egen arbeidssituasjon) Personlig utvikling Får utvikle meg personlig gjennom jobben. Får opplevelsen av å gjøre noe verdifullt. Faglig utvikling Får utvikle meg faglig gjennom jobben. Får tilstrekkelig intern undervisning og veiledning til å kunne gjøre en god jobb. Får muligheter til å hente kunnskaper og faglige impulser utenfor sykehuset. Jobbtilfredshet generelt Hvor fornøyd er du samlet sett med den jobben du har nå? Jobbengasjement Jeg sier til mine venner at jeg har et godt arbeidssted. Jeg blir virkelig inspirert til å yte mitt beste på mitt arbeidssted. Stabilitet Hvor ofte tenker du på å slutte i jobben? Jeg kommer sannsynligvis til å se etter en ny jobb neste år.

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: Møtestad: Clarion Hotel Admiral, C. Sundtsgt. 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK...

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK... Side 1 av 7 Spørreskjema: ABCDEF Bakgrunnsinformasjon Kvinne Mann Kjønn: under 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år over 60 år Alder: under 1 år 1-5 år 5-10 år over 10 år Hvor lenge har du vært tilsatt i HiST?

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYRESAK: 88/15 O STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK Styret

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 25.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Anne Hilde Bjøntegård Tilsyn ved eining for Patologi Styresak 94/14 O Administrerande si orientering notat

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF FORSIDE 1/36 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2007-10-25 Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skaaden, Toralv Mikkelsen, Bjørg Sandal, Else Berit Støle, Aud Lisa Kjøl, Arne Christian Mohn, Anne Margrethe

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk.

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

Helse Sør-Øst totalt

Helse Sør-Øst totalt FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2010 1 Rapport for Helse Sør-Øst totalt INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten s 3 Hvordan

Detaljer

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 25.01.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004 Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2009-12-16 Møtestad: Jonas Lies gate 10, 5529 Haugesund Til stades: Toralv Mikkelsen, Kjell Arvid Svendsen, Else Berit Støle, Anna Rød Nyland, Pål Mitdbø,

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar

SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 19.10.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer