Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!"

Transkript

1 Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Estisk versjon

2 Sissejuhatus Teretulemast töövõtjana Norrasse. Siin on kindlasti paljud asjad teistmoodi, kui teie kodumaal. Võibolla olete juba natuke Norra ehitusalal kehtivate mängureeglitega tutvunud. Käesolevast brožüürist leiate informatsiooni kõige olulisemate töökohal kehtivate reeglite kohta. Samuti leiate teavet teie kui töövõtja puhul kehtivate kõige tähtsamate õiguste ja kohustuste kohta. Selleks, et te saaksite ennast hästi tunda mõttekas ja ohutus töökeskkonnas sama moodi, kui seda teevad norrakatest ja välismaalastest kolleegid, on tähtis tunda kehtivat reeglistikku. See brožüür ei ole täielik seadustekogu, vaid pigem teejuhiks teie kui Norras töötava töövõtja puhul oluliste teemade juurde. Brožüüri lõpust leiate tähtsaid nõuandeid isikliku kaitsevarustuse, kõrgustes töötamise ja seal enda kindlustamise, kemikaalide, tooteohutuskaartide, masinate ja tööriistade kohta. 2

3 Sisukord Tööinspektsioon töötab teie heaks põhireeglit... 5 Telefoniteenus... 6 Töökaitsevolinik... 7 Töökeskkonnaseadus... 9 Põhireeglid tööaja kohta ID-kaart töökohal Ettevõtte terviseteenistus ja haigus Põhjendamatust vallandamisest Elamisloast ja maksude maksmisest Tööõnnetuskindlustus Töölepingu näidisettepanek Palga kohta kehtivad määrused Palga väljamaksmisest Mida teha siis, kui palka ei maksta? Solidaarvastutus Ajutise töölevõtu büroodest Tähtis kontroll-loend teie töökoha jaoks

4 Introduction Tööinspektsioon töötab teie heaks We Tööinspektsiooni welcome you to põhiülesannete hulka kuulub töötajate toetamine ja abistamine ning töökohtade turvalisuse alane järelevalve, et töö oleks nii ohutu kui võimalik. Tööinspektsiooni kohus on jälgida, kas ettevõtted täidavad töökeskkonnaseadust. Tööinspektorid käivad töökohtadel üle kogu Norra kontrollimas, kuidas tegelikkuses tööja töökeskkonnaalase seadusandluse sätete täitmine toimub. Kui töökohtadel avastatakse kehtiva seadusandluse rikkumisi, saavad tööinspektorid nõuda, et töökohtadel olukorda muudetaks; vastasel korral on võimalik keelata edasine töö. Kui teil on küsimusi või muresid, võite pöörduda nõu saamiseks tööinspektsiooni. Tööinspektoritel on kõikidel sellistel juhtudel kohustus pidada saladust. Samasugune saladuse pidamise kohustus puudutab ka töövõtjaid. 4

5 9 põhireeglit 1. Norra seadused kehtivad nii Norra kui võõrtöötajate kohta. 2. Kui tulete Norrasse töövõtjana, tuleb teil enne tööle asumist välja uurida, kes teil on vaja tööluba. 3. Kui te olete Norrasse tööle lähetatud töötaja, peab teil siin töötamiseks olema elamisluba. 4. Teil peab olema kirjalik tööleping. 6. Tööandja peab hoolitsema selle eest, et teie puhul kehtib tööõnnetuskindlustus. 7. Kui teie elukoha eest hoolitseb tööandja, peab see olema rahuldavate tingimustega. 8. Kui töötate ehitusalal, on teil õigus saada miinimumpalka. 9. Kui töötate ehitusalal, peate ehitusplatsil kandma ID-kaarti. 5

6 Töövõtutingimused võivad olla erinevad: - töötamine Norra ettevõttes; - töötamine teise riigi ettevõttes, mille töötajana teid lähetatakse Norrasse tööle - sellisel juhul hoolitseb teie eest ja maksab palka see ettevõte (olete Norrasse tööle lähetatu); - töötamine ajutise töölevõtu büroo alluvuses, mis võib olla Norra päritolu või välismaine, kus töötate kui renditööjõud; - füüsilisest isikust ettevõtja (ühemehefirma). Füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks on koostatud eraldi voldik. Kui teil peaks oma töökoha kohta küsimusi tekkima või soovite saada täpsemat teavet millegi käesolevas brožüüris sisalduva kohta, võite helistada või saata kirja Tööinspektsiooni telefoniteenistusse, telefon või saata i aadressile: Teenistus on avatud esmaspäevast reedeni kella Samuti võite ühendust võtta oma töökoha töökaitsevoliniku või usaldusisikuga. 6

7 Töökaitsevolinik Igas ettevõttes peab olema valitud töökaitsevolinik. Mõningatel erijuhtudel, kui ettevõttes on töötajaid alla 10, võidakse kirjalikult sätestada teistsugused meetmed. Töökaitsevoliniku ülesanded on järgmised Töökaitsevolinik peab jälgima, et töö juures kantaks hoolt töötajate tervise, ohutuse ja heade töötingimuste eest. Töökaitsevolinik peab kindlasti hoidma ära, et töökohal ei esineks järgmisi asjaolusid: - töötaja satub ohtlikku olukorda - nõutavaid turvaseadmeid pole paigaldatud või isiklikku kaitsevarustust pole olemas. Töökaitsevolinikul on õigus katkestada või lõpetada pooleliolev töö, kui on tegemist töötajate tervisele või elule ohtliku olukorraga. 7

8 Piirkondlikud töökaitsevolinikud Lisaks kohalikele töökaitsevolinikele on olemas ka piirkondlikud töökaitsevolinikud. Piirkondlike töökaitsevolinike tähtsus seisneb selles, et nad jälgivad, et ehitustel ja muudes kohtades, kus tehakse ehitustöid, oleksid töötingimused vastavuses töökaitseseaduses ja muudes tööd puudutavates seadusandlikes aktides sätestatud nõuetega töötajate tervise, ohutuse ja töötingimuste kohta. Praeguse seisuga on Norras 27 piirkondlikku töökaitsevolinikku, kes tegelevad tervise, tööohutuse ja töökeskkonna küsimustega. Need töökaitsevolinikud on Norra Ametiühinguliidu (Fellesforbundet) ja Norra Töötajate Keskliidu (Norsk Arbeidsmandsforbund - NAF) töötajad ja nad hõlmavad oma tegevusega kogu Norrat. Nad täidavad oma tööülesandeid täpselt samal viisil, nagu tavalised töökaitsevolinikud. Ehitamine on seotud suurte ohtudega tervisele ja elule. Piirkondlike töökaitsevolinike ülesandeks on töötada ka sellistel ehitustel, kus töötab korraga mitu ehitusettevõtet. Piirkondlike töökaitsevolinike ülesandeks on nõustada nende ettevõtete töötajaid, kus puudub kohalik töökaitsevolinik. Kõikide töökaitsevolinikel on vaikimiskohus kõigi isikute isiklikes asjus seda ka teie tööandja suhtes. 8

9 Töökeskkonnaseadus Muuhulgas määratletakse töökeskkonnaseaduse eesmärkidena järgmist: * kindlustada seda, et töökohtadel valitseksid mõistlikud ja tervislikud töötingimused, mis kaitsevad töötajaid füüsiliste ja vaimsete kahjustuste eest; * tagada töötajatele turvalised ja võrdväärsed töötingimused. Tööandja kohuseks on tagada töökeskkonnaseaduse nõuete täitmine. Kui teil on töö juures probleeme või te arvate, et midagi tuleks muuta, tuleks teil kõigepealt rääkida oma tööandjaga või tööandja esindajaga. Kui see ei aita, võite pöörduda töökaitsevoliniku või töötajate poolt valitud esindaja poole. Võite pöörduda oma tööandja poole ja paluda temalt lühikokkuvõtet töökeskkonnaseadusest teie emakeeles. Kui olete seisukohal, et te ei saa endale määratud tööülesandeid täita ilma elu või tervist ohustamata, tuleb teil töö katkestada ja pöörduda tööandja esindaja või töökaitsevoliniku poole. 9

10 Põhireeglid tööaja kohta Norras reguleerib tööaega töökeskkonnaseadus. Põhireegel on, et töövõtja võib töötada kuni 9 tundi 24 tunni jooksul, ning kuni 40 tundi 7 päeva jooksul. Siiski võivad tööandja ja töövõtja kirjalikult kokku leppida kuni 48 tunni pikkuse tööaja suhtes 7 päeva pikkuse perioodi jooksul. Sellisel juhul on nõutav, et töövõtja võtab lisapuhkust nii, et nädalane töötundide arv ei ületa 52 nädala jooksul 40 tundi. Nii päevast kui nädalast tööaega võib pikendada usaldusisikutega sõlmitud palgamäärade lepingute või Tööispektsiooni poolt võimaldatava erandkorra kaudu. 10

11 Tööandja peab aitama Teie kui töövõtja peate olema ise aktiivne, et rääkida kaasa töötervise, tööohutuse ja töökeskkonna küsimustes oma töökohal. Töötaja peab täitma ettevõtte juhiseid töökaitsevarustuse kasutamise osas ja tegema koostööd, et ära hoida inimeste kahjustusi. Tööüleandeid peab kindlasti nii täitma, et sellega ei seataks ohtu teisi töötajaid. Teatage kohe oma tööandjale, kui märkate puudusi, vigu või rikkeid, mis võivad seada ohtu elu ja tervise. Oluline tervise, ohutuse ja töökeskkonna seisukohalt... Kõik ettevõtted ja asutused, kus on töövõtjaid, peavad paika panema tervist, töökeskkonda ja ohutust puudutava vastutuse korra ja rakendama seda korda, plaane ja tegevust tagamaks, et ettevõte või asutus hoolitseb töötajate tervise, keskkonna ja ohutuse eest vastavalt kehtivale reeglistikule. Tööandja on vastutav selle eest, et töökohal viiakse läbi tervise, keskkonna ja ohutustegevust (HMS-arbeid). Peavad leiduma vastavad kirjalikud reeglid ning tööjuhis peab olema kättesaadav töötajatele arusaadavas keeles. Tervise, keskkonna ja ohutustegevuse eesmärk on kaardistada tervise, keskkonna ja ohtusega seotud riskid ja probleemid ettevõttes. Tuleb rakendada vastavaid protseduurireegleid, et vältida õnnetusi ja ohtu tervisele nii, et töökoht on võimalikult ohutu ja kindel. 11

12 ID-kaart Kõik nii Norra kui välismaa päritolu ettevõtted, mis viivad läbi tööülesandeid ehitusplatsidel, on kohustatud varustama oma töötajad ID-kaartidega. See nõue kehtib ka füüsilisest isikust ettevõtjate puhul. Kaardi saamiseks peavad nii ettevõte kui töötajad olema korrektselt registreeritud. Kaart väljastatakse samapikaks ajaks, kui pikk on teie töösuhe, kuid mitte kunagi kauemaks kui kaheks aastaks. Tegemist on ametliku ID-kaardiga, mida väljastab riigiorganite nimel ainult Oberthur Technologies. ID-kaardi tellimiseks külastage aadressi Täpsemat teavet ID-kaardi korra kohta leiate aadressil 12

13 Ettevõtte terviseteenistus Kõik Norras ehitusalal tegutsevad ettevõtted peavad omama autoriseeritud ettevõtte terviseteenistust, seda hoolimata töötajate arvust. Ettevõtte terviseteenistus koosneb ohutus- ja tervishoiutöötajatest, kes abistavad ettevõtet, seda eelkõige seoses ennetustööga tervise ja töökeskkonna suhtes. Mis siis saab, kui mul tekib vigastus või ma jään haigeks? Kui te olete Norra maksumaksja olnud vähemalt 4 nädalat enne arstitõendi välja andmist teie haiguse või vigastuse kohta, on teil õigus saada haigustoetust, kusjuures tööõnnetuse tekkimisel on teil õigus saada hüvitist kohe esimesest päevast alates. Kas ma võin haiguse või vigastuse tõttu kaotada töö? Töötajat, kes on töölt eemal haiguse või vigastuse tõttu kuni 12 kuud, ei tohi selle tõttu vallandada. 13

14 Mis siis saab, kui mind vallandatakse või sunnitakse ametist lahkuma põhjendamatult? Töökeskkonnaseadus määratleb ka töösuhte lõpetamist, töötingimusi, töö kaotamist ja ametist lahkumist. See eeldab aga kirjaliku lepingu olemasolu töövahekorra kohta. - Töölt vabastamine ja ametist lahkumine tuleb määratleda kirjalikult, kusjuures tuleb anda vajalik teave selle kohta, millised on töötaja õigused vaidlustada ja kohtuorganite poole pöörduda, samuti ka millised õigused on töötajal nõuda oma töökohale ennistamist. - Tööandja võib ametist lahkuma sundida töövõtja käsuga lõpetada töö viivitamatult, kui töövõtja on toime pannud ränga kohustuste rikkumise. Töövõtjal on võimalik nõuda hüvitist, kui vallandamine või ametist vabastamine oli õigusvastane. Kui leiate, et teie vallandamine või ametist vabastamine oli põhjendamatu, peate hiljemalt kahe nädala jooksul kirjalikult esitama läbirääkimiste algatamise nõude. Teie töökoha töökaitsevolinik võib teid sellega seoses abistada. Teilt võidakse nõuda rahalise kahju hüvitamist, kui te lahkute õigusvastaselt töölt ilma etteteatamise tähtaja nõuet täitmata. Tööleping Esimesel võimalusel tuleb teil tööandjaga sõlmida kirjalik tööleping. Kui töösuhe kestab alla ühe kuu või tegemist on tööjõu rentimisega, tuleb kirjalik leping sõlmida koheselt. Tööinspektsioon on välja töötanud näidistöölepingu, kus on näha, mida selline leping peab sisaldama (vt lk 18-19). Vaadake samuti veebiaadressi 14

15 EL või EMÜ kodanikust töövõtja elamisõigus Norras Kui te olete Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse liikmesriigi kodanik, ei ole teil enam vaja elamisluba taotleda, kuid teil tuleb selle asemel ennast registreerida. Vaadake lisateavet veebilehelt Kui te registreerite ennast politseis hiljemalt 3 kuu jooksul, on teil õigus Norras tööotsijana viibida kuni 6 kuud. Elamisluba töövõtjale, kes ei ole EL või EMÜ kodanik Töövõtjad, kes on pärit riikidest, mis ei ole kas Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse liikmed, vajavad elamisluba, mis annab õiguse Norras töötada. Põhilised töötajate grupid, kellel on võimalik selline elamisluba saada, on spetsialistid, kes asuvad tööle vastaval erialal ning hooajatöölised. Nõuded on, et te olete saanud konkreetse tööpakkumise, teil on täisajaga töökoht ning palk vastab ette nähtud palgamääradele. Tööpakkumine tuleb esitada UDI poolt koostatud ankeedil. Vaadake lisateavet veebilehelt 15

16 Norrasse tööle lähetatud töövõtja, kes ei ole EL või EMÜ kodanik Kui teid on Norrasse tööle lähetatud riigist, mis ei kuulu kas Euroopa Liitu või Euroopa Majandusühendusse, vajate te elamisluba. Elamisluba peab olema teile antud enne, kui te võite Norras tööle asuda. Elamisloa saamise nõue on, et te olete sellise välismaise firma töötaja, mis tegeleb Norras teenuste osutamisega, ning te peate olema spetsialist, kes asub tööle vastaval erialal. Samuti peate te olema saanud konkreetse tööpakkumise ning teie palk vastab Norras ette nähtud palgamääradele. Kui te taotlete elamisluba, tuleb teil esitada oma tööandja ning Norra tööandja vaheline leping, teie oma tööleping ning UDI poolt koostatud tööpakkumise ankeet. Vaadake lisateavet veebilehelt Maksude maksmine Kõigil Norras töötavatel töövõtjatel peab olema maksukaart (norra k skattekort). Maksukaart tuleb teil anda oma tööandjale. Maksukaart näitab, kui palju teie tööandja peab teie palgast enne selle väljamaksmist maksu maha arvama. Maksukaardi väljastab teie kohalik maksuameti büroo, kui teil on Norra tööandja, ning maksuameti välisasjade keskus (SFU), kui teil on välismaine tööandja. SFU poolt väljastatud maksukaart saadetakse teie tööandjale, kes peab maksukaardi teise osa teile edasi andma. Kui teil on Norra tööandja, saadetakse maksukaart teie elukoha aadressile. Sellisel juhul tuleb teil endal maksukaart oma tööandjale edasi anda. Lisateavet saate veebilehekülgedelt ning 16

17 Tööõnnetuskindlustus Norras registreeritud ettevõtted on kohustatud oma töötajad kindlustama tööõnnetuste vastu. Välismaal registreeritud ettevõtted, mis teostavad töid Norras peavad samuti kindlustuslepingu sõlmima. Füüsilisest isikust ettevõtjad peavad tegema eraldi kindlustuse. Elamistingimused majutuse või ööbimise korral Tööandja poolt töötajale tagatud elamu peab olema rahuldavalt teostatud, sisustatud ning hooldatud ning normaalse, hea standardiga. Ajutiste ehitiste tüüpi öömajas peab olema igale töötajale eraldi tuba oma duši ja tualetiga. Muud tüüpi ööbimiskohtades peab tavaliselt olema igale inimesele oma magamistuba ja rahuldav ligipääs tualeti ja duši kasutamisele. Söögi- ja puhkeruumid Söögituba peab olema pesu- ja/või riietusruumist eraldatud ja sinna oleks soovitav päevavalguse ligipääs. Puhkeruume ja söögitubasid ei tohi kasutada ööbimiseks. Tööandja kohus on hoolitseda nii öömaja kui päevasel ajal kasutatavate ruumide koristamise eest. 17

18 Standard arbeidsavtale/ Standardtööleping Beholdes av arbeidsgiver kopi til arbeidstaker/ Tööandja peab alles hoidma koopia töövõtjale Best.nr. 563-EST Estisk oversettelse 1. Firma / Navn / Nimi Daglig leder / Tegevjuht Adresse / Aadress 2.Ansatt / Töötaja Navn / Nimi Adresse / Aadress 3. Arbeidsplass jf. arbeidsmiljøloven 14-6 (1) b) / Töökoht vt. Töökeskkonna seaduse 14-6 (1) b) Adresse / Aadress 4. Ansatt som (arb.oppgaver/stilling/tittel/arbeidskategori)/ Tööle võetud kellena (tööülesanded/amet/ametinimetus/töö kategooria 5. Tariffavtale/verneombud / Kollektiivleping/ töökeskkonna volinik Følgende tariffavtale(r) gjelder / Kehtib (vad) järgmine (sed) kollektiivlepingud Tariffparter/ Kollektiivlepingu osapooled Verneombud / Töökeskkonna volinik Sjekk alle punkter nedenfor med tariffavtalen/ Kontrolli kõik allpooltoodud punktid kollektiivlepingust üle 6.Ansettelsesforholdets varighet og arbeidstid/ Töösuhte pikkus ja tööaeg Ansatt fra/ Tööle asunud Eventuelt til/ Töösuhte kestus kui on nimetatud Ukentlig arbeidstid (lengde/plassering)/ Töönädala kestus (pikkus, asetus) Daglig arbeidstid (lengde/plassering)/ Tööpäeva kestus (pikkus, asetus) 18

19 Eventuell særlig arbeidstidsordning/ Erilised töötingimused kui on nimetatud Pauser (lengde) / Puhkepausid (pikkus) Arbeidstakers oppsigelsesfrist/ Töövõtja poolne lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg Arbeidsgivers oppsigelsesfrist/ Tööandja poolne lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg Ferietid, fastsettes i henhold til ferielovens bestemmelser/ Puhkeaeg, määratakse kindlaks vastavalt puhkuseseaduse sätetele 7. Eventuell prøvetid/ Võimalik rakendatav katseaeg Prøvetidens lengde / Katseaja pikkus Oppsigelsesfrist i prøvetiden/ Töölepingu lõpetamisest etteteatamise aeg katseajal Ev. forlengelse av prøvetid(jf. arbeidsmiljøloven 15-6 (4))/ Võimalik katseaja pikendamine (vt. Töökeskkonna seaduse 15-6 (4) 8. Lønn / Töötasu Lønn pr. time/ måned/ Tunnitasu/ kuutasu Utbetalingsmåte/ Tasumise viis Utbetalingstidspunkt/ Tasumise aeg Overtidstillegg (min. 40 %) Ületunnitasu (min. 40%) Helge-/nattillegg/ Nädalavahetuse/ öise töötamise tasu Andre tillegg/ Muud lisatasud Godtgjørelse / diett / Kompensatsioonid / päevarahad Feriepenger kommer i tillegg til lønn, jf. ferieloven/ Puhkusetasu lisandub palgale, vt. Puhkuseseadus 9. Andre opplysninger / Muud andmed 10. Underskrifter/ Allkirjad Dato/ Kuupäev Underskrift arbeidsgiver/ Tööandja allkiri Underskrift arbeidstaker/ Töövõtja allkiri 19

20 Palgast Kehtivad palgatingimused Ehituse alal on kokku lepitud palgamäärades, mis kehtivad üle kogu Norra. Seisuga kehtivad järgmised määrad: väljaõppinud ehitaja minimaalne tunnipalk on 154,50 NOK; väljaõppeta, antud alal eelneva kogemuseta töötajal 139,00 NOK tunnis; väljaõppeta, kuid üheaastase töökogemusega antud alal 144,50 NOK tunnis. Alates tõstetakse miinimumtasusid alljärgnevalt: väljaõppega ehitaja saab vähemalt 159,00 NOKi tunnis; väljaõppeta, antud alal eelneva kogemuseta töötajal 143,00 NOKi tunnis; väljaõppeta, kuid üheaastase töökogemusega antud alal 149,00 NOKi tunnis. Alla 18-aastaste töövõtjate puhul kehtib: alates on kehtiv garanteeritud miinimumpalk 93,00 NOKi tunnis; alats hakkab alla 18-aastaste töövõtjate miinimumpalk olema 96,00 NOKi tunnis. Sellel leheküljel esitatud palgamäärasid saab muuta tariifiauditi tulemusena. Viimati uuendatud palgamäärad on esitatud Ületunnid Ületundide eest peab maksma lisatasu. Ületunnitasu peab tasuma vähemalt 40%. Ületunnitasu maksmine on reguleeritud Töökeskkonna seaduse peatükis Ületundidega ja ületunnitasuga seotud lisateabeks külastage 20

21 Puhkus ja puhkuseraha Norras kehtib üldreeglina, et kõigil töövõtjatel on õigus puhkusele ja puhkuserahale. Puhkust on õigus saada kokku 25 päeva kalendriaasta kohta. Tööandja poolt makstav puhkuseraha arvestatakse välja selle palga alusel, mis on väljateenitud eelneva aasta jooksul, ning peab moodustama vähemalt 10,2% palgast. Üle 60-aastaste töötajate puhul kehtib sellest 2,3% kõrgem määr. Puhkuseraha makstase välja viimasel palgapäeval enne puhkust või siis, kui töösuhe lõpeb. Töösõidud, majutus ja toitlustamine, tööriided Kui töö toimub kodust kaugel, nii et sinna tuleb jääda ööbima, peab tööandja katma tööle asumisel ja töö lõpetamisel sõidukulud vastavalt kokkuleppele ja katma mõistliku arvu kojusõitude kulud. Majutus- ja toitlustamiskulude osas tuleb tööandjaga eelnevalt kokku leppida enne, kui töötaja kodunt eemale tööle saadetakse. Tavaliselt katab tööandja majutamise ja toitlustamise kulud, kuid võib olla sõlmitud kokkulepe teatava kindla suurusega toiduraha kohta või ka tasu vastavalt esitatud arvetele. Tööandja kohus on varustada töötajad tööriiete ja tööjalatsitega vastavalt ilmastikule, töökohale ja töö iseloomule. 21

22 Palga maksmine ja mahaarvamised Te peate maksma tulumaksu ja sotsiaalmaksu, nagu kõik teised töötajad Norras. Tööandja teeb vastavad mahaarvamised teie palgast ja kannab raha üle vastavatele asutustele. Muid mahaarvamisi pole teie tööandjal õigus teha; näiteks pole tal õigust nõuda tasu ööbimise või toitlustamise eest, tööriiete, sõitude vms eest, muidugi juhul, kui pole teiega eelnevalt sõlmitud vastavat kirjalikku kokkulepet. Lisaks palgale peate saama kirjalikult palgaarvestuse andmed, kus on näidatud, milliseid mahaarvamisi palgast on tehtud. Mida teha siis, kui palka ei maksta? Norras on tavaline, et palk kantakse üle töötaja pangaarvele üks kord kuus juhul, kui tööandjaga ei ole teisiti kokku lepitud. Kui teile makstakse tunnipalka, on tavaline, et palk makstakse välja igal 14. päeval. Kui palk ei saabu tavapärasel ajal, tuleks ühendust võtta Tööinspektsiooni või ametiühinguga, et saada juhiseid edasise tegutsemise suhtes. Kui ettevõte läheb pankrotti, katab riiklik palgagarantii süsteem puuduva palga-ja puhkuseraha. Kui pankrotti ei ole välja kuulutatud ja teie tööandja palka maksta ei saa, tuleb teil vajadusel ise selle eest hoolitseda, et palga garantiikorras katmiseks kuulutatakse välja pankrott. Kui palka ei tule, on tähtis tegutseda kiiresti. Kui möödub liiga pikk aeg, võite te kaotada õiguse palga väljamaksmiseks palgagarantii süsteemi kaudu. 22

23 Lisateabe saamiseks kontakteeruge Norra Töö- ja Sotsiaalameti palgagarantii osakonnaga (NAV Lønnsgaranti). Telefon: (+ 47) Solidaarvastutus Juhul, kui teie tööandja ei maksa teile ette nähtud palka välja, on teil õigus nõuda selle väljamaksmist kas oma tööde tellijalt või ükskõik, kellelt, kes asub lepingute reas ülevalpool, kuni selleni, kellel on leping tellijaga. Teil on õigus nõuda nii palka kui tasu ületunnitöö eest, kuid teistelt kui oma tööandjalt on seda õigus nõuda ainult miinimumpalga ulatuses ning ületunnitöötasu üldkehtiva palgaeeskirja kohaselt. Samuti on teil õigus nõuda puhkuseraha selle palga eest, mis te olete välja teeninud ajal, kui töötasite antud tellija heaks. Kui teile palka ja/või puhkuseraha välja ei maksta, on oluline tegutseda võimalikult kiiresti. Töötate te ajutise töölevõtu büroos? Kõik ettevõtted, mis tegelevad Norras tööjõu väljarentimisega, peavad olema registreeritud Tööinspektsiooni poolt hallatavas registris. Teil on ise võimalik järele vaadata, kas teie ajutise töölevõtu büroo või tööjõudu pakkuv firma on registreeritud, internetiaadressil 23

24 Kasutage seda kontroll-loendit! Selle loendi abil on lihtne kontrollida, kas teie töö juures on head või halvad töötingimused, ühtlasi suureneb samal ajal ka teie teadlikkus. Teil ei tohiks tulla liiga palju EITAVAID vastuseid! Kas teil on kirjalik tööleping oma tööandjaga? Kas te teate, kes on teie töökohal töökaitsevolinik? Kas te olete oma tööandjalt saanud kirjalikult palgaandmed, millest koosneb töötasu, milliseid mahaarvamisi on tehtud? Kas teile makstakse nõutavat ületunnitasu kehtivate reeglite kohaselt? Kas te olete saanud väljaõppe seadmete kasutamiseks, millega teil tuleb töötada? Kas teile on antud isiklik kaitsevarustus ja kas te kasutate seda? JAH g c g c g c EI g c g c g c 24

25 Kas teile on antud selged ja korralikud tööjuhised, kui tuleb teha ohtlikku tööd? Kas tööandja on sõlminud teie jaoks kindlustuslepingu tööõnnetuste puhuks? Kas te tunnete, et töökoht on turvaline ja kindel? Kas te teate, milliste ohtlike või mürgiste kemikaalidega te töö juures kokku puutute ning kas nende toodete kohta on olemas kirjalikud andmed? Kas te olete rahul igapäevase olukorraga oma töökohal? Kas teie tööandja on teile muretsenud ID-kaardi? JAH g c g c g c EI g c g c g c 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Teave pärineb järgmistelt organisatsioonidelt ja on saadaval nende veebilehtedel: Byggenæringens Landsforening Maskinentreprenørenes Forbund Norsk Arbeidsmandsforbund Fellesforbundet Voldiku koostamise ja väljaandmise on rahastanud ja selle sisu eest vastutab ehituse ametiühingu kohalike fondide juhatus: /2011 EST

Palgad ja töötingimused Norras

Palgad ja töötingimused Norras EESTI Palgad ja töötingimused Norras Info Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Sloveenia ja Ungari kodakondsusega ehitustöölistele www.fellesforbundet.no Tere tulemast Norrasse tööle!

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus Käsiraamat Sisukord Autor: Priit Tuuna Toimetaja: Evelin Kivimaa Keel ja korrektuur: Liina Smolin Kujundus: www.arteverumstudio.com

Detaljer

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1) Kompleksarvud Imaginaarühik Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil x 0. Et oleks võimalik lahendada iga ruutvõrrandit, on kasutusele võetud imaginaarühik,

Detaljer

SISSEJUHATUS SISUKORD

SISSEJUHATUS SISUKORD Vau, tööle! SISSEJUHATUS Teatmik Noored ja töö on noortele suunatud tööteemaline infoteatmik. Käesolevas teatmikus jagatakse nõuandeid CV-de ja avalduste kirjutamise, tööseadusandluse, tööalaste mõistete,

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg

Detaljer

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 *

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * Kohtuasjas 9/70, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Finanzgericht München i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Detaljer

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008 KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL Otepääl 11.-12. detsembril 2008 Kohalviibijad KHNi liikmed: Teised osalejad: Juhatas: Protokollis: Märt Rask, Riigikohtu esimees, kohtute

Detaljer

Aadress residendiriigis Riik Sihtnumber, maakond Vald, asula või linn Riigi kood (täidab Maksu- ja Tolliamet)

Aadress residendiriigis Riik Sihtnumber, maakond Vald, asula või linn Riigi kood (täidab Maksu- ja Tolliamet) Rahandusministri 04.04.2017. a määrus nr 21 Mitteresidendi Rahandusministri ja investeerimisfondi 04.04.2017. deklaratsioonide a määruse nr 21 Mitteresidendi ning füüsilise isiku ja investeerimisfondi

Detaljer

TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I

TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I I ÜLDSÄTTED 1.1. Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO (edaspidi "TALO") on Eesti Vabariigis kutseala spetsialistidena töötavate

Detaljer

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID RÕNGU VALLA INFOLEHT Oktoober 2011 9 (148) Tiraaž 1300 Toimetajalt: Sellega, et on valge ja soe, harjub otsekohe, sellega, et on külm ja pime, ei harju mitte kunagi. (Tõnu Õnnepalu) Sügis on käes, lehed

Detaljer

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad .. A0 (EI0) 07 D. Välisnurk/sisenurk D. Nurk, sisemine/välimine Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm Kinnipahteldatav nurgaliist Norgipsi pahteldussüsteem

Detaljer

SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED

SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED Käesolevad kindlustustingimused sätestavad kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel sõlmitud sõidukikindlustuse lepingus märgitud kaitse ulatuse ja tingimused. Kindlustuslepingus reguleerimata küsimustes

Detaljer

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid Hankija nimi: PALUPERA VALLAVALITSUS KINNITATUD Palupera vallavalitsuse 11.veebruari 2016.a. korraldusega nr 21 RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE -

Detaljer

Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele

Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele www.ecolines.net ECOLINES firmast: Oleme olnud rahvusvaheliste vedude turul alates 1997

Detaljer

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi määrustik 11. väljaanne, kehtiv alates 1. jaanuarist 2014 Muudatused kehtivad alates 1. jaanuarist 2017 Printed in Switzerland Copyright 2017 Fédération

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2008

Tariifikvootide ja seire statistika 2008 Tariifikvootide ja seire statistika 2008 1. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. 64 59 63 59 34 39 38 35 32 57 30 37 Kokku:

Detaljer

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Elina Sætre Muukeelsete laste integratsioon Norras kolme lasteaia näitel Magistritöö Juhendaja:

Detaljer

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat Esimene Windows Phone 8 testis Proovime Samsungi Androidiga kaamerat Prestigiolt üliodavad Androidi-telefonid Vajalik kraam: Windows 8 nipinurk Nr 93, jaanuar 2013 Hind 3.49 Esimene uus konsool: meil testis

Detaljer

Elva Tarbijate Ühistu 90.

Elva Tarbijate Ühistu 90. Elva Tarbijate Ühistu 90. Linnapeal sada päeva täis. Lk 2 Lk 3 Nr 33 (815) Maximast töökaitse inspektori pilgu läbi. Lk 4 Laupäev, 17. september 2011 Hind 0.48 Uus number Elva senise heakorratelefoni numbri

Detaljer

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused 1 (5) Kampaania kestab 01.nov 2014.a - 31.jaan 2015.a. Kampaanias saavad osaleda 1.-6.klassid (k.a) üle Eesti. Kampaanias osalemiseks tuleb klass registreeruda saates e-mail aadressil: mari-liis.kallismaa@kuusakoski.com.

Detaljer

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias Unlocking innovation in education in prison Töövarjuna Belgias Tallinna Ehituskooli projekt Innovaatilised praktikad ja järjepidevus vanglahariduse edendamisel hõlmas 2 õpirände meedet kinnipeetavate koolituse

Detaljer

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah PÕRGU JA PARADIIS Abu Seyfullah Esimene väljaanne Autoriõigus 2011 See raamat on autoriõigusega kaitstud. raamatu osi või tervet raamatut on lubatud kasutada hariduslikel eesmärkidel tingimusel, et kasutatud

Detaljer

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL-

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL- DETSEMBER 2003 NR. 4 (36) Järelevalvet teeb Soome firmast Finnroad OY ning kohalikest konsultantidest AS Taalri Varahaldusest ja AS Teede Tehnokeskusest moodustunud meeskond. Lepingu hind on 13,9 mln krooni.

Detaljer

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet Mai 2014 nr 5 (2427) Tartu ülikooli ajakiri Selles numbris: Mõtleme kastist välja Teadustöö tulemuste jõudmine ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE

Detaljer

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA NR. 3 30. APRILLIL 1935 II ÄASTHKÄIK Lein Soomes. Kui trükitööliste liidu asjaajaja ja hiljem varahoidja 0. A. Nyman aasta vahetusel omal palvel loobus

Detaljer

ARUANNE MÄLUPILDID 1

ARUANNE MÄLUPILDID 1 ARUANNE MÄLUPILDID 1 Sisukord Saateks 1. Sissejuhatus Vallavanema aruanne 2. 2009 kohalike valimiste eelne aeg. 3. 2009 kohalikud valimised ja tulemus. 4. Valimiste järgne aeg kuni 27.10.2009 (kokkuleppe

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga IV ptk Püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga IV ptk Püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik IV ptk Püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik Juhul, kui teenuse kasutamise alustamiseks (nt liitumisel, ümberpaigutamisel vms) on vajalik rajada liini(osa) Telia sidevõrgu lõpp-punkti ja

Detaljer

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA & KORDA NORRA KEEL ALgAjAtELE AUDIOKURSUS KOgU tekst SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA JA KORDA Norra keel algajatele Koostanud Kai Sommer Toimetanud Kristina Porgasaar Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel)

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING FOR LIFE MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE MONTAAŽIJUHEND

MONTERINGSVEILEDNING FOR LIFE MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE MONTAAŽIJUHEND E-240 GBS E-340 GBS E-440 GBS E-640 GBS S-240 GBS S-340 GBS S-440 GBS S-640 GBS Gratis nedlasting Gratis download Lataa ilmaiseksi Tasuta Allalaadimine MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE

Detaljer

Kinnitatud ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1.

Kinnitatud ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Kinnitatud 19.03.2010 ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda (1) Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite

Detaljer

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Hea lugeja, Riigi siseelu ei ole tänapäeva demokraatia tingimustes võimalik korraldada ilma kodanike aktiivse osaluseta. Oleme juba kümme aastat Eestit üles ehitanud, kuid

Detaljer

Jõuluvana, kes sa oled?

Jõuluvana, kes sa oled? Jõuluvana, kes sa oled? Pööripäevad on inimkonna tähtsaimad pühad juba aegade algusest. Vähemalt niikaua, kui inimesed taevakehade iseäralikku käitumist on jälginud. Janek Šafranovski Rebala muuseum Suurte

Detaljer

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 5 (85), oktoober 2014 EMLi üldkoosoleku kutse Mesinike sügiseste teabepäevade kava Tõnu Talvi. Karukahjude hüvitamine Maire Valtin. Õppereis Poola Aleksander Kilk. Norra-reisi

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Arbeidsavtalen som verktøy

Arbeidsavtalen som verktøy Arbeidsavtalen som verktøy v/marianne Kartum 18. oktober 2017 www.svw.no Tema 1. Lovverk som regulerer ansettelsesforholdet arbeidsavtalens plass 2. Arbeidsgivers styringsrett 3. Arbeidsavtalens innhold

Detaljer

ARBEIDSAVTALE (jf. arbeidsmiljøloven 14-5 og 14-6)

ARBEIDSAVTALE (jf. arbeidsmiljøloven 14-5 og 14-6) s. 1 av 5 Eksempel: ARBEIDSAVTALE (jf. arbeidsmiljøloven 14-5 og 14-6) 1. Trafikkskole Foretaksnavn: Forretningsadresse: Organisasjonsnummer: Daglig/Faglig leder: (heretter Arbeidsgiver) 2. Ansatt Navn:

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Du ønskes velkommen som arbeidstaker her i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Flere av de norske «spillereglene»

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon 2 Innledning Du ønskes velkommen som arbeidstaker her i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Flere av de norske «spillereglene»

Detaljer

100 sõna sünnipäevaks

100 sõna sünnipäevaks Nr 2/460 23. veebruar 2018 Tasuta LÜHIDALT Kohtumine Taani armee reservohvitseridega 2. veebruaril külastasid Tapat Taani Kuningriigi relvajõudude reservohvitserid. Delegatsiooni liikmed soovisid tutvuda

Detaljer

ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega:

ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega: Hind 15 senti, ENSV TEATAJA LISA Toimetus ja talitus: Riigi Trükikojas, Niine tän. 11. Kontor õn avatud kella 8 14. Sealsamas lehe tellimiste vastuvõtmine. Kodukeskjaam 477-80: kontor 30, toimetus 62,

Detaljer

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht Elva linn tunnustab» lehekülg 3 Konguta näitetrupp võitis peapreemia Infoleht Elva valla infokandja» lehekülg 4 Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5 Rannus valmis discgolfi rada» lehekülg 5 Hind: 0,50 VALLA

Detaljer

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Uuringu lõpparuanne Maris

Detaljer

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat?

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat? AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 1 2.osa AdWords i põhitõedkuidas korraldada edukat kampaaniat? www.wsionline.ee2 AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 2

Detaljer

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse MEIE VISIOON: OLLA HINNATUIM TURVALAHENDUSTE PAKKUJA MEIE VÄÄRTUSED: KLIENDIKESKSUS, PÄDEVUS, TULEMUSLIKKUS, PARIMAD TÖÖTAJAD, AUSUS, KOOSTÖÖ Loe lk 2 Meil on 2700 töötajat ehk siis 2700 saadikut klientide

Detaljer

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare Neljapäev, 29.november 2012 Nr 42 (1073) Aastakoosolekult Neljapäeval kogunes aastakoosolekule Eesti Keskerakonna Pensionäride Kogu aktiiv. Arutluste põhiteemaks olid eakate, puudega inimeste ning lastega

Detaljer

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated 40 juuli 2011 Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated Väljaandja: ELS Toompuiestee 10-220, 10137 Tallinn www.els.ee, els@els.ee

Detaljer

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne Uurimus on teostatud võrdsete võimaluste aasta raames Euroopa Komisjoni toel ning Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna tellimusel. Materjal kajastab autori

Detaljer

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge NR 10 (170) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. OKTOOBER 2010 Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus koostöös linna- ja maavalitsuse, kaubandus- ja tööstuskoja ning omavalitsuste

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2009

Tariifikvootide ja seire statistika 2009 Tariifikvootide ja seire statistika 2009 1. Kehtinud tariifikvootide arv kokku 2 2. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes 2 3. Tariifikvoodi taotluste arv riikide lõikes 3 4. Tariifikvoodi

Detaljer

KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES

KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES Kasutusjuhend Kasutusjuhendi originaali tõlge 0077-00 / et / 0.009 PRESTIGE 990-S DYNAMIC POWER CLIMATRONIC PRESTIGE 00-S DYNAMIC POWER CLIMATRONIC PLUS 6607 / 0! EN 60335--7:003+A:009

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 Kasutusjuhendi eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5

Detaljer

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge elu värvid Värvika ajalooga natslik pistoda Pensionikartus viis Aafrikasse 1935. aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge tugevdamiseks kasutusele uhked paraadpistodad. Üks niisugune ilurelv

Detaljer

Üldkoosoleku protokoll nr. 24

Üldkoosoleku protokoll nr. 24 MTÜ Hiiukala registrikood 80267964 Üldkoosoleku protokoll nr. 24 11. mai 2017. Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal Koosoleku algus kell 18 05, lõpp kell 19 00. Osavõtjad: kohal viibis 34 ühingu liiget

Detaljer

EUROOPA PARLAMENT. Istungidokument

EUROOPA PARLAMENT. Istungidokument EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0017/2006 2003/0262(COD) 19/01/2006 Ühisseisukoht Nõukogu 8. detsembri 2005. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus

Detaljer

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus.

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus. Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Nr. 1 Jaanuar 1939 a. VII aastakäik. V äl j aan d j a: Katoliku Kirik Eestis Tallinn, Munga 4 4. Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva

Detaljer

OHUTUSKAART MORBELA OÜ TÄNASSILMA TEE 13 SAKU VALD HARJUMAA

OHUTUSKAART MORBELA OÜ TÄNASSILMA TEE 13 SAKU VALD HARJUMAA Lehekülg 1 of (millestki?) 10 OHUTUSKAART MORBELA OÜ TÄNASSILMA TEE 13 SAKU VALD HARJUMAA ALAPUNKT (-JAOTUS) 1 PRODUKT JA KOMPANII IDENTIFIKATSIOON Käesolev (kemikaali) ohutuskaart vastab ülaltoodud läbivaatamise

Detaljer

Tehnilised andmed TEHNILINE KATALOOG

Tehnilised andmed TEHNILINE KATALOOG Tehnilised andmed 5 2008 TEHNILINE KATALOOG Sisukord PURMO 3 Paneelradiaatorid ÜLDIST / GARANTII TINGIMUSED 4 PURMO COMPACT 5 Tehnilised andmed ja radiaatoritüübid 5 Ühendused ja paigaldusmõõdud 6 Soojusväljastuse

Detaljer

User Guide. Eesti. Nasal Pillows System

User Guide. Eesti. Nasal Pillows System User Guide Eesti Nasal Pillows System Fitting / Tillpassning / Tilpasning / Tilpasning / Sovittaminen / Paigaldamine 1 2 3 Adjustment / Justering / Justering / Justering / Säätäminen / Kohendamine Removal

Detaljer

Bussifirma infosüsteem

Bussifirma infosüsteem Tallinna Tehnikaülikool Aineprojekt aines Kontseptuaalne süsteemianalüüs Bussifirma infosüsteem Kaidur Roht 970767 LAP-41 Juhendaja: Lea Elmik Tallinn 1999 ÜLDVAADE EESMÄRGID Transpordiettevõtte töö organiseerimine

Detaljer

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.3. Kasutaja juhend

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.3. Kasutaja juhend AS SPIN TEK Rendimoodul REENI 6.3 Kasutaja juhend Tallinn 2011 Rendimoodul Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 4 2. PROGRAMMI PIIRID... 6 3. PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 7 3.1 PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 7 4. METOODILINE

Detaljer

Originaalkäitusjuhend (ET)

Originaalkäitusjuhend (ET) Originaalkäitusjuhend (ET) ATR 60 C Seeria-nr 1805494- ATR 68 C Seeria-nr 1805519- Honda GX100 Book ID: EG-Kon for mi täts er klä rung EY-vaa ti mus ten mu kai su us va kuu tus / EU-Sams vars er klæ ring

Detaljer

Helsingisse

Helsingisse Helsingisse 1.01.-30.04.2005 E-L Tallinn 18.00-2130 Helsinki P Tallinn 16.00-19.30 Helsinki Helsinki 8.00-11.30 Tallinn Helsinki 10.00-13.30 Tallinn Hinnad 1.01.-30.04., Eesti kroonides Tekipiletid Täiskasvanud

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI A.

KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI A. KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI 2005. A. KORRALDA- JAD (NAGU DEFINEERITUD OSAS ÜLDINE INFORMATSIOON

Detaljer

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees Viljandi maakonna päevaleht Neljapäev, Nr. 95 Hind 6 krooni Asutanud C.R. Jakobson 1878 ILM +14 vihmane Täna pilvisus tiheneb ja paiguti hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 4 10 m/s. Sooja on 11 17 kraadi.

Detaljer

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut AAR0030 Sessejuhatus Robotitehnikasse Kodutöö Tööstusroboti Kinemaatika ja Juhtimine Mitsubishi RV-3S Koostanud: Sergei Astapov 0987

Detaljer

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Narva-Joesuu JUULI 2013 NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Sel aastal tähistab Narva-Jõesuu korraga mitut ümmargust tähtpäeva: 510 aastat kaluriküla esmamainimisest ajalooürikutes,

Detaljer

UNIVERSITETET I TARTU Avdeling for skandinavistikk College for fremmede språk og kulturer. Getter Kallastu

UNIVERSITETET I TARTU Avdeling for skandinavistikk College for fremmede språk og kulturer. Getter Kallastu UNIVERSITETET I TARTU Avdeling for skandinavistikk College for fremmede språk og kulturer Getter Kallastu SAMMENLIGNING AV TO MASKINOVERSETTELSESPROGRAMMER GOOGLE TRANSLATE OG BING TRANSLATE BASERT PÅ

Detaljer

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud CURARE 1 TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER 2013 7 maa ja mere taga Arstitudengite elu laias maailmas & teised jutud 2 Tere, hüva lugeja! Seekord on meil teie jaoks

Detaljer

Peremeditsiini residentuuri praktikabaasid

Peremeditsiini residentuuri praktikabaasid Peremeditsiini residentuuri praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Peremeditsiini õppetool Liis Põld Eessõna Juba aastaid on paljud perearstikeskused Tartu Ülikooli peremeditsiini õppetooli

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 Kasutusjuhendi eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5

Detaljer

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Detaljer

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

TOIMIVUSDEKLARATSIOON ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON kooskõlas lisaga III määrusest (EL) nr 305/2011 (Ehitustoodete määrus) Hilti tulekindel vaht CFS-F FX Nr Hilti CFS 0843-CPD-0100 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Detaljer

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald » Ütleme rohkem tere!» lehekülg 2 lehekülg 3 Kes on Elva valla volikogus?» Korteriühistud kohustuslikuks! lehekülg 5 Infoleht» Hind: 0,50 Rattaparklad koolide juurde lehekülg 6 Elva valla infokandja VALLA

Detaljer

suunas ning tegelikult olematu

suunas ning tegelikult olematu lk 3 EUROOPA TULEB INIMESELE LÄHEMALE lk 6-7 TÖÖPAKKUMISED Nüüd ka 6 kohaline! HELISTA 1300 17227 tel. 515 0068 21. oktoober 2016 Nr. 39 (927) Tasuta nädalaleht Mitsubishi Heavy ZMX seeria soojuspumbad

Detaljer

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet EKSPERTHINNANG Kinnistu nr 377201, aadressil Smuuli 9, Töö nr 0601-3208/M Tallinn 2006 Tellija: Tallinna Maa-amet 2 SISUKORD Lk. 1. HINDAMISE OBJEKT 3 2. EKSPERTHINNANGU TELLIJA 3 3. HINDAMISE EESMÄRK

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 i eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5 Tehniline informatsioon....

Detaljer

RK»PEDAGOOGILINE K!R3ANDUS< TALLINN

RK»PEDAGOOGILINE K!R3ANDUS< TALLINN NÕUKOGUDE KOOL Nr. 6 1946-3S- RK»PEDAGOOGILINE K!R3ANDUS< TALLINN SISUKORD: Juunivõidu kuuendaks aastapäevaks... 325 Vihalem, P. Nõukogude rahva elatustaseme tõstmine IV viisaastakul... 328 Abiks õpetajale.

Detaljer

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht PAIDE - EESTIMAA SÜDA Linnaleht nr. 8 (245) Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht september 2017 Paide linna aukodanik 2017 on Andres Jalak Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse suure panuse

Detaljer

JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON. OTSUS nr 1590-o

JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON. OTSUS nr 1590-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1590-o Tallinnas 1. juunil 2017 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika

Detaljer

20 aastat Balti ketist!

20 aastat Balti ketist! Nr 8 (98) Teisipäev, 18. august 2009 Hind 5 kr 20 aastat Balti ketist! 23. augustil 1989, Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise 50. aastapäeval toimus kolme Balti riigi ühise protestiavaldusena rahumeelne

Detaljer

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu NR 9 (250) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. september 2017 Muusikakool alustas õppeaastat uue koolijuhiga Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu Garaažiosa on kuu ajaga jõudsalt edenenud. Allikõnnu

Detaljer

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 11, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 11, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet EKSPERTHINNANG Kinnistu nr 9472201, aadressil Smuuli 11, Töö nr 0601-3209/M Tallinn 2006 Tellija: Tallinna Maa-amet 2 SISUKORD Lk. 1. HINDAMISE OBJEKT 3 2. EKSPERTHINNANGU TELLIJA 3 3. HINDAMISE EESMÄRK

Detaljer

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 589 Forskrift om Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. mars 2007

Detaljer

NBT AS. Sjekkliste / viktige punkter gjennomgått: Personopplysningsblankett (om nødvendig) leveres dagen etter

NBT AS. Sjekkliste / viktige punkter gjennomgått: Personopplysningsblankett (om nødvendig) leveres dagen etter Sjekkliste / viktige punkter gjennomgått: Kontrakt gjennomgått og signert av begge parter Oppstartstidspunkt (muntlig gjennomgang) Kommunikasjonsrutiner Uteblitte besøk (muntlig gjennomgang) Skattekort

Detaljer

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae RAE sõnumid Nr 9 oktoober 2009 Taluaialaat Jahilaskesportlased tõid rahvusvahelise võidu Jäätmekäitlusest Rae vallas Aeroobikafestival 2009 Rae valla ametlik väljaanne Taluaialaat kaupleja silmade läbi

Detaljer

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö Tallinna Reaalkool Vilistlane Andres Tarand loodusteadlane ja poliitik Uurimistöö Henri Nõmm 11b Juhendaja: vil! Eha Poomann Tallinn 2010 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Elulugu... 5 1.1. Lapsepõlv... 5

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

3 Madalpingevõrgud. 3.1 Elektrivarustus madalpingel Põhimõisted

3 Madalpingevõrgud. 3.1 Elektrivarustus madalpingel Põhimõisted 3 Madalpingevõrgud Elektrit tarbitakse valdavalt madalpingel. Kuigi jaotusvõrkude ehituse ja käidu probleemid seonduvad enamasti kõrgepingega, peavad ala spetsialistid tundma ka madalpingevõrkude ja -paigaldiste

Detaljer

GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN GARAAŽIUKSED KATALOOG

GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN GARAAŽIUKSED KATALOOG GARAAŽIUKSED GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN KATALOOG 2016 1 GARAAŽIUKSED seeria Wayne Dalton Wayne Dalton 9100 Comfort... 4-5 Wayne Dalton 9600 Classic... 6-7 seeria KRONway KRONway K-4 Thermo Plus... 8-9

Detaljer

Eesti Kirjastuste Liidu ajaleht Nr 8 (61) 8. detsember Paabeli raamatukogu

Eesti Kirjastuste Liidu ajaleht Nr 8 (61) 8. detsember Paabeli raamatukogu Oma tee otsingul 4 (57) 26. mai 2011 Kui aasta tagasi ilmus Merit Raju sulest Hingele pai, saatis seda suur menu. Nüüd on igapäevaelus joogatreeneri ja väikeettevõtjana tegutsev Raju pannud kokku veel

Detaljer

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. veebruari seisuga Lasnamäel inimest. Võrreldes jaanuarikuuga suurenes elanike arv 31 inimese võrra.

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. veebruari seisuga Lasnamäel inimest. Võrreldes jaanuarikuuga suurenes elanike arv 31 inimese võrra. Rahvastikuregistri andmeil elas 1. veebruari seisuga Lasnamäel 119 211 inimest. Võrreldes jaanuarikuuga suurenes elanike arv 31 inimese võrra. Lasnamäe Leht Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht Veebruar

Detaljer

KUTSESTANDARD. Nimetus kutsetunnistusel Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator I kutsetase

KUTSESTANDARD. Nimetus kutsetunnistusel Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator I kutsetase KUTSESTANDARD KUTSENIMETUS: Arvjuhtimisega (APJ) metallilõikepinkide operaator APJ vastavus on CNC (computer numerical control) Kutsetase I Kutsenimetus Arvjuhtimisega Spetsialisee rumine puudub metallilõikepinkide

Detaljer

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Ansettelse Skrevet av: Kjetil Sander - Januar 2018

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Ansettelse Skrevet av: Kjetil Sander - Januar 2018 estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Ansettelse Skrevet av: Kjetil Sander - Januar 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Arbeidsavtale...6 2.1 Hva er en arbeidsavtale?...6

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer