Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret :00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling"

Transkript

1 Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende representanter Åse Granmo, Monica Kroken Møtende vararepresentanter Gunnar Mikalsen, Svein Roar Strømstad Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 007/13-017/13 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 38 Møtebok Sak nr. Sakstittel 007/13 Referatsaker 008/13 Ekspropriasjon av grunn regulert til industriområde - Eiendommen gnr. 49 bnr. 10 i Grane kommune - Eier og hjemmelsinnehaver Svein Johnny Paulsen - Klage over kommunestyrets vedtak av , sak nr. 002/13 009/13 Stortings- og sametingsvalget Fastsetting av valgdag 010/13 Valg av valgstyre for Stortingsvalget /13 Valg av valgstyre for Sametingsvalget /13 Søknad om fritak fra politisk verv - Komite for oppvekst og kultur 013/13 Sektorplan 014/13 Arbeidstid og fleksitid i Grane kommune 015/13 Reglement for råd for eldre og funksjonshemmede, andre gangs behandling. 016/13 Søknad om endring av bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk - Trixie Kebab & Pizza AS 017/13 Utbygging og finansiering av E6 på Helgeland. Kommunal garanti for bompengeselskapets lån til første delstrekning Korgen-Bolna Til Innkalling og Saksliste: Marit M. Fagerbakk ber seg habilitetsvurdert ifm sak 12/13. Svein Johnny Paulsen ber seg habilitetsvurdert ifm sak 008/12. Ordfører melder inn ekstrasak som sak 017/13, Utbygging og finansiering av E-6 på Helgeland. Kommunal garanti for bompengeselskapets lån til første delstrekning Korgen-Bolna. Godkjent. Første del av møtet avsettes til gjennomføring av Årsmøte for Grane Frivilligsentral. Her utarbeides eget referat av daglig leder. Deretter info / orientering om RKK/MSS v/sissel M. Reinfjell.

3 Side 3 av 38 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 13/158 13/1535 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 007/13 Kommunestyret Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/573 I *** Kontrollrapport 2012 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Grane kommune 2 13/930 I Knut Soleglad Referatsak til kommunestyret 3 13/795 U Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Æresgjester til jubileumsmarkering for Børgefjell nasjonalpark 50 år. 4 13/1183 S Miljørettet helsevern Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-007/13 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.

4 Side 4 av 38

5 Side 5 av 38 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FA-L12 07/219 13/1516 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 008/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Ekspropriasjon av grunn regulert til industriområde - Eiendommen gnr. 49 bnr. 10 i Grane kommune - Eier og hjemmelsinnehaver Svein Johnny Paulsen - Klage over kommunestyrets vedtak av , sak nr. 002/13 Trykte vedlegg - nye: 1. Klage av fra advokat Albert Holand. 2. Brev av fra Svein Johnny Paulsen til Grane Treindustri. 3. Grane forliksråds kjennelse av Brev av fra Svein Johnny Paulsen til Grane Treindustri. 5. Brev av fra Svein Johnny Paulsen til Grane kommune. 6. Brev av fra Svein Johnny Paulsen til Grane Treindustri. 7. Brev av fra Svein Johnny Paulsen til advokat Dan Erik Kjellnø. 8. Brev av fra Svein Johnny Paulsen til Grane kommune. 9. E-post av med vedlegg fra Svein Johnny Paulsen til Grane kommune. Saksutredning: Grane kommunestyre fattet følgende vedtak i sak nr 002/13: Grane kommune vedtar å ekspropriere Svein Johnny Paulsens eiendom gnr 49 bnr 316 i Grane kommune. Arealet er regulert til industriformål og utgjør m². Grane kommune begjærer skjønn til Alstahaug tingrett for fastsetting av vederlag. Advokat Albert Holand har påklaget kommunestyrets vedtak på vegne av Svein Johnny Paulsen. Klagen er datert , og innkom til kommunen Den er følgelig framsatt innenfor klagefristen. Klagen følger som trykt vedlegg nr 1. Etter Forvaltningslovens 33, annet ledd, skal klagen forelegges kommunestyret til behandling. Kommunestyret kan endre eller oppheve det tidligere ekspropriasjonsvedtak dersom kommunestyret finner klagen begrunnet. Kommunestyret kan også fastholde tidligere vedtak, hvilket innebærer at klagen ikke tas til følge. I sistnevnte tilfelle sendes klagen til Fylkesmannen i Nordland til avgjørelse.

6 Side 6 av 38 Klagen foranlediger følgende bemerkninger fra administrasjonens side: (1) Som vedlegg til klagen fremlegges diverse ytterligere dokumentasjon, se trykte vedlegg 2-9. Vedleggene 2-5 gjelder perioden før reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret , mens vedleggene 6 t.o.m 8 gjelder perioden før forrige ekspropriasjonsvedtak Vedlegg 9 går på ytterligere et utkast til leieavtale. Alle de nye vedlegg omhandler tema som har vært behandlet i øvrig korrespondanse. Dette gjelder også det nye vedlegg 9. Sistnevnte inneholder et forslag til leieavtale fra klageren, og denne vil bli spesifikt omhandlet i eget punkt nedenfor. Øvrige vedlegg anses å omhandle forhold som allerede er utførlig behandlet i kommunestyrets vedtak av (2) I klagen anføres at det foreligger ugyldighet som følge av saksbehandlingsfeil, jf. Forvaltningslovens 41. Anførselen om at det foreligger saksbehandlingsfeil deles ikke. Kommunen har således gitt lovlig forhåndsvarsel om ekspropriasjon, og dette varselet medførte at det innkom skriftlig uttalelse fra klagerens advokat. Angjeldende skriftlige uttalelse er av , se vedleggene 37 og 38 til sak nr 002/13. Før ekspropriasjonsvarselet ble sendt ut har kommunen gjort mange framstøt med henblikk på å oppnå minnelig ordning, jf. Oreigningslovens 12, annet ledd første punktum. Ingen av disse forsøk på å oppnå minnelige ordninger har ført fram. Også utredningsplikten må anses oppfylt, jf. Oreigningslovens 12, første ledd og Forvaltningslovens 17. I denne sammenheng skal spesielt påpekes at utredningsplikten i en viss utstrekning også ble dekket gjennom den behandling som førte fram til reguleringsplanvedtaket. (3) I klagen anføres det at kommunen i det tidligere saksframlegget har oversett at E-6 er under omlegging. Administrasjonen har selvfølgelig tatt dette momentet i betraktning, men all den stund omstendighetene omkring en eventuell veiomlegging enda er uavklarte har kommunen ingen forutsetninger for å begi seg inn på spekulasjoner omkring dette forhold. (4) Bemanningssituasjonen i Grane Treindustri er nevnt i klagerens forhåndsuttalelse, og dette moment er vurdert i saksutredningen som ledet fram til vedtaket av (5) Under avsnittet om nytte av grunnerverv og om alternative løsninger omtaler klager forhold som går på virksomheten ved Grane Treindustri. Disse momenter er behandlet i saksutredningen til det forrige kommunestyrevedtak av Administrasjonen mener at en bedrift må ses i et annet og mye lengre tidsperspektiv enn knyttet opp til en aktuell eier. (6) Grane Treindustris økonomiske virksomhet er omtalt av kommunen tidligere, se trykt vedlegg 22 til vedtaket av Økonomisk aktivitet og resultat må for øvrig og som tidligere påpekt ses i sammenheng med mellom annet rammevilkår, herunder rettigheter til det areal virksomheten foregår på, herunder arealets størrelse, arrondering, tidsperspektiv hvis man har et tomtefesteforhold m.v. (7) I klagen anføres at kommunen ikke har vurdert alternative løsninger, så som begrenset leieareal, annen arrondering, alternative tomtearealer etc. Dette synspunkt kan kommunen på ingen måte dele. Slike vurderinger har det tidligere vært gjort mange av, både i forbindelse med reguleringssaken og også for så vidt i ettertid. Momentene er også drøftet under avsnittet vurdering i saksutredningen som ledet fram til

7 Side 7 av 38 vedtaket av (8) I klagen anføres det noe om rådmannens uttalelse i forhold til forhandlingsaspektet. Til dette er å si at rådmannen er en rådgiver og at myndighet til å beslutte tilligger kommunestyret. (9) I forhold til dette med forhandlingsløsninger vises for øvrig til de mange forsøk som tidligere har vært gjort på dette, uten å lykkes. Som vedlegg 9 til klagen er det utkast til en alternativ leieavtale som klageren oversendte til kommunen Denne leieavtalen omfatter hele det regulerte området, men den omfatter øvrige forslag til bestemmelser som kommunen vanskelig kan forholde seg til, herunder en leietid på 30 år, bestemmelser knyttet til bortfall av leieretten og dessuten en betydelig høyere leiepris enn hva som eksempelvis lagmannsretten i sin tid fastsatte som avståelsesvederlag. (10) Advokat Albert Holand er i klagen inne på oreigningslovens nødvendighetskriterium, som for å rekapitulere går ut på at ekspropriasjon bare kan finne sted dersom det må reknast med at inngrepet tvillaust er til meir gagn enn skade jf. oreigningslovens 2, annet ledd. I dette ligger som før påpekt at det må være en overvekt av relevante fordeler i forhold til den skade i dette tilfelle klageren utsettes for. I saksutredningen som ledet fram til ekspropriasjonsvedtaket av er dette nærmere omtalt, og det skal understrekes at administrasjonen er av den oppfatning at ekspropriasjon så utvilsomt gir mer til gagn enn skade. I denne sammenheng skal spesielt påpekes den samfunnsinteresse som ligger i å ha et bredest mulig næringsgrunnlag i kommunen. I denne sammenheng er den aktuelle industrivirksomhet av kommunen. (11) I tidligere saksutredning som ledet fram til ekspropriasjonsvedtaket er det påpekt at det ikke har framkommet momenter av ny karakter som er av slik betydning at det bringer interesse avveiningen i en annen stilling enn da reguleringsvedtaket ble fattet i Klageren omtaler dette og peker på at man også skal vurdere å hensynta momenter som måtte ha kommet til fra reguleringsvedtaket og fram til dagens situasjon. Dette er riktig nok. Således skal eventuelle nye forhold som har kommet til mellom reguleringsplanvedtaket og tidspunktet for vedtak om ekspropriasjon vurderes, men henblikk på om forutsetningene som lå til grunn for planen fremdeles er til stede. Dette mener administrasjonen å ha gjort i tidligere saksutredning. Klageren anfører at kommunen har overbetont bedriftseierhensynet. Dette er et synspunkt administrasjonen vanskelig kan dele. Kommunen har vurdert den samfunnsmessige betydning av denne type industrivirksomhet innenfor kommunens grenser. (12) I klagen omtales avslutningsvis et punkt benevnt som materielt krav til interesseavveining og klarhet. Klagerens synspunkt går i denne sammenheng mellom annet på omfanget av arealavståelse og klagerens eget alternative behov. Disse momenter er tidligere behandlet, og det vises evt. til saksutredningen som ledet fram til vedtaket av Administrasjonen kan etter dette ikke se at det har framkommet momenter som bringer saken i et annet lys og som skulle lede til at klagen tas til følge. Rådmannens innstilling: 1. Svein Johnny Paulsens klage tas ikke til følge.

8 Side 8 av Klagen oversendes Fylkesmannen i Nordland til avgjørelse Kommunestyret Behandling: Svein Johnny Paulsen forespurte om sin habilitet. Han ble erklært inhabil. Rådmannens innstilling vedtatt med 15 mot 2 stemmer. KS-008/13 Vedtak: 1. Svein Johnny Paulsens klage tas ikke til følge. 2. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nordland til avgjørelse.

9 Side 9 av 38 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /115 13/895 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 009/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Stortings- og sametingsvalget Fastsetting av valgdag Sammendrag: Det Kgl. Kommunal- og Regionaldepartementet skriver den følgende: I statsråd er valgdagen for Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 fastsatt til mandag 9. september Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september Vurdering: Grane kommune har praktisert 1 valgdag ved de to siste valgene og dette har fungert optimalt. Det kan forhåndsstemmes helt frem til fredagen før valget. Servicetorget har tidligere hatt åpent 1 kveld til forhåndsstemmegivning, men det har vist seg å være bortkastet da stemmegivere har uteblitt. Det foreslås at forhåndsstemmegivning skjer innenfor kommunens åpningstider. Rådmannens innstilling: Det avholdes 1 dags valg i Grane ved Stortingsvalget og Sametingsvalget Valgdagen er mandag 9. september Forhåndsstemmegivning skjer innenfor kommunens åpningstider fram til fredagen før valgdagen Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-009/13 Vedtak: Det avholdes 1 dags valg i Grane ved Stortingsvalget og Sametingsvalget Valgdagen er mandag 9. september 2013.

10 Forhåndsstemmegivning skjer innenfor kommunens åpningstider fram til fredagen før valgdagen. Side 10 av 38

11 Side 11 av 38 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /115 13/896 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 010/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Valg av valgstyre for Stortingsvalget 2013 Sammendrag: I henhold til Valglovens 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av kommunestyret selv. Kommunestyret må foreta et valg. Kommunene kan ikke legge til grunn at tidligere ordning med formannskapet som valgstyre videreføres. I uttrykket kommunestyret selv betyr det at myndigheten til å velge valgstyre ikke kan delegeres. Valgstyret er et fast utvalg i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om valg av nemnder kommer til anvendelse. Dette innebærer at valgbarhetsreglene i kommuneloven 14 gjelder, og man må påse at kravene til kjønnsmessig representasjon i kommuneloven 36, 37 og 38a oppfylles. Kommunestyret kan for eksempel ikke velge medlemmene av formannskapet som valgstyre dersom dette medfører at kommunelovens krav til kjønnsmessig sammensetning ikke blir oppfylt. Kommunestyret selv velger valgstyrets leder og nestleder, jfr. kommuneloven 10 nr. 3. Valgstyrets viktigste oppgaver er: føring av manntall og utsending av valgkort godkjenning av listeforslag ved kommunestyrevalg behandling av søknader om fritak for å stå på liste ved kommunestyrevalg organisering av forhåndsstemmegivning i kommunen organisering av valget på valgdagen, herunder fastsetting av stemmesteder og åpningstider for disse organisering av opptelling av stemmene varsling av valgte representanter og vararepresentanter til kommunestyret om resultatet

12 Side 12 av 38 Det meste av oppgavene er trivielle og utføres av administrasjonen på fullmakt. Vurdering: Rådmannens innstilling: Som valgstyre for Stortingsvalget 2013 velges formannskapet. Som leder velges: Ordfører Som nestleder velges: Varaordfører Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-010/13 Vedtak: Som valgstyre for Stortingsvalget 2013 velges formannskapet. Som leder velges: Ordfører Som nestleder velges: Varaordfører

13 Side 13 av 38 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /115 13/897 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 011/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Valg av valgstyre for Sametingsvalget 2013 Sammendrag: I henhold til Valglovens 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av kommunestyret selv. Kommunestyret må foreta et valg. Kommunene kan ikke legge til grunn at tidligere ordning med formannskapet som valgstyre videreføres. I uttrykket kommunestyret selv betyr det at myndigheten til å velge valgstyre ikke kan delegeres. Valgstyret er et fast utvalg i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om valg av nemnder kommer til anvendelse. Dette innebærer at valgbarhetsreglene i kommuneloven 14 gjelder, og man må påse at kravene til kjønnsmessig representasjon i kommuneloven 36, 37 og 38a oppfylles. Kommunestyret kan for eksempel ikke velge medlemmene av formannskapet som valgstyre dersom dette medfører at kommunelovens krav til kjønnsmessig sammensetning ikke blir oppfylt. Kommunestyret selv velger valgstyrets leder og nestleder, jfr. kommuneloven 10 nr. 3. Valgstyrets viktigste oppgaver er: føring av manntall og utsending av valgkort godkjenning av listeforslag ved kommunestyrevalg behandling av søknader om fritak for å stå på liste ved kommunestyrevalg organisering av forhåndsstemmegivning i kommunen organisering av valget på valgdagen, herunder fastsetting av stemmesteder og åpningstider for disse organisering av opptelling av stemmene varsling av valgte representanter og vararepresentanter til kommunestyret om resultatet

14 Side 14 av 38 Det meste av oppgavene er trivielle og utføres av administrasjonen på fullmakt. Vurdering: I tillegg til Stortingsvalg er det også Sametingsvalg i Tidligere har vi bare hatt mottak av forhåndsstemmer ved Sametingsvalget. Når kommunen har over 30 personer registrert i Sametingets valgmanntall må det avholdes eget valg. Dette betyr at Sametingsvalget må ha eget valgstyre. Valgstyret for Stortingsvalget kan også være valgstyre for Sametingsvalget.. Rådmannens innstilling: Valgstyret for Stortingsvalget 2013 oppnevnes også som valgstyre for Sametingsvalget Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-011/13 Vedtak: Valgstyret for Stortingsvalget 2013 oppnevnes også som valgstyre for Sametingsvalget 2013.

15 Side 15 av 38 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /244 13/1352 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 012/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om fritak fra politisk verv - Komite for oppvekst og kultur Sammendrag: Marit Mikalsen Fagerbakk søker om fritak fra sine politiske verv i komite for oppvekst og kultur. Hun er også valgt inn i komite for helse og omsorg. Søknad om fritak begrunnes i at hun er valgt inn i to komiteer og på grunn av travel hverdag og stor arbeidsmengde blir det for mye å sitte i begge komiteene. Vurdering: Kommunelovens 40 omhandler de sentrale rettigheter og plikter som knyttes til vervet som folkevalgt. Pliktene er ikke helt uten reservasjoner, og både sykdom, arbeidssituasjon og generelle velferdsgrunner kan gi fritak for møteplikt ift. utøvelsen av et offentlig verv. I begrepet folkevalgt og folkevalgt organ menes ikke bare de organer som er sammensatt ved direkte valg, men også samtlige nemnder, styrer, utvalg, råd mv som er oppnevnt i medhold av denne og andre lover. Den generelle møteplikten er basert på prinsippet om at er man først valgt, så har man selvsagt også plikt og rett til å fungere i vervet el vervene. Kommunelovens 15,2 gir Kommunestyret rett til å frita en representant etter søknad, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, for den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Det skal imidlertid mye til før fritak kan gis, jfr. uttrykket uforholdsmessig. Og selv om det er tale om uforholdsmessighet, er det ikke dermed gitt at vedkommende har krav på fritak. Lovens intensjon er at praksis skal være restriktiv. Plikten til å utføre de oppgaver vervet som folkevalgt medfører er med andre ord sterk, noe som også understrekes i Kommuneloven med kommentarer: Politisk motgang, endret politisk oppfatning eller utilfredshet med organets arbeid vil etter tradisjonell lære ikke kunne kvalifisere til fritak. Konklusjon: Kommunestyret kan gi Marit Mikalsen Fagerbakk fritak fra hennes verv i komite for oppvekst og kultur Viser til Kommunelovens 15,2.

16 Side 16 av 38 Ved evt. fritak må varamedlem tre inn i Marit Mikalsen Fagerbakks sted og nytt varamedlem velges. Rådmannens innstilling: Marit Mikalsen Fagerbakk gis fritak fra sitt politiske verv i komite for oppvekst og kultur. Dette med bakgrunn i at hun pr. i dag sitter i 2 hovedkomiteer. Som nytt fast medlem velges første vara Svein Roar Strømstad. Nytt varamedlem oppnevnes av kommunestyret Kommunestyret Behandling: Marit Mikalsen Fagerbakk forespurte om sin habilitet. Hun ble erklært habil. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-012/13 Vedtak: Marit Mikalsen Fagerbakk gis fritak fra sitt politiske verv i komite for oppvekst og kultur. Dette med bakgrunn i at hun pr. i dag sitter i 2 hovedkomiteer. Som nytt fast medlem velges Svein Roar Strømstad. Som nytt varamedlem velges Solbjørg Midtdal.

17 Side 17 av 38 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/68 13/533 Halvar Botnen Saksnummer Utvalg Møtedato 001/13 Komité for oppvekst og kultur /13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Sektorplan for grunnskolen i Grane kommune. Trykte vedlegg: Forslag til sektorplan for grunnskolen i Grane kommune Sammendrag: Forslaget til sektorplan for grunnskolen i Grane kommune har vært behandlet tidligere i komité for oppvekst og kultur. Det har vært en prosess og det er kommet innspill både fra politikere, skole, tillitsvalgte og administrasjon. Etter siste behandling i komiteen, ble forslaget sendt til skolen for uttalelse, og skolen ble invitert til å komme med innspill. I det foreliggende planforslaget er innspillene fra skolen tatt med, og planen er drøftet med hovedtillitsvalgt. Han støtter forslaget og har ingen ytterligere forslag til endringer. Endringsforslagene fra skolen er i kursiv. Vurdering: Planforslaget er utarbeidet i en prosess der både politikere, skole, tillitsvalgte og administrasjon har vært med. Forslaget inneholder både sentrale og lokale satsningsområder. Planen ivaretar også de områdene som ble anbefalt gjennom SKUP. I forbindelse med arbeidet med planen, har skolen foreslått at tilstandsrapporten skal legges frem for kommunestyret i september i stedet for i desembermøtet som nå. Dette for at tilstandsrapporten dermed kan være med å danne grunnlag for evaluering av sektorplanen som skal gjøres i slutten av hvert år. Forslaget kan være fornuftig. Blir det vedtatt vil årtes tilstandsrapport inneholde litt færre målinger enn fjorårets, men vil være à jour igjen i Rådmannens innstilling: Forslaget til sektorplan for grunnskolen i Grane kommune godkjennes. Planen sendes over til kommunestyret for endelig vedtak Komité for oppvekst og kultur

18 Side 18 av 38 Behandling: KOK-001/13 Vedtak: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Kommunestyret Behandling: KS-013/13 Vedtak: Sektorplanen for grunnskolen i Grane kommune godkjennes/vedtas enstemmig.

19 Side 19 av 38 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /87 13/1252 Anita N. Mellingen Saksnummer Utvalg Møtedato 002/13 Administrasjonsutvalget /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Arbeidstid og fleksitid i Grane kommune Sammendrag: Det har vært behov for sterkere presisering og bedre registrering av vår arbeidstid og fleksitidsreglement. Reglementet har blitt gjennomgått og det er blitt gjort en del endringer. Endringene og presiseringene er blitt framlagt til uttalelse til våre organisasjoner. Vurdering: Avtale om fleksibel arbeidstid i Grane kommune kan omfatte alle arbeidstakere som ikke er i noen form for turnusordning, eller annen vaktordning. Det som er spesielt er ledergruppen som er omfattet av hovedtariffavtalens 6.2, hvor følgende står: Arbeidstaker som har møteplikt i utvalg eller har andre særlige belastninger utenfor ordinær arbeidstid, men som verken har rett til overtidsbetaling eller møtegodtgjøring på linje med ombudsmenn, kan tilstås inntil 10 fridager. Fridagene skal fortrinnsvis avvikles i forbindelse med ordinær ferie, alternativt kan det avtales med arbeidstaker at det tas ut tilsvarende antall daglønner. I Grane kommune er det avtale med 7 fridager pr. år, for de lederne som kommer inn under dette punktet, men de kan få inntil 10 dager i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser. Det ble viktig å få en presisering av hvordan timer føres og hva som evt. kan være godkjent som fleksibel arbeidstid eller ikke. De som møter på møter på kveldstid eller andre fora, som ledere i henhold til pkt. 6.2 i Hovedtariffavtalen skal ikke kompenseres med fleksitid for denne tiden. Men lederne innen denne kategorien kan også bruke fleksibel arbeidstid for øvrig. Hva er fleksibel arbeidstid: Med fleksibel arbeidstid menes forskjellige former for fleksibel organisering av arbeidstiden. Etter den nye arbeidsmiljøloven har alle arbeidstakere lovfestet rett til fleksibel arbeidstid. Hensikten er å imøtekomme arbeidstakernes ønske om større innflytelse over egen arbeidstid. Avtale om fleksitid vil være en form for fleksibel arbeidstid. Ordningen gir arbeidstakeren mulighet til selv å avgjøre når på dagen arbeidstiden skal legges innenfor visse rammer. Fleksitid kan også innebære at arbeidstakerne kan innarbeide ekstra arbeidstid som så kan avspaseres på et senere tidspunkt, i samråd med arbeidsgiver.

20 Begrepet fleksibel arbeidstid omfatter også andre former for fleksibilitet i tilknytning til arbeidstiden. Det vil være opp til arbeidstaker og arbeidsgiver i fellesskap avklare hva som skal ligge i begrepet. Arbeidstakers rett til fleksibel arbeidstid er betinget av at det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Avtale om fleksibel arbeidstid, skal framgå av den skriftlige arbeidsavtalen. Ved utarbeidelse og endringer i arbeidsavtalen har arbeidstaker rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller en annen representant. Vi har et eget skjema hvor arbeidstiden skal føres for alle arbeidstakere. Her føres også alt fravær og det skal registreres hvilket fravær dette gjelder. Dette er viktig for at vi skal føre de rette tingene og ha oversikt over antall dager som er brukt av både kompensasjonsdager for ledere som altså i Grane kommune er 7 dager, og fleksitidsdager som er inntil 12 dager i året. Viktig å skille de ulike tingene.. Skjema skal leveres nærmeste overordnede hver måned. Det kan enten føres på pc eller manuelt for de som ikke har pc. De som kan bruke fleksitid, skal føre slikt skjema. Hvis ikke skjema føres har en ikke rett til å bruke fleksibel arbeidstid. Viser for øvrig til reglementet og de presiseringene for hvordan dette skal føres. Evt. uklarheter drøftes med leder som igjen tar dette med rådmannen hvis det fortsatt er uklart. Rådmannens innstilling: Grane kommunes fleksitidsreglement og presiseringer godkjennes og tas i bruk for alle arbeidstakere som er omfattet av fleksibel arbeidstid i Grane kommune gjeldende fom Tidligere reglement datert opphører fra samme dato. Side 20 av Administrasjonsutvalget Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. ADM-002/13 Vedtak: Grane kommunes fleksitidsreglement og presiseringer godkjennes og tas i bruk for alle arbeidstakere som er omfattet av fleksibel arbeidstid i Grane kommune gjeldende fom Tidligere reglement datert opphører fra samme dato Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-028/13 Innstilling: Grane kommunes fleksitidsreglement og presiseringer godkjennes og tas i bruk for alle arbeidstakere som er omfattet av fleksibel arbeidstid i Grane kommune gjeldende fom Tidligere reglement datert opphører fra samme dato Kommunestyret Behandling:

21 Forslag fra Arbeidepartiet: Grane kommunes fleksitidsreglement og presiseringer godkjennes og tas i bruk for alle arbeidstakere som omfattes av fleksitid i Grane kommune, gjeldende fra , med følgende ny tekst til punkt 7 i Avtalen om fleksitid i Grane kommune: Pkt 7. Tjenestereiser/ kurs. For deltakelse på kurs og møter gjelder følgende: Ansatte får godskrevet fleksitid fra reisens start til møtets/kursets slutt hver dag, samt tid til hjemreise, for tid medgått utover normal arbeidstid (08:00-15:30) For de med lederavtale kompenseres slik tid av 7-dagers ordningen. Tidligere reglement datert opphører fra samme dato. Enstemmig vedtatt. Side 21 av 38 KS-014/13 Vedtak: Grane kommunes fleksitidsreglement og presiseringer godkjennes og tas i bruk for alle arbeidstakere som omfattes av fleksitid i Grane kommune, gjeldende fra : AVTALE OM FLEKSIBEL ARBEIDSTID I GRANE KOMMUNE 1. AVTALENS OMFANG 1.1 Alle som ikke deltar i noen form for spesielt fastsatt arbeidstid, turnustjeneste eller annen vaktordning kan omfattes av avtalen. 1.2 Ordningen må legges opp innen den enkelte avdeling slik at åpningstiden ikke blir redusert og at tilbudet til publikum ikke blir svekket. 1.3 Fleksibel arbeidstid må ikke benyttes, slik at man overskrider arbeidsmiljølovens bestemmelser jfr KJERNETID OG YTRE ARBEIDSTID 2.1 Med kjernetid menes det tidsrommet hvor alle må være til stede. Med ytre arbeidstid menes det tidsrom hvor ankomst og arbeidsdagens slutt kan variere fra dag til dag. 2.2 For fleksibel arbeidstid skal det ikke utbetales kvelds- og nattillegg. 2.3 For arbeidstakere i administrasjonen og andre arbeidstakere som har samme arbeidstid, skal det legges til grunn kjernetid fra kl Den ytre arbeidstid er fra kl og fra kl Arbeidstid mellom jul- og nyttår. Viser til vedtak i Grane formannskap sak 62/03: åpningstiden ved kommunale kontor i forbindelse med jul- og nyttår: Juleog nyttårsaften fri. Åpningstid i mellomjulen blir fortsatt , men ordinær arbeidstid for de ansatte mellom kl Dersom ansatte ønsker helt eller delvis fri mellom jul og nyttår, må fritid tas i form av ferie eller opparbeidet avspasering/fleksitid. 3. AVREGNINGSPERIODE

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer