V E D T A K STATENS HELSEPERSONELLNEMND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V E D T A K STATENS HELSEPERSONELLNEMND"

Transkript

1 SAK NR. N2018/9222 Møte Klagesak N2018/ Helsepersonelloven 48 a og 49, jf. 48. Autorisasjon og lisens som klinisk ernæringsfysiolog. Opprettholdt. Klageren har en treårig bachelorgrad i ernæring fra Norge og en toårig «Master of nutrition and dietics» fra Australia. Nemnda kom til at klagerens utdanning var vesentlig forskjellig fra norsk utdanning på avgjørende områder. Utdanningen hadde få kliniske emner og manglet en masteroppgave. Utdanningen var derfor ikke jevngod med norsk utdanning. Klageren hadde dokumentert yrkeserfaring fra Norge i faglig rolle tilsvarende klinisk ernæringsfysiolog. Siden klageren hadde arbeidet som dette uten autorisasjon ble ikke denne erfaringen vektlagt. Klageren hadde ikke rett til autorisasjon på grunnlag av nødvendig kyndighet. Hun hadde heller ikke rett til lisens fordi utdanningen var for mangelfull. V E D T A K I STATENS HELSEPERSONELLNEMND Klager: «klager», «født» 1988 Saken gjelder: Klage over Helsedirektoratets vedtak av 9. mai 2018 om avslag på søknad om autorisasjon og lisens som klinisk ernæringsfysiolog, jf. lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 48 a og 49, jf. 48 Vedtak: Helsedirektoratets vedtak av 9. mai 2018 opprettholdes. Kort om sakens bakgrunn Klageren har dokumentert: Treårig bachelorgrad i ernæring fra Atlantis Medisinske Høgskole i Norge ( ). Toårig «Master of Nutrition and Dietics» fra Griffith University, Australia ( ). Medlemskap i «Dieticians Association of Australia» fra 1. januar 2017 til 31. desember Status som «Accredited Practising Dietitian» i Australia frem til 31. mars Yrkeserfaring i faglig rolle tilsvarende klinisk ernæringsfysiolog ved «arbeidsgiver 1» i perioden august 2015 til mai Klageren søkte 19. oktober 2017 Helsedirektoratet om autorisasjon eller lisens som klinisk ernæringsfysiolog. Helsedirektoratet avslo søknaden i vedtak av 9. mai Klageren påklaget vedtaket i e-post av 31. mai Helsedirektoratet fant ikke grunnlag for å endre vedtaket og oversendte 23. oktober 2018 saken til Statens helsepersonellnemnd for klagebehandling.

2 Saksnr N2018/ Klageren mener den samlede utdanningen hennes er jevngod med den norske utdanningen. Hun viser til at utdanningens nivå og lengde må være de viktigste kriteriene for hvorvidt en utdanning kan sies å være jevngod. Helsedirektoratet tar feil når de skriver at hun ikke har tilstrekkelig med emner innenfor klinisk ernæring i graden sin. Hun har utarbeidet en sammenlikning av læringsmålene ved UiO og Griffith University som viser at utdanningen hennes inneholder flere kliniske emner enn det Helsedirektoratet har lagt til grunn. Det er videre ikke noe krav om at utdanningen må inneholde en masteroppgave, det avgjørende må være om utdanningene samlet sett kan anses for å være jevngode. At utdanningen hennes inneholder mer praksis enn den norske burde anses som positivt. Det fremstår som uheldig at Helsedirektoratet mener dette har gått på bekostning av teoretiske fag. Avslutningsvis påpeker klageren at opptakskravene til den norske profesjonsutdanningen har blitt endret siden hun ble uteksaminert, og at det derfor vil være tilnærmet umulig for henne å få opptak på denne. Det vises til klagen i sin helhet. Helsedirektoratet er uenig med klageren i at det er utdanningens nivå og lengde som er det avgjørende ved jevngodhetsvurderingen. Utdanningen behøver ikke være identisk med den norske, men må ligge nær opp til kompetansekravene. Helsedirektoratet har foretatt en ny vurdering av det kliniske innholdet i klagerens utdanning basert på anførslene i klagen hennes. Emnene som klageren klassifiserer som kliniske i den vedlagte sammenlikningen er etter Helsedirektoratets syn basalemner. Fraværet av en masteroppgave må anses som en relevant mangel ved jevngodhetsvurderingen. Klageren anbefales å søke opptak ved en norsk utdanningsinstitusjon og eventuelt søke fritak for enkeltemner. Klagerens dokumenterte yrkeserfaring kan ikke veie opp for de påviste manglene i utdanningen. Videre er manglene for store til at hun har rett på lisens. Statens helsepersonellnemnds vurdering Statens helsepersonellnemnd har kommet til at klageren ikke har rett til autorisasjon eller lisens som klinisk ernæringsfysiolog, jf. helsepersonelloven 48 a, jf. 48 og 49 Jevngod utdanning Etter helsepersonelloven 48 a første ledd bokstav c vil klageren ha rett til autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog dersom vedkommende «har gjennomført utdanning og bestått utenlandsk eksamen som anerkjennes som jevngod med tilsvarende norsk utdanning og eksamen». Bestemmelsen gir anvisning på en sammenligning mellom den utenlandske og den norske utdanningen. Det er ikke et vilkår for rett til norsk autorisasjon at utdanningene skal ha helt sammenfallende innhold. Det avgjørende for nemnda er om klagerens utdanning har et nivå, varighet, omfang og faglig innhold som gjør at den kan anses jevngod med norsk klinisk ernæringsfysiolog utdanning. Det må foreligge tilstrekkelig dokumentasjon til at nemnda kan foreta en slik vurdering. Av fremlagt dokumentasjon må det fremgå hvor stor del av undervisningen som er teori, praksisstudier og ferdighetstrening, og hvor stor andel som utgjør selvstudier. Det må fremgå hvilket faglig innhold de ulike emnene har hatt og i hvilken grad praksisstudiene er gjennomført under veiledning. Den norske utdanningen som klinisk ernæringsfysiolog er en femårig mastergrad med fordypning i klinisk ernæring (300 studiepoeng/ects). Ved Universitetet i Oslo er utdanningen en integrert femårig mastergrad i klinisk ernæring, mens den ved Universitetet i Bergen er delt i bachelorgrad i human ernæring og master i klinisk ernæring. Første del av utdanningen inneholder en rekke medisinske emner blant annet anatomi, fysiologi, atferdsfag, medisinsk statistikk, biokjemi og medisinsk nomenklaturlære. Videre omfatter første del av studiet klinisk ernæring. På mastergradsnivå er utdanningene i Oslo og Bergen

3 Saksnr N2018/ av ulikt innhold. I Oslo omfatter fjerde studieår statistikk for masterstudenter i ernæring, ernæringsepidemiologi, klinisk ernæringsforskning og kunnskapsorientering, avansert klinisk ernæring og klinisk praksis. I Bergen omfatter det nest siste studieåret masteremne i klinisk ernæring del 1 (helsevesenets oppbygging, regelverk, ernæring hos syke, sykdomsmekanismer), 2 (kosthold og ernæring til mor og barn) og 3 (sykdomslære, diagnose av somatiske sykdommer hos voksne, medisinsk behandling, ernæringsmessige tiltak), pasientkommunikasjon, global nutrition, regresjonsmodeller i medisinsk forskning og ett valgfritt emne (10 studiepoeng). Ved begge studiestedene skriver studentene en masteroppgave i ernæring som utgjør 60 studiepoeng. Studentene må i tillegg gjennomføre seks ukers praksis i løpet av de tre siste studieårene. - Nivå og varighet Klageren har en treårig bachelorgrad i ernæring fra Atlantis medisinske høyskole og en toårig «Master of Nutrition and Dietics» fra Australia. Det fremgår av landdatabasen til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) at høyere utdanning fra Australia vanligvis godkjennes fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet. Selv om NOKUTs vurdering gjelder akademisk godkjenning må den etter nemndas syn også kunne tillegges vekt ved vurderingen av om klagerens utdanning er jevngod med norsk utdanning. Nemnda legger etter dette til grunn at klagerens samlede utdanning er på samme nivå og av samme varighet som den norske utdanningen. - Omfang og faglig innhold Klagerens norske utdanning er på 180 studiepoeng. Den australske mastergraden er på 160 credit points (CP). I følge Griffith University sine hjemmesider vil 10 CP tilsvare 7,5 ECTS. Nemnda legger derfor til grunn at klagerens mastergrad utgjør 120 ECTS/studiepoeng. Klagerens utdanning er dermed av samme omfang som den norske utdanningen. Klageren har fremlagt en studieplan for bachelorgraden i ernæring og en fagplan for masterutdanningen i «Nutrition and Dietics». Nemnda har kommet til at klagerens bachelor- og masterutdanning har store mangler sammenliknet med den norske utdanningen som klinisk ernæringsfysiolog, spesielt innen kliniske emner. I likhet med Helsedirektoratet kan nemnda kun gjenfinne to kliniske ernæringsemner i klagerens utdanning. Dette er emnene «Clinical dietics» og «Nutrition Education & Counselling». Disse tilsvarer 15 ECTS, mens kliniske ernæringsemner i den norske utdanningen utgjør nærmere 45 ECTS. Klageren har heller ikke skrevet masteroppgave. Som nevnt ovenfor utgjør masteroppgaven 60 studiepoeng i den norske utdanningen. Dette er et betydelig avvik. Videre utgjør praksis nærmere 37,5 ECTS i klagerens masterutdanning, noe som er betydelig mer enn i den norske utdanningen. Nemnda legger til grunn at mengden praksis har gått på bekostning av fordypning i teoretiske og metodiske emner. Videre ser klagerens utdanning ut til å være mer lik en mastergrad i folkehelse enn klinisk ernæring. Nemnda viser til klagerens vitnemål fra Griffith University, hvor det fremgår at hovedfaget («major») for mastergraden er innen «Public health nutrition». Nemnda legger etter dette til grunn at utdanningen fremstår som forskjellig fra den norske utdanningen på avgjørende områder. Klageren har utarbeidet en sammenlikning mellom hennes utdanning og masterutdanningen i klinisk ernæring fra UiO. Sammenlikningen konkluderer gjennomgående med at klagerens mastergrad har flere kliniske emner enn hva Helsedirektoratet har lagt til grunn. Nemnda har, som nevnt ovenfor, kommet til et annet resultat ved beregningen av omfanget av kliniske emner i klagerens mastergrad, og er derfor ikke enig klagerens fremstilling. Nemnda har i likhet med Helsedirektoratet kommet til at de øvrige emnene i sammenlikningen er basalemner, metode og praksis.

4 Saksnr N2018/ Klagerens utdanning er ikke jevngod med norsk utdanning som klinisk ernæringsfysiolog, og hun har ikke rett til autorisasjon etter helsepersonelloven 48 a første ledd bokstav c. Nødvendig kyndighet Etter helsepersonelloven 48 a første ledd bokstav d vil klageren ha rett til autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog dersom hun «har godtgjort å ha den nødvendige kyndighet ved bestått eksamen i helsefaglig utdanning, og tilleggsutdanning eller yrkeserfaring». Klageren har dokumentert medlemskap i «Dieticians Association of Australia» i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2018 og status som «Accredited Practising Dietician» fra «Dieticians Association of Australia». Videre har hun dokumentert yrkeserfaring i faglig rolle tilsvarende klinisk ernæringsfysiolog ved «arbeidsgiver 1» i perioden august 2015 til mai Denne yrkeserfaringen er gjennomført uten autorisasjon eller lisens. Det legges til grunn at klageren har utført arbeidsoppgaver hun ikke har hatt nødvendig godkjenning for. Nemnda ser alvorlig på dette. Klagerens yrkeserfaring kan følgelig ikke vektlegges. Det følger av langvarig praksis fra Statens helsepersonellnemnd at det bare er enkelte mindre mangler som det kan kompenseres for ved helsefaglig utdanning, tilleggsutdanning eller yrkeserfaring. De påviste manglene i klagerens utdanning er av et så stort omfang og av en slik art at klagerens dokumenterte medlemskap og akkreditering ikke kan kompensere for dette. Klageren har ikke godtgjort å ha den nødvendige kyndighet som klinisk ernæringsfysiolog, og hun har ikke rett til autorisasjon etter helsepersonelloven 48 a første ledd bokstav d. Lisens Helsepersonell som ikke har rett til autorisasjon etter helsepersonelloven 48 a, kan gis lisens etter søknad, jf. helsepersonelloven 49. Lisens kan bare gis til helsepersonell som er skikket ut fra lisensens art og omfang. Helsepersonell med utenlandsk utdanning som ikke vurderes som jevngod med norsk utdanning, kan gis lisens for under veiledning å tilegne seg den manglende kompetansen i praksis. I Rundskriv IS-8/2012, Helsepersonelloven med kommentarer s. 120, fremgår det at det er en forutsetning at vedkommende bare har enkelte mindre mangler i utdanningen og trenger klinisk praksis for å kvalifisere seg til autorisasjon. Dette er også i samsvar med nemndas langvarige praksis. Som det fremgår ovenfor har klagerens utdanning store mangler sammenlignet med norsk klinisk ernæringsfysiolog. Det er som nevnt forutsatt at det kun er mindre mangler som det kan kompenseres for ved en praksisperiode med lisens. Manglene i klagerens utdanning er for store til at det kan innvilges lisens. Klageren har ikke rett til lisens som klinisk ernæringsfysiolog, jf. helsepersonelloven 49. Konklusjon Klagen har ikke ført frem, og det påklagede vedtaket opprettholdes. Nemnda beklager at saksbehandlingstiden har blitt lang. Bergen,

5 Saksnr N2018/ Rune Bård Hansen Inger Bonnie Gjerde Elise Stilloff Trond Egil Hansen Anita Lyssand Anne-Kari Torgalsbøen Mona Enstad Vedtaket er godkjent elektronisk

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Dato: 6. april 2016 Saksnummer: 15/268 Klager: født 1983 Saken gjelder: Klage over Statens autorisasjonskontor for helsepersonells vedtak av 4. mai 2015 om avslag på

Detaljer

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Dato: Saksnummer: Klager: Saken gjelder: 1. mars 2016 15/168 født 1986 Klage over Statens autorisasjonskontor for helsepersonells vedtak av 12. mars 2015 om avslag

Detaljer

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND,

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 24.04.2003 SAKSNUMMER: 02/00176 KLAGER:, født, SAKEN GJELDER: Klage over avslag på søknad om autorisasjon som hjelpepleier, jf. helsepersonelloven 48 andre ledd bokstav

Detaljer

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Dato: Saksnummer: Klager: Saken gjelder: 11. mai 2016 15/182 født 1973 Klage over Statens autorisasjonskontor for helsepersonells vedtak av 18. februar 2015 om avslag

Detaljer

En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS

En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS I Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAK) kan vi lett forestille oss fortvilelsen etter å ha kommet hjem til Norge med

Detaljer

Vedtak i Apotekklagenemnda

Vedtak i Apotekklagenemnda Vedtak i Apotekklagenemnda Dato: Saksnummer: Klager: Advokat: Saken gjelder: 11. mai 2016 16/5 Født 1949 Kristin Ourom Klage over Statens legemiddelverks vedtak av 18. mars 2014 om avslag på søknad om

Detaljer

Saksnr N2017/ Helsedirektoratet viser til at klageren ikke har rett til autorisasjon eller lisens i henhold til EØS-regelverket.

Saksnr N2017/ Helsedirektoratet viser til at klageren ikke har rett til autorisasjon eller lisens i henhold til EØS-regelverket. Saksnr N2017/5705 2 Klageren søkte 14. juni 2016 om norsk autorisasjon som psykolog. Helsedirektoratet avslo søknaden om autorisasjon i vedtak av 28. september 2016. Klageren ble heller ikke innvilget

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits Høringsfrist: 2.oktober

Detaljer

1hetsepersonettnemnd. Deres ref Vårref Dato 14/322-2/008/GF 2. februar ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS.

1hetsepersonettnemnd. Deres ref Vårref Dato 14/322-2/008/GF 2. februar ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. rstatens 1hetsepersonettnemnd Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vårref Dato 14/322-2/008/GF 2. februar 2015 Høringsuttalelse ny autorisasjonsordning for helsepersonell

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

FORSKRIFT OM BACHELORSTUDIET (OPPHEVET)

FORSKRIFT OM BACHELORSTUDIET (OPPHEVET) FORSKRIFT OM BACHELORSTUDIET (OPPHEVET) Denne forskriften ble opphevet den 1.8.2018, da ny forskrift om fulltidsstudiene ved NHH trådte ikraft. For studenter som da hadde påbegynt sine studier vil enkelte

Detaljer

Klagers rettigheter ved avslag på søknad om autorisasjon

Klagers rettigheter ved avslag på søknad om autorisasjon Klagers rettigheter ved avslag på søknad om autorisasjon Øyvind Bernatek direktør 1 Klagemuligheter Statens helsepersonellnemnd (SHPN) når det gjelder resultatet Avgjørelser fra SHPN kan bringes inn for

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. desember 2018 kl. 15.50 PDF-versjon 9. januar 2019 19.12.2018 nr. 2171 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM MASTERSTUDIET I REGNSKAP OG REVISJON (OPPHEVET)

FORSKRIFT OM MASTERSTUDIET I REGNSKAP OG REVISJON (OPPHEVET) FORSKRIFT OM MASTERSTUDIET I REGNSKAP OG REVISJON (OPPHEVET) Ny forskrift om fulltidsstudiene trådte ikraft den 1.8.2018. For studenter som da hadde påbegynt sine studier vil enkelte bestemmelser i tidligere

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 14/4391- Vår ref.: 14/10075-7 Saksbehandler: Elisabeth Olafsen Dato: 08.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag til ny

Detaljer

Helsedirektoratet Postboks 220 Skøyen 0213 OSLO

Helsedirektoratet Postboks 220 Skøyen 0213 OSLO Helsedirektoratet Postboks 220 Skøyen 0213 OSLO Deres ref Vår ref 18/3694-57 Dato 10. april 2019 Tillegg til tildelingsbrevet nr. 27 Vurdering av anmodninger fra enkelte personellgrupper om å bli omfattet

Detaljer

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Til: Det medisinske fakultet ved studiedekan Kristin Heggen Fra: Avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 2. februar 2015 Vår ref.: 14/07994 Saksbehandler: Ane-Berit Storvik Hurlen, ane-berit.storvik-hurlen@hioa.no Deres ref.: 14/4391 Høringsuttalelse

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep OSLO f _ :å f å Æ' 32? Helseklage 'vas. :: a'xagr:ago :' «F Returadresse: Helseklage PB 8960 Youngstorget 0028 OSLO L' V9L988 6LO00l0l. LZOOOOVLQLOOLQ ' $09000 Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO lllvlllliillli]ii]mllilmmilfi0if

Detaljer

Fysioterapeuter - Informasjon om endringer når det gjelder vilkår for rett til å utløse takst A8 og A9 og hvem som bekrefter denne rettigheten

Fysioterapeuter - Informasjon om endringer når det gjelder vilkår for rett til å utløse takst A8 og A9 og hvem som bekrefter denne rettigheten v4-29.07.2015 Norsk manuellterapeutforening Postboks 797 8510 NARVIK Deres ref.: Vår ref.: 11/2712-34 Saksbehandler: Cathrine Hannevig Welle-Watne Dato: 28.01.2016 Fysioterapeuter - Informasjon om endringer

Detaljer

Studieplan /1. Videreutdanning i ammeveiledning. Academic level and organisation of the study programme

Studieplan /1. Videreutdanning i ammeveiledning. Academic level and organisation of the study programme Studieplan /1 Videreutdanning i ammeveiledning ECTS credits: 20 Academic level and organisation of the study programme Studiet gjennomføres på deltid over to semestre og er på totalt 20 studiepoeng. Introduction

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Kompletterende utdanning for sykepleiere og lærere med fluktbakgrunn i Norge

Kompletterende utdanning for sykepleiere og lærere med fluktbakgrunn i Norge 28. NOVEMBER 2016 Kompletterende utdanning for sykepleiere og lærere med fluktbakgrunn i Norge Ellen Merethe Magnus Seminar 23.november 2016 Kompletterende utdanning for sykepleiere og lærere med fluktbakgrunn

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

Plan for Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EØS og Sveits HSN

Plan for Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EØS og Sveits HSN Plan for Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EØS og Sveits HSN 1 Innholdsfortegnelse Innledning.s. 3 Formålet med fagprøve.s. 3 Krav til fagprøve..s. 3 Opptakskrav.s. 4 Kvalifikasjon..s. 4 Krav for

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Videreutdanning i ammeveiledning Studiepoeng: 20 Studiets nivå og organisering Studiet gjennomføres på deltid over to semestre og er på totalt 20 studiepoeng. Bakgrunn for studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Utfyllende regler til NTNUs studieforskrift SU-fakultetet

Utfyllende regler til NTNUs studieforskrift SU-fakultetet Utfyllende regler til Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet fastsatt 8. desember 2015 (heretter kalt forskriften ), gjeldende for studier ved Fakultet for samfunns- og

Detaljer

MASTERGRADSSTUDIE I SYKEPLEIE MED KOMMUNEHELSETJENESTEPERSPEKTIV

MASTERGRADSSTUDIE I SYKEPLEIE MED KOMMUNEHELSETJENESTEPERSPEKTIV MASTERGRADSSTUDIE I SYKEPLEIE MED KOMMUNEHELSETJENESTEPERSPEKTIV Kari Glavin Høyskolen Diakonova Fra høsten 2014 tilbyr Høyskolen Diakonova Mastergradsstudie i sykepleie med kommunehelsetjenesteperspektiv.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Arkivsak 2013/1230 1. 1) Sak 2012/5954 Klage på utvalgets vedtak om 4. eksamensforsøk bachelorstudiet i vernepleie

Arkivsak 2013/1230 1. 1) Sak 2012/5954 Klage på utvalgets vedtak om 4. eksamensforsøk bachelorstudiet i vernepleie Arkivsak 2013/1230 1 Anonymisert protokoll fra møte i Utvalget for studentsaker ved fakultet HF Møtet ble holdt 5.mars 2013 kl. 15.00 på rom L527 i Pilestredet 50. Unntatt fra offentlighet. jf. offlv 13

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 7. februar 2019 kl. 14.40 PDF-versjon 13. februar 2019 07.02.2019 nr. 71 Forskrift om endring

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

OM ETABLERING AV FORDYPNINGSRETNING I MASTERSTUDIUM I SAMFUNNSSIKKERHET MELLOM UNIVERSITETET I STAVANGER

OM ETABLERING AV FORDYPNINGSRETNING I MASTERSTUDIUM I SAMFUNNSSIKKERHET MELLOM UNIVERSITETET I STAVANGER SAMARBEIDSAVTALE OM ETABLERING AV FORDYPNINGSRETNING I MASTERSTUDIUM I SAMFUNNSSIKKERHET MELLOM UNIVERSITETET I STAVANGER () OG UNIVERSITETET I TROMSØ () 1. Innledning Dette er en samarbeidsavtale mellom

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) Fra: QuestBack Sendt: 14. juni 2018 10:07 Til: KD-RETHOS Emne: Respons på Høring RETHOS fase1 Høringssvaret kommer fra o Privatperson Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. juni 2018 kl. 14.40 PDF-versjon 26. juni 2018 13.06.2018 nr. 901 Forskrift om studiene

Detaljer

NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina. EØS Direktiv 2005/36/EF

NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina. EØS Direktiv 2005/36/EF 1 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina EØS Direktiv 2005/36/EF Statens autorisasjonskontor for

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet. 3. juli 2019

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet. 3. juli 2019 3. juli 2019 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Innføring av spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie Høringsfrist: 1. oktober 2019 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Programplan for Klinisk farmasi, 1 ½ årig masterstudium

Programplan for Klinisk farmasi, 1 ½ årig masterstudium Programplan for Klinisk farmasi, 1 ½ årig masterstudium STUDIEPROGRAM i UiO-forskriften Vedtak mht etablering, endring og nedlegging av studieprogram Etablering av studieprogrammet Dato Saksnr 08/10660

Detaljer

Beredskap og kriseledelse (master)

Beredskap og kriseledelse (master) NO EN Beredskap og kriseledelse (master) Omstillinger og uventede kriser preger dagens arbeidsliv. Når kriser og uventede hendelser oppstår kreves det at organisasjoner kan håndtere disse på en profesjonell

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Arkivsak-dok. 14/08277-2 Saksbehandler Kari Strand Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 27.01.2015 25/15

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juli 2018 kl. 13.50 PDF-versjon 6. august 2018 30.07.2018 nr. 1211 Forskrift om delvis

Detaljer

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for diakoner

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:49 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Graden

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i idrett/kroppsøving

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

ANSAs innspill til NOKUTs strategi for utvikling i perioden

ANSAs innspill til NOKUTs strategi for utvikling i perioden ANSAs innspill til NOKUTs strategi for utvikling i perioden 2020-2025 ANSA ønsker å takke NOKUT for muligheten til å komme med skriftlige innspill til deres arbeid med strategi for utvikling i NOKUT 2020-2025.

Detaljer

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse?

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Ragnhild Magelssen (rmagelss@getmail.no) Et NAKMI prosjekt, 2012 Framlegg på utdanningskonferansen i Tromsø 26.04.13 Hvor ble studien gjennomført?

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. desember 2017 kl. 17.20 PDF-versjon 8. januar 2018 14.12.2017 nr. 2225 Forskrift om

Detaljer

Spesialistordninger i helsevesenet

Spesialistordninger i helsevesenet Spesialistordninger i helsevesenet Norsk psykologforening Sandefjord 4. november 2009 06.11.2009 Norsk psykologforening 1 HELSEMOD nøkkeltall psykologer Ref: I Texmon, NM Stølen. Arbeidsmarkedet for helse-

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Master i spesialpedagogikk (Kull 2006/2010)

Master i spesialpedagogikk (Kull 2006/2010) Master i spesialpedagogikk (Kull 2006/2010) Ja Master i spesialpedagogikk (Kull 2006/2010) Spesialpedagogikk MASPE 120 Deltid 4 år Masterstudium Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap Lokalt

Detaljer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kantorer

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

Modeller for erfaringsbasert master. Knut Olav Aslaksen Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UiB

Modeller for erfaringsbasert master. Knut Olav Aslaksen Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UiB Modeller for erfaringsbasert master Knut Olav Aslaksen Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UiB Kort om videreutdanning ved UiB Erfaringsbasert master bakgrunn kjennetegn Erfaringer og modeller

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

For oss er det naturlig at det kompenserende tiltaket burde inkludere alle nordmenn som i god tro begynte på det ungarske profesjonsløpet senest høste

For oss er det naturlig at det kompenserende tiltaket burde inkludere alle nordmenn som i god tro begynte på det ungarske profesjonsløpet senest høste 15. Februar åpnet Bent Høie for at de som hadde påbegynt klinisk masterutdanning i psykologi ved ELTE - universitetet før Hel sedirektoratets praksisendring, likevel skal få lisens. Problemstillingen vi

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND,

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 29.03.2011 Saksnummer: 10/132 Klager: A, født 194x. Saken gjelder: Klage over avslag på søknad om begrenset autorisasjon som lege etter tidligere tilbakekall, jf.

Detaljer

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere NOKUTs veiledninger Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere Innhold 1 Krav til nye søkere... 1 1.1 2-1. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015, revidert 7. juli 2017 og 19. november 2018 Retningslinjene bygger på lov 1. april 2005

Detaljer

Ombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser i saken.

Ombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser i saken. En kvinne som kun fikk godkjent to av tre år av sine PhD-studier fra Ukraina, hevdet at praktiseringen av reglene for godkjenning av utdanning fra utlandet er diskriminerende. Hun viser til at NOKUT godkjenner

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Høringssvar på forslag til nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene - Barnevernspedagogutdanningen

Høringssvar på forslag til nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene - Barnevernspedagogutdanningen FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 18/00099-50 31.08.2018 Høringssvar på forslag til nye

Detaljer

Høring vedr. krav om praktisk tjeneste for leger med utdanning fra EU/EØSland

Høring vedr. krav om praktisk tjeneste for leger med utdanning fra EU/EØSland Likelydende: Sosial- og helsedirektoratet Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Statens helsepersonellnemnd De medisinske fakultetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø Den norske lægeforening

Detaljer

Mastergrad i synspedagogikk og synsrehabilitering. Deltid over 4 år. Mastergraden er en fellesgrad med Göteborgs Unviersitet

Mastergrad i synspedagogikk og synsrehabilitering. Deltid over 4 år. Mastergraden er en fellesgrad med Göteborgs Unviersitet Mastergrad i synspedagogikk og synsrehabilitering Deltid over 4 år Mastergraden er en fellesgrad med Göteborgs Unviersitet EU-prosjektledelse Mastergrad i synspedagogikk og synsrehabilitering Studiefakta

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i spesialpedagogikk er et fulltidsstudium som består av to moduler, hver på 15 studiepoeng. Progresjonen i studiet innebærer

Detaljer

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK Studiestyresak: 03/11 Saksnr.: 10/3834 Møte: 26. januar 2011 HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK BAKGRUNN: På studiestyremøte 3. november stilte representant

Detaljer

Vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen (sidetittelen) siviløkonom

Vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen (sidetittelen) siviløkonom Vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen (sidetittelen) siviløkonom Vedtatt av NRØA 06.06.16; oppdatert etter vedtak i UHR-Økonomi og Administrasjon, 12.11.18 1 Bakgrunn Siviløkonomtittelen er en beskyttet

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Faglig uttalelse vedrørende oversendt søknad om autorisasjon som psykolog

Faglig uttalelse vedrørende oversendt søknad om autorisasjon som psykolog Faglig uttalelse vedrørende oversendt søknad om autorisasjon som psykolog Kandidat: (bachelor fra Griffith og masterutdanning fra ELTE) Det vises til oversendelse av søknad fra [søker] fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

SLIK FÅR DU GODKJENT UTDANNING FRA UTLANDET

SLIK FÅR DU GODKJENT UTDANNING FRA UTLANDET Godkjenning av utenlandske utdanninger For å bli fast ansatt som lærer i skolen må du ha godkjenning som lærer. Barnehagelærere må ha godkjenning som styrer og pedagogisk leder for å bli fast ansatt i

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN

Statens helsepersonellnemnd - HPN Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2014-03-05 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Saksgang Saksnummer: 13/292 Parter Klager: Født 1951. Forfatter Begrensning

Detaljer

Studieplan bachelor i teologi og ledelse

Studieplan bachelor i teologi og ledelse Studieplan bachelor i teologi og ledelse HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ects og består av følgende moduler: 1. år Grunnstudium Grunnstudium i kristendom/krle

Detaljer

Krav til veiledet tjeneste for medisinske kandidater som ikke er forpliktet til å gjennomføre turnustjeneste

Krav til veiledet tjeneste for medisinske kandidater som ikke er forpliktet til å gjennomføre turnustjeneste Rundskriv Landets kommuner De regionale helseforetakene Landets helseforetak Andre offentlig godkjente sykehus Nr. I-1/2008 Vår ref Dato 200604375-/RH 11.01.2008 Krav til veiledet tjeneste for medisinske

Detaljer