RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID"

Transkript

1 RÕNGU VALLA INFOLEHT Oktoober (148) Tiraaž 1300 Toimetajalt: Sellega, et on valge ja soe, harjub otsekohe, sellega, et on külm ja pime, ei harju mitte kunagi. (Tõnu Õnnepalu) Sügis on käes, lehed langevad ning on aeg, mil inimesed metsaande ja aiasaadusi talveks purki panevad. Päevad lähevad järjest lühemaks ja pimedamaks, ilm läheb jahedamaks ja päikesepaistelistest suvepäevadest jäävad alles vaid mälestused. Minu jaoks on see kõige sobivam aeg selleks, et mõelda tulevikule, eelkõige oma töödele ja täita endale võetud kohustused. Võtsin vastu pakkumise teha Rõngulast seetõttu, et otsisin uusi väljakutseid. Veel ajendasid mind teadmisjanu ning tahe midagi uut õppida ning mis veel olulisem võimalus midagi uut pakkuda. Leian, et oma tööd peaks tegema keskendunult, mitte toimima masinlikult. Ei tohiks unustada seda, milleks inimestele on antud mõtlemisvõime seda tuleks hoopis ära kasutada, et teha asju omamoodi. See annab võimaluse jagada oma arvamusi, vaateid ja mõtteid teistega ning eelkõige on see võimalus arenemiseks. Loodan, et saan oma kohustustega piisavalt hästi hakkama ja suudan vähemalt pakkuda väikest vaheldust sombustesse sügisilmadesse uuenenud Rõngulase näol. Mõnusat lugemist! Jana Roosimägi Tartu maavanema soov eakate päevaks aastal kuulutas ÜRO 1. oktoobri rahvusvaheliseks eakate päevaks eesmärgiga tuletada kõigile meelde ühiskonna vastutust eakate inimeste ees. Eakateks loetakse tavaliselt üle 65aastaseid inimesi, Eesti rahvastikust moodustavad nad ligi kuuendiku ning see osakaal on tõusuteel. Ometi kõlavad hääled, et see suur osa ühiskonnast on jäänud vajaliku lugupidamise ning tähelepanuta. Paraku on siin omajagu tõde. Majanduse ja ühiskonna reformimise käigus tundus noortele, et varasematest kogemustest pole uutes olukordades kasu. Majandusedule keskendumine tõi kaasa mõtteviisi, et aktiivsest tööeast väljas olijad on rohkem kuluks kui tuluks. Eesti tormakas teismeiga on ümber saamas ja õnneks on muutumas ka suhtumine eakatesse, keda nüüd tihti nimetatakse lugupidavalt väärikateks. Heaks näiteks on nn väärikate ülikool Tartus. Veel räägitakse seenioridest. Prantsuse keele eeskujul on kasutusele tulnud mõiste "kolmas iga" ei sobi ju kasutada sõna "vanur" inimeste kohta, kes tänapäeval on tihti töötavad, toimetulevad, reipad, aktiivse eluhoiakuga ja õpihimulisemad kui mõnigi aastatelt noor. Ühiskonna küpsedes hakatakse rohkem väärtustama traditsioone. Tarbimise kõrval harrastatakse taas rohkem isetegemist ja nii mõnigi kord läheb selleks vaja just vanaemadevanaisade või isegi vaaremade-vaarisade tarkusi ja nippe. Kui septembris peetav vanavanemate päev on rohkem perekondlik tähtpäev, siis eakate päev on hea võimalus tunnustada kogu vanema põlvkonna tööpanust ja elukogemust, mis aitab meil õigel kursil püsida. Eakate päeval tasub ka noortele meelde tuletada: kui soovid kaua elada ning kõrget iga nautida, pead alustama noorelt. Korrapärased eluviisid, mõtestatud tegevus ning perekonna ja sõprade tugi need lisavad niihästi elule aastaid kui aastatele elu. Soovin rahvusvahelise eakate päeva puhul kõigile väärikasse ikka jõudnud tartumaalastele tugevat tervist, reipust ja optimistlikku meelt. Reno Laidre Tartu maavanem Isikud, kes ei soovi oma sünnipäeva avaldamist valla ajalehes Rõngulane, palun sellest kirjalikult teada anda valla kantseleisse. SÜNDINUD LAPSED STEVE UUSMAA sünd LAURA LUTS sünd ÕNNESOOVID 90 ADELE GREENBERG MAGDA KUKEMELK HELGA-RESEEDE ÕIGE ELFRIEDE ÕIGUS ALEKSANDER LAAN EHA ANIER LIIDIA VILJASTE LEA KRILLO HELMI KUUSK HELI MARTMA TÕNU KIKKAS ENN HURT ÜLO TOMINGAS VIKTOR RÄTTO 5.10 KALJU PUNKAR LILIA SIMSON NEEME ANNOV ENE KIVISTIK NATALJA ŠKIPEROVA ENDEL SOE HELMI JAGOR VAIKE KATTAI LEIDA KÄÄRIK ENDLA LIIVAMÄGI LINDA TÄKKER ILSE KARU ENDLA TALI MARTA FRIEDRICHSON LEIDA TSETSER 1.11 HELJE LUUK LINDA VOSMAN OLEV KRUUSE ELGI KARJUS LEMBIT VATLIK ILME RAJA MARE RENTER 6.11 PEETER AUG RAIMOND URAS 7.11 EEVI MARTOJA OVO HOLTSMEIER LEMBIT TAAVITS HILLAR HÄNILANE AINO RIKK MARIINA LAINESTE 8.11 RIINA ORAS AUGUST LAURITS 28.11

2 2 Võimu veerud Vallavalitsuses otsustati - määrata Rõngu valla volitatud esindajaks Rõngu Keskkooli, Valguta Lasteaed-Algkooli ja Rõngu Lasteaia Pihlakobar pedagoogide atesteerimiskomisjoni Marina Lehismets; - anda nõusolek konteineri ühiskasutuseks ühel juhul; - lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks nelja kinnistu omanikud; - eraldada MTÜ Raigaste Vesi avalduse alusel MTÜle Raigaste Vesi veeavarii likvideerimise kulude katteks 250 eurot; - jagada Suti katastriüksus kolmeks eraldi katastriüksuseks; - määrata Lossimäe külas Tauri-Valli kinnistu ja Sangla-Rõngu tee vahele jääva maa-ala aadressiks Nurga, sihtotstarbeks maatulundusmaa ja maa maksustamishinnaks 116 eurot; - anda nõusolek erastada Nurga maaüksus suurusega 4323 m² liitmiseks Tauri-Valli kinnisasjaga; - viia seadusandlusega vastavusse katastriüksuste lähiaadressid; - sõlmida ASga MTG koostööleping õpilaste sõidu doteerimiseks; - sõlmida võrgu- ja elektrileping Eesti Energia Jaotusvõrk OÜga (Teedla tänavavalgustus); - sõlmida MTÜga Mängiv Kass leping perepäeva hoiuteenuse osutamiseks; - väljastada järgmised kirjalikud nõusolekud: - korteriühistu Aia 1 elamu katusekatte vahetamiseks Rõngu alevikus Aia tn 1 maaüksusel; - OÜle BioMari puurkaevu ehitamiseks Piigandi külas Marja maaüksusel; - elamu tehnosüsteemide muutmiseks Rõngu alevikus Kitsas tn 1 maaüksusel. - väljastada järgmised ehitusload: - ASle Promens valmistoodangu lao ehitamiseks Rõngu tehase maaüksusel; - ASle Teedla Mõis silohoidla püstitamiseks Teedla külas Farmi maaüksusel; - kõrvalhoone rekonstrueerimiseks puhkemajaks Kalme külas Mällona maaüksusel; - sauna rekonstrueerimiseks Kalme külas Mällona maaüksusel; - rehielamu renoveerimiseks rehielamu-muuseumiks ja osaliseks taastamiseks Rannaküla külas Jassi maaüksusel; - Rõngu vallavalitsusele Valguta Lasteaed-Algkooli katuse renoveerimiseks. - väljastada järgmised kasutusload: - püstitatud ehitisele - mänguväljak kasutamiseks Uderna külas Laskespordibaasi maaüksusel; - püstitatud ehitisele Lossa alajaama - väliselektrivõrgud kasutamiseks Lossimäe külas. - võtta vastu määrus A- ja B-kategooria mootorsõidukijuhi esmakoolituse kulude hüvitamine ; - eraldada aasta vallaeelarve reservfondist ettenägematute kulude katteks raha summas 250 eurot; - muuta Rõngu valla aasta eelarvet sihtotstarbeliselt laekunud summadega summas 1 798,74 eurot; - sõlmida lepingu lisa OilTerm OÜga kütteõli ostuks; - väljastada Rõngu Vallavalitsusele projekteerimistingimused Rõngu Lasteaed Pihlakobar hoone renoveerimisprojekti koostamiseks Rõngu alevikus Nooruse tn 5 maaüksusel; - korraldada lihtmenetlusega hange Rõngu lasteaia hoone renoveerimisprojekti koostamiseks; - moodustada Valguta Lasteaed-Algkooli hoolekogu järgmises koosseisus: Kalju Pennar, Kaja Lepik, Aili Tikk, Jaanus Kelner, Inga Pehter, Airi Tuulemets, Liina Lehis; - moodustada Rõngu Lasteaia Pihlakobar hoolekogu järgmises koosseisus: Heleri Levin, Kristel Peri, Liina Kuusk, Kristina Ruder, Virve Luts, Priit Pramann; - sõlmida lapsehoiuteenuse osutamise leping Otepää Ravikeskus OÜga ja T. L.-ga; - maksta valla eelarvest ühekordset toetust seitsmele isikule ja toimetulekutoetust neljale isikule; - kinnitada Riskitaseme vähendamiseks kasutuselevõetavate abinõude ja meetmete plaan aastaks Vallavolikogus 15. septembri 2011 istungil oli kohal 12 volikogu liiget, puudusid Hellat Mõttus, Eve Pehter, Ants Prüüs. Otsustati: - võõrandada elektriliin Tammiste külas kui maaomandist sõltumatu vallasasi tasuta OÜ-le Eesti Energia Jaotusvõrk; - võõrandada Rõngu vallale kuuluvad korteriomandid Uderna külas Ravila elamus. Võeti vastu määrused: - Käärdi aleviku kaugküttepiirkonna määramine; - Rõngu Vallavolikogu 15. märtsi a määrusega nr 6 vastu võetud Rõngu valla arengukava muutmine; - Rõngu valla avalikult kasutatavate teede nimekirja muutmine. Kuulati ära: - vallavanem Priit Pramanni informatsioon. Teade MTÜ Rõngu vilistlaskogu teatab: 28. septembril asutasid 5 Rõngu kooliga seotud olnud inimest mittetulundusühingu Rõngu kooli vilistlaskogu. MTÜ eesmärgiks on koondada kokku need endised vilistlased, õpetajad, koolis õppinud või töötanud, kes on nõus toetama ja panema õla alla Rõngu Keskkooli paremaks käekäiguks. Vilistlastele on see kool andnud oma maailmavaate, teadmised ning platvormi elus edasijõudmiseks, seetõttu on neil, kes sooviksid kuidagimoodi anda midagi koolile tagasi, võimalus seda teha läbi loodud mittetulundusühingu. Õpetajatel ja kooliga seotud olnutel on kindlasti meenutada palju sellist, mis ajendaks neid ka edaspidi oma panusega kaasa lööma kooli arengus. MTÜ Rõngu vilistlaskogu soovib oma kogutud vahenditega aidata koolil võimaluste piires motiveerida neid õpilasi ja sportlasi, kes oma tegevusega aitavad kaasa Rõngu kooli hea nime ja maine kujundamisel. Vilistlaskogu liige saab oma arvamusega selles protsessis kaasa lüüa. Ootame kõiki, kes on nõus panustama oma osa Rõngu Keskkooli paremasse käekäiku, liituma vilistlaskoguga. Rohkem informatsiooni MTÜ Rõngu vilistlaskogu interneti koduleheküljel MTÜ Rõngu vilistlaskogu juhatus

3 Väärikad 3 Koduõendusteenus Koduõendusteenuse patsiendiks on kodus olev õendusteenust vajav isik. Teenuse saajale on kodus viibimine parim võimalus elukvaliteedi säilitamiseks ja parandamiseks. Teenust osutavad õed, kes on läbinud koduõe koolituse. Koduõeteenuse põhieesmärk on õpetamise ja juhendamise teel saavutada patsiendi ja tema perekonna iseseisev toimetulek. Koduõde osutab õendusteenust oma teeninduspiirkonnas suunamiskirja alusel. Koduõendusteenusele suunab arst (pere- või eriarst). Ravikindlustust omavatele patsientidele on teenus tasuta. Koduõde teostab arsti poolt määratud protseduure ja õendustoiminguid, nõustab ja õpetab patsienti ja tema omakseid. Koduõendusabi sihtgruppi kuuluvad: patsiendid, kelle ägedast haigestumisest tingitud seisund on stabiliseerunud ja nad ei vaja enam aktiivravi, kuid kelle tervislik seisund ei võimalda iseseisvalt toime tulla; eakad ja kroonilisi haigusi põdevad ning piiratud funktsionaalse võimekusega patsiendid raviks ja efektiivsemaks toimetulekuks koduses keskkonnas; terminaalses seisundis patsiendid, kes vajavad õendushooldust ning kelle lähedased vajavad tuge ning juhendamist patsiendi hooldamisel. Koduõendusteenuse käigus vajaminevaid ravimeid ostab patsient ise, ravi osutamiseks vajaminevad vahendid aga on koduõendusteenuse osutaja poolt. Infot koduõenduse kohta saab telefonil Rõngu vallas koordineerib koduõendusteenust Anne- Ly Varuson. Rõngu raamatukogu ekskursioon lugejatele RÕNGU esmamainimisest saab tänavu 600 aastat. Sellest tulenevalt uudistasime lõunapoolse Rõngu kihelkonna vaatamisväärsusi. Ekskursiooni korraldas Rõngu raamatukogu oma lugejatele eesmärgiga nautida ja mõista oma Rõngu kihelkonna ajalugu. Marsruut oli: Rõngu-Raigaste-Rebaste- Aakre - Vooremägi Pühaste Koruste -Paaslangi-Lõve-Polder- Haani- Rannaküla -Vehendi kalmed- Piigandi- Tulimägi- Valguta mõis- Lossimägi-Rõngu kalmistu. Muljed olid nii vägevad, et kohe oleksid osalejad teinud veel mõne ringi vallale peale, et teada ja tunda oma kodu ümbrust. Nõnda palju oli soovijaid, et osa jäi hommikul mahagi. Teeme teise ja vist kolmandagi ringi vallale peale, aga seda juba aastal. Giidiks Rõngu surnuaias Ivar Ivaski kalmul. Foto: P. Terve palusime Tartumaa muuseumist Anneli Aani, kes on Rõngu juurtega. Laine Meos Sikamäe kalmistu korrastamisest Tarmo Ruderi ja tema abikaasa Kristina Ruderi eestvedamisel on juba aastaid korrastatud Rõngu lähistel asuvat Sikamäe kalmistut. Kalmistu korrastamist on toetanud Eesti Muinsuskaitse Selts, kes andis käesoleva aasta 14. oktoobril tänukirja Sikamäe kalmistu eest hoolitsejatele. Erinevate sponsorite abiga on Tarmo ja Kristina initsiatiivil Sikamäe kalmistul korda loonud ka külarahvas rohtu kasvanud hauaplatsidelt on riisutud lehti, maha raiutud võsa ning surnuaeda on rajatud isegi kruusatee, mille ääres on viis puidust pinki, kus lahkunute omaksed saavad kalme külastades jalgu puhata. Tulevikus on Tarmo soov kaardistada kalmistu, et märgistada unustatud hauad ning taastada surnuaia kunagine ilme. Üheks eesmärgiks on taastada ka surnuaia väravad. See kõik aga nõuab raha ja aega, sellepärast on igasugune abi alati teretulnud, plaanis on koostada projekte raha taotlemiseks ning jõudumööda on aidanud kohalik omavalitsuski. Erilist tänu väärivad Tarmo sõnul OÜ Melior M kruusatee rajamise abistamise eest, RPM puidust pinkide eest ning muidugi külarahvas, kes on osa võtnud talgutest. Küsides Tarmo käest, miks ta on Sikamäe kalmistu Korrastustööde eestvedaja Tarmo Ruder Sikamäe kalmistul korrastamise oma südameasjaks võtnud, tuleb vastus: See koht on minu jaoks hindamatu väärtusega, võrreldes linnakalmistutega on siin tõesti rahulik. Sikamäe surnuaed on maaliline koht, kus valitseb pühalik vaikus.vähe on inimesi, kes oma vaba aega sisustavad ümbruse eest hoolitsemisega, seetõttu peaks tunnustama neid, kes väärtustavad Eesti kultuuripärandit ning hoiavad korras kodukanti. Suured tänud tegijatele! Jana Roosimägi

4 4 Juku Juhaniks Norra sõpruskooli külaskäik Rõngu keskkoolis septembril leidis Rõngu keskkoolis aset järjekordne sõpruskohtumine Norras Knapstadis asuva HobØl Ungdomsskole koolidirektori AsbjØrn Hjorthaugi, õpetajate Tor Venni ja Hege Riiseri ning põhikooli õpilastega. Peale väikese ringreisi Lõuna-Eestis ning mitmete muuseumide külastamise tähistati taaskohtumist kontserdiga 26. septembril ja diskoga 27. septembril, millest võtsid osa õpilased Norrast, Rõngust, Paluperast ja Rannust. Enne diskot esitasid õpilased mitmeid muusikapalu ja näidendi, direktorid pidasid kõnet ning Norra kooli esindajatele anti üle kingitused. Veel õpetas Rõngu keskkooli huvijuht Eha Päiviste kõigile huvilistele rahvatantsu kaerajaani. Et uurida Rõngu keskkooli ja HobØl Ungdomsskole kooli vaheliste sõprussuhete minevikku, olevikku ja tulevikuplaane, küsisime direktor AsbjØrn Hjorthaugi käest mõned küsimused. Kui kaua te olete olnud sõprussuhetes Rõngu keskkooliga? Sõprus Rõngu keskkooli ja Norra HobØl Ungdomsskole kooli vahel sai alguse aastal. Esimest korda, kui mina Rõngu tulin, oli aasta 1996, peale seda olen käinud siin veel 12 või 14 korda. Kuidas te selle kooli leidsite? Tegelikult sai kõik alguse Rõngu ja Norra farmerite omavahelisest suhtlemisest. Rõngu valla talunikel oli vaja talutehnikat, meie kogukonna talumehed kogusid vajaminevaid masinaid ning saatsid Rõngu. Peale seda hakkasid talunikud omavahel suhtlema, Rõngu valla talunikud käisid Norras külas, meie aga saatsime ühe õpetaja ja kaks õpilast Rõngu. Sellest sai alguse koolidevaheline sõprus, mis kestab siiani. Kui kaua te plaanite koolidirektorina töötada? See on viimane aasta, mil ma tulen Rõngu direktorina, sest ma olen töötanud kooli juhtkonnas juba 25 aastat ning arvatavasti on aeg pensionile minna. Mis saab koolide sõprusest siis, kui teie enam direktorina ei tööta? Selle pärast pole vaja muret tunda, sõprus jääb ikka kestma. Meil on nii palju õpetajaid, kes tahavad sellega jätkata ning ma Pildil AsbjØrn Hjorthaug ja Rõngu kooli direktor Ene Paks ise jään küll tagaplaanile, kuid plaanin siiski ka järgnevatele sõpruskohtumistele kaasa tulla. Mulle siin väga meeldib, oleme käinud siin oma kooliga, kuid ka niisama puhkamas ja vaba aega veetmas. Kas soovite midagi öelda Rõngu elanikele? Ma väga soovin, et siin oleks rohkem elanikke ja et töökohti oleks piisavalt. Kui me esimest korda siia tulime, oli Rõngu vallas umbes 3400 elanikku, aastatega on see arv langenud u 2800ni. Seega on väga tähtis, et teil on uus koolimaja ning hooldekodu vanuritele, piisavalt töökohti, et inimesed siia elama jääksid ja kool oma tööd jätkata saaks. Rõngu piirkonnas on paljutki, mille eest hoolt kandma peaks. Ma olen käinud ka mujal Lõuna-Eestis, näiteks Piusa koobastes ning erinevates muuseumites ning näen, et kogu Lõuna-Eesti piirkonnas on palju ilusat, inimesed hoiavad ümbrust korrastavad parke, hoolitsevad oma elamute ja teiste hoonete eest, kõik näeb parem välja kui varem. Siin on nii palju kohti, mida külastada ning palju ilusat, mida vaadata haruldaselt ilus kant. Vanavanemate päev Rõngu lasteaias Üheksandal septembril tähistas Rõngu Lasteaia Lepatriinude rühm vanavanemate päeva. Mängisime ja tantsisime koos lastega. Isegi kübarad, kaabud, sallid, korvid ja põll tulid mängu! Nalja ja naeru oli küll ja veel! Vahepeal istusime pidulauda puhkama ja maitsesime head ja paremat. Saime kasvatajate käest teada, kuidas Mihklipäeva talgupäev lasteaias Mihklipäeval, 30. septembril toimus Rõngu Lasteaia õuel pereüritus ühine talgupäev. Suurepärane päikeseline ilm soosis ettevõtmist igati. Kohale oli tulnud palju emasid-isasid lastega, kes kõik koos rõõmsalt tööle asusid. Vahetati välja osa vanast aiavõrgust, langetati ja kärbiti puid, riisuti lehti ning korjati oksi. Uue värvikihi said mitu mänguväljaku atraktsiooni. Üheskoos tegutsedes said eesmärgid täidetud lausa üllatava kiirusega juba tunni aja pärast oli tehtud kõik, mis õue peal tegemist ootas. Töö lõppedes suundusid kõik seltsis pika laua taha kosutavat talgusuppi ja maitsvaid küpsetisi sööma. Oli suur rõõm näha nii paljude laste vanemaid üheskoos sellel ilusal päeval lasteaia õuel toimetamas. Kasu oli muidugi sellest, et tegime lasteaias midagi ühiselt korda, kuid ma arvan, et veel suurem oli rõõm selle üheskoos tegutsemise ja ühtekuuluvustunde üle! Talgupäev võiks saada traditsiooniks lasteaias, et lapsevanemad saaksid tunda seda head tunnet me oleme oma lasteaia heaks oma kätega midagi head teha saanud! Suur tänu kõigile osalejatele. Kohtumiseni järgmisel korral! Katrian Vismann, Aleksandri ja Hugo ema direktori AsbjØrn Hjorthaugiga vestles Jana Roosimägi meie päikesekiired lasteaiaga harjunud on. Kahju ainult, et Lepatriinude rühma lastel nii vähe vanaemasid ja vanaisasid on. Igatahes au ja kiitus Maimule, Helile ja Aalile, et nad korraldasid sellise vahva peo vanavanemate rõõmuks! Oliveri vanaema Riina Oras

5 Töörahvale 5 Kui palju võib tööandja huvi tunda töötaja terviseseisundi vastu? Tegemist on hella teemaga, sest andmed tervise kohta on eraelulised ning liigitatud delikaatsete isikuandmete alla. Töölepingu seadus (TLS) sätestab, et tööandja ei tohi lepingueelsetel läbirääkimistel või töölepingu sõlmimist ette valmistades nõuda töölesoovijalt andmeid, mille vastu tal puudub õigustatud huvi. Selle all mõeldakse eelkõige küsimusi, mis puudutavad ebaproportsionaalselt töölesoovija tervist ja eraelu või ei ole vajalikud, et hinnata töötaja sobivust pakutavale töökohale. Kui peetakse lepingueelseid läbirääkimisi, tuleb siiski arvestada, et pooled (töölesoovija ja tööandja) on kohustatud teatama üksteisele kõikidest asjaoludest, mille vastu teisel poolel on lepingu eesmärki arvestades äratuntav oluline huvi. Näiteks tunneb tööandja loomulikult huvi töötaja füüsilise vastupidavuse vastu, kui see on töö tegemise üks eeldusi. Teatud juhtudel (päästeteenistujad, turvatöötajad) võivad kaasneda isegi kehalised katsed. Tööandja peaks teadma ka haigusest, mille avaldumine töökohal võib viia nii töötaja enda kui teiste töötajate ohustamiseni. Meenub juhtum epilepsiahaige kraanajuhiga, keda haigushoog tabas keset suure konstruktsiooni teisaldamist ning vaid ime läbi jäi juhtumata raske õnnetus. Miks töötaja ei olnud oma diagnoosi tööandjale avaldanud? kartis, et siis ei võetagi tööle, ja lootis, et regulaarselt rohtusid võttes suudab haigushoogu eemal hoida. Viirusekandja ei ohusta tavapärases töökeskkonnas kaastöötajaid ja kolmandaid isikuid. Kuid võttes sellise inimese tööle tervishoiuasutusse, on olemas reaalne oht, et mingit protseduuri läbi viies vigastab töötaja oma kummikinnast ja ennast, patsiendi haavad puutuvad kokku viirusekandja verega ning ta võib nakatuda. Seadus näeb ette pikendatud 35-päevase põhipuhkuse töövõimetuspensioni saavale töötajale, kelle töövõime on üldhaigestumise, töövigastuse või kutsehaiguse tõttu vähenenud. Et tööandja saaks oma kohustust täita ning töötajale õige pikkusega puhkus tagada, tuleb töötajal sellest asjaolust tööandjat informeerida. Lisaksin ka seda, et kui tööandja poolt korraldatud perioodilise kutsehaigusi ennetava profülaktilise arstliku läbivaatuse või muu tervisekontrolli käigus selgub töötaja haigestumine üldhaigustesse, mis võib segada töötamist töölepingu järgsel ametikohal või soodustada kutsehaigestumist, on arukas tööandjat sellest koheselt informeerida. Töötaja ei peaks arvama, et see on tööandjale signaaliks talle tööleping erakorraliselt üles öelda, vaid ka ise muretsema oma tervise ning töövõime säilimise pärast. Õigeaegne informatsioon annab tööandjale teada vajadusest mõistlikult muuta tööülesandeid või kohandada töötingimusi töötajale töö jätkamiseks sobivateks töötajal on õigus oodata töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavat töökeskkonda. Milles seisneb tööandja kohustus tagada töötaja tervise kontrollimine? Üldiselt teatakse, et tööandjal on õigus mõnele ametikohale asujalt nõuda tervisetõendit, teisel puhul aga peab ta ise suunama töötaja tervisekontrollile. Kuidas teha vahet, mis on mis? Tegemist on kahest erinevast seadusest tulenevate kohustustega ning üks tervisetõend ei asenda teist, kuid sageli peab töötaja läbima mõlemad tervisekontrollid. Esmalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus, mille eesmärk on vältida olukordi, kus töötaja mingi haiguse tõttu võib ohustada ümbritsevat elanikkonda, teenindatavaid kliente jms. Näiteks kui otsitakse töötajaid toitlustusse, toidukaubandusse või toiduainete tööstusesse, laste- või haridusasutusse, on harilikult juba töökuulutuses kirjas, et töölesoovijal peab olema kehtiv tervisetõend ning tööandja võib seda keerutamata ka küsida. Esmase tervisetõendi võtab töölesoovija ise kaasa oma perearstilt, seal peaks olema kirjas, et tööle kõlbulik vms. Edaspidi rahastab seda kui perioodilist tervisekontrolli tööandja, seega peaks ta ka ise järge pidama, et tervisetõend ikka kehtiv oleks ning õigeaegselt töötajale meelde tuletama, et ta kontrollil käiks. See korraldus on töötajale täitmiseks kohustuslik. Teiseks sätestab töötervishoiu ja tööohutuse seadus, et kui töötaja tervist võib mõjutada mõni töökeskkonna ohutegur või töö laad, on tööandja kohustatud suunama töötaja tervise kontrollile töötervishoiuarsti juurde. Tegemist on vastavat litsentsi omava eriarstiga, kes enne tervisekontrolli külastab ka töö tegemise kohta, perearstist siin ei piisa. Kuidas töö võib kahjustada töötaja tervist, mis ohutegurite alusel töötajat kontrollida, selgitab tööandja eelnevalt välja riskianalüüsiga, mida tuleb töötajatele tutvustada. Tervisekontroll toimub tööandja kulul ja üldjuhul tööajal. Esmane tervise kontroll töötervishoiuarsti juures peab toimuma töötaja tööle asumise esimese kuu jooksul ja edaspidi töötervishoiuarsti määratud ajavahemike järel, kuid mitte harvemini kui kord kolme aasta jooksul. Mõlema tervisekontrolli korral tohib arst kirjutada oma otsuses vaid seda, kas inimene on sobilik/kõlbulik seda tööd tegema või mitte või nähakse ette mõningaid piiranguid töötingimuste või töökeskkonna osas. Viitaksin ka tööinspektsiooni kodulehele, kus töötajate tervise kontrollist on pikemalt kirjutatud: page=972& Neenu Pavel tööinspektor-jurist EELK RÕNGU MIHKLI KOGUDUSE TEATED JUMALATEENISTUSED OKTOOBRIS JA NOVEMBRIS kl jumalateenistus kl usupuhastuspüha jumalateenistus armulauaga kl hingedepäeva jumalateenistus armulauaga kl jumalateenistus kl igavikupühapäeva jumalateenistus armulauaga Kantselei kogudusemajas, Tehase 1, on avatud neljapäeviti kl ja reedeti kl Rõngu pühapäevakooli tunnid toimuvad neljapäeviti kl kogudusemajas, Tehase 1.Tunde viib läbi Valga praostkonna pühapäevakooli õpetaja Imbi Tanilsoo. Pühapäevakooli rühmaga on võimalik liituda uutel tulijatel ka keset õppeaastat. Novembris on kaks tähtpäeva, kus on traditsiooniliselt mälestatud igavikku lahkunuid. Sel aastal on seda võimalik teha hingedepäeva jumalateenistusel, 6. novembril ja igavikupühapäeval ehk surnutemälestuspühal, 20. novembril. Matuste, ristimiste või teiste kiriklike talituste osas võib pöörduda info saamiseks: Lea Kärson, õpetaja, tel Vallo Ehasalu, praost, tel Helve-Sirle Päid, organist, tel Ülla Hunt, sekretär, tel

6 Koostaja Kunnar Lätti 6 Ajaviide Järjejutt Viivi Luik Seitsmes rahukevad Suurtes ja hallides teeäärsetes taludes olid elanud kulakud ja raudsängijalgadesse kulda peitnud. Ühe talu perenaine oli aga ennast koguni sängijala külge ära poonud. Mõned lagunenud sängid vedelesid veel praegugi nõgestes. Ema käes kolksus pang; läksime pihlakamarju korjama. Ema tahtis pangetäie pihlakamarju korjata ja nendest talveks moosi keeta. Isegi Orri- Antsu Mann keetis! Kõik keedavad! Iga maanaine varub eelolevaks talveks vitamiinirikast pihlakakeedist ja kombineerib oma vanast aluskleidist viie- kuni kaheksa-aastasele tütarlapsele uue särgi! Teerajad olid vett täis nagu kraavid ja läbi selge vee paistis rohi, iga lible ning lehe küljes õhumull. Põllul kaera sees kasvas herneid, korjasime kaunu pangepõhja ning sõime neid aplalt kogu tee ja kogu tee ma nurusin: Ema, anna ometi viil üks kaun! Kohad muutusid võõraks, mulle tundus, et me oleme kodust juba väga kaugel ja millal tagasi saab, ei tea. Ühtepuhku tuli okastraadi alt läbi ronida. Kui kusagil õues mõni inimene midagi tegi, siis jättis ta meid nähes töö pooleli ja vaatas meile järele. Võõrad lehmad puhisesid meie peale, võib-olla olid need koguni kurjad pullid. Ka koeri nägime. Mõned nendest olid koerad nagu koerad ikka haukusid larinal ja liputasid samal ajal saba, nende läheduses seisis alati mõni inimene või lehm. Teised aga lasid võsas sörki, sabad jalge vahel, ja kõõritasid meid valgete silmadega. Võsade vahel oli päise päeva ajalgi videvik. Vihm kahises lepalehtedes, pori imes valguse ära, maas ei olnud mitte rohi, vaid muld, pori ja lehmapask. Madalad pilved sõitsid lepaladvus, vihm ei olnud külm, aga hall, peenike ja tihe. Kanad olid ennist vihmaga väljas ja kukk laulis nüüd ta vihmale jääbki. Mets paistis nii tihe ja imelik, nagu toimuks seal kogu aeg midagi. Kitsas teerada läks läbi võsa ja padriku. Raja kõrval seisid nõgestesse ja vaarikavartesse kasvanud seenetanud puusüllad ning pehkinud haohunnikud. Nende alla võis olla maetud püss või inimene. Lähedal tegi üks: Ku-kuu-kuu-ku ja kaugel vastas talle teine: Kuu-kuu -kuu-ku. Minul kuus kullast muna, varesel viis verist väntsu! Need olid suured metsalinnud, õõnetuvid ehk kuutajad, ja kõigist padrikutest kostis nende mahe kurblik hääl, justkui huikaksid nad ammumöödunud suve tagasi. Nagu oleksid mõlemad maailmasõjad olemata, on ainult tugevad jalgrattad, Jänese kaubahoov ja usk uude sajandisse. Kes kartis siis haohunnikut! Minul aga hakkab veel nüüdki hirm, kui näen metsas vana oksahunnikut. Mis seal all on? Mets mustendab ja kohiseb, üle selja jookseb judin, lähen ära ja ei vaata tagasi, meeles Johannes R. Becher: Tume ingel minu samme juhib, võimas vari neetud sajandil... Haohunniku juures noorte kuuskede all kasvas ilusaid seeni, ma hõiskasin: Ema, tule siia! ja kükitasin maha. Äkki nägin kaharate okste all, päris varjus, keedupotti. See oli eeritud ja läikiv, meil niisugust polnudki. Kui ema lähemale tuli, ütlesin tasakesi: Ema, ma leidsin ühe asja! Ema kükitas minu kõrvale maha ja püüdis ka kuuse alla vaadata. Tal oli valge rätik kuklasse sõlme seotud, sitskleit seljas nagu mullu ja muistegi, selle peal aga must läikiv saksa nahkkuub. Ta ei tahtnud muud, kui pihlakamarju korjata, pangetäie marju, ja siis nendest õhtul moosi keeta. Ta oli taludes karjas käinud ja orgi varbavahele astunud, ta ei olnud tohtinud oma kringlit korraga ära süüa ja rukkis oli ta salaja kõik tagavaraks pandud Kawe šokolaadi ära söönud ja pärast naha peale saanud. Sudoku on Jaapani päritolu loogikamõistatus, millel on ainult üks reegel: tühjad kohad tabelis tuleb täita nii, et üheski reas, veerus ega tumedama joonega piiratud ruudus poleks korduvaid numbreid. Vastus on hallides ruutudes. SEPTEMBRIKUU SUDOKU LAHENDUS 361 OKTOOBRIKUU SUDOKU Ristiema näitas talle ilusat mako-pesu ja lubas selle talle, kui ta ära arvab, kes oli Sebedeuse poegade isa. Tema ei teadnud ja ristiema pinnis: Kes on sinu ema tütarde ema? Ema ei teadnud seda ka, pistis kõva häälega röökima ja läks röökides koju. Kodus küsis ta oma ema käest: Kis on minu ema tütarde ema? Tema ema pahandas: Kas mina pian kõiki ilma-asju täädma! Mina ei tää! Sellest oli kakskümmend aastat möödas ja nüüd teadis ema väga hästi, et see on metsavendade keedupott, mida ta kuuse all näeb. Ta nägi ka valget kirvesälku suure kuuse tüves ja teadis, et see on märk. Ta aimas metsavendade nimesid ning teadis ka, kelle pojad nad on. Nüüd oleks ta võinud oma mako-pesu saada! Nüüd oleks see talle aga väike olnud, ta oleks pidanud selle mulle andma. Tal oli hirm, ta oli uusmaasaaja tütar. Ta polnud seda potti näinud. Mina leidsin selle. Edasi loe novembrikuu Rõngulasest

7 Info aasta septembrikuu keskmine õhutemperatuur oli 15,7 kraadi, mis on 3 kraadi enam kui möödunud aastal. Kõige kõrgem õhutemperatuur oli 30. septembril, mil termomeeter näitas keskpäeval 19 kraadi. Ka kõige külmematel öötundidel termomeeter alla 0 kraadi ei liikunud. Sademete hulk oli sellel kuul aga suhteliselt kesine, vaid 40 mm, mis on pea kolm korda väiksem kui eelmisel aastal (111 mm). Ilmateadustajad hoiatasid korduvalt ka tormituulte eest, kuid õnneks tugevad tormid Rõngu ei jõudnud. Mitmel korral ilustas taevast hoopiski vikerkaar. Seega pakkus esimene sügiskuu väga sooja ja mõnusat ilma. Kokkuvõtte koostasid globelased! 7 MÄLESTAME! TÕNU RETSNIK Rõngu alevik PAVEL DMITRIJEV ARTUR SÖÖT TÕNU TOOMSALU Krimi Rõngu vallas kella ajal Palu kaupluse juures varastatud umbes 30 minuti jooksul lukustamata noorte jalgratas CROSS SPEIDER 24. Jalgratas oli valget värvi sinisega. Kahju180 EUR kella ajal viibis 31- aastane mees Rukki 3 Käärdi aleviku koridoris, lärmas ja sõimas kõiki ebatsensuursete sõnadega, olles ise alkoholijoobes, millega rikkus avalikku korda. Alustatud väärteomenetlus. Korstnapühkimine, kaasaegsed töövahendid. tel Müüa lõhutud küttepuid. Tel , Respom Auto OÜ pakub tööd kogemustega autoremondilukksepale ning autoelektrikule Elvas tel Ostame metsamaad ja metsa raieõigust! Info: Ostame ja viime ära vanametalli! Vajadusel võtame raskesti äraveetavad/kättesaadavad konstruktsioonid osadeks. Samuti aitame ära viia vanu autoakusid. (Transport tasuta) Info: Otsin kahele väiksele poisile paaril korral nädalas lapsehoidjat. Piret Katuste ehitus ja remont tel

8 8 Info Eesti Erametsa EhitusEST OÜ Pottsepatööd Üldehitus- ja remonditööd, maalritööd, Pliidid, ahjud, kaminad. Ehitus ja remont. Tel Hannes plaatimistööd, sanitaartehnilised tööd. OÜ Ehituse omanikujärelevalve. ostab metsakinnistuid. Tel Tel e-post JUUKSUR Head TILGA KÜLA inimesed! Valga mnt 9 Valmimas on Tilga küla seltsimaja. Ootame mõtteid/ettepanekuid tegevuste kohta, mis võiksid hakata majas toimuma. Ettepanekute juures palun mõtle ka oma panusele tegevuse võimalikkuse juures ja loomulikult ka osalussoovi. ETTETELLIMISEL Tel Tea Mõtteid ootan e-postile ja 4. detsembril toimuval külakoosolekul. Info: Kristina Ruder, tel Müüa lõhutud küttepuud (lepp 28 eurot/rm, kask 36 eurot/rm). Hind koos veoga, koorem 6 rm. Tel HEAD INIMESED! 29. oktoober, kell Tilga külas asuva SIKA (TÕNISE) KALMISTU HEAKORRATÖÖD Ootame abistavaid käsi Sika (Tõnise) kalmistule. Võimalusel kaasa võtta kas trimmer, saag või reha. Palun soojalt riidesse ja kindad kätte. Talgulisi kosutame sooja tee ja pirukatega. Info: Tarmo Ruder, tel Kristina Ruder, tel Järgmine ajaleht ilmub novembri viimasel reedel. Rõngulane ootab kaastöid ja materjale 10. novembriks, oodatud on ka ettepanekud ja arvamused ajalehe mitmekesisemaks muutmiseks! Toimetaja: Jana Roosimägi e-post: tel Trükk: OÜ Dominor Baltic tel , faks

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 VALLA INFOLEHT TRÜKIARV 1250 ÕNNELIKKU KOOLITEED! Rõngu Keskkooli 1. klassi õpilased (esimeses reas vasakult): Joonas Märtovski, Karl-Markus Sangernebo, Hannes Must,

Detaljer

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias Unlocking innovation in education in prison Töövarjuna Belgias Tallinna Ehituskooli projekt Innovaatilised praktikad ja järjepidevus vanglahariduse edendamisel hõlmas 2 õpirände meedet kinnipeetavate koolituse

Detaljer

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA & KORDA NORRA KEEL ALgAjAtELE AUDIOKURSUS KOgU tekst SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA JA KORDA Norra keel algajatele Koostanud Kai Sommer Toimetanud Kristina Porgasaar Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel)

Detaljer

Koolinoorte taimeseade konkurss

Koolinoorte taimeseade konkurss Nr. 5 (259) 5. oktoober 2005 Teated Teavikute müük KG Sihtasutuse raamatukogu müüb liigses eksemplaarsuses olevaid teavikuid hinnaga a` 10.-EEK-i. Alus: Teavikute müügi kord Kultuuriministri 4. märtsi

Detaljer

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald » Ütleme rohkem tere!» lehekülg 2 lehekülg 3 Kes on Elva valla volikogus?» Korteriühistud kohustuslikuks! lehekülg 5 Infoleht» Hind: 0,50 Rattaparklad koolide juurde lehekülg 6 Elva valla infokandja VALLA

Detaljer

100 sõna sünnipäevaks

100 sõna sünnipäevaks Nr 2/460 23. veebruar 2018 Tasuta LÜHIDALT Kohtumine Taani armee reservohvitseridega 2. veebruaril külastasid Tapat Taani Kuningriigi relvajõudude reservohvitserid. Delegatsiooni liikmed soovisid tutvuda

Detaljer

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1) Kompleksarvud Imaginaarühik Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil x 0. Et oleks võimalik lahendada iga ruutvõrrandit, on kasutusele võetud imaginaarühik,

Detaljer

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Estisk versjon Sissejuhatus Teretulemast töövõtjana Norrasse. Siin on kindlasti paljud asjad teistmoodi, kui teie kodumaal. Võibolla olete juba natuke Norra ehitusalal

Detaljer

20 aastat Balti ketist!

20 aastat Balti ketist! Nr 8 (98) Teisipäev, 18. august 2009 Hind 5 kr 20 aastat Balti ketist! 23. augustil 1989, Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise 50. aastapäeval toimus kolme Balti riigi ühise protestiavaldusena rahumeelne

Detaljer

Jõuluvana, kes sa oled?

Jõuluvana, kes sa oled? Jõuluvana, kes sa oled? Pööripäevad on inimkonna tähtsaimad pühad juba aegade algusest. Vähemalt niikaua, kui inimesed taevakehade iseäralikku käitumist on jälginud. Janek Šafranovski Rebala muuseum Suurte

Detaljer

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht DETSEMBER 2017 NR 12 (121) Kauneid pühi! INTERVJUU Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Räägi endast, kes Sa oled? Olen sündinud Kanepi kihelkonnas, Ihamarus, Ala- Juusa

Detaljer

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah PÕRGU JA PARADIIS Abu Seyfullah Esimene väljaanne Autoriõigus 2011 See raamat on autoriõigusega kaitstud. raamatu osi või tervet raamatut on lubatud kasutada hariduslikel eesmärkidel tingimusel, et kasutatud

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega:

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: Valla 23. aastapäeva tähistati Triigi spordihoones Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr 9 (66) September 2005 LEOLE SEPTEMBER Anno Domini 2005 September. Lastel algas kool ja valimisealisi ootab peatselt ees valik: keda usaldada

Detaljer

ARUANNE MÄLUPILDID 1

ARUANNE MÄLUPILDID 1 ARUANNE MÄLUPILDID 1 Sisukord Saateks 1. Sissejuhatus Vallavanema aruanne 2. 2009 kohalike valimiste eelne aeg. 3. 2009 kohalikud valimised ja tulemus. 4. Valimiste järgne aeg kuni 27.10.2009 (kokkuleppe

Detaljer

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae RAE sõnumid Nr 9 oktoober 2009 Taluaialaat Jahilaskesportlased tõid rahvusvahelise võidu Jäätmekäitlusest Rae vallas Aeroobikafestival 2009 Rae valla ametlik väljaanne Taluaialaat kaupleja silmade läbi

Detaljer

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht Elva linn tunnustab» lehekülg 3 Konguta näitetrupp võitis peapreemia Infoleht Elva valla infokandja» lehekülg 4 Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5 Rannus valmis discgolfi rada» lehekülg 5 Hind: 0,50 VALLA

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

Sügislillede kevadisel sünnipäeval

Sügislillede kevadisel sünnipäeval VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT NR 5 (222) 29. mai 2015 Selgusid konkursi Värvid Vändra valda parimad Nagu eelnevatel aastatel, nii ka sellel aastal vaatas Vändra vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon

Detaljer

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö Tallinna Reaalkool Vilistlane Andres Tarand loodusteadlane ja poliitik Uurimistöö Henri Nõmm 11b Juhendaja: vil! Eha Poomann Tallinn 2010 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Elulugu... 5 1.1. Lapsepõlv... 5

Detaljer

Elva Tarbijate Ühistu 90.

Elva Tarbijate Ühistu 90. Elva Tarbijate Ühistu 90. Linnapeal sada päeva täis. Lk 2 Lk 3 Nr 33 (815) Maximast töökaitse inspektori pilgu läbi. Lk 4 Laupäev, 17. september 2011 Hind 0.48 Uus number Elva senise heakorratelefoni numbri

Detaljer

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI.

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI. Urvaste Urvaste vald Valla Leht 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad Tibujalad (2. 3. klass) ja Kepsutajad (7. 9. klass) esindasid oma kooli ja

Detaljer

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu NR 9 (250) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. september 2017 Muusikakool alustas õppeaastat uue koolijuhiga Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu Garaažiosa on kuu ajaga jõudsalt edenenud. Allikõnnu

Detaljer

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees Viljandi maakonna päevaleht Neljapäev, Nr. 95 Hind 6 krooni Asutanud C.R. Jakobson 1878 ILM +14 vihmane Täna pilvisus tiheneb ja paiguti hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 4 10 m/s. Sooja on 11 17 kraadi.

Detaljer

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008 KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL Otepääl 11.-12. detsembril 2008 Kohalviibijad KHNi liikmed: Teised osalejad: Juhatas: Protokollis: Märt Rask, Riigikohtu esimees, kohtute

Detaljer

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare Neljapäev, 29.november 2012 Nr 42 (1073) Aastakoosolekult Neljapäeval kogunes aastakoosolekule Eesti Keskerakonna Pensionäride Kogu aktiiv. Arutluste põhiteemaks olid eakate, puudega inimeste ning lastega

Detaljer

Üldkoosoleku protokoll nr. 24

Üldkoosoleku protokoll nr. 24 MTÜ Hiiukala registrikood 80267964 Üldkoosoleku protokoll nr. 24 11. mai 2017. Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal Koosoleku algus kell 18 05, lõpp kell 19 00. Osavõtjad: kohal viibis 34 ühingu liiget

Detaljer

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 31 JUUNI 2014 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Seitse pilku tänule Nii Vanas kui ka Uues Testamendis räägitakse

Detaljer

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris Nr. 2 TORI VALLA AJALEHT VEEBRUAR 2010 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris 24. veebruaril kell 12.00 toimus Eesti Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud pidulik jumalateenistus Toris Eesti sõjameeste

Detaljer

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat Esimene Windows Phone 8 testis Proovime Samsungi Androidiga kaamerat Prestigiolt üliodavad Androidi-telefonid Vajalik kraam: Windows 8 nipinurk Nr 93, jaanuar 2013 Hind 3.49 Esimene uus konsool: meil testis

Detaljer

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004 Koonga valla leht NR 10 (103) oktoober 2004 Kaunis kodu 2004 järgmised majapidamised: Asta ja Ain Kuru, Aino Aonurm, Aino Uritam, Aino ja Mati Ojasoo, Liisi Soomaa ja Helgur Lember, Eha Kask, Külli ja

Detaljer

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar ALUTAGUSE valla leht Nr 1 Jaanuar 2018 Tasuta www.alutagusevald.ee Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar 2 Alutaguse valla leht Alutaguse Vallavolikogu I koosseisu istung Ülevaate koostas

Detaljer

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht PAIDE - EESTIMAA SÜDA Linnaleht nr. 8 (245) Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht september 2017 Paide linna aukodanik 2017 on Andres Jalak Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse suure panuse

Detaljer

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud CURARE 1 TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER 2013 7 maa ja mere taga Arstitudengite elu laias maailmas & teised jutud 2 Tere, hüva lugeja! Seekord on meil teie jaoks

Detaljer

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet Mai 2014 nr 5 (2427) Tartu ülikooli ajakiri Selles numbris: Mõtleme kastist välja Teadustöö tulemuste jõudmine ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE

Detaljer

KEHTNA VALLA AJALEHT. Täname. Teade. Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001

KEHTNA VALLA AJALEHT. Täname. Teade. Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001 KEHTNA VALLA AJALEHT Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001 Allee kohal nutused pilved, silmapiir päikest peidab, lompidel päikesesiller viimase sügise leinas. Päikesel ununend hommik loojangupunases valus. Pead

Detaljer

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 5 (85), oktoober 2014 EMLi üldkoosoleku kutse Mesinike sügiseste teabepäevade kava Tõnu Talvi. Karukahjude hüvitamine Maire Valtin. Õppereis Poola Aleksander Kilk. Norra-reisi

Detaljer

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus.

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus. Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Nr. 1 Jaanuar 1939 a. VII aastakäik. V äl j aan d j a: Katoliku Kirik Eestis Tallinn, Munga 4 4. Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva

Detaljer

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad .. A0 (EI0) 07 D. Välisnurk/sisenurk D. Nurk, sisemine/välimine Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm Kinnipahteldatav nurgaliist Norgipsi pahteldussüsteem

Detaljer

Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima.

Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima. Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima. Uhuu: Gogo on minu sõber. Ma tahan teda aidata. Gogo

Detaljer

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Audru valla vapimärgi laureaadid 2016 Vapimärk nr 37, Helle Kirsi Helle ja Ado Kirsi Helle Kirsi on Jõõpre Kooli eesti keele ja kirjanduse ning inimeseõpetuse õpetaja.

Detaljer

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge NR 10 (170) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. OKTOOBER 2010 Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus koostöös linna- ja maavalitsuse, kaubandus- ja tööstuskoja ning omavalitsuste

Detaljer

Kus on Saku valla kaunimad kodud?

Kus on Saku valla kaunimad kodud? www.sakuvald.ee/ss Läbi r o helise akna S A K U VA L L A L E H T Mida uus SAKU hooaeg toob? VALLA Selgitusi annavad vallasiseliinide raamatukogu, Saku huvisõidukeskuse, Kiisa rahvamaja, noortekeskuse,

Detaljer

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas?

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas? Nr 3/401 15. märts 2013 Tasuta 24. veebruaril tunnustas Tapa vald tublisid vallakodanikke: ees istub Evi Glaase, seisavad Aivar Kuusik (vasakult), Kaido Lanno (esindas Eesti Raudteed), Tiit Orupõld, Harri

Detaljer

Armsad hingamispäevakooli liikmed!

Armsad hingamispäevakooli liikmed! Armsad hingamispäevakooli liikmed! Sellel kvartalil on tähelepanu keskmes Euro-Aasia divisjon, mis hõlmab 11 ajavööndit ja 13 riiki Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias. Sellesse divisjoni kuuluvad riigid on: Afganistan,

Detaljer

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse MEIE VISIOON: OLLA HINNATUIM TURVALAHENDUSTE PAKKUJA MEIE VÄÄRTUSED: KLIENDIKESKSUS, PÄDEVUS, TULEMUSLIKKUS, PARIMAD TÖÖTAJAD, AUSUS, KOOSTÖÖ Loe lk 2 Meil on 2700 töötajat ehk siis 2700 saadikut klientide

Detaljer

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 Wendre on Vändra alevi suurim tööandja Linti lõikavad AS Teede REV 2 projektijuht Heino Väli, Juurikaru Põhikooli direktor Eha Kuldkepp, Vändra

Detaljer

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated 40 juuli 2011 Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated Väljaandja: ELS Toompuiestee 10-220, 10137 Tallinn www.els.ee, els@els.ee

Detaljer

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Elina Sætre Muukeelsete laste integratsioon Norras kolme lasteaia näitel Magistritöö Juhendaja:

Detaljer

Palgad ja töötingimused Norras

Palgad ja töötingimused Norras EESTI Palgad ja töötingimused Norras Info Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Sloveenia ja Ungari kodakondsusega ehitustöölistele www.fellesforbundet.no Tere tulemast Norrasse tööle!

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes!

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

Puhja aleviku soojamajandusest. » lehekülg 5» lehekülg 6. Infoleht. Elva valla huvihariduse kava

Puhja aleviku soojamajandusest. » lehekülg 5» lehekülg 6. Infoleht. Elva valla huvihariduse kava Maksimarketi detailplaneering lõpetati Infoleht Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu infokandja» lehekülg 2 Helletajad Europeadil» lehekülg 4 Puhja aleviku soojamajandusest Püha Martini kirik

Detaljer

Tallinna osakonna uued liikmed aprill-oktoober 2002

Tallinna osakonna uued liikmed aprill-oktoober 2002 Jälle on laualehel Põlvnemislugu ümmargune s.o. 30.number. Kui esimene number ilmus 1997.a. novembris, 10.number 1999.a. aprillis, 20.number 2000.a. detsembris ja nüüd 30.number 2002.a. novembris, siis

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

Kõne leinatalitusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 12. augustil 2016

Kõne leinatalitusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 12. augustil 2016 EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Ra h u t e g i j a NR 40 SEPTEMBER 2016 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Mä l e s t a d e s Ag n e s-as t a Ma r a n d i

Detaljer

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid www.selver.eu 28.01 31.01.2010 11 59,50/kg tavahind 17,50 90 49 90 79 90 13 50-32% Nõo Lihavürst Delikatess maksapasteet 200 g 49,90/kg tavahind 79,90 Edam Juust 28.5% kg -37% tavahind 111,00-28% Nõo Lihavürst

Detaljer

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud Nr.5(39) Juuni 2004 ILLUKA VALLA SONUMILAEGAS Ilmub kord kuus Jaanipäevast Maire Aunaste pilgu läbi Toimetaja veerg Ene Raudar Tasuta VIRVE OSILA Helendav avarus ümber ja üle. Kõrge taevas on taevalik;

Detaljer

JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK. Grammatikk tekster parlør oppgaver. Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks

JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK. Grammatikk tekster parlør oppgaver. Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks LÆREBOK I ESTISK 1 2 JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK Grammatikk tekster parlør oppgaver Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks Unipub forlag Oslo 2001 3 Original: Juhan Tuldava: Lärobok

Detaljer

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit er mb u n e h ajale mail e n i Järgm ilmub 21. Paldiski l i n n a l e h t n r. 12/81 2010 valimisliit ÜHTNE PALDISKI u Tänases lehes: SA ÜHTSUSE NIMEL 1 mai KEVADPÜHA! Kooliaastaist tõuseb tulu Õnnitleme

Detaljer

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL-

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL- DETSEMBER 2003 NR. 4 (36) Järelevalvet teeb Soome firmast Finnroad OY ning kohalikest konsultantidest AS Taalri Varahaldusest ja AS Teede Tehnokeskusest moodustunud meeskond. Lepingu hind on 13,9 mln krooni.

Detaljer

SISSEJUHATUS SISUKORD

SISSEJUHATUS SISUKORD Vau, tööle! SISSEJUHATUS Teatmik Noored ja töö on noortele suunatud tööteemaline infoteatmik. Käesolevas teatmikus jagatakse nõuandeid CV-de ja avalduste kirjutamise, tööseadusandluse, tööalaste mõistete,

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne Uurimus on teostatud võrdsete võimaluste aasta raames Euroopa Komisjoni toel ning Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna tellimusel. Materjal kajastab autori

Detaljer

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht Nr 164 HALINGA VALLA TEATAJA märts 2011 Hind 0,32 Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht 4. detsembrist 2010 kuni 5. märtsini 2011 toimusid Pärnumaa valdade XXXI talimängud. Võisteldi 13 alal:

Detaljer

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Hea lugeja, Riigi siseelu ei ole tänapäeva demokraatia tingimustes võimalik korraldada ilma kodanike aktiivse osaluseta. Oleme juba kümme aastat Eestit üles ehitanud, kuid

Detaljer

Maali õppetool Vabade kunstide teaduskond Eesti Kunstiakadeemia/ Estonian Academy of Arts 2017 LAURA BERTA VAHTRA

Maali õppetool Vabade kunstide teaduskond Eesti Kunstiakadeemia/ Estonian Academy of Arts 2017 LAURA BERTA VAHTRA Maali õppetool Vabade kunstide teaduskond Eesti Kunstiakadeemia/ Estonian Academy of Arts 2017 LAURA BERTA VAHTRA Laura Berta Vahtra KUNSTNIKUPOSITSIOON Maalimise jaoks võtan aega, et olla ja mõelda ning

Detaljer

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 32 SEPTEMBER 2014 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Jumal on lähedal, ka Nõos Sel suvel külastas meie koguduse

Detaljer

suunas ning tegelikult olematu

suunas ning tegelikult olematu lk 3 EUROOPA TULEB INIMESELE LÄHEMALE lk 6-7 TÖÖPAKKUMISED Nüüd ka 6 kohaline! HELISTA 1300 17227 tel. 515 0068 21. oktoober 2016 Nr. 39 (927) Tasuta nädalaleht Mitsubishi Heavy ZMX seeria soojuspumbad

Detaljer

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Nr 3 (226) Märts 2016 TABIVERE VALLA LEHT Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Eesti Vabariigi loomisest möödus tänavu 98 aastat. Iseseisvuspäeva eel andis president Toomas Hendrik Ilves riiklikud teenetemärgid

Detaljer

Viimsi aasta naine 2011

Viimsi aasta naine 2011 Näiteringi EKSPERIMENT kevad >>Loe lk 8-9 v Tiraaz 7490 nr 9 (342) 11. mai 2012 Lauluvõistlused Viimsi Laululaps 2012 ja Harjumaa Laululaps 2012. Loe lk 3 Valla raamatukogude uuring 11. mail 2012 algab

Detaljer

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA NR. 3 30. APRILLIL 1935 II ÄASTHKÄIK Lein Soomes. Kui trükitööliste liidu asjaajaja ja hiljem varahoidja 0. A. Nyman aasta vahetusel omal palvel loobus

Detaljer

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused 1 (5) Kampaania kestab 01.nov 2014.a - 31.jaan 2015.a. Kampaanias saavad osaleda 1.-6.klassid (k.a) üle Eesti. Kampaanias osalemiseks tuleb klass registreeruda saates e-mail aadressil: mari-liis.kallismaa@kuusakoski.com.

Detaljer

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus Käsiraamat Sisukord Autor: Priit Tuuna Toimetaja: Evelin Kivimaa Keel ja korrektuur: Liina Smolin Kujundus: www.arteverumstudio.com

Detaljer

Laulu- ja tantsujuhtidele jäi entusiasmi tunnustuseks soe sall

Laulu- ja tantsujuhtidele jäi entusiasmi tunnustuseks soe sall Loe 4. lk Loe 6. lk Loe järgmisest Koidust Põlgaste kool väärtustab vana ja vaatab tulevikku. Kust saab koolilaps puudumistõendi? Nr 123 Laupäev, 27. oktoober 2007 Süvahavval pääseb taas üle Võhandu mööda

Detaljer

TALLINNA OSAKONNAGA LIITUNUD UUSI LIIKMEID

TALLINNA OSAKONNAGA LIITUNUD UUSI LIIKMEID Eesti Genealoogia Seltsi juhatus kogunes laupäeval 20. jaanuaril Tallinna Kultuurirahvaülikooli ruumidesse järjekordsele koosolekule. Eelmine toimus eelmisel aastal Tartus. Koosoleku päevakorras oli: 1.

Detaljer

Mormooni kiriku esindajate poolt kaasavõetud tutvustus:

Mormooni kiriku esindajate poolt kaasavõetud tutvustus: Nüüd, aastakoosoleku eel, tuleks loetleda Tallinna osakonna uue noorenenud juhtkonna saavutusi. Ja need on tõesti olemas, osa küll saavutatud seltsi juhatusega kahasse. Suuremaks nendest tuleks lugeda

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2008

Tariifikvootide ja seire statistika 2008 Tariifikvootide ja seire statistika 2008 1. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. 64 59 63 59 34 39 38 35 32 57 30 37 Kokku:

Detaljer

21. VEEBR Ä. VIII ÄASTAK. NR. 5.

21. VEEBR Ä. VIII ÄASTAK. NR. 5. NR. 5. 21. VEEBR. 1936. Ä. VIII ÄASTAK. 1935./36, õ.-a. I pool arvudes. (Märkus: sulgudes õn eelmise õppeaasta I poole arvud.) Jž&o.ži aiu. 149 (206) õpil.; hea 183 (154) õpil.; rahuldav 53 (71) õpil.;

Detaljer

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge elu värvid Värvika ajalooga natslik pistoda Pensionikartus viis Aafrikasse 1935. aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge tugevdamiseks kasutusele uhked paraadpistodad. Üks niisugune ilurelv

Detaljer

Eesti Kirjastuste Liidu ajaleht Nr 8 (61) 8. detsember Paabeli raamatukogu

Eesti Kirjastuste Liidu ajaleht Nr 8 (61) 8. detsember Paabeli raamatukogu Oma tee otsingul 4 (57) 26. mai 2011 Kui aasta tagasi ilmus Merit Raju sulest Hingele pai, saatis seda suur menu. Nüüd on igapäevaelus joogatreeneri ja väikeettevõtjana tegutsev Raju pannud kokku veel

Detaljer

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008 Leelo lapsepõlv Leelo Tungal on kirjutanud seekord hoopis teistsuguse raamatu. Seltsimees laps räägib Leelo enda lapsepõlvest. See on terane, tõsine, naljakas lugu. Väiksest peast on pilk terav ja mõnigi

Detaljer

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D L A E K V E R E V A L L A Laekvere Valla Sõnumid internetis www.laekvere.ee valla leht/kuuluta all SÕNUMID Nr 7 (63) MAI 04 TASUTA KEVADINE KIRBUTURG 7. mail Venevere kaupluse juures kell.00 5.00. Tulla

Detaljer

2x ARVO SAAL. Baltikumi suurima rattavõistluse, 11. Tartu rattamaratoni võitis taas tartlane Jaan Kirsipuu

2x ARVO SAAL. Baltikumi suurima rattavõistluse, 11. Tartu rattamaratoni võitis taas tartlane Jaan Kirsipuu ILMUB 2 KORDA KUUS! Asutatud 1932 P U K A vald P A L U P E R A vald Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Reede, Nr 16 (261) SANGASTE vald O T E P Ä Ä vald Otepää vallavalitsus jätkab

Detaljer

TULGE, MINGEM ÜLES ISSANDA MÄELE!

TULGE, MINGEM ÜLES ISSANDA MÄELE! EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 49 DETSEMBER 2018 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) TULGE, MINGEM ÜLES ISSANDA MÄELE! Kolmekuningapäeva jutlus

Detaljer

Olla eestlased edasi! Paul Maitla 100

Olla eestlased edasi! Paul Maitla 100 Eestlane ära unusta oma langenud sõdureid, kes on andnud oma elu Eesti maa ja rahva eest. Nende kalmukünkad olgu pühad igavesti, ükskõik kus need paiknevad! Võitleja toimetus ja talitus Nr. 1 (503) 61.

Detaljer

Analüüsimudel. Muutuste juhtimine

Analüüsimudel. Muutuste juhtimine Teooria LP-mudeli teoreetilised ja empiirilised alused Analüüsimudel Mudeli kirjeldus ja rakendamine LP-rühmades Muutuste juhtimine Kuidas LP-mudelit koolis kasutusele võtta See raamat on eesti keeles

Detaljer

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN Tekst Mart Laar, 2010 Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN 978-9985-3-2010-5 Kirjastus Varrak Tallinn, 2010 www.varrak.ee Printon Trükikoda AS SISUKORD Inimesed

Detaljer

2 arvamus KESKNÄDAL 1. september 2010 Juhtkiri Ansipi valitsuse numbrimäng Augustikuu keskpaigas jõudsid meedia vahendusel Eesti inimesteni teated sel

2 arvamus KESKNÄDAL 1. september 2010 Juhtkiri Ansipi valitsuse numbrimäng Augustikuu keskpaigas jõudsid meedia vahendusel Eesti inimesteni teated sel Ilmub aastast 1999 Hind 9 krooni / 0,58 Nr 34 (713) 1. september 2010 R A H V A P O L I I T I K A L E H T Meedia tekitas sotside liidrikriisi Mati Eliste skandaalil lastakse aeguda? Lk 6 Mikser Mai Treial:

Detaljer

Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005

Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005 RAE sõnumid Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005 Viimastel aastatel on Jüripäeva teatejooksul olnud võitmatu Rae Noorte

Detaljer

DETSEMBER. Nr. 12 (33) Detsember Anno Domini Lihtsaid kingituste pakkimise võimalusi poes müügil olevatest kinkepakkematerjalidest:

DETSEMBER. Nr. 12 (33) Detsember Anno Domini Lihtsaid kingituste pakkimise võimalusi poes müügil olevatest kinkepakkematerjalidest: Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr. 12 (33) Detsember 2002 LEOLE DETSEMBER Anno Domini 2002 Detsember. Laste jaoks hakkab ometi kord kätte jõudma nii kaua oodatud aeg. Päkapikud

Detaljer

aastapäeva ilutulestik

aastapäeva ilutulestik Trükiarv 27 000 www.tallinn.ee/pohja Veebruar 2016 Eesti vanim inimene elab Põhja-Tallinnas Head tallinlased! 2. veebruaril möödus 96 aastat Tartu rahulepingu allakirjutamisest ning juba 24. veebruaril

Detaljer

Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel

Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel Nr 10 5 (290) (249) valla valla ajaleht Oktoober Mai 2012 2015 KOOLIAASTA ALGAS Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel Vallavanem Magnus Mõttus Keskkoolis 1. septembril. vallas alustasid

Detaljer

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Narva-Joesuu JUULI 2013 NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Sel aastal tähistab Narva-Jõesuu korraga mitut ümmargust tähtpäeva: 510 aastat kaluriküla esmamainimisest ajalooürikutes,

Detaljer

Üksik nummer maksab 3 marka. Tellimiste hinnad: VoStta«Fse talnuseit Utt okiet: 1 kua peale 75 marka 69 marka. *. # 1S«, 136.» I 264 : Tallinna

Üksik nummer maksab 3 marka. Tellimiste hinnad: VoStta«Fse talnuseit Utt okiet: 1 kua peale 75 marka 69 marka. *. # 1S«, 136.» I 264 : Tallinna Tallinna Teataja Svwews sa talltu» UalttNUMs- Ottfd tma ot* tši* Mttnft telefon - 281. Noholitkude finnmite osakonna telefon 281. Toimeteta telefon 288. Toimetaja telefon kodn

Detaljer

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR EFPIA Raporti aasta :2015 Raporti valuuta :EUR Leheülg 1 / 5 -d: peamise asuorii asuorii aadress O-de oetus ürituse ulude attes grantid Odele Registreerimistasud asu teenuste ja e asud Individuaalne nimeline

Detaljer

Turismitalud on ennast külaliste vastuvõtuks valmis seadnud Puhkus Anni turismitalus lihtsalt kvaliteetne

Turismitalud on ennast külaliste vastuvõtuks valmis seadnud Puhkus Anni turismitalus lihtsalt kvaliteetne NR 24 (68) 14. juuni 2007 Turismitalud on ennast külaliste vastuvõtuks valmis seadnud Puhkus Anni turismitalus lihtsalt kvaliteetne Anni talu taks Tito viskab end külalisi nähes rõõmsalt selili ja siputab

Detaljer

nta fjclene Rooscnberg Zodsnaez Reering Antsla 1. VI a. Tarto LdalliM ja DiDitferitlaiD MK IlSftlt suures wäljawalikus foowitab

nta fjclene Rooscnberg Zodsnaez Reering Antsla 1. VI a. Tarto LdalliM ja DiDitferitlaiD MK IlSftlt suures wäljawalikus foowitab Postimees 09. aastakäik. Ilmub iga päew «varahommikul..postimehe" esmaspäevane nr. ilmub keskpäeval. rahastuse Ja talituse aadress: Postimees", Taita. K&oftraadid: talitusel m. 80, toimetusel nz. 186 ja

Detaljer

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 7 nr (87), 2 (88) veebruar aprill 2015 COLOSSi pilootprojekti küsimustik EML Maamessil Antu Rohtla & Toivo Univer. Pestitsiidijääkidest kärjevahas ja suiras Aivo Sildnik.

Detaljer

Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016. Rail Baltic: tark ei torma

Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016. Rail Baltic: tark ei torma Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud 1933. aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016 Rail Baltic: tark ei torma ISSN 0131-5862 (trükis) ISSN 2228-3692 (võrguväljaanne) Antarktika ja Mongoolia Kuslapuu nägu ja nimi

Detaljer