INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006"

Transkript

1 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Haukåsen Sameie I, avholdes torsdag , kl på Trosterud skole (samlingssalen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær og en eller to sameiere til å underskrive protokollen. C) Opptak av navnefortegnelse. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR 5. INNKOMNE FORSLAG Det har kommet inn 7 saker og disse er tatt inn på side 20 til VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år. B) Valg av 4 styremedlemmer for 1 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité. Oslo, Styret i Haukåsen Sameie I OLE B. HUMBORSTAD/s/ ØYVIND KASPERSEN/s/ ANNE LISE WOLL/s/ HÅVAR STENBY/s/ AUD EVENSEN/s/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Haukåsen Sameie I ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: VALGT: Leder : Ole Boran Humborstad 2005 for 1 år Styremedlem : Aud Evensen 2005 for 1 år Styremedlem : Håvar Stenby 2005 for 1 år Styremedlem : Anne Lise Woll 2005 for 1 år Styremedlem : Stian Stenseth 2005 for 1 år (flyttet feb. 06) Varamedlem: Solveig Eikhaugen 2005 for 1 år Varamedlem: Øyvind Kaspersen 2005 for 1 år 2. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Iht. regnskapsloven 3-3 omfattes boligselskapet av likestillingsloven og det oppfordres derfor ved valg til en fordeling av kjønn i styre, komiteer og utvalg. Sameiets styre består av 3 kvinner og 3 menn (etter at styremedlem Stian Stenseth flyttet fra sameiet). Styrets leder er mann. Boligselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Selskapet har 1 ansatt + 1 vikar, begge disse er menn. Per Kristiansen er fast ansatt i Haukåsen Sameie 1. Han er en meget pliktoppfyllende og flink vaktmester. Styret benytter anledningen til å takke Per Kristiansen for den gode jobben som gjøres for sameiet vårt. Ikke minst i forbindelse med våtromsrehabiliteringen har Per vært en viktig ressurs. Per sin omsorg og alltid hjelpsomme innstilling er til nytte og glede for oss som bor her. Han samarbeider svært godt med styret og vi setter stor pris på det arbeidet som utføres. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Sameiets revisor er Fagrevisjon AS. EIENDOMMEN Sameiet består av 7 bygninger med til sammen 272 seksjoner. Sameiets eiendom har gårdsnr. 167 bruksnr Sameiet ligger i Oslo. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.

3 3 Haukåsen Sameie I Sameiet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligselskap. Selskapet er registrert i Brønnøysund, orgnr HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge / anleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. EL- KRAFT-AVTALE OBOS har fremforhandlet en 3-års avtale med LOS for leveranse av el-kraft. Sameiet har tiltrådt denne avtalen. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. AVTALE OM OLJELEVERANSE/STRØM OBOS har inngått samarbeidsavtale med AS Norske Shell om levering av fyringsolje og strøm til rabatterte priser. Sameiet har tiltrådt denne avtalen. TELENOR Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. Det gis rabatt på : - Tellerskritt/trafikk fra fasttelefon - Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet).

4 4 Haukåsen Sameie I Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av: - ADSL, oppringt internett og mobiltelefoni - Bredbåndstelefoni - Med 3 typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. KABEL-TV Canal Digital Kabel TV AS, servicetelefon er åpen kl , lørdag/søndag Sameiet har tiltrådt avtale om utvidet grunnpakke med internett som gir sameierne mulighet for internett via kabel til rabatterte priser. FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring NUF og polisenummeret er Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte sameier gjør inne i boligen. Den enkelte sameier må selv sørge for å ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis boligselskapets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS. EIENDELER OG GJELD - OMSETNING OG TAKSTER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. 3. STYRETS ARBEID I perioden har det vært omfattende møtevirksomhet knyttet til våtrom, utomhus, vedlikehold og generelt styrearbeide. I tillegg er det avviklet orienteringsmøter med beboere i anledning oppstart av rehabilitering i de ulike blokkene. Flere styremedlemmer har deltatt på kurs og opplæringstiltak i regi av OBOS. Av gjennomførte tiltak og behandling av større saker nevner vi følgende: Rehabiliteringen av badene. Arbeider knyttet til forberedelse av vedlikehold/reparasjoner av balkonger.

5 5 Haukåsen Sameie I Rehabilitering av uteområder. Reparasjoner/utskiftinger av vinduer. Prosjektering av utvendig maling: Gesimser og vinduer m.v. Kartlegging av oppganger. Kartlegging og klargjøring for rehabilitering av kloakkrør. Løpende vedlikehold av fyringsanlegg samt deltakelse i RKOM. Arbeider knyttet til parkeringsforholdene. Arbeider knyttet til JC 15. Videreføring av arbeidet med vedlikeholdsplan. REHABILITERING AV BAD Rehabiliteringen av badene er nå ferdigstilt, og det er god kvalitet på det utførte arbeidet. Riktignok har det vært enkelte perioder med en del feil og reklamasjoner, men takket være tålmodige beboere har prosessen for det meste gått greit også i de periodene. De løpende tilbakemeldingene styret har fått fra seksjonseierne gjennom rehabiliteringen tilsier også at de fleste har vært fornøyde med det utførte arbeidet. Styret har hatt sterkt fokus på styring og oppfølging av økonomien i prosjektet. Vi kan glede seksjonseierne med at våtromsrehabiliteringen har blitt vesentlig billigere enn tidligere estimert. Skatteoppgjøret for likningsåret 2004 viste også at styrets arbeide knyttet til skattefradrag var en ubetinget suksess. Likningsmyndighetene aksepterte fradrag på til sammen kr ,-. Dette ga seksjonseierne en samlet skattereduksjon på kr ,-. Vedtatt kostnadsramme : ,- Reell totalkostnad : ,- Underforbruk i forhold til kostnadsramme : ,- Dersom vi legger til samlet skattereduksjon på kr ,-, blir reelt underforbruk på hele kr ,-. Styret takker OBOS Prosjekt AS, vaktmester Per Kristiansen og beboere for godt samarbeide under rehabiliteringen. GARANTI OG REKLAMASJONER PÅ BAD Våtromsprosjektets kontraktsarbeide ble overtatt , og reklamasjonsfristen løper i 5 år fra denne dato. Det vil bli sendt ut spørreskjemaer etter ca. 1 år som skal fange opp mangler som måtte ha dukket opp frem til dette tidspunktet. Dersom noen skulle oppleve feil/problemer som bør utbedres før spørreskjemaene sendes ut, ber vi om at styret kontaktes for videre oppfølging. FINANSIERING Styret har hatt et meget godt samarbeid med BN Bank. Sameiets lånebetingelser har vært svært bra. Sammenlignet med de første finansieringstilbudene har besparelsene vært på flere hundre tusen kroner. Gjennom et konstruktivt samarbeid med Profinans lyktes styret med å presse prisen ytterligere, og lånet ble flyttet over til Handelsbanken med virkning fra Grunnet løpende

6 6 Haukåsen Sameie I driftsoverskudd i byggeperioden, salg av vaktmesterleilighet og positivt kostnadsavvik i prosjektet er samlet lån ved overflytting på kr ,-. Dette er langt under den vedtatte lånerammen på kr ,-. Profinans vil også kunne være behjelpelig med å fremforhandle gode lånevilkår for sameiernes boliglån, og interesserte kan se evt. tlf BALKONGER Det er tidligere utført tilstandsanalyser av balkongene. Resultatene viser at vi står foran relativt omfattende reparasjoner. Problemene med balkongene kommer fra synkende PH i betongkonstruksjonene. Dette medfører korrosjon i armeringsjernet i betongen. Jernet blir utvidet ved korrosjon, og sprenger ut betongbiter. Styret har vært i dialog med fagfolk for å diskutere ulike løsninger for sameiet. Neste fase i arbeidet blir trolig å ta flere prøver av balkonger. Vi må også innlede samarbeide med uhildet teknisk ekspertise som kan ivareta sameiet sine interesser. Dette er en tidkrevende prosess, og styret vil informere nærmere om arbeidet. UTEOMRÅDENE Styret har videreført arbeidet fra forrige styreperiode når det gjelder uteområdene. I tiden etter sameiermøtet i mars 2005 fikk vi det endelige pristilbudet på konsulentbistand i forbindelse med rehabiliteringen. Prisen var såpass høy at styret besluttet å stå for gjennomføringen på egenhånd. Tiden utover høsten og vinteren ble brukt til prosjektering og forhandlinger med ulike entreprenører. Arbeider ved ballplassen og lekeplassen mellom blokk 6 og 7 vil etter planen bli igangsatt så snart snøforholdene gjør det mulig. Plassene planlegges ferdigstilt i løpet av forsommeren. PROSJEKTERING AV UTVENDIG MALING Både gesimser og vinduer bærer preg av at det nå er behov for en rehabilitering. Styret har prosjektert malerarbeidene og hentet inn tilbud fra ulike malerfirma. Planlagt oppstart våren Det vil bli benyttet lift slik at vi slipper bygging av stillaser. Alle vinduer skal males utvendig og under. Vinduenes levetid forlenges når de også blir malt godt på undersiden. De kan males tilfredsstillende dersom de står i halvåpen stilling. Også balkongdør, stort stuevindu, håndløper og de grønne eternittplatene vil bli malt. Styret kommer tilbake med utfyllende informasjon. KARTLEGGING AV OPPGANGER Styret har blitt kontaktet av flere beboere som synes standarden i oppgangene er mangelfull. Styret har gjennomført befaringer i samtlige oppganger, og har fastslått at det er til dels store forskjeller i standard på oppgangene. Det har også i denne saken vært kontakt med aktuelle håndverkere, og vi har innhentet priser på mulige arbeider. Styret vil vurdere å fremme saken for et senere sameiermøte.

7 7 Haukåsen Sameie I FYRHUSET I fyrhuset er en av oljekjelene bygget ned fra KW til 800 KW for å sikre rasjonell drift. Den samme oljekjelen har fått ny brenner, og det er etablert elektroniske termostater og O 2 -styring. Det har også blitt installert impulsmålere som overvåker forbruket. Ovennevnte tiltak kommer i tillegg til en langsiktig satsing på energiøkonomisering, og sameiets energiforbruk ligger godt under normen. For fyringssesongen 2005/2006 har sameiet også deltatt i RKOM regulerkraftopsjonsmarkedet. Deltakelse i dette innebærer at Statnett kan koble ut el-kjelen vår dersom det er mangel på strøm i gitte tidsrom. For å muliggjøre dette mottar sameiet en opsjonspremie. RKOM vurderes dermed ikke bare som samfunnsnyttig, det ligger også en økonomisk oppside i det. ARBEIDER KNYTTET TIL PARKERINGSFORHOLDENE Parkeringsforholdene har vært under kontinuerlig overvåkning fra styrets side. For det meste har kapasiteten vært akseptabel, selv om det har vært noe ekstra press i forbindelse med de store snømengdene som har kommet gjennom vinteren. Styret har sammen med vaktmester gjort hyppige kontroller av parkeringsplassene, og hensatte biler har blitt fjernet. Sameiet har en samarbeidsavtale med Parkeringssystemer AS som fungerer godt. Det har også i løpet av perioden blitt sendt ut et eget rundskriv som omhandlet reglene for parkering. Styret vurderer ikke parkeringsforholdene som så vanskelige at det er nødvendig med ytterligere tiltak enn de kontrollrutiner som allerede er etablert. JOHAN CASTBERGS VEI 15 Styret har vært i jevnlig kontakt med Oslo kommune (Plan- og bygningsetaten) og utbygger (Skanska Bolig) og de kommende arbeider på tomten Johan Castbergs vei 15. Styret presenterte en rekke innspill overfor kommunen og utbygger. Blant annet er tilgang til marka nå sikret for allmennheten. Den nyeste tidsplanen tilsier at prosjektet vil få salgsstart i april. Byggestart avhenger av forhåndssalget, men vil trolig bli mot slutten av året. Planlagt byggetid er ett år. Styret vil arbeide for at byggeaktivitetene i minst mulig grad vil sjenere sameiet. VIDEREFØRING AV ARBEIDET MED VEDLIKEHOLDSPLAN Styret har arbeidet med kartlegging av vedlikeholdsbehovet i sameiet. Noen områder gjenstår. Blant annet er dette baldakiner og grunnmurer. Dette søkes kartlagt i forbindelse med arbeidet med balkongene. PRIORITERTE OPPGAVER FOR NESTE STYREPERIODE Rehabilitering av ballplassen (nedenfor blokk 4) og lekeplassen mellom blokk 6 og 7. Utvendig maling av gesimser og vinduer. Forberedelse/prosjektering av balkonger (balkongrehabilitering).

8 8 Haukåsen Sameie I Utredning av kostnader ved oppussing av inngangspartier. Fortsatt fokus på vedlikeholdsplan. 4. REGNSKAPET FOR 2005 Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet for 2005 og er overført til balansen under konto for egenkapital. Resultatet av driften året 2005 viser et negativt årsresultat på kr ,- Driftsinntektene i 2005 var totalt kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. Driftskostnadene i 2005 var totalt kr ,-. Dette er vesentlig under budsjettet. Hovedårsaken til avviket ligger under rehabilitering, der differansen i forhold til budsjett er på kr ,- Av dette utgjøres ca kr ,- av at de totale kostnader i prosjektet har blitt mindre enn forutsatt, mens resten gjelder beløp som er fakturert etter årsskiftet. Drift og vedlikehold er også kostnadsført med mindre enn budsjett. Årsakene til dette er blant annet utsettelse av utomhusarbeider samt at andre arbeider har vært i prosjekteringsfasen. Se for øvrig kapittel 3 om styrets arbeid. Revisors honorar for regnskapsåret 2005 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2005 er satt opp under denne forutsetning.

9 9 Haukåsen Sameie I Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. 5. KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene er pr : Driftskonto OBOS 0,30 % p.a. Sparekonto OBOS (inntil 8 uttak pr. år) 2,60 % p.a. Negativ kasse OBOS (overtrekk) 1,50 % pr. mnd. Byggelån i BN Bank 3,25 % pr. mnd.* Serielån i Handelsbanken 3,15 % p.a. (fra )** *Forhandlet ned fra 3,40 % i november 2005 **Avdragsprofil og løpetid er 20 år STRØMPRISENE Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 41% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 29% av total strømpris. Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 30% av total strømpris. FORSIKRING Bygningsforsikringen har ingen økning fra 2005 til Bygningsindeksen øker imidlertid med 7,4 %. Denne skal reflektere prisoppgangen på håndverkstjenester og er felles for alle byggforsikringer i alle forsikringsselskapene. Videre blir momsøkningen på 1 % lagt til nå. Sameiets forsikringspremie blir i tillegg regulert ut fra skadefrekvens og skadeforebyggende tiltak. KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgiften øker med 7,9 % og renovasjonsavgiften øker med 7%. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning.

10 10 Haukåsen Sameie I 6. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2006 Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og utgifter i år Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet (budsjett 2006). Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter: Utvendig maling. Rehabilitering av uteområder. Kloakkrør, inkl. rørinspeksjon. Utskifting/reparasjon av vinduer. Balkongprosjektering (videre kartlegging). Oversikten gir et forventet negativt årsresultat på kr ,-. Driftsunderskuddet skyldes i all hovedsak kostnader relatert til våtromsrehabiliteringen som vil bli regnskapsført i I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, Styret i Haukåsen sameie I OLE B. HUMBORSTAD/s/ ØYVIND KASPERSEN/s/ ANNE LISE WOLL/s/ HÅVAR STENBY/s/ AUD EVENSEN/s/

11 11 Haukåsen Sameie I

12 12 Haukåsen Sameie I HAUKÅSEN SAMEIE I 7. RESULTATREGNSKAP Regnskap 2005 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 DRIFTSINNTEKTER: FELLESKOSTN SALG TJENESTELEIL ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER AVSKRIVNINGER REVISJONSHONORAR STYREHONORAR ANDRE HONORARER FORR.FØRERHON KONSULENTHON DRIFT OG VEDL.HOLD REHABILITERING FORSIKRINGER KOMMUNALE AVG KOSTN. ANTENNEANL ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTN SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINN./KOSTNAD FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNT/KOST ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: UDEKKET TAP AVDRAG

13 13 Haukåsen Sameie I EIENDELER HAUKÅSEN SAMEIE I BALANSE ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER LEIERESTANSER KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS SPAREKONTO I OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL UDEKKET TAP SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD PANT- OG GJELDSBREVLÅN SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD FORSKUDDSLEIE LEVERANDØRGJELD SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER PÅLØPNE RENTER ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAP. OG GJELD PANTSTILLELSE GARANTIANSVAR 0 0 OSLO, STYRET FOR HAUKÅSEN SAMEIE I OLE B. HUMBORSTAD/s/ ØYVIND KASPERSEN/s/ ANNE LISE WOLL/s/

14 14 Haukåsen Sameie I HÅVAR STENBY/s/ AUD EVENSEN/s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Parkeringsleie Automatpenger Nøkkel SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Annen lønn Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring Ref.sykepenger Ref.arb.giv.avg v/sykepenger 555 Andre ref./reg. /motkonto Arbeidsklær Andre personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært 1 ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 AVSKRIVNINGER Diverse avskrivninger SUM AVSKRIVNINGER NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon.

15 15 Haukåsen Sameie I NOTE: 7 STYREHONORAR Honorar til styret er på kr NOTE: 8 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 9 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift /vedl.hold utvendig anl Drift/vedl.hold fyringsanlegg Drift/vedl.hold vaskerianlegg Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE:10 REHABILITERING Byggeledelse Renter/prov byggelån Hovedentreprenør Andre kostnader SUM REHABILITERING NOTE: 11 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Olje Strøm oljefyr el.bereder SUM ENERGI / FYRING

16 16 Haukåsen Sameie I NOTE: 12 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie -750 Container Skadedyrarb./soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing -835 Verktøy og redskaper Kontor og datarekvisita Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Kontor og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Bilgodtgjørelse Gaver Bankgebyr Velferdskostnader Avsetning tap på fordringer SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 13 FINANSINNTEKTER Renter bank 90 Renter av driftskonto i OBOS Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 14 FINANSKOSTNADER Renter leverandørgjeld -737 Renter OBOS neg.kasse -4 Andre rentekostnader -200 SUM FINANSKOSTNADER -941

17 17 Haukåsen Sameie I NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Snøfreser Tilgang Avskrevet i år Avskrevet tidligere Gressklipper Tilgang Avskrevet i år Avskrevet tidligere Høytrykkvasker Tilgang Avskrevet tidligere PC med utstyr Tilgang Avskrevet i år Avskrevet tidligere Sandsilo Tilgang Avskrevet tidligere Traktor Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Container Tilgang Avgang Avskrevet tidligere Garasjeanlegg Kostpris SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER

18 18 Haukåsen Sameie I Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Årsavgift parkeringssystemer SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 PANT- OG GJELDSBREVLÅN Lån BN Bank SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 18 SKYLDIG OFF. MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER NOTE: 19 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTS. GJELD NOTE: 20 PANTSTILLELSE BNkreditt har som långiver innvilget lånet som et blancolån, uten pant i selskapets eiendommer eller fordringer. Lånet er ble ferdig opptrukket og flyttet over til Handelsbanken etter årsskiftet. Lånet løper blanco også her.

19 19 Haukåsen Sameie I SAKER TIL SAMEIERMØTET 2006 Sak 1: Granskning av styrets disposisjoner, adgang til kontrakter/avtaler Forslagstiller: Elzbieta Pedersen, Johan Castbergs vei 62 Bakgrunn: I forbindelse med rehabilitering av badene har styret nektet innsyn i anbudsdokumentasjon nektet innsyn til rapporter som blant annet utgjør grunnlag for den enkeltes ligning trenerte og begrenset adgang til kontrakten med Bravida nektet innsyn til kontrakten med OBOS Styret har i hemmelig anbudsprosess valgt en leverandør som ikke utførte arbeid i henhold til gjeldende normer og standarder. Selv i tilfeller med alvorlige feil, har styre nektet å gjennomføre forsvarlig kontroll. Det er styret som signerte kontrakten med Bravida og med OBOS, men nekter å følge opp reklamasjoner. Skriftlige henvendelser vedrørende reklamasjoner blir ikke lenger besvart. Det er i samråd med Forbrukerrådet innhentet en vurdering fra uavhengig kompetansesenter, som i sin rapport bekrefter dårlig kvalitet på utført arbeid og flere feil. På grunnlag av denne rettes erstatningskrav mot entreprenøren og styret som er ansvarlig for kontrakten. På bakgrunn av dette foreslås at sameiermøtet, som øverste myndighet vedtar at: Forslag: 1 A. Styret kan ikke nekte beboerne adgang til kontrakter, avtaler eller hemmeligholde viktig dokumentasjon. På forespørsel skal slik dokumentasjon være tilgjengelig uten opphold. 1 B. Med bakgrunn i styrets håndtering av rehabilitering, samt manglende representasjon av beboernes interesser, foreslås at styrets disposisjoner granskes. Oslo 18. februar 2006 Elzbieta Pedersen /s/

20 20 Haukåsen Sameie I Styrets vurdering 1 A: Styret nekter ikke seksjonseiere innsyn i kontrakter. Forslagstiller er også gitt innsyn i kontrakten med Bravida og avtalen med OBOS Prosjekt AS. Når det gjelder notater, protokoller og andre arbeidsdokumenter følger det av norsk lov at dette er styrets eiendom som seksjonseiere ikke kan kreve innsyn i. Styrets innstilling 1 A: Forslaget avvises. Styrets vurdering 1 B: Våtromsrehabiliteringen er ferdig gjennomført med godt sluttresultat. Sameiermøtet anbefales derfor å ikke bruke store summer på granskning av denne saken. Dersom sameiermøtet likevel vedtar granskning, anbefales sameiermøtet å vedta at sameiets revisor utfører granskningen. Styrets innstilling 1 B: Forslaget avvises. Sak 2: Rehabiliteringsprosjektet kostnader og gjeld Forslagstiller: Elzbieta Pedersen, Johan Castbergs vei 62 Bakgrunn for forslaget: I forkant av vedtaket om rehabilitering ble det bekreftet at beboerne har adgang til individuell betaling av gjeld knyttet til prosjektet, og ikke gjennom husleie. Forslag: Styret pålegges å levere en detaljert oversikt over totale kostnader og gjeld pr. leilighet. Styret skal levere nevnte oversikt samt spesifisert avregning av forskuddsbetaling som skjer gjennom husleie fra Den enkelte avgjør selv om gjeld betales direkte eller gjennom husleie. Oslo 18. februar 2006 Elzbieta Pedersen /s/ Styrets vurdering: Det har aldri blitt bekreftet at det vil være adgang til individuell betaling av gjeld knyttet til prosjektet. Saken ble fremmet for sameiermøtet i 2004, da styret fikk i oppgave å kartlegge mulighetene for individuell nedbetaling etter byggeperioden. I forbindelse med årsmøtet 2005 ble det gitt melding om at individuell nedbetaling ikke er mulig for eierseksjonssameier. Forretningsfører bekrefter at dette fremdeles ikke er mulig. Når det gjelder kostnader og gjeld per leilighet, så følger det et omfattende og detaljert regnskap med denne årsberetningen. Den enkeltes andel av disse følger eierbrøken. Styrets innstilling: Forslaget avvises Sak 3: Oppfølging av kontrakten - fellesarealer Forslagstiller: Elzbieta Pedersen, Johan Castbergs vei 62

21 21 Haukåsen Sameie I Oppgangen har fått skader under rehabilitering. Veggene er fulle av riper og hull. Den ble ikke rengjort skikkelig til tross for at saken er tatt opp med styret og entreprenør. Grønne anlegg som ble stelt på dugnad ble brukt som avfallsplass, inkludert kjemisk avfall. Forslag: Styret pålegges å følge opp kontraktens bestemmelser overfor entreprenøren å sørge for at skader er reparert og oppgangene rengjort. Grøntarealer skal være renset for kjemisk avfall og i samme tilstand som før rehabilitering. Oslo 18. februar 2006 Elzbieta Pedersen /s/ Styrets vurdering: Styret har fulgt opp alle sider ved våtromsrehabiliteringen. Grøntarealer kan ikke kontrolleres på vinteren, og vil planmessig bli fulgt opp i løpet av forsommeren. Styrets innstilling: Forslaget avvises. Sak 4: Kabel tv - abonnement Forslagstiller: Elzbieta Pedersen, Johan Castbergs vei 62 Abonnementet til Canal Digital er i dag inkludert i husleie. Endringer i produkt og pris er ikke engang presentert for den enkelte. Dette synes ikke korrekt siden beboerne ikke er pålagt å velge Canal Digital. Dette abonnementet bør betales av den enkelte, lik TV-lisens, internett abonnement eller strøm Forslag: Abonnementet til Canal Digital er ikke pliktig avgift for den enkelte og tas ut av husleie. Oslo 18. februar 2006 Elzbieta Pedersen /s/ Styrets vurdering: Grunnpakke dersom det bestilles på individuell basis koster 195,- per måned. For hele sameiet tilsvarer dette kr ,- per år. Når sameiet som sådan har avtale med Canal Digital er prisen kr ,- per år (2006) tilsvarende ca kr. 96,- per måned per seksjon. Styrets innstilling: Forslaget avvises.

Tilstede var 52 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 6 med fullmakt. Tilsammen 58 stemmeberettigede.

Tilstede var 52 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 6 med fullmakt. Tilsammen 58 stemmeberettigede. 5037 ÅRSMøteProtokoll 5037 Ordinært sameiermøte i Haukåsen Sameie I ble avholdt 30.mars 2006 kl. 18.00 på Trosterud skole (samlingssalen). Tilstede var 52 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 9 april 2008, kl. 18.00 i Bomberommet TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Sameiet Westye Egebergsgt. 1, avholdes torsdag 10. april 2003, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 22. april 2008, kl. 18.00 i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, Ungdomssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 20. april 2004, kl. 18.30 i Prestlia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Røa Boligsameie, avholdes tirsdag 25. april 2006, kl. 19.00 i Røa Eldresenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 03.06.2008, kl. 18.00 i Hammersborg Torg 1, 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Vestre Ingieråsen Boligsameie, avholdes torsdag 27. mars 2003 kl. 1830 i Kommunestyresalen i Rådhuset på Kolbotn. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Rådhusgata 21 Sameie, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 17:30 i People & Coffee, Rådhusgata 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Oslo, I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby /s/ Birgit Weyergang-Nielsen /s/ Stig Sætre /s/

Oslo, I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby /s/ Birgit Weyergang-Nielsen /s/ Stig Sætre /s/ Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2007 Informasjon til beboerne: Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, ble avholdt tirsdag

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Sameiet Ringgaten Terrasse, avholdes mandag 29. mars 2004, kl. 18.00 i Lilleborg Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 12.05 2009, kl. 17.00 i lokalene til OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Skullerud Terrasse 1-4 S/E, avholdes torsdag 25.03. 2010, kl. 18.00 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 17. april 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg Torg 1. Møtelokaler i 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 15 april 2008, kl. 18.00 på Etterstadkroken Videregående skole(kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 20. april 2009, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i OBOS sine lokaler, Hammerborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 24. april 2002, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Sameiet Ringgaten Terrasse, avholdes tirsdag 8. april 2003, kl. 1900 i Lilleborg Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 1. april 2009, kl. 19.00 i Majorstuen seniorsenter, Slemdalsveien 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2004 Behandling av regnskap for 2004 og disponering av overskudd.

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2004 Behandling av regnskap for 2004 og disponering av overskudd. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken, avholdes torsdag 21.04.2005, kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Behandling av regnskap for 2006 og disponering av årsresultatet. Oslo, Styret i Ringgatens Byggeselskap II AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Behandling av regnskap for 2006 og disponering av årsresultatet. Oslo, Styret i Ringgatens Byggeselskap II AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Ringgatens Byggeselskap II AS, avholdes torsdag 3. mai 2007, kl. 18.00 på Engelsborg Eldresenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Sarpsborggata 14, avholdes onsdag 28 mars 2006, kl. 19.00 på Café B (Bergensgata). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes mandag 23. april 2001, kl. 20.00 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Opptak av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 27. mai 2010, kl. 18.00 på Grünerløkka skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 30. april 2003, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 25. mars, kl. 19.00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 19. april 2007, kl. 18.00 på Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

DET VIL BLI ET BEBOERMØTE ETTER AT ÅRSMØTE ER AVSLUTTET HVOR ØVRIGE SAKER KAN DISKUTERES.

DET VIL BLI ET BEBOERMØTE ETTER AT ÅRSMØTE ER AVSLUTTET HVOR ØVRIGE SAKER KAN DISKUTERES. INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i Skøyen kirke, Skøyenveien 43. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 27. mars 2007, kl. 18.00 i Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 22. mars 2007, kl. 18.00 på Thon hotell Slottsparken, Wergelandsveien 5, rommet Langeleiken. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 1 Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 avholdes Tirsdag 27.april 2010 kl. 18.00 i fellesrommet, Sverdrupsgate 22.

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Oslo, 02.03.2005 Styret i Parkgården Sameie. Kristin Heinrich /s/ Gisle Christensen /s/ Eileen Hølleland /s/ styreleder styremedlem styremedlem

Oslo, 02.03.2005 Styret i Parkgården Sameie. Kristin Heinrich /s/ Gisle Christensen /s/ Eileen Hølleland /s/ styreleder styremedlem styremedlem 5513 ÅRSMELDING 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiermøte i Parkgården Sameie, avholdes torsdag 17.03.2005, kl. 19.00 i Slottsparken Apartment Hotel, Wergelands vei 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 26. mars, kl. 18.00 i St.hanshaugen Bydelshus, Akresbakken 27.. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 19.30 på Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2. Det avholdes først et beboermøte for oppgang B og D

Detaljer

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Til seksjonseiere i Sameiet Møllehagen Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Dato: Onsdag 10.4.2013 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: Barkemøllen Beregnet varighet: Ca. 2 timer 1. Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer