Sikkerhet og beredskap - RISIKOVURDERINGSSKJEMA Sjekkliste arealplanlegging og byggesak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet og beredskap - RISIKOVURDERINGSSKJEMA Sjekkliste arealplanlegging og byggesak"

Transkript

1 Tromsø kommune Sikkerhet og beredskap - RISIKOVURDERINGSSKJEMA Sjekkliste arealplanlegging og byggesak Prosjekt/plan/sak: Områdereguleringsplan for Langnes, plan Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. a) Skredfare (stein, jord, leire, snø) (skredfaresoner og skredrapporter i GISLINE innsyn, IA/SK b) Flom c) Tidevann d) Radon OK/SK e) Værforhold (lokale fenomener) f) Grunnforhold (type grunnforhold/berggrunn/løsmasser/ marine avsetninger, annet?) 2. Infrastruktur a) Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske felt) b) Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, luftfart/flyplass?) c) Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig industri; eksplosiver, fryserier, olje, bensinstasjoner, propan og gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, ) d) Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) 3. Prosjektgitte forhold a) Utbyggingsrekkefølge b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer). c) Adgang til kollektivtrafikk d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) e) Reguleringsbestemmelser f) Tilrettelegging for nødetatene brannvannsforsyning ajourføring av beredskapskart g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare (selve kilden og objekters plassering ved dette) h) Skjæringer og fyllinger høyder og terrengvinkler autovern og gjerder Bruk følgende koder i kontrollfeltet: OK= sjekket og i orden. UN= utredes nærmere i detaljplan/bygegsaken IA= ikke aktuelt i denne saken SK= se kommentar i vedlegg til sjekklista Telefon: Telefaks: Postadresse: Besøksadresse: E-postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø Fylkeshuset, Strandvegen 13

2 Side 2 av 6 KOMMENTAR TIL SJEKKLISTA Det vises til risikovurderingsskjema for områdereguleringsplan for Langnes, plan Følgende punkter er det ikke definert noen risiko i forhold til: 1. Naturgitte forhold - Skredfare Planområdet ligger ikke i skredutsatt terreng. - Radon Planområdet ligger utenfor hensynssone H Radon i kommuneplanens arealdel , og radon vurderes derfor ikke å være en risiko i forbindelse med utbygging på Langnes. Eventuelle tilkjørte masser fra områder med høye radonverdier fordrer tiltak som det her ikke er forutsatt, jf. TEK. Følgende punkter må undersøkes nærmere i detaljreguleringsplan: 1. Naturgitte forhold -Flom Det er ikke vurdert å være stor flomfare ettersom det ikke er større vassdrag i planområdet. Det er likevel grunn til å ta særskilt hensyn til de vannvegene som fungerer som overvannsløp. Planbeskrivelsens kapittel om vann og avløp vurderer dette forholdet. Der vannvegene går gjennom byggeområder er disse regulert i kartet. Det er også knyttet særskilte bestemmelser til forholdet. -Tidevann I Giæverbukta grenser flyplassen og regulert område for returstasjon og næring på Nedre Workinn til sjøen. Ny bebyggelse mot sjø må forholde seg til prognoser for fremtidig havnivåstigning og stormflo, og kan ikke bebygges lavere enn kote + 4. Framtidig hovedveg reguleres i kulvert under fremtidig utvidelse av flyplassens rullebane mot sør. Senere prosjektering må ta hensyn til prognoser for havnivåstigning og stormflo, og det må bygges voll for å sikre vegen mot sjø, med høyde på minimum kote +3,3. Forholdet er vurdert i planbeskrivelsens kapittel om vann og avløp. Det er knyttet særskilte bestemmelser til forholdet. -Værforhold Værforhold er vurdert i planbeskrivelsen under kapittel om klima. Det er ikke avdekket særskilte forhold for risiko og sårbarhet. Økt nedbørsintensitet, og hensyn til overvann og snøopplag som følge av klimaendringene, er beskrevet i planbeskrivelsen. Lokalklima skal vurderes i detaljreguleringsplaner, med hensyn til vindforhold, sol- og skyggeforhold. -Grunnforhold Nasjonal løsmassedatabase (geo.ngu.no/kart/losmasse/) viser marin strandavsetning i store deler av planområdet, i tillegg til fyllmasser, randmorene og torv/myr. Se kart fra databasen under.

3 Side 3 av 6 På tross av store områder med marine avsetninger og potensiell leire i grunnen har det ikke forekommet problemer med byggegrunn for ferdig oppførte bygg og veganlegg i planområdet tidligere. Det er derfor grunn til å anta at det ikke kreves store, særskilte tiltak for kommende byggeprosesser. Det vises til bestemmelse i kommuneplanens arealdel som er tatt inn i områdereguleringsplanen: I områder under marin grense der kvikkleirefaren ikke er utredet, må det ved utarbeidelse av reguleringsplaner og for søknadspliktige tiltak gjennomføres en geoteknisk utredning av kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire i planområdet må områdestabiliteten dokumenteres. Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives og virkningen av dem dokumenteres. For utvidelse av flyplassens rullebane mot sør vises det til grunnundersøkelser utført av Avinor i forbindelse med Masterplanen. Forslag om veg under rullebanen baserer seg på Avinors vurderinger av grunnen, men det kreves ytterligere utredning og grunnundersøkelser ved prosjektering vegen. 2. Infrastruktur - Kraftlinjer og transformatorer Det går ikke kraftlinjer gjennom området i dagen. Det totale kabelsystemet er lagt i rør i bakken, og følger stort sett grøftesystemer gjennom planområdet. Det må tas hensyn til disse ved graving og bygging langs veg. Se kart for Troms Krafts anlegg i området:

4 Side 4 av 6 Det er tatt inn bestemmelse til planen om at nye utbyggingsprosjekter må avklare behov for nettutbygging og utforming av eventuelt nettløsning med nettselskapet i detaljreguleringsplan. -Trafikk Planområdet er belastet med nærhet til flyplass og hovedvegsystemet. Risiko og sårbarhet knyttet til flyplassen anses tilstrekkelig avklart gjennom Masterplan for Tromsø lufthavn ( Sikkerhetssone og restriksjonsplan er definert av luftfartstilsynet, og føringene er regulert i områdereguleringsplanen i kart og bestemmelser. Trafikksikkerhet knyttet til vegsystemet er vurdert i transportutredningen, og ligger som en premiss for de løsningene som er regulert. Det er foreslått planskilte kryssløsninger for myke trafikanter over hovedveg, og regulerte kryss i plan på sekundært/lokalt vegnett (opphøyd gangfelt, lysregulering, midtrefuger mm). Løsningene for overganger i vegsystemet er ikke regulert i detalj i planforslaget, og intensjonen må derfor sikres i detaljreguleringsplan. -Industri og næringsliv Det er ikke kjente næringskonflikter i planområdet i dag, men det er sannsynlig at næringsaktører vil ønske å etablere virksomhet som fryselager, bensinstasjon eller lignende innenfor de arealene som er avsatt til næring. Risiko og sårbarhetsforhold knyttet til slik virksomhet må vurderes i detaljreguleringsplan. I områdereguleringsplanen er det knyttet bestemmelse om kompatibel næring knyttet til publikumsbasert virksomhet som tjenesteyting og forretning, samt boligområder. Det reguleres for returstasjon for husholdningsavfall sør i

5 Side 5 av 6 planområdet. Det regnes ikke for å være i kategorien avfallsdeponi/fyllplass. Det tillates etablert varmegjenvinningsanlegg/biosentral på arealer regulert til næring og forretning. Det krever nærmere vurdering av risiko og sårbarhet i forhold til omgivelsene i detaljplan. -Byggegrunn Det er ikke gjort undersøkelser av byggegrunn i planområdet. Det må gjøres i detaljreguleringsplan for alle byggeområder under marin grense. Det vises til bestemmelse i planen. For øvrig er det ikke avdekket forurenset grunn i planområdet av betydning for risiko og sårbarhetsvurdering. 3. Prosjektgitte forhold Områdereguleringsplanen regulerer ikke for konkrete prosjekter, men legger rammene for fremtidige detaljreguleringsplaner. Her følger noen kommentarer til risikovurdering av prosjektgitte forhold som må vurderes nærmere i detaljplanprosessene. -Utbyggingsrekkefølge Det er gitt bestemmelser om vilkår for rekkefølge til planen. Disse peker på sammenhengen mellom nødvendige tiltak på vegnettet før videre utbygging kan skje på konkrete byggeområder. Ytterligere rekkefølge for konkrete prosjekter må defineres i detaljreguleringsplan. -Friområder, lekeområder Det er ikke regulert særskilt for lekeområder i områdereguleringsplanen. Beliggenhet og skjerming må vurderes i detaljreguleringsplan for de planer som hjemler bolig. Friområder/grønnstruktur for øvrig utgjør soner for rekreasjon, gang- og sykkeltraseer og buffer mellom næring og andre formål. Detaljplan må vurdere behov for ytterligere sikring mellom friområder og industri og/eller trafikkfare. -Adgang til kollektivtrafikk Områdereguleringsplanen regulerer for nytt kollektivsystem med et bedre nedslagsfelt og nærhet til brukerne enn dagens system. Det skulle tilsi kortere avstand til buss for myke trafikanter, og mindre risiko knyttet til adkomst. Trygg adgang til nærmeste bussholdeplass må vurderes ytterligere i detaljreguleringsplan. -Uønskede snarveger Med foreslåtte sammenhengende system for gående og syklende reduseres risikoen for uønskede snarveier i Langnesområdet. I dag er risikoen størst tilknyttet Erling Kjeldsensveg/tverrforbindelsen og tunnelinnslaget/ sentrumstangenten. Dette avbøtes ved realisering av foreslåtte tiltak for gående og syklende i områdereguleringsplanen. Konkrete detaljreguleringsplaner skal vurdere uønskede snarveger tilknyttet aktuelle prosjekt. -Reguleringsbestemmelser For reguleringsbestemmelser som avbøter risiko og sårbarhetsforhold avdekket gjennom områdereguleringsplanen se; «følgende punkter gir bestemmelser til planforslaget». For detaljreguleringsplaner kreves ytterligere detaljerte bestemmelser om risiko og sårbarhet iht. de vurderinger som er påkrevet gjennom områdereguleringsplanen. -Tilrettelegging for nødetatene Planbeskrivelsen redegjør for brannvannforsyning i kapittel om vann og avløp. Det er også tilknyttet bestemmelse til planen om slokkevann ved større boligprosjekt. Det skal redegjøres ytterligere for forholdet til nødetatene i detaljreguleringsplan. Tiltakene på vegnettet som er

6 Side 6 av 6 foreslått i områdereguleringsplanen gir generelt bedre fremkommelighet på vegnettet, og vil således forbedre fremkommeligheten og tidsbruk for utrykningskjøretøy. -Drikkevannsforsyning og potensiell fare Hovedvannledningen for vanntilførsel til Langnes sør og Workinnmarka går gjennom planområdet. Vannledningssystemet er markert med hensynssone i plankartet, og det er gitt bestemmelser om avstand for bebyggelse. Hovedvannledningen er forutsatt flyttet ved realisering av byggetrinn 2 for Langnes handelspark sør, plan 1612, K1 kjøpesenter. Vann og avløpsetatens foreløpige vurderinger er at vannledningen kan legges om via gang- og sykkelvegen. En integrert løsning mellom kollektivterminalen og K1s byggetrinn 2 er derfor vanskelig å realisere før hovedvannledningen er fjernet fra Langnes på lengere sikt. -Skjæringer og fyllinger mm. Risiko og sårbarhet knyttet til skjæringer og fyllinger, høyder, terrengvinkler, autovern og gjerder må vurderes i detaljreguleringsplaner/byggeprosjekter for veg. For den nye veglenken mot Kvaløya, syd for dagens rullebane, forutsettes vegen bygget ned i kulvert under havnivå. Det fordrer tilstrekkelig voll for å sikre vegen fra stormflo. Planen legger opp til at det kan være mulig å plassere gang- og sykkelveg på yttersida av vegen/på vollen (jf. regulert vegsnitt inn mot kulvert fra øst). Risiko og sårbarhet knyttet til dette på vurderes på detaljnivå. Følgende punkter gir bestemmelser til planforslaget: 1. Naturgitte forhold: - Flom/overvann - bestemmelse: IV 1. Bebyggelse og anlegg a)-f). - Tidevann/havnivåstigning bestemmelse: IV Fellesbestemmelse f) Havnivå. - Værforhold bestemmelse: IV 1. Bebyggelse og anlegg d). - Grunnforhold bestemmelse: IV Fellesbestemmelse e) Grunnforhold. 2. Infrastruktur: - Kraftlinjer mm. bestemmelse: IV 1. Bebyggelse og anlegg b). - Trafikk bestemmelse: IV 1. Bebyggelse og anlegg Byggehøyde. - Industri og næringsliv bestemmelse: IV 1. Bebyggelse og anlegg a)-c) og b). - Byggegrunn bestemmelse: IV Fellesbestemmelse e) Grunnforhold. 3. Prosjektgitte forhold - Utbyggingsrekkefølge bestemmelse: V Rekkefølgebestemmelser og vilkår. - Friområder/lekeområder bestemmelse: IV 1. Bebyggelse og anlegg c). - Tilrettelegging for nødetatene bestemmelse: IV 1. Bebyggelse og anlegg b). - Drikkevannsforsyning bestemmelse: IV 1. Bebyggelse og anlegg a) og Hensynssoner 3. Infrastruktursone, kommunalteknisk trasé. - Skjæringer og fyllinger mm. bestemmelse: IV 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 2.1 a).