Forslag til detaljreguleringsplan for GISNÅS NEDRE HYTTEGREND, gnr/bnr 93/1 Rennebu kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til detaljreguleringsplan for GISNÅS NEDRE HYTTEGREND, gnr/bnr 93/1 Rennebu kommune."

Transkript

1 1

2 Forslag til detaljreguleringsplan for Gisnås Nedre hyttegrend, gnr/bnr. 93/1. Rennebu kommune Revidert: INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms - og eierforhold 1.3 Planlegger- opplysninger om kompetanse/godkjenning 1.4 Hensikten med planen 1.5 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og ev. andre juridiske forhold 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Beliggenhet og størrelse 2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene 2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse 2.4 Administrasjon/forretninger 2.5 Topografi og vegetasjon Klimavern 2.6 Støy - veitrafikk, fly og andre 2.7 Atkomstforhold/parkering og veier/gater innen planområdet 2.8 Grunnforhold 2.9 Vann, avløp etc Risiko- og sårbarhet 2.11 Naturmangfold 2.12 Kulturminner 2.13 Natur og friluftsliv 2

3 3. PLANPROSESSEN 3.1 Deltakere i planprosessen 3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 3.3 Utnyttelse av området 3.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan 4. PLANFORSLAGET 4.1 Planens innvirkning på omgivelsene 4.2 Avgrensning av planområdet 4.3 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål 4.3.1Arealoppgave Bebyggelse og anlegg Samferdsel og teknisk infrastruktur Landbruks,- natur- og friluftsformål Grønnstruktur Sikringssoner 4.4 Utnyttelsesgrad, struktur og høyder 5. RISIKO- OG SÅRBARHETVURDERING 6. PLANKART 3

4 1.1 Forslagstillere Leif Gisnås 7397 Rennebu. Planforslaget fremmes etter plan- og bygningsloven (Pbl. 12 nr.3), Utarbeiding av detaljreguleringsplan. 1.2 Eiendoms - og eierforhold Eiendommen som omfattes av reguleringen er del av gnr/bnr 93/1, som eies Kjersti Gisnås. 1.3 Planlegger- kontakt kommune Planforslaget er utarbeidet av Ola Fjøsne. Kontaktpersoner i Rennebu kommune har Terje Daffinrud. 1.4 Hensikten med planen Hensikten med ny detaljreguleringsplan er å anlegge et nytt område for fritidsbebyggelse, i alt 10 tomter med atkomst. 1.5 Gjeldende reguleringsplan, planforslag, overordnede planer og ev. andre juridiske forhold I kommuneplanen (arealdel) for Rennebu er området vist som byggeområde for fritidsbebyggelse. Planforslaget inneholder områder for: 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG Ny fritidsbebyggelse frittliggende. VA- anlegg (RA/infiltrasjon og borebrønn). 2. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Ny atkomstvei. 3. LANDBRUKS-, NATUR- OG OMRÅDE FOR FRILUFTSLIV Landbruk. 4. GRØNNSTRUKTUR Friområde 4

5 5. SIKRINGSSONE Frisikt. 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Beliggenhet og størrelse Planområdet ligger nedenfor Gisnåsen, ca 0,5 km fra E-6 ved kommunegrensa mellom Oppdal og Rennebu og er på ca. 43 da. Man har valgt å vise planområdet utover byggeområde fritid (ca. 27 da), dette for å vise atkomst i forhold til eksisterende terreng. 5

6 6

7 2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene Området er definert på bonitetskart som en blanding av uproduktiv mark (31,5 da) skrinn fastmark (2,2 da) og innmarksbeite (ca.9,5 da). Tilgrensende areal består av ubebygde skogsareal, vei og dyrkamark og har status som landbruks-, natur,-og friluftsformål samt reindrift i kommuneplanen. 7

8 2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse Området er bebygd av en boligeiendom. 2.4 Administrasjon/forretninger og annen infrastruktur Kommuneadministrasjon/forretninger/idrettshall ligger på Berkåk ca. 15 km fra planområdet. 2.5 Topografi og vegetasjon Klimavern Planområdet er sørøstvendt med jevnt hellende terreng (fra høydekote ). Området er bra vegetert med skog og ved å ta vare på så mye vegetasjon ved en utbygging som mulig vil ikke området bli spesielt eksponert i forhold til omgivelsene. Innen området er det noen bløtere områder i nordvest og sørøst, vegetasjonen på fastmarka/beiteområdet er bevokst med blandingsskog med undervegetasjon av gras og lyngmark. Fremtredende vindretninger er fra sør/sørøst. Egen klimavernsone er ikke aktuell i dette området, men det oppfordres til å ta vare på all den vegetasjonen som kan bevares både på hver enkelt tomt og i LNF området. Sjeldne eller fredede vekster er ikke kjent innenfor planområdet. 2.6 Støy - veitrafikk, fly og andre støykilder Ingen spesielle tiltak mot støy vil være påkrevet i dette området. 2.7 Atkomstforhold/parkering og veier/gater innen planområdet Området har hovedatkomst fra E-6 via kommunal (atkomst til Gisnadalen) vei. Det skal opparbeides nye atkomster til de nye tomtene. Det forutsettes vinterbrøytet vei og det er beregnet opparbeiding av 2 parkeringsplasser til sommer/vinterparkering på de nye tomtene. 2.8 Grunnforhold Området består av svartjord/brunjord og morenemasser på de tørreste stedene. Det er ingen ting som tilsier at grunnen skal være ustabil, og det er derfor ikke foretatt grunnundersøkelser. Fyllinger eller deponi av avfall innenfor planområdet er ikke kjent av hverken kommunen eller grunneier. 8

9 2.9 Vann, avløp etc. Det er utarbeidet rammeplan for vann og utslipp av avløpsvann, Denne planen er utarbeidet av ARC RÅDGIVING AS og leveres Rennebu kommune sammen med forslag til detaljreguleringsplan for området Risiko- og sårbarhet En enkel risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste er gjennomført i planarbeidet. Punktene er fulgt opp mot sektormyndigheter og beskrevet i denne planbeskrivelsen eller i innspill fra respektive myndigheter. Se pkt. 5 i planbeskrivelsen Naturmangfold Man har sett på naturmangfoldet i området ved å ta ut naturbasekart (direktoratet for naturforvaltning) og artsdatakart (artsdatabanken) der alle sentrale punkt i forhold til naturmangfoldet er vurdert. I dette spesifikke området finnes ingen treff i naturbase/artsdatakartet. Det kan likevel være naturkvaliteter i området som er verdt å ta vare på selv om det ikke foreligger registreringer på disse Kulturminner Området er undersøkt av Sør- Trøndelag fylkeskommune i forhold til kulturminner. Det er ikke observert automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som det nye planforslaget kommer i konflikt med Natur og friluftsliv Området er ikke registrert som spesielt viktig viltområde. Man vil regulere inn en grønnstruktur i øvre del av området som kan brukes til bålplass 3. PLANPROSESSEN 3.1 Deltakere i planprosessen I forkant av utsendelse av oppstartvarsel ble holdt forhåndskonferanse på Rennebu kommunehus. Deltakere i planprosessen har vært tiltakshaver Kjersti og Leif Gisnås, på avløpssiden Anders Raaum, og i tillegg Terje Daffinrud og Ola Fjøsne. Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. 9

10 3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid Oppstart av planarbeidet ble annonsert i servicetorget Rennebu kommune/opdalingen Naboer/kommune og myndigheter ble varslet med brev Frist for innspill ble satt til Utnyttelse av området For å forsvare en moderne infrastruktur, felles vann/avløpsanlegg for samtlige hytter har man valgt å legge seg på en relativ høy arealutnyttelse. Dette er da også i samsvar med signaler gitt av Rennebu kommune under forhåndskonferansen. 3.4 Innspill til planarbeidet / merknader til plan Pr er det mottatt innspill til planen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- Trøndelag fylkeskommune, Sametinget. NVE skriver i e-post at det ikke er nødvendig med uttalelse i saken. Innspill fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Dato Kommentar til innspillet: I forhold til landbruk skriver Fylkesmannen at man søker løsninger som minimerer inngrep i kulturlandskapet. I forhold til miljøvern er det viktig at man tar vare på vegetasjonen i området og at fritidsbebyggelse lokaliseres og utformes med vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk. Det er også viktig å ta hensyn til eksisterende stier og tråkk slik at ny bebyggelse ikke ødelegger muligheten for det etablerte friluftslivet i området. Ellers ingen merknader til forholdet overordnet plan, til barn og unge, samfunnssikkerhet og universell utforming. Se under pkt. 3 dokumenter i tilknytning planoppstart. Området har jevn helling og kan fremstå som eksponert dersom man fjerner all vegetasjonen. Man oppfordrer derfor at man tar vare på så mye vegetasjon som mulig. Man vil regulere inn grønnstruktur i øvre del av området. I dette området kan det tilrettelegges for friluftsaktiviteter f. eks. bålplass. 10

11 Innspill fra Sør- Trøndelag fylkeskommune. Dato Fylkeskommunen skriver i innspill at området er befart tidligere, Det ble ikke observert automatisk fredete eller verneverdige kulturminner som planarbeidet vil komme i konflikt med. Så langt har ikke Sør- Trøndelag fylkeskommune andre merknader til planarbeidet. Se under pkt. 3 dokumenter i tilknytning planoppstart. Innspill fra Sametinget Dato Sametinget varsler i brev at de har ingen spesielle merknader til planforslaget De skriver videre at skulle det vise seg ved arbeid at det kommer fram gjenstander eller levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes til Sametinget omgående. Kommentar til innspillet: Ingen kommentarer. Kommentar til innspillet: Ingen kommentarer. Se under pkt. 3 dokumenter i tilknytning planoppstart. 4. PLANFORSLAGET 4.1 Planens virkning på omgivelsene Landbruk og bygdeutvikling Arealet som bebyggelsen vil legge beslag på i det nye forslaget til detaljreguleringsplan er definert som en kombinasjon av innmarksbeite (9,5 da). Dette er et forholdsvis lite område og ved å ta i bruk dette til fritidsbebyggelse vil dette ikke ha stor betydning for Landbruk og bygdeutvikling Utover det som er nevnt vil planen ha liten innvirkning på landbruk og bygdeutvikling. 11

12 Miljø og naturlandskap For å redusere eksponeringen av området må man ta vare på all den skjermingsskogen som finnes. Ny hyttebebyggelse vil ikke endre karakteren av bomiljø og naturlandskap i vesentlig grad. 4.2 Avgrensning av planområdet Planområdet grenser i nord/nordøst mot grunneiendommer gnr/bnr. 95/3 og 96/1. I øst og sørøst mot grunneiendom gnr/bnr. 93/8 og 91/1. I sørvest mot kommunal vei. 4.3 Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål Detaljreguleringsplan for Gisnås Nedre hyttegrend, gnr/bnr 93/1. Sikringssoner: Frisikt Bebyggelse og anlegg: Fritidshytter/bebyggelse m/tilhørende anlegg VA anlegg (Ra/infiltrasjon og borebrønn) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Avkjørsel/veg Landbruks-, natur- og område for friluftsliv: Landbruksformål Grønnstruktur: Friområde 4.3.1Arealoppgave Formål Areal (daa) Ny bebyggelse og anlegg Ca 12,0 Eksisterende bebyggelse Ca 1,0 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Ca 2,5 Landbruks-, natur- og friluftsliv Ca 22,0 Grønnstruktur Ca 4,5 Sikringssoner Ca 1,0 12

13 Totalt Ca 43, Bebyggelse og anlegg. Området planlegges bebygd med frittliggende hovedbygninger, uthus/bod med tilhørende anlegg. Sommer/vinterparkering for minimum 2 biler på tomt H1- H10. Parkeringsplass kan plasseres utenfor byggegrense. Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. Det forutsettes at ny bebyggelse får vannforsyning fra borebrønn. Ra/infiltrasjon legges på landbruksområde Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Hovedatkomst er utvidet bruk avkjørsel fra E-6 og videre bruk av lokalt (eksisterende) veinett. Det opparbeides helårsvei til alle nye tomter Landbruks-, natur- og friluftsliv I landbruksområde er det ikke tillatt å foreta bygge- eller anleggsarbeider som ikke har direkte tilknytning til tradisjonell jord- og skogbruk Grønnstruktur I friområde kan man anlegge bålplass, samlingsplass eller andre installasjoner som lett kan fjernes Sikringssoner Sikringssoner innbefatter frisikt ved avkjørsel fra kommunal vei. 4.4 Utnyttelse, struktur og høyder Største tillatt bruksareal, BRA benyttes i planen, samt høydeangivelse (mønehøyde) i meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng. 13

14 5.RISIKO,- OG SÅRBARHETVURDERING Rennebu kommune Sikkerhet og beredskap - RISIKOVURDERINGSSKJEMA Prosjekt/plan/sak: Detaljeguleringsplan for Gisnås Nedre hyttegrend, gnr.93, bnr. 1. Sjekkliste arealplanlegging og byggesak 1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. Skredfare (stein, jord, leire, snø) OK OF Flom/flomskredhttp://www.nve.no OK OF Tidevann IA OF Radon OK OF Værforhold (lokale fenomener/ekstremvær) OK OF Fare i forhold til skogbrann OK OF Regulerte vassdrag med fare for usikker is IA OF Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare (stup) IA OF 2. Infrastruktur Kontroll Dato Sign. Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske IA OF felt) Klatrefare i master. Planens innvirkning på kraftforsyning Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, IA OF luftfart/flyplass?) Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig IA OF industri; eksplosiver, fryserier, olje,bensinstasjoner, propan og gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) IA OF 3. Prosjektgitte forhold Kontroll Dato Sign. a) Utbyggingsrekkefølge IA OF b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell OK OF fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer) c) Adgang til kollektivtrafikk OK OF d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA OF e) Reguleringsbestemmelser OK OF f) Tilrettelegging for nødetatene brannvannsforsyning ajourføring OK OF av beredskapskart veistandard. g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare OK OF sabotasje (selve kilden og objekters plassering ved dette) h) Skjæringer og fyllinger høyder og terrengvinkler autovern og gjerder UN OF 14

15 Bruk følgende koder i kontrollfeltet: OK= sjekket og i orden. UN= utredes nærmere i byggeprosessen IA= ikke aktuelt i denne saken SK= se kommentar i planbeskrivelse. 6. PLANKART 15

16 Dette er byttet ut! 16

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde.

Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde. BESKRIVELSE 26.08.2010 side 1 REGULERINGSPLAN FOR GRAVA - HEISTAD 1. Bakgrunn Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde. Firma ønsker å legge til

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET 1 BAKGRUNN PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64, 283/1 OPPDAL KOMMUNE Planforslaget er utarbeidet i 2008-11, av Hjellnes Consult og Skaara Arkitekter

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn»

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» Reguleringsforslag for masseuttak og industriområde i Raset, Bergsbotn Gnr13/bnr34, 78 og deler av 35 i Berg kommune Bergsbotn, 9385 Skaland Forslagsstiller: Fagkyndig:

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM PLANBESKRIVELSE forslag 17.06.15 1. Bakgrunn Planforslag fremmes på vegne av Rose Eiendom AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262 Foreløpig planbeskrivelse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103, bnr. 262 Foto av området sett fra Kyvannsveien 1 INNHOLD: 1. Bakgrunn 3 2. Kartgrunnlag og planfremstilling

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer