POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER"

Transkript

1 POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 POOLVÄRMARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. SÄKERHETSINFORMATION 5. ANVÄNDNING 6. SERVICE OCH UNDERHÅLL 7. AVFALLSHANTERING 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: VARNING! = Risk för dödsfall eller allvarlig personskada. OBS! = Risk för mindre personskada. 2. TEKNISKA DATA Effekt: W Input: V Kapacitet: l Max uppvärmningstemperatur: 40 ºC Används med pumpar med en maxkapacitet av 3785 l/h Storlek på pool: Ø 4,5 m (15 ft) och mindre Värmekapacitet: 0,5 1,5 ºC/h. Varierar beroende på vattenvolymen och lufttemperaturen. 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna poolvärmare får endast användas till ovanmarkspooler. Poolvärmaren saknar reningsfunktion. Rening av pool sker via pumpen. Pump Denna poolvärmare ska användas tillsammans med en pump med en maxkapacitet på 3785 l/h. 4. SÄKERHETSINFORMATION VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före installation och användning. 4.1 Säkerhetsföreskrifter Läs alltid manualen före användning. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget. Var särskilt uppmärksam på produktens varningssymboler. Använd inte produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Produkten får inte modifieras eller byggas om. Fatta tag i stickkontakten när du ska dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i elkabeln. Denna värmare ska användas tillsammans med en CE-godkänd filterpump. Anslut inte poolvärmaren med blöta händer eller när du eller någon annan befinner sig i vattnet. Använd inte värmaren om vattnet i poolen är fruset. Se till att elnätet är jordat. Värmaren måste anslutas till jordfelsbrytare. Kontrollera att elkabeln är hel. Om elkabeln är skadad får produkten inte användas. Kontrollera att elkabeln inte är klämd. Stäng av produkten när den inte används. Poolvärmaren får endast installeras av vuxna. Använd inga förlängningskablar. Dra kabeln så att den inte riskerar att skadas av till exempel en gräsklippare. Gräv inte ner kabeln i marken. Säkerställ före varje användning att alla klämmor är fastspända och att alla slangar är ordentligt kopplade. Poolvärmaren är konstruerad för säsongspooler (ovanmarkspooler). Använd inte poolvärmaren till en permanent pool. Håll produkten borta från barn, husdjur, växter och insekter Biltema Nordic Services AB 2

3 Använd endast rekommenderade eller originaltillbehör. Alla reparationer ska utföras av behörig personal. Denna produkt är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av person som har bristande erfarenhet och kunskap om dess användning, om de inte innan har instruerats av någon person med ansvar för deras säkerhet. 3. Anslut värmarens utlopp till det övre inloppet på poolen och spänn ordentligt. 5. ANVÄNDNING 5.1 Installation Med värmaren följer: Slang: 1 st, Ø 32 mm, längd: 0,7 m. Slangklämmor: 2 st Förankringspinnar: 2 st 1. Kontrollera att rampoolen är monterad och fylld med vatten. Anslut medföljande slang mellan inloppet på värmaren och utloppet på pumpen med slangklämma. Spänn ordentligt. 4. Anslut värmaren till ett jordat nätuttag. 5. Pumpen startar när den ansluts till nätet. Tryck på On/Off-knappen för att slå av pumpen och starta den sedan igen. 6. Tryck in ADJUST knappen på värmarens kontrollpanel och ställ in önskad vattentemperatur, max 40 ºC. 7. Värmekapacitet: 0,5 1,5 ºC/h. Denna varierar beroende på vattenvolymen och lufttemperaturen. Poolvärmaren har en termostatfunktion som startar värmaren när temperaturen sjunker under inställt värde. 2. Anslut pumpens inlopp till poolens nedre utlopp. Spänn ordentligt Biltema Nordic Services AB

4 6. SERVICE OCH UNDERHÅLL Underhåll Bryt alltid strömmen innan underhåll påbörjas. Spara eventuella reservdelar. Pga slitage kan några delar behöva bytas ut. Kontakta Biltema om någon del behöver bytas. Skölj värmarens hölje noga med vatten och ett milt rengöringsmedel. Använd aldrig lösningsmedel för att rengöra värmaren. Detta kan skada plastkomponenter i produkten. ph-värdet i poolen ska ligga på mellan 7,2 och 7,6. Förvaring När poolen är helt tömd ska alla slangar avlägsnas från värmare och pool. Töm värmaren på vatten. Förvara värmaren på en torr och ventilerad plats. Kontrollera att samtliga delar är torra innan förvaringen. Värmaren får inte utsättas för minusgrader. Den bör förvaras i rumstemperatur. Spara gärna förpackningen och förvara värmaren i den. FELSÖKNING FEL ORSAK ÅTGÄRD Värmaren fungerar inte Trasiga säkringar Byt säkringar Strömbrytare är trasiga Byt/laga strömbrytare Strömlöst Kontrollera att alla inkopplingar är intakta. Pumpen är ur funktion Byt eller laga pumpen Annan orsak Kontakta Biltema 7. AVFALLSHANTERING El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC) Biltema Nordic Services AB 4

5 BASSENGVARMER INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. SIKKERHETSINFORMASJON 5. BRUK 6. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 7. AVFALLSHÅNDTERING 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen skal leses før bruk og tas vare på for framtidige oppslag. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene og advarslene. ADVARSEL! = Risiko for alvorlig ulykke. OBS! = Risiko for mindre personskade eller produktskade. 2. TEKNISKE DATA Effekt: W Input: V Kapasitet: l Maks oppvarmingstemperatur: 40 ºC Brukes med pumper med maks. kapasitet 3785 l/h Størrelse på basseng: Ø 4,5 m (15 ft) og mindre Varmekapasitet: 0,5 1,5 ºC/h. Varierer avhengig av vannvolum og lufttemperatur. 3. BRUKSOMRÅDE Denne bassengvarmeren må kun brukes for frittstående bassenger. Bassengvarmeren har ingen rensefunksjon. Rensing av basseng skjer via pumpen. Pumpe Denne bassengvarmeren skal brukes sammen med en pumpe med maks. kapasitet på 3785 l/h. 4. SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før installasjon og bruk. 4.1 Sikkerhetsforskrifter Les alltid bruksanvisningen før bruk. Kontroller at produktets spenning er i samsvar med strømuttaket. Vær spesielt oppmerksom på apparatets advarselsymboler. Bruk ikke produktet dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller andre medikamenter. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Grip tak i støpselet når du skal trekke dette ut av stikkontakten. Dra aldri i kabelen. Denne varmeren skal brukes sammen med en CE-godkjent filterpumpe. Koble ikke til bassengvarmeren med våte hender eller når du selv eller andre befinner seg i vannet. Bruk ikke varmeren dersom vannet i bassengen er frosset. Se til at strømnettet er jordet. Varmeren må kobles til jordfeilbryter. Kontroller at elkabelen er hel. Om elkabelen er skadet, må produktet ikke brukes. Kontroller at ledningen ikke kommer i klem. Slå av produktet når det ikke er i bruk. Bassengvarmeren skal kun installeres av en voksen person. Bruk ikke skjøtekabler. Trekk kabelen slik at den ikke risikerer å bli skadet av for eksempel en gressklipper. Grav ikke kabelen ned i bakken. Forsikre deg før hver bruk om at alle klemmer er fastspent, og at alle slanger er ordentlig tilkoblet. Bassengvarmeren er konstruert for sesongbassenger (frittstående bassenger). Bruk ikke bassengvarmeren til et permanent basseng. Hold produktet borte fra barn, dyr, planter og insekter Biltema Nordic Services AB

6 Bruk kun anbefalt tilbehør eller originaltilbehør. Alle reparasjoner skal utføres av kyndig personale. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller av en person med manglende erfaring og kunnskap om bruken, med mindre disse på forhånd har blitt instruert av en person med ansvar for deres sikkerhet. 3. Koble varmerens utløp til det øvre innløpet på bassenget. Stram ordentlig. 5. BRUK 5.1 Montering Med varmeren følger: Slange: 1 stk, Ø 32 mm, lengde: 0,7 m. Slangeklemmer: 2 stk. Festepinner: 2 stk. 1. Kontroller at rammebassenget er montert og fylt med vann. Koble medfølgende slange mellom innløpet på varmeren og utløpet på pumpen med slangeklemme. Stram ordentlig. 4. Koble varmeren til et jordet strømuttak. 5. Pumpen starter når den kobles til strømnettet. Trykk på On/Off-knappen for å slå pumpen av, og start den deretter igjen. 6. Trykk inn ADJUST -knappen på varmerens kontrollpanel, og still inn ønsket vanntemperatur, maks. 40 ºC. 7. Varmekapasitet: 0,5 1,5 ºC/h. Denne varierer avhengig av vannvolum og lufttemperatur. Bassengvarmeren har en termostatfunksjon som starter varmeren når temperaturen synker under innstilt verdi. 2. Koble pumpens innløp til bassengets nedre utløp. Stram ordentlig Biltema Nordic Services AB 6

7 6. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Vedlikehold Bryt alltid strømmen før vedlikehold igangsettes. Ta vare på eventuelle reservedeler. På grunn av slitasje kan noen deler måtte skiftes ut. Kontakt Biltema om en del må skiftes. Skyll varmerens deksel grundig med vann og et mildt rengjøringsmiddel. Bruk aldri løsemiddel for å rengjøre varmeren. Dette kan skade plastkomponenter i produktet. ph-verdien i bassenget skal ligge på mellom 7,2 og 7,6. Oppbevaring Når bassenget er helt tømt, skal alle slanger fjernes fra varmer og basseng. Tøm varmeren for vann. Oppbevar varmeren på et tørt og ventilert sted. Kontroller at samtlige deler er tørre før oppbevaring. Varmeren må ikke utsettes for minusgrader. Den bør oppbevares i romtemperatur. Ta gjerne vare på emballasjen, og oppbevar varmeren i den. FEILSØKING FEIL ÅRSAK TILTAK Varmeren fungerer ikke Sikringer har gått Skift sikringer 7. AVFALLSHÅNDTERING Strømbryter er defekt Pumpe ute av funksjon Annen årsak EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Skift/reparer strømbryter Skift/reparer pumpe Kontakt Biltema Biltema Nordic Services AB

8 UIMA-ALTAAN LÄMMITIN SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. TURVALLISUUSTIEDOT 5. KÄYTTÄMINEN 6. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 7. JÄTTEIDENKÄSITTELY 1. JOHDANTO Lue käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä huomiota erityisesti turvallisuusohjeisiin ja varoituksiin: VAROITUS! Tämä symboli ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai tuotteen vaurioitumisen vaaraa. 2. TEKNISET TIEDOT Teho: W Virta: V Kapasiteetti: l Korkein lämpötila: ºC Käytetään yhdessä pumpun kanssa, jonka suurin kapasiteetti on 3785 l/h. Uima-altaan koko: Enintään Ø 4,5 m Lämmitysteho: 0,5 1,5 ºC/h. Teho vaihtelee vesimäärän ja ilman lämpötilan mukaan. 3. KÄYTTÖKOHTEET Tämän lämmittimen avulla saa lämmittää vain maan päällä sijaitsevan uima-altaan vettä. Uima-altaan lämmitin ei puhdista uimaaltaan vettä. Uima-altaan vesi täytyy puhdistaa pumpun avulla. Pumppu Tätä uima-altaan lämmitintä on käytettävä yhdessä pumpun kanssa, jonka suurin kapasiteetti on 3785 l/h. 4. TURVALLISUUSTIEDOT VAROITUS! Lue turvaohjeet aina ennen asentamista ja käyttämistä. 4.1 Turvallisuusohjeet Lue käyttöohje aina ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti turvallisuusohjeisiin ja varoituksiin: Lue käyttöohje aina ennen käyttämistä. Tarkista, että tuote on yhteensopiva jännitteensyötön kanssa. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia. Irrota pistoke pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä sähköjohdosta. Tätä lämmitintä on käytettävä yhdessä CEhyväksytyn suodattavan pumpun kanssa. Älä yhdistä uima-altaan lämmittimen pistoketta pistorasiaan märin käsin tai jos olet tai joku muu on vedessä. Lämmitintä ei saa käyttää, jos uima-altaan vesi on jäässä. Varmista, että sähköpistorasia on maadoitettu. Lämmitin on yhdistettävä vikavirtakytkimeen. Tarkista, että sähköjohto on ehjä. Jos sähköjohto on vahingoittunut, laitetta ei saa käyttää. Tarkista, että sähköjohto ei ole jäänyt puristuksiin. Katkaise tuotteesta virta, kun sitä ei käytetä. Vain aikuinen saa asentaa uima-altaan lämmittimen. Älä käytä jatkojohtoja. Sähköjohto on vedettävä siten, ettei esimerkiksi ruohonleikkuri voi vahingoittaa sitä. Älä kaiva sähköjohtoa maahan Biltema Nordic Services AB 8

9 Varmista aina ennen käyttämistä, että liitokset ovat tiukkoja ja että kaikki letkut on kiinnitetty kunnolla. Uima-altaan lämmitin on tarkoitettu kausiluontoisesti käytettäviä maanpäällisiä altaita varten. Älä käytä uima-altaan lämmitintä jatkuvasti käytettävässä altaassa. Pidä laite poissa lasten, lemmikkieläimien, kasvien ja hyönteisten ulottuvilta. Käytä vain suositeltuja tai alkuperäisiä varusteita. Kaikki korjaustyöt on annettava valtuutetun henkilöstön tehtäviksi. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit tai fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita, eikä myöskään sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole riittävästi kokemusta laitteesta tai taitoa sen käyttämiseksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole sitä ennen antanut neuvoja laitteen käytöstä. 2. Yhdistä pumpun sisäänmenoliitäntä uimaaltaan alempaan ulostuloon. Kiristä kunnolla. 3. Yhdistä lämmittimen ulostuloliitäntä uimaaltaan ylempään sisäänmenoliitäntään. Kiristä kunnolla. 5. KÄYTTÄMINEN 5.1. ASENNUSPAIKKA Lämmittimen mukana toimitetaan: Letku: 1 kpl, Ø 32 mm, pituus: 0,7 m. Letkunkiristimet: 2 kpl Kiinnitysvaarnat: 2 kpl 1. Tarkista, että kehyksellä varustettu uimaallas on koottu ja täytetty vedellä. Yhdistä lämmittimen sisäänmenoliitäntä pumpun ulostuloliitäntään mukana toimitetulla letkulla ja letkunkiristimillä. Kiristä kunnolla. 4. Yhdistä lämmittimen pistoke maadoitettuun sähköpistorasiaan. 5. Pumppu käynnistyy, kun se yhdistetään sähköverkkoon. Sammuta pumppu painamalla On/Off-painiketta ja käynnistä se uudelleen. 6. Paina lämmittimen ohjauspaneelin ADJUSTpainiketta. Valitse haluamasi veden lämpötila, enintään 40 ºC. 7. Lämmitysteho: 0,5 1,5 ºC/h. Teho vaihtelee vesimäärän ja ilman lämpötilan mukaan. Uima-altaan lämmittimen termostaatti aloittaa lämmittämisen, kun lämpötila alittaa asetetun arvon Biltema Nordic Services AB

10 7. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Huolto Katkaise virta ennen huoltamisen aloittamista. Säästä mahdolliset varaosat talteen. Osia voidaan joutua vaihtamaan kulumisen vuoksi. Jos jokin osa on vaihdettava, ota yhteys Biltemaan. Puhdista lämmittimen kotelo miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Älä puhdista lämmitintä käyttämällä liuottimia. Muutoin muoviosat voivat vaurioitua. ph-arvon uima-altaassa tulee olla välillä 7,2 7,6. Säilytys Kun uima-allas on täysin tyhjä, kaikki letkut täytyy irrottaa lämmittimestä ja uimaaltaasta. Tyhjennä lämmitin vedestä. Säilytä lämmitin kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Tarkista ennen säilytykseen asettamista, että kaikki osat ovat kuivia. Lämmitintä ei saa altistaa pakkaselle. Se on säilytettävä huoneenlämpötilassa. On suositeltavaa säilyttää pakkaus ja säilyttää lämmitin siinä. VIANETSINTÄ VIKA SYY TOIMENPIDE Lämmitin ei toimi. Sulake on palanut. Vaihda sulake. 8. JÄTTEIDENKÄSITTELY Virtakatkaisin on rikki. Virtaa ei syötetä. Pumppu ei toimi. Muu syy Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). Vaihda tai korjaa virtakatkaisin. Tarkista, että kaikki liitokset ovat ehjät. Vaihda tai korjaa pumppu. Ota yhteys Biltemaan Biltema Nordic Services AB 10

11 POOLVARMER INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. SIKKERHEDSINFORMATION 5. ANVENDELSE 6. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 7. AFFALDSHÅNDTERING 1. INTRODUKTION Læs manualen før ibrugtagning og gem den til senere brug. Vær især opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og advarsler. ADVARSEL! = Risiko for alvorlige ulykker. OBS! = Fare for mindre personskade eller produktskade. 2. TEKNISKE DATA Effekt: W Tilført effekt: V Kapacitet: l Maks. opvarmningstemperatur: 40º C Anvendes med pumper med en maks. kapacitet på l/t Størrelse på pool: Ø 4,5 m (15 ft) og mindre Varmekapacitet: 0,5 1,5º C/t. Varierer afhængig af vandmængde og lufttemperatur. 3. ANVENDELSESOMRÅDE Denne poolvarmer må kun bruges til fritstående pooler. Poolvarmeren har ingen rensefunktion. Rensning af pool sker via pumpen. Pumpe Denne poolvarmer skal bruges samme med en pumpe med en maks. kapacitet på l/t. 4. SIKKERHEDSINFORMATION ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden installation og brug. 4.1 Sikkerhedsforskrifter Læs altid manualen inden brug. Kontroller, at produktets spænding er i overensstemmelse med stikkontakten. Vær især opmærksom på apparatets advarselssymboler. Brug ikke produktet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Produktet må ikke modificeres eller bygges om. Hold i stikket, når det skal trækkes ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen. Denne varmer skal bruges sammen med en CE-godkendt filterpumpe. Tilslut ikke poolvarmeren med fugtige hænder, eller mens du eller andre befinder sig i vandet. Brug ikke varmeren, hvis vandet i poolen er frosset. Sørg for, at elnettet er jordforbundet. Varmeren skal tilsluttes til hfi-relæ. Kontroller, at ledningen er hel. Hvis ledningen er beskadiget, må produktet ikke anvendes. Kontroller, at ledningen ikke er klemt. Sluk produktet, når det ikke er i brug. Poolvarmeren må kun installeres af voksne. Brug ikke forlængerledninger. Træk ledningerne, så der ikke er risiko for beskadigelse forårsaget af f.eks. en plæneklipper. Grav ikke ledningen ned i jorden. Kontroller før hver anvendelse, at alle klemmer er fastspændt, og at alle slanger er ordentligt sammenkoblede. Poolvarmeren er konstrueret til sæsonpooler (fritstående pooler). Brug ikke poolvarmeren til en permanent pool. Hold produktet væk fra børn, husdyr, planter og insekter Biltema Nordic Services AB

12 Brug kun anbefalet eller originalt tilbehør. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret personale. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer med nedsat fysisk, følemæssig eller mental kapacitet eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de ikke først er blevet vejledt af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 3. Tilslut varmerens udløb til det øverste indløb på poolen, og spænd godt til. 5. ANVENDELSE 5.1 Montering Med varmeren følger der: Slange: 1 stk., Ø 32 mm, længde: 0,7 m. Slangeklemmer: 2 stk. Forankringsspyd: 2 stk. 1. Kontroller, at rammepoolen er monteret og fyldt med vand. Tilslut medfølgende slange mellem indløbet på varmeren og udløbet på pumpen med slangeklemme. Spænd godt til. 2. Slut pumpens indløb til poolens nederste udløb. Spænd godt til. 4. Slut varmeren til en stikkontakt med jord. 5. Pumpen starter, når den sluttes til nettet. Tryk på On/Off-knappen for at slukke for pumpen, og start den derefter igen. 6. Tryk knappen ADJUST på varmerens kontrolpanel ind, og indstil den ønskede vandtemperatur, maks. 40º C. 7. Varmekapacitet: 0,5 1,5º C/t. Varierer afhængig af vandmængde og lufttemperatur. Poolvarmeren har en termostatfunktion, som starter varmeren, når temperaturen falder under indstillet værdi Biltema Nordic Services AB 12

13 6.SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse Sluk altid for strømmen, inden der startes på vedligeholdelse. Gem eventuelle reservedele. Der kan være behov for at udskifte nogle dele på grund af slitage. Kontakt Biltema, hvis der er behov for udskiftning af nogen del. Skyl varmerens kappe omhyggeligt med vand og et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af varmeren. Det kan beskadige plastkomponenter i produktet. ph-værdien i poolen skal ligge på mellem 7,2 og 7,6. Opbevaring Når poolen er helt tømt, skal alle slanger kobles fra varmeren og poolen. Tøm varmeren for vand. Opbevar varmeren på et tørt og godt ventileret sted. Kontroller, at alle dele er tørre inden opbevaring. Varmeapparatet må ikke udsættes for minusgrader. Det bør opbevares ved stuetemperatur. Gem emballagen, og opbevar varmeren i den. FEJLSØGNING FEJL ÅRSAGNING AFHJÆLP Varmeren fungerer ikke Sprungne sikringer Skift sikringer Afbryderen er i stykker Ingen strøm Pumpen er i stykker Anden årsag Udskift/reparer afbryderen Kontroller, at alle tilkoblinger er intakte. Udskift/reparer pumpen Kontakt Biltema 7. AFFALDSHÅNDTERING El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

14 Biltema Nordic Services AB Art

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer

Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer 12/24 V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

MC-GLASÖGON 89/686/EEC EN 1938:2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

MC-GLASÖGON 89/686/EEC EN 1938:2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION MC-GLASÖGON INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. TILLVERKARE 4. ANVÄNDNING 5. SÄKERHET 6. SKÖTSEL 7. AVFALLSHANTERING 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-3240_manual.indd 2015-01-28, 08.38.41 Art. 28-3240 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1000 W 2012-11-29 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1000 W Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE

KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor.

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor. DECKLIGHT KIT LED ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt är avsedd för dekorationsbelysning utomhus. LED-lamporna är gjorda för infällt montage i terrassgolv, trappor, stenplattor m.m. Produkten får ej byggas

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135 Art. 24-133, 24-134, 24-135 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138 Art. 24-137, 24-138 517 529 553 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-137 n ge ón o ne 24-138 овке ba Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT Original manual 1 2013-02-15 Biltema Nordic Services AB SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT INTRODUKTION

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA EXTRA KAMERA Passar till 43-167 Passer til 43-167 LISÄKAMERA Sopii 43-167 Passar til 43-167 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-20 Biltema

Detaljer

GLASÖGON. Tear Off INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA

GLASÖGON. Tear Off INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA GLASÖGON Tear Off INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. MÄRKNING 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 5. SÄKERHETSINFORMATION 6. ANVÄNDNING 7. SKÖTSEL 8. AVFALLSHANTERING 1. INTRODUKTION Denna manual

Detaljer

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS KYL-/VÄRMEBOX 12 V / 230 V KJØLE-/VARMEBOKS 12 V / 230 V KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU 12 V / 230 V KØLE/VARMEBOKS 12 V / 230 V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB Keyboard INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: Med reservation för att bilder och

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Original manual 2011 Biltema ordic Services AB Ventilationsfläkt OBS! äs manualen före installation. Förvara manualen på en säker plats för framtida

Detaljer

PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER

PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT 87-3858 manual 150202.indd 2015-03-16, 10.09.05 Art. 87-3858 FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER 28-359_manual.indd 2013-09-11, 10.13.16 Art. 28-359 ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER 300 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet 14-1215_manual.indd 2012-12-28, 10.54.31 Art. 14-1215 Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet Original manual 1 2012-12-28 Biltema Nordic Services AB Solcellslampa INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg 14-1216_manual.indd 2012-12-6, 10.35.15 Art. 14-1216 Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg Original manual 1 Solcellslampa, vägg INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

(A)BM 4595 UDENDØRS ANTENNE

(A)BM 4595 UDENDØRS ANTENNE UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE (A)BM 4595 Installation instruction Montage anleitung Instruction de montage Installatie instructie Instrucción instalación Instalaçao instrução

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Hårtrimmer Kotiparturi

Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer Kotiparturi Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer

Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Handdukstork INTRODUKTION Denna handdukstork är avsedd för användning i badrum och tvättutrymmen.

Detaljer

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi Säkerhetsväst Sikkerhetsvest Turvaliivi Sikkerhedsvest EN 13158:2000-LEVEL 3 Säkerhetsväst CE Denna säkerhetsväst, modell RPB-630, är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude UNIVERSAL 15-36 kg E9 044007 ECE R44/04 2012 Biltema Nordic Services AB Bälteskudde VIktIgt Läs instruktionerna noga innan ni använder bälteskudden, följ dem

Detaljer

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE 17-376_manual.indd 2012-06-1, 10.59.23 Art. 17-376 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 500 Original manual Art. 17-376 SLAGBORRMASKIN ID 500 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-324_manual.indd 2014-05-26, 16.07.33 Art. 28-324 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

VÄGGSLIP VEGGSLIPER SEINÄHIOMAKONE VÆGSLIBER

VÄGGSLIP VEGGSLIPER SEINÄHIOMAKONE VÆGSLIBER VÄGGSLIP VEGGSLIPER SEINÄHIOMAKONE VÆGSLIBER DS1000A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE 17-377_manual.indd 2011-10-4, 15.11.40 Art. 17-377 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 710 Original manual Art. 17-377 SLAGBORRMASKIN ID 710 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

Handdukstork. Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar.

Handdukstork. Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar. Handdukstork INTRODUKTION Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar. Tekniska data Anslutning:............ 230 V AC,

Detaljer

LUFTBÄDD LUFTMADRASS ILMAPATJA LUFTMADRAS

LUFTBÄDD LUFTMADRASS ILMAPATJA LUFTMADRAS LUFTBÄDD med elektrisk pump LUFTMADRASS med elektrisk pumpe ILMAPATJA jossa sähköpumppu LUFTMADRAS med elektrisk pumpe Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE

HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE Art. 35-9575 1000 W Art. 35-9573 500 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Art. 46-163. Elgrill Sähkögrilli. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-163. Elgrill Sähkögrilli. 2009 Biltema Nordic Services AB Elgrill Sähkögrilli 1 2009 Biltema Nordic Services AB Elgrill INTRODUKTION Denna elektriska grill är avsedd för inomhuseller utomhusbruk. Du kan placera grillen på ett bord eller på medföljande stativ.

Detaljer

Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft

Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft 300 kg Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Cirkulationspump Sirkulasjonspumpe Kiertovesipumppu Cirkulationspumpe

Cirkulationspump Sirkulasjonspumpe Kiertovesipumppu Cirkulationspumpe Cirkulationspump Sirkulasjonspumpe Kiertovesipumppu Cirkulationspumpe Original manual 2012-11-29 Biltema Nordic Services AB 2012-11-29 Biltema Nordic Services AB Art. 86-7080_7084 Cirkulationspump OBS!

Detaljer

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR 46-389 1800 W 87 x 40 x 7 cm 46-387 650 W 45 x 40 x 7 cm 46-388 1200 W 66 x 40 x7 cm 46-390 750 W 78 x 24 x 10 cm 2011 Biltema Nordic Services AB SE ELEMENT BRUKSANVISNING

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE

SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE 105 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine

Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine SD 3,6 LI Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Art. 17-295 Skruvdragare SD 3,6 LI INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer