MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 3/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag kl på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene, unntatt sak 19/05 som er unntatt offentlighet, er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket. Kvalsund den Ragnar Olsen (sign.) ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0013/05 05/00396 REFERATER I PERIODEN PS 0014/05 05/00395 GODKJENNING AV PROTOKOLL PS 0015/05 04/01403 SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVALGET PS 0016/05 05/00279 OPPSIGELSE AV AVTALE - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I FINNMARK PS 0017/05 04/01016 KOMMUNAL BILPLAN PS 0018/05 99/01248 BRUK AV DET SAMISKE FLAGGET (Innstillingssak til kommunestyret) PS 0019/05 05/00398 U Off.l. 6 SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00396 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0013/05 Personal- og økonomiutvalget REFERATER I PERIODEN Ordførers innstilling: Referatsakene fra og med 1 til og med 14 og 16, 17, og 18 tas til orientering. Referatsak 15: JussHjelpa søker om kr ,- i støtte fra Kvalsund kommune. Personal- og økonomiutvalget bevilger kr ,- i støtte.

4 REFERATSAKER: 01. Utviklingsutvalget Protokoll fra møte Omsorgs- og oppvektutvalget Protokoll fra møte Måsøy formannskap Protokoll fra møte og Aetat Pressemeldinger: Stigende arbeidsledighet i januar/tendens til nedgang i arbeidsledigheten i februar/fortsatt nedgang i arbeidsledigheten mars. 05. Norges Røde Kors takker for støtten til ofrene for flomkatastrofen i Sørøst-Asia. 06. Kommunekassereren, her Kopi av brev av til Skattefogden i Finnmark vedr. skatteregnskap 2. halvår 2005 skatteoppkrevers redegjørelse. 07. Vest-Finnmark regionråd Kopi av brev av til Olje- og energidepartementet vedr. NOU 2004:26 Hjemfall. Uttalelse. 08. Polarbase AS Brev av vedr. tilbud om kjøp av kommunens aksjer i Sørøysund Eiendomsselskap AS. 09. Loppa kommune Vedtak i formannskapet vedr. Distriktskommisjonen/sterke regioner. 10. Alta kommune Vedtak i kommunestyret vedr. Distriktskommisjonen/sterke regioner. 11. Alta kommune Vedtak i kommunestyret vedr. livskraftige distrikter og regioner. Regionalpolitikken, fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. 12. Alta kommune Vedtak i kommunestyret vedr. Distriktskommisjonens utredning, rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk Leve riksteateret! 13. Vardø kommune Vedtak i formannskapet av vedr. Distriktskommisjonens utredning. 14. Måsøy kommune Ordførers utredning/innstilling til kommunestyret vedr. sterke regioner kommuneinndeling. 15. Jusshjelpa i Nord-Norge Søknad av om driftstøtte for år Saker unntatt offentlighet Off.l. 6: 16. Tildeling av rente- og avdragsfrie lån til kjøp av bolig. 17. Tildeling av startlån til kjøp av bolig. 18. Avslag på søknad om sletting av rente- og avdragsfritt lån. Referatsakene tas til orientering. Rådmannens tilråding: Geir Nesse rådmann

5 Sak 0014/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 05/00395 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0014/05 Personal- og økonomiutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte godkjennes.

6 Sak 0015/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 04/01403 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0071/04 Kommunestyret /05 Personal- og økonomiutvalget SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVALGET Ordførers innstilling: Personal- og økonomiutvalget godkjenner samarbeidsavtalene for bytte av sekretariatstjenester mellom Kvalsund og Nordkapp kommune og Måsøy og Kvalsund kommune.

7 Sak 0015/05 SAKSGRUNNLAG: 1. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskomuner av Rapport utarbeidet av VEFIK organisering av sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene i Vest Finnmark. 3. Vedtak i Vest Finnmark regionråd av Vedtak i kontrollutvalget i Kvalsund kommune i sak 11/ Vedtak i styret for VEFIK i sak 14/ Vedtak i Kvalsund kommunestyre i sak 71/04. SAKSOPPLYSNINGER: Kommunestyret vedtok i sak 71/04 å løse sekretariatsbehovet for kontrollutvalget fra ved å bytte sekretariatstjenester med Måsøy kommune. Ordningen gjøres gjeldende for 2 år og med evaluering i god tid før avtalens utløp. Til grunn for samarbeidet utformes en avtale som regulerer samarbeidet i perioden. Avtalen godkjennes av personal- og økonomiutvalget. Etter dette har Nordkapp kommune gjort en henvendelse til Kvalsund og Måsøy kommuner med det siktemål å inngå i et slikt samarbeid, noe begge disse kommunene har stilt seg positive til. Med bakgrunn i ovennevnte vedtak og ønsket fra Nordkapp kommune er det utarbeidet utkast til avtaler mellom kommunene for bytte av slike sekretariatstjenester. Avtalene er regulert slik at det i alt blir inngått 3 avtaler, der hver av de deltakende kommunene (avtalepartene) er part i 2 av dem, i den ene som mottaker og i den andre som leverandør av slike tjenester. For vårt vedkommende er det lagt til grunn at vi skal levere sekretariatstjenester til Nordkapp kommune og Måsøy kommune vil på den andre siden levere slike tjenester til oss. I hovedsak vil det være snakk om rene sekretariatstjenester, og hvor kommunerevisjonen i stor grad produserer saksfremleggene som skal behandles i de respektive kontrollutvalgene. SAKSVURDERING: Ut fra hvordan samarbeidet er tenkt gjennomført og med hensyn til utforming av avtalene og hvordan disse er regulert, vurderer rådmannen det slik at avtaleutkastene er innen de rammer som er trukket opp av kommunestyret, jfr. vedtak i k sak 71/04. Avtalene bør derfor kunne godkjennes.

8 Sak 0015/05 Rådmannens tilråding: Personal- og økonomiutvalget godkjenner samarbeidsavtalene for bytte av sekretariatstjenester mellom Kvalsund og Nordkapp kommune og Måsøy og Kvalsund kommune. Geir Nesse rådmann

9 Sak 0016/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 05/00279 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0016/05 Personal- og økonomiutvalget OPPSIGELSE AV AVTALE - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I FINNMARK Ordførers innstilling: Personal- og økonomiutvalget vedtar å melde Kvalsund kommune ut av Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark (OK) i Lakselv med virkning fra 1. august Personal- og økonomiutvalget forutsetter at det etableres en tilfredstillende løsning i Vest-Finnmark regionen.

10 Sak 0016/05 SAKSGRUNNLAG: Notat av fra rådmannen i Måsøy kommune Vedtak i sak 3/05 fra Vest-Finnmark regionråd SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING: Vest-Finnmark regionråd behandlet saken i møte , hvor de etter en totalvurdering anbefaler at regionskommunene melder seg ut av Opplæringskontoret i Lakselv med virkning fra Det ble bl.a. drøftet hvor hensiktsmessig kontoret i Lakselv er organisert. Det var flere forhold som ble nevnt; effektivitet, økonomi og kontorets oppgaver. Videre ble rådmennene bedt om å følge opp saken i sine respektive kommuner for å finne fram til tilfredstillende fremtidige løsninger, herunder organisering, kostnader, håndtering av eksisterende avtaler med lærlingene samt implementering/forankring i egen kommune. I Alta er Kompetanseforum Vest-Finnmark opprettet og lokalisert i Alta kommune. Det skal serve kompetanseheving for alle kommunene som er med i Vest-Finnmark regionråd. Alta kommune er vertskommune for kompetanseforumet, og har påtatt seg arbeidsgiveransvar, drift av kontoret osv. mot en fordeling av kostnadene basert på innbyggertallet i de forskjellige kommunene. En mulighet er å legge læringeordningen inn under dette kontoret. Pr. d.d. har Kvalsund kommune ikke inntak av læringer. Det vises for øvrig til notatet fra rådmannen i Måsøy, som vedlegges saken. Rådmannens tilråding: Personal- og økonomiutvalget vedtar å melde Kvalsund kommune ut av Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark (OK) i Lakselv med virkning fra 1. august Personal- og økonomiutvalget forutsetter at det etableres en tilfredstillende løsning i Vest-Finnmark regionen. Geir Nesse rådmann

11 Sak 0017/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Johnny Stenersen Arkiv: 659 Arkivsaksnr.: 04/01016 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0064/04 Personal- og økonomiutvalget /05 Personal- og økonomiutvalget KOMMUNAL BILPLAN Ordførers innstilling:

12 Sak 0017/05 SAKSGRUNNLAG: Vedtak i personal- og økonomiutvalget i sak 0064/04. SAKSOPPLYSNINGER: I PØ - sak 0064/04 ble det vedtatt at rådmannen fikk fullmakt til å inngå leasingavtaler ved fremtidige utskiftninger av bilparken. I tillegg fikk rådmannen i oppdrag å legge frem en helhetlig plan i løpet av 2005 for utskiftning av bilparken. Oversikt over bilparken i Kvalsund kommune pr BILTYPE FUNKSJON ÅRSMODELL Nissan Cabstar Lastebil 3,5 tonn 1992 Toyota Hiace Varebil lang type 2004/ leasing 3 år Opel Combo rød Liten varebil vaktmesterbil 1995 Volvo F 12 Pumpe- og tankbil 1980 Volkswagen transporter Kommando- og mannskapsbil 1996 Opel Combo hvit Diverse funksjoner i 1995 hjemmetjenesten Mitsubishi Lancer, blå 1998 ; vraket Mitsubishi Lancer, rød 1998 Som oversikten viser disponerer kommunen pr. i dag til sammen 8 biler. 5 ligger under teknisk fagområde og resterende 3 biler er underlagt helse og sosial. 2 biler er beredskapskjøretøy som går få kilometer i året. Status for bilparken er at flere må skiftes ut i løpet av 1 2 år. Når det gjelder varebilen, er den byttet ut med en Toyota Hiace. Brannbilene er biler der alder ikke er en kritisk faktor. Ser en bort fra disse, er alle bilene eldre og til dels nedslitte. Antall biler har stort sett vært uendret siden midt på nittitallet, så behovet er ikke vurdert etter dette. Det er 2 type personell som er brukere av kjøretøyene. Det er teknisk etat ved drift- og vedlikeholdsavdeling og helsesektoren ved hjemmetjenesten. Drift og vedlikehold: Drift og vedlikehold har biler til transport av utstyr og personell, samt en vaktmesterbil. BILTYPE FUNKSJON ÅRSMODELL Nissan Cabstar Lastebil 5,5 tonn 1992 Toyota Hiace Varebil lang type 2004/ leasing 3 år Opel Combo rød Liten varebil vaktmesterbil 1995

13 Sak 0017/05 Lastebilen: Lastebilen er på 5.5 tonn med tipp og brukes til arbeid i forbindelse med vann og avløp, samt veier. Den brukes også til transport av bygningsmaterialer. Det er ikke mulig å dekke opp dette behovet med innleie av utstyr. Bilen er 13 år og en må forvente større påkostninger når som helst. Denne bilen bør fases ut i Det er innhentet flere tilbud på egnet bil. Kostnad for leasing av denne ligger på kr ,- pr. mnd., noe som gir en årlig kostnad på kr ,-. I budsjettet for 2005 ligger leasing av slik type bil inne med kr ,-. Varebil lang type: Varebilen er nyanskaffet i oktober Den erstattet gamle Blåmann som var helt nedkjørt. Denne bilen brukes til transport av materiell og vaktmestere på oppdrag. Den brukes også til transport av hjelpemidler. Behovet for at en av vaktmesterbilene er en stor varebil er derfor helt klart til stede, da det er mye utstyr vi ikke kan transportere i en åpen lastebil, blant annet hjelpemidler. Det er ikke mulig, og det ville vært upraktisk å leie inn bil til formålet. Bilen er leasingfinansiert i 3 år med kr 3.434,- pr. mnd. Dette gir en årlig leasingkostnad på kr ,-. Den ligger i budsjettet for 2005 med kr 42000,-. Varebil liten /vaktmesterbil: Det er en eldre Opel Combo som er overtatt fra hjemmetjenesten og innredet som servicebil for vaktmestere. Bilen brukes til serviceoppdrag og mindre transport av utstyr. Bilen kjøres forholdsvis få kilometer i året og fungerer som rullende verktøykasse. Det er behov for den for å oppnå fleksibilitet i vaktmestertjenesten. Bilen er 10 år gammel og må fornyes i løpet av 2 år. Den anbefales utfaset i Kostnaden for en slik varebil beløper seg til kr 2.400,- pr. mnd. og en årlig kostnad på kr ,- I tillegg har vi behov for bil til vaktmester i Kokelv. Her er behovet begrenset til en mindre varebil som vil gå få kilometer i året. Leasing av disse tre bilene vil beløpe seg til en totalkostnad pr. år for drift og vedlikehold på kr ,-. Ved å lease de 3 bilene i garantitiden vil vedlikeholdsutgiftene kunne reduseres med kr ,- pr. år. Brann- og redningsvesenet: Brann- og redningsvesenet har en brannbil og en mannskapsbil/kommandobil. BILTYPE FUNKSJON ÅRSMODELL Volvo F 12 Pumpe- og tankbil 1980 Volkswagen transporter Kommando- og mannskapsbil 1996 Disse bilene er beredskapskjøretøy med få kilometer i året, og de har en minimum brukstid på 25 år fra vi overtok dem. Brannbilen som fyller 25 år dette året er kun gått km og er i forholdsvis god stand.

14 Sak 0017/05 Hjemmetjenesten: BILTYPE FUNKSJON ÅRSMODELL Opel Combo hvit Diverse funksjoner i 1995 hjemmetjenesten Mitsubishi Lancer, blå 1998, vraket Mitsubishi Lancer, rød 1998 Hjemmetjenesten har til sammen 3 biler. Disse er plassert med 2 i Kvalsund og 1 i Kokelv. De består av 2 personbiler og en liten varebil. Hjemmetjenesten i Kvalsund: Her er det 2 biler, 1 personbil og en liten varebil. Begge bilene er gått over km. og bør utskiftes. Fremtidig behov er 2 biler, der begge er jevnlig i bruk på dagtid, men kun 1 i drift om natten og i helgene. Bil KBS, Kokelv: Bilen har til dags dato vært en stasjonsvogn, som er brukt i tilknytning til drift av senteret, samt til hjemmebesøk hos brukere. Denne bilen er vraket etter en trafikkulykke og kommunen er tilkjent erstatning på kr ,-. Bilen har de siste 4 år gått ca km årlig, noe som er et lavt antall km pr. år. I følge leder ved senteret er det behov for personbil for transport av brukere. Bilen har i en viss utstrekning vært brukt til transport av personer i forbindelse med møter og kurs i Kvalsund og andre steder. Anslått antall pr. år intern kjøring i Kokelv vil ikke overstige 4000 km.. SAKSVURDERING: Ut fra ovenstående bør deler av bilparken fornyes ved å inngå leasingavtaler for de nye som anskaffes. Som grunnregel bør leasingperioden følge garantitiden på 3 år. Lastebilen med påbygg bør leases over 5 år med null i restverdi etter utløpet av perioden. Bilen til KBS foreslås erstattet med eksisterende hvit Opel Combo som går i hjemmetjenesten i dag, og disponeres av vaktmester med mulighet for at KBS også kan bruke den til deres behov internt i Kokelv. All annen kjøring må løses på annen måte, fortrinnsvis ved å bruke privatbiler der kommunen dekker kostnadene på vanlig måte etter statens satser. Lastebilen byttes ut i år. Salg av gammel bil anslås til kr ,-. Mitsubishi Lancer selges og det leases 2 nye biler av varebiltype til hjemmetjenesten. Anslått salgssum av denne bilen er kr ,-. Mitsubishi Lancer i Kokelv er vraket og forsikringsoppgjøret utgjør kr ,-. Samlet verdi av innbytte av biler ved utskiftning vil utgjøre kr ,-.

15 Sak 0017/05 Utskiftingsplan: Internt Biltype nr: Funksjon 001 Nissan Cabstar Lastebil 3,5 tonn Drift og vedlikehold 002 Toyota Hiace Varebil lang type Drift og vedlikehold 003 Opel Combo rød Liten varebil Drift og vedlikehold 004 Volvo F 12, Brannbil Pumpe- og tankbil 005 Volkswagen transporter Kommando- og mannskapsbil Brannv 006 Opel Combo hvit Fellesbil Kokelv Teknisk/hjemmetjenesten 007 Mitsubishi Lancer, rød Hjemmetjensten 008 Mitsubishi Lancer, blå Hjemmetjenesten Løsning på utskiftingen Årsmodell Utskiftes Årlig kostnad Leasing 5 år ,- Restverdi til 0 Kjøpes for kr 5000,- etter 5 år Leasing 3 år ,- Med mulighet for kjøp av restverdi Kr ,- Brukes frem til leasing av bil nr 007 utgår og vurdere kjøp av denne Uendret 1980 Ved behov Uendret 1996 Ved behov Brukes frem til leasing av bil nr 008 utgår og vurdere kjøp av denne Leasing av ny mindre varebil i 3 år og vurderes kjøpt for erstatning av bil nr 003 Restverdi 90000,- Leasing av ny mindre varebil i 3 år og vurderes kjøpt for erstatning av bil nr 006 Restverdi 90000, , ,-

16 Sak 0017/05 Finansiering: På grunn av at kommunen av økonomiske og andre årsaker er kommet i en situasjon der hele bilparken er nedslitt og gammel, og må skiftes ut relativt fort bør, en gå inn for at man i 2005 går til leasing av 3 biler, lastebilen til teknisk etat og begge bilene til hjemmetjenesten i Kvalsund. Lastebilen er tatt med i budsjett for Hjemmetjenesten sine to biler vil få en budsjettmessig merutgift på kr ,- mens man kan regne med en besparelse på 15000,- på vedlikehold, dvs. en budsjettmesseig effekt på kr ,-, hvis en anskaffer bilene fra 1. juli Ved salg av de kjøretøy som foreslått utfaset i 2005 regner vi med en salgssum på kr ,- inklusiv oppgjør for vraket bil. Disse kan settes på fond eller brukes som delfinansiering. Det vil være en fordel å sette dem av på et bilfond for å kunne bruke dem til innløsing av de to bilene som er foreslått innløst etter 3 år, og overført til vaktmesterbiler. Innløsningspris vil være på til sammen kr ,- Rådmannens tilråding: Personal- og økonomiutvalget tiltrer helhetlig plan for fremtidig behov for biler i kommunal regi. Geir Nesse rådmann

17 Sak 0017/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: X01 Arkivsaksnr.: 99/01248 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0049/99 Personal- og økonomiutvalget /99 Kommunestyret /04 Personal- og økonomiutvalget /05 Personal- og økonomiutvalget BRUK AV DET SAMISKE FLAGGET (Innstillingssak til kommunestyret) Ordførers innstilling: Kvalsund kommune vedtar å bruke det samiske flagget i-tråd med FORSKRIFT OM BRUK AV DET SAMISKE FLAGGET ved alle offentlige bygninger/institusjoner i kommunen. Disse er; rådhuset, sykehjemmet, Kvalsund skole, oppvekstsentrene i Kokelv og Neverfjord og Kokelv bo og servicesenter. Kostnadene med innkjøp og montering av flaggstenger og innkjøp av flagg finansieres ved budsjettregulering..

18 Sak 0019/05 SAKSGRUNNLAG: Sameloven Sametingssak 25/04 forskrift om bruk av det samiske flagget. P/Ø sak 09/04 SAKSOPPLYSNINGER: Det samiske flagget er felles for alle samer, uansett hvilket land de bor i, og derfor ikke et nasjonalt flagg men et symbol for et folkeslag. Bruk av det samiske flagget har ved flere anledninger været gjenstand for debatt i politiske fora i Kvalsund kommune, sist i P/Ø sak 09/04. Følgende vedtak ble gjort: Personal og økonomiutvalget vedtar at det flagges på de foreslåtte datoer fra og med ,og at flaggreglement for det norske flagg følges. Ordningen vil ikke medføre merkostnader, da det baseres på å flagge to steder i kommunen. Samiske flaggdager i Kvalsund kommune: 6. februar det Samiske folks nasjonaldag Det flagges på følgende steder i kommunen: Kvalsund rådhus Kokelv skole Flaggreglement for Finnmark: Flagget heises i tidsrommet mars oktober kl og hales ved solnedgang, dog ikke senere enn klokken Flagget heises i tidsrommet november februar kl og hales klokken Det samiske flagget rangerer etter det norske flagget ved offisielle norske flaggdager og ved offisielle norske anledninger hvor det flagges. Saken vil bli lagt fram for kommunestyret på et senere tidspunkt. Når et mer permanent reglement er klart. Som det går frem av vedtaket er dette en midlertidig ordning i Kvalsund kommune. Da vedtaket ble gjort var det ikke utarbeid og vedtatt permanent forskrift for bruk av det samiske flagg. Sametinget har fått delegert myndighet gjennom samelovens 1-6 til utarbeidelse av og å vedta slik forskrift. Den nå gjeldende forskrift ble vedtatt av Sametinget i sak 25/04. ( Forskriften vedlegges)

19 Sak 0019/05 SAKSVURDERING: Kvalsund kommune har en stor andel av innbyggere med samisk bakgrunn. Mange av disse er sterkt knyttet til det samiske å identifiserer seg som same. Kvalsund kommune er med i samisk utviklings fonds mandat område, noe som gir økonomisk gevinst til næringsaktører i kommunen. Dette helt uavhengig av om den enkelte søker er same eller ikke. I sjøsame bygda Kokelv er det mange som praktiserer samisk som hovedspråk. Der er sjøsamisk museum som aktivt arbeider for å synliggjøre sjøsamisk/ samisk kultur. I skoler og barnehager læres det om det samiske. Også andre steder er det mer eller mindre sjøsamiske/ samiske innslag. Det vil derfor være helt naturlig at det Kvalsund kommune synliggjør det samiske gjennom bruk av det samiske flagg. Slik ordfører vurderer det vil det være naturlig å ha 2 to flaggstenger ved alle kommunale bygg som i dag har flaggstang. Ragnar Olsen (sign) ordfører

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 13.01.2005 kl. 12.30 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/2011 Kommunestyret holder møte onsdag 22.06.2011 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedl. Navn Tor Arvid Myrseth KSL Eli

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2009 MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 27.10.2009 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer